Danh ngôn:
Thứ bẩy, 10/04/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 01/2021)

Cập nhật lúc 08:38 06/01/2021
Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Tầng 5, số 435 Kim Ngưu - P.Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 01/2021)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/tham chiếu
1/31/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000058349
1/30/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002534234 
1/30/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0471000021786
1/30/2021 250.000 GD:DA NANG PGD THANH KHE DANANG VN PT.TKT.00400017.
1/30/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002182800 
1/30/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 671133.300121.010503
1/29/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001351506 
1/29/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000622025
1/29/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0691000333941
1/29/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000459573 
1/29/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000858860
1/29/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
1/29/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0491000065837 
1/28/2021 2.000.000 Nguyen Cao Tuong Vi 0371000497800
1/28/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/28/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000065242 
1/27/2021 1.000.000 Dang Le Xuan Phuong MBVCB.963567120
1/27/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0671004131179
1/27/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002309655
1/27/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/27/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007045541
1/26/2021 1.000.000 Bui Ngoc Thinh 0071000798487
1/26/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000073390
1/26/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0191000034058 
1/26/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000372541
1/26/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 292435.260121.112152
1/26/2021 5.000.000 Lai Thi Hoa 0071000771086 
1/26/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/26/2021 100.000 Le Cam Tu 0011003814022
1/26/2021 3.838,00 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1014389532
1/25/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081001162537
1/25/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000738621
1/25/2021 800.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 126436.250121.094014
1/25/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/24/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 285496.240121.183310
1/24/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000403723 
1/23/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003894688 
1/22/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003907540
1/22/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
1/21/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001207794 
1/21/2021 5.000 Ta Quang Dung 0521000712915
1/21/2021 5.000 Ta Quang Dung 0521000712915
1/21/2021 20.000 Ta Quang Dung 0521000712915
1/21/2021 20.000 Ta Quang Dung 0521000712915
1/21/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 512459.210121.094847
1/21/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/20/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351001139146
1/20/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/20/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 959439.200121.070102
1/19/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0611001912576
1/19/2021 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001765634
1/19/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 008340.190121.100110
1/19/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/19/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000393063
1/19/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000422571
1/18/2021 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013188881
1/18/2021 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013188881
1/18/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1018604156
1/18/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/17/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0721000656710
1/17/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1017337857
1/17/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002089601
1/16/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1012772246
1/16/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003596674
1/15/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/14/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0151000532233
1/14/2021 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0821000132121
1/14/2021 92.734 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016842111
1/14/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/13/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251002716022
1/13/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/13/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0831000009363
1/13/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021000579120
1/12/2021 185.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0061001099256 
1/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181003295300
1/12/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0591000228542
1/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0351000836737
1/12/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/12/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0301000327322 
1/11/2021 14.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000900856
1/11/2021 500.000 Phan Huu Duong 0451000229459 
1/11/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826 
1/11/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0021001896504 
1/10/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0531002326387 
1/10/2021 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000064298 
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458 
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1015958458
1/10/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071005135744
1/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0341007010767 
1/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071003477174
1/9/2021 50.000 Le Thi Tham 0111000192254 
1/9/2021 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1013089562 
1/9/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000657821
1/9/2021 250.000 Nguyen Tran Hoang Lam 0071004011351
1/9/2021 250.000 Nguyen Khai Anh 0071004011351
1/9/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0371003764748
1/8/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0841000062482
1/8/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011004265191
1/8/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0161000882675
1/8/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000639016
1/8/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0381000388784 
1/8/2021 500.000 Nguyen Dinh Nhat Anh 545030.080121.112023
1/8/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/8/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0121000800528
1/7/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000671966
1/7/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181001996602 
1/7/2021 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0081000224996
1/7/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0251001929858
1/7/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/7/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0911000048225 
1/6/2021 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0331000420398 
1/6/2021 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011003658475 
1/6/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0441000710156 
1/6/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001759179
1/5/2021 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071002212962
1/5/2021 1.000 GD:NAM BD CTY MAY BOWKER BINHDUONG VN  
1/5/2021 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016050038
1/5/2021 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/4/2021 1.760.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0321000639016 
1/4/2021 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0071001035826
1/2/2021 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0901000128541
1/2/2021 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0011001397113
1/1/2021 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 866252.010121.205819
1/1/2021 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 1016985215
1/1/2021 14 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0171003458801
1/1/2021 10.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 0181000745281
1/1/2021 1.000.000 Pham Thi Thuy 0251002696515 
Tổng số         52.578.586    
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™