Danh ngôn:
Thứ sáu, 22/10/2021
TẤM LÒNG HẢO TÂM

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động năm 2020

Cập nhật lúc 21:17 12/01/2021
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
******
Số:      /BC-QVTEKTVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====================
 
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021
BÁO CÁO
Tình hình tổ chức và hoạt động năm 2020
 
     Thực hiện về chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Công văn số 6826/BNV – TCPCP ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Quỹ năm 2020.
         Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam xin báo cáo những nội dung sau đây:
         Năm 2020 là năm cuối hoạt động của nhiệm kỳ II, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, sau đây được gọi là (Quỹ) đã vượt qua nhiều khó khăn; ổn định về tổ chức, chất lượng và triển khai hoạt động của Quỹ đạt hiệu quả, góp phần thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực an sinh xã hội; nâng cao nhận thức, chất lượng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật và gia đình trẻ.
         I. Những hoạt động của Quỹ
Nối tiếp kết quả đã đạt được những năm trước, Quỹ đã chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng các điều kiện thuận lợi, tích cực vận động, trợ giúp trẻ em khuyết tật. Trong quá trình thực hiện, Quỹ luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước quy định về quỹ xã hội từ thiện, các quy định của pháp luật liên quan và hoạt động theo điều lệ Quỹ.
         1. Hoạt động vận động nguồn lực     
        Một trong những chức năng nhiệm vụ của Quỹ là vận động sự ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.
       Với nguồn lực về con người và tổ chức, cán bộ nhân viên Quỹ còn mỏng, tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành, sự đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân và sự chung tay của các tình nguyện viên, với sứ mệnh của mình, các cán bộ nhân viên của Quỹ luôn đoàn kết, sáng tạo để đồng hành, động viên, khích lệ, hỗ trợ kịp thời cho trẻ khuyết tật.
      Trong năm, Quỹ đã trực tiếp vận động ủng hộ được tổng số tiền và hiện vật quy ra trị giá là 2.356.278.033 đồng (Hai tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn, không trăm ba mươi ba đồng), trong đó không có nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước.
2.  Hoạt động trợ giúp: Cải thiện sinh hoạt, học tập, hỗ trợ điều trị bệnh cho trẻ em khuyết tật, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo cho gia đình có trẻ khuyết tật tại một số tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu, Bến Tre, Gia Lai...) với tổng số tiền và hiện vật quy ra trị giá là: 2.104.569.000 đồng (Hai tỷ, một trăm linh bốn triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng).
      -   Hỗ trợ sinh hoạt, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số cơ sở nuôi dưỡng và trẻ sống tại gia đình 272.600.000 đồng
       -   Hỗ trợ khó khăn, hỗ trợ sinh kế cho gia đình có trẻ khuyết tật nghèo 100.000.000 đồng
       -   Tặng học bổng cho trẻ khuyết tật đến trường 72.000.000 đồng
       -   Hỗ trợ điều trị bệnh cho trẻ khuyết tật 10.000.000 đồng
       -   Hỗ trợ dinh dưỡng sữa XO cho trẻ khuyết tật 1.533.719.000 đồng
      -   Hỗ trợ dinh dưỡng sữa Anphalipid USA  116.250.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
      II. Về tài sản, tài chính của Quỹ
      1. Tài sản của Quỹ:
      Do điều kiện Quỹ còn rất khó khăn nên tài sản của Quỹ rất hạn chế, chỉ đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho Quỹ hoạt động. Hiện nay, trụ sở của Quỹ còn đi thuê, số trang thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng như máy tính, máy in, bàn ghế làm việc…do Quỹ vận động từ những năm trước. Năm 2019, Quỹ vận động được 01 xe Toyota Innova 7 chỗ ngồi để phục vụ cho công tác của Quỹ.
      2. Nguồn tài chính của Quỹ:
      Kinh phí năm trước chuyển sang: 6.309.165.500 đồng (Sáu tỷ, ba trăm linh chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, năm trăm đồng).
     Số thu phát sinh trong năm: 2.356.278.033 đồng (Hai tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn, không trăm ba mươi ba đồng), bao gồm thu bằng tiền và bằng hiện vật trị giá thành tiền.
     Trong đó:
    + Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước:  2.356.046.082 đồng bao gồm bằng tiền và hiện vật quy ra tiền.
     + Thu từ lãi tiền gửi tiết kiệm: 231.951 đồng
     3. Các nội dung chi của Quỹ:
    Tổng chi trong năm: 2.504.253.768 đồng (Hai tỷ, năm trăm linh bốn triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn, bảy trăm sáu mươi tám đồng), bao gồm chi bằng tiền và xuất bằng hiện vật, trị giá thành tiền.
      Trong đó:
      -   Chi cho Công ty BC&TH Việt Nam để tổ chức Chương trình Tết vì trẻ em khuyết tật vùng lũ lần 2-2019 theo Hợp đồng số 36/HĐHT/QVTEKTVN-BC&THVN/2019 (Quỹ đã thanh lý hợp đồng hợp tác tổ chức chương trình với Công ty BC&TH Việt Nam vào tháng 1 năm 2020): 12.000.000 đồng
       -   Chi cho đối tượng (trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật bằng tiền và hiện vật quy ra tiền): 2.104.569.000 đồng
      -   Chi hoạt động quản lý Quỹ: 221.945.088 đồng
      -   Khấu hao tài sản cố định (xe ô tô 02 năm 2019-2020): 165.739.680 đồng
     4. Số dư chuyển năm 2021: 6.161.189.765 đồng (Sáu tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm tám mươi chín nghìn, bảy trăm sáu mươi lăm đồng); trong đó vốn điều lệ là 5.000.000.000 đồng và số dư của Văn phòng miền Nam là 34.692.806 đồng.
      5. Công tác quản lý tài chính
    Xác định tôn chỉ hàng đầu của của Quỹ xã hội từ thiện là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em khuyết tật; vận động nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật. Do vậy, trong công tác quản lý tài chính thực hiện minh bạch, công khai, đối chiếu sổ sách hàng quý và thông báo chi tiết trên website của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam. Sổ sách thu chi rõ ràng, sử dụng đúng mục đích và đúng quy định theo Điều lệ, theo Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ, chi tiết như tổng hợp tình hình kinh phí nêu trên.
      III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
      1. Kết quả đạt được
     Trong quá trình hoạt động, Quỹ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để Quỹ phát huy khả năng, thế mạnh, đóng góp vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.
      -   Bằng uy tín, sự minh bạch và hiệu quả trong hoạt động, Quỹ cũng trở thành đối tác tin cậy của các nhà tài trợ trong nước, quốc tế. Qua đó, Quỹ đã huy động được sự ủng hộ về vật chất, tinh thần, nhân lực từ cộng đồng, xã hội.
      -   Thông qua các hoạt động trợ giúp trẻ, đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và bản thân trẻ khuyết tật, gia đình trẻ khuyết tật; động viên, khích lệ khả năng, sự tự tin và ý chí vươn lên của đối tượng.
      -   Quỹ có đội ngũ cán bộ nhân viên và các cộng sự từ các cơ quan khác tham gia nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có chuyên môn và gắn bó với nghề công tác xã hội, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm.
      2. Một số tồn tại, khó khăn
      -   Công tác thông tin tuyên truyền chưa được thường xuyên, đồng đều. Nhân sự và kinh phí chi cho công tác quản lý còn quá hạn hẹp.
     -   Số lượng và nhu cầu trợ giúp của trẻ khuyết tật ngày càng gia tăng, yêu cầu ngày càng đa dạng, tuy nhiên sự hỗ trợ còn quá ít.
     -   Chưa xây dựng mạng lưới cộng tác viên của Quỹ ở cơ sở, đặc biệt tại các tỉnh thành khác.
     VI. Phương hướng hoạt động năm 2021
    1. Khắc phục khó khăn, vận động nguồn lực để triển khai các chương trình trợ giúp cho trẻ khuyết tật, phối hợp, tham gia hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
     2. Tiếp tục củng cố tổ chức, chuẩn bị nhân sự tham gia Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ III, trình Bộ Nội Vụ phê duyệt công nhận thành viên Hội đồng quản lý.
      3. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tổ chức các hoạt động hỗ trợ.
     Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.
 
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 
                    GIÁM ĐỐC   
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Tài Chính; 
- Bộ LĐTB&XH;
- UBND TP. Hà Nội;  
- Thành viên HĐQL;
- Ban Giám Đốc; 
- Văn phòng Miền Nam;
- Lưu VT 
Đính kèm:
-
Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020                   
(Đã ký)
 
Phan Khắc Từ 
QUỸ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
          VĂN PHÒNG TRỤ SỞ HÀ NỘI
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2020


 
A.Số dư năm 2019 chuyển năm 2020:                6.309.165.500 đồng

B. Hoạt động tài chính năm 2020:                                
             Tổng thu:                                                 2.356.278.033 đồng
             Tổng chi:                                                  2.504.253.768 đồng
             Số dư chuyển năm 2021:                        6.161.189.765 đồng

 (Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ; 34.692.806 đồng là số dư của Văn phòng Miền nam)

I. Tổng thu:                                                          2.356.278.033 đồng
Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng.
Đơn vị tính: VNĐ
STT Nội dung Qua tài khoản
Ngân hàng, tiền mặt
Bằng hiện vât
(trị giá)
Ghi chú
1 Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ cho trẻ em khuyết tật 507.410.978   Thông qua Vietcombank, Viettinbank, bằng tiền mặt
2 Nguồn thu ủng hộ cho Hoạt động cho Văn phòng Quỹ  71.316.104   Thông qua Vietcombank, Viettinbank, bằng tiền mặt
3 Tiếp nhận 750kg gạo tám (160.000đ/kg)   12.000.000 Do nhóm từ thiện Minh Đức tài trợ
4 Tiếp nhận 1792 lon sữa XO3 800gr (560.000đ/lon)   1.003.520.000 Do Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam, địa chỉ 21A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM tài trợ
5 Tiếp nhận 456 lon sữa XO3 400gr (315.000đ/lon)   143.640.000 Do Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam, địa chỉ 21A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM tài trợ
6 Tiếp nhận 708 lon sữa dinh dưỡng các loại    303.759.000 Do Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam, địa chỉ 21A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM tài trợ
7 Tiếp nhận 263 thùng dầu gội và 139 thùng bánh các loại   222.960.000 Do Công ty Gemadept Logistics Miền Bắc tài trợ
8 Tiếp nhận 18 thùng bánh Tipo (480.000đ/thùng)   8.640.000 Do Công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị tài trợ
9 Tiếp nhận 150 gói sữa IQLac Pro School túi nhôm 1 kg/ túi (400.000đ/túi)   60.000.000 Do Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam tài trợ
10 Tiếp nhận 36 túi sữa IQLac Pro School túi nhôm 1000gr và 24 lon sữa IQLac Pro phát triển chiều cao 900gr do Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam tài trợ   22.800.000 Do Công ty CP sữa chuyên nghiệp Việt Nam, địa chỉ 21A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q7, TP.HCM tài trợ
11 Lãi ngân hàng 231.951    
  Tổng Cộng  578.959.033 1.777.319.000  

II. Tổng chi:                                              2.504.253.768 đồng
Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm linh tư triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn, bảy trăm sáu mươi tám đồng.
Đơn vị tính: VNĐ
STT Nội dung Qua tài khoản
Ngân hàng, tiền mặt
Bằng hiện vât
(trị giá)
Ghi chú
1 Chuyển tiền cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An mua 05 con bò sinh sản để trao cho 05 gia đình nghèo có trẻ em khuyết tật tỉnh Nghệ An (định mức 10.000.000đ/hộ) 50.000.000   Kết hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An trao tặng
2 Chuyển tiền cho Công ty BC&TH Việt Nam để tổ chức Chương trình Tết vì trẻ em khuyết tật vùng lũ lần 2-2019 theo Hợp đồng số 36/HĐHT/QVTEKTVN-BC&THVN/2019 12.000.000   Chương trình kết thúc vào tháng 1/2020, Quỹ đã thanh lý hợp đồng hợp tác tổ chức chương trình với Công ty BC&TH Việt Nam
3 Chuyển tiền cho Hội BV Quyền trẻ em Việt Nam để mua nước uống cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và gia đình các em chịu thiên tai hạn mặn tại tỉnh Bến Tre 10.000.000    
4 Mua 300 lon sữa Anphalipid USA 900gr để trao tặng hội, trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi một số tỉnh phía Bắc 116.250.000   Quỹ phối hợp với các cơ sở, Hội bảo trợ NKT&TMC ở một số địa phương trực tiếp trao tặng (Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Bình, Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh)
5 Trao tặng 200kg gạo tám (160.000đ/kg) cho Làng nuôi dạy trẻ mồ cô Hoa Phượng, TP Hải Phòng,    3.200.000 Phối hợp với Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hải Phòng trao tặng
6 Trao tặng 300kg gạo tám cho mái ấm tình thương Vinh Sơn, huyện Tràng Định, T.Lạng Sơn   4.800.000 Phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn trao tặng
7 Chuyển cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồi côi tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho 22 trẻ em khuyết tật nghèo trong tỉnh 50.000.000   Phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng
8 Trao tặng 700 lon sữa XO3 800gr một số trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ mồ côi một số tỉnh, TP phía Nam   392.000.000 Quỹ trực tiếp trao tặng
9 Trao tặng 250kg gạo tám cho Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình   4.000.000 Phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình trao tặng
10 Trao tặng 360 lon sữa XO3 400gr và 240 lon sữa XO3 800gr cho Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam   247.800.000 Để Hội dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong Tháng hành động vì trẻ em 2020
11 Trao tặng 96 lon sữa XO3 400gr và 852 lon sữa XO3 800gr cho một số hội, trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi ở phía Bắc   507.360.000 Hội bảo vệ quyền trẻ em VN (600l), Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa (240l), Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình (272l), Hội người khuyết tật huyện Thường Tín TP.Hà Nội (144l), Tổ dân phố phường Thanh Lương (36l), Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Lạng Sơn (100l), Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An (156l)
12 Trao tặng 508 lon sữa dinh dưỡng các loại cho Cơ sở nuôi dạy trẻ em khuyết tật Thiên Phước (80 lon), Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre (348 lon) và Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu (80 lon)   212.666.000  
13 Trao tặng 200 lon sữa dinh dưỡng các loại cho Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An   91.093.000  Hội bảo trợ NKT và TMC tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng trẻ em khuyết tật tại cơ sở nuôi dưỡng.
14 Tài trợ 263 thùng dầu gội và 139 thùng bánh các loại cho Hội bảo trợ NKT và TMC tỉnh Thanh Hóa và Hội bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn   222.960.000 Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh Thanh Hóa, Hội bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền Trẻ em tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao tặng một cơ sở nuôi dưỡng
15 Tài trợ kinh phí cho Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em  khuyết tật Thiên Phước phường 16, quận 8, Tp.HCM (do công ty luật LHD Nguyễn Văn Thủ, Q1 để Cơ sở mua máy lọc nước nóng lạnh CNC MODEL 915VF Hàn Quốc và hỗ trợ kinh phí tổ chức tết trung thu 2020 9.000.000   Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước,phường 16, quận 8 tphcm mua máy đảm bảo chất lượng
16 Hỗ trợ cháu Lê Ngọc Diệp (gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo) để điều trị bệnh 5.000.000   Quỹ trực tiếp trao tặng
17 Chuyển cho Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai hỗ trợ 40 suất học bổng cho 40 trẻ em nghèo, khuyết tật 40.000.000   Hội bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức trao tặng
18 Trao tặng 18 thùng bánh Tipo Hữu Nghị cho tổ dân phố phường Thanh Lương ,Hai Bà Trưng, HN và Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước, phường 16, quận 8, TP.HCM   8.640.000 Phường Thanh Lương và Cơ nuôi dưỡng TEKT Thiên Phước tổ chức tết Trung thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo.
19 Trao tặng 150 gói sữa QLac Pro School túi nhôm 1kg/túi cho Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em  khuyết tật Thiên Phước, phường 16, quận 8, TP.HCM   60.000.000 Quỹ phối hợp tổ chức trao tặng
20 Trao tặng 36 túi sữa IQLac Pro School túi nhôm 1 kg cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo-người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng   14.400.000 Quỹ phối hợp tổ chức trao tặng
21 Chi học bổng cho học sinh khuyết tật huyện Thường Tín năm học 2020/2021 32.000.000   Trao tặng theo yêu cầu của đơn vị tài trợ là Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam
22 Trao tặng 24 lon sữa IQLac Pro 900gr  cho Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước                   8.400.000  Quỹ trực tiếp trao tặng
23 Hỗ trợ gia đình cháu Trần Phúc Khang là trẻ khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo để chữa bệnh                 5.000.000     Quỹ trực tiếp trao tặng
24 Trao tặng cho Cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước, huyện Củ Chi, TPHCM               10.000.000     Quỹ trực tiếp trao tặng
25 Khấu hao tài sản cố định (01 xe ô tô Toyota BKS 30F-559.82 trong 02 năm 2019-2020)   165.739.680  
26 Chi hoạt động thường xuyên của văn phòng Quỹ             221.945.088   Gồm chi lương, thuê nhà, vé máy bay, ô tô, phòng ngủ, văn phòng phẩm, điện, nước,…
  Tổng cộng    561.195.088      1.943.058.680  
 III. Số dư năm 2020 chuyển năm 2021 6.161.189.765 đồng ( Trong đó: 5.000.000.000 đồng là vốn điều lệ và 34.692.806 đồng là số dư của văn phòng Miền Nam)
Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm tám mươi chín nghìn, bảy trăm sáu mươi lăm đồng
 
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

                                 Phụ trách kế toán                                                              Giám đốc                                     
   
                                         (Đã ký)                                                                          (Đã ký)                                 
  
                                 Đỗ Thị Thùy Linh                                                           Phan Khắc Từ
 
Trang inGửi bạn bè Chia sẻ trên facebook  Chia sẻ trên twitterThảo luậnXem thảo luận
Thông tin khác:
Xem nhiều nhất
Tiêu điểm
Thông tin ủng hộ từ thiện
Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết tật
1) Tên tài khoản: "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật"
  Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022
                       CIF: 481 3569
  Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 
                       CIF: 481 3569
  Swift Code: BFTVVNVX 001
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  (Vietcombank)

Sở giao dịch
Địa chỉ: 
11 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Địa chỉ cũ: 31-33 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
 2) Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 121000034371 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - CN Hai Bà Trưng Hà Nội


3)Tên Tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số TK: 060095268466 Tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

 
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".
Đường dây nóng: 0243.6321501 hoặc 0912.015.557
Mới cập nhật
Cô bé 10 tuổi bị ung thư trong "Chuyến bay của Linh - Điều ước thứ 7" đã qua đời
Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật bằng phương tiện
Mạng internet
Truyền hình
Truyền thanh
Khác
Thiết kế web: OnIP™