Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 5/2023)

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 5/2023) - Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 05/2023)
 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 21882 Quyên góp từ thiện
1/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5245 - 54714 Ủng hộ
1/5/23 20.000 NGUYEN DUY LINH  5218 - 64736 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 LE THI HOANG THAM  5215 - 20472 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 NGUYEN DAN TRI  5220 - 16656 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 48229 Quỹ từ thiện
1/5/23 800.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 14211 MS6638 TT1
1/5/23 10.000 VU THI BICH HONG 5242 - 61139 0121000173490
1/5/23 10.000 DUONG VAN XUAN 5216 - 86724 Chuyển khoản
1/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 83255 hay co gang het minh;luon yeu doi nha cac ban.
1/5/23 10.000 Pham Thi Diu  5212 - 47807 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 CAO THI HUONG  5078 - 56078 CT tu 1036064733 
1/5/23 10.000 TRAN DONG TRIEU  5220 - 12963 Chuyển khoản
1/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52066 tat ca.CT tu 1018394403 
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47142 tuthien10k.CT tu 9987531301
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 79359  
1/5/23 10.000 Nguyen Thi Huyen 5209 - 50295  
1/5/23 20.000 Tran Thi Hong  5219 - 95269 Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/5/23 10.000 DO VAN HUAN 5214 - 87129 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 LE THANH TUNG  5078 - 36452 CT tu 0111000297090
1/5/23 10.000 TRAN THI THUY DUNG 5017 - 03567 Chuyển tiền
1/5/23 20.000 LUONG THI QUYNH ANH  5213 - 65406 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 Le Dinh Duy 5218 - 24734  
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09386 Quỹ từ thiện
1/5/23 20.000 NAM 5212 - 03785  
1/5/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5213 - 95891 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 81262 Quỹ từ thiện
1/5/23 20.000 DANG THI THU HIEN  5219 - 81020 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 HO THI PHI CHAU  5078 - 25985 Quỹ từ thiện
1/5/23 10.000 Nguyen Hoang Thua  5017 - 61753 Chuyển tiền
1/5/23 20.000 NGUYEN VAN BINH 5215 - 35108 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 KIEU THI PHUONG LOAN  5243 - 29104 CT tu 1014661916 
1/5/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5212 - 29218 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 Nguyen Thi Lan Thao 5212 - 25058 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 TRAN THI ANH  5213 - 16417 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 HAU  5218 - 01151 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 VU THI HUYEN TRANG 5218 - 95428 Chuyển tiền
1/5/23 20.000 HOANG THI HA  5244 - 84133 CT tu 0281000515988 
1/5/23 20.000 NGUYEN THI NGUYEN THI THUY LINH  5244 - 84010 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 Vu Tuan Anh 5209 - 64398  
1/5/23 20.000 DUONG THI NHU HUONG  5244 - 83014 CT tu 9943379948
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 56104  
1/5/23 10.000 DIEP NGOC MAI 5216 - 53861  
1/5/23 10.000 DINH THE PHUONG  5241 - 95675 CT tu 9345450448 
1/5/23 20.000 CHUC THI LAI  5209 - 47154 Chuyển khoản
1/5/23 20.000 NGUYEN THI TUYEN  5214 - 45106 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 LAM KIM LY 5239 - 89508 Chuyển tiền
1/5/23 20.000 NGUYEN NGUYEN VAN CHIN 5240 - 95175  
1/5/23 20.000 VU VAN THUONG 5078 - 95441 CT tu 1023352310 
1/5/23 10.000 Le Tran Anh Nguyet 5218 - 93218 Chuyển tiền
1/5/23 30.000 NGUYEN CANH THUY 5220 - 60828 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 MA VAN DUONG  5218 - 58232 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 TRAN MANH HUNG 5215 - 35154 Chuyển tiền
1/5/23 20.000 NGUYEN VAN GIAO 5219 - 04858  
1/5/23 1 DO DANH QUYET  5214 - 87195 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 56818 Quỹ từ thiện
1/5/23 10.000 TRAN NGOC ANH 5216 - 53779 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 NGUYEN VU HOAI LINH  5245 - 65663 Chuyển tiền. CT tu 0581000763463 
1/5/23 10.000 PHAM ANH TUAN  5215 - 19673 Chuyển tiền
1/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 74600 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật
1/5/23 20.000 DAO DUY TU  5017 - 60836 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 LE CAM TU  5239 - 68420  Chuyển tiền Quỹ từ thiện. CT tu 0101001045168
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45572 Chuyển khoản từ thiện
1/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN  5214 - 45277 Chuyển tiền
1/5/23 20.000 VO THI KIM THOA 5213 - 59454 Chuyển khoản
1/5/23 20.000 YA NGHIEU  5017 - 38538 Chuyển khoản
1/5/23 10.000 TRAN THI BICH PHUONG  5213 - 09924 Chuyển tiền
1/5/23 10.000 NGUYEN TAT VUONG  5161 - 90194 Chuyển tiền qua MoMo
1/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 52060 quyen gop
1/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36202 co len.CT tu 9965822911
1/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 28050 chuc cac con mot doi an nhien
1/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30792 BINH THUONG. CT tu 1036742269
2/5/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86336 moi nguoi . CT tu 1029705226
2/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU  5212 - 83466 Chuyển tiền
2/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77045 Ủng hộ  trẻ em . CT tu 1030907980 
2/5/23 10.000 LE THI TRUC LE 5214 - 79530  
2/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74191 sv. CT tu 1016746509 
2/5/23 10.000 PHAM THAO TRANG 5216 - 06333 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 LE THI MY TRINH  5214 - 04644 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HANH  5017 - 81772 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5214 - 81028 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 66090 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
2/5/23 10.000 NGUYEN AN SAN 5219 - 47815 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN THI THU  5220 - 34705  
2/5/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5240 - 22263 Chuyển tiền quy nguoi khuyet tat. CT tu 0361000293203
2/5/23 10.000 NGUYEN THI CHUYEN  5218 - 14006 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/5/23 20.000 NGUYEN THI HONG THUONG  5215 - 08721 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 79280 Quỹ từ thiện
2/5/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5241 - 99673 Quỹ từ thiện. CT tu 9835652111 
2/5/23 20.000 NGUYEN THI TO HUYEN  5244 - 85308 Quỹ từ thiện. CT tu 0241004077333 
2/5/23 10.000 HUYNH THI LIEU  5214 - 51144 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 LE THI DIEM  5220 - 36487 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 DANG THI HOAI DIEU  5213 - 35750 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 LU HOANG ANH  5161 - 17834 Chuyển tiền qua MoMo
2/5/23 10.000 DANH HAN  5209 - 92142 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 VO THI NGOC MAI  5220 - 83364 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5161 - 16109  
2/5/23 10.000 LUU DANH TUAN  5239 - 84796 Chuyển tiền. CT tu 0901000032421 
2/5/23 10.000 HUYNH THI DIEM THOA 5220 - 37836  
2/5/23 10.000 trieu kim son 5220 - 24258  
2/5/23 10.000 TRAN QUYNH NHU  5209 - 14660 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 TU NGOC TUAN  5209 - 77796 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 PHAN THI HAI YEN  5218 - 60265  
2/5/23 10.000 NGUYEN THANH PHUONG  5245 - 65596 Chuyển tiền. CT tu 1032200800 
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00196 Quỹ từ thiện
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5243 - 87405 Quỹ từ thiện. CT tu 1028530297 
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 93332 Quỹ từ thiện
2/5/23 10.000 Phan thi kim lien 5214 - 60844  
2/5/23 10.000 NGUYEN CAO MINH 5213 - 34512 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 TRAN CONG HAI  5209 - 94097 Chuyển khoản
2/5/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5209 - 71725 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGO THE VU  5217 - 70052 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 44315 Quỹ từ thiện
2/5/23 10.000 LUU THI MY DUYEN  5218 - 44085 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG  5220 - 33327  
2/5/23 10.000 Dinh tien dat 5017 - 18328  
2/5/23 10.000 NGUYEN HUY TUONG 5213 - 10226  
2/5/23 20.000 NGUYEN DUY QUOC  5219 - 09304 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 VO THI CHIEN  5245 - 49641 Chuyển tiền. CT tu 1031344489 
2/5/23 10.000 HOANG THI HUONG  5212 - 85141 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 HA THU TRANG  5243 - 70488 Quỹ từ thiện. CT tu 0951004210541 
2/5/23 10.000 DINH THI HONG NHUNG 5218 - 81718 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN NGOC BAO PHUONG  5217 - 78605 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 NGUYEN THI BAY  5240 - 61292  Quỹ từ thiện. CT tu 0351000807495
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 72934 Chuyển khoản tai ATM Agribank
2/5/23 10.000 NGO TA QUANG 5244 - 47324  
2/5/23 20.000 K VINH  5213 - 59124 Chuyển khoản
2/5/23 4 TRUONG VAN BAO 5212 - 57294 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 NGUYEN DUC KHANG 5219 - 44321 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH AN  5209 - 36443 Chuyển tiền Ủng hộ 
2/5/23 10.000 LE THI TRANG  5239 - 53172 Chuyển tiền. CT tu 1034954363 
2/5/23 10.000 TRAN NGUYET MINH  5243 - 67556 Chuyển tiền. CT tu 1031940823 
2/5/23 20.000 DO NGOC DUC  5218 - 11905 Chuyển khoản
2/5/23 20.000 LE VIET TRUONG 5216 - 01247 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN NHAT MINH CHAU  5161 - 92765 Chuyển tiền qua MoMo
2/5/23 10.000 LE THI NHUNG  5216 - 78880 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 TRIEU VINH HAO 5218 - 67881 Chuyển tiền
2/5/23 20.000 BAN THI GIANG  5220 - 58653 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 LE VU KHANH DUY  5078 - 87381 Chuyển tiền. CT tu 0531002576261 
2/5/23 10.000 mai thi hue  5161 - 90922 Chuyển khoản
2/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 90566 Chuyen qua ZaloPay
2/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18079 Chuyển khoản từ thiện
2/5/23 10.000 TA THUY LINH  5217 - 09116  
2/5/23 10.000 BUI THI DUYEN  5242 - 61186 Chuyển tiền. CT tu 0291000358964 
2/5/23 10.000 DANG THI CAM TIEN  5017 - 99716 Chuyển khoản
2/5/23 20.000 QUANG THI VAN  5213 - 99715 Chuyển khoản
2/5/23 20.000 NGO THI HONG NHUNG  5214 - 98954 Chuyển khoản
2/5/23 20.000 LENG THI THAM  5209 - 97158 Chuyển khoản
2/5/23 20.000 VU THI ANH NGUYET  5161 - 89361 Chuyển tiền qua MoMo
2/5/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5218 - 95681 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 87172 Muoi nghin dong
2/5/23 10.000 NGUYEN QUANG NAM  5220 - 82856 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG  5212 - 80957 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83053 khong. CT tu 1022178046 
2/5/23 10.000 DANG THI HONG KIM 5017 - 48028 Chuyển tiền
2/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 86271 Chuyen qua ZaloPay
2/5/23 10.000 NGUYEN THI DIEM CHI  5017 - 95946 Chuyển tiền từ thiện tre em
2/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5017 - 66899 HOANG HUY GROUP
2/5/23 20.000 DINH NGOC HOA  5240 - 44704 HUY HOANG GROUP. CT tu 0761002347201
2/5/23 20.000 NGUYEN VAN TAI  5213 - 28199 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 Ong Thanh Tai 5217 - 94723  
2/5/23 10.000 TRINH DINH BINH 5017 - 79196 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 Trieu tien son 5216 - 71229  
2/5/23 10.000 HO MA THACH  5216 - 62998 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 LE THI PHUONG  5017 - 61471 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 58888 khac
2/5/23 10.000 NONG VAN CHIEN 5214 - 51847  
2/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 26394 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
2/5/23 10.000 HA TRUNG KIEN  5161 - 78948 Chuyển tiền qua MoMo
2/5/23 10.000 NGUYEN VAN THAI  5214 - 13173 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5078 - 11866 Chuyển tiền. CT tu 1028816658 
2/5/23 20.000 NGUYEN THI HAI YEN  5218 - 66543 Quỹ từ thiện
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 50236 Quỹ từ thiện
2/5/23 20.000 NGUYEN XUAN CO  5017 - 29262 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 DINH MANH QUAN  5209 - 13736 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 LE THI HONG  5218 - 05645 Chuyển tiền hojtrocacacem
2/5/23 10.000 LO VAN THAO  5209 - 05600 Chuyển tiền
2/5/23 20.000 NGUYEN THI CAM NHU  5216 - 95545 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 NGO THI NGOC TRINH  5217 - 88734 Chuyển tiền
2/5/23 20.000 VO THI MONG CAM  5218 - 71046 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 TRAN NGOC GIAO 5214 - 60132 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 51797 Chuyển khoản từ thiện
2/5/23 20.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5212 - 44383 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 28416 Chuyển khoản từ thiện
2/5/23 10.000 Vu van tuan 5217 - 25968  
2/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 15737 uh quy vi tre am khuyet tat viet nam vuong hoa kieu hoa an anh thuan uh
2/5/23 20.000 NGUYEN DUY MINH  5214 - 97393 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 82969 Chuyển khoản từ thiện
2/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47697 kha. CT tu 1021070315 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
2/5/23 10.000 NGUYEN CHI CUONG 5244 - 86191 Chuyển tiền nguyen chi cuong. CT tu 0401000438374 
2/5/23 10.000 PHAM HUU DAC  5209 - 63665 Chuyển tiền
2/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5215 - 61805 Chuyển khoản
2/5/23 10.000 DAO NGOC QUAN  5209 - 49416 Chuyển khoản
2/5/23 40.000 DANG THI THUY  5240 - 96477 Chuyển tiền. CT tu 0291000272468 
2/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91951 bth. CT tu 1027025317 
3/5/23 10.000 TRAN THI LAN  5216 - 68007 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 LE DANG MINH VUONG  5209 - 38020 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 PHAM NGOC LIEN  5220 - 35300 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 LUU QUANG HAI  5240 - 92324 Quỹ từ thiện. CT tu 1036044613 
3/5/23 10.000 PHUNG MINH HIEU  5215 - 93742 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 95572 Chuyển khoản từ thiện
3/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 84474 Quỹ từ thiện
3/5/23 10.000 NGUYEN KIM MY 5161 - 06855 Chuyển tiền qua MoMo
3/5/23 20.000 TO VAN DINH 5017 - 33894  
3/5/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5209 - 95493  
3/5/23 10.000 NGUYEN VIET CHINH 5161 - 03127  
3/5/23 10.000 LE THI THU THAO  5240 - 79486 Chuyển tiền. CT tu 1012896719 
3/5/23 10.000 Tung  5209 - 74382 Tung chuyen 
3/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5215 - 62683 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 59571 Quỹ từ thiện 
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 46177 Quỹ từ thiện
3/5/23 10.000 NGUYEN VAN DUOC 5215 - 25405 Chuyển khoản
3/5/23 20.000 NGUYEN THI TRANG  5212 - 21111 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 83728 Chuyển khoản từ thiện
3/5/23 20.000 RCOM H NGIN  5219 - 81552 RCOM H NGIN Chuyển khoản
3/5/23 10.000 LE NGOC PHU 5216 - 67956 từ thiện
3/5/23 10.000 TRUONG TIEN GIAP 5216 - 04237  
3/5/23 20.000 DUONG THI KIM LIEN  5209 - 64792 Chuyển khoản
3/5/23 20.000 VU VAN HIEN  5017 - 00251 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 LE THI HONG NHUNG 5017 - 00178 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 LU DUNG AN  5212 - 86477 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5209 - 35755 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 NGUYEN THI HOP  5244 - 46660 Chuyển tiền từ thiện. CT tu 0351001218801 
3/5/23 1 VU THI VAN DUNG 5217 - 03822  
3/5/23 10.000 LE THI THU THAO  5245 - 45643 Chuyển tiền. CT tu 1012896719
3/5/23 10.000 HO KIM VU  5217 - 69398 Chuyển tiền
3/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53136 tre e khuyet tat. CT tu 1030341388 t
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 58009 Quỹ từ thiện
3/5/23 10.000 TRUONG THI LAI  5161 - 88494 Chuyển tiền qua MoMo
3/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5220 - 49064 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 NGUYEN DUC VUONG 5215 - 44262 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5245 - 42765 Chuyển tiền. CT tu 1026590050
3/5/23 10.000 Tran van truong 5215 - 25682  
3/5/23 10.000 MAC VINH LAC  5212 - 08223 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 LA DUC VAN  5212 - 46779 Chuyển tiền
3/5/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 34823 Vsjd
3/5/23 10.000 nguyen hai duong 5218 - 31069  
3/5/23 10.000 VO THI THANH VAN  5245 - 33966  Chuyển tiền. CT tu 0691000328838 
3/5/23 20.000 DINH THE NAM 5212 - 77449  
3/5/23 10.000 .LA DUC VAN  5220 - 67123 Chuyển tiền
3/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 59029 Ủng hộ  qũy
3/5/23 10.000 PHAM TRONG SY  5214 - 40488  
3/5/23 10.000 Bui Thi Hoang Phuong  5215 - 30876 Chuyển tiền tu Timo
3/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37295 Ủng hộ .CT tu 0021000265602
3/5/23 10.000 PHAM DUC LONG  5209 - 23051 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 DAO MINH KHOA 5214 - 21998 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 13674 quytutienthien
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 09034 Ho tro tr em hckk
3/5/23 10.000 PHAM NGOC TU  5240 - 40954 Chuyển tiền. CT tu 1020082941 
3/5/23 10.000 TRAN THI MAI LOAN 5017 - 50690  
3/5/23 10.000 VU THI HANG 5209 - 40704 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 DO KIEU MI  5017 - 34070 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 NGUYEN TIEN THE  5241 - 39441 Chuyển tiền. CT tu 0031000326379 
3/5/23 1.000 TRAN VAN THUONG  5242 - 47162 Chuyển tiền. CT tu 0461000524758 
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 09784 Quỹ từ thiện
3/5/23 10.000 PHAM THI YEU  5209 - 00598 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
3/5/23 10.000 LE THI THANH NGOC 5017 - 82309 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 HOANG VAN LONG 5216 - 79182 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 PHAM THI THU LOAN  5214 - 75068 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 KIEU THI THU HUYEN  5212 - 55665 Chuyển khoản
3/5/23 20.000 BUI VAN CHUAN 5214 - 46046  
3/5/23 10.000 VO THI HUE 5218 - 35517  
3/5/23 20.000 TRINH MINH GIAU 5218 - 33765 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 HA VAN HAI 5213 - 32927  
3/5/23 10.000 HOANG LE THUY  5241 - 33820 Chuyển tiền.CT tu 1030042287
3/5/23 10.000 LE THI CUC 5017 - 00300 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 76971 Chuyển khoản từ thiện FT23124589041791
3/5/23 10.000 Nguyen Thi Tho  5212 - 73938 Chuyển khoản
3/5/23 20.000 ALANG MINH HIEU  5213 - 42484 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 PHAM THI KIM YEN  5220 - 33462  Chuyển tiền
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96950 trẻ em khuyết tật. CT tu 0671004079372
3/5/23 10.000 BUI THI HONG NGA  5241 - 28395 Chuyển tiền. CT tu 1022749293 
3/5/23 10.000 BUI THI THU  5220 - 29382 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 TRINH THI YEN  5239 - 21741 Chuyển tiền. CT tu 0551000301352 
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 08060 quy vi tre em nguoi khuyet tat vn
3/5/23 10.000 LAM QUOC HUNG 5017 - 04821 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 NGUYEN THI TRUC VI  5217 - 02149 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 94893 Ck
3/5/23 10.000 VU THANH THUY c 5212 - 92994 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 VU PHUONG THANH  5017 - 92818  
3/5/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5239 - 20529 Chuyển tiền.CT tu 0181003558998 
3/5/23 20.000 Pham Thi Thuy Hoan  5216 - 92153 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 DUONG THI DUNG 5220 - 91484 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 LY THI MAI THU 5212 - 91034 Chuyển tiền
3/5/23 10.000  NGUYEN THU TRANG  5242 - 34996 Chuyển tiền.CT tu 1014322870 
3/5/23 10.000 HOANG THI XUAN HOA 5242 - 34943 Chuyển tiền. CT tu 1023035408 
3/5/23 10.000 LAM THI NGOC TIEN  5218 - 86818 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 HA NGOC HOANG  5240 - 26041 MBVCB.3464356278.HA NGOC HOANG Chuyển tiền.CT tu 9915668908 HA NGOC HOANG toi0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
3/5/23 10.000 BUI THI KHANH HUYEN 5216 - 84822  
3/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYET MINH  5242 - 34069 Chuyển tiền.CT tu 0601000516231
3/5/23 10.000 NGUYEN HUU NGHI c 5209 - 62764 Chuyển khoản
3/5/23 20.000 NGUYEN THI THU HUONG  5220 - 59982 Chuyển khoản
3/5/23 20.000 017010.030523.132435.Nguyen hong phong 5017 - 47541 017010.030523.132435.Nguyen hong phong
3/5/23 10.000 PHAM NHU Y  5243 - 31923 Chuyển tiền.CT tu 0191000354355
3/5/23 10.000 TRAN VAN KIEN 5214 - 28055  
3/5/23 20.000 TRAN QUOC VU  5161 - 67781 Chuyển tiền qua MoMo
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 02622 Quỹ từ thiện
3/5/23 10.000 VU VAN CUONG  5220 - 98907 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 THAN TRONG BINH  5243 - 30129 Chuyển tiền.CT tu 0261003464964 
3/5/23 100 VO DUY TAN  5214 - 94201 Chuyển tiền qua MoMo
3/5/23 10.000 HOANG HUY GRUP 5017 - 63514 HOANG HUY GRUP
3/5/23 10.000  NGUYEN THI LE THANH  5212 - 54918 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 HOANG DUY GROUP  5213 - 46806 HOANG DUY GROUP 
3/5/23 10.000 RAN CONG MEN  5242 - 26944 Chuyển tiền.CT tu 0281001447021 
3/5/23 20.000 LE THI VAN  5242 - 26822 Chuyển tiền.CT tu 0161001745832
3/5/23 10.000 DANG THI HANH  5216 - 31830 Chuyển tiền
3/5/23 5.737 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82517 cung.CT tu 1013357802 
3/5/23 10.000 DUONG VAN TRUONG  5161 - 64382 Chuyển tiền qua MoMo
3/5/23 100.000 TRAN ANH HUNG 5242 - 25611 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật. CT tu 0781000462986 
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 11043 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật 10 000 VND
3/5/23 10.000 DO THANH NHAN  5214 - 64375  Chuyển tiền
3/5/23 10.000 TRUONG VAN DO 5220 - 55785  
3/5/23 10.000 BUI THANH LUAN 5245 - 79519 CT tu 9981318082 
3/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG LAN 5214 - 35164 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
3/5/23 20.000 LE THI THAO NGAN 5218 - 07990 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 TRAN PHONG LUU 5161 - 59963 Chuyển tiền qua MoMo
3/5/23 20.000 NGUYEN LE HOANG HIEU  5209 - 47189 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 37538 Quỹ từ thiện
3/5/23 10.000 VO THI NGOC MAI  5213 - 05811 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 THIEU LE THU  5217 - 01664 Chuyển tiền
3/5/23 10.000  NGUYEN THI THUY 5017 - 98634 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 PHAM THI THANH HUYEN  5078 - 05933 Quỹ từ thiện.CT tu 0421000503833
3/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 89864 Ủng hộ  quy thang 5
3/5/23 10.000 CHU HOAN VIET XUAN c 5161 - 56312 Chuyển tiền qua MoMo
3/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG VAN  5243 - 93729 Quỹ từ thiện.CT tu 9928560830 
3/5/23 10.000 NGUYEN THI GIANG 5220 - 36371 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 TRAN THI KIM HAN  5078 - 62936 Chuyển tiền.CT tu 0091000669141
3/5/23 10.000 Le Thi Thu 5017 - 06362 Chuyển tiền
3/5/23 30.000 DANG THI THUY  5242 - 88169 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
3/5/23 30.000 RAN HUU DIEN  5212 - 61211 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 nguyen hoai nam 5209 - 60132  
3/5/23 10.000 NONG VAN HUAN  5220 - 38299 Chuyển tiền tu Viettel Money
3/5/23 20.000 VO THI MONG CAM  5209 - 27669 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 NGUYEN DANH DUNG 5220 - 50163 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 CHAU THI BACH TUYET 5245 - 59150 Chuyển tiền.CT tu 1021636526 
3/5/23 10.000 HUYNH THI LIEU  5213 - 17332 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5217 - 03700 Chuyển tiền
3/5/23 10.000 LE VAN MY 5213 - 98761  
3/5/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5213 - 96946  
3/5/23 10.000 PHAN THI NGOC HAN 5217 - 92008 Chuyển khoản
3/5/23 10.000 LE THI DIEM 5216 - 66662 Chuyển tiền
3/5/23 20.000 KHONG VIET TRINH  5219 - 60093 Chuyển khoản
4/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25910 trẻ em khuyết tật.CT tu 0711000282113 
4/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25846 MBVCB.3471805904.tre em.CT tu 1014047953 toi 0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
4/5/23 50.000 TRAN THI THU HANG  5213 - 76488  
4/5/23 111 LO THI HIEP  5216 - 93287 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97993 sinh vien.CT tu 1014808628 
4/5/23 10.000 HOANG THUY LINH  5213 - 52065  
4/5/23 10.000 Nguyen Thi Thuy Hang  5017 - 26542 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 GIANG THI XEO 5161 - 33559  
4/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5220 - 95188 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 DUONG THI HAI  5245 - 82338 Chuyển tiền.CT tu 1031659280 
4/5/23 20.000 NGUYEN VAN DANG  5218 - 35730 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 THI HOANG  5240 - 92832 Chuyển tiền.CT tu 1037363064 
4/5/23 20.000 NGUYEN VAN LONG  5243 - 21400 Chuyển tiền.CT tu 1014228169 
4/5/23 10.000 PHAM THI MINH THU  5078 - 78629 Chuyển tiền chuyen toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 1017206395 
4/5/23 10.000 LE VAN CUONG  5215 - 07404 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG LE  5213 - 68915 Chuyển khoản
4/5/23 20.000 VU THI HONG THANH  5219 - 58221 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 TRAN THI THANH NGUYEN 5218 - 48482 Chuyển tiền
4/5/23 20.000 NGUYEN VAN TIEN 5214 - 38392 Chuyển khoản
4/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72787 kho khan.CT tu 0401001360872 
4/5/23 10.000 LE SY HUY  5078 - 09763 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 0521000735808 
4/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 11124 Chuyển khoản từ thiện
4/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5215 - 97927 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 TRAN THI HUYEN  5218 - 95809 Chuyển tiền
4/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66846 trẻ em khuyết tật Tien Giang Dong Thap.CT tu 0441000688399 
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 08250 Quỹ từ thiện
4/5/23 10.000 NGUYEN TRUONG THANH NHAN  5243 - 88542 Quỹ từ thiện.CT tu 0111000370597 
4/5/23 10.000 BAN PHUC NAM 5219 - 89282  
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82001 Ủng hộ  TRE EM
4/5/23 10.000 NGUYEN PHUOC THIEN  5017 - 74088  
4/5/23 10.000 CHU BA HAN  5215 - 74042 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 HOANG THI THU THAO 5161 - 20793 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 10.000 TRAN QUOC DAT  5209 - 41905 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 U THI HUONG LY  5220 - 39357 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 GIANG A CHAI  5078 - 07133 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 1027332272 
4/5/23 10.000 DANG THI BICH HONG 5244 - 62260 Chuyển tiền.CT tu 1020601792 
4/5/23 20.000 HATHIMYXUYEN 5161 - 19250  
4/5/23 10.000 LU THI COI  5217 - 87314 Chuyển khoản
4/5/23 20.000 NGUYEN THANH NAM  5239 - 65698 CT tu 0931004204916 
4/5/23 20.000 HOANG CONG DUY 5213 - 44323 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 LE NGOC TRANG  5078 - 51961 Chuyển tiền.CT tu 1015626357 
4/5/23 10.000 LE DON ANH 5209 - 31797 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 Phan Minh Quan 5213 - 30282  
4/5/23 10.000 ANG THI TINH  5219 - 28921 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 HOANG THANH THUY  5161 - 15969 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 50.000 NGUYEN THI THANH HA  5240 - 69386  Chuyển tiền.CT tu 1016848184 
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 87767 Chuyển khoản từ thiện
4/5/23 10.000 LE THI DUNG 5215 - 73865  
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 54102  
4/5/23 10.000 NGUYEN NGOC NHI  5161 - 12954 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 10.000 nguyen thi hue  5213 - 59757 Chuyển tiền
4/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 50066 Chuyển khoản từ thiện
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 08219 Quỹ từ thiện
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 03568 Quỹ từ thiện
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 81955 Quỹ từ thiện
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07876 Quỹ từ thiện
4/5/23 10.000 NGUYEN VAN HIEP 5017 - 57795  
4/5/23 10.000 TRUONG DUY THANG 5213 - 45651  Chuyển khoản
4/5/23 10.000 DO ANH NINH  5216 - 40851  
4/5/23 10.000 LE VAN DA 5215 - 88429 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG CHI  5214 - 78987 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 63571 Chuyển khoản từ thiện
4/5/23 10.000 NGUYEN ICH THANH  5220 - 54020 Chuyển khoản
4/5/23 20.000 VU THI HONG  5214 - 52922 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 NGUYEN LE DUONG NGUU  5209 - 45671 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 82918 Hoan thanh nv 
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 64213 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 Pham Thanh Phuong 5213 - 51182  
4/5/23 10.000 LUU THANh  5214 - 96222 yen quy khuyet tat
4/5/23 10.000 LANG THANH THAO  5217 - 92569  Chuyển khoản
4/5/23 10.000 VY THI THUYET MINH  5216 - 80650 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 NGUYEN THI MINH KHUE 5245 - 25717 CT tu 1026195190 
4/5/23 10.000 LUU THANH YEN  5219 - 46789 Quy thu thien
4/5/23 10.000 DINH VAN DUNG  5209 - 25679 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 LE THI HONG NHUNG 5213 - 16306  
4/5/23 10.000 ONG TAN NGOC CHAU  5017 - 02316 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5213 - 87364 Chuyển tiền
4/5/23 20.000 Dang Minh Tien 5220 - 66000 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 LUU THI HOA  5216 - 65736 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 VU THI THAM  5240 - 32932 Chuyển tiền.CT tu 0591000201921 
4/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 95229 Chuyen qua ZaloPay
4/5/23 10.000 BUI THI HOA  5078 - 79222 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0071000612590 
4/5/23 10.000 DUONG SON CA  5017 - 28435 Chuyển tiền Ủng hộ  tre e khuyet tat
4/5/23 10.000 HOANG THI HONG HANH  5161 - 94001 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 10.000 NGUYEN TUAN MANH  5212 - 10290 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 TRAN THI HUONG  5245 - 95998 Chuyển tiền.CT tu 0551000321321 
4/5/23 10.000 BUI VAN THANH 5219 - 85305 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 PHAM THI HANG  5017 - 78729 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 VO THI KIM CHI  5212 - 71228 Chuyển tiền
4/5/23 20.000 PHAM THI PHUONG  5017 - 70559 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 NGUYEN HUU THIET  5216 - 62558 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 LANG THI DU  5239 - 21638 Chuyển tiền.CT tu 0351001102915 
4/5/23 10.000 NGUYEN CHI TRUNG 5161 - 91625 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 10.000 LY CONG DAT  5241 - 22768 CT tu 1017749051
4/5/23 10.000 TRUONG THI CHI 5212 - 60836 Chuyển khoản
4/5/23 1.000 PHAM THI KIM YEN 5241 - 21692 Chuyển tiền.CT tu 1017612810
4/5/23 10.000 NGUYEN THI VIET  5215 - 38118 NGUYEN THI VIET 
4/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 88114 quy từ thiện
4/5/23 10.000 BUI DUY KHANH  5220 - 23658 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5244 - 86390 Chuyển tiền.CT tu 0121000840707 
4/5/23 10.000 LOC THI HUYEN  5220 - 19011 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
4/5/23 10.000 PHAM THUY NGOC  5161 - 87425 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 20.000 NGUYEN THI DIEU HIEN  5216 - 04966 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 LE THI HONG 5215 - 04130  
4/5/23 10.000 HOANG THI THU NHAN  5218 - 03508 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 TRUONG THI CAM QUY 5209 - 97559 Chuyển tiền
4/5/23 20.000 NGUYEN THI LAM  5217 - 94846 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 LE THI THU THUY  5209 - 94688 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 86764 Quỹ từ thiện
4/5/23 20.000 NGUYEN TRONG NGHIA 5161 - 86609  
4/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57878 CT tu 0451000359969 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
4/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 69848 716171.040523.133249.Chuyển khoản tu tai khoan 1470101402720019
4/5/23 10.000 DANH MINH TIEN  5161 - 85190 Chuyển tiền Ủng hộ  quy vi tre em khuyat tat
4/5/23 10.000 NGUYEN TRUONG THAI  5220 - 42377  Chuyển tiền
4/5/23 10.000.000 CONG TY TNHH TFV INDUSTRIES  5216 - 21181 Đóng góp từ thiện cho Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
4/5/23 10.000 NGO HUY HIEP  5217 - 11663 Chuyển tiền
4/5/23 20.000 BUI THU OANH 5217 - 02580 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 TRAN HONG PHONG  5219 - 96768 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 93399 Quỹ từ thiện
4/5/23 224.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50346 Kho khan.CT tu 1036489118
4/5/23 10.000 QUACH THI THU  5215 - 66572 Chuyển tiền
4/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 49394 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
4/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5161 - 82085 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 55300 Uoc mo bay len
4/5/23 20.000 Dau Anh Viet 5220 - 50813  
4/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5214 - 49854 HOANG HUY GROUP
4/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47367 Ủng hộ .CT tu 1031759005
4/5/23 20.000 VO NHU THAO 5212 - 25186 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn
4/5/23 10.000 DANG QUANG KHANH 5215 - 14465 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5219 - 11529 HOANG HUY GROUP
4/5/23 20.000 chu van du 5017 - 04074  
4/5/23 10.000 KIEU ANH TAI  5240 - 87686 Chuyển tiền.CT tu 1023728824
4/5/23 10.000 LE QUANG HIEN 5009 - 95923 EWX451309798 CITAD LE QUANG HIEN Chuyển tiền
4/5/23 10.000 TRAN THI KIM HAN 5241 - 87290 Chuyển tiền.CT tu 0091000669141
4/5/23 20.000 HA VAN HOA 5213 - 53850 Chuyển khoản
4/5/23 20.000 PHAM NGOC DANG  5017 - 28391 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 THEN SEO CHAO  5212 - 13707 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 VO PHUOC LANH  5161 - 74678 Chuyển tiền qua MoMo
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 22264 Chuyển khoản từ thiện Chuyển tiền
4/5/23 10.000 PHAN THI HUE  5245 - 65284 Chuyển tiền.CT tu 0871004215957 
4/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 02335 chuc cac con mot doi binh an 
4/5/23 10.000 RAN HUU TY  5214 - 99194 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 80771 Dang chuyen 
4/5/23 20.000 DINH VAN HOAN  5209 - 65554 Chuyển khoản
4/5/23 10.000 LE HAI YEN 5243 - 82840 Quỹ từ thiện.CT tu 0831000034016 
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 19686 Chuyển khoản từ thiện
4/5/23 10.000 RAN HUU TY  5215 - 06767 Chuyển tiền
4/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23570 trẻ em khuyết tật.CT tu 0691000333777 
4/5/23 10.000 PHAM CONG  5215 - 52795 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 TRAN BA NGOC  5213 - 49189 Chuyển khoản
4/5/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99442 CT tu 9879577109
4/5/23 10.000 PHAN VAN THANH.CT  5239 - 63958 CT tu 1037217005 
4/5/23 10.000 Nguyen Thi Loan  5218 - 35123  
4/5/23 10.000 NGUYEN VAN THUAN 5017 - 87089  
4/5/23 10.000 nguyenphuclai 5218 - 66478  
4/5/23 10.000 LE THI HONG NHUNG 5215 - 47497 Chuyển tiền
4/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90982 Ủng hộ  quy.CT tu 0971000016286 
4/5/23 10.000  PHAM THI HUYNH TRANG  5214 - 37435 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 LE THI TUYET KHA 5209 - 17933 Chuyển khoản
4/5/23 400.000 Nguyen Thanh Hao  5220 - 07762 Chuyển tiền Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
4/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5217 - 69913 Chuyển tiền
4/5/23 10.000 807747.040523.095430.tu thanh hau 5209 - 51142 807747.040523.095430.tu thanh hau
4/5/23 10.000 LE THI TRUC LE  5216 - 30186  Chuyển tiền
4/5/23 20.000 NGUYEN DUC SAN  5215 - 71971 Chuyển khoản
4/5/23 200.000 TRAN THUY LINH 5009 - 44063 GUI CAC EM
4/5/23 20.000 KHONG VIET TRINH 5219 - 05660 Chuyển khoản
4/5/23 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57234 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
4/5/23 600.000 Nguyen Thanh Hao  5017 - 50966 Chuyển tiền ho tro quy giup tre em bi khuyet tat
4/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44275 Sinh vien.CT tu 1027835347
4/5/23 50.000 DAO THU HUONG 5209 - 71407 Chuyển khoản
5/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27828 NVVP.CT tu 0071001759179 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 82958 Chuyển tiền lien ngan hang
5/5/23 10.000 THI QUYEN chuyen khoan 5219 - 12529 Chuyển khoản
5/5/23 100.000 NGUYEN THI XUYEN  5213 - 09591  
5/5/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5078 - 94148 Chuyển tiền.CT tu 1026887681 
5/5/23 10.000 BUI THI THUONG  5214 - 36037 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 NGUYEN KHAC XUAN  5215 - 24718 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGUYEN THI TIEN  5161 - 38567 Chuyển tiền qua MoMo
5/5/23 10.000 NGUYEN BICH VAN 5161 - 38245  
5/5/23 10.000 TRAN THI HONG LINH  5214 - 66644 Chuyển tiền
5/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85928 trẻ em khuyết tật.CT tu 9986264457 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
5/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5161 - 35619 Chuyển tiền qua MoMo
5/5/23 10.000 VU THI THOM  5239 - 21398 Chuyển tiền.CT tu 0831000076025 
5/5/23 100.000 TRAN TRUNG HO  5209 - 33256 Ủng hộ  Chuyển khoản
5/5/23 10.000 PHAM THI HONG NHUNG 5161 - 34444 Chuyển tiền qua MoMo
5/5/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83133 Chung tay gop chut long.CT tu 1036271363 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
5/5/23 10.000 HOANG VAN DAT 5209 - 30483 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 QUACH CONG NHAT 5214 - 18624 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 HUYNH HONG TAM 5209 - 70825 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC NGA  5017 - 68345 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 NGUYEN THI BINH  5239 - 90121 Chuyển tiền.CT tu 9987837399 
5/5/23 10.000 TRAN THI TRANG 5212 - 02880 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 LE BICH THUY 5243 - 21305 Chuyển tiền.CT tu 0181001552804 
5/5/23 10.000 NGUYEN THI KHA 5213 - 11968  
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 05036 Chuyển khoản từ thiện
5/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU 5213 - 79448  
5/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60814 Khuyet tat.CT tu 0511000399619 
5/5/23 10.000 BUI THUY AN  5209 - 73779 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 SON THI NHU 5216 - 38252  
5/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5215 - 65068  
5/5/23 10.000 DANH KIEU DIEM  5215 - 63040 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 HOANG MINH HONG  5212 - 98903  Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 10.000 BUI THI THEM 5242 - 79941 CT tu 1019373240  toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 10.000 Bui Quoc Dat  5220 - 54108 Chuyển tiền
5/5/23 15.000 PHAM THI HOA 5216 - 52418 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 BUI THI THUONG  5216 - 08462 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 HOANG VAN TOAN  5209 - 95796 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 Pham Thi Thu Huong  5017 - 89947 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 LE VAN CUNG 5219 - 77596 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 LE THI MINH ANH 5245 - 51487 MBVCB.3475158186.LE THI MINH ANH Chuyển tiền.CT tu 1032819824 LE THI MINH ANH toi0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 50.000 NGUYEN QUYET THANG 5220 - 43325 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 TRINH VIET DUNG  5216 - 24278 Chuyển khoản
5/5/23 20.000 KHUAT THI HUYEN TRANG  5212 - 18468 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 TRUONG THI NGOAN  5241 - 59060 Chuyển tiền.CT tu 1017318826 
5/5/23 10.000 PHAN HUYNH LE 5220 - 63365 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 HOANG THI HUE 5215 - 50744  
5/5/23 20.000 NGUYEN CONG CAN  5209 - 37742 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 20.000 MONG VAN DU 5219 - 47040  
5/5/23 10.000 DO NHUT LUONG  5215 - 28244 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGUYEN HUU PHUONG  5220 - 20287 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 LE DANG PHUONG  5217 - 17688 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGO THI BICH NHU  5161 - 00617 Chuyển tiền qua MoMo
5/5/23 10.000 TRIEU THI PHAM  5213 - 03615 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 BUI THI DIEM THUY 5209 - 02167 Chuyển khoản
5/5/23 20.000 PHAM VAN MUOI 5218 - 01309 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 10.000 Quang thieu 5220 - 78513  
5/5/23 10.000 Tran Thi Hien 5212 - 56974  
5/5/23 15.000 PHAM THI DIEU HIEN 5219 - 40686 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA  5239 - 37536 Chuyển tiền.CT tu 1019611389 
5/5/23 10.000 PHUNG THI MAI TUYET  5215 - 49499  Chuyển khoản
5/5/23 10.000 KIEU TRONG HUNG 5017 - 07624  
5/5/23 10.000 PHAM THI HUONG 5217 - 97673 Chuyển khoản
5/5/23 20.000 DINH THI MINH HUYEN 5217 - 88590 Chuyển khoản
5/5/23 20.000 DAO THI KIM ANH  5017 - 87184 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 VO THI KIM YEN  5078 - 68550 Chuyển tiền.CT tu 1018943286 
5/5/23 10.000 NGO THI THU HA  5217 - 81804  
5/5/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN 5214 - 76731 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  5209 - 70646 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 NGUYEN THI VIEN 5218 - 68521 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 40431 Chuyen Quỹ vì trẻ em khuyết tật
5/5/23 20.000 NGUYEN THI THUY 5219 - 26243 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 Trinh van lam 5213 - 11911  
5/5/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5017 - 10252  
5/5/23 10.000 TRINH LE HOANG  5220 - 00123 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 TRINH VAN QUY  5017 - 99595  
5/5/23 10.000 CHAU THI MY HUONG 5219 - 99089 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 LE THI PHUONG DIEU  5216 - 86998  Chuyển khoản
5/5/23 10.000 THANH TAM  5212 - 73776 Chuyển tiền CHO QUY TRE EM
5/5/23 10.000 TRAN NGUYET MINH  5241 - 29369  Chuyển tiền.CT tu 1031940823
5/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5214 - 63930 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
5/5/23 10.000 HUYNH THI HONG LIEU 5220 - 63324 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGUYEN NGOC MAI VY  5161 - 89014 Chuyển tiền qua MoMo
5/5/23 20.000 TRUONG THI NGOC TRANG 5219 - 62460 974582.050523.134634.TRUONG THI NGOC TRANG Chuyển khoản
5/5/23 10.000 721708.050523.134612.MA THI LY chuyen khoan 5209 - 61438 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 NGUYEN XUAN NGOC 5078 - 58369  Chuyển tiền.CT tu 0791000050807
5/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG  5242 - 37822 Chuyển tiền.CT tu 1027589459 
5/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN THUONG  5245 - 95277 Chuyển tiền.CT tu 0351001159544 
5/5/23 10.000 TRUONG THI VAN  5213 - 52995 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 LE HONG NHUNG 5213 - 51152 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5213 - 48269 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 MAI THI NHU QUYNH  5213 - 39318 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 TRIEU MUI NHAY 5078 - 56434 Chuyển tiền.CT tu 1035155950 
5/5/23 10.000 NGO DINH THU 5214 - 29905 Chuyển khoản
5/5/23 20.000 NGUYEN PHUC DUC 5219 - 29720  
5/5/23 20.000 HA THI HOA 5212 - 17146 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 HOANG MINH HONG  5161 - 86891 Chuyển tiền qua MoMo
5/5/23 1 NGUYEN VAN HUNG  5017 - 04145  
5/5/23 10.000 TRAN DINH TRANG  5209 - 00158 Chuyển tiền ok
5/5/23 10.000 VU THI PHUONG THAO 5216 - 72227  Chuyển tiền
5/5/23 10.000 HACH UT NHO 5214 - 53156  
5/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49046 trẻ em khuyết tật. CT tu 1027642851 toi 0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 10105 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
5/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN 5220 - 09433  Chuyển khoản
5/5/23 20.000 NGUYEN THI LOAN  5217 - 00216 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 Le Thi Thanh Thuy 5017 - 95688 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 Hoang huy group 5078 - 14540 CT tu 0061001008883 NGUYEN THI NGOC LE toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 20.000 VU THI PHUONG  5213 - 73512 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 PHAM THI CAM THU  5217 - 25336 Chuyển khoản
5/5/23 20.000 NGUYEN QUOC TIEN  5214 - 12856 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 BUI VAN HUNG  5209 - 03147 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 TRANG PHA NO 5219 - 87049 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 DIEP VAN NAM  5241 - 92990 Chuyển tiền.CT tu 1031623570
5/5/23 10.000 Bui Thi Tuyet Trinh  5220 - 66992 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/5/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5214 - 39880 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 Tran Nguyen Thanh 5216 - 26181  
5/5/23 10.000 NGUYEN VAN LINH 5216 - 00164 Chuyển tiền
5/5/23 10.000 BUI THI THUY 5218 - 83800  
5/5/23 10.000 NGUYEN DINH DUONG 5220 - 41022  Chuyển khoản
5/5/23 20.000 NGUYEN TRONG HUY  5244 - 72229 Chuyển tiền.CT tu 0481000850731 
5/5/23 1.000 TA TUAN HUY  5214 - 39909  Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 1 TA TUAN HUY  5218 - 37049 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 30.000 DANG THI THUY  5243 - 93678 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
5/5/23 10.000 DANG VAN LAM  5244 - 70495 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0901000022971 
5/5/23 10.000 NGUYEN HOANG CAM TU  5216 - 99120 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79304 quy ho tro cho tre em co hoan canh kho Khan o Viet nam
5/5/23 10.000 pham thi thuy duong  5212 - 73150  
5/5/23 10.000 TRINH DAC SANG 5220 - 62091 Chuyển khoản
5/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 61011 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 10.000 hong dao  5216 - 51741 Gửi Quỹ trẻ em khuyết tật
5/5/23 10.000 NGUYEN MANH CUONG 5214 - 39796  Chuyển khoản
5/5/23 20.000 TRIEU VAN DONG  5242 - 87792 Chuyển tiền.CT tu 1016391418 
5/5/23 10.000 PHAM TUAN LONG  5241 - 78587 Chuyển tiền.CT tu 1014681252 
5/5/23 50.000 DINH THI LOAN  5017 - 35963 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 NGUYEN MINH VUONG 5219 - 28292  Chuyển tiền
5/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 21475 Chuyển khoản từ thiện
5/5/23 100 VU TU DUC 5219 - 94367 Chuyển tiền qua MoMo
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 62243 GUI TRE
5/5/23 10.000 VO THI KIM DUNG  5213 - 41226 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
5/5/23 10.000 HO PHAM THAI HOANG 5239 - 63441 Chuyển tiền.CT tu 1031114669 
5/5/23 10.000 NGUYEN HANH DIEM  5218 - 26459 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 Nguyen Thi Mua Thu 5220 - 14785  
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 11382 GUI từ thiện
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 60958  
5/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 87377 Ủng hộ  TRE EM
5/5/23 10.000 VU THUY NGUYET  5220 - 67001 Chuyển tiền
5/5/23 20.000 NGUYEN TRAN HUNG  5214 - 65527 Chuyển khoản
5/5/23 10.000 PHAM HONG THOAN 5245 - 50637 Chuyển tiền.CT tu 0041000218330 
5/5/23 10.000 TRAN MANH HUNG 5245 - 47891 CT tu 0831000055370 
5/5/23 250.000 PHAM THI YEN  5241 - 57617 Chuyển tiền.CT tu 1033335146 
5/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62584 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
5/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60345 từ thiện.CT tu 9943662261 
5/5/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 08081 CT tu 0371003907540 
5/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36820 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000140985 
5/5/23 4.448 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35090 Ủng hộ  cac be.CT tu 1017355532
5/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 52776 Ck Ủng hộ 
6/5/23 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73783 trẻ em khuyết tật.CT tu 0301002828336
6/5/23 10.000 VO HONG AN  5214 - 79857 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/5/23 10.000 HO QUOC THAM 5215 - 70562 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 Y PHONG EBAN  5214 - 38261  Chuyển tiền
6/5/23 20.000 NGUYEN TRONG TUONG  5017 - 73685 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 PHAM VAN MINH 5214 - 48818  
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 15902 Chuyển khoản từ thiện
6/5/23 10.000 NGUYEN THI BON BON  5209 - 10881 Chuyển tiền
6/5/23 20.000 TRA HUYEN CHAN  5215 - 82016 Chuyển khoản
6/5/23 200.000 Nguyen Thanh Dat 5219 - 70753 Chuyển tiền
6/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41442 Duoi 16 tuoi.CT tu 0301000429749 
6/5/23 10.000 Nguyen Thi Thanh 5220 - 42309  
6/5/23 10.000 NGUYEN HUU HAI  5017 - 21675  
6/5/23 50.000 PHAM THI LINH  5213 - 14021 Nam Mo A Mi Da Phat 
6/5/23 20.000 DANG ANH HAO 5213 - 03821  
6/5/23 10.000 PHAM THI TIEN  5240 - 97994 Chuyển tiền.CT tu 1031397601
6/5/23 10.000 BUI VAN BA 5209 - 29611  
6/5/23 20.000 GIANG A LU  5214 - 18679 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 HUYNH THI YEN NHI  5214 - 96120 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 39203 Gui Quỹ vì trẻ em khuyết tật
6/5/23 20.000 LY MANH TUNG  5017 - 17681 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 LE DANG KHOA 5242 - 99803 Chuyển tiền.CT tu 0031000306131
6/5/23 10.000 VU DUONG DUY  5213 - 10287  Chuyển tiền
6/5/23 10.000 NGUYEN TAN DUY 5240 - 89793 Chuyển tiền.CT tu 0411001048370 
6/5/23 10.000 Nguyen Thi Huong  5017 - 66438 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/5/23 10.000 HOANG TIEN CHON  5161 - 24430 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 139.236 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21242 ko.CT tu 1018559153 
6/5/23 40.000 CAM VAN TUAN  5215 - 12173 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 TRAN QUOC TRONG  5216 - 85623 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
6/5/23 10.000 BACH VAN HOI  5212 - 79693 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
6/5/23 10.000 LUONG BANG  5209 - 52057 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 Vong Ky An 5209 - 36280  
6/5/23 10.000 Huynh Van Than 5217 - 09619 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 NGUYEN VAN PHUNG  5161 - 20128 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 10.000 DO THI THU TRANG 5239 - 73820 CT tu 1033802841 
6/5/23 20.000 NGUYEN THI HUYNH Y  5209 - 64440  Chuyển khoản
6/5/23 20.000 TRAN THI HONG THUY 5214 - 12274 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 PHAM HAI NGHIEM  5216 - 08326 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95177 Chuyển khoản từ thiện
6/5/23 10.000 NGUYEN NGOC LIEU 5215 - 80413  
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 58438 Thu chuyenỦng hộ  trẻ em khuyết tật 
6/5/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5215 - 57001 Chuyển khoản
6/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76923 trẻ em khuyết tật.CT tu 0181000283127 
6/5/23 10.000 LE NGOC MANH 5215 - 29490  
6/5/23 20.000 DOAN VAN LINH  5242 - 74518 Chuyển tiền.CT tu 0971000033465 
6/5/23 10.000 Nguyen ngoc thang 5217 - 98175  
6/5/23 10.000 PHUNG VAN GIANG  5239 - 56081  Chuyển tiền.CT tu 9937163333 
6/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 09202 Ung ho tre em ngheo
6/5/23 10.000 NGUYEN THI TINH 5215 - 09411 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 NGUYEN NGOC DUY 5217 - 02318 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 DANG THI OANH  5217 - 01500 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 HO THI MY LINH  5214 - 99969 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 LE DUC HAU  5214 - 98884 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 TRAN PHUONG HONG THUY  5215 - 68794 Chuyển tiền
6/5/23 40.000 VU TIEN ANH  5217 - 66063 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 NGUYEN VAN NHUT  5245 - 44118 Chuyển tiền.CT tu 0721000634230 
6/5/23 10.000 Thanh chuyen  5212 - 32119 Thanh chuyen 
6/5/23 10.000 THACH THI CAM NHUNG 5213 - 29344 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 TRAN TUYET TRINH  5216 - 10786 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 PHAN NGOC LOI  5217 - 02097 Chuyển khoản
6/5/23 20.000 TRUONG MINH HUU  5218 - 96835 Chuyển khoản
6/5/23 20.000 hoanghuy group lethiminhhang 5215 - 80239 hoanghuy group lethiminhhang
6/5/23 10.000 NGUYEN TIEN THANH  5214 - 58926 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 HUYNH THI LE UYEN 5212 - 47065 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 VU THI LY  5217 - 36473 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/5/23 10.000 TA THI THANH NGA  5161 - 03571 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 10.000 NGUYEN MINH DUONG 5209 - 18415  Chuyển tiền
6/5/23 10.000 TRAN THI THUY TRANG  5017 - 16053  Chuyển tiền
6/5/23 10.000 VI VAN TIEN 5214 - 10768  
6/5/23 10.000 DANG THI THU LAM  5214 - 89415 Chuyển khoản
6/5/23 200.000 DAO THANH HA  5217 - 80239 Ủng hộ quỹ
6/5/23 10.000 NGUYEN BA NHAN 5219 - 79309  
6/5/23 20.000 DO QUYNH TRANG 5078 - 55694 Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
6/5/23 10.000 VANG THI LAN  5240 - 48529 Chuyển tiền.CT tu 0341007194832 V
6/5/23 10.000 LE TUAN ANH 5017 - 72040  
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 64139 Chuyển khoản từ thiện
6/5/23 10.000 HUYNH TRUC LY 5214 - 63788  
6/5/23 20.000 HO THI CUC TRAM 5220 - 60545 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 LE HONG KHANH  5213 - 54066  
6/5/23 10.000 TRAN THI CAM TIEN 5215 - 42265 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG 5243 - 55536 Chuyển tiền.CT tu 0151000532644 
6/5/23 10.000 HO HUNG CUONG  5242 - 55443 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 1033246232 
6/5/23 10.000 LE THI MINH ANH 5245 - 33036  Chuyển tiền.CT tu 1032819824 
6/5/23 10.000 PHAM THI THUY DUONG  5161 - 99773 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 20.000 NGUYEN THI TAM  5209 - 17895 Chuyển khoản
6/5/23 20.000 NGUYEN THUY LY 5217 - 17689 Chuyển khoản
6/5/23 20.000 VI THI THEM  5217 - 14467 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 PHAN THI BAP  5240 - 45157 Chuyển tiền.CT tu 0501000164995
6/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5214 - 11300 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 DANG THI BICH  5217 - 11096 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYEN 5212 - 09699 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 HUYNH NHAT NI 5161 - 99409 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH  5161 - 99252 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5209 - 03588  Chuyển khoản
6/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5212 - 03396  Chuyển khoản
6/5/23 50.000 NGO THI THU PHUONG  5220 - 77178  Chuyển khoản
6/5/23 10.000 NGO THI NGOC THY  5212 - 67722 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 DANG THANH NHAN  5161 - 96004 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 20.000 TRIEU VAN HOA 5161 - 95719 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 10.000 PHAM ANH DUC 5017 - 94754  
6/5/23 10.000  LU THI THUY TRANG  5220 - 86878 Chuyển tiền
6/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 94759 Chuyen qua ZaloPay
6/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5243 - 47004 Chuyển tiền.CT tu 0481000708741 
6/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5217 - 61100 HOANG HUY GROUP
6/5/23 10.000 Hoang huy group 5219 - 51972 Hoang huy group
6/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41659 cong nhan.CT tu 1019929557 
6/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5216 - 42684 HOANG HUY GROUP
6/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5214 - 38069 HOANG HUY GROUP
6/5/23 10.000 Nhi chuyen 5212 - 35209 Nhi chuyen
6/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY  5218 - 25744 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH TRAM  5017 - 19615 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 TRUONG THI MY LINH 5216 - 18313  
6/5/23 10.000 PHAM DUY MANH  5161 - 92898 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 10.000 TRINH VAN KHANH n 5219 - 08669 Chuyển khoản
6/5/23 20.000 TRUONG VAN CONG  5219 - 99432 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 92107 Ck tien
6/5/23 10.000 VU LAM TOI 5216 - 92075  
6/5/23 10.000 CAO QUOC TUAN 5161 - 91648 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 10.000 NGUYEN VAN GIAP 5217 - 75356  
6/5/23 10.000 NGUYEN THI AN  5215 - 58350 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 le thanh tu 5215 - 49543  
6/5/23 10.000 LAM THI ANH TUYET 5217 - 36945 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 NGUYEN VAN HOANG 5216 - 94798  Chuyển khoản
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30069 giup do tre e co hoan canh kho khan.CT tu 0601000554128
6/5/23 10.000 Dinh van sinh 5209 - 34435  
6/5/23 30.000 NGUYEN VAN TRUONG  5218 - 20023  Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
6/5/23 20.000 LE TUAN ANH 5209 - 09804 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 TRAN THANH CUONG  5212 - 04562 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 DOAN VIET BACH  5219 - 01464 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 LOC CONG DIEM 5214 - 92832 Chuyển tiền
6/5/23 20.000 NGUYEN VAN THANG 5215 - 86752 Chuyển khoản
6/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 64736 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
6/5/23 10.000 TRAN THI THUY AN  5242 - 33167 Chuyển tiền.CT tu 1031952512 
6/5/23 20.000 Pham Ngoc Tuan 5215 - 40174 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 NGUYEN THI NANG 5242 - 31399 Chuyển tiền.CT tu 0051000522065
6/5/23 10.000 HOANG TIEN MANH  5213 - 89524 Chuyển khoản
6/5/23 20.000 BUI TIEN DAT 5243 - 28852 Chuyển tiền.CT tu 1019681724 
6/5/23 10.000 TRAN THANH NGOT  5212 - 60805 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 DANG THAI DUONG 5218 - 52504 Chuyển khoản
6/5/23 10.000 BUI HUU MAI 5214 - 22204  
6/5/23 10.000 Ha thi thu hien 5215 - 15061  
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11371 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
6/5/23 10.000 Huu chuyen  5212 - 74340 Huu chuyen 
6/5/23 10.000 NGUYEN VAN THUY 5244 - 80283 Chuyển tiền.CT tu 0651000759797 
6/5/23 10.000 TRAN HOANG HUY  5243 - 22393 Chuyển tiền.CT tu 9818101070 
6/5/23 10.000 Tran Thu Trang  5214 - 47103 Chuyển tiền
6/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88421 trẻ em khuyết tật.CT tu 0081001149352 
6/5/23 70.000 Kha 5078 - 86602 Kha.CT tu 1026103517 
6/5/23 10.000 K BUNG TRANG Chuyen tien 5209 - 85763 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 TO MINH TIEN  5244 - 72098 Chuyển tiền.CT tu 0271000971117 
6/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 62139 BE GUI
6/5/23 30.000 DANG THI THUY  5241 - 83311 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
6/5/23 10.000 VU VAN HOA  5243 - 91030 Chuyển tiền.CT tu 1021000017531 
6/5/23 10.000 TRAN NGOC HOANG 5212 - 92096 Chuyển tiền
6/5/23 10.000 HO SI TRUONG 5078 - 75736 CT tu 0061001120911 
6/5/23 50.000 Ly tieu phuong 5214 - 84139  
6/5/23 10.000 NGUYEN THI TIEN 5161 - 71832 Chuyển tiền qua MoMo
6/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 71730 Quyen gop
6/5/23 200.000 DAO THI THU HIEN 5241 - 79713 Ck Ủng hộ .CT tu 0441000631271 
6/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68553 tre em.CT tu 1014047953 
6/5/23 250.000 NGUYEN THI KIM THOA  5078 - 06005 Tien Thoa hoi huong cong duc.CT tu 0881000437203 
6/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42589 chuc cac em co suc khoe luon an binh va khoe manh.CT tu 0301000384567
7/5/23 300.000 TU THI CAM XUYEN  5078 - 77536 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật Viet Nam Nam..CT tu 0371003765065 
7/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 54469 Truc chuyen 
7/5/23 10.000 NGUYEN THI THU  5017 - 31002 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC 5239 - 90241 CT tu 1019384603 
7/5/23 10.000 TRAN THI DIEM MI  5218 - 51993 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 Viet Toan  5213 - 41632 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN THU DIEN 5161 - 39375 Chuyển tiền qua MoMo
7/5/23 20.000 TRAN THI KIM OANH  5215 - 71668 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 LE THI LUONG 5078 - 57421 Chuyển tiền.CT tu 1034120802 
7/5/23 10.000 NGUYEN VAN HIEN  5216 - 60925 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 VU NGOC THANG 5240 - 89297 Chuyển tiền.CT tu 9977599398 
7/5/23 10.000 BUI NGOC PHUONG KHANH 5216 - 37742  
7/5/23 10.000 PHUNG MINH TRUONG 5161 - 35480 Chuyển tiền qua MoMo
7/5/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5241 - 87449 Chuyển tiền.CT tu 0341007035626 
7/5/23 10.000 DO THI MINH HAI  5212 - 06009 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN VAN GON  5209 - 78499 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 LE TUNG KHUONG c 5161 - 32949 Chuyển tiền qua MoMo
7/5/23 10.000 HOANG THI XUAN HOA  5243 - 92854 Chuyển tiền.CT tu 1023035408 
7/5/23 10.000 NGUYEN NGOC CHAU 5217 - 40187 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 NGUYEN NGOC LONG  5220 - 22739 Chuyển tiền từ thiện
7/5/23 10.000 MAI THI LAN 5214 - 18286  
7/5/23 10.000 LE MINH HUNG 5217 - 33002 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 DUONG THI LAN  5017 - 84274  Chuyển tiền
7/5/23 10.000 PHAM HOANG OANH  5242 - 83011 Chuyển tiền.CT tu 1020378727 
7/5/23 10.000 DAO NGUYEN VIET DUNG 5241 - 73238 Chuyển tiền.CT tu 1020254414
7/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 24268 Chuyen qua ZaloPay
7/5/23 20.000 NGUYEN THI BICH TUYEN 5220 - 87432 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 Dao thi truc linh 5216 - 76726  
7/5/23 20.000 TRUONG VAN TOAN 5017 - 69194  Chuyển khoản
7/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 22556 Chuyen qua ZaloPay
7/5/23 10.000 DO TUYET HAU 5017 - 86305 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 THAI THI KIM NGAN  5218 - 84960 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 Le Phan Hoai Phuong 5220 - 10525 Chuyển tiền
7/5/23 15.000 NGUYEN VAN NGHIA  5214 - 65672 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 NGO THI HAU  5215 - 58479 Chuyển khoản
7/5/23 20.000 VI THI THU HONG 5213 - 45047 Chuyển khoản
7/5/23 20.000 NGUYEN TRUNG KIEN 5218 - 15371  
7/5/23 20.000 LE VAN PHUONG 5244 - 43982 Chuyển tiền.CT tu 1026651631 
7/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 81423 Chuyển khoản từ thiện
7/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5217 - 54732 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 PHAN THI MY TRINH  5161 - 12019 Chuyển tiền qua MoMo
7/5/23 10.000 Nguyen Thi Thai May 5017 - 27479 Chuyển tiền
7/5/23 2.300.000  Jiangyixun donate 5220 - 83819  Jiangyixun donate
7/5/23 10.000 Le Minh Tan  5218 - 80699 Chuyển tiền tu Viettel Money
7/5/23 20.000 TRUONG KIEU NGOAN  5215 - 79795 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 VO TIEN DAT 5220 - 74540 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 TRAN QUANG HIEU  5078 - 90722 Chuyển tiền.CT tu 0481000874455
7/5/23 10.000 MAI THANH TUNG 5217 - 44312 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 MA THI HANG 5219 - 11998 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 DAO THI MINH  5239 - 41332 Chuyển tiền.CT tu 1016299688 
7/5/23 10.000 LUONG THI KHANH HUYEN 5217 - 72687  
7/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 06812  
7/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM CHI  5241 - 45617 Chuyển tiền.CT tu 0381000524120 
7/5/23 10.000 CHU NGOC QUAN  5217 - 55581 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5212 - 51356 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYEN  5217 - 27544 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN CHI TAI  5214 - 20401  Chuyển tiền
7/5/23 20.000 DO VAN TRUONG  5241 - 41344 Chuyển tiền.CT tu 1020940034
7/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79400 CT tu 0341005890014
7/5/23 10.000 BUI THI LOC  5214 - 35332 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 PHAM MINH TUAN 5215 - 32991 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 DANG THI HONG NHUNG 5216 - 32506 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 pham minh thang  5212 - 32196  
7/5/23 10.000 Ha 5214 - 26581 Ha ck
7/5/23 10.000 NGUYEN THI BON BON 5214 - 11602 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 LE HONG HA  5017 - 06125 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 HO MANH CUONG  5017 - 97528 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 MAI TRUC LY 5017 - 77845 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 HOANG THI NHAN 5214 - 65418 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 LUU DUC ANH 5215 - 63494  
7/5/23 10.000 NGO THI HOA 5240 - 35583  Chuyển tiền.CT tu 1013390035 
7/5/23 10.000 BAC CAM KHANH 5209 - 50834 Chuyển khoản
7/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 03490 trẻ em khuyết tật.CT tu 9372163357
7/5/23 10.000 Le Thi Thao Ngan 5219 - 43765  
7/5/23 10.000 LUONG THI NHAN  5220 - 41760 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH VAN  5219 - 36636 Chuyển tiền
7/5/23 8.000 NGUYEN VAN CHI HAI  5219 - 31126 Chuyển tiền
7/5/23 20.000 NGUYEN THI BE THO  5243 - 43344 Chuyển tiền.CT tu 0601000554128
7/5/23 10.000 .HOANG XUAN CUONG  5213 - 30104  Chuyển tiền
7/5/23 10.000 DO THI THU TRANG 5212 - 26236  
7/5/23 10.000 LE THI NGA 5218 - 24252 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 Khuyen 5213 - 20296  
7/5/23 10.000 LE THI NHU QUYNH 5213 - 15679 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 06333 Ck
7/5/23 10.000 DO THI THUAN  5241 - 33067  Chuyển tiền.CT tu 9948955170 
7/5/23 10.000 TRAN THI QUYEN  5218 - 97863  
7/5/23 20.000 DUONG THI THU TRANG  5209 - 97582 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5215 - 96918 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 NGUYEN THU PHUONG 5219 - 96571 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 Thi sieng 5209 - 93725  
7/5/23 10.000 HOANG THI MINH NGUYET 5216 - 93569  
7/5/23 10.000  CHIU THI HONG 5245 - 99239 thiennguyen.CT tu 1030114640 
7/5/23 10.000 TRAN THI PHUONG THAO 5017 - 92729 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 nguyen thi kim hong 5220 - 89056  
7/5/23 10.000 LE TRAN PHUONG ANH 5078 - 02805 Chuyển tiền.CT tu 0041000343441 
7/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH LIEN 5242 - 41333 Chuyển tiền.CT tu 0481000762005 NGUYEN THI BI
7/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 97081 Chuyen qua ZaloPay
7/5/23 10.000 NGUYEN HOANG TINH  5216 - 77052 Chuyển khoản
7/5/23 20.000 NGUY THI NHU DONG 5161 - 96902  
7/5/23 10.000 BUI THI KIEU LOAN  5214 - 44907 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 Nguyen truong giang 5219 - 16756  
7/5/23 10.000 VO TRAN HOA TIEN  5017 - 16758  Chuyển tiền
7/5/23 10.000 Hoang Huy group 5217 - 05650 Hoang Huy group
7/5/23 10.000 DUONG THI NGOC TUYET 5215 - 94770  Chuyển tiền
7/5/23 20.000 Hoang huy groud 5220 - 87291 Hoang huy groud
7/5/23 10.000 NGUYEN TUNG LAM  5216 - 80918 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 55847 nhiem vu 5
7/5/23 10.000 DO NGOC PHU 5212 - 49629  
7/5/23 10.000 Hoang huy groud 5217 - 46768 Hoang huy groud
7/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5241 - 25729 CT tu 1033384125 NGUYEN THI NGOC LOI
7/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5220 - 40299 HOANG HUY GROUP
7/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5214 - 28974 HOANG HUY GROUP
7/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60155 bt.CT tu 1030214223
7/5/23 20.000 NGUYEN NGOC QUY  5017 - 25689 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH  5017 - 25187 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5217 - 24916 HOANG HUY GROUP
7/5/23 10.000 NGUYEN HAI DUONG 5220 - 19784 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN SY QUYET 5216 - 15816 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 CHAU THI BE TRAN 5209 - 05044 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 NGUYEN HUYNH THUONG  5209 - 67909 Chuyển tiền
7/5/23 20.000 TRAN THI THU OANH 5217 - 64347 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG  5161 - 88837 Chuyển tiền qua MoMo
7/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55763 Hy vong giup do cac em phan nao trong cuoc song .CT tu 1030404047
7/5/23 20.000 DUONG CHI KHANG  5217 - 46845 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 CHU THI NGOC LAN  5219 - 28876 Chuyển khoản
7/5/23 20.000 LE NGUYEN TUAN DUONG 5161 - 86581 Chuyển tiền qua MoMo
7/5/23 10.000 Tuan 5218 - 76313 Tuan chuyen 
7/5/23 1.000 Tuan 5214 - 68771 Tuan chuyen 
7/5/23 20.000 HUYNH THI PHUONG HANG  5218 - 62909 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 TRANG A SAI 5216 - 41170  
7/5/23 10.000 TRAN DUY HA 5241 - 96064 CT tu 0791000064252 
7/5/23 10.000 NGUYEN VAN DUONG  5212 - 25627 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 08577 Van chuyen 
7/5/23 10.000 NGUYEN VAN TU 5214 - 96909 Chuyển tiền
7/5/23 30.000 DANG THI THUY  5245 - 71738 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
7/5/23 10.000 NGUYEN MINH THU 5214 - 90621  Chuyển tiền
7/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 36326 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
7/5/23 10.000 HA THI PHUONG TRANG  5242 - 93621  Chuyển tiền.CT tu 0911000014460 
7/5/23 10.000 NGUYEN VAN DANG 5017 - 83304 Chuyển khoản
7/5/23 10.000 LAM MY NGOC 5215 - 80143  
7/5/23 10.000 NGUYEN MANH DUNG  5219 - 64309  Chuyển tiền
7/5/23 20.000 .truong thi mai 5220 - 55538  
7/5/23 10.000 Dung 5214 - 51058  
7/5/23 20.000 TRAN VAN TUAN  5242 - 91676 Chuyển tiền.CT tu 0181002634477 
7/5/23 10.000 NGO THI NGOC THY  5209 - 21547 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 DO MONG THUY  5017 - 13192 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 LAM THI ANH TUYET  5017 - 88568 Chuyển tiền
7/5/23 10.000 TRAN VAN TUAN  5213 - 87030 Chuyển khoản
7/5/23 2.000.000 LUONG THI HANH  5241 - 79130 Xin gop chut cho cac be.CT tu 0071001142531 
7/5/23 20.000 Hoanghuygroup LE THI MINH HANG 5220 - 26487 Hoanghuygroup LE THI MINH HANG
7/5/23 10.000 NGUYEN VAN HOAI 5219 - 13114  
7/5/23 10.000 TRAN VAN NAM 5017 - 94401 Chuyển tiền
7/5/23 100.000 NGO THI TO UYEN  5090 - 13873  Chuyển tiền. CT tu 0371000424776
7/5/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90501 CT tu 9879577109 
7/5/23 200.000 PHAN DUC ANH  5216 - 45555 Chuyển tiền
7/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75751 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 1035500924
8/5/23 10.000 LUONG THI HUONG  5214 - 89687 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 TRAN THI THUY TRANG  5214 - 11082 Chuyển khoản
8/5/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56723 eu thuong.CT tu 1012830361 
8/5/23 10.000 NGUYEN THI SUONG  5212 - 78917 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 49288 Em xin giup do cho lang tre a
8/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54511 full.CT tu 1018394403 
8/5/23 10.000 Huynh thi thu nga 5244 - 90676 Chuyển tiền.CT tu 1021295564 PHAN HUYNH HAI TRIEU 
8/5/23 10.000 DUONG THI BICH LIEU  5215 - 90589 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 TRAN THI HOP  5242 - 29301 Chuyển tiền.CT tu 1028176646 
8/5/23 10.000 LE THI NGAN  5214 - 70469 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5241 - 99313 Chuyển tiền.CT tu 0781000470662 
8/5/23 10.000 BUI THI NGOC CHINH 5243 - 26797 Chuyển tiền.CT tu 1015370799 
8/5/23 10.000 BUI THI BE 5220 - 04221 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 VO THI NGOC VE 5218 - 76673 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5217 - 74738 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 40514 Chuyen qua ZaloPay
8/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36901 Cac trẻ em khuyết tật .CT tu 1024357318 
8/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIAU  5241 - 90417  Chuyển tiền.CT tu 1024769811
8/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUYEN  5216 - 07077 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 PHAM MINH TRI  5244 - 75709 Chuyển tiền.CT tu 9352445193 
8/5/23 10.000 NGUYEN TUONG DUY  5161 - 36768 Chuyển tiền qua MoMo
8/5/23 20.000 HA THI NGOC 5213 - 24495 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 LE THI BE TAM  5209 - 90130 Chuyển tiền
8/5/23 20.000 CAO THI NGUYET  5017 - 84068 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 PHAN THI HONG HOA 5214 - 51944  
8/5/23 10.000 HOANG VAN QUANG  5212 - 48069 Chuyển khoản
8/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21127 cong nhan .CT tu 1017096928
8/5/23 10.000 TRAN ANH TU  5214 - 83978 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 PHUONG VAN SOI  5220 - 63452 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 40299 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
8/5/23 10.000 Trieu Van Nam 5218 - 08382  
8/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 94070 Ủng hộ .CT tu 0021001927367 
8/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72406 Ck
8/5/23 20.000 TRAN VAN SANG  5219 - 68844 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGUYEN MINH CHIEN  5215 - 01579 Chuyển tiền
8/5/23 25.000 doohyoung 5209 - 84579 doohyoung
8/5/23 10.000 NGUYEN THI SUONG  5161 - 19243 Chuyển tiền qua MoMo
8/5/23 20.000 LE NGOC TU  5215 - 62347 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 DAO THUY DUONG  5017 - 58357 Chuyển tiền
8/5/23 20.000 BE THI HIEN  5017 - 56694 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 HUYNH THI BICH LIEN 5216 - 03277 Chuyển tiền
8/5/23 20.000 NGUYEN THI MY DUNG 5244 - 34999 Chuyển tiền.CT tu 0751000027358 
8/5/23 10.000 TRUONG THANH PHUOC 5213 - 81586 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61859 CT tu 0281000473739
8/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG DUNG  5218 - 65886 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 BUI VAN MINH  5215 - 34304 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 Le hong nhung 5209 - 16944  
8/5/23 10.000 LE MUM MIM 5217 - 97702 LE MUM MIM
8/5/23 10.000 hoang van su  5213 - 78703  
8/5/23 10.000 DUONG THI NGA 5214 - 46753 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 LE THI THUY 5212 - 44811  
8/5/23 10.000 LE THI BICH LIEN 5017 - 42853 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
8/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 31717 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật
8/5/23 10.000 BUI THANH TU 5017 - 28074  
8/5/23 10.000 LAM THI MY 5213 - 04253  
8/5/23 10.000 Nguyen Thi Kim Thuy 5216 - 87676  
8/5/23 10.000 LE THI DAO chuyen khoan 5218 - 87330 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGO HOANG QUYNH HOA 5220 - 69253 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 DANG THI TO  5078 - 05547 cktuthien.CT tu 0841000027427 
8/5/23 20.000 PHAN BA DAN 5218 - 29043 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 van anh 5217 - 10615 van anh ck
8/5/23 100.000 VU DUC TU  5209 - 02223 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 TRAN THI HUE  5213 - 64151 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 PHAN THANH TUNG 5245 - 96645 Chuyển tiền.CT tu 0181003610180
8/5/23 10.000 NGUYEN QUYNH ANH 5218 - 22024 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
8/5/23 10.000 TRAN THANH NHAN  5239 - 21331 Chuyển tiền.CT tu 9335332027 
8/5/23 10.000 NGUYEN XUAN SON  5212 - 98102 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGUYEN CONG THANG 5218 - 91383 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 MONG THI PHUONG  5214 - 86528 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 DANG THE ANH  5217 - 85340 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 LE THI PHUONG LIEN 5209 - 72320 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGUYEN DUY TUAN  5161 - 02806 Chuyển tiền qua MoMo
8/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 55353 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
8/5/23 10.000 NGUYEN THANH LUAN  5241 - 23741 CT tu 0061001189653 
8/5/23 10.000 NGUYEN THI HAI LY 5244 - 90215 CT tu 0201000588421 
8/5/23 10.000 VO NGOC THEM GIAU 5209 - 44218  
8/5/23 10.000 Le Thi Tuyet Hien  5214 - 43717 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/5/23 10.000 PHAM THI THUY LINH  5217 - 43393 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 LE THI HAU  5161 - 01872 Chuyển tiền qua MoMo
8/5/23 20.000 PHAM XUAN HUNG  5212 - 39265  
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 37863 Vì trẻ em khuyết tật VN
8/5/23 10.000 VU THI PHUONG 5209 - 35520 Chuyển tiền
8/5/23 20.000 TRAN THANH SON  5212 - 35244 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 33483 Khng
8/5/23 10.000 PHAM NGOC ANH 5219 - 33454 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 TRIEU HUONG TRANG 5244 - 89356 Chuyển tiền.CT tu 0351001124739 
8/5/23 20.000 NGUYEN THI THAO  5209 - 30265 Chuyển khoản
8/5/23 20.000 Co lau thi tra giang 5216 - 29092 Co lau thi tra giang
8/5/23 10.000 PHUNG THI KHE 5240 - 22604 Chuyển tiền.CT tu 9965098661 
8/5/23 10.000 NGUYEN NGOC BAO NHI  5209 - 27902 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 27570 Ủng hộ
8/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 01381 Chuyen qua ZaloPay
8/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5219 - 26767 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 PHAM THI THAO VI  5242 - 31317 Chuyển tiền.CT tu 0041000367294
8/5/23 10.000 DO THI THANH  5219 - 23217 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 HOANG THANH DAT 5017 - 79238 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGUYEN DINH HOANG 5078 - 20402 Chuyển tiền.CT tu 1028040648 
8/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH TRAM 5017 - 35157 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 DO MINH TUNG  5214 - 05238 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 TRAN QUOC CANH  5212 - 98987 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
8/5/23 10.000 ngo dinh tu  5217 - 93049 Tu chuyen ngo dinh tu 
8/5/23 10.000 BAN VAN HIEU  5212 - 86288 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93155 Bnh thng.CT tu 1036058910 
8/5/23 10.000 Hoang Huy group 5239 - 86655 CT tu 0381002928937 DUONG QUOC TRONG
8/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5219 - 37389 HOANG HUY GROUP
8/5/23 20.000 BUI THI HONG NHIEN  5219 - 34984 Chuyển tiền
8/5/23 10.000 VU TIEN DAT 5209 - 31433 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 NGO THI HOA  5244 - 78491 Chuyển tiền.CT tu 1015661978
8/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90487 CT tu 0451000359969
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 03455 vi trẻ em khuyết tật
8/5/23 10.000 BUI VIET THUC 5217 - 92423  Chuyển khoản
8/5/23 10.000 HA VAN THUYET 5218 - 82250  
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 76791 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
8/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85717 trẻ em khuyết tật .CT tu 0181002210345 
8/5/23 20.000 DINH THI KHANH HOA 5219 - 44955 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 LUONG VAN CUONG  5243 - 93156 Chuyển tiền.CT tu 1018311284 
8/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUYEN  5244 - 69991  Chuyển tiền.CT tu 1034070610 
8/5/23 20.000 NGUYEN VAN QUOC 5220 - 19015 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 HA THY PHUONG  5242 - 89499 Chuyển tiền.CT tu 0111000358281 
8/5/23 10.000 TRAN THI YEN  5245 - 58867 Ủng hộ  tre em .CT tu 1026519458 
8/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 79568 Chuyen qua ZaloPay
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 04823 Chuyển khoản từ thiện
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 81090  
8/5/23 10.000 LUONG QUOC VIET  5017 - 80314 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 TRAN TRUNG HIEU 5243 - 76933 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN .CT tu 0401001426218 
8/5/23 10.000 TRAN THI CAM Y  5161 - 75634 Chuyển tiền qua MoMo
8/5/23 10.000 Loi 5218 - 07124 Loi Ck
8/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 93441 Chuyển khoản từ thiện
8/5/23 100.000 Chu Thi Hai  5219 - 83428 Ủng hộ  quỹ
8/5/23 20.000 LE MONG TUYEN  5220 - 70102 Chuyển khoản
8/5/23 10.000 LE THI THANH TUYEN  5078 - 48509 Chuyển tiền.CT tu 0381000550519 
8/5/23 10.000 NGUYEN MANH CUONG  5241 - 58283 Chuyển tiền.CT tu 0531002187286 
8/5/23 10.000 LE QUOC VAN  5242 - 65822 Chuyển tiền.CT tu 1029635818
8/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34920 free.CT tu 1027033407
8/5/23 10.000 NGUYEN THI LAI 5009 - 08123 EWX452927861 CITAD NGUYEN THI LAI Chuyển tiền
8/5/23 100.000 luongtrungnghia 5216 - 54430 luongtrungnghiaYYH quyen gop Chuc cac em nho luon khoe manh
8/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 29014 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
8/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22169 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
8/5/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82992 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật kho khan.CT tu 0181001334558 
9/5/23 20.000 PHAM VAN KHAN  5218 - 40527 Chuyển tiền
9/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61040 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 1025766481 
9/5/23 10.000 KIEN HANH  5215 - 87206 Chuyển tiền
9/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58189 trẻ em khuyết tật.CT tu 1031171185
9/5/23 10.000 DANG HUYEN TRANG  5220 - 13466 Chuyển khoản
9/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 55518 Chuyen qua ZaloPay
9/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 67468 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
9/5/23 10.000 LY THI TUONG VY  5161 - 52746 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 NGUYEN VAN THANH 5244 - 20484 CT tu 1035388745 
9/5/23 10.000 DO XUAN QUYNH  5214 - 01604 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 DANG THI GIANG 5212 - 76633  
9/5/23 10.000 VO THI KIM NGAN  5220 - 69544 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NONG VAN THUONG  5078 - 03296 Chuyển tiền.CT tu 0491000185519 
9/5/23 20.000 CAO THI KIM CHI 5216 - 87952 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 VU XUAN DUC  5209 - 76214 Chuyển khoản
9/5/23 20.000 DAM THI NGOC HUYEN  5213 - 67608 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 57868 Chuyển khoản từ thiện
9/5/23 10.000 NGUYEN THI DIEM TRINH  5239 - 98390  Chuyển tiền.CT tu 0281000477028 
9/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGOC 5017 - 25926  Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
9/5/23 10.000 TA THANH PHUC  5245 - 89368 Chuyển tiền.CT tu 0671004103397 
9/5/23 10.000 PHAN THI THUY VAN 5217 - 19842 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 HOANG VAN HA  5243 - 28534 Chuyển tiền.CT tu 1016800714 
9/5/23 10.000 LE THANH HUNG 5161 - 40932  
9/5/23 10.000 Phuong  5219 - 26832 Phuong chuyen 
9/5/23 10.000 NGUYEN THI CAM VAN  5017 - 12471  Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NGO DINH SINH  5220 - 95824 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 TRIEU THI LIEU 5216 - 28365 Chuyển tiền
9/5/23 20.000 PHAM XUAN LINH  5078 - 90894 Chuyển tiền.CT tu 1014315726
9/5/23 15.000 LE THI HIEN  5240 - 87697 Chuyển tiền.CT tu 1021880833 
9/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86171 cac tre em .CT tu 0011004363881
9/5/23 20.000 NGUYEN VU KHA 5220 - 27789  
9/5/23 10.000 VO KIM TINH  5217 - 14014 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
9/5/23 10.000 TRAN DINH DUNG  5017 - 52136  Chuyển tiền
9/5/23 10.000 BUI THI HUYEN  5220 - 31818 Chuyển khoản
9/5/23 20.000 hung van anh 5209 - 47341  
9/5/23 20.000 VI VAN DAI  5242 - 82270 Chuyển tiền.CT tu 0731000909673 
9/5/23 20.000 TRAN NGOC BICH KHOA 5218 - 08584 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 DO THI HONG LIEN  5216 - 02141 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 Le Phan Hoang Phuc  5219 - 84250  Chuyển tiền
9/5/23 10.000 Nguyen thanh cong 5214 - 65933  
9/5/23 10.000 pham trong huu 5216 - 45799  
9/5/23 10.000 VU THI PHUONG  5241 - 67430 Chuyển tiền.CT tu 0591000238244 
9/5/23 10.000 NGUYEN THI LANH 5218 - 02088  
9/5/23 10.000 PHAM VAN CUONG  5239 - 60606 chuyern .CT tu 0171003490507 
9/5/23 10.000 NGUYEN DUC VUONG 5215 - 88321 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 Le ba truong 5220 - 87862  
9/5/23 10.000 Phamthituyen 5017 - 83829  
9/5/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5219 - 74635 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 CAO THI BICH CHAM 5243 - 72764 Chuyển tiền.CT tu 0281000607124 
9/5/23 10.000 DO VAN DIEN  5217 - 35508 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5218 - 29217 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 LE THI BICH NGOC 5017 - 18692 Chuyển khoản
9/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53248 binh thuong.CT tu 1017012940 
9/5/23 10.000 HUYNH THI THANH TUYEN 5161 - 22933  
9/5/23 10.000 NGUYEN THI MINH THAO 5212 - 97314  
9/5/23 10.000 Pho Minh Hang 5216 - 68268  
9/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI LINH 5239 - 52834 Chuyển tiền.CT tu 1027765644 
9/5/23 10.000 VU THI LAN  5212 - 79650 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/5/23 20.000 TRAN THI MY HANH  5241 - 53830 Chuyển tiền.CT tu 1031344811
9/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5240 - 52388 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 0541000180375 
9/5/23 10.000 CUONG  5218 - 21915 CUONG Chuyển tiền
9/5/23 10.000 BUI THI KHANH LINH 5216 - 19402 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 HA THI PHUONG  5215 - 14565 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NGUYEN THAI CHI 5217 - 12146  
9/5/23 10.000 THACH THI THE QUY  5218 - 99118 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 NGUYEN VAN THANG 5218 - 89935 chuyen 
9/5/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5161 - 13521 Chuyển tiền qua MoMo
9/5/23 10.000 TRUONG THI MY  5239 - 42478  Chuyển tiền.CT tu 0251002776314 
9/5/23 10.000  NGUYEN THI HUYNH NHU 5219 - 71099 Chuyển tiền
9/5/23 1.600 luong van thi  5218 - 59655 luong van thi chuyen
9/5/23 20.000 LUU THI THU THUY  5213 - 59061 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH 5017 - 38189  Chuyển tiền
9/5/23 20.000 Hung  5219 - 32257 Hung chuyen
9/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 11888 Ck
9/5/23 10.000 Hao 5217 - 03569 Hao chuyentien 
9/5/23 10.000 DO THI KIM THU  5214 - 99457  
9/5/23 10.000 PHAM THI NHUNG 5209 - 90608 Chuyển tiền
9/5/23 20.000 NGUYEN THI THU  5240 - 42291 Chuyển tiền.CT tu 0541000246263 
9/5/23 10.000 DO THI GIANG  5242 - 51066  Chuyển tiền.CT tu 1016096370 
9/5/23 10.000 LUONG DUC THUC  5216 - 66112 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/5/23 10.000 TRINH THI HANG  5213 - 54099 Chuyển khoản
9/5/23 20.000 TRUONG ANH VO 5216 - 51217 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 CHU THI HUYEN 5217 - 42155  
9/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LAN 5213 - 40329 Chuyển tiền
9/5/23 20.000 VU VAN THE 5214 - 38071 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG  5214 - 31402 Chuyển khoản
9/5/23 20.000 LE THI PHUONG  5245 - 26261 Chuyển tiền.CT tu 1024142202 
9/5/23 20.000 NGUYEN THI HANG TAM 5216 - 26898 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH 5213 - 26242 Chuyển khoản
9/5/23 20.000 NGUYEN THI HUYNH THANH  5217 - 25726 Chuyển tiền
9/5/23 20.000 LE THI QUYNH  5239 - 33674  Chuyển tiền.CT tu 0011004433689 
9/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH THAO  5216 - 19894 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 VU THI THU TRANG 5017 - 18406 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN TUYEN 5214 - 17771 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 DANG THI HOAN  5209 - 06414 Chuyển tiền
9/5/23 2.000 DO BA DUNG  5078 - 21064 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 0961000022818
9/5/23 20.000 HOANG THI TUOI  5017 - 84652 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 LUU THI LE XUAN 5219 - 57599 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 Ngoc 5213 - 51045 Ngoc chuyen 
9/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96170 giup tre em.CT tu 0601000546971
9/5/23 20.000 pham thi le khoa 5215 - 41827  
9/5/23 10.000 PHAM QUYNH UYEN  5161 - 04828 Chuyển tiền qua MoMo
9/5/23 20.000 Phuong  5212 - 97202 Phuong chuyen 
9/5/23 10.000 NGUYEN BINH HIEU  5215 - 94659 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 VOTHIMINHTHO 5216 - 75124  
9/5/23 10.000 PHUNG HOANG PHUC 5214 - 73770 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 lien  5216 - 73315 lien chuyen 
9/5/23 20.000 VU THI NINH 5217 - 63958 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NGUYENTHIHIEN  5214 - 54039 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 KIEU TIEN  5216 - 47986 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 hoang huy group 5214 - 46450 hoang huy group
9/5/23 20.000 VUONG THI KIEU TRANG  5244 - 96247 HOANG HUY GROUP.CT tu 0121000830091 
9/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP  5218 - 41269 HOANG HUY GROUP 
9/5/23 10.000 hoang huy group 5209 - 34624 hoang huy group
9/5/23 10.000 NGUYEN HOANG LOI 5209 - 27643  
9/5/23 10.000 HO THI THU THUY 5214 - 22011  Chuyển tiền
9/5/23 10.000 NGUYEN VAN MAO  5214 - 91599 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 LE TRUNG VIEN 5220 - 72495 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 VO NGHIA AN  5220 - 36182 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 LE TRONG KHIEM  5212 - 15250 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 PHAN VAN TUAN  5213 - 13996 chuyen 
9/5/23 30.000 NGUYEN PHUNG DAT  5220 - 67452 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 HO DUY DAT 5239 - 91392 CT tu 0201000741549 
9/5/23 10.000 NGUYEN THI CAM THUY 5217 - 87226 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 81728  
9/5/23 10.000 .DINH THI THANH HA 5209 - 65263 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 QUACH THI DEN  5161 - 91048 Chuyển tiền qua MoMo
9/5/23 10.000 HOANG THI HUONG 5078 - 69235 Chuyển tiền.CT tu 0281000322682 
9/5/23 20.000 TRAN AI LINH  5214 - 61683 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 LE THI TUYET KHA  5213 - 58245 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NGUYEN THI TRUC GIANG 5214 - 16718 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 TRUONG THI KIEU TIEN 5241 - 91869 Chuyển tiền.CT tu 9373179175 
9/5/23 10.000 NGUYEN VIET TUAN 5220 - 08983 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 LE THI HUYEN TRANG  5218 - 74071  Chuyển tiền
9/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRAM  5217 - 66321 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 59139 Chuyen tien lien ngan hang
9/5/23 10.000 Nguyen Thi Thu No  5215 - 56145 Chuyển tiền
9/5/23 20.000 LUU THIEN HAU  5215 - 51697 Chuyển tiền gay quy trẻ em khuyết tật
9/5/23 20.000 LUONG THI THANH 5215 - 35117 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 Le cong tai 5214 - 03531  
9/5/23 10.000 HOANG THI THU HUONG  5216 - 62074 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 VO NGOC THEM GIAU 5213 - 60563 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 BUI VAN TOAN 5216 - 59800  
9/5/23 10.000 Nguyen Dang Dung  5209 - 50840 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/5/23 10.000 TRAN THI THUAN  5212 - 23540 chuyen 
9/5/23 10.000 HO THI HONG  5219 - 14868 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 NGUYEN THAI HOA  5212 - 08570 Chuyển tiền
9/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41541 Ủng hộ .CT tu 9981907082 
9/5/23 10.000 LE THI THANH TUYEN 5242 - 83217  Chuyển tiền.CT tu 0381000550519
9/5/23 500.000 anh Sy 5219 - 84453 anh Sy Ủng hộ  cac em
9/5/23 20.000 TRAN THI TRANG  5218 - 70158 Chuyển khoản
9/5/23 10.000 NGUYEN THI DIEM HUONG 5245 - 59442 Chuyển tiền.CT tu 1026943390 
9/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 37080 chuc cac em luon binh an.CT tu 0291000272468 
9/5/23 10.000 LE THI THUY TRANG  5212 - 34223 Chuyển khoản
9/5/23 300.000 TRAN THI PHUONG THAO 5078 - 91750 Chuyển tiền.CT tu 0021001896504
9/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 35718 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
10/5/23 10.000 673264.100523.212710.TANG THI HOA chuyen khoan 5216 - 18131 673264.100523.212710.TANG THI HOA Chuyển khoản
10/5/23 10.000 TRAN THI THOAI 5215 - 95892 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 DUONG THI HAN  5017 - 53723 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 LE THI THOA  5219 - 90702 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 LE VAN UT 5213 - 83160 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5214 - 35146  
10/5/23 10.000 LE THI YEN NHI 5219 - 32667 Chuyển tiền qua MoMo
10/5/23 10.000 NGUYEN THI LAN THANH 5217 - 27594 Chuyển tiền qua MoMo
10/5/23 10.000 dao manh tien 5209 - 21279  
10/5/23 10.000 NGUYEN THI THAI THANH 5239 - 70104 Chuyển tiền.CT tu 1032931306
10/5/23 10.000 LE THI HOA MAI  5220 - 96382 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 NGUYEN THI THUONG EM 5219 - 95116 Chuyển tiền
10/5/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69408 chia se.CT tu 0401001373936 
10/5/23 10.000 Tran Thi nho 5017 - 25714  
10/5/23 10.000 NGUYEN VAN THIET 5017 - 23450  
10/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62824 trẻ em khuyết tật.CT tu 0211000498662 
10/5/23 20.000 NGUYEN THI BE HAI  5212 - 93619 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 PHUNG THI NGON  5212 - 73979  
10/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM THE 5216 - 59644  Chuyển tiền tu Viettel Money
10/5/23 10.000 HUYNH MINH TUYEN  5189 - 08358  Chuyển tiền
10/5/23 10.000 KIEU THI TRANG  5189 - 07094  Chuyển tiền
10/5/23 10.000 VO THI DIEM TRANGn 5213 - 32290 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 LE THI MY NGOC  5161 - 80004 Chuyển tiền qua MoMo
10/5/23 20.000 TRAN THI NGOC HAI HA 5209 - 28462 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 LE PHUONG LINH 5189 - 03340  
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49233 eve.CT tu 0901000109424 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/5/23 20.000 HO XUAN LINH  5017 - 44013 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 giang Thi Cu 5212 - 42995  
10/5/23 10.000 672907.100523.190207.1-100523-19:02:10 672907 5216 - 24990 672907.100523.190207.1-100523-19:02:10 672907
10/5/23 10.000 DANG PHUONG THOA  5214 - 20605 Chuyển tiền
10/5/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 12849 mong cac em be manh khoe binh an
10/5/23 10.000 TRAN XUAN TONG 5214 - 90366 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 TRAN THI THANH THAO 5214 - 86959  Chuyển tiền
10/5/23 10.000 Hoang Van Thang  5216 - 57691 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 DUONG THI NHO  5220 - 55457 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 PHAM VAN QUY 5243 - 58957 Chuyển tiền.CT tu 0561000626715 
10/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5220 - 21947 Chuyển khoản
10/5/23 20.000 PHUNG SAN MAY 5214 - 12045 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Kim Loan 5213 - 58501 Kim Loan ck
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 49754 Chuyển khoản từ thiện
10/5/23 20.000 LE ANH DUY 5017 - 41821  
10/5/23 10.000 Hoang Thi Tu  5214 - 31268 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/5/23 10.000 Le quy cong  5217 - 07443  
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 01283 gui Quỹ từ thiện
10/5/23 20.000 Tran binh yen  5212 - 44718 Tran binh yen Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/5/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5243 - 46700  Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
10/5/23 2.000.000 KH trangkyn 5216 - 33464 KH trangkyn kinh tang 
10/5/23 10.000 TONG THI KIM CUC  5217 - 11363 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 PHAM VAN DIEN  5239 - 26072 Chuyển tiền.CT tu 1037194944 
10/5/23 10.000 NGO VAN KHIEM  5214 - 77160 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 HUYNH TRUC LY  5215 - 76704 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 VO MINH TIEN  5219 - 68539 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 DANG THI HUYEN TRAN 5214 - 31737  Chuyển tiền
10/5/23 10.000 Nguyen Thi kim loan  5161 - 55299 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 PHAM THI THUY LINH 5017 - 83391 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 THAI DUC VU 5220 - 68915  
10/5/23 15.000 DOAN THI THUY 5212 - 20493 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 NGUYEN VAN KHAI  5017 - 02709  Chuyển tiền
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75336 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 1035998865 
10/5/23 10.000 NGUYEN THI HA  5218 - 75657 Chuyển khoản
10/5/23 20.000 DINH THI HONG GAM 5216 - 71698 Chuyển khoản
10/5/23 350.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73929 tat ca .CT tu 9943662261 
10/5/23 10.000 Tran Huy Hau  5220 - 45582 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 NGUYEN VAN GIAP 5213 - 41787 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 84951 ck
10/5/23 20.000 NGUYEN VAN THANH 5215 - 75107 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 HUYNH PHUOC HUNG 5219 - 71634 Chuyển tiền
10/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64767 Ủng hộ  quy trẻ em khuyết tật.CT tu 0591000228542
10/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM YEN  5078 - 00923  Chuyển tiền.CT tu 1017889878
10/5/23 10.000 TRAN QUANG HA  5217 - 15006  
10/5/23 10.000 TRAN THI CAM NHUNG 5244 - 71738  Chuyển tiền.CT tu 9376128790 
10/5/23 10.000 TRAN QUOC TUAN 5219 - 06093  Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Luong Manh Hung 5220 - 01730 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 TRAN NGOC TRUC PHUONG  5240 - 82864 Chuyển tiền.CT tu 1030614683
10/5/23 20.000 TRAN THI THUY VY 5213 - 75994 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 TRUONG VAN TINH  5161 - 39424 Chuyển tiền qua MoMo
10/5/23 10.000 NGO THI KIM CHI  5213 - 16947 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 DINH HUU TAI 5220 - 14026  
10/5/23 10.000 LY TUYET NHI  5217 - 05067 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 NGUYEN DINH HUYNH 5245 - 64914  Chuyển tiền.CT tu 0201000709476
10/5/23 10.000 TO THI ANH VI  5215 - 63594 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 VO VAN ON 5017 - 62419 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 DANG HONG THUY  5161 - 34142 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 PHAM VAN MAU 5245 - 60907 CT tu 1017477962 
10/5/23 10.000 LE DINH HUY  5212 - 41163 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 LAM THI NGOC TIEN 5017 - 90056  Chuyển khoản
10/5/23 20.000 TRAN NGOC GIA KHANG 5017 - 62368 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 LE THI KIM PHUNG  5212 - 39777 Chuyển khoản ho tro cac em co hoan canh kho khan
10/5/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 39234 từ thiện
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 31683 Chuyển khoản từ thiện
10/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34052 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 0331000447537 
10/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYET HONG 5213 - 18010 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 DUONG THI MY NGUYEN  5213 - 14010  Chuyển khoản
10/5/23 10.000 PHAM THI THU THAO 5245 - 52518  Chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 1030610409 
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 89720 nhiem vu 12 - thien nguyen 
10/5/23 10.000 nguyen ngoc chinh  5214 - 85555  
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 71787 Gui
10/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN Chuyen tien 5209 - 47160 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 40544 Chuyển tiền lien ngan hang
10/5/23 10.000 DO XUAN TRUONG  5242 - 69372 Chuyển tiền.CT tu 1035203783 
10/5/23 100.000 kim an 5220 - 23629 kim an ck
10/5/23 10.000 Trinh Thi Thuy Loan 5219 - 89335 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 TRAN VAN DUNG  5078 - 21957 Chuyển tiền.CT tu 0341007024345 
10/5/23 10.000 Tu Phuong Hoa  5017 - 82974 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 Van  5220 - 82361 Van chuyen 
10/5/23 20.000 NGUYEN THI MY 5218 - 75620 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 BUI THI NGAN  5217 - 75512 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 VU THI THUY DUNG  5209 - 73355 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 NGUYEN THI NGO 5209 - 70523  Chuyển tiền
10/5/23 10.000 TRAN THI HOAI LAN 5216 - 70443 Chuyển khoản
10/5/23 20.000 LE QUYET TIEN  5213 - 69402 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 Trang  5209 - 69398 Trang chuyen 
10/5/23 10.000 PHAM THI HONG NGOC 5216 - 64571  Chuyển khoản
10/5/23 10.000 LE VIET HOANG 5212 - 64390 chuyen 
10/5/23 10.000 DINH THI THUY 5212 - 52964 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 VO KIEU DIEM 5161 - 20252 Chuyển tiền qua MoMo
10/5/23 10.000 NGUYEN THI HAI YEN 5217 - 29163 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 TRUONG CONG HIEU 5213 - 26569 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Vuong quoc tuan 5218 - 12413  
10/5/23 10.000 LE THI MY HANG  5244 - 39627 Chuyển tiền.CT tu 9397142474
10/5/23 10.000 CHU THI THAO VAN 5215 - 97469  
10/5/23 20.000 NGUYEN THI THANH  5218 - 59251 Chuyển tiền Hoang Huy Group
10/5/23 10.000 BUI KIM DUONG  5242 - 59356 Chuyển tiền.CT tu 0011004391505 
10/5/23 10.000 BUI LE NHUT VY  5218 - 58112 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 HO HAC HAI HOANG 5215 - 57661  
10/5/23 10.000 PHAM THI KIM HOA  5239 - 44612 Chuyển tiền.CT tu 0841000071886 
10/5/23 10.000 NGUYEN NGOC VY  5218 - 46903 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 CHUONG THI TUOI 5216 - 44841 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 BUI VAN GIANG 5218 - 28422 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 26371 Chuyển khoản từ thiện 
10/5/23 10.000 BUI MINH HIEU 5214 - 04527  
10/5/23 10.000 phan thi thuy chi  5218 - 01103  
10/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 99225 vi trẻ em khuyết tật
10/5/23 10.000 LE THI XUAN NUONG  5216 - 98351  Chuyển tiền
10/5/23 10.000 NGUYEN NGOC THUY VY  5239 - 40057 HOANG HUY GROUP.CT tu 0111000273920
10/5/23 10.000 TRAN KIM TRINH  5161 - 12145 Chuyển tiền qua MoMo
10/5/23 10.000 NGUYEN KHUE ANH 5239 - 38985 CT tu 1025139447 
10/5/23 10.000 TA CHI QUANG ANH  5212 - 59609 chuyen 
10/5/23 100.000 VU HUY TOAN  5215 - 43506 Chuyển tiền Ủng hộ 
10/5/23 10.000 VU MINH HIEU 5209 - 41011  
10/5/23 20.000 TRUONG SY HUNG 5216 - 28107 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 91255 Chuyển khoản từ thiện
10/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM CHI  5244 - 26952  Chuyển tiền.CT tu 1024711556 
10/5/23 10.000 DANH RANG 5217 - 80060 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 bui sy thanh 5220 - 65695  
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 27539  
10/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5218 - 98767 Chuyển tiền
10/5/23 1.000 HOANG THI THU THAO 5239 - 28282 Chuyển tiền.CT tu 0221000015526 
10/5/23 10.000 TRAN THI NHU NGUYET  5215 - 81754  Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 79037  
10/5/23 20.000 NGUYEN THI ANH TUYET 5217 - 71378 Chuyển khoản
10/5/23 20.000 VI VAN KIEN  5017 - 69804 Chuyển khoản
10/5/23 20.000 LE GIA BAO c 5244 - 94191 Chuyển tiền.CT tu 0651000861974 
10/5/23 10.000 nguyen thi diem my  5212 - 45921 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 NGUYEN TU DUY 5209 - 15034  
10/5/23 10.000 Le Viet Dung  5017 - 80867 Chuyển tiền
10/5/23 10.000 Thuong 5017 - 76472 Thuong chuyen 
10/5/23 10.000 NGUYEN THI HAI YEN  5242 - 27644 Chuyển tiền.CT tu 0361001641199 
10/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC 5216 - 96107  
10/5/23 20.000 LE DINH CUONG  5219 - 14195 Chuyển tiền
10/5/23 20.000 TRANBINH 5209 - 92229  
10/5/23 10.000 LE ANH CUONG  5209 - 58411 Chuyển khoản
10/5/23 20.000 TRAN AI LINH 5215 - 42817 Chuyển khoản
10/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 27492 Chuyển khoản từ thiện
10/5/23 200.000 Nguyen Thanh Hao  5217 - 10046 Chuyển tiền Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
10/5/23 10.000 NGUYEN THI DIEM HUONG 5243 - 96025 Chuyển tiền.CT tu 1026943390 
10/5/23 10.000 LE THI THANH TAM  5161 - 82991 Chuyển tiền qua MoMo
10/5/23 10.000 PHAM THI HONG PHAN  5217 - 32592 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
10/5/23 200.000 Thuynvt  5220 - 81925 Ủng hộ 
10/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 99343 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
10/5/23 10.000 NGUYEN SON HAI 5009 - 99529 Hai chuyen
10/5/23 10.000 LO VAN PHAY  5209 - 89061  Chuyển khoản
10/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90709 CT tu 9879577109
11/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 37484 Ủng hộ 
11/5/23 20.000 Nguyen Thi Kieu Trang 5161 - 82515  
11/5/23 10.000 NGUYEN NGOC ANH  5212 - 16891  
11/5/23 10.000 PHAM TRAN THANH UYEN 5214 - 16732 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/5/23 30.000 TRAN VU MINH CHAU 5220 - 15329  Chuyển khoản
11/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUNG  5243 - 36047  Chuyển tiền.CT tu 0111000163016 
11/5/23 10.000 LE THI MY LINH  5218 - 95299 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NGA  5243 - 29171  Chuyển tiền.CT tu 0231000659845 
11/5/23 10.000 HUYNH DUC CHAN  5161 - 76361 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH 5220 - 41235 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 TRAN VAN DUNG  5241 - 95442 CT tu 0861000037652 
11/5/23 10.000 TRUONG VAN LINH 5216 - 63227  
11/5/23 10.000 LE THI MY HANG  5244 - 78615 Chuyển tiền.CT tu 9397142474 
11/5/23 10.000 TRAN THI MINH NGUYET  5212 - 37783 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 THACH THI HONG NHA  5219 - 37775  Chuyển tiền
11/5/23 10.000 DO VAN TUNG  5215 - 09190 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 Nguyen Ngoc Toan  5214 - 07156  
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 02827  
11/5/23 10.000 TRAN PHUOC NGAN 5078 - 60421 CT tu 1028087938 
11/5/23 10.000 NGUYEN KIM NHUNG 5217 - 47052  
11/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57287 trẻ em khuyết tật.CT tu 1001000291911
11/5/23 10.000 NGUYEN THI DIEM KIEU  5209 - 25447  Chuyển tiền
11/5/23 50.000 TRAN VU HOI  5218 - 91439 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 TRAN THI MY DUYEN 5216 - 38908  Chuyển tiền
11/5/23 20.000 Le ba dinh 5217 - 34848  
11/5/23 10.000 TRAN SUY  5240 - 76860 Chuyển tiền.CT tu 0181003371964 
11/5/23 10.000 NGUYEN PHUOC TANH c 5161 - 58440 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 60619 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
11/5/23 20.000 NGUYEN NGOC LE  5218 - 48991 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 35158 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 DO VAN HAU  5220 - 29793 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 LE VAN PHU  5241 - 72165 Chuyển tiền.CT tu 0041000187846 
11/5/23 10 Sen  5213 - 84286 Sen chuyen 
11/5/23 10.000 HO VAN HAI 5017 - 26233  
11/5/23 10.000 BUI THI DU 5161 - 51232 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 10.000 NGUYEN VAN LINH  5218 - 84523 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 TRAN MAI LOAN  5220 - 69098 Chuyển tiền
11/5/23 20.000 DAO HUY NAM  5245 - 50152  Chuyển tiền.CT tu 0771000585659 
11/5/23 10.000 NGUYEN VAN XUYEN  5213 - 53343 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 ly van kien  5220 - 30089  
11/5/23 10.000 .NGUYEN VAN QUOC 5217 - 12262 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 HA THI THUY 5209 - 95334 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 VU VAN KHUONG  5218 - 94971 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 ON THI QUYEN 5078 - 97301 CT tu 0651000754157 
11/5/23 10.000 LE THE HAO  5213 - 91897 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 HO THI DIEU  5189 - 78034 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 NGUYEN THI LE TRINH 5017 - 74498  
11/5/23 20.000 DOAN THI THU LOAN  5212 - 59290 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 TRAN THI THUC VY 5161 - 42007 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 .BUI XUAN TRUONG  5241 - 51306 Chuyển tiền.CT tu 0121000616843 
11/5/23 10.000 NGUYEN QUOC HOA  5245 - 36819 Chuyển tiền.CT tu 0911000031319 
11/5/23 10.000 PHAM LAN HUONG 5243 - 58511  ck Ủng hộ .CT tu 0011002891245 
11/5/23 10.000 Hanh  5220 - 08792 Hanh chuyen 
11/5/23 10.000 LE THI HONG LINH  5216 - 98789 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 GIAP THI THOM 5241 - 47470  Chuyển tiền.CT tu 1029442052 
11/5/23 10.000 NGUYEN VAN CHIEN 5209 - 88207 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 .BUI DUC DUY  5213 - 82126  Chuyển khoản
11/5/23 10.000 NGUYEN KIM TIEN  5217 - 78042 chuyen 
11/5/23 10.000 NGUYEN THI CAM GIANG 5161 - 38844 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 10.000 DUONG THI HUONG 5189 - 57149 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 46745 Chuyển khoản từ thiện 
11/5/23 10.000 THACH THI HONG NHA 5217 - 89801  Chuyển tiền
11/5/23 20.000 NGUYEN THI YEN NHI  5215 - 88772 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 NGUYEN VAN QUOC 5078 - 79356  Chuyển tiền.CT tu 0481000818635 
11/5/23 10.000 NGUYEN BAO TOAN 5219 - 45520 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 PHAM QUYNH HUONG GIANG  5213 - 34970  
11/5/23 20.000 DINH VAN TUAN  5161 - 32788 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 20.000 TRAN LE TRUNG THANG 5216 - 70534  
11/5/23 10.000 TRAN NGUYEN THANH TUYEN  5241 - 34397 Chuyển tiền.CT tu 1028162231 
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 36085 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
11/5/23 10.000 HUYNH DINH TU 5241 - 32324 CT tu 1029266580 
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 29491 Chuyển khoản từ thiện 
11/5/23 20.000 DANG THI CAM NHUNG  5209 - 23277 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 NGUYEN VU PHONG  5220 - 15883 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 HUYNH THI VANG  5161 - 29979 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 20.000 NGUYEN THUY KIEU  5017 - 09604 Chuyển khoản
11/5/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65131 trẻ em khuyết tật.CT tu 0031000230854 
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 97756  
11/5/23 10.000 HUA THI KIM NGAN  5161 - 28861 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 10.000 LE THUC ANH  5209 - 84369 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/5/23 10.000 TRAN NU NHU QUYNH 5219 - 80995 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 nguyen thi trinh 5217 - 80174  
11/5/23 20.000 DUONG THI HANG 5241 - 29201 Chuyển tiền.CT tu 0201000571883 
11/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5214 - 73552 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 PHAM TRUNG THIEN  5243 - 37228 CT tu 1029267118
11/5/23 10.000 HA DUY TAN  5189 - 12385  Chuyển tiền
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54326 Chuyển khoản từ thiện
11/5/23 20.000 NGUYEN THI THU HIEN  5216 - 54237 Chuyển khoản
11/5/23 50.000 DO DIEU LINH  5242 - 35508 Chuc cac em luon khoe manh.CT tu 9835089576 
11/5/23 20.000 Chau Thi Kieu Oanh  5217 - 20990 Chuyển tiền
11/5/23 20.000 VO THUY NGAN 5212 - 14893 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 .Le thi phuong Tram 5215 - 05569  
11/5/23 20.000 LE VAN HOAI  5189 - 03666 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 NGUYEN NHAT VY 5214 - 90527  
11/5/23 10.000 LUONG THI CANH  5189 - 01369  Chuyển tiền
11/5/23 10.000 HOANG THI MY DUYEN  5212 - 82193  Chuyển khoản
11/5/23 10.000 DUONG THI THU HIEN  5244 - 89877  Chuyển tiền.CT tu 0541000257500
11/5/23 10.000 PHAM THANH CHUC 5189 - 00578 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 HA VAN TOAN 5212 - 79276 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 NONG VAN NG 5220 - 78843 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 LE ANH CAM 5189 - 00476 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 76071 Ck Quỹ từ thiện
11/5/23 10.000 NGUYEN THI HAO  5078 - 54603 Chuyển tiền.CT tu 0901000077985 
11/5/23 10.000 DANG THI THU HIEN  5209 - 71986 Chuyển khoản
11/5/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52464 yeu thuong.CT tu 1012372015
11/5/23 10.000 HOANG HUY GR 5017 - 30031 HOANG HUY GR
11/5/23 20.000 DO DINH DUONG 5215 - 28275 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 DOAN VAN CUONG  5216 - 05479  
11/5/23 20.000 CHU DUC MANH  5214 - 97917 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 HA DUY NHAT 5161 - 21080  
11/5/23 10.000 TRAN TAN HIEN 5239 - 92070  Chuyển tiền.CT tu 0041000287332 
11/5/23 10.000 Ho Nguyen Huong Giang 5216 - 72217 Chuyển tiền
11/5/23 20.000 LE THI THU 5214 - 56336 Chuyển khoản
11/5/23 20.000 NGUYEN ANH TUAN  5189 - 80408 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 Hoang Thuy GrOUP 5189 - 80011 Hoang Thuy GrOUP
11/5/23 10.000 DANG QUOC VUONG 5242 - 23220 Chuyển tiền.CT tu 0721000629574 
11/5/23 20.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 23161  Chuyển tiền
11/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP  5214 - 22742  
11/5/23 10.000 Hoang Huy group 5217 - 18019 Hoang Huy group
11/5/23 10.000 RINH VAN KY  5216 - 14538 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP  5189 - 77431 HOANG HUY GROUP 
11/5/23 10.000  DOAN THI BONG 5213 - 05225  Chuyển tiền
11/5/23 10.000 DUONG THE CONG  5215 - 00522 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 VO THI QUYNH  5220 - 90952  
11/5/23 10.000 Tran Huy Thong  5219 - 90259 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 NGUYEN TIEN CONG 5217 - 77662 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 DOAN VAN DANG 5241 - 91481 Chuyển tiền.CT tu 1028533674 
11/5/23 10.000 LA DINH NGOC  5216 - 72842 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 TRAN THU THUY 5212 - 56004  
11/5/23 20.000 duy  5218 - 54178 duy chuyen
11/5/23 10.000 NGUYEN THI LUOM  5017 - 38056 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 NGUYEN THANH DAT 5212 - 18043 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 Tuan  5217 - 13601 Tuan chuyen 
11/5/23 10.000 SU THI BICH HONG  5213 - 04955 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 VU TUAN ANH 5218 - 82957 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 DANG QUOC PHONG 5240 - 85696 CT tu 1029266980 
11/5/23 10.000 DO NGOC THUY DUYEN 5242 - 94398 Chuyển tiền.CT tu 1017228531
11/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEU 5189 - 42119 Chuyển tiền
11/5/23 50.000 NGUYEN HUY HOANG  5212 - 51039  Chuyển tiền
11/5/23 10.000 VO THI A MY  5078 - 96975 Chuyển tiền vo thi a my.CT tu 1032888675 
11/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96930 thuong cac em.CT tu 1035786384
11/5/23 10.000 Tuan02 5218 - 59402 Tuan chuyen 
11/5/23 10.000 LA DUC GIANG 5216 - 55987 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 NGUYEN NGOC HOA  5161 - 00264 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 20.000 SA VAN HIEU 5216 - 25348 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 LY THI NGOC TU  5212 - 06412  
11/5/23 10.000 NGUYEN QUANG SON 5161 - 99250 Chuyển tiền qua MoMo
11/5/23 10.000 Nguyen Van Tan Em 5220 - 95050  
11/5/23 10.000 NGUYEN VU QUANG MINH  5078 - 90948 CT tu 1023235586 
11/5/23 10.000 PHAN THANH TIEN  5245 - 57167 Chuyển tiền.CT tu 0401001370807
11/5/23 10.000 HOANG HAI HAN  5214 - 62598 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 THI LINH 5214 - 56376 Chuyển tiền
11/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 49916 chuc cac con mot doi binh an 
11/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5213 - 31239 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC 5215 - 15852  
11/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 96037 Chuyen qua ZaloPay
11/5/23 20.000 DAM THANH PHUONG 5213 - 90949 ck
11/5/23 10.000 TRAN ANH TUAN  5212 - 82902  
11/5/23 20.000 TRAN PHONG VU 5209 - 63902 Chuyển khoản
11/5/23 10.000 Pham Dinh Trung 5218 - 36388  
11/5/23 10.000 LE HOANG VINH 5161 - 91867  
11/5/23 20.000  DO VAN LOI  5215 - 15415 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 TRAN THI DUNG 5213 - 11026 Chuyển tiền
11/5/23 10.000 LE THI LIEN  5215 - 70079 Chuyển tiền
11/5/23 100.000 Quy Ha  5214 - 46586 Quy Ha 1 Giap Nhi Thinh Liet HN Ủng hộ  Qvtekt
11/5/23 10.000 Duong Thi Thuy Loan  5218 - 19624 Chuyển tiền 
11/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 63245 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
11/5/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58149 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
11/5/23 100.000 TRAN DUC DUNG 5209 - 83037 Chuyển khoản
12/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 92898 Ủng hộ  quy tre e khuyet tat
12/5/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5209 - 50900 Chuyển tiền
12/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71094 uỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0111000182402 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/5/23 10.000  VI VAN NAM 5217 - 68410 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 63006 Ủng hộ  
12/5/23 10.000 VO NHU NHUT  5241 - 35539 Chuyển tiền.CT tu 9763164653 
12/5/23 10.000 NGUYEN VAN LONG 5219 - 02355  Chuyển tiền
12/5/23 10.000 DAO HAI YEN  5017 - 53036  Chuyển khoản
12/5/23 10.000 NGUYEN THANH VU 5220 - 19875 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHU  5245 - 95093  Chuyển tiền.CT tu 1025560327 
12/5/23 20.000 nguyen van cuong 5213 - 13329  
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 10676 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/5/23 10.000 Le Thi Phuong Linh 5213 - 10556  
12/5/23 10.000 NGUYEN QUANG SON 5245 - 94768 CT tu 1031027892 
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54841 khokhan con lay phat cho con dong bhxh a.CT tu 0481000914447 
12/5/23 10.000  PHAM THI CAM TU 5217 - 58082 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 Linh 5212 - 30724  
12/5/23 10.000 NGUYEN VAN LINH  5215 - 27224 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41213 kho khan con lay phat cho con duoc huong bhxh a.CT tu 0481000914447 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIAU 5243 - 23763  Chuyển tiền.CT tu 0121000850058 
12/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5220 - 89350 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 LO VAN GIAP 5212 - 65204 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 64728 Chuyển khoản từ thiện
12/5/23 10.000 DO KHAC KY 5216 - 31473 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 DUONG PHUNG CO 5214 - 23176 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 LE THI THU SUONG  5215 - 92155 Chuyển tiền tu Viettel Money
12/5/23 10.000 TRAN THUY LINH  5078 - 32054  Chuyển tiền.CT tu 0281000629235 
12/5/23 10.000 LE THI HONG  5209 - 78396 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29605 kho khan con lay phat cho con dong duoc bhxh.CT tu 0481000914447 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/5/23 10.000 VO VAN MINH TUNG  5161 - 76697 Chuyển tiền qua MoMo
12/5/23 15.000 SAM THI LINH 5214 - 11977 Chuyển khoản
12/5/23 4.000 hong 5078 - 26955 hong.CT tu 1037618920 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/5/23 10.000 PHAM VAN KHOA  5209 - 70632 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5239 - 74353  Chuyển tiền.CT tu 0291000255585 
12/5/23 10.000 NGUYEN HUAN THUONG 5245 - 64676  Chuyển tiền.CT tu 0461000430323
12/5/23 20.000 NGUYEN THI UT THAO  5216 - 98700 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 VO THI MINH DIEU  5245 - 63787 Chuyển tiền.CT tu 9923152412 
12/5/23 10.000 DUONG THANH HUY  5240 - 74361 Chuyển tiền.CT tu 9705246535 
12/5/23 10.000 VU ANH DUC  5220 - 25258  
12/5/23 30.000 vu thi ngai  5242 - 78491 vu thi ngai ck.CT tu 0341007028756 NGUYEN VAN LUAN toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69693  Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/5/23 10.000 PHUNG VAN PHON 5078 - 88588 Chuyển tiền.CT tu 0691000371508 
12/5/23 20.000 LY THI NGAN  5212 - 66694 Chuyển khoản
12/5/23 20.000 trinh minh tan 5219 - 57812  
12/5/23 10.000 NGUYEN NGOC BAO CHAU  5217 - 43874 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 DO THI DOAN 5161 - 63549 Chuyển tiền qua MoMo
12/5/23 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN  5212 - 77977 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 PHAM THI HUE  5216 - 57120  Chuyển tiền
12/5/23 20.000 CAO VAN THIEU  5214 - 41487 Chuyển khoản
12/5/23 20.000 TRAN VAN HONG  5215 - 32625 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 CAP TRONG TOAN  5217 - 90596 Chuyển khoản
12/5/23 20.000 Tran van dung 5216 - 87601  
12/5/23 10.000 Dam chuyen  5216 - 64479 Dam chuyen 
12/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 59478  Chuyển khoản
12/5/23 10.000 Pham Thi Thu Phuong 5219 - 56166  
12/5/23 10.000 TRAN THI KIM HONG 5219 - 51755  
12/5/23 10.000 NGUYEN HUU TAM  5078 - 71150 Chuyển tiền.CT tu 1013498759 N
12/5/23 10.000 BUI THI THUY LINH  5212 - 27196 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 LE HOANG HUY 5239 - 49291 Chuyển tiền.CT tu 1028459214 
12/5/23 10.000 DANG VAN THUC 5212 - 10884 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN VIET AN 5216 - 10229  
12/5/23 10.000 HO VAN MUA Chuyen tien 5216 - 06864 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 LUONG THI KIM XUYEN 5215 - 92984 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 Le Quoc Thang  5220 - 91551 dong tien quy trẻ em khuyết tật
12/5/23 20.000 NGUYEN THI LAN  5209 - 36057 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 HUYNH THI HONG GAM  5219 - 34324 Chuyển tiền
12/5/23 1 NGUYEN THI NHUNG  5219 - 13333 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN THI HOP  5244 - 35292 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0351001218801 
12/5/23 20.000 NGUYEN THI MINH THUY  5219 - 72836 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 PHU TUYET HANH  5078 - 57599 Chuyển tiền.CT tu 0091000591279 
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 51124 Chuyển tiền lien ngan hang
12/5/23 10.000 Tuyen ck 5212 - 14843 Tuyen ck
12/5/23 10.000 PHAN MANH HUNG  5244 - 30014 Chuyển tiền.CT tu 1035543376 
12/5/23 20.000 TRINH VAN TRUNG  5241 - 43049 Chuyển tiền.CT tu 1012713444 
12/5/23 10.000 TRAN THI MONG TUYEN 5212 - 98479 Chuyển tiền
12/5/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 82542 Ủng hộ  toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
12/5/23 10.000 NGO DUY NGUYEN 5214 - 89273 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5161 - 48303 Chuyển tiền qua MoMo
12/5/23 10.000 ngomaiquyen 5215 - 52224  
12/5/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48233 Khuyết tật. CT tu 1030206899
12/5/23 10.000 TRAN THI NHUNG  5217 - 43425 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN TIEN THANH  5218 - 29511  Chuyển tiền
12/5/23 10.000 LE HONG CHAM  5209 - 27570 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 THACH NEN  5017 - 21394 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 TRAN THI NHUNG  5218 - 18591 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 TONG THI NGAN HA  5161 - 46897 Chuyển tiền qua MoMo
12/5/23 10.000 LY KIM CHI  5219 - 13738 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG  5218 - 13611 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN THI LANH  5215 - 04938 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 BUI THI VIN 5216 - 02942 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 CHU THI HONG ANH  5215 - 99078  
12/5/23 10.000 KHUAT THI LE DIEM 5209 - 96673 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 VU QUY HOANG  5017 - 96602 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 BUI MANH THAI 5214 - 93862  
12/5/23 10.000 VU THI LY  5218 - 93247 Chuyển khoản
12/5/23 20.000 HUYNH KY NGO 5215 - 91424 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 BUI THI THUY VI  5017 - 88326 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG 5215 - 88145 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 LE THI THUY TRANG 5017 - 87937 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 DO THI NGOC DIEP 5220 - 87725 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 BUI DUY KHANH  5216 - 85012 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 LE THI QUYNH TRANG 5017 - 84012  Chuyển khoản
12/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM NA 5220 - 82923 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 NGUYEN THI HOAN  5017 - 80232 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5217 - 79947  Chuyển tiền
12/5/23 10.000 VU NGOC THUY TIEN 5219 - 78651 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 DO THI NGOC DIEP  5217 - 77038  Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NONG THI TRANG 5213 - 76841 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 VUONG THI NGAT 5214 - 76146  Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN  5209 - 76078 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/5/23 10.000 Luong Thi Thu Hien 5017 - 74968 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 Nga  5217 - 74533 Nga chuyen 
12/5/23 10.000 VU DUC HUY 5212 - 72050 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 Nguyen Thi Nhu Quynh  5218 - 71657 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN THI BACH CUC 5245 - 21785  Chuyển tiền.CT tu 0181003421320
12/5/23 10.000 LE THI CUC 5212 - 66753 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN THI THINH 5217 - 53441 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 Nguyen Phuong Linh 5212 - 45763 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 35573 chuc cac con mot doi binh an 
12/5/23 10.000 NGO THANH DUNG 5017 - 34662  
12/5/23 10.000 LO VAN NGHIEP  5243 - 41688 Chuyển tiền.CT tu 1029006590
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 20735 ck
12/5/23 10.000 NGUYEN VIET LAM  5219 - 00088 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 Loan  5213 - 81225 Loan chuyen 
12/5/23 20.000 LE THI NGOC LAM  5217 - 77867 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 TRAN THI HONG VAN  5217 - 51889 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 HOANG MANH HUNG  5017 - 49143  
12/5/23 10.000 NGUYEN QUOC HUY 5239 - 22112 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 0651000881427 
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33460 Chuyển khoản từ thiện
12/5/23 10.000 TRAN THI THUY OANH  5214 - 26884 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 1loan  5219 - 14481 Loan chuyen 
12/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5161 - 38376 HOANG HUY GROUP
12/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5217 - 05830 HOANG HUY GROUP
12/5/23 10.000 DAM VAN KHANH 5212 - 00885 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 HOANG HUY group 5239 - 99736 HOANG HUY group.CT tu 9973135112 BUI THI DUNG
12/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5161 - 37535 HOANG HUY GROUP
12/5/23 10.000 TRAN VAN HOP 5219 - 60855 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 TRINH QUOC CONG  5217 - 39061  Chuyển tiền
12/5/23 10.000 TRAN HOANG HOP  5017 - 12713 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/5/23 20.000 TRUONG VAN TIEN  5239 - 95466 CT tu 9347918033 
12/5/23 10.000 NGUYEN PHONG DINH 5209 - 84408  
12/5/23 20.000 NGUYEN THANH LONG  5213 - 63683 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 LE PHU HUNG 5216 - 34531 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 TRAN DINH SON 5218 - 70643 Chuyển khoản
12/5/23 1.000 NGUYEN THI NGOC LAN  5245 - 79995 Chuyển tiền.CT tu 0011004149191 NGUYEN XUAN TRUONG 
12/5/23 20.000 PHAM TUNG 5218 - 58881 Chuyển khoản
12/5/23 10.000 DAO VAN HUONG  5218 - 58561  
12/5/23 10.000 Vu Phuong Chi  5218 - 41656 Chuyển khoản 
12/5/23 10.000 VO THI QUYNH 5242 - 98398 Chuyển tiền.CT tu 0201000736138 
12/5/23 10.000 NGUYEN THI LY  5240 - 89553 Chuyển tiền.CT tu 1016178212 
12/5/23 10.000 Chau Thanh Thuy 5218 - 87200 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 LUU TRUNG DUC 5245 - 75753 Chuyển tiền.CT tu 0251002736163 
12/5/23 10.000 NGUYEN NGOC HAO  5245 - 75565  Chuyển tiền.CT tu 0061001172656 
12/5/23 10.000 NGUYEN LE AN TOAN  5243 - 97499 Chuyển tiền.CT tu 0061001185714 
12/5/23 10.000 HOANG MANH TUC 5220 - 71455 Chuyển tiền
12/5/23 20.000 phan thanh tien 5209 - 48087  
12/5/23 20.000 VO HUNG CUONG 5219 - 33254 Chuyển khoản
12/5/23 10.000  LE THI LIEN  5017 - 07934 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 HOANG VAN VUI 5218 - 79848  Chuyển tiền
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 49482 Chuyển khoản từ thiện
12/5/23 10.000 DAO MINH DUC 5209 - 29292 Chuyển tiền
12/5/23 10.000 NGUYEN CAO QUY  5219 - 39339  
12/5/23 50.000 NGUYEN THI KIM CHAU  5239 - 70184 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật.CT tu 1014627214 
12/5/23 10.000 NGUYEN THI AI QUYEN  5216 - 31736  Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/5/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 11784 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/5/23 10.000 Hoang Van Tuan 5017 - 99835  
12/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 76895 Chuyển khoản từ thiện
12/5/23 50.000 TRUONG QUOC THANG  5242 - 81680  Chuyển tiền.CT tu 0531002599430 
12/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 61155 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
12/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52036 thong cam.CT tu 1171000000654 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/5/23 10.000 VO DUY TAN  5161 - 07991 Chuyển tiền qua MoMo
12/5/23 10.000 PHAM HOAI HAN 5218 - 14100  Chuyển tiền
12/5/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41836 lam thue.CT tu 0741000634787 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/5/23 10.000 BUI HUYEN TRANG  5212 - 64245 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98308 trẻ em khuyết tật.CT tu 1015939406 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 58753 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH PHUC 5241 - 30861 Chuyển tiền.CT tu 1026782637 
13/5/23 200.000 DANG VAN NAM  5218 - 26109 Ủng hộ 
13/5/23 10.000 TRAN THI MONG HIEN 5214 - 10211  Chuyển tiền
13/5/23 10.000 HUA VAN XO 5217 - 07397 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 NGUYEN THI BAO Y  5212 - 79129 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 PHAM LE HOANG KHUONG 5216 - 69094  
13/5/23 10.000 HUYNH THI DIEM QUYEN 5216 - 54103 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 TRAN NGOC ANH PHUONG  5215 - 25958 Chuyển tiền
13/5/23 50.000 TRAN MINH ANH 5017 - 05557 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 TRINH THI LUYEN 5215 - 99298  Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN MINH TAM  5212 - 98765 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 DANH HOAI PHONG 5216 - 92605 Chuyển tiền
13/5/23 2.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86115 Tre khuyet tat.CT tu 9704505594 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/5/23 10.000 LY THANH TOAN  5217 - 74493 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 LE THI THU HA  5240 - 20926 Chuyển tiền.CT tu 1032981358  toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
13/5/23 10.000 NGO XUAN THUC  5242 - 29751 Chuyển tiền.CT tu 0331000405900
13/5/23 10.000 TRAN THANH TRUC  5212 - 53122 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 LU VAN KIEN 5209 - 25075 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 LE QUOC TUAN 5213 - 79578 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 SON XICH 5161 - 93257  Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 NGUYEN VAN HAI 5219 - 69883 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5239 - 89262 Chuyển tiền.CT tu 1016565277 
13/5/23 10.000 NGUYEN QUOC HUNG 5212 - 42058  
13/5/23 20.000 DANG VAN TOAN 5219 - 17635  Chuyển tiền
13/5/23 10.000 Tran Thi Diem Quynh 5212 - 98360  
13/5/23 10.000 NGUYEN NGOC CHAU  5209 - 47543 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 DINH THI NGUYET THU 5220 - 22058  Chuyển tiền
13/5/23 10.000 LE TUAN ANH 5244 - 72698 Chuyển tiền.CT tu 0511000486254 
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 96519 Chuyển khoản từ thiện
13/5/23 10.000 Tran Nam Long 5220 - 47119 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 BUI VAN DUNG  5217 - 20947 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 TRAN THI HONG DAN 5219 - 10955  Chuyển khoản
13/5/23 20.000 BUI THI THU NGOC  5220 - 93840 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 LUU THI PHUONG CHI  5245 - 65519 CT tu 0011001466651 
13/5/23 20.000 NGUYEN THI KIM NUONG 5214 - 77223  
13/5/23 10.000 NGUYEN THI BE NGOAN 5214 - 68583 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 PHAM THI MAI THY  5209 - 51714 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 36540 Ủng hộ 
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 91574 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 82669 ok
13/5/23 50.000 TRUNG  5213 - 69701 Chuyển tiền
13/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50028 tre em bi khuyet tat.CT tu 0351000894025 
13/5/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5216 - 48392 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 LE THANH TUNG 5213 - 38370 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 21473 RTGSPMT
13/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 16263 Thien nguyen
13/5/23 10.000 DINH VAN KHAI 5218 - 69366  
13/5/23 10.000 NGUYEN VAN NHO  5161 - 73904 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 DAO VAN THANG 5245 - 51800 Chuyển tiền.CT tu 1020856146 
13/5/23 10.000 SON THI TUYET NHI 5215 - 37567 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 Vo Ngoc Mai  5209 - 27543  từ thiện 
13/5/23 10.000 Nguyen Tan Dat  5219 - 79409 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 TRAN THUY NGOC UYEN 5017 - 66169 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 MA VAN QUI 5216 - 52797 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 NGUYEN NGOC CHINH  5215 - 43353 Chuyển khoản
13/5/23 13.000 HOANG THI HONG 5213 - 42904  Chuyển tiền
13/5/23 20.000 HA DANG SAN 5212 - 30581 Chuyển khoản
13/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 09849 Chuyển khoản tu tai khoan 0357420630
13/5/23 10.000 .PHAN VAN LONG 5243 - 65291 CT tu 9973066168 
13/5/23 10.000 NGUYEN THI THAI HA  5212 - 92260  Chuyển khoản
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 90962 từ thiện
13/5/23 10.000 tran thi tien 5218 - 85637  
13/5/23 10.000 LE VINH 5245 - 42144 Chuyển tiền.CT tu 0251001169854 
13/5/23 10.000 TRINH SI QUANG 5239 - 49520 CT tu 0751000053217 
13/5/23 20.000 VO THI HUONG  5218 - 73983 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 LE MINH LUAN 5215 - 55554  
13/5/23 20.000 LE THI KIEU DIEM 5213 - 22843 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 NGUYEN THI QUYNH NHU 5219 - 19563 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 VO KIM NGAN 5161 - 64998 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 PHAM THI HUONG  5214 - 84118 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 Phan Thi Ngoc Diep 5217 - 82814  
13/5/23 10.000  CAO NGOC LAN 5218 - 79252 Chuyển tiền
13/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23081 May man.CT tu 0041000261703 
13/5/23 20.000 TRAN THI CHUC  5214 - 71350 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG GAM 5219 - 69954 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5218 - 56568 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 DO THI LAP 5209 - 30767  
13/5/23 10.000 LE QUOC THAI  5218 - 26675  Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH TRUC 5216 - 24857  
13/5/23 20.000 DOAN KIM NGAN  5215 - 18748 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 04810 Chuyển khoản từ thiện
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 76223 Chuyển khoản từ thiện
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95588 Can Ngheo.CT tu 1034813058 
13/5/23 10.000 DO XUAN DUNG  5213 - 59016 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 DANG THI THU 5219 - 47746 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 Hoa  5209 - 45047 Hoa chuyen 
13/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5216 - 44180 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 NGO THI HONG CHAU 5217 - 22929 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 LE THI KIM LOAN 5078 - 92462 Chuyển tiền.CT tu 1019546787 
13/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5218 - 05950 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH NHU  5214 - 03009 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
13/5/23 10.000 NGUYEN VAN CHI  5161 - 58549 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5240 - 39967 Chuyển tiền.CT tu 0081001301525 
13/5/23 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET 5218 - 97384 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 DANG THI KIEU OANH 5017 - 96142 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 Nguyen Thi Minh Tam  5209 - 95569 Chuyển tiền tu Timo
13/5/23 10.000 DAO THI PHUONG  5217 - 77574 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
13/5/23 10.000 NGUYEN VAN SON  5219 - 77564 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 LE CUC QUYEN  5161 - 57318 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 truong tan tai  5017 - 67412  
13/5/23 10.000 NGUYEN THI TAI LINH  5216 - 65236  
13/5/23 10.000 LAC NHU Y 5078 - 88335 Chuyển tiền.CT tu 1036467823 
13/5/23 10.000 PHAM THI CAM THU 5218 - 49738 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 TRAN THI MY VAN  5161 - 56543 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 20.000 LE THI NGOC LAM  5209 - 31167 Chuyển khoản
13/5/23 20.000 .NGUYEN THANH VINH  5212 - 19533  Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN TAN PHAT  5242 - 44176  Chuyển tiền.CT tu 1020553417 
13/5/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85377 kho khan.CT tu 0091000641425 
13/5/23 10.000 PHAM THI CAM NHUNG 5017 - 84501  Chuyển tiền
13/5/23 10.000 Nguyen Trong Bao  5217 - 83324 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 MAI XUAN TRUONG  5209 - 82008 Chuyển khoản
13/5/23 20.000 PHAN THI NGOC MAI 5216 - 59379 Chuyển khoản
13/5/23 10.000  NGUYEN THI PHUOC DUYEN  5017 - 58620 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 TRINH HOAI THUONG 5216 - 55363 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5017 - 51331 HOANG HUY GROUP
13/5/23 10.000 TRAN VAN HUNG  5161 - 52860 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 NGUYEN BA VINH  5161 - 52793 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 PHAM THI THU HUONG  5218 - 45336 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5017 - 40194 HOANG HUY GROUP
13/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5017 - 39183 HOANG HUY GROUP
13/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5078 - 80257 CT tu 0341007203637 DAO THI LAN 
13/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5220 - 32513 HOANG HUY GROUP
13/5/23 10.000 PHAN THI HAO 5216 - 31243 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 425331.130523.123430.HOANG HUY GROUP 5220 - 30733 425331.130523.123430.HOANG HUY GROUP
13/5/23 10.000 Hoan  5209 - 66385 Hoan chuyen
13/5/23 15.000 LUU THI CAM TIEN 5209 - 57830  
13/5/23 10.000 NGUYEN THI AI XUAN  5017 - 61406 Chuyển khoản
13/5/23 20.000 HOANG CONG PHU 5218 - 45767 Chuyển khoản
13/5/23 20.000 NGUYEN HOANG NAM 5161 - 44311 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 Nguyen Thi Hong Tham 5209 - 19691 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64413 tre em.CT tu 1014047953 
13/5/23 10.000 HRUI  5216 - 80155 HRUI GUI LANG TRE E
13/5/23 10.000 CAO THI NGHIA  5161 - 41658 Chuyển tiền qua MoMo
13/5/23 10.000 DANG THI HONG GAM 5017 - 48062 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 05944 Chuyển khoản từ thiện
13/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 39370 Chuyen qua ZaloPay
13/5/23 10.000 nguyen thi hong duyen 5209 - 90804  
13/5/23 20.000 BAN VAN GIANG  5017 - 68486  
13/5/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH 5242 - 99597 Chuyển tiền.CT tu 0291000255585 
13/5/23 10.000 TRAN DOAN 5161 - 37648  
13/5/23 10.000 PHAM NHU KIEN  5220 - 34420 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 MA VAN BINH DUONG  5240 - 90065 Chuyển tiền.CT tu 1016270781
13/5/23 10.000 .MAI ANH TU  5214 - 99575 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5213 - 79814 Chuyển tiền
13/5/23 20.000 PHAM HOANG DIEM TRANG  5217 - 64226 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 .NGUYEN THI THANH TAM  5213 - 54268 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 LE THI NGOC LINH  5078 - 48695 Chuyển tiền.CT tu 1030208378
13/5/23 10.000 DO NHU HAI 5214 - 34651  
13/5/23 10.000 PHAM VAN DAT 5209 - 19826 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIAU 5243 - 92415  Chuyển tiền.CT tu 0121000850058 
13/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 01817 Chuyển tiền tu Viettel Money
13/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45835 azn.CT tu 0021000322808 
13/5/23 10.000 Dao cong linh  5214 - 91694 Chuyển tiền
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 81824 Cua it long nhieu
13/5/23 10.000 DO VAN LUAN 5220 - 65801 Chuyển khoản
13/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42227 Ủng hộ  hoan canh kho khan.CT tu 0021000858860
13/5/23 10.000 nguyen huu phuoc 5217 - 43498  
13/5/23 10.000 .Loan  5215 - 28654 Loan chuyen 
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40910 binh thuong.CT tu 1023616476
13/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 40870 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
13/5/23 10.000 NGUYEN THI BACH CUC 5243 - 86984  Chuyển tiền.CT tu 0181003421320 
13/5/23 10.000 PHAM DINH SO  5220 - 97630 Chuyển khoản
13/5/23 10.000 HUYNH THI KIM PHI  5244 - 62824  Chuyển tiền.CT tu 1035426670 
13/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29591 a.CT tu 0451000359969
13/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26268 khokhan con lay phat cho con dong dc bhxh.CT tu 0481000914447 
13/5/23 2.573 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96191 hung 123.CT tu 1017355532 
14/5/23 10.000 LE NGOC TRINH  5241 - 20336  quyen gop quy trẻ em khuyết tật.CT tu 0601000512419 
14/5/23 10.000 LE THUY TIEN 5017 - 08789 Chuyển tiền
14/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 99487 quyengoptuthien
14/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5245 - 77510 Chuyển tiền.CT tu 1024822144 
14/5/23 10.000 VU TIEN PHI  5219 - 64419 Chuyển khoản
14/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 05781 Chuyen qua ZaloPay
14/5/23 10.000 LE VU  5216 - 18435  
14/5/23 20.000 NGUYEN THI NGOC THUY  5219 - 63818  Chuyển khoản
14/5/23 20.000 VO MINH TIEN  5213 - 26537  Chuyển khoản
14/5/23 10.000 TRAN THI THANH THAO 5161 - 99648 Chuyển tiền qua MoMo
14/5/23 10.000 PHUNG VAN LINH  5078 - 94267 Chuyển tiền.CT tu 9978104051 
14/5/23 10.000 PHAN CHAU AU 5218 - 82675 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 .NGUYEN DO QUYENn 5212 - 52877  Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN THI OANH KIEU  5219 - 83121 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 .LE THI ANH 5243 - 81624 Chuyển tiền.CT tu 9827754234 
14/5/23 10.000 BUI THI PHIEN 5214 - 42842 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 NGUYEN KY NAM 5245 - 58993 CT tu 9774505765 
14/5/23 10.000 NONG VAN THIET  5216 - 37599 Chuyển khoản
14/5/23 10.000  NGUYEN THI NGOC MAI  5017 - 20387 Chuyển tiền
14/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82363 Binh thuong .CT tu 1034765281 
14/5/23 10.000 THACH THI HONG HOA  5244 - 57415  Chuyển tiền.CT tu 1028364990
14/5/23 10.000 LINH  5214 - 11900 Chuyển tiền từ thiện
14/5/23 10.000 HO THI NGUYET  5217 - 81573 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5078 - 75211  Chuyển tiền.CT tu 1014018935
14/5/23 10.000 BUI THI HONG HAU  5217 - 64713 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN VAN UT 5213 - 63402 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 TRAN VAN MUN  5078 - 70692 Chuyển tiền.CT tu 0841000048597 
14/5/23 10.000 DINH NGOC THU  5218 - 26918 Chuyển tiền
14/5/23 20.000 DANG PHUONG QUANG 5215 - 93312 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5241 - 56808 Chuyển tiền.CT tu 1028512863
14/5/23 10.000 DOAN THI THU THANH 5214 - 37835  Chuyển khoản
14/5/23 10.000 BE THI NHUNG  5216 - 18395 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 NGUYEN VIET CUONG  5212 - 07657 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 67989 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 10.000 Trinh Thi Diem My 5215 - 63393 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 PHAN VAN ANH 5214 - 61985  
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 59391 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 10.000 Vo Thi Uyen Nhi 5217 - 51133  
14/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN 5218 - 26314 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 93192 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 10.000 NGUYEN TRI DUNG  5218 - 76609 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 PHAN THI THUY DUNG  5213 - 61264  Chuyển khoản
14/5/23 10.000 TRAN QUOC KHOI 5214 - 51495  
14/5/23 10.000  Ngochienthu 5219 - 49427 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 PHAN NHUAN 5216 - 13901 Chuyển tiền
14/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 06956 Thai ck
14/5/23 100.000  PHAN THI VAN 5078 - 49386 cam on con ve o vs me.CT tu 0611001932844 
14/5/23 10.000 NGAN THANH LUAN 5216 - 88824 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58157 Day
14/5/23 10.000 nguyen vinh huan  5209 - 53508  
14/5/23 10.000 NGUYEN THANH NHAN 5017 - 44974  Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN TAY HAI 5215 - 37364 NGUYEN TAY HAI 
14/5/23 10.000 TRIEU MUI NHI 5217 - 13184 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 VO MINH TAM  5161 - 69293  Ủng hộ  từ thiện
14/5/23 10.000 duongthanhchien  5214 - 84652 ck
14/5/23 10.000 NGUYEN MAI HO 5220 - 78358 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN HONG GAM  5217 - 52193 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 LE THI TRUC LINH  5213 - 46552 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 C NGUYET 5209 - 39003 CK
14/5/23 10.000 VU THI HANG 5209 - 22712 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  5220 - 10436 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 TRAN VAN LOC 5217 - 08238  
14/5/23 10.000 LE TRAN NHAT HAO 5215 - 96796 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35990 Giup do tre em khuyet tat. CT tu 1028715260 
14/5/23 40.000 NINH VAN DUY  5213 - 84647 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
14/5/23 10.000 DANG THI THU SANG  5212 - 79353 Chuyển tiền
14/5/23 20.000 TRAN THI THANH NHI  5216 - 71487 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN NHAT LE  5240 - 30232 Chuyển tiền.CT tu 0451000445604 
14/5/23 10.000 LE CONG LUAN  5241 - 29939 Chuyển tiền.CT tu 0211000451285 
14/5/23 20.000 DINH THI LAN HUONG  5212 - 49470 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5241 - 29510 Chuyển tiền.CT tu 9979013372 
14/5/23 10.000 NGUYEN DUY KHANH 5161 - 63623  
14/5/23 20.000 CO NGOC PHUONG CHI  5217 - 40426  Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5212 - 27722 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 62598 quy trẻ em khuyết tật
14/5/23 10.000 HOANG NGOC LONG 5220 - 16868  Chuyển tiền
14/5/23 10.000 BUI VAN CANG 5219 - 13318 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 VO THI LOC 5212 - 04756 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 PHAM THI MY HIEN 5213 - 01812 chuyen 
14/5/23 20.000 DAO THI NGOC ANH  5220 - 01312 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 DUONG THI TUONG VI  5214 - 00679 Chuyển tiền
14/5/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5219 - 99785 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 NGUYEN BAO TUAN  5218 - 97439 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NA  5161 - 61808  Chuyển tiền qua MoMo
14/5/23 20.000 LE THI TUYET 5219 - 96832 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 DO MINH DUY  5244 - 93585 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 9386528606 
14/5/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5219 - 95601 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 TA THI THU TRANG 5216 - 94598 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 93334 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 10.000 BUI HUYEN TRANG 5209 - 92526 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 NGUYEN THI TAI LINH  5218 - 83088  chuyen 
14/5/23 10.000 LY VAN CHUONG  5209 - 82808 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
14/5/23 10.000 TRAN THI MY VAN 5216 - 81551 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 TRAN LE THANH TRANG 5214 - 79658 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 duong van thanh 5220 - 74485  
14/5/23 10.000 TA TU TRINH  5242 - 34577 CT tu 0511000434984 
14/5/23 10.000 hoang van chuc 5217 - 46253  
14/5/23 10.000 nguyen trong hai  5218 - 31669  
14/5/23 10.000 LUONG DUC AN  5241 - 23033 Chuyển tiền.CT tu 0731000909924 
14/5/23 20.000 NGUYEN THI MY DUNG  5240 - 22634 CT tu 0751000027358 
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 57173 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 10.000 VU VAN TUNG  5212 - 72475 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 TRIEU THI TAM  5219 - 68133 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 PHAM QUOC EM  5243 - 28701 Chuyển tiền.CT tu 0381000586370
14/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 53670 quyen gop
14/5/23 10.000 Huy hoang Group 5245 - 86191 CT tu 0341000628419 NGUYEN THI THUY LINH
14/5/23 10.000 LOC THUY LINH  5017 - 47740 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5213 - 44111 HOANG HUY GROUP
14/5/23 10.000 hoang Huy groups 5161 - 55313 hoang Huy groups
14/5/23 10.000 NGUYEN NHUT TRUONG 5209 - 22813 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 LUU NAM 5214 - 01323  
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 34244 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 20.000 TRAN VIET LOI 5219 - 20189 Chuyển khoản
14/5/23 1 LAM BE HUYNH  5209 - 06095 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 PHAM VAN DUAN  5213 - 91900  Chuyển tiền
14/5/23 10.000 CA VAN DOAI  5216 - 76577 Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN CAM GIANG 5212 - 68036 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 Pham Van hut 5218 - 54552  
14/5/23 10.000 PHAN NGOC ANH 5216 - 42951  
14/5/23 10.000 NGUYEN CHI MANH  5219 - 20696 Chuyển tiền
14/5/23 30.000 VO QUOC CUONG 5244 - 73921 Chuyển tiền.CT tu 1035374237 
14/5/23 20.000 NGUYEN THI HONG THUY  5239 - 81035 quyen gop.CT tu 1026488963 
14/5/23 200.000 huynh tan thanh  5217 - 92129 nop tk
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 89398 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 200.000 DANG THAI SON  5216 - 84363 quy Ủng hộ  nguoi kho khan
14/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH PHUC  5078 - 84786 Chuyển tiền.CT tu 1026782637 
14/5/23 10.000 DANG MINH TAI  5216 - 81736 Chuyển tiền
14/5/23 20.000 VAN DUC KIEN  5218 - 56461 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 10.000 NGUYEN DUY TAN  5244 - 70342 ho va ten anh.CT tu 1036064546 
14/5/23 10.000 NGUYEN VAN BINH 5245 - 70232 CT tu 1017923211 
14/5/23 10.000 DUONG HONG DUY 5216 - 18330  Chuyển khoản
14/5/23 10.000 BUITHAIHUY 5213 - 81011  
14/5/23 10.000 NGUYEN CAM GIANG  5209 - 78355 Chuyển khoản
14/5/23 20.000 BUI VAN TIU  5215 - 71052 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 64241 Chuyển khoản từ thiện Chuyển tiền
14/5/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5239 - 73987 Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn.CT tu 0381000581799 
14/5/23 10.000 TRAN QUOC HUNG  5220 - 45401 chuyen 
14/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 75542  Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
14/5/23 10.000 NGUYEN THI LIEN 5242 - 86067 Chuyển tiền.CT tu 0181001907949 
14/5/23 10.000 LE THI THANH THUY 5161 - 38286 Chuyển tiền qua MoMo
14/5/23 10.000 PHAM THI BONG 5216 - 86685 Chuyển khoản
14/5/23 10.000 PHAN AN LINH  5244 - 62955 Chuyển tiền.CT tu 9973184489 
14/5/23 20.000 Ngan  5220 - 80616 Ngan chuyen 
14/5/23 10.000 DUONG QUOC TRONG  5240 - 73877 Chuyển tiền.CT tu 0381002928937
14/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 31343 Ủng hộ  quy
14/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG 5209 - 08860  
14/5/23 10.000 DO THI THE 5017 - 07531  
14/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 05488 Chuyển khoản từ thiện
14/5/23 10.000 PHAM THI THU  5212 - 69580 Chuyển tiền
14/5/23 9.000 DINH THANH HIEN  5241 - 62068 Chuyển tiền.CT tu 0901000098834
14/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53077 khokhan.CT tu 0481000914447
14/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50974 m.CT tu 9879577109 
14/5/23 50.000 NGUYEN PHAN HOAI LINH 5161 - 21250 Chuyển tiền qua MoMo
14/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36504 .CT tu 1037239908 
15/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52946 tre bi tat bam sinh .CT tu 9386813825
15/5/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5240 - 46969 Chuc cac em vui ve!.CT tu 0351000716947 
15/5/23 100.000 NONG VAN THANH  5243 - 55774 Chuyển tiền.CT tu 0351001105748 
15/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH NHUNG  5212 - 81260 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 Tran Anh Tuan 5220 - 81240  
15/5/23 10.000 Nguyen hong thao 5215 - 81479  
15/5/23 10.000 NGUYEN KIM DINH  5189 - 50765 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 NGUYEN MINH CHI  5189 - 44111 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 43563 Chuyển khoản từ thiện
15/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 26796 Chuyển tiền từ thiện
15/5/23 10.000 TRAN THANH PHUONG  5241 - 23356  Chuyển tiền.CT tu 0181001816937 
15/5/23 20.000 NGUYEN VAN CHANH  5216 - 32506 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 me van son 5212 - 24640  
15/5/23 10.000 PHAN VAN THONG 5209 - 70603 Chuyển khoản Ủng hộ  trẻ em khuyết tật
15/5/23 10.000 DANG QUOC HUY  5216 - 63763 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 hinh thai nhan  5213 - 61101 Chuyển tiền từ thiện
15/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM THAO  5078 - 92725  Chuyển tiền.CT tu 1024211279 
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 20355 Quyên góp từ thiện
15/5/23 10.000 NGUYEN THI DINH DINH 5243 - 23515 Chuyển tiền.CT tu 1025030615 
15/5/23 10.000 NGUYEN VAN LINH  5239 - 88151  Chuyển tiền.CT tu 0181002328849 
15/5/23 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET  5219 - 86166 chuyen 
15/5/23 10.000 Mai  5212 - 30786 chuyen 
15/5/23 10.000 TRAN THI YEN  5239 - 82648 Chuyển tiền.CT tu 0591000274317 
15/5/23 10.000 TRIEU XUAN SINH 5189 - 98543  
15/5/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5241 - 87057 Chuyển tiền.CT tu 1012584801 
15/5/23 10.000 BUI VAN THAI 5242 - 95853 CT tu 0441000696013 
15/5/23 30.000 VAN VIET PHUOC  5219 - 76800 chuyen 
15/5/23 15.000 DANG VAN ANH  5161 - 07329 Chuyển tiền qua MoMo
15/5/23 10.000 PHAM GIA PHU  5219 - 34697 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 .LE THI THANH NGAN  5217 - 17690 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 03711 từ thiện
15/5/23 20.000 LY VAN SU 5017 - 72245 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/5/23 10.000 VU VAN NGUYEN  5212 - 53792  
15/5/23 10.000 CAO VAN TUAN 5218 - 67178 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
15/5/23 20.000 LE THI THUY TRANG  5244 - 45321 ho tro cac em.CT tu 1015409507 
15/5/23 10.000 TRAN THI MAI  5213 - 60864 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 LAM CHI DUC 5214 - 54845  
15/5/23 10.000 NGUYEN XUAN TRUC 5218 - 99100  Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN SY HOA  5215 - 97760 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 VU THI DON  5214 - 89789 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 TAN A THANG  5214 - 17599 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 Bao 5017 - 80516 chuyen 
15/5/23 10.000 Phuong 5215 - 37743 chuyen 
15/5/23 10.000 Mai Van Thuong 5214 - 33805  
15/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYNH ANH  5218 - 12497 Chuyển tiền
15/5/23 20.000 H DU NIE  5216 - 92835 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 TRAN NGOC TAI 5218 - 88383  
15/5/23 10.000 NGUYEN THI HAI YEN  5209 - 85665  Chuyển tiền
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 88182 Ủng hộ  quy vi tre em khuyen tat VN
15/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 64188 Chuc cac em luon vui
15/5/23 20.000 nguyen thi thu huong  5209 - 27847 nguyen thi thu huong ck a
15/5/23 10.000 NGUYEN THI XUYEN 5216 - 24025 Chuyển khoản
15/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97314 thuong cac em.CT tu 1035786384 
15/5/23 10.000 TRAN VAN CHAY 5078 - 97201 CT tu 0281000531591 
15/5/23 10.000 NGUYEN XUYEN SON 5216 - 19851 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/5/23 10.000 LE TRONG NGUYEN 5218 - 13841  
15/5/23 10.000 PHAN THANH HOI  5161 - 85418 Chuyển tiền qua MoMo
15/5/23 10.000 DINH PHU HOA 5220 - 97200 Chuyển khoản
15/5/23 20.000 HOANG THI LAN 5215 - 81413 Chuyển khoản
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 79879 ck tam long
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 79105 Quyên góp từ thiện
15/5/23 10.000 LE PHU TUAN  5209 - 66273 Chuyển tiền
15/5/23 20.000 DINH NGOC CHUNG  5243 - 44507 CT tu 0541000308220 
15/5/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5239 - 28953 Gieo duyen lanh.CT tu 1015944765 
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41568 Quyên góp từ thiện
15/5/23 10.000 LE THI HONG NHIEN 5219 - 22213 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 TRAN THI HONG DAN  5217 - 13055 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN NGOC TIN 5245 - 99137 Chuyển tiền.CT tu 1025103957 
15/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGAN  5212 - 88938 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 quyendinhthuong  5220 - 84931  
15/5/23 20.000 VUONG MINH HOANG 5244 - 96281 Chuyển tiền.CT tu 9989925973
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 57178 Ủng hộ  ky 547
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 52807 quyen gop 
15/5/23 10.000 TRUONG THI MINH THUY 5078 - 82747  Chuyển tiền.CT tu 1014570166 
15/5/23 10.000 Le Hoang Nhan 5161 - 80591  
15/5/23 10.000 LUONG THI HOA  5217 - 16458 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 camvantuan 5219 - 10856  
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 92233 Ủng hộ  ky 547
15/5/23 20.000 DUONG HONG KHANH  5219 - 83579  Chuyển tiền
15/5/23 15.000 TRAN LUU NU 5212 - 67943 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGO THI THUY TRANG 5216 - 58153  Chuyển khoản
15/5/23 10.000 LA PHUONG TAM  5219 - 57032 chuyen 
15/5/23 10.000 TRINH THI KIM LIEN 5213 - 55180 chuyen 
15/5/23 20.000 PHAN DUY LAN 5017 - 54398  
15/5/23 20.000 BUI VAN LOAN  5212 - 51125 Chuyển khoản
15/5/23 20.000 Y TRANG THI  5215 - 50255 Chuyển khoản
15/5/23 20.000 HUYNH HONG KHEN  5217 - 49924 Chuyển khoản Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUY  5017 - 48377 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 TANG DINH THAI  5244 - 89944 Chuyển tiền.CT tu 1019410397 
15/5/23 10.000 NGUYEN PHAM HA KHUONG  5217 - 44140 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 LA THI THANH PHUC  5161 - 77208 LA THI THANH PHUC 
15/5/23 10.000 NGUYEN THI DIEP  5213 - 42744  
15/5/23 10.000 VU THI THU HIEN 5017 - 42465 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEU 5243 - 32053 Chuyển tiền.CT tu 0351000972645 
15/5/23 10.000 PHAM THI MINH THANG  5216 - 38760  chuyen 
15/5/23 20.000 VO CONG LINH  5017 - 38225 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 DO THU HANG  5213 - 37935 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 NGUYEN BICH NGOC 5017 - 37154 Chuyển khoản
15/5/23 100.000 NGUYEN THI VAN OANH 5218 - 35997 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY DIEM 5214 - 34790 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 NONG PHUONG DUNG  5240 - 22850 Chuyển tiền.CT tu 0821000146210 
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 31969 Quyen gop
15/5/23 10.000 DUONG TRAN NGOC ANH  5243 - 28355 Chuyển tiền.CT tu 1015537066 
15/5/23 20.000 LE VAN DONG 5212 - 73167 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG 5243 - 25507 Chuyển tiền.CT tu 1013011173 
15/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5219 - 20085 HOANG HUY GROUP
15/5/23 10.000 nguyen kim cuong 5216 - 11414 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 VU TRONG HIEP 5219 - 94625  
15/5/23 20.000 VUONG THI THANH DUNG  5219 - 93199 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 CHAO LAO TA 5218 - 91736  
15/5/23 10.000 KIEU NGOC BO  5218 - 86156 Chuyển tiền
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 84949 Quyên góp từ thiện
15/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM THOA 5213 - 73952  Chuyển khoản
15/5/23 10.000 Tran Thi Tuyet  5213 - 73007 Chuyển tiền tu Viettel Money
15/5/23 20.000 Hoanghuygroup 5216 - 61733 Hoanghuygroup
15/5/23 10.000 VU THI LUONG  5243 - 22049 Chuyển tiền.CT tu 0781000490849 
15/5/23 10.000 NGUYEN THI MY  5209 - 52584 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5213 - 50950 HOANG HUY GROUP
15/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRANG  5242 - 21797 Chuyển tiền.CT tu 1018132949
15/5/23 10.000 NGUYEN XUAN CHINH 5215 - 49809 Chuyển khoản
15/5/23 20.000 TRAN TRUNG QUANG 5209 - 49574  
15/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM LOAN 5217 - 38131 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 CAO VAN CHIEN 5017 - 36311 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 LUONG HAI DANG  5215 - 34600 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN NGOC DIEP 5215 - 34070  Chuyển khoản
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 33092 gop từ thiện
15/5/23 20.000 NGUYEN BA TOAN 5218 - 25153 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 HAU THI PHUONG 5216 - 21294 Chuyển khoản
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 02782 Quyên góp từ thiện
15/5/23 10.000 Nguyen quoc bao 5213 - 96788  
15/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 87883 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/5/23 10.000 HUYNH THANH TAN 5212 - 85289  
15/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 79499 Cua it long nhieu mong cac em khuyet tat nhan long thanh cua minh den voi cac em
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 70903 khuyen gop từ thiện 
15/5/23 20.000 Truong Quoc Huy 5017 - 68681  
15/5/23 10.000 PHAN TAN TRUONG 5243 - 97162 Chuyển tiền.CT tu 1012896561 
15/5/23 10.000 DO THI HUYEN 5214 - 31989 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 Nguyen van quy 5217 - 09711  
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 87411 Quyên góp từ thiện
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 75933 Quyên góp từ thiện
15/5/23 10.000 NGUYEN BA CANH 5220 - 45377 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5218 - 06806  Chuyển tiền
15/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI 5212 - 80790 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 LE THI MY VY 5220 - 32299 Chuyển tiền
15/5/23 20.000 HOANG VAN THANG 5217 - 28854  
15/5/23 10.000 LE VAN DAI  5243 - 84043 Chuyển tiền.CT tu 0591000299080 
15/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34089 a. CT tu 0451000359969
15/5/23 10.000 TRUONG NHAT ANH  5217 - 81510 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 66951 Chuyển tiền tu ViettelPay
15/5/23 10.000 HUYNH NGOC KIM PHUONG  5209 - 58967 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 HO THI HA 5216 - 60668  Chuyển tiền
15/5/23 10.000 NGUYEN THI KHA LIL 5209 - 59621 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 LE THI DUNG  5239 - 65506 Chuyển tiền.CT tu 0351000980757 
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 35420 Quyên góp từ thiện
15/5/23 10.000 TRUONG THI THANH THUONG  5209 - 25353 Chuyển tiền
15/5/23 50.000 LE THI BICH NGOC 5214 - 24834  Ủng hộ 
15/5/23 10.000 DO THU HIEN 5239 - 64748 CT tu 1033802841 NGUYEN TUYET NHUNG 
15/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI XUAN  5220 - 81130  Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN THI TIEN  5217 - 80236 Chuyển khoản
15/5/23 10.000 NGUYEN TRAN AN 5239 - 61188 CT tu 1015997648 
15/5/23 10.000 Hoang trung hai 5212 - 23082  
15/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 39034 Chuyển khoản từ thiện
15/5/23 10.000 888815.150523.095324.TRAN THI KIM ANH chuyen khoan 5215 - 66918 888815.150523.095324.TRAN THI KIM ANH Chuyển khoản
15/5/23 10.000 TRAN HUU HAO  5220 - 01254 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 LO VAN DOAN 5078 - 91191 gui Quỹ từ thiện.CT tu 1027547723 
15/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 90037 chuc cac con luon binh an.CT tu 0291000272468 
15/5/23 20.000 Nguyen Cong Phuoc  5209 - 63101 Chuyển tiền
15/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI ANH 5220 - 04854 Chuyển khoản
15/5/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74771 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
15/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66960 khokhan. CT tu 0481000914447
15/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64997 hoan canh kho khan.CT tu 9943662261
15/5/23 100.000 NGUYEN THI DIEU LINH 5240 - 29905 Chuyển tiền.CT tu 1032922457 
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 12482 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/5/23 10.000 HOANG VAN QUAN 5215 - 94736 Chuyển tiền
16/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25613 trẻ em khuyết tật .CT tu 1001000291911 
16/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MUOI 5245 - 34032 Chuyển tiền.CT tu 9358502185 
16/5/23 10.000 NGO THI HONG NHUNG  5161 - 57119 Chuyển tiền qua MoMo
16/5/23 10.000 HUYNH THI ANH THUY c 5161 - 56280 Chuyển tiền qua MoMo
16/5/23 10.000 NGUYEN VAN TAN  5214 - 65057 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH 5218 - 44140 Chuyển khoản
16/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 32160 Be bo chuyen 
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 23744 Chuyển khoản từ thiện
16/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95518 Binh Thuong. CT tu 0341007223553
16/5/23 10.000 Nguyen Cong Huyen  5218 - 67662 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5209 - 90010 Chuyển tiền
16/5/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89138 CT tu 1035030162
16/5/23 10.000 HO THI HAI YEN 5220 - 74735 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGUYEN VAN DANG 5216 - 28551 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 VO THI XUAN THU  5213 - 22482 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 PHAN HUU HAI  5240 - 31276 Chuyển tiền từ thiện cho Quỹ vì trẻ em khuyết tật Viet Nam.CT tu 0231000613756 
16/5/23 10.000 NGUYEN HOANG HA VI  5161 - 46333 Chuyển tiền qua MoMo
16/5/23 10.000 Tran Quoc Anh 5161 - 46187  
16/5/23 10.000 LANG THI Van 5161 - 45686  
16/5/23 10.000 DAM THI HA THUONG  5161 - 45584 Chuyển tiền qua MoMo
16/5/23 10.000 LE XUAN TAI  5213 - 73794 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 72847 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 HO HOANG ANH 5017 - 61413  
16/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80045 trẻ em khuyết tật.CT tu 1017390467
16/5/23 10.000 DUONG VAN QUYET 5243 - 36270 CT tu 0351000883232 
16/5/23 10.000 TRAN KIM SUNG  5218 - 08651 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 PHAM THI MY TRINH 5213 - 82059 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 HA DINH DOAN 5214 - 67717 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 HOANG THI DUNG 5017 - 36912 Chuyển tiền
16/5/23 30.000 BUI VAN CHINH  5212 - 13291 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 VUONG MINH TRUONG  5212 - 11351 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 LE THI THUY  5078 - 69736 Chuyển tiền.CT tu 0731000596362 
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 45525 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/5/23 20.000 NGUYEN THANH DAT 5213 - 37465 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI 5216 - 25338 Chuyển tiền
16/5/23 20.000 PHAN TRA MY  5213 - 11071 Chuyển khoản quy khuyet tat
16/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62160 khokhan.CT tu 0481000914447 
16/5/23 10.000 DO THI PHUONG  5209 - 76312 Chuyển tiền
16/5/23 20.000 TRAN VAN NGUYEN  5213 - 70559 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 NGUYEN TIEN TUNG 5209 - 64560  Chuyển khoản
16/5/23 10.000 DANG THI THU HA 5219 - 58920 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5242 - 97861 Chuyển tiền.CT tu 0201000720405 
16/5/23 10.000 Dangvantruong 5215 - 98685  
16/5/23 10.000 NGUYEN VAN DUY 5241 - 85354 Chuyển tiền Nguyen Van Duy.CT tu 1014406760
16/5/23 999.999 Gia dinh Phuong Linh 5220 - 90007 Gia dinh Phuong Linh Ủng hộ 
16/5/23 10.000 NGO THANH TAN 5213 - 83914  
16/5/23 20.000 DINH THI THANH VAN  5214 - 70923 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 TRAN THI LIEN  5219 - 54006 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 NGUYEN DUC HUY 5218 - 23502 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 TA THI LIEN  5220 - 95060 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 LUU NGOC DIEM  5239 - 71116 Chuyển tiền.CT tu 0121000884003 
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 87886 Ủng hộ
16/5/23 10.000 NGO THI PHUONG  5214 - 73265 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 DANG LE THANH TUNG 5017 - 56081 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 LE THI PHUONG 5216 - 51427  Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGUYEN NGOC DUA 5218 - 54944  
16/5/23 10.000 LE TIEN LUC  5212 - 45295  
16/5/23 10.000 TRAN HUYNH DUC 5215 - 32709 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 TRAN PHUOC HAI  5213 - 30424 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 NGUYEN THI HA  5215 - 96890 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 PHAM CONG THANH 5218 - 93539  
16/5/23 10.000 Vo Kim Thao 5217 - 73761  
16/5/23 10.000 DO THU TRANG  5239 - 56623 Chuyển tiền.CT tu 1020990587 
16/5/23 20.000 NGUYEN THI DONG  5212 - 23018 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 PHAM NGOC TRUNG 5214 - 04618  
16/5/23 10.000 TRAN THANH LAM 5017 - 94618 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 88947 HO TRO TRE EM KHUYET TAT
16/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 88589 Trao yeu thuong 
16/5/23 10.000 DAO DUY NHAT 5214 - 83156  
16/5/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5240 - 59156  Chuyển tiền.CT tu 0491000117230 
16/5/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG 5209 - 38792  Chuyển tiền
16/5/23 10.000 HUYNH TAN VU  5244 - 40348 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 1030790064 
16/5/23 20.000 SON THI QUI NI 5216 - 66802 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 BUI NGOC VIET  5212 - 60869 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5244 - 39195 Chuyển tiền.CT tu 1016548024 
16/5/23 10.000 THAI HOAI BAO 5220 - 45018 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 quach huynh tan 5217 - 42047  
16/5/23 10.000 TRAN THI XUAN NGAN 5078 - 87310 Chuyển khoản.CT tu 0421000480811 
16/5/23 10.000 LO VAN BAO  5219 - 30596 Chuyển tiền từ thiện
16/5/23 10.000 HA VAN THANH  5220 - 20978 Chuyển tiền
16/5/23 10.000  LE THI THANH THUY 5017 - 15512 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 TRAN QUANG HUY 5209 - 11140 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 01484 Quy vi tre emkhuyet tat vn
16/5/23 10.000 NGUYEN THI CAM NHUNG  5219 - 92850 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGO THI CHAM  5161 - 09123 Chuyển tiền qua MoMo
16/5/23 10.000 NGUYEN THI HOANG NHI  5245 - 35518 Chuyển tiền.CT tu 1024744308 
16/5/23 10.000 TRAN THI THANH NINH 5017 - 78121 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 CHU THI KIEU OANH  5219 - 76368 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 72481 từ thiện
16/5/23 20.000 LE THI NGAN  5216 - 71059 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 TRAN THI THUY HANG 5216 - 68292 Chuyển tiền tu Viettel Money
16/5/23 10.000 BACH THI VIET HUONG 5216 - 66204 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 LA THI LIEU  5161 - 08343 Chuyển tiền qua MoMo
16/5/23 10.000 HOANG THI HUONG  5209 - 64284 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 DOAN THI TRANG KIEU  5216 - 63816 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYEN 5241 - 47793  Chuyển tiền.CT tu 0821000115296 
16/5/23 10.000 PHAM VAN NAM  5214 - 62818 chuyen 
16/5/23 100.000 VO THI YEN NHI  5220 - 52302 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 Tramanh2018 5219 - 45115  
16/5/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5243 - 53165  Chuyển tiền.CT tu 0591000345361 
16/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 84297 Noi dung CK Quyên góp từ thiện
16/5/23 10.000 Do thanh hoang 5218 - 81429  
16/5/23 20.000 DINH THI TIEN  5209 - 74742 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 NGUYEN VAN DANG  5240 - 42806 Chuyển tiền.CT tu 1032395735
16/5/23 20.000  DANG DONG HAI 5209 - 52568 Chuyển tiền
16/5/23 20.000 DAO VAN HUNG 5209 - 45572  Ủng hộ  tre em
16/5/23 10.000 NGUYEN Y PHUNG  5213 - 45314 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 LY THI HUYEN 5219 - 35701 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 CHU QUOC CUONG 5242 - 49204 CT tu 0981000410472 
16/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5215 - 17566 HOANG HUY GROUP
16/5/23 10.000 NGUYEN THI LUYEN 5220 - 07647 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 TRAN THI THAO 5218 - 96410 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5220 - 94577 HOANG HUY GROUP
16/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5220 - 93033 HOANG HUY GROUP
16/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5217 - 92933 HOANG HUY GROUP
16/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5218 - 87492 HOANG HUY GROUP
16/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5017 - 86176 HOANG HUY GROUP
16/5/23 20.000 TRAN VAN TINH  5212 - 62114 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/5/23 10.000 DUONG DINH QUANG  5218 - 57684  
16/5/23 10.000 PHAM THI HUYEN  5219 - 46755 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 CAO QUOC HUY 5212 - 67761  
16/5/23 10.000 TRAN VAN DUOC  5218 - 56964 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 DINH THE PHUONG  5243 - 39586 Chuyển tiền.CT tu 9345450448 
16/5/23 10.000 DO MANH DUNG  5219 - 33806 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 LOC VAN HIEU  5213 - 25065 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 doan hong quang  5215 - 13148 .doan hong quang chuyen
16/5/23 10.000 NGUYEN VAN HAI 5213 - 01125 chuyen
16/5/23 10.000 NGO PHUONG OANH 5078 - 54243 Chuyển tiền.CT tu 0871004180498 
16/5/23 20.000 PHAN THI HUYEN TRAN  5216 - 73831 Chuyển khoản
16/5/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54062 Giup do.CT tu 1028923742 
16/5/23 20.000 TRUONGQUANG VINH QUY 5209 - 65050 TRUONGQUANG VINH QUY HO TRO CHO TRE E CO HOAN CANH KHO KHAN O VIET NAM
16/5/23 500.000 THOONG THUONG QUYEN  5217 - 39406 Chuyển tiền từ thiện
16/5/23 10.000 NGUYEN HUU HUNG 5213 - 38987  Chuyển khoản
16/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5244 - 90088 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 1031660604
16/5/23 10.000 TRINH THI NIEN  5215 - 98910 Chuyển khoản
16/5/23 10.000 Nguyen Hoang Nghia 5209 - 78926 Chuyển tiền tu Viettel Money
16/5/23 10.000 QUACH TAT SANG 5217 - 65688  
16/5/23 10.000 HOANG VAN THANG 5216 - 02979  Chuyển tiền
16/5/23 10.000 DANG TIEN LOI 5219 - 93125  
16/5/23 10.000 LE THI BICH TUYEN 5214 - 87997 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 NGUYEN KIM TUYEN 5220 - 87639 Chuyển tiền
16/5/23 20.000 LAU MI TUA  5161 - 73513 Chuyển tiền qua MoMo
16/5/23 10.000 LUONG VAN MEN 5219 - 79610  
16/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32847 trẻ em khuyết tật.CT tu 1024580033 
16/5/23 10.000 PHAM THI SON 5161 - 70001  
16/5/23 10.000 LE VAN HOA  5218 - 22942 Chuyển tiền
16/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 14663  
16/5/23 10.000 NGUYEN VAN CANH  5213 - 93932 Chuyển khoản
16/5/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5241 - 80151 Chuyển tiền.CT tu 0281000612011 
16/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 93543  Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
16/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89056 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
17/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 65910 Quyên góp từ thiện
17/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MUOI  5241 - 52708 Chuyển tiền.CT tu 9358502185 
17/5/23 10.000 NGUYEN HAI HUONG 5244 - 38291 Chuyển tiền.CT tu 1033599334 
17/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 21859 Quyên góp từ thiện
17/5/23 10.000 TRUONG DINH VAN 5217 - 05428 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 BUI THI BACH CAU  5242 - 57632 Quỹ từ thiện.CT tu 1018780857 
17/5/23 10.000 VU THU HUYEN  5242 - 57465 Chuyển tiền.CT tu 1035559620
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 71481 Quỹ từ thiện
17/5/23 10.000 HOANG THANH PHUONG 5161 - 58453 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH TRANG  5219 - 09431 Chuyển tiềnQuỹ từ thiện
17/5/23 10.000 688727.170523.200337.chuye tu thien 5212 - 53780 688727.170523.200337.chuye từ thiện
17/5/23 10.000 TRAN THI TAN  5213 - 28886 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 DOAN THE LUC 5220 - 21455 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 DAO THI HONG GAM 5218 - 07690  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 NGUYEN XUAN THANH 5240 - 39231 Chuyển tiền.CT tu 1015039919 
17/5/23 10.000 TRUONG MINH TAM 5243 - 45724 CT tu 0601000481069 
17/5/23 10.000 DUONG HUU TAI 5218 - 62140  
17/5/23 10.000 THACH KEO  5161 - 51823 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 49380 Quỹ từ thiện
17/5/23 10.000 Hoang  5220 - 19296 Hoang chuyen 
17/5/23 10.000 THAO SEO HONG 5214 - 07842 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 LE NGOC LOI  5017 - 91789 Chuyển khoản
17/5/23 20.000 TRAN CONG HOANG 5213 - 91002 Ủng hộ 
17/5/23 10.000 BUI THI BACH CAU  5242 - 41463 Chuyển tiền.CT tu 1018780857 
17/5/23 10.000 LE THAI NGUYEN  5161 - 48865 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 80662 Quỹ từ thiện
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 77777 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/5/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH  5239 - 26009 Quỹ từ thiện.CT tu 0061001106476 
17/5/23 10.000 VI THI HOA  5219 - 65809  Chuyển tiền Quỹ từ thiện
17/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 94999  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 BANG VAN HUNG 5209 - 82574  
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 41500 Chuc cac em manh me vuot qua 
17/5/23 10.000 NGUYEN TIEN DUNG  5078 - 44298 Chuyển tiền.CT tu 0461000624609 
17/5/23 20.000 NGUYEN THI MONG THUY  5216 - 61437 Chuyển khoản
17/5/23 100 Nguyen Duy Tan 5215 - 39055  
17/5/23 10.000 Tuan  5219 - 29084 Tuan chuyen
17/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 92012 CK
17/5/23 10.000 TRIEU TRUNG TUYEN  5161 - 38766 TRIEU TRUNG TUYEN 
17/5/23 10.000 PHAN THI KIM LEN 5017 - 62461 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 THACH THI SO PHEP  5215 - 58574 CK
17/5/23 1.999 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 33363 X.CT tu 1033502980
17/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN  5017 - 30682 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 VU THI THANH 5239 - 86528 Quỹ từ thiện.CT tu 0301002908294 
17/5/23 10.000 PHAN HOANG PHUC  5212 - 94011 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 Ho thanh quan  5218 - 80553 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 HOANG THI HONG THUONG 5242 - 98503 CT tu 1029266980 DANG QUOC PHONG
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 51343 Thanhtamlam
17/5/23 10.000 TRA N VAN HUNG 5217 - 42117 Chuyển khoản
17/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23583 con lay phat cho con con ko bi down ak.CT tu 0481000914447
17/5/23 10.000 NGUYEN THUY HUONG 5220 - 79771 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 DUONG QUYET THANG  5216 - 32732 Chuyển khoản
17/5/23 20.000 HUA NONG NGHIEP 5214 - 15038  
17/5/23 10.000 huynh chau tuan 5017 - 11970  
17/5/23 10.000 PHAM THI CUC 5214 - 90804 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 HUYNH DUC MON 5220 - 83242 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 LE VAN QUOC 5078 - 94253 Chuyển tiền.CT tu 9869067742 
17/5/23 10.000 NGUYEN MANH HUNG 5243 - 87638 Chuyển tiền.CT tu 0011004123174 
17/5/23 10.000 PHAM THI LOI  5216 - 50234 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 15248 NV từ thiện
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN LIEM  5017 - 91264 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 VU THI NGA 5215 - 55600 chuyen 
17/5/23 20.000 Le Phuong Thao  5217 - 51147  
17/5/23 10.000 nguyen van vu 5219 - 46776  
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN NGUYEN 5214 - 29550 Chuyển tiền
17/5/23 20.000 DUONG QUANG DUC 5218 - 24580 Chuyển khoản
17/5/23 20.000 BUI THANH NINH  5212 - 18381 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 HOANG THI BE  5209 - 10266 Chuyển khoản
17/5/23 20.000 NGUYEN THI NGOC NHU 5209 - 93343 Chuyển khoản
17/5/23 20.000 TRUONG THI NGOC SUONG  5213 - 86343 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 NGUYEN TIEN LIEU 5218 - 71382 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 BUI MINH TINH  5212 - 62164 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 TRINH NGOC BAO  5217 - 56136 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN LY  5214 - 51133 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 45461 Quỹ từ thiện
17/5/23 10.000 CAO THI MONG TUYEN 5220 - 43284  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 41310 Quỹ từ thiện
17/5/23 10.000 TRUONG THI DIEM HUONG  5244 - 53680 Chuyển tiền.CT tu 1037263901
17/5/23 10.000 LE MINH LAM 5241 - 64457 CT tu 0091000656422 
17/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5209 - 85778  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 LE CONG TINH 5215 - 82513  
17/5/23 10.000 PHAN THI QUYEN  5212 - 77565 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 THAI THI NGOC HOA 5017 - 73466 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 NGUYEN THI ANH HONG 5219 - 61471 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 NONG XUAN TRINH 5217 - 51279 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/5/23 10.000 TRAN MINH NAM 5244 - 48178 Chuyển tiền.CT tu 1030564839 
17/5/23 10.000 LY LAM EM  5240 - 61392 Chuyển tiền.CT tu 0181003616458
17/5/23 10.000 PHAM THI NGOC MAI  5219 - 20021  Chuyển tiền
17/5/23 50.000 Tu thien  5214 - 90097 từ thiện
17/5/23 10.000 DUYEN THI NGOC  5218 - 83525 Chuyển tiền
17/5/23 20.000 TRAN A CANG 5017 - 83050 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 PHAM THUY HANG  5161 - 16548 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 10.000 GIANG TRUNG THANH  5213 - 70740 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 Nhim  5017 - 53917 Nhim Ủng hộ 
17/5/23 10.000 \Nguyen Thi Anh Tuyet \ 5220 - 50545  Chuyển tiền
17/5/23 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 49380 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
17/5/23 10.000 TRUONG THI BE NHI  5161 - 12836 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 10.000 Dung 5218 - 37889 Dung chuyen
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN TIEN 5243 - 64810 Chuyển tiền.CT tu 1015598697 
17/5/23 10.000 nga kim 5214 - 24808  
17/5/23 20.000 DOAN THI MINH LOAN 5212 - 23518 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGA 5220 - 21194 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 NGO THI HOA 5017 - 20335 Chuyển khoản
17/5/23 20.000 PHAN THI NGOC 5219 - 18136 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 TRAN THI QUYNH  5161 - 12019 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 10.000 NGUYEN THAO UYEN  5217 - 17374  Chuyển tiền tu Viettel Money
17/5/23 10.000 DUONG THI HONG PHUNG  5245 - 41666 Chuyển tiền.CT tu 0401000190317 
17/5/23 20.000 HOANG THI LAN 5017 - 15465  Chuyển khoản
17/5/23 10.000 PHUNG THI TRANG 5240 - 54901 Chuyển tiền.CT tu 1023769566 
17/5/23 29.000 PHAM DAO HONG THAM 5219 - 13786 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 TONG KHANH LYn 5220 - 13244 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 NGUYEN HONG NHI  5215 - 13138  Chuyển khoản
17/5/23 10.000 TRAN THI HUONG  5209 - 13070 ck
17/5/23 10.000 HOANG THANH HUYEN  5209 - 12931 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5245 - 41396 Chuyển tiền.CT tu 1017021132 
17/5/23 20.000 NGUYEN THI THUONG  5219 - 11888 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 HOANG THI THAO NGUYEN  5215 - 11570 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 TRAN MINH VIET  5219 - 11432 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN TIEN 5241 - 52868 CT tu 1015598697 
17/5/23 10.000 nguyen huu khoa  5218 - 65781  
17/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58088 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
17/5/23 10.000 Luong Anh Tuan 5214 - 54781  
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN THANG  5213 - 37801  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 34655 Quỹ từ thiện
17/5/23 20.000 LUONG VAN CHINH  5220 - 33288 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 DAO DUY HAI  5240 - 49786 Chuyển tiền.CT tu 1034126626
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN 5217 - 09355  
17/5/23 10.000 nguyen huu thuan 5213 - 90531  
17/5/23 20.000 NGUYEN THI HUYNH NGOC  5215 - 88461 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/5/23 20.000 LUU THI HOA 5239 - 42086 Chuyển tiền.CT tu 1015043827 
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51933 Gia dinh kho khan.CT tu 1024999240 
17/5/23 20.000 DANH THI THU THUY  5161 - 06839 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 10.000 TRINH KHAC PHUC 5215 - 66237 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 nguyen tuan  5219 - 58214  
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 51116 gop bvte
17/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5220 - 50802 HOANG HUY GROUP
17/5/23 10.000 NGO THI HANG NGA  5212 - 45229 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 NGUYEN DUY THANG 5161 - 05491 Chuyển tiền qua MoMo
17/5/23 10.000 NGUYENVANKHUONG 5216 - 42438  
17/5/23 10.000 DO THI KIM TRUNG  5216 - 36258 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 NGO XUAN LANG 5219 - 34128  
17/5/23 10.000 NONG THI DIEP 5209 - 31793 Chuyển tiền
17/5/23 20.000 SON THI QUI NI 5215 - 22029 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 12550  
17/5/23 10.000 HOANG MINH TAN 5214 - 02667 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 TRAN THUC NGUYEN  5213 - 95237 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 NGUYEN VAN SANG 5245 - 28910 Chuyển tiền.CT tu 1036807384 
17/5/23 10.000 TUYET MAI  5214 - 65425 CK
17/5/23 10.000 Nguyen huu hung 5218 - 62419  
17/5/23 10.000 NGUYEN HONG HANH  5215 - 26122  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 Nguyen Thi Hong Gam 5161 - 00262  
17/5/23 10.000 LUONG THI TUYET LAN 5017 - 11621  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 LE THI DUNG 5215 - 28639 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 LUONG VAN TY 5017 - 17864  
17/5/23 10.000 VAN THI KIM CHI 5214 - 90759 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 74914 Quỹ từ thiện
17/5/23 20.000 NGUYEN VAN QUYET 5218 - 67618  Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/5/23 10.000 Phan van Hai 5214 - 45911  
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 43864 Quỹ từ thiện
17/5/23 20.000 LANG VAN CHUYEN 5219 - 25970  
17/5/23 10.000 Do Thu Dong 5214 - 25812 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 TRAN THI THUY KIEU  5240 - 29722  Chuyển tiền.CT tu 1023711702 
17/5/23 10.000 Hong Hanh  5209 - 09990  
17/5/23 100.000 Nguyen Thanh Dat 5218 - 07908 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 TRAN THI NHUT LE  5216 - 04153  Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/5/23 10.000 VU DUY LANH  5245 - 93640 Chuyển tiền.CT tu 0831000073846
17/5/23 10.000 VU NGOC QUYNH  5017 - 31951 Chuyển khoản vu ngoc quynh
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20789 quyvitreem.CT tu 0721000667894
17/5/23 10.000 TRUONG VAN NGA 5220 - 02434  Chuyển tiền
17/5/23 10.000 LE HONG LUC  5242 - 32432 Chuyển tiền.CT tu 1016320473 
17/5/23 10.000 TRAN TRONG CUONG 5214 - 89099  
17/5/23 10.000 VO THI KHANH LY 5212 - 57852 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 VO THI HONG NHO 5209 - 56756 Chuyển tiền
17/5/23 10.000 LE QUANG KHA 5017 - 51710  
17/5/23 10.000 NONG VAN NGOC 5214 - 29382  
17/5/23 10.000 HUYNH TRUNG DUC  5245 - 85535 Ck.CT tu 1013313375 
17/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5218 - 93469 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67849 Chuyển tiền lien ngan hang
17/5/23 20.000 NGUYEN THI HANG  5217 - 52194 Chuyển tiền
17/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 88018 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
17/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85584 khokhan.CT tu 0481000914447
17/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5213 - 92902 Chuyển khoản
17/5/23 10.000 Phung duy nhan 5217 - 51424  
17/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74592 trẻ em khuyết tật.CT tu 0821000179851
17/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60642 m.CT tu 9879577109 
18/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60741 bo doi.CT tu 9373448180
18/5/23 10.000 DANG HONG THO  5243 - 64705 Chuyển tiền.CT tu 1030514801 
18/5/23 20.000 THACH THI TAM  5220 - 02018  Chuyển khoản
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 96772 Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 TRAN THI QUE HUONG  5244 - 38771 Chuyển tiền.CT tu 1028364735 
18/5/23 20.000 NGUYEN VAN CHIEN 5243 - 59536 Chuyển tiền.CT tu 9772468773
18/5/23 10.000 DO PHUOC LANH 5244 - 36045 CT tu 0251002719418 
18/5/23 10.000 NGUYEN THI MINH HANG  5017 - 81108 Chuyển tiền
18/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41660 Ủng hộ  chung.CT tu 0451000273573 
18/5/23 100.000 BUI THI HOA  5220 - 76931 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5241 - 46667 Chuyển tiền cho quy vi tre em khuyt tat.CT tu 9919088764 
18/5/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG  5242 - 55410 Quỹ từ thiện.CT tu 9356357173 
18/5/23 10.000 Van  5216 - 26099 Van chuyen 
18/5/23 10.000 HOANG THUY LINH  5213 - 95002 HOANG THUY LINH 
18/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32351 a.CT tu 0091000599285
18/5/23 20.000 PHAM VAN TUAN  5213 - 34398 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nguyen Thi Trang Thi 5216 - 14986  
18/5/23 20.000 KHUONG THI KHA 5213 - 07327 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/5/23 10.000 NGUYEN CONG DAI  5078 - 29864 Chuyển tiền.CT tu 1020789916 
18/5/23 20.000 DAM VAN LONG 5017 - 98734 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 PHAN THI NGOC LUU 5220 - 80429 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 53649 Quỹ từ thiện 
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45044 vi trẻ em khuyết tật
18/5/23 10.000 LUU THI HUYEN TRAM 5214 - 10084 Chuyển tiền
18/5/23 10.000  LANG NGOC MAI  5245 - 99007 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0151000523870 
18/5/23 10.000 NGUYEN THI OANH 5214 - 86969 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 TRAN THI THIEN NGA  5214 - 73837  
18/5/23 10.000 MAI THI NGAN  5216 - 72005 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
18/5/23 10.000 TA YEN MUON  5216 - 60936 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 54997 ck
18/5/23 10.000 PHAM DUY TAN  5078 - 98729 Chuyển tiền.CT tu 0671004153462
18/5/23 10.000 HOANG VAN BANG  5215 - 21656 chuyen 
18/5/23 20.000 TRAN VAN ANH THUA  5078 - 98220 Quyên góp từ thiện Ủng hộ  ky 547.CT tu 0651000856866
18/5/23 10.000 TO THI DUYEN 5240 - 26787 Chuyển tiền.CT tu 0821000059598 
18/5/23 10.000 LE THI QUYEN 5215 - 75732 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Vu chi Hieu 5220 - 07307  
18/5/23 14.000 DAM THUY LINH  5212 - 69610 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 NGUYEN HONG NHIEN 5213 - 48444 Chuyển tiền
18/5/23 20.000 DUONG THANH DIEN 5017 - 20188 Chuyển khoản
18/5/23 20.000 NGO THI BICH LOAN  5218 - 03951 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 TRI 5213 - 84448 CK
18/5/23 10.000 BUI THI THUY GIANG  5220 - 65637  Chuyển tiền
18/5/23 10.000 LE MY DIEN  5215 - 36830 Chuyển khoản
18/5/23 20.000 PHAM HONG NHUNG 5017 - 14284  Chuyển tiền
18/5/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5245 - 78869  Chuyển tiền.CT tu 1017670188 
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99910 Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 LE THI MY NGOC  5218 - 53835 Chuyển tiền
18/5/23 20.000 PHAN LUC CONG THANH  5220 - 83455 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGO HONG QUAN  5243 - 93889 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 1023003631
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 68910 Tng
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 45976 Chuyển khoản từ thiện
18/5/23 10.000 PHAM THI MY NHAN  5161 - 33404 Chuyển tiền qua MoMo
18/5/23 10.000 HOANG VAN DONG 5239 - 75284 CT tu 9393171493 
18/5/23 10.000 NGUYEN BA DU  5212 - 90147 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGUYEN ANH HAI  5240 - 79841 Chuyển tiền.CT tu 1030001228 
18/5/23 10.000 HO THI PHUONG  5209 - 63490 Chuyển tiền ho thi phuong quyen gop
18/5/23 500.000 DAO VAN DUC 5240 - 78665 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0501000012443 
18/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH TRUC  5161 - 30757  Chuyển tiền QUI VI trẻ em khuyết tật
18/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59073 sinh vien.CT tu 0141000849328 
18/5/23 50.000 tran duc cuong 5218 - 15125  
18/5/23 30.000 DO QUYNH TRANG  5078 - 56412  Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 92788 thanh tam Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 91979 From SeABank
18/5/23 10.000 HOANG QUOC TUE 5215 - 72444 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGUYEN XUAN THIEU 5218 - 69339 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 01155 Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 KHUC THI HUYEN 5220 - 97721 Chuyển tiền
18/5/23 20.000 NGUYEN VAN TRA 5216 - 73031 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 HAN THI HA TRANG 5161 - 23685 Chuyển tiền qua MoMo
18/5/23 10.000 516292.180523.144541.13/45 5017 - 29963 516292.180523.144541.13/45
18/5/23 20.000 NGUYEN KIM KIEU  5244 - 52145 CT tu 1026265929 
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 07199 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
18/5/23 10.000 HUYNH VAN PHU  5219 - 04187 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 BUI PHUONG TAM  5220 - 02771 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Tran tien dat  5219 - 89633  
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 74891 H ck
18/5/23 10.000 DAO THI THU THUY 5218 - 70612 906608.180523.142537.Chuyển khoản
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 62050 Chuyển khoản từ thiện
18/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN 5213 - 33550 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 Thanh 5212 - 17284  
18/5/23 10.000 Hoa  5215 - 14388 Hoa chuyen 
18/5/23 10.000 TRAN DIEU HUONG 5217 - 81816 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5220 - 70990  Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGO THI LIEU 5209 - 69601 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 BUI THI NHUNG 5216 - 68377 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 LAM THI KIM PHUONG 5220 - 67889 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 DONG THI PHUONG 5217 - 67124 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 LE THI PHE c 5239 - 50973 Chuyển tiền.CT tu 0381000562843
18/5/23 10.000 LUONG THI KIM THOA 5219 - 64187 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 DAO THANH DIEP 5217 - 63916  Chuyển tiền
18/5/23 20.000 NGUYEN THI THU 5214 - 62966 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 Linh  5220 - 62131 Linh chuyen
18/5/23 10.000 DINH HANG NGA 5214 - 61833 chuyen 
18/5/23 20.000 VO THI KIM KHANH 5017 - 60201 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC DIEM  5240 - 56369 Chuyển tiền.CT tu 1016848792
18/5/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5213 - 58178 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 52642 Chuyển khoản từ thiện
18/5/23 10.000 PHAM VAN NGUYEN  5216 - 30051 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 NGUYEN HUYNH TRANG 5017 - 12875 Chuyển tiền
18/5/23 20.000 NGUYEN THI TIEN  5220 - 02788 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 DUONG QUANG DOAN  5218 - 96748 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nguyen Thuy Linh 5220 - 88757  Ủng hộ  Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 87070 Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  5218 - 78321  Chuyển tiền
18/5/23 10.000 NGHIEM GIA MAN 5219 - 76749  Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NA MAU TO 5217 - 76557 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 70064 Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 64505 Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 NGUYEN DINH TUAN  5242 - 60162 Quỹ từ thiện.CT tu 0491000129783 
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 61609 Quỹ từ thiện
18/5/23 10.000 VUONG PHAM BAO CHAU  5212 - 54531 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
18/5/23 20.000 LE VAN GIANG 5239 - 43677 Chuyn tien.CT tu 9776576980 
18/5/23 10.000 HOANG TRONG DAI  5241 - 49483 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 9984367415 
18/5/23 20.000 NGUYEN THI DUNG  5216 - 21740 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5216 - 16981 HOANG HUY GROUP
18/5/23 10.000 PHAM THI HONG NGA  5217 - 02629 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGA  5161 - 11427 Chuyển tiền qua MoMo
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96588 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
18/5/23 10.000 TRINH THI HONG CAM  5078 - 99689 Chuyển tiền.CT tu 1018564416 
18/5/23 10.000 LE TRAN THAO VY 5017 - 92491 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 hoang huy group 5214 - 90573 hoang huy group
18/5/23 10.000 Pham tran khanh duy 5219 - 85821  
18/5/23 10.000 BUI THI BACH CAU  5245 - 33306 Quỹ từ thiện.CT tu 1018780857
18/5/23 20.000 VU DINH ANH  5219 - 71764  Chuyển khoản
18/5/23 10.000 PHAN ANH VIET  5217 - 69093 530990.180523.115347.PHAN ANH VIET Chuyển khoản Viet
18/5/23 10.000 DO VAN CHINH  5017 - 52563 Chuyển khoản
18/5/23 20.000 HOANG VAN THANH  5242 - 48208 Chuyển tiền.CT tu 9374800189
18/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 13266 Quyên góp từ thiện
18/5/23 10.000 HOANG NGOC DOANH  5217 - 07040 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 TRUONG THANH CONG 5214 - 05510  
18/5/23 10.000 Khanh 5216 - 86634  
18/5/23 10.000 TRAN THI HONG LIEN 5217 - 79307 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/5/23 10.000 TRAN THI BE  5239 - 30053 Chuyển tiền.CT tu 1029612778 
18/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28394 Quỹ từ thiện 
18/5/23 10.000 PHAM DUY LINH  5017 - 99857  
18/5/23 10.000 BIEN VAN HUY  5218 - 23874 Chuyển tiền
18/5/23 20.000 PHAN THI NGOC 5017 - 14958 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 SON TUAN KIET  5240 - 27876 Chuyển tiền.CT tu 0321000777409
18/5/23 10.000 MAI BA HOANG 5219 - 81406 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 DANG THAI HOA 5217 - 76883 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 TRAN VAN NO  5244 - 91179 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0121000646689
18/5/23 10.000 Hoang van truong 5220 - 44599  
18/5/23 10.000  thuy hang  5219 - 33156 Chuyển tiền
18/5/23 10.000 Doan Van Long 5214 - 29425 Chuyển tiền
18/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66877 kk con lay phat cho con con ko bi down.CT tu 0481000914447
18/5/23 10.000 NGUYEN VAN QUYET  5214 - 21807  Chuyển khoản
18/5/23 10.000 NGO THI THOM  5218 - 02559 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 LY VAN THANH  5218 - 92715 Chuyển khoản
18/5/23 10.000 THAI THI NGOC HOA 5216 - 54803  Chuyển khoản
18/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP TRAN VAN SANG 5220 - 52985 HOANG HUY GROUP TRAN VAN SANG
18/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52729 trẻ em khuyết tật.CT tu 1014504622
18/5/23 10.000 PHAM THI SIM 5209 - 24966 Chuyển tiền
18/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45796 ko.CT tu 1018559153
18/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41252 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
18/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 41199 chuc cac con hanh phuc.CT tu 0291000272468 
18/5/23 111 TRAN CHI CUONG  5213 - 44410 Chuyển tiền qua MoMo
18/5/23 10.000 PHAN THI HONG CAM 5161 - 78319 Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 20.000 HA THAI MY  5216 - 86813 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 LE HOANG ANH 5212 - 74703  
19/5/23 10.000 NONG VAN CHIEM 5017 - 22446 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 PHAN THI KIM OANH 5220 - 06900 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5215 - 68282 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 60227 Quỹ từ thiện 
19/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85164 hhh.CT tu 1037068509 
19/5/23 10.000 PHAN MINH TRI  5240 - 45487 Chuyển tiền.CT tu 9393201129
19/5/23 10.000 LUU THI HUYEN TRAM  5220 - 15069 Chuyển tiền
19/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82247 mung sn Bac Ho.CT tu 9965822911 
19/5/23 10.000 NGO VAN VIET  5213 - 65299 Chuyển khoản
19/5/23 20.000 NGUYEN KIM TINH  5219 - 37347 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 34804 Ủng hộ  tre em
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 22324 Quỹ từ thiện 
19/5/23 10.000 NGUYEN THI THOM  5220 - 09238 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 LE VAN NAM  5212 - 07926 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 LUONG VI THINH  5078 - 76646 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 9395728718 
19/5/23 10.000 NGO THI LE NY 5017 - 63711 Chuyển tiền
19/5/23 20.000 VANG KIEU TRINH  5214 - 35305 Chuyển khoản
19/5/23 20.000 Nguyen duc canh 5209 - 27299  
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 90453  
19/5/23 10.000 TRAN THI PHUONG 5161 - 55082 Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 10.000 Phamvantuat 5214 - 68004  
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 65174 Quỹ từ thiện 
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 24616 từ thiện
19/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 66956 dong gop quy
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 46918 vi tre em
19/5/23 10.000 LUONG VINH THANG 5214 - 46407  Chuyển khoản
19/5/23 10.000 PHAM QUOC MANH  5242 - 30775 Chuyển tiền.CT tu 1014607763 
19/5/23 20.000 NGUYEN HUU PHUOC  5218 - 99521 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN CUU CONG NGUYEN  5241 - 20441 chuyentien.CT tu 0161001740592 
19/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54704 Ho tro y te cho tre.CT tu 0791000025090
19/5/23 20.000 PHAM THI THIN  5212 - 66550 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 PHAM THI THUYEN 5215 - 56611 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 52946 Quỹ từ thiện
19/5/23 10.000  NGUYEN THI CAM LY  5244 - 85513 Quỹ từ thiện.CT tu 1029413259 
19/5/23 10.000 TRAN VAN HAO  5217 - 36089 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 VU KIM THOA  5217 - 57024 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUONG  5215 - 54835 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 Y NGHIA EBAN 5212 - 46506 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 VO THE CON  5240 - 90699 Chuyển tiền.CT tu 1035408192
19/5/23 10.000 CAO SY DUC  5216 - 88019 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 PHAM MINH LOAN  5217 - 42558 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 Hoang trung kien  5215 - 11451 ck
19/5/23 10.000 TRINH THI NHUNG  5017 - 67156 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
19/5/23 10.000 TRAN HUNG LOI 5215 - 62150 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 BUI DUC HOANG 5212 - 43565 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 LE VAN HUNG 5216 - 33857 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 TRUONG VIET HUNG 5243 - 89838 Chuyển tiền.CT tu 0381000610282 
19/5/23 10.000 KIM THI HONG 5214 - 25134 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 LE THI KHANH LY 5220 - 01802 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN 5216 - 88854  Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN VAN NGHI  5017 - 85526  chuyen 
19/5/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5078 - 24201 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499
19/5/23 10.000 LE THI PHO  5219 - 52577 chuyen 
19/5/23 10.000 PHAM HUYNH NHU 5220 - 48028 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 47801 Quỹ từ thiện
19/5/23 20.000 QUACH THI LIEU 5209 - 37492 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật
19/5/23 10.000 LE THI BICH TRAM 5216 - 25013 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 TRAN THI THUY KIEU 5240 - 74433 Chuyển tiền.CT tu 1023711702 
19/5/23 10.000 TRAN PHUONG UYEN  5161 - 31800 Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 10.000 HUYNH UYEN TRANG 5242 - 81642 Chuyển tiền.CT tu 0441000732562
19/5/23 10.000 LAM THI HUONG 5017 - 90342 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 TRAN TO LOAN  5212 - 80437 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 TRAN VAN MAU  5239 - 65938 Chuyển tiền.CT tu 1024999566
19/5/23 10.000 NGUYEN THANH KHOI  5213 - 62682 Chuyển tiền
19/5/23 20.000 VU THI HAI YEN 5218 - 41293 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5241 - 68325 Chuyển tiền.CT tu 0841000039902 
19/5/23 10.000 Na 5217 - 15350 Na chuyen 
19/5/23 10.000 DO THI HUYEN TRANG 5217 - 11967 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 LE THI THUY  5220 - 96186 Chuyển khoản
19/5/23 20.000 TRAN VAN LUYEN  5219 - 85880 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 KHAU THI VAN ANH 5213 - 67278 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 Truongvu  5209 - 62141 Chuyển khoản
19/5/23 20.000 TRAN QUOC HUNG 5161 - 25995  
19/5/23 20.000 NGUYEN THI DIEP  5017 - 34236 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN HOAI KHANH VY 5219 - 33039 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN THI MY TIEN 5216 - 18510 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 TRAN THI HONG DUNG  5239 - 56745  Chuyển tiền.CT tu 1035656530 
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 13058 Quy trẻ em khuyết tật Viet Nam
19/5/23 10.000 TRAN THI LE THU 5213 - 12983  
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 12564 CK Ủng hộ
19/5/23 10.000 TRAN THI THU TRANG  5217 - 09425 CK
19/5/23 10.000 NGUYEN THI VI HA 5240 - 62287  Chuyển tiền.CT tu 1027371298 
19/5/23 10.000 Duy  5017 - 08064 Duy chuyen 
19/5/23 20.000 CA THI IN  5213 - 06357 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 TRAN MINH HUY  5078 - 84576 Chuyển tiền(Chuyển khoản từ thiện).CT tu 1021167862 
19/5/23 20.000 TRUONG THI THUY LOAN  5017 - 06100 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGO THI THU HUYEN 5217 - 04962  Chuyển tiền
19/5/23 20.000 HOANG KIM DUNG  5217 - 04283 chuyen Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
19/5/23 10.000 VU THI PHUONG BAC 5017 - 04160  Chuyển khoản
19/5/23 10.000 LE THI LOAN 5215 - 02995 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 HOANG THI NGA 5216 - 02588 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 TRAN THI THU HUYEN 5214 - 00370 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 542720.190523.133804.NGUYEN THI THUY chuyen khoan 5209 - 91476 542720.190523.133804.NGUYEN THI THUY Chuyển khoản
19/5/23 20.000 PHUONG CHAN CUA  5216 - 86448 Chuyển khoản
19/5/23 100.000 LE THI THU THAO  5213 - 79130 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 Nguyen Luong Van Anh 5213 - 63697  
19/5/23 10.000 LE HOAI BAO  5017 - 43865 LE HOAI BAO
19/5/23 10.000 TRAN THI DUYEN  5219 - 43402 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 Tran Phu  5214 - 36806 Chuyển tiền tu Timo
19/5/23 20.000 QUACH THI LIEU 5215 - 36550 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NONG THI DIEU  5213 - 34995 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 LE HOANG GIANG 5161 - 21293 Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 10.000 PHAM QUOC HUY  5220 - 15614 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 14415 Quỹ từ thiện 
19/5/23 10.000 TO VAN HAI  5209 - 08923 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY OANH  5219 - 01297 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP  5217 - 87273 HOANG HUY GROUP 
19/5/23 20.000 LE THI XUYEN 5219 - 67222 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 DANG THUY GIANG  5213 - 66904 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN THI HOANG KHA  5214 - 59047 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
19/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5244 - 40585 Chuyển tiền.CT tu 0281001638913 
19/5/23 20.000 NGO TRUNG KIEN 5220 - 54912  
19/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54729 Ủng hộ  Quỹ từ thiện
19/5/23 10.000 Hoang huy group 5220 - 47945 Hoang huy group
19/5/23 10.000 Hoang huy group 5212 - 38045 Hoang huy group
19/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5240 - 52815 Chuyển tiền.CT tu 9982902505 
19/5/23 10.000 BAN THI QUY 5215 - 33507 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 94333 Chuyển khoản từ thiện
19/5/23 10.000 NGUYEN NGOC HAI SON 5213 - 99720 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 KIM VAN LUONG  5161 - 11666 Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 10.000 LE MINH THAO 5216 - 82596 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 NGUYEN LOC 5161 - 10897  
19/5/23 10.000 NGUYEN THI ANH NHIEU  5244 - 30854 Chuyển tiền.CT tu 1027541489 
19/5/23 20.000 TO HAI DANG 5214 - 45436  
19/5/23 10.000 Vo Van Tien 5215 - 42213 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 MAI THI HIEU  5218 - 34259 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 HA VAN NGUYEN  5243 - 49044 Chuyển tiền.CT tu 0731000733767
19/5/23 10.000 LE THI HANG 5217 - 70419  Chuyển tiền
19/5/23 20.000 DUONG THI NHU  5212 - 57629 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
19/5/23 10.000 NGUYEN THI MONG THU  5243 - 47111 Chuyển tiền.CT tu 0181003249010 
19/5/23 10.000 NGUYEN THAI HIEP  5161 - 06285 Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 10.000 THACH KEO 5161 - 04902 THACH KEO Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 250.000 Lop Nho 2 Truong 20-10 5244 - 20518 Lop Nho 2 Truong 20-10 Ủng hộ .CT tu 0021000338928 NGUYEN QUYNH TRANG 
19/5/23 10.000 TRUONG VAN THEU  5215 - 39528  Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN VAN TRUNG 5161 - 01649 Chuyển tiền qua MoMo
19/5/23 10.000 LE MINH HOAN 5241 - 30096 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 9941180881
19/5/23 30.000 NGUYEN VAN DAT 5216 - 81046  
19/5/23 10.000 TRINH VAN HAO 5212 - 44633  
19/5/23 20.000 DOAN VAN CHUYEN  5245 - 92291 Chuyển tiền.CT tu 9945468846 
19/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36384 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
19/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93234 Gd tran thu hang Ủng hộ  cac em Mong cac em song vui ve hanh phuc
19/5/23 10.000 HOANG THI KIM OANH  5245 - 90471  Chuyển tiền.CT tu 0731000635202 
19/5/23 10.000 NGUYEN VAN THINH 5215 - 71686 Chuyển khoản
19/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5212 - 40995 Chuyển khoản
19/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 30350 chuc cac em binh an.CT tu 0291000272468 
19/5/23 10.000 BUI DUC DUONG 5220 - 08972 Chuyển tiền
19/5/23 10.000 NGO THI LIEU 5218 - 01862  
19/5/23 10.000 TRAN THIEN SON  5242 - 28261 Chuyển tiền.CT tu 1034019748
19/5/23 200.000 NGUYEN THI NHU NGOC 5219 - 92836 Chuyển tiền
19/5/23 20.000 LAM THI PHAN  5217 - 80558 Chuyển khoản
19/5/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23332 hoc sinh.CT tu 1034081784 
19/5/23 20.000 HO THI THUY TIEN  5218 - 23742 gieohat thuan loi
19/5/23 50.000 NGO THI KIM ANH  5219 - 87085 Chuyển tiền
19/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76990 kho khan.CT tu 0401000457785 
19/5/23 4.039 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74790 bth.CT tu 1027082335 
19/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 46361 Uh cac em 
19/5/23 200.000 TRAN THI THANH XUAN 5209 - 09449 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 LE BAO  5214 - 34232 Chuyển tiền
20/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51785 trẻ em khuyết tật.CT tu 0081001149352
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90411 Quỹ từ thiện
20/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50607 trẻ em khuyết tật .CT tu 1001000291911 
20/5/23 10.000 NGUYEN THANH LONG 5161 - 68789  
20/5/23 10.000 DOAN TRAN QUOC THANG  5219 - 65791 chuyen 
20/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYET MAI  5219 - 54806 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGO THI HIEN  5216 - 43922 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 PHAM THI TRANG  5215 - 13032  
20/5/23 10.000 NGUYEN LONG GIA 5017 - 10992 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 LE THI PHUC 5017 - 08556 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 LUONG THI DUYEN  5214 - 02745 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 DANG TIEN DAT 5209 - 00641 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 MACH VAN KIEN  5216 - 91837 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 NGUYEN THI NGOC NGA  5245 - 29615 Chuyển tiền.CT tu 1021593199 
20/5/23 10.000 Tran Quang Thanh 5161 - 63921 nguoi gui chu Tran Quang Thanh
20/5/23 20.000 LE HUYNH THAO  5161 - 62598 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 10939 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 09099  
20/5/23 10.000 HUYNH THI THIEN  5161 - 62103 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 20 755027.200523.190933.LE BAO Chuyen tien 5215 - 75475 755027.200523.190933.LE BAO Chuyển tiền
20/5/23 10.000 DUONG THI XUAN  5214 - 72001 qytuthien
20/5/23 10.000 NGUYEN TIEN VIET 5017 - 65132  Chuyển khoản
20/5/23 10.000 LE THANH TUNG 5212 - 55564 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 52265 Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 BUI XUAN LOC  5239 - 28926 Chuyển tiền.CT tu 1021156220 
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 07979 CK
20/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5209 - 68258 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGUYEN LA CHI KIET 5219 - 62242 Chuyển khoản
20/5/23 20.000 HUYNH DINH TOAN 5214 - 40756  
20/5/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5217 - 29637 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 VO THI KIM CUC  5161 - 54890 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 20.000  BUI XUAN LOC 5242 - 35613 Chuyển tiền.CT tu 1021156220 
20/5/23 10.000 LE THI MY HIEN  5078 - 97457 Chuyển tiền.CT tu 0281000371661
20/5/23 10.000 TRAN VAN TUAN 5216 - 58525 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 TA VAN TAI  5219 - 61145 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG DUC 5241 - 98182 Chuyển tiền.CT tu 1030637466 
20/5/23 10.000 THAI MINH THINH  5220 - 34029 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 LO THI CU 5219 - 03532 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 PHUNG THI NGOC LAN  5213 - 01903 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
20/5/23 10.000 PHAM THI NGOC HUYEN 5209 - 90608 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGUYEN HUYEN TRANG 5216 - 76108 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 HOANG THI THIEM  5209 - 75381 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 NGUYEN NGOC LOI  5216 - 75026 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 HA THI THU PHUONG 5216 - 62640 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 57935 Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 LU THI BINH 5017 - 57011 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 LE THI NGA 5214 - 46127 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45337 Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 VU VAN DUC  5215 - 20160 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 PHAM HUU THANH  5213 - 19744 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 TO THI HOAI PHUONG 5209 - 17346 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGUYEN VAN HANH  5215 - 60719 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 PHAM XUAN HUNG 5218 - 53601 Chuyển khoản
20/5/23 20.000 TRAN TAN DUNG 5214 - 42213  
20/5/23 20.000 HOANG THE HAI  5212 - 39929 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 34499 Chuyển khoản từ thiện
20/5/23 10.000 TRINH THI XUAN THUY 5216 - 32041 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGUYEN TRAN THUY TIEN  5216 - 04898 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 82743 Tt
20/5/23 20.000 ngo quang trung 5216 - 68607  
20/5/23 10.000 Nguyen Thao Van  5214 - 59021 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 Truong Thi Thu Trang 5218 - 57164  
20/5/23 10.000 Nguyen Thi Anh  5220 - 53891 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 MAI THANH SON TUNG  5212 - 50304 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 LE THI CHINH 5217 - 46821 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5078 - 66031 Chuyển tiền.CT tu 1013188157 
20/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG LAN  5017 - 27197 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 15607 Quyên góp từ thiện 
20/5/23 20.000 TRAN THI THAO  5017 - 11867 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 hoang ly 5017 - 99232  
20/5/23 10.000 Phan huu ha 5213 - 90177  
20/5/23 20.000 LE THANH HANH 5219 - 88771 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN c 5161 - 37446 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 10.000 LE THI ANH HOA  5217 - 65787 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGUYEN THANH BINH 5219 - 60306 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 H THIEN  5216 - 58263 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 DOAN THI PHUONG NGAN  5241 - 75957 Chuyển tiền.CT tu 0351000748892 
20/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  5220 - 48145 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97384 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
20/5/23 10.000 Tran Thi Phuong Thao 5213 - 91786 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 THIEU THI Y  5209 - 90847 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 77829 Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 74316 MY
20/5/23 10.000 HOANG VAN THUONG 5161 - 33745 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 10.000 LE THI CAM LINH  5161 - 32546 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 10.000 VO THUY KIEU 5213 - 19772 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 TU THI KIM ANH  5217 - 15477 Chuyển khoản
20/5/23 20.000 NGUYEN THI HOA 5212 - 11391 Chuyển khoản
20/5/23 20.000 HO THI YEN MY  5161 - 31540 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 50.000 NGUYEN NGOC CONG  5220 - 88458 Chuyển khoản
20/5/23 20.000 VO XUAN HAU 5215 - 85670 Chuyển khoản
20/5/23 20.000 LE THANH CHAU  5218 - 70232 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 DINH THANH BINH  5212 - 63670 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 VO VAN TAI  5239 - 59594 Chuyển tiền.CT tu 9392121124 
20/5/23 10.000 MAI NHAT HA  5017 - 47527 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 .LY THI KIM NGAN  5218 - 47357 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGUYEN CONG HUNG C 5217 - 40118 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
20/5/23 10.000 BUI THI NHUNG  5212 - 13923  Chuyển tiền Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 MAI NGUYEN NGOC HA 5215 - 96962 chuyen
20/5/23 10.000 BUI THI HANG  5218 - 93929 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 NGUYEN NGOC LAM 5212 - 80906 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 NGUYEN THI HONG SUONG  5213 - 80486 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 HUYNH THI TIEN  5220 - 77535 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 DOAN THI QUYNH  5220 - 76510 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 Le Minh Anh  5209 - 72419 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 TRAN VAN TU  5242 - 68445 Quyên góp từ thiện.CT tu 9981907082
20/5/23 20.000 NGUYEN VAN DUNG 5245 - 46080 CT tu 1029043358 
20/5/23 20.000 NGUYEN THI LUYEN 5209 - 37314  Chuyển tiền
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 28742 Quyên góp từ thiện
20/5/23 10.000 TRAN THI BE  5239 - 52052 Chuyển tiền.CT tu 1029612778
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 01578 Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 99376 Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 96731 Quỹ từ thiện
20/5/23 10.000 LE THI HUONG 5242 - 65115 Chuyển tiền.CT tu 1025834707 
20/5/23 10.000 DOAN DUY KHANH  5219 - 94026 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 NGUYEN HOANG TAN  5216 - 84130  ck
20/5/23 10.000 DOAN THI MAI NHI  5212 - 62465 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 55092 Chuyển khoản từ thiện
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 22794 Chuyen qua ZaloPay
20/5/23 10.000 Hoang Huy group 5219 - 39148 Hoang Huy group
20/5/23 10.000 DO THI TRANG  5217 - 24431 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 641327.200523.123342.HOANG HUY GROUP 5220 - 10214 641327.200523.123342.HOANG HUY GROUP
20/5/23 10.000 Hoang Huy group 5017 - 08886 Hoang Huy group
20/5/23 10.000 PHAM THI HAI  5017 - 05813 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 TRUONG THI TIN 5220 - 01548 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 NGO THI HONG ANH  5242 - 59745 Quyên góp từ thiện.CT tu 0651000785990 
20/5/23 20.000 NGUYEN VAN DUNG  5017 - 78645 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 tran duc Trong 5209 - 41084  
20/5/23 20.000 LE DUC THANG 5242 - 55842 Chuyển tiền.CT tu 1026637689 
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 04574 Quyên góp từ thiện
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 17147 Quyên góp từ thiện
20/5/23 20.000 TAN MINH SON 5017 - 84421 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 BUI VAN HUU  5217 - 72431 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 Quyen gop tu thien  5017 - 62821 Quyen gop tu thien 
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 70025 Quyên góp từ thiện 
20/5/23 10.000 BUI TAN SANG 5078 - 94124 Chuyển tiền.CT tu 1027284214 
20/5/23 10.000 VUONG XUAN DAI  5078 - 93424 Chuyển tiền.CT tu 9365477416
20/5/23 10.000 Tuat  5219 - 11495 Tuat chuyen 
20/5/23 10.000 NGUYEN THI TRUNG ANH  5220 - 11264 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
20/5/23 20.000 AU VAN LAM 5220 - 02434 Chuyển tiền
20/5/23 10.000 LE MINH TUAN  5242 - 44216 Chuyển tiền.CT tu 0101001063106
20/5/23 10.000 DUONG VAN LOC 5213 - 68867 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 HOA VAN NAM  5213 - 16514 Chuyển khoản
20/5/23 10.000 LE GIA KHANH 5209 - 87606  
20/5/23 10.000 Tran Thi Dao  5215 - 45084 Chuyển tiền
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82638 tre em.CT tu 1014047953
20/5/23 10.000 THACH THI LE THU  5161 - 04550 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 10.000 THACH TRUONG 5161 - 03951 Chuyển tiền qua MoMo
20/5/23 10.000 Phuong  5209 - 85011 Phuong chuyen 
20/5/23 10.000 VU TIEN TRI 5242 - 34127 CT tu 1020715606 
20/5/23 20.000 lamthiphan  5215 - 62526  từ thiện
20/5/23 10.000 Ly Thi Xuan  5017 - 56887  
20/5/23 10.000 NGUYEN NGOC QUYEN  5243 - 31270  Chuyển tiền.CT tu 0441000733901 
20/5/23 10.000 VU HOANG YEN 5239 - 95498 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003344433
20/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 98513 chuc cac con 1 doi binh
20/5/23 10.000 Hoang Huy GROUP HUYNH TAN THANH  5215 - 87651 Chuyển tiền
20/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 71362 chuc cac em hanh phuc .CT tu 0291000272468
20/5/23 10.000 NGUYEN THI HOANG KHA  5215 - 56333 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
20/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP + NGUYEN THI BICH PHUONG 5215 - 55139 HOANG HUY GROUP + NGUYEN THI BICH PHUONG
20/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5217 - 43068 Chuyển khoản
20/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54283 Xin Ủng hộ  quy.CT tu 0351000771799 
20/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 20962 A Di Da Phat
20/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45559 trẻ em khuyết tật.CT tu 0711000282113
21/5/23 10.000 LE THI RUYEN 5216 - 43481 Chuyển tiền
21/5/23 100.000 doohyoung 5219 - 21680  
21/5/23 10.000 LO VAN CHUONG 5213 - 02510 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN NGOC AN 5244 - 20957 Chuyển tiền.CT tu 0191000099858 
21/5/23 10.000 nguyen quang huy  5219 - 18697  
21/5/23 20.000 LE THI DIEM THANH 5219 - 79195 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 VO QUOC TIN  5078 - 52600 Chuyển tiền.CT tu 1020661897 
21/5/23 10.000 NGUYEN VAN LAM  5078 - 52167 Chuyển tiền.CT tu 0121000529704 
21/5/23 10.000 VO HOA MAI 5017 - 64500 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  5214 - 30725 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
21/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 17601 Quỹ từ thiện
21/5/23 20.000 NGUYEN TUAN EM 5216 - 12458 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 PHAM THI KIEU PHUONG 5217 - 72959 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG  5214 - 72305 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 DO THI HUYEN  5214 - 65797 chuyen 
21/5/23 10.000 VUONG MINH CHAU 5215 - 40228 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 LAM THI NGOC HUONG  5244 - 88153 LAM THI NGOC HUONG 
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 32576 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 Long 5216 - 30903 Long chuyen 
21/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42552 CT tu 0491000162743 
21/5/23 10.000 NGAN THI DANG 5217 - 20089 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 BUI THI LAN  5209 - 12651 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 CAO MANH TRUNG 5214 - 93149 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 TRAN THI DUOC 5220 - 34331  Chuyển tiền
21/5/23 10.000 HUYNH VAN THANG 5213 - 28375 Chuyển tiền
21/5/23 20.000 BUI THI LAM  5213 - 74308 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN THANH DANH  5215 - 65763 Chuyển tiền
21/5/23 40.000 doan dinh hung  5219 - 50267  
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 34656 CHUYEN TIEN THU THIEN
21/5/23 10.000 DANG NGOC NHAN 5161 - 49727  
21/5/23 10.000 977831.210523.175041.NGUYEN HOANG QUAN Chuyen tien 5217 - 10552 977831.210523.175041.NGUYEN HOANG QUAN Chuyển tiền
21/5/23 20.000 NGUYEN XUAN DIEU  5209 - 81763  Chuyển khoản
21/5/23 10.000 VO THI TUYET NHUNG  5212 - 28714 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 DUONG NGOC THANH 5214 - 89933 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 61603 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 54801 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 Tran minh quang 5213 - 26042  
21/5/23 10.000 THI TUYEN  5078 - 95083 Chuyển tiền.CT tu 1033195216 
21/5/23 10.000 DUONG PHU NHA  5161 - 40538 Chuyển tiền qua MoMo
21/5/23 20.000 HA VAN NGUYEN  5209 - 46736  Chuyển khoản
21/5/23 10.000 TRAN THI NGOC DIEP  5215 - 46101 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 44755 Chuyển khoản từ thiện
21/5/23 10.000 VU HOANG HUNG  5218 - 42141 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 PHAM BAO LAM 5209 - 05117 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 LE THI HUONG 5017 - 88351  
21/5/23 10.000 LE VAN THONG  5220 - 88262 chuyen 
21/5/23 20.000 TRUONG MINH HUY 5213 - 55583  
21/5/23 10.000 LE VAN DUONG  5243 - 78455 Chuyển tiền.CT tu 9989363824 
21/5/23 20.000 NGUYEN THI MO  5214 - 39964 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Dung  5214 - 29077 Dung chuyen 
21/5/23 10.000 PHAM THI THANH HANG  5242 - 75391 Chuyển tiền.CT tu 1021755298 
21/5/23 20.000 NGUYEN VAN BIEN  5209 - 75593 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 PHAM THANH THAO 5214 - 74188 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Thanh  5216 - 70937 Thanh chuyen thanh toan 
21/5/23 10.000 NGUYEN CAO CUONG 5017 - 65792 chuyen 
21/5/23 10.000 DUONG NGOC THANH  5212 - 59962  Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN XUAN HUNG 5214 - 58934  
21/5/23 10.000 NGUYEN VAN ANH NO  5212 - 57659 chuyen 
21/5/23 10.000 DUONG DUC MINH  5240 - 64355  Chuyển tiền.CT tu 1022303755
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 44390 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 LUONG THI HUONG 5240 - 63920 Chuyển tiền.CT tu 9983590204
21/5/23 10.000 NGUYEN THANH PHONG 5245 - 50510 CT tu 1025215043 
21/5/23 10.000 NGUYEN THI TAM 5218 - 32013  Chuyển khoản
21/5/23 20.000 THACH THI THANH LOAN 5017 - 29623 quy vi tre em
21/5/23 10.000 DUONG THI HONG 5209 - 26443 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 LY THI THANH  5239 - 57036 Quỹ từ thiện Chuyển tiền.CT tu 1021862865  toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/5/23 20.000 DOAN THI HOA LAI 5017 - 19405 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 LE TIEN DUC 5017 - 16040 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 NGUYEN VAN THIEN 5239 - 56019 Chuyển tiền.CT tu 0351000854167 
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 31604 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000   5220 - 74857 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 PHAN THI DUNG 5212 - 73332  
21/5/23 10 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 64022 hop
21/5/23 10.000 Tran Trung Thinh  5217 - 31751 Chuyển tiền
21/5/23 20.000 QUANG THI KHIEM  5017 - 24811  Chuyển khoản
21/5/23 10.000 KIM THI TRINH  5161 - 29051 Chuyển tiền qua MoMo
21/5/23 20.000 HA THI TUYET 5219 - 11506 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 BUI THI HIEN 5218 - 98962 Chuyển tiền
21/5/23 20.000 NGUYEN THI THUY 5218 - 85960  Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 69284 Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
21/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC NGA 5243 - 63231 Chuyển tiền.CT tu 1021593199 
21/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG 5216 - 62120 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 60800 HO TRO
21/5/23 10.000 LE DUC VUONG  5245 - 40903 Chuyển tiền.CT tu 0941000015731
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 60152 tuyen 
21/5/23 10.000 TRAN NGOC TU  5214 - 59631 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY NHIEN  5161 - 26836 Chuyển tiền qua MoMo
21/5/23 10.000 BUI THI THU HIEN  5218 - 55694  Chuyển tiền
21/5/23 20.000 PHAM HOANG DUC  5213 - 54061 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGAN  5220 - 52244 chuyen 
21/5/23 10.000 TRAN THI LAN  5215 - 50548 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 VO THI SEN 5213 - 50055  
21/5/23 20.000 TRAN THI KIM SA  5214 - 46760 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 LAI PHAM KIM NGAN  5242 - 62220  Chuyển tiền.CT tu 9776708995 
21/5/23 10.000 NGUYEN THI DIEN  5219 - 43544 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 VAN 5218 - 43173  
21/5/23 10.000 NONG THI HANH  5209 - 42674 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 26176 Chuyển tiền quy vi tre em khuye lo Thi
21/5/23 10.000 DO THI THAO  5217 - 41047 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 40437 ck Quỹ từ thiện lam nhiem vu
21/5/23 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET 5216 - 40412 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN THI THAM 5213 - 39969  Chuyển khoản
21/5/23 21.000 TRAN THI THANH HUONG  5161 - 26045 Chuyển tiền qua MoMo
21/5/23 10.000 TRAN THI HONG PHUC  5214 - 37412 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 CHU THI ANH 5240 - 52995 Chuyển tiền.CT tu 0731000827444 
21/5/23 10.000 LE TRAN PHUONG ANH 5241 - 52919  Chuyển tiền.CT tu 0041000343441
21/5/23 10.000 BUI HOANG VU  5245 - 39300 Chuyển tiền.CT tu 9775597163 
21/5/23 10.000 NGUYEN VAN SANG 5161 - 25313 Chuyển tiền qua MoMo
21/5/23 20.000 LE NHAN CHUYEN 5212 - 01578 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 00812 ck
21/5/23 10.000 NGUYEN THI LIEN 5209 - 98368 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 PHAM THI KIM CHI  5217 - 96176 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 NGUYEN VAN THOI 5220 - 84299 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 TRUONG KIEU NGOC HUYEN  5242 - 58175  Chuyển tiền.CT tu 0121000792529 
21/5/23 10.000 NGUYEN THI MY HANH  5217 - 68022 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 NGUYEN THI THU TUYEN 5214 - 58999 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 52454 Chuyển tiền đến Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/5/23 10.000 Huynh Thi Huong 5218 - 39111  
21/5/23 20.000 PHAM THI THUC  5218 - 26798 Chuyển khoản
21/5/23 20.000 Le Quang Vinh 5214 - 12689  
21/5/23 10.000 HUYNH UYEN TRANG 5242 - 55180  Chuyển tiền.CT tu 0441000732562 
21/5/23 10.000 LE DIEM CHAU  5209 - 00103 chuyen 
21/5/23 10.000 HOANG THI NHU QUYNH 5212 - 96147 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5212 - 96060 HOANG HUY GROUP
21/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5218 - 93937 HOANG HUY GROUP
21/5/23 10.000 TRAN THI THUY TIEN  5214 - 90767  Chuyển tiền
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 71103 Ủng hộ 
21/5/23 10.000 NGUYEN HUU THO  5239 - 38063 CT tu 0341007102224  toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/5/23 10.000 DO VAN SANG  5215 - 59085 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 55534 Chuyển khoản từ thiện
21/5/23 20.000 BUI DINH HAI  5240 - 43473 Chuyển tiền.CT tu 0341007053231
21/5/23 20.000 NGUYEN ANH TINH  5209 - 24228 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 23247 ASEAN
21/5/23 10.000 Le van tung 5213 - 07839  
21/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 17275 Chuyen qua ZaloPay
21/5/23 10.000 LE THI TRA GIANG  5218 - 96161 Chuyển khoản
21/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 92320 Quyên góp từ thiện
21/5/23 10.000 HOANG VAN DE  5242 - 48564 CT tu 9338845691 
21/5/23 10.000 LE THI THOM  5017 - 75145 Chuyển khoản
21/5/23 20.000 LY PHUC THANG 5215 - 70258 Chuyển tiền Hỗ trợ trẻ em khuyết tật
21/5/23 20.000 pham thi nu 5214 - 37198 pham thi nu gui
21/5/23 10.000 PHAN NGOC DUC  5212 - 25207 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 NGUYEN THI CHUYEN  5239 - 31082  Chuyển tiền.CT tu 0341006858928 
21/5/23 10.000 Nguyen xuan Binh 5219 - 18363  
21/5/23 10.000 HUYNH QUAN HAO  5161 - 14024 Chuyển tiền qua MoMo
21/5/23 10.000 Nguyen Le Hong Tham 5212 - 94463 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 \NGUYEN TRONG TAM  5078 - 43600 \Chuyển khoản từ thiện.CT tu 0731000906598 
21/5/23 10.000 NGUYEN CHI TRAI  5017 - 77159 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 63296 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 NGUYEN HONG PHUC 5218 - 61670  Chuyển khoản
21/5/23 10.000 DO KE HOA 5218 - 56206 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 LE THI THANH NHAN 5243 - 42374 Chuyển tiền.CT tu 1013080790
21/5/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5240 - 32902 Chuyển tiền.CT tu 0761002350182 
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41839 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 35923 Quỹ từ thiện
21/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 33701 Quỹ từ thiện
21/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 29451 Quyên góp từ thiện
21/5/23 10.000 DAM THI HUONG GIANG 5216 - 28938 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 CAO THI NHU LAN  5161 - 09907  
21/5/23 10.000 Vythanh1992 5215 - 86163  
21/5/23 20.000 LE QUOC TAI 5220 - 83016 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 DO QUANG DUONG 5218 - 82269  chuyen 
21/5/23 10.000 Dinh thuy dung  5217 - 81686 ck
21/5/23 10.000 LE CAO ANH  5219 - 67298 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 HO THANH TRUONG 5242 - 36132 Chuyển tiền quy tre em khuyt tat.CT tu 0181002583225 
21/5/23 10.000 TRAN THI KIM PHUONG 5245 - 93212  Chuyển tiền.CT tu 1036568611 
21/5/23 10.000 TRAN THANH TUNG 5209 - 10783  
21/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 30873 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
21/5/23 10.000 NGUYEN VAN CONG  5220 - 58677  
21/5/23 10.000 NINH A NGAN 5243 - 31404 Chuyển tiền.CT tu 1024986910 
21/5/23 10.000 NGUYEN TUAN 5214 - 36453 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY AN 5219 - 21690 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 NGUYEN TAN LUC  5243 - 29013 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 1020923990
21/5/23 10.000 VO THUY KIEU  5218 - 47767 Chuyển tiền
21/5/23 10.000 TRAN NGUYEN THANH 5215 - 19310 Chuyển tiền từ thiện
21/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH 5219 - 01360 Chuyển khoản
21/5/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5239 - 89288 Chuyển tiền.CT tu 1013188157 
21/5/23 20.000 NGUYEN KHAC NGU 5217 - 84867 Chuyển khoản cho Quỹ vì trẻ em khuyết tật
21/5/23 20.000 TRAN QUOC VUONG 5209 - 81997  
21/5/23 100.000 DAO THI NHUNG  5214 - 28569 Chuyển tiền
21/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93061 kk con lay phat cho con con ko bi down ak.CT tu 0481000914447 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 81016 Quỹ từ thiện
22/5/23 3.828 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52866 CT tu 0361000359590
22/5/23 10.000 NGUYEN THI HAN  5239 - 43645 Chuyển tiền lm t thien.CT tu 0181003538176 
22/5/23 20.000 LE THI HUE 5209 - 34990 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 LE THI THUY LINH 5209 - 71833 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 NGUYEN KHANH AN 5212 - 46895 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 VU NHU QUYNH  5240 - 40268 Chuyển tiền.CT tu 0071000992078
22/5/23 10.000 PHAM THI PHUONG HANG  5220 - 25087 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 VU NHU QUYNH  5245 - 26641 Han Chuyển tiền.CT tu 0071000992078 VU NHU QUYNH 
22/5/23 10.000 Nguyen Thi Thuyet Man 5213 - 02918  
22/5/23 10.000 NGUYEN NGOC MY  5242 - 46793 Quỹ từ thiện.CT tu 9359275703 
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 70986 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 57398 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 52897 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG 5242 - 43897 Quỹ từ thiện.CT tu 0691000382280 
22/5/23 10.000 TRAN VAN TOAN  5239 - 28193 Chuyển tiền.CT tu 1020884000 
22/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 27374 mong cac em luon vui ve yeu doi 
22/5/23 10.000 TRAN VAN HUNG 5242 - 40463 Chuyển tiền.CT tu 0841000103824 
22/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 82185 chuc cac con mot doi binh an 
22/5/23 10.000 Nguyen Van Tuan  5209 - 37437 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC DIEP 5218 - 23062 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 Thanh  5216 - 22196 Thanh chuyen 
22/5/23 10.000 PHAM MINH DUC 5217 - 13541  
22/5/23 10.000 BUI THI MAU  5239 - 97834 Chuyển tiền.CT tu 9879193274 
22/5/23 10.000 THAI THANH KIET  5241 - 23126 Chuyển tiền.CT tu 0461000562814
22/5/23 10.000 HOANG TRUNG HAI  5220 - 51267 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 VO HOA MAI 5017 - 19724 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 PHAM VAN DUNG  5219 - 99689 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 NGUYEN QUOC TUAN 5241 - 96020 Chuyển tiền.CT tu 1013483463 
22/5/23 10.000 LUU THI HA 5161 - 54371 Chuyển tiền qua MoMo
22/5/23 10.000 NGUYEN HOANG HAI YEN  5214 - 46878 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 NGUYEN NGOC MY  5245 - 79133 Quỹ từ thiện.CT tu 9359275703 
22/5/23 10.000 LE THI HANG  5218 - 02241 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 HOANG THI NGA  5161 - 52351 Chuyển tiền qua MoMo
22/5/23 10.000 HOANG VAN LOC  5209 - 71711 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71061 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 LE THI HANG NGA 5017 - 63714 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 HOANG THI THANH PHUONG 5213 - 97808 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 TO TRI TIN 5220 - 95868 Chuyển khoản
22/5/23 20.000 LE XUAN TRUONG 5209 - 37975 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 HUYNH TAN NAM  5161 - 46652 HUYNH TAN NAM 
22/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5214 - 14786 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 DANG THI TUYET 5219 - 01779 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 BUI VAN DUAN  5240 - 77827 bui van duan.CT tu 0901000084103 
22/5/23 20.000 NGUYEN THANH DIEN  5240 - 75928 Quyên góp từ thiện.CT tu 1024086065 
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 32096 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 5219 - 17956 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 PHAM MINH NHAT  5217 - 14688 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 LAM MINH CHANH  5245 - 58526 Chuyển tiền.CT tu 1025136502 
22/5/23 10.000 PHAN THI DIEN 5220 - 59124 Chuyển tiền
22/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55514 ban can giup do .CT tu 0061000276398
22/5/23 10.000 NGUYEN VO HOANG UYEN  5017 - 37503 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 LA VAN BEN 5245 - 55531 CT tu 0731000865055
22/5/23 20.000 HO THI TRUYEN  5218 - 19319 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 PHAM THI THUY NINH 5215 - 02586 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 HO THI BAO UYEN  5078 - 50576 Quỹ từ thiện.CT tu 1024388665 
22/5/23 10.000 Huong  5220 - 95687 Huong chuyen
22/5/23 10.000 NGUYEN KHAC LUAT 5213 - 95190  Chuyển khoản
22/5/23 10.000 TRAN VAN BAO  5239 - 61298 Chuyển tiền.CT tu 1017197974 
22/5/23 20.000 NGUYEN NGOC HA 5212 - 84547 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 KIEU THI HOA 5213 - 84116  
22/5/23 20.000 NGUYEN HIEU TRUNG 5209 - 82678  
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 76260 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 68766 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 65300 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 NGUYEN THI AI 5215 - 59809 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 57763 THIEN NGUYEN 
22/5/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5215 - 55916 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 VO NGOC DIEM  5216 - 40130 Chuyển khoản
22/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 17974 Quyên góp từ thiện
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 72721  
22/5/23 10.000 TANG THI THUY LIEU 5245 - 46684 Chuyển tiền.CT tu 1026708068 
22/5/23 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 66352 Chuyển tiền từ thiện
22/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LANH  5017 - 63437 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 NGUYEN THI TINH 5220 - 59079 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 Pham Van Thang  5212 - 58279 Chuyển tiền tu Viettel Money
22/5/23 10.000 PHAN THI LOAN 5219 - 47477  Chuyển tiền
22/5/23 10.000 NGO QUOC HUNG 5161 - 34299  
22/5/23 10.000 HO CONG TRUNG 5218 - 00692  
22/5/23 10.000 NGUYEN TAN HIEU  5219 - 86818 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 72601 Quyên góp từ thiện 
22/5/23 10.000 VO THI THU TRANG 5017 - 66707 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 NGUYEN THI HONG CHAU  5212 - 59072 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 LO VAN NGOC 5215 - 52460 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 TRAN THI THU THAO 5240 - 53162 Chuyển tiền.CT tu 1016405028 
22/5/23 10.000 THONG THI NHAN 5219 - 48575 Chuyển tiền
22/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31022 khos khan.CT tu 1033397593 
22/5/23 100.000 NGUYEN THI KIM THU  5239 - 46700  Chuyển tiền.CT tu 0141000833231 
22/5/23 20.000 Nhiem 5017 - 38521 Nhiem chuyen
22/5/23 10.000 TRAN VAN BO 5218 - 37384 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 TRINH NGOC HUYEN 5017 - 37201 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 VU VAN HOI  5240 - 52203 Chuyển tiền.CT tu 1033731095 
22/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG 5216 - 31708 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 Nguyen Thi My 5220 - 29389 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5217 - 28770  chuyen 
22/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5161 - 31682 Chuyển tiền qua MoMo
22/5/23 10.000 LE PHUONG ANH  5017 - 27864 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM TUYEN 5161 - 31626 Chuyển tiền mien phi qua MoMo
22/5/23 20.000 LE THI NGA  5215 - 24073 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 DAO THI HONG 5219 - 21926 Chuyển khoản
22/5/23 20.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 21160  Chuyển tiền 
22/5/23 10.000 QUACH THI DU 5218 - 20917 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 DAO THI NGOC THAO  5215 - 20104 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 TA CHI QUYET 5215 - 01525 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 VICONGTHANH 5209 - 96763  
22/5/23 100.000 TRAN TRUNG DUC  5243 - 58758 Chuyển tiền.CT tu 0911000012867 
22/5/23 10.000 THAI THI LIEU  5215 - 76301 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67342 quy vi tre em khuyet tat
22/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG 5243 - 57209 Chuyển tiền.CT tu 1027509379 
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24561 Gia dinh kho khan.CT tu 1024999240 
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 32863 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 00746 Chuyển khoản từ thiện
22/5/23 10.000 BUI HA PHONG  5017 - 80901 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 Thu 5209 - 61750  
22/5/23 10.000 THAO THI VE 5161 - 25318 Chuyển tiền qua MoMo
22/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5017 - 47312 HOANG HUY GROUP
22/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5220 - 47218 HOANG HUY GROUP
22/5/23 10.000 Truong Phuoc Loi  5216 - 42360 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 VO THI KIM TUYEN 5219 - 37099 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 HA TAN BINH DANG 5218 - 08604 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 DANG ANH TU  5161 - 21099 Chuyển tiền qua MoMo
22/5/23 10.000 VU VAN DINH  5219 - 38354 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 PHAM HOANG MINH  5241 - 35880 Quỹ từ thiện.CT tu 0911000056989 
22/5/23 20.000 NGUYEN VAN TAI ANH 5217 - 29508 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98687 Quyên góp từ thiện
22/5/23 10.000 BUI HUU THO  5219 - 92208 Chuyển tiền
22/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 47132 Quyên góp từ thiện
22/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80491 kk con lay phat cho con con ko bi down.CT tu 0481000914447 
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 08722 Quỹ từ thiện
22/5/23 10.000 Hoang  5212 - 84344 Hoang chuyen
22/5/23 10.000 NGUYEN THI THU NGAN  5161 - 14225  Chuyển tiền qua MoMo
22/5/23 10.000 VO THI NGOAN 5213 - 48138 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 Lung 5218 - 44669 Lung chuyen 
22/5/23 10.000 NGUYEN VAN PHI LONG  5218 - 24901  Chuyển tiền
22/5/23 10.000 PHAM THI HIEU HONG  5215 - 20021 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 Phan Thanh Hai PNJ  5209 - 19499  Chuyển khoản
22/5/23 10.000 HUYNH ANH VU  5243 - 33274 Chuyển tiền Huynh anh vu.CT tu 1027937235 
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 10668 CUA IT LONG NHIEU
22/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 98078 Ủng hộ  TRE EM
22/5/23 10.000 HOANG VAN LAM 5220 - 95797  
22/5/23 10.000 PHAN VAN QUAN  5218 - 93580 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 HOANG XUAN HAI 5017 - 75966 Chuyển khoản
22/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 67074 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
22/5/23 10.000 NGUYEN VAN QUANG 5219 - 36710  Chuyển tiền
22/5/23 10.000 TRAN THI THU THUY  5218 - 34513 Chuyển tiền
22/5/23 10.000 Pham Quang Linh  5217 - 33909  
22/5/23 10.000 TRAN VAN CUONG  5212 - 53213  Chuyển tiền từ thiện
22/5/23 20.000 ;NGUYEN THI HANG 5017 - 49602 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 VO HUU TRI  5218 - 09276 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 NGUYEN VAN CONG 5245 - 78385  Chuyển tiền.CT tu 0501000180950 
22/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55092 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0071000324264 
22/5/23 10.000 LAM KIEU TIEN 5239 - 85573 Chuyển tiền.CT tu 1031703597 
22/5/23 100.000 VU HUY TOAN  5216 - 36199 Chuyển tiền Ủng hộ 
22/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH NGOC 5218 - 24580 Chuyển khoản
22/5/23 10.000 TRAN THI MINH PHUONG 5219 - 61782  
22/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5219 - 34602 Chuyển khoản
22/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37802 Tre em mo coi bi khuyet tat.CT tu 0271000813290 
22/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28736 Ủng hộ  quy.CT tu 0011001257501 
22/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27832 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
22/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23971 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 9868422992
22/5/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23206 hoan canh kho khan.CT tu 9943662261 
22/5/23 10.000 TRAN NGOC QUY 5217 - 11340 Chuyển khoản
22/5/23 20.000 NGUYEN VAN HOAN 5216 - 76880 Chuyển khoản
22/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 90614 Thien nguyen lan 2
22/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 92082 a.CT tu 0451000359969
23/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53685 kho khan.CT tu 0461004010767 
23/5/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48064 trẻ em khuyết tật.CT tu 0351001211973 
23/5/23 10.000 tram ngoc phuong 5218 - 68567  
23/5/23 10.000 TRAN THI KHUYEN  5241 - 61301 Chuyển tiền.CT tu 1020602173
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28134 con lay phat cho con con ko bi down ak.CT tu 0481000914447
23/5/23 10.000 NGUYEN HUU TAI  5161 - 75214 Chuyển tiền qua MoMo
23/5/23 10.000 VO DUC HY QUANG  5245 - 37640 Chuyển tiền.CT tu 1028323928 
23/5/23 10.000 VU THI KIM PHUONG  5214 - 51442 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 Tang Anh Tuan  5216 - 09323 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 DANG VAN SIL 5212 - 03923  
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 91575 Quỹ từ thiện
23/5/23 20.000 NGUYEN CAO TUAN 5216 - 89404  Chuyển tiền
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 81186 441508.230523.190742.Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 LY HOAI THU 5244 - 32010 Quỹ từ thiện.CT tu 0351000768434
23/5/23 10.000 HO SINH 5244 - 31530 Chuyển tiền.CT tu 1035607517
23/5/23 10.000 QUANG THI HA  5217 - 12258 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 MAI XUAN THAI 5239 - 35908 CT tu 1026649685 MAI XUAN THAI 
23/5/23 10.000 CHU THANH TUNG  5220 - 19404 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 Nguyen Do Thanh Tin 5239 - 30468 CT tu 0071001204564
23/5/23 10.000 DINH CHI THANH  5241 - 35616 Chuyển tiền.CT tu 9903573181
23/5/23 10.000 BUI THI LIEN 5219 - 06993 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 THAI MINH THINH  5218 - 00697 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 33819 Chuyển khoản từ thiện
23/5/23 10.000 PHAN VAN NGOC 5212 - 30695  
23/5/23 10.000 BUI THI GAM  5078 - 74442 Quỹ từ thiện .CT tu 0421000523871
23/5/23 10.000 NGUYEN TAN NHUT  5218 - 73026  
23/5/23 10.000 NGUYEN TIEN THANH 5209 - 69511  
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 08402 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 DUONG MINH KHOA  5218 - 85424  Chuyển khoản
23/5/23 10.000 PHAM CONG QUI  5242 - 28807 CT tu 1023923651 
23/5/23 10.000 NGUYEN HONG PHUC 5218 - 07901  Chuyển khoản
23/5/23 10.000 BUI LE QUYET  5244 - 80863 Chuyển tiền.CT tu 1015724249
23/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM TU 5242 - 22879 Chuyển tiền.CT tu 0251001791021 
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 55331 Chuyển khoản từ thiện
23/5/23 10.000 pham van toan 5219 - 26291  
23/5/23 10.000 CU HOANG DONG  5245 - 77979 Chuyển tiền.CT tu 1037215397
23/5/23 20.000 DUONG VAN LUC  5216 - 94983 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/5/23 10.000 LE VAN TOAN 5241 - 89409 Chuyển tiền.CT tu 0341007042867 
23/5/23 10.000 VU HUYEN TRANG 5217 - 79656  Chuyển khoản
23/5/23 10.000 HOANG ANH HAU  5215 - 73765 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 NGUYEN THE PHUOC  5078 - 48332 Chuyển tiền.CT tu 0181001514442 
23/5/23 10.000 TRAN THI HONG PHUONG  5220 - 43245 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 PHAM NHU THANG  5242 - 95227 Chuyển tiền.CT tu 0201000642818
23/5/23 10.000 HUYNH THI HOAI LINH  5214 - 32879 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 phan thi bich ngoc 5219 - 15900  
23/5/23 10.000 NGUYEN THI THOAI HUYNH  5241 - 81071 Chuyển tiền.CT tu 1012788798 
23/5/23 100.000 NGUYEN THI NHAN  5214 - 50493 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 48357 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 PHAM VAN HUNG 5209 - 36341 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 TRAN MANH LAP 5161 - 44864 Chuyển tiền qua MoMo
23/5/23 10.000 NGUYEN GIANG  5101 - 01509 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5213 - 11800 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 11316 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 97106 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 NGUYEN THI MEN 5213 - 96607 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 NGUYEN KHAC NAM 5209 - 76559 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 TRAN THI HANH 5216 - 61621 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/5/23 10.000 NGUYEN MAI LINH  5213 - 57547  chuyen 
23/5/23 10.000 HAN THI HONG NGAN  5243 - 83729 Quy vi tre em kt VN.CT tu 0691000403707 
23/5/23 10.000 DO THI NHIEN  5161 - 41900 102-DO THI NHIEN Chuyển tiền qua MoMo
23/5/23 10.000 NGUYEN THI UT 5214 - 38652 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 VU VAN THAI  5213 - 36567 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 PHUNG THI HANG  5245 - 60165 Chuyển tiền.CT tu 0211000129413 
23/5/23 10.000 HOANG HOAI PHUONG 5243 - 82170 Chuyển tiền.CT tu 0031000378734 
23/5/23 10.000 CHAU KINH THONG 5213 - 19043 Chuyển tiền
23/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 12712 Chuyển khoản từ thiện
23/5/23 10.000 CHU THI HUYEN  5245 - 58193 Chuyển tiền.CT tu 1018644410 
23/5/23 10.000 HOANG THI CAM TU  5215 - 90499 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 TRAN VAN TINH  5213 - 87467 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 HUYNH TRA GIANG  5241 - 68202 Chuyển tiền.CT tu 1015051482 
23/5/23 10.000 PHAN THI THANH PHUONG  5216 - 25825 chuyen 
23/5/23 20.000 LY THI HUE 5161 - 37632 LY THI HUE ck
23/5/23 10.000 DAO THI THUAN  5017 - 14058 chuyen 
23/5/23 10.000 TRIEU THI DIEN  5245 - 52906 Chuyển tiền.CT tu 0821000056842 
23/5/23 10.000 DO THI THU 5209 - 10806 chuyen 
23/5/23 10.000 LO VAN NGOC  5017 - 07439 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 CAM THI NHUNG 5216 - 01835  Chuyển khoản
23/5/23 10.000 LE THI THUY HUONG  5017 - 97556  Chuyển khoản
23/5/23 10.000 BUI THI THANH HUYEN 5215 - 96985 Chuyển khoản
23/5/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5241 - 65233 Chuyển tiền.CT tu 1020093918
23/5/23 10.000 CAM THI NHUNG 5219 - 93245 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 NONG NGOC LAN  5217 - 92729 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 DANG THI LOAN 5215 - 89523 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 HOANG THI HOAN 5219 - 88279 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 DAO THI THAO VAN  5214 - 88210 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 Nguyen Huyen Trang 5215 - 87494 .Nguyen Huyen Trang tu Liobank
23/5/23 10.000 TRAN THI NGOC ANH 5217 - 86080  Chuyển tiền
23/5/23 10.000 TRUONG THI NGOC MAI 5213 - 84948 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 NGUYEN NGOC DAN PHUONG 5220 - 82787 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 DO THUY VAN  5078 - 95780 Chuyển tiền.CT tu 0731000746069 
23/5/23 10.000 LY MI GIA c 5240 - 64411 Chuyển tiền.CT tu 9986417043
23/5/23 10.000 PHAM THI THANH TUYEN  5161 - 36266 Chuyển tiền qua MoMo
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 62046 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 NGO HOANG PHUC 5220 - 61973  
23/5/23 10.000 HOANG MINH NGHIA 5017 - 56087 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 52571 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 50540 Quỹ từ thiện
23/5/23 1.000 DO XUAN HIEP  5243 - 69498 Co cl bo m tin:)).CT tu 9123279999 
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 15019 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5245 - 46584 Chuyển tiền.CT tu 1036265879
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95097 Quỹ từ thiện
23/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88729 cong nhan.CT tu 1019929557
23/5/23 10.000 VU THI THAO  5244 - 45756 Chuyển tiền.CT tu 0011004002643
23/5/23 10.000 TRAN VAN HANH  5209 - 89357 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 NGUYEN XUAN VUNG  5078 - 86653  Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0701000442325 
23/5/23 10  LE THI MY 5017 - 61829 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 61138 Ủng hộ 
23/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LANH  5213 - 41147 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 DOAN THUY NGA  5212 - 36770 chuyen 
23/5/23 10.000 NGUYEN VAN DON  5078 - 84016 Chuyển tiền.CT tu 1022285514
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 27200 Chuyển khoản từ thiện
23/5/23 10.000 TRAN THI LAN  5209 - 27120  chuyen lan ck 
23/5/23 3.000.000 LAM PHUOC TUYEN  5240 - 55465 Chuyển tiền.CT tu 1014224903
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 23194 Ủng hộ 
23/5/23 10.000 NGUYEN THI TU ANH  5213 - 22494  Chuyển tiền
23/5/23 10.000 Hoang huy group 5218 - 19962 Hoang huy group
23/5/23 20.000 VY THI HUONG 5242 - 62968 Chuyển tiền.CT tu 0141000870816 
23/5/23 10.000 DAO VAN DONG 5216 - 45427  
23/5/23 20.000 DO THI HANH  5219 - 37391 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 DUONG VAN DUNG  5220 - 13419 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 NGUYEN PHUC HAU 5209 - 12325  Chuyển khoản
23/5/23 10.000 CAO HOANG TRUNG 5242 - 54275 Chuyển tiền.CT tu 9988835354 
23/5/23 10.000 NGUYEN HOANG ANH  5078 - 66059 Chuyển tiền.CT tu 0071000782449 
23/5/23 10.000 LE VAN HOANG  5240 - 42236 Chuyển tiền.CT tu 0041000259822 
23/5/23 10.000 TRAN QUY SUU 5213 - 76941 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 65130 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 VI VAN MINH  5161 - 19689 Chuyển tiền qua MoMo
23/5/23 10.000 TRAN VAN TAN  5017 - 46303 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 31341 Quỹ từ thiện
23/5/23 10.000 VU THI THAO  5244 - 25746 Quỹ từ thiện.CT tu 0011004002643
23/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59628 CT tu 0451000359969
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 97872 Quyen gop
23/5/23 20.000 VO THI HUYEN CHAU 5017 - 62636 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 nguyen ngoc tien 5220 - 60702  
23/5/23 10.000 SU THOI LOI  5215 - 26920 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 LUONG VAN NGOC TAM 5219 - 57938  Chuyển khoản
23/5/23 10.000 TRAN HOANG GIANG 5215 - 07189 Chuyển tiền
23/5/23 30.000 DO QUYNH TRANG  5078 - 41226 Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
23/5/23 10.000 DOAN THANH TUNG 5209 - 38711  Chuyển tiền
23/5/23 10.000 DAO THI NHU 5241 - 23358 Chuyển tiền.CT tu 1027172318
23/5/23 10.000 DO VAN CHUNG 5213 - 11052 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 10493 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH VAN 5216 - 07495 Chuyển tiền
23/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5219 - 81393 Chuyển khoản
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 41608 HO TRO
23/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 41036 Chuyển khoản từ thiện
23/5/23 10.000 .LE VAN QUANGen 5217 - 28632  Chuyển tiền
23/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21458 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
23/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 98097 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
24/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30367 Ủng hộ  cac em.CT tu 9582888333 to
24/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 75114 Mong cac em luon vui nhe.
24/5/23 20.000 TRAN MINH TRUNG  5212 - 62713 Chuyển khoản
24/5/23 100.000 tranthihuynhnhu  5209 - 13292  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG  5219 - 93128 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
24/5/23 20.000 TRAN THI HUYNH NHU  5215 - 34956  Chuyển khoản
24/5/23 20.000 LE VIET NHAT 5217 - 43543  
24/5/23 50.000 NGUYEN DUC THANH 5217 - 53691  Chuyển khoản
24/5/23 10.000 HOANG MINH ANH 5239 - 51206 Chuyển tiền.CT tu 1023267978
24/5/23 10.000 BUI THI PHUONG  5245 - 43039 Chuyển tiền.CT tu 1026728795 
24/5/23 10.000 HOANG THANH DUC  5213 - 35508  chuyen 
24/5/23 20.000 TRAN MINH NHUONG  5215 - 28206  Chuyển khoản
24/5/23 10.000 VU VAN LUU 5216 - 08117  
24/5/23 10.000 LE THI HUONG 5161 - 72421 Chuyển tiền qua MoMo
24/5/23 10.000 LE THI HUE  5217 - 89433 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 78828 .Quỹ từ thiện
24/5/23 20.000 NGUYEN THI TU  5217 - 74359 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN VAN MINH  5216 - 62062 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Nguyen Anh Quoc 5220 - 58201  
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69282 con lay phat cho con con ko bi down ak.CT tu 0481000914447
24/5/23 10.000 PHAN THI HONG  5017 - 12655 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 HUYNH VAN NGOC  5239 - 41541 OC Chuyển tiền.CT tu 0721000577152
24/5/23 10.000 Nguyen duy binh 5209 - 76009 931244.240523.183710.Nguyen duy binh
24/5/23 10.000 Hoang Duc Thanh  5214 - 24012 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 14965  
24/5/23 10.000 NGUYEN THI UT MINH 5209 - 59967 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGO VAN DUNG  5220 - 56115  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 PHAN THI THANH PHUONG  5161 - 62929 Chuyển tiền qua MoMo
24/5/23 10.000 LE THI MINH NGOC  5241 - 37189 Quỹ từ thiện.CT tu 1032512346 
24/5/23 10.000 VU TRUONG GIANG  5215 - 97989  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 BUI THI NHUNG 5213 - 41397  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 11033 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 73231 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 LUONG THANH VAN 5213 - 64602 Chuyển tiền
24/5/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43970 CT tu 0721000550034 
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 61282 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 BUI QUANG SON  5243 - 37012 Quỹ từ thiện.CT tu 1023014503 
24/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43496 CT tu 0721000550034 
24/5/23 10.000 PHAM THI HAI LINH  5244 - 93423  Chuyển tiền.CT tu 0301000423481 
24/5/23 100.000 QUANG LONG  5240 - 25842 Chuyển tiền.CT tu 0071005679972 
24/5/23 10.000 HA THI TUNG LAM  5212 - 06708 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 .HA THI HUYEN 5216 - 63219 Chuyển tiền
24/5/23 20.000 LE VAN THE  5219 - 60414 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 35872 CK
24/5/23 10.000 SUNG THI SAO  5213 - 26578 Chuyển tiền tu Viettel Money
24/5/23 20.000 DO THANH HANG  5213 - 25872 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 VI THI CHANG 5017 - 03562 Chuyển khoản
24/5/23 20.000 HOANG VAN LUNG  5214 - 95456 Chuyển khoản
24/5/23 20.000 DINH VAN HUYEN 5212 - 85708  
24/5/23 10.000 LAM THI KIM ANH 5243 - 26097 Chuyển tiền.CT tu 1018572337
24/5/23 20.000 TRINH BINH NAM  5219 - 48233 Chuyển khoản
24/5/23 20.000 VU VAN TRUNG 5239 - 89299 Chuyển tiền.CT tu 9829116066 
24/5/23 10.000 VUONG VAN BANG 5242 - 21359 CT tu 1012652219
24/5/23 10.000 Cam 5213 - 71134 Cam chuyen
24/5/23 10.000  HUYNH NGOC KHANG 5215 - 45131  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 TRUONG PHUOC THANH  5078 - 99208  Chuyển tiền.CT tu 0461000518232 
24/5/23 10.000 LE TRONG NGHIA  5242 - 97753 Chuyển tiền.CT tu 0631000413928
24/5/23 10.000 VU THI HAI LINH 5243 - 97603 Chuyển tiền.CT tu 0521000725485 
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 16841 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 NGUYEN VAN TRUNG 5217 - 00256  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 LUONG THANH VAN  5209 - 71868  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5217 - 67650 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 PHUNG HONG KHOAT  5212 - 62777  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 53326 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 LE THI THAM  5219 - 49703 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 DANG THI HONG TRANG  5161 - 44110 Chuyển tiền qua MoMo
24/5/23 10.000 VI THI ANH 5216 - 36414 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 LE THI HOAI THUONG 5214 - 11172  chuyen 
24/5/23 20.000 DO THI BANG  5215 - 08650 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 NGUYEN THI BINH 5214 - 00592 Chuyển tiền 
24/5/23 20.000 NHU THI LAN  5213 - 89670 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 DINH THI HUONG 5213 - 80402 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 DO THI MINH TAM  5213 - 77335 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5212 - 37901  chuyen 
24/5/23 10.000 CAO THI NHU SUONG 5218 - 25425 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5209 - 08102 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 TRAN THI NGOC MY 5216 - 95458 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5216 - 94759  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Ven  5214 - 93788 .Ven chuyn
24/5/23 10.000  NGUYEN THI NGOC TUYEN 5220 - 82578 Chuyển tiền
24/5/23 20.000 TRAN THI THU HUONG 5212 - 69665  Chuyển khoản
24/5/23 10.000 PHAN THI PHUONG TRINH  5241 - 73880  Chuyển tiền.CT tu 0401001476989 
24/5/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5216 - 52311 Chuyển tiền
24/5/23 10.000  NGUYEN Hai  5212 - 50552 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Bui Nguyen Y Ngoc 5215 - 45106  
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 42103 từ thiện
24/5/23 10.000 MA THI HONG HA  5220 - 36019 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN VAN MINH 5220 - 35067  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 34214  From SeABank
24/5/23 10.000 VAN THI BAO ANH  5220 - 33539 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 DANG THI LIEN  5216 - 31530 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 DUONG THI ANH  5239 - 66391 Chuyển tiền.CT tu 0341007202146 
24/5/23 10.000 Luong Thi Que  5220 - 27842 Chuyển tiền
24/5/23 20.000 PHUNG HUYNH XUYEN 5209 - 02060 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5244 - 56895 Chuyển tiền.CT tu 1033229329 
24/5/23 10.000 SON 5212 - 81209 SON
24/5/23 10.000 TRUONG THI NGOC MAI 5220 - 59617 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 BUI DINH VUONG 5220 - 55709 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN KIEN TRUONG 5213 - 47336  Chuyển khoản
24/5/23 10.000 HA DOAN TUAN  5220 - 42130 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5214 - 38610 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68588 Gia dinh kho khan.CT tu 1024999240 
24/5/23 20.000 NGUYEN HOANG THAM  5213 - 06666 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5219 - 89824 HOANG HUY GROUP
24/5/23 10.000 DINH THI DUNG 5213 - 83747 Chuyển tiền
24/5/23 20.000 NGUYEN THI HIEU  5218 - 78726 Chuyển khoản
24/5/23 20.000 DO THI LIEU  5216 - 72776 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 LE THUONG HUYEN  5218 - 71877 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 LE VAN HUNG  5219 - 64304 chuyen 
24/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG LINH  5240 - 63092 Chuyển tiền.CT tu 1037813175 
24/5/23 10.000 HO THI THANH KHUYEN 5209 - 62040 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 HOANG HUY Group 5239 - 57113 CT tu 0281000577560 BUI THANH TRUNG 
24/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5213 - 57214 HOANG HUY GROUP
24/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5217 - 54854 HOANG HUY GROUP
24/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5240 - 62601 CT tu 9327329713 DINH THI THUY DUNG 
24/5/23 10.000 TRAN THANH PHUONG 5243 - 69344  Chuyển tiền.CT tu 0281001233247 
24/5/23 10.000 LINH VAN TA 5219 - 05586 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 TRAN DUC THINH 5242 - 68832 Chuyển tiền.CT tu 9985836033 
24/5/23 10.000 LE SY MINH  5209 - 97560 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 TRAN KIM TUAN 5017 - 32416 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 PHAN HONG HOA 5215 - 23953 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 NGUYEN TRUONG XUAN 5213 - 44825 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 PHUN DAU PHUC  5220 - 40332 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 37907 ho tro tre em
24/5/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5209 - 16435 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 TRAN XUAN HAI 5212 - 06264 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 DUONG QUOC KHANH  5239 - 43384  Chuyển tiền.CT tu 1028868067
24/5/23 10.000  PHAM THI CAM NHUNG  5239 - 43314 Nhung lam từ thiện.CT tu 0151000535112 
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 78856 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
24/5/23 10.000 TRUONG THI HAU 5217 - 63007 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 62554 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 56331 Quỹ từ thiện
24/5/23 10.000 NGUYEN VAN DINH 5245 - 30539 Chuyển tiền.CT tu 1022702905 
24/5/23 20.000 VUONG TU QUYEN  5218 - 85807 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 lang van su 5209 - 59719  
24/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 34846 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
24/5/23 10.000 TRAN ANH DUC 5213 - 17838 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 TRIEU TON TOONG 5219 - 02093  
24/5/23 10.000 NGUYEN DUY KHANH  5214 - 87727  Chuyển khoản
24/5/23 10.000 LANG THI NHUNG 5240 - 37710 Chuyển tiền.CT tu 0361000318555 
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 73898 Mai chuyen 
24/5/23 50.000  TRUONG CONG NHAT  5241 - 36888 Chuyển tiền từ thiện 50.0000.CT tu 0531002538840 
24/5/23 10.000 LE THI THU CUC 5218 - 64692  
24/5/23 20.000 VU THI ANH DUONG 5216 - 19210  Chuyển tiền
24/5/23 10.000 TRAN VAN CHUNG 5218 - 16988 Chuyển tiền
24/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23923 CT tu 0251002738983 
24/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUYEN  5217 - 76538  Chuyển khoản
24/5/23 10.000 Ta  5214 - 70666 Ta chuyen 
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 67734 Chuyển khoản từ thiện
24/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5017 - 61244 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 NGUYEN CONG HOANG  5212 - 56196 Chuyển tiền
24/5/23 10.000 Vu  5219 - 53541 Vu chuyen 
24/5/23 10.000 VO HOANG CHUAN 5245 - 95945 Chuyển tiền.CT tu 0781000419117 
24/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 35484 From SeABank
24/5/23 10.000 TRAN THI HONG PHUONG  5214 - 29481 Chuyển tiền
24/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95889 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
24/5/23 10.000 LE MANH CUONG  5216 - 17339 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 HUA THI KIM LUYEN 5217 - 08789 Chuyển khoản
24/5/23 10.000 CHU THI HUYEN  5241 - 26124 Chuyển tiền.CT tu 1018644410 
24/5/23 20.000 DO THI HANH 5220 - 61516 Chuyển tiền
24/5/23 200.000 HO THANH TUAN  5240 - 22700 Chuyển tiền.CT tu 0491000096080 
24/5/23 10.000 NGUYEN GIANG THUY. 5101 - 01165 Chuyển khoản
24/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83993 con lay phat cho con con ko bi down ak.CT tu 0481000914447 
24/5/23 20.000 PHAM VAN BA  5218 - 24697 Chuyển khoản
24/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69235 m.CT tu 9879577109 
25/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95996 mong cac con vui.CT tu 0071005709436 toi 0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
25/5/23 10.000 NINH VAN MINH  5218 - 30749 Chuyển tiền
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 57188 gop chut tam long
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 23194 Quỹ từ thiện
25/5/23 50.000 LAI NGOC ANH  5220 - 61039 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 TRAN THI NHU MY  5212 - 32813 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 32284 ho tro cac tre em co hoan canh kho khan
25/5/23 20.000 PHAM THI THUY  5017 - 29232 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 NGUYEN VAN DUY  5217 - 25793 Chuyển khoản
25/5/23 10 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 16003 ho tro cac tre em co hoan canh kho khan
25/5/23 20.000 TRIEU MUI LIEU 5219 - 04954 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 HO THI QUE CHI  5220 - 31524 Chuyển tiền
25/5/23 10.000  LE THI BE HUYEN 5213 - 18968 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 HO THI TRUC LE 5212 - 11045 LE Chuyển tiền
25/5/23 10 LE THI BE HUYEN 5214 - 10981 Chuyển tiền
25/5/23 20.000 NGUYEN THI MINH TIEN  5216 - 87034 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH TRAN 5214 - 79442 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
25/5/23 10.000 Ngoc 1 5218 - 46398 .Ngoc chuyen 
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 27488 Chuyển tiền từ thiện
25/5/23 10.000 HUYNH THI THUY TIEN 5239 - 59142 Chuyển tiền.CT tu 9931907024
25/5/23 10.000 NGUYEN VAN VU 5240 - 63835 Chuyển tiền.CT tu 1033694363 
25/5/23 10.000 DAO XUAN DINH 5219 - 98867  chuyen 
25/5/23 10.000 NGUYEN VAN VU  5239 - 57425  Chuyển tiền.CT tu 1033694363 
25/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUYEN 5017 - 88014 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGUYEN VAN HUNG 5078 - 56758  Chuyển tiền.CT tu 1015936684 
25/5/23 10.000 HUYNH TRUC LINH 5217 - 80578  
25/5/23 20.000 NGUYEN VAN MAO 5220 - 68504  
25/5/23 10.000 LAM QUANG THIEN 5209 - 58723  
25/5/23 10.000 LE VAN TUNG 5242 - 68392 le van tung.CT tu 0451001886763 
25/5/23 10.000 NGUYEN THI LAI  5209 - 08066 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 Thao My 5017 - 02970 Thao My ck
25/5/23 20.000 HO VAN VIET  5218 - 01457 Chuyển khoản
25/5/23 20.000 H NGOAI BYA  5220 - 79130  Chuyển tiền
25/5/23 10.000 THACH NGOC TIEN  5161 - 69647 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 10.000 PHAM THI TUYEN  5217 - 58300 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGO THUA AN  5213 - 28529  
25/5/23 10.000 .LE THI THU  5218 - 92804 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN 5078 - 39367 Chuyển tiền.CT tu 0961000026690 
25/5/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5213 - 44227  Chuyển tiền
25/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 73630 Đóng góp cho Quỹ
25/5/23 10.000 TRAN THI THU HA 5215 - 73393  Chuyển tiền
25/5/23 10.000 LUONG THI HUONG  5161 - 59960 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 20.000 NGUYEN THI HIEN 5218 - 37822 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 Nguyen Thi Hao 5220 - 13861  
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 10740 Quỹ từ thiện
25/5/23 10.000 DINH THANH NHAN 5161 - 57280 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 78846 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 69728 Ủng hộ  quy tre em
25/5/23 10.000 DUONG VAN DOAN  5212 - 60810 Chuyển tiền
25/5/23 13.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21015 binh thuong.CT tu 1013799620
25/5/23 20.000 NGUYEN THI TUYET HUONG  5219 - 26986 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGHIEM THI BICH NGUYET  5017 - 24111 Chuyển khoản 
25/5/23 10.000 PHAM THI QUYNH  5213 - 13033  Chuyển tiền
25/5/23 20.000 Phuongphuong99 5161 - 53730  
25/5/23 10.000 PHAM THI MY DUNG  5215 - 70954  Chuyển tiền
25/5/23 10.000 HO XUAN THANH  5214 - 68693  Chuyển khoản
25/5/23 10.000 NGUYEN HOANG THUONG  5241 - 23600 Chuyển tiền.CT tu 1022147897 
25/5/23 10.000 TRUONG THI HONG LE  5243 - 31509 Chuyển tiền.CT tu 1031330383 
25/5/23 10.000 NGUYEN ANH NGUYEN  5218 - 15967  Chuyển tiền
25/5/23 100 LE THI LE DUNG  5219 - 15691 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 20.000 HUYNH VAN THUAN  5078 - 84401 Chuyển tiền.CT tu 0621000417428 
25/5/23 10.000 TRAN THI HUONG THAO 5213 - 65903  Hỗ trợ trẻ em khuyết tật 
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 47661 Quỹ từ thiện
25/5/23 10.000 TRAN THI TRANG  5241 - 97161 Chuyển tiền.CT tu 0031000344469 
25/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM THANH YEN PHUONG  5212 - 30330 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18643 Quỹ từ thiện
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 88749 Quỹ từ thiện
25/5/23 10.000 VU ANH DUNG 5209 - 76631  
25/5/23 10.000 Hoang van thong 5213 - 74976  
25/5/23 10.000 THAI PHUONG ANH 5216 - 74258 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGUYEN CHI BAO  5219 - 69342 Chuyển khoản từ thiện
25/5/23 20.000 NGO THI TU HAO  5213 - 60526 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 PHAM THI THUONG  5240 - 91671 Chuyển tiền.CT tu 1012976187 
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 28868 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật
25/5/23 10.000 LE THI HONG GAM  5217 - 25061 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 DANG THI THUY TIEN  5215 - 10468  Chuyển tiền
25/5/23 10.000 MAI NGOC THANH 5209 - 08693  Chuyển khoản
25/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5240 - 88615 Chuyển tiền.CT tu 0011003715395 
25/5/23 10.000 NGUYEN THI TRANG 5240 - 88247  Chuyển tiền.CT tu 1024441119 
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64378 tre em.CT tu 1014047953
25/5/23 10.000 Hoan  5219 - 47965 Hoan chuyen 
25/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62691 hoan canh kho khan.CT tu 9943662261 
25/5/23 10.000 NGUYEN HOANG TUAN  5215 - 36779 NGUYEN HOANG TUAN 
25/5/23 10.000 LY THI NAM 5242 - 93317 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000857109 
25/5/23 10.000 HOANG THI THANH VAN  5219 - 73091 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 TRAN THI CAM DUYEN  5161 - 38612 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 20.000 LY THI DUYEN 5213 - 67398 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 DOAN THI MAI TRINH 5161 - 38227 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 10.000 DUONG THI NGUYET ANH  5017 - 62550 Chuyển khoản
25/5/23 20.000 Tran hong 5219 - 61733  
25/5/23 10.000 BUI THI THU HA 5209 - 55455 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5245 - 66077 Chuyển tiền.CT tu 0841000081739 
25/5/23 1.000.000 LE THI PHUONG MAI  5239 - 73504 CT tu 0071005401758 
25/5/23 10.000 NGUYEN DINH KHAI  5240 - 79173 Chuyển tiền.CT tu 0351001182896 
25/5/23 10.000 nguyen danh dung 5017 - 15771  
25/5/23 10.000 DANG VAN HUNG  5239 - 71440 Ck.CT tu 0031000137271
25/5/23 10.000 PHAM THI HOA 5214 - 98244 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 DANG THUY HANG 5216 - 95044  Chuyển khoản
25/5/23 10.000 QUANG THI LAI 5209 - 81302 Quỹ từ thiện
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 80748 Quyên góp từ thiện
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 76028 Quyên góp từ thiện
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 64428 Quỹ từ thiện 
25/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH PHUONG 5220 - 61161 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 HUYNH THI TRA MY  5215 - 59556 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN  5078 - 48003 Quỹ từ thiện.CT tu 9379637666 
25/5/23 20.000 HIENG LANG SANG  5219 - 24410 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 DINH THI HAI NAM  5078 - 45549 Chuyển tiền.CT tu 0121000896594
25/5/23 10.000 BUI THI HIEN  5217 - 15582  Chuyển khoản
25/5/23 10.000 TRINH NGUYEN HONG PHUC  5218 - 13406 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 TRAN THI XUAN 5214 - 10388  Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
25/5/23 50.000 BUI THI XIEM chuyen khoan HOANG HUY GROUP 5017 - 09645 BUI THI XIEM chuyen khoan HOANG HUY GROUP
25/5/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5161 - 32565 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 10.000 LE THI KIM MY  5241 - 71528 Chuyển tiền.CT tu 0351000980837
25/5/23 10.000 PHAN THI MY NGOC 5244 - 58089 Chuyển tiền.CT tu 0341007218014
25/5/23 10.000 MA THI THU HIEN 5216 - 01191 Chuyển tiền
25/5/23 20.000 LE THI PHUONG THAO 5239 - 65290  Chuyển tiền.CT tu 0651000785782
25/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5219 - 86272 HOANG HUY GROUP
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 81560 Vi trẻ em khuyết tật
25/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5240 - 70006 CT tu 1021719645 TRAN HUYNH THI 
25/5/23 20.000 BUI BA DUY 5244 - 56169 CT tu 0481000649348
25/5/23 60.000 NGUYEN CAO VU 5017 - 58116 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 TRAN NGOC HAN  5161 - 30158 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 10.000 LUU THI OANH  5218 - 36538 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGUYEN PHUONG NAM  5017 - 34150 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGUYEN THI HANG c 5078 - 38156 Chuyển tiền.CT tu 0291000348168 
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 96265 Chuyển khoản từ thiện
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 80810 Quyên góp từ thiện
25/5/23 10.000 LAM THANH CONG 5240 - 59238 CT tu 0741000628806 
25/5/23 10.000 DOAN Van Huan 5017 - 71377  
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24452 Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn.CT tu 9328259244 
25/5/23 20.000 PHAM THI NY 5017 - 28033 Chuyển khoản
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 25731 quy trẻ em khuyết tật
25/5/23 10.000 HO THI PHUONG PHUONG  5216 - 16815 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 13261 Quỹ từ thiện
25/5/23 10.000 VO TAN DUC 5017 - 08339 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 02919 Quỹ từ thiện
25/5/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN  5241 - 53491 Quỹ từ thiện.CT tu 0591000245457 
25/5/23 20.000 Ngominhnhut 5161 - 21453  
25/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 21290 Quỹ từ thiện
25/5/23 20.000 LE THI DIEU  5217 - 72181 Chuyển khoản
25/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93429 Ủng hộ .CT tu 0071003477174 
25/5/23 10.000 LE THI HUYEN  5161 - 19012 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 99383 tule ck
25/5/23 20.000 TRAN VAN THANG  5216 - 60531 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 THAN THI HUONG  5214 - 87915 Chuyển tiền
25/5/23 20.000 NGUYEN THI TUYET HAN  5216 - 81889 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 TRAN THI HOA  5239 - 35966 Chuyển tiền.CT tu 0361000197160 
25/5/23 10.000 PHAM NGOC ANH 5240 - 41641 Chuyển tiền.CT tu 0421000483696 
25/5/23 10.000 TRAN THUY DUONG  5215 - 69711  CHUYENKHOAN
25/5/23 10.000 Vinh 5214 - 60908  
25/5/23 20.000 BUI VAN NHA  5209 - 47616 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 CAO VAN QUY  5219 - 10789 Chuyển tiền
25/5/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5213 - 27508 Chuyển tiền
25/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 70291 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
25/5/23 10.000 TRAN NGOC THU  5161 - 09014 Chuyển tiền qua MoMo
25/5/23 20.000 DO THI BANG 5216 - 15790 Chuyển khoản
25/5/23 10.000 Ta  5212 - 14788 Ta chuyen 
25/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH VAN  5213 - 98899 Chuyển tiền
25/5/23 20.000 QUANG VAN AO 5017 - 79476 Chuyển khoản
25/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57289 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
25/5/23 200.000 PHAM QUOC BINH  5243 - 22139 Chuyển tiền.CT tu 1021116206 
26/5/23 20.000 NGUYEN THI MINH  5213 - 66891 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Hanh  5214 - 99754 Hanh chuyen 
26/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 89735 Ủng hộ  viec thien hoi huong phap gioi 
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 53793 Quyên góp từ thiện
26/5/23 10.000 HO NGOC HIEU  5243 - 23831 Quỹ từ thiện.CT tu 0401000088754 
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 89228  
26/5/23 10.000 Ho thi ngoc 5017 - 64112  
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 60466 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 DANG THI NGOC THUYEN 5161 - 87275 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 HO ANH NGUYET  5161 - 87184 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 27664 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 66974 Quyên góp từ thiện 
26/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 50983 hi.CT tu 0291000272468 
26/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49657 mung tet thieu nhi.CT tu 9965822911 
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 16893 Quỹ từ thiện 
26/5/23 20.000 LE THI CAM TU  5220 - 98436 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 LAM THI PHUONG DUNG 5017 - 95042 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Nguyen Van Du  5217 - 90360 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/5/23 10.000 NGUYEN CONG SON 5218 - 85457  
26/5/23 10.000 PHAM TIEN THANH  5217 - 82307  
26/5/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46803 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật kho khan.CT tu 0181001334558 
26/5/23 10.000 HOANG VAN DIEN 5220 - 70134 Chuyển khoản
26/5/23 20.000 NGUYEN VAN DUY  5217 - 67536 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 DANG THI THANH NGA  5242 - 84824  Chuyển tiền.CT tu 0651000815207 
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 96784 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 PHAM VAN DUC  5220 - 88458 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 86783  
26/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5242 - 83521 Chuyển tiền.CT tu 0691000420640 
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 77268 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 74997 Quỹ từ thiện 
26/5/23 10.000 NGUYEN NHU TRANG  5240 - 74143 Quỹ từ thiện.CT tu 0021001716242 
26/5/23 20.000 SAM VAN TU 5161 - 77547 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 20.000 DINH THI HA 5245 - 58449 Chuyển tiền.CT tu 0351000718082
26/5/23 10.000 PHAN THI HONG HANH  5209 - 27586 Chuyển tiền
26/5/23 20.000 LE VIET CONG  5240 - 68303 Chuyển tiền muc dich cua nhiem vu nay nham gay quy ho tro cho tre em co hoan canh kho khan o viet nam.CT tu 0201000659929 
26/5/23 10.000 bao ngoc  5017 - 68525 .bao ngoc chuyen
26/5/23 10.000 Nguyen thi huong 5215 - 35412  
26/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28718 Ủng hộ  QUY.CT tu 0501000100478 
26/5/23 10 Tran trung kien 5217 - 13687  
26/5/23 20.000 NGUYEN THI DIEU HIEN  5213 - 98315 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 CAO TAY NGUYEN 5212 - 98291 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 PHAN THI CHUT  5243 - 71681 Chuyển tiền.CT tu 0461000499912
26/5/23 10.000 LA VAN THANH 5243 - 66342 Chuyển tiền. Ủng hộ  quy e.CT tu 1026989706 
26/5/23 10.000 PHAN VAN NGOC  5215 - 53113 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN TRONG KHANG  5218 - 36319 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 LE THI NGOC TRAM 5017 - 28610 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/5/23 10.000 NGUYEN HANH NGUYEN  5209 - 18208 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 17126 Quỹ từ thiện
26/5/23 20.000 HO PHUC NHUAN 5220 - 81429 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 81036 Quỹ từ thiện 
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 66966 Quỹ từ thiện 
26/5/23 10.000 PHAM VAN HA  5218 - 51821 Chuyển tiền
26/5/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89081 Vi trẻ em khuyết tật.CT tu 1020933735
26/5/23 10.000 .PHI VAN THANH  5078 - 89028  Chuyển tiền.CT tu 1017071121 
26/5/23 20.000 TRAN THI THU HOA  5212 - 20834 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN DINH NGAN 5220 - 15691  Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN PHUONG THUY  5215 - 97249 chuyen
26/5/23 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83491 hoan canh kho khan.CT tu 9943662261 
26/5/23 20.000 TRAN VAN MANH 5219 - 70724  
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 54757 Chuyển khoản từ thiện
26/5/23 50.000 Chu Thuy Van Anh  5218 - 37678 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 HA THI PHUONG  5218 - 33984  chuyen 
26/5/23 10.000 NGUYEN NGOC TRANG  5212 - 33854 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN QUOC CUONG 5220 - 02314 Chuyển khoản
26/5/23 20.000 TRAN NHU Y 5017 - 53765 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Hanh  5217 - 49233 Hanh chuyen
26/5/23 10.000 Cua  5220 - 34953 Cua chuyen 
26/5/23 20.000 TRAN NGOC LAP  5213 - 34190 Chuyển khoản
26/5/23 20.000 DAO DUY BIEN  5244 - 22409 Chuyển tiền.CT tu 0281000618737 
26/5/23 10.000 PHAM VAN CHUYEN  5217 - 04650 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Vu Van Hong 5213 - 66312 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/5/23 10.000 HOANG THUY LINH  5209 - 65179  
26/5/23 10.000 TRAN THI NGA  5078 - 65819 Chuyển tiền.CT tu 1024727311 
26/5/23 10.000 NGUYEN XUAN THANG 5209 - 49810  
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 32513 Dong gop quy
26/5/23 10.000 LAM VAN HIEU c 5245 - 97121 Chuyển tiền.CT tu 0381003096209 
26/5/23 10.000 NGUYEN THI DAN  5161 - 52602 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 LE ANH DUNG 5215 - 23277 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 PHAM MINH PHUNG  5243 - 37644 Quỹ từ thiện.CT tu 9981663635 
26/5/23 10.000 Nguyen Ngoc Minh Duc 5017 - 99807  
26/5/23 50.000 487089.260523.151653.Chuyen khoan tu tai khoan 40961380001 5219 - 99162 487089.260523.151653.Chuyển khoản tu tai khoan 40961380001
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 85503 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 NGUYEN QUANG THACH 5241 - 27359 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0111001048457 
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 65840 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 59836 Quỹ từ thiện
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 57638 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 LE THI CANH  5219 - 48965 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 TRANG THANH THAO 5212 - 37302 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 QUYEN THI HANG  5078 - 57125  Chuyển tiền.CT tu 0351000723054
26/5/23 20.000 Nhu y 5161 - 48941  
26/5/23 10.000 Duong tho hai 5220 - 00841  
26/5/23 10.000 TRAN THI THU TRANG  5209 - 77043 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN HUYNH NHU 5213 - 64222  Chuyển khoản
26/5/23 10.000 TRAN THI THUY PHUONG 5209 - 42499 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 LUU THI MY DUYEN  5078 - 48776 Chuyển tiền.CT tu 0651000625844 
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 16984 Quỹ từ thiện
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09083 Quyên góp từ thiện
26/5/23 10.000 NGUYEN THI THAO NGUYEN  5209 - 03088 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN HUU THIEN 5078 - 46473 Chuyển tiền.CT tu 1030695610 
26/5/23 10.000 THACH THI SA KHOL  5161 - 45152 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 LAM THUY AN  5161 - 45094 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 DINH PHUC SANG 5214 - 96071  Chuyển tiền
26/5/23 10.000 HOANG THI THANH PHUONG  5220 - 81659 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 NGUYEN PHUONG DUNG 5161 - 44095 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 20.000 PHAM THI BE  5212 - 62325 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN HONG NAM  5215 - 59543  Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Bui quang trung 5219 - 45758  
26/5/23 10.000 PHAM THI NGOC THAO  5212 - 41571 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN HONG ANH 5220 - 34451 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 LE THI THU  5215 - 33934 Chuyển khoản
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 33914 chuc cac em luon vui
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30229  
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 27392 Cho quy vi tre em
26/5/23 10.000 HUYNH NGOC NGA  5215 - 22101 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 PHUNG NGOC LINH  5212 - 21497 chuyen 
26/5/23 10.000 DO VAN QUANG 5215 - 18680 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 LUONG THI MUOI  5212 - 17567 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 05584 Quỹ từ thiện 
26/5/23 20.000 PHAM VAN PHUONG  5218 - 00726 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 LUU THI NHUNG 5214 - 00689  
26/5/23 20.000 LE THI SAU RIENG 5213 - 96822 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 LY HONG NHUNG  5215 - 95777 Chuyển khoản
26/5/23 20.000 DO DANG PHU 5217 - 86062  
26/5/23 10.000 NGUYEN QUANG THACH  5078 - 36502 Chuyển tiền Qtthien.CT tu 0111001048457 
26/5/23 10.000 NGUYEN PHUONG THUY 5216 - 66422 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 62058 605295.260523.132003.Quỹ từ thiện FT23146076487394
26/5/23 10.000 VU XUAN LUAN  5213 - 57177  Chuyển tiền
26/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH NGA 5219 - 48240 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN THI HOAI  5216 - 45644 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUAN  5245 - 74444 Quỹ từ thiện.CT tu 9835764475 
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 32798 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
26/5/23 10.000 DANG VAN DAT  5161 - 39404 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 30362 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 HOANG THI PHUONG 5078 - 12846 Chuyển tiền.CT tu 1029919554 
26/5/23 10.000 PHAN THI GAM  5078 - 32894 Quỹ từ thiện.CT tu 0401001342969
26/5/23 10.000 NGUYEN TUYET MAI  5245 - 73552  Chuyển tiền.CT tu 9839395920 
26/5/23 10.000 CAO HOANG PHUONG 5212 - 22192  Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 20577 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 DANG THI NHU HOA  5244 - 72566 DANG THI NHU HOA 
26/5/23 10.000 PHAN THI MY NUONG 5214 - 03844 Chuyển tiền
26/5/23 20.000 PHAM THI HONG THUY  5215 - 03243 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 NGUYEN QUOC SANG  5161 - 38272 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 NGUYEN VAN KIEU  5215 - 99596 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN QUYNH ANH  5218 - 97764  
26/5/23 20.000  NGUYEN PHUONG THAO TRAN 5239 - 79428 Ủng hộ  trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003559399 
26/5/23 10.000 LE THI BE HUYEN  5220 - 90772 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 HOANG THI HIEN 5240 - 84752 Chuyển tiền.CT tu 0731000617749 
26/5/23 10.000 TRAN THI THUY  5215 - 79263 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Lan 5017 - 78232 .Lan chuyen 
26/5/23 10.000 TRAN NGOC DINH 5216 - 74810 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 DINH THI ANH MINH  5216 - 71072 Chuyển khoản
26/5/23 15.000 TRAN VAN ANH 5240 - 83990 .Chuc cac e vv.CT tu 1035852486
26/5/23 20.000 nguyen thi kim 5216 - 62922  
26/5/23 10.000 NGUYEN THI THU  5161 - 36851 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN NGUYEN THI THU Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 Hoang huy group 5217 - 57746 Hoang huy group
26/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5241 - 83289 CT tu 0071001271728 LE THI QUYEN PHUONG
26/5/23 10.000 Hoang huy group 5078 - 27650 CT tu 0341007006529 VU THI THANH TAM 
26/5/23 20.000 Hoang huy group 5217 - 52270 Hoang huy group
26/5/23 10.000 NGUYEN THI UYEN  5218 - 45549 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 PHAM DINH Tri 5212 - 44695  
26/5/23 10.000 le phuoc trung  5161 - 36178 Chuyển tiền
26/5/23 30.000 DAO XUAN DINH  5214 - 43958 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5245 - 69020 CT tu 0271000981905 HO KIM LUYEN 
26/5/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5212 - 39856  Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN HUU VUONG  5219 - 32252 chuyen 
26/5/23 10.000 NGUYEN HUU NGHIA 5244 - 67676 CT tu 0501000051728
26/5/23 10.000 NGUYEN KHANH THANH  5240 - 80701 Quỹ từ thiện.CT tu 0071000704344 
26/5/23 10.000 Tran Thi Tham 5218 - 66885  
26/5/23 20.000 .LE QUOC TRAI  5078 - 21666 Chuyển tiền.CT tu 0241004096251 
26/5/23 20.000 QUACH VAN HAI  5217 - 26461 Chuyển khoản
26/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 10953 Quyên góp từ thiện
26/5/23 10.000 NGUYEN HUY HOANG  5220 - 65946  Chuyển tiền
26/5/23 10.000 NGUYEN DIEU THUAN 5242 - 79685  Chuyển tiền.CT tu 1028424073
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 17909 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 LE THI NGOC LY  5215 - 07934  Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 27118 Quỹ từ thiện
26/5/23 20.000 LE THI KIM TRANG  5240 - 68836 Chuyển tiền.CT tu 0621003775547
26/5/23 10.000 Thao Huynh  5212 - 82579 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 61480 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 HOANG THI THAO  5220 - 57232 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 51516 Quỹ từ thiện
26/5/23 10.000 THACH SAY THA 5078 - 86450 Chuyển tiền.CT tu 1028081692 
26/5/23 10.000 PHAM VAN THANG  5245 - 53352 Quỹ từ thiện.CT tu 0341006980882 
26/5/23 10.000 LO VAN THAO 5245 - 53004 Vi trẻ em khuyết tật VietNam.CT tu 0821000165806 
26/5/23 10.000 LU VAN TIEN 5241 - 66318 Chuyển tiền.CT tu 1027069763
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 12614 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 12119  
26/5/23 10.000 TRAN PHUONG LINH  5209 - 06189 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 PHAN DUC THANG  5078 - 82774 Chuyển tiền.CT tu 1030419025 
26/5/23 10.000 Le Thi Bich Hanh 5215 - 98096  
26/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5161 - 23956 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 10.000 BUI BA TUAN  5242 - 71693 Ủng hộ  tre em.CT tu 0711000274786 
26/5/23 20.000 TRUC A8 PHUOC MY PHUOC CHI THI XA TRANG BANG 5218 - 68082 TRUC A8 PHUOC MY PHUOC CHI THI XA TRANG BANG
26/5/23 10.000 TRAN THI NGOC YEN  5241 - 62533 Chuyển tiền.CT tu 1027135782 
26/5/23 20.000 TRAN KIM NHAT  5214 - 63414  Chuyển khoản
26/5/23 10.000  NGO ANH QUAN 5017 - 56334  Chuyển tiền
26/5/23 20.000 NGUYEN XUAN CUONG  5240 - 61581  Chuyển tiền.CT tu 0801000235400 
26/5/23 10.000 TRUONG THI TIEN 5017 - 37176 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN VAN LUAN  5212 - 31097  chuyen 
26/5/23 10.000 TRUONG THI TO  5242 - 67713 CT tu 1036952547 
26/5/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LY  5161 - 20525 Chuyển tiền qua MoMo
26/5/23 20.000 NGUYEN THI BE  5217 - 76144 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 DUONG THI HUONG  5240 - 56733  Chuyển tiền.CT tu 0591000221537 
26/5/23 10.000 NGUYEN DUC HIEP  5017 - 43051 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Ha thanh phu 5209 - 31647  
26/5/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 70020 trẻ em khuyết tật.CT tu 0081001149352 
26/5/23 10.000 TRAN VIET DUC 5216 - 21488 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 THACH RAC MINH 5212 - 18459 Chuyển tiền
26/5/23 10.000 HUYNH CAM TU  5218 - 01791  Chuyển tiền
26/5/23 10.000 BUI VAN DAI  5245 - 40266 Chuyển tiền.CT tu 1025092640
26/5/23 20.000 HOANG THI NUI 5214 - 97897 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN CHI CHIEN 5218 - 82845 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 Hanh 5215 - 55543  
26/5/23 10.000 BUI HUU KHA 5217 - 31528 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 LO THUY HANH  5213 - 21739 Chuyển tiền
26/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61928 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826
26/5/23 10.000 TRINH DINH HOI  5214 - 03846 Chuyển tiền
26/5/23 20.000 tranthihuynhnhu  5215 - 63312 Chuyển khoản
26/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5219 - 51521 Chuyển khoản
26/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40095 giup.CT tu 0441000726869 
26/5/23 200.000 HOANG THI VAN ANH  5189 - 56319 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 TRAN THI THANH HUONG  5078 - 91473 Chuyển tiền.CT tu 1014384646 
27/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LINH  5161 - 84279 Chuyển tiền qua MoMo
27/5/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89522 hoc sinh.CT tu 1034081784 
27/5/23 20.000 THAI SON 5214 - 12500 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 MAU QUE DUONG  5213 - 39576 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 NGUYEN HUY TUNG  5209 - 25631 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 TONG TUNG LAM 5209 - 14103  
27/5/23 20.000 TRIEU THI LAI  5219 - 95934 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 78064 Chuyển tiền tu Viettel Money
27/5/23 10.000 QUACH LIEN DUNG  5161 - 77440 Chuyển tiền qua MoMo
27/5/23 10.000 TRINH MINH HUNG  5218 - 52800 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 CAO XUAN DAT 5239 - 67618 CT tu 0691000443482
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75268 binhfthuonh. CT tu 1034267293 
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 16764 Chuyển khoản từ thiện
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 85913 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 83549 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 PHAM DUC DINH  5242 - 79855 Chuyển tiền.CT tu 1037123933 
27/5/23 20.000 Quynh 5209 - 38433  
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33965 Quỹ từ thiện
27/5/23 20.000 NGO NGOC PHUC 5218 - 23262 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 TRAN THI PHI  5219 - 02859 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 70941 Chuyen qua ZaloPay
27/5/23 10.000 DAO MINH NHUT  5243 - 73065  Chuyển tiền.CT tu 1036943209 
27/5/23 10.000 Le Dinh Huy 5218 - 43294  
27/5/23 10.000 PHAN ANH TU  5212 - 34069  
27/5/23 10.000 TIEU THANH LONG 5244 - 48947 Chuyển tiền quy tre e.CT tu 1026109525 
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 13325 muoi nghin dong
27/5/23 10.000 CAO THI THUY HOA 5161 - 67069  
27/5/23 10.000 Nguyen Minh Tam 5220 - 41670  
27/5/23 10.000 TRAN DANG  5216 - 34053 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 DUONG THI THAO LINH  5245 - 43398 Chuyển tiền.CT tu 0701000395504 
27/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUONG 5212 - 00742 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN HOANG LONG  5215 - 88626 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 57766 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 HA PHUONG THAO 5216 - 48007 Chuyển khoản
27/5/23 20.000 HOANG THE VINH  5212 - 34802 Chuyển tiền
27/5/23 50.000 NGUYEN QUOC THAI  5078 - 47749 Chuyển tiền.CT tu 0281000482296 
27/5/23 20.000 DO DINH MANH  5213 - 71398 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 VU THANH HIEN  5214 - 67295 Chuyển tiền
27/5/23 20.000  TA VAN MINH 5244 - 33828 CT tu 1024506087 T
27/5/23 10.000 .NGUYEN THI HIEN  5241 - 47034  Chuyển tiền.CT tu 1021667549 
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 50074 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 PHUNG TRUNG SY 5161 - 56053  
27/5/23 10.000 NGUYEN XUAN TIEN  5218 - 65494 Chuyển khoản
27/5/23 20.000 SA THI HAU  5218 - 18585  
27/5/23 5.000 NGUYEN THI MONG TIEN  5213 - 17486 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5239 - 30427  Chuyển tiền.CT tu 0341006886332 
27/5/23 10.000 DOAN THI TU ANH  5218 - 70682 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 ho thi my dung 5161 - 51912  
27/5/23 10.000 VO THI LANH  5214 - 11234 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 DANG THI HUONG 5219 - 06786 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 MA THI PANG 5017 - 03264 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC NGA 5245 - 98106 Chuyển tiền.CT tu 0281000516051 
27/5/23 10.000 TRUONG THI NGOC DIEM  5209 - 96978 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 44918  
27/5/23 20.000 NGUYEN VAN PHONG 5017 - 36990  
27/5/23 20.000 TRAN THI THUY HUONG  5017 - 35079 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 30271 CT từ thiện
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 29535 .Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 HOANG MINH PHUC  5245 - 92939 Chuyển tiền.CT tu 1032633575
27/5/23 10.000 HOANG THI NHU  5212 - 06066 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
27/5/23 10.000 NGUYEN VAN TUYEN 5239 - 99716 Chuyển tiền.CT tu 0171003494057 
27/5/23 20.000 VUONG MY LOAN 5214 - 69228 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 NGUYEN HOANG TINH 5161 - 46219 Chuyển tiền qua MoMo
27/5/23 10.000 TRAN THI HA 5215 - 58193 Chuyển khoản từ thiện
27/5/23 10.000 NGUYEN THI MONG TIEN  5213 - 33491 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 NGUYEN THI HOANG OANH  5214 - 30019 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN QUOC NAM  5213 - 27149 Chuyển tiền tu Viettel Money
27/5/23 10.000 Vinh  5219 - 24588 Vinh chuyen 
27/5/23 10.000 TRAN CONG ANH  5017 - 23914 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 HOANG THI NU  5215 - 97059 Chuyển tiền
27/5/23 1.000 HOANG THI NU  5217 - 85427 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 DANG VAN LINH- 5220 - 82270  
27/5/23 10.000 TRAN XUAN TU 5216 - 80531  
27/5/23 10 Hoai chuyen do to hoai  5218 - 59811 Hoai chuyen do to hoai 
27/5/23 10.000 LE THI HONG NHUNG 5215 - 54930 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 NGUYEN THI TRANG 5217 - 41511  chuyen 
27/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5245 - 83221 Chuyển tiền.CT tu 0401001401462 
27/5/23 10.000 Lu THI VIEN 5216 - 39758  
27/5/23 20.000 Nhanh  5161 - 42261 Nhanh Chuyển khoản
27/5/23 20.000 DUONG DINH HOA 5216 - 36376  
27/5/23 10.000 THACH THI TRIEU 5213 - 35125 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 PHAM THI HANH  5215 - 27634 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 Tran Thi Cuc  5212 - 24561 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 THI TIEN  5217 - 24306 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM HOA  5243 - 23995  Chuyển tiền.CT tu 1013627347
27/5/23 10.000 NGUYEN THI LAM HONG 5161 - 41427 Chuyển tiền qua MoMo
27/5/23 10.000 HOANG THI THAM  5220 - 08797 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 TRAN THI NGOC  5217 - 06794 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 DINH THI HAI YEN  5017 - 02067 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TUYEN  5213 - 01107 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 DANG THI TRANG  5213 - 97846  Chuyển tiền
27/5/23 10.000 HOANG THI CHANG  5217 - 97382  Chuyển tiền
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 95914 Chuyển tiền từ thiện
27/5/23 10.000 NGUYEN THI GIANG CHAU  5217 - 95231 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 DUONG NHAT ANH 5214 - 94856 chuyen 
27/5/23 10.000 PHAN THI MY NUONG  5213 - 93536  Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN THI MONG NHIEN  5161 - 40838 Chuyển tiền qua MoMo
27/5/23 10.000 HUYNH THAO VY 5212 - 91991 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 HUYNH THI MY NGOC 5217 - 89524  Chuyển khoản
27/5/23 10.000 NGUYEN THUY HONG 5218 - 88884  Chuyển khoản
27/5/23 20.000 PHAN THI VAN 5213 - 88196 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 HOANG THI THU 5217 - 88139 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 LE THI PHUONG  5241 - 93676 Chuyển tiền.CT tu 1028666182 
27/5/23 10.000 NGUYEN THU THUY 5244 - 80202 UY Chuyển tiền.CT tu 1032624523
27/5/23 20.000 NGUYEN Y NHI  5212 - 49835 Chuyển khoản
27/5/23 20.000 TONG THANH TU 5213 - 45132 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 HOANG THI THU 5243 - 99744 Chuyển tiền.CT tu 1037043546 
27/5/23 10.000 BFT NGUYEN THI KIM CHI  5216 - 30863 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 25005 .Chuyển khoản luong den TK khac Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 PHAM THI HONG THUY  5214 - 20302 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN PHI TAM  5078 - 78246 CT tu 0451000453540 
27/5/23 10.000 CU MINH TRUONG  5243 - 98454 Chuyển tiền.CT tu 1022500580 
27/5/23 10.000 HUYNH CAM DAN  5209 - 13533  Chuyển khoản
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 02121 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 LE SY CUONG  5215 - 99311 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 99000 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98783 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 TRAN THI NGA 5219 - 78275 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 TRAN THI MY DUYEN 5213 - 72711  Chuyển tiền
27/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 71963 QUY VI TRE EM KHUYET TAN VN
27/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5209 - 63045 HOANG HUY GROUP
27/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5216 - 58652 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN VAN TRINH  5219 - 49193  Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HIEN 5209 - 47869 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 NGUYEN THI TIEN  5215 - 47671 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG  5214 - 44265 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 35802 Quyên góp từ thiện
27/5/23 20.000 HOANG HUY GROUP 5216 - 26565 HOANG HUY GROUP
27/5/23 20.000 VO THI HONG NO 5216 - 22016  
27/5/23 10.000 NGO NGOC HIEN  5209 - 21940 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
27/5/23 10.000 TRAN DANG HUYNH MY  5220 - 16853 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 LE MINH TUAN  5078 - 70505 Chuyển tiền.CT tu 0101001063106
27/5/23 20.000 LUU HONG THAI  5219 - 93244 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 PHUNG ANH BINH 5220 - 42152 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 19894 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 TRAN THI HANG  5245 - 63795 Chuyển tiền.CT tu 0221000019854 
27/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43347 Quỹ từ thiện
27/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57980 tre em.CT tu 1014047953 
27/5/23 10.000 NGUYEN HOANG VU  5213 - 94381 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 BUI VAN DUC 5216 - 93562 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 Ha Huy tan 5217 - 88749  
27/5/23 10.000 HUYNH QUANG DANH  5219 - 84908  Chuyển tiền
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 64791 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 60062 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 NGUYEN LE HOANG PHUC  5213 - 52342 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 BUI TRINH DUONG  5209 - 52030 Chuyển tiền
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 47041 Quỹ từ thiện
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 46902 Quỹ từ thiện
27/5/23 20.000 HUYNH HOANG ANH  5213 - 34153  
27/5/23 10.000 PHAM THI MAI 5216 - 52816 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 TRINH THE TANG  5017 - 29287 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 LE THI THUY 5209 - 24628 Chuyển tiền ho tro tre e hoan canh kho khan
27/5/23 10.000 TRIEU VAN KHU 5214 - 18748  
27/5/23 10.000 DUONG XUAN QUY 5219 - 18329 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM DINH 5078 - 45024 Chuyển tiền.CT tu 0271000600889 
27/5/23 20.000 LE THI CAM TU  5214 - 72587  Chuyển khoản
27/5/23 20.000 LE KIM NHAT ANH  5243 - 68331 lk Chuyển tiền.CT tu 0161000642574
27/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 39701 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
27/5/23 10.000 BUI THANH THAO  5240 - 57046 Chuyển tiền.CT tu 1030884689 
27/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 89876 ho cho trẻ em khuyết tật
27/5/23 10.000 HUYNH THI MY LE  5219 - 84057 Chuyển tiền
27/5/23 20.000 NGUYEN THI BICH LIEN  5215 - 35044 Chuyển khoản
27/5/23 20.000 HUYNH BICH NHU 5213 - 26809 Chuyển khoản
27/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5219 - 88548 Chuyển khoản
27/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97158 cong nhan.CT tu 1017203329 
27/5/23 500.000 NGHIEM CONG THANH  5212 - 18342 chuc moi nguoi nhieu suc khoe 
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 71929 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 NGUYEN THI LIEU 5219 - 09723 Chuyển tiền
28/5/23 20.000 LAM PHAM QUE HUONG 5017 - 78274  Chuyển khoản
28/5/23 10.000 TRAN THI BICH HA  5219 - 67476 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 HA VAN NGUYEN 5219 - 52478 Chuyển tiền
28/5/23 20.000 PHAM CUONG QUYET  5209 - 29460 Chuyển khoản
28/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 28902 Ủng hộ  quy tre em
28/5/23 10.000 AN THANH DAT  5244 - 44597 Chuyển tiền.CT tu 1014912447 
28/5/23 10.000 NGUYEN HONG CAM  5215 - 07231 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 HA VAN HAO  5213 - 79885  chuyen 
28/5/23 10.000 LE THI HUYNH 5078 - 85140 Chuyển tiền.CT tu 0501000220169
28/5/23 10.000 pham ngoc dinh  5216 - 67448  
28/5/23 50.000 DUONG MY LINH  5219 - 63521  Chuyển tiền
28/5/23 10.000 NGUYEN THANH NGOC TRAM  5239 - 47548 Chuyển tiền.CT tu 1022184911 
28/5/23 10.000 NGUYEN BINH KHUYNH 5212 - 34249 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 TON QUANG HUNG 5218 - 26941  
28/5/23 10.000 PHAM HAI DANG  5218 - 14025 Chuyển khoản
28/5/23 20.000 NGUYEN DUC TRI  5017 - 94860 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 PHAM VAN QUI  5241 - 50900 Chuyển tiền.CT tu 0791000035270 
28/5/23 10.000 LAM VAN PHUOC 5220 - 86163 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 NGUYEN HUYNH HAI YEN  5215 - 85403 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật V
28/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5161 - 63031 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 54213 .OK
28/5/23 10.000 TRAN HOANG QUY 5220 - 42095 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 NGUYEN TRONG TAI  5215 - 83180  Chuyển tiền
28/5/23 30.000 NGO THI THU AN 5219 - 81431 Chuyển tiền
28/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72646 con lay phat cho con con ko bi down ak.CT tu 0481000914447 
28/5/23 20.000 THACH THI HONG  5213 - 76098 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 PHAM DUC THANG  5214 - 63313 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 NGUYEN VAN NGOC  5220 - 36072  Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67984 quy trẻ em khuyết tật.CT tu 1026695022 
28/5/23 20.000 NGUYEN CAM LINH  5213 - 75943 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 PHAM THI ANH HOA  5240 - 38014 Chuyển tiền.CT tu 1018118371
28/5/23 10.000 DUONG KIM NAM  5213 - 49907  Chuyển khoản
28/5/23 10.000 PHAM VAN NHAN  5220 - 13602 Chuyển khoản
28/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 08375 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 99197 Quỹ từ thiện
28/5/23 20.000 LE THI THAO LY 5017 - 87847 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 LE THI DIEM MY  5078 - 59803 Chuyển tiền.CT tu 1023196850
28/5/23 10.000 TRAN MINH DIEU  5220 - 82997 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 NGUYEN CAO HUNG 5216 - 66257 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
28/5/23 20.000 TRAN THI CAM GIANG 5218 - 42182  Chuyển khoản
28/5/23 10.000 VOTHITUYETNHUNG 5215 - 37666  CHUYEN
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 29049 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 25950 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
28/5/23 10.000 NGUYEN THI THUAN c 5212 - 24861  Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 21049 Quỹ từ thiện
28/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53274 trẻ em khuyết tật .CT tu 1001000291911 
28/5/23 10.000 TRAN THI THUY  5078 - 51895 Chuyển tiền.CT tu 0351001204382 
28/5/23 10.000 TRAN THI QUYNH  5209 - 53376 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 PHAM THI TRANG  5214 - 27624 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Daodinhvan 5213 - 95929  
28/5/23 10.000 NGUYEN XUAN SANG 5213 - 73927  Chuyển khoản
28/5/23 100.000 DOAN THI THUY HANG  5219 - 70751  Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 63586 Chuyển khoản từ thiện
28/5/23 10.000 Huynh Huu Tai 5217 - 61968  
28/5/23 30.000 LE HOANG ANH  5213 - 55372  
28/5/23 2.000 TRINH THI LY  5212 - 49612 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 LE QUANG TRUNG 5220 - 44785 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 THUY 5215 - 39723 THUY CK
28/5/23 10.000 LAM THI NGOC TUYEN 5214 - 21071 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 19674 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5217 - 12572 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 12316 Chuyển khoản từ thiện
28/5/23 10.000 NGUYEN THI KIEU TRANG  5214 - 02451 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 TRAN THI CAM GIANG  5217 - 01088 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 VO THI HUYEN 5219 - 97019 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 TRAN NGUYEN TUYET LOAN  5218 - 86110 Chuyển khoản
28/5/23 20.000 LO VAN TANG  5220 - 78396 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Lam  5220 - 47740 Lam chuyen
28/5/23 20.000 NGUYEN THI NGOC HAI  5241 - 94582 ung ho tre em khuyet tat. CT tu 0051000550415 
28/5/23 10.000 PHAM THI THU HANG  5214 - 38639  Chuyển tiền
28/5/23 10.000 NGUYEN HOANG THANH DUYEN  5243 - 22095  Chuyển tiền .CT tu 0421000463696 
28/5/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34995 tre em mo coi.CT tu 0071003883132 
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 04598 Quỹ từ thiện
28/5/23 1 Hoan 5216 - 95353  
28/5/23 10.000 NGUYEN THI THUAN  5017 - 86249  Chuyển khoản
28/5/23 10.000  PHAM THI QUYNH TRANG  5217 - 86107 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 84828 CK
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 84399 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 66085 nv từ thiện
28/5/23 10.000 HA TRUNG THANH  5219 - 60627 Chuyển khoản từ thiện
28/5/23 10.000 NGUYEN DUC GIANG 5219 - 53368  
28/5/23 10.000 NGUYEN MINH TUAN  5161 - 38134 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 10.000 DANG THI KIM PHUNG  5243 - 97553  Chuyển tiền.CT tu 0281000503769 
28/5/23 10.000 NGO THI THU HIEN  5214 - 19732 Chuyển tiền tu thiem
28/5/23 10.000 NGO THI DAN  5214 - 89160 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Nguyen Lai Bao Han 5214 - 78215  
28/5/23 10.000 Nguyen Mai Anh  5219 - 69372 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 HA MANH DINH 5216 - 52614 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 LE THI PHUONG THAO 5217 - 51618 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/5/23 10.000 HA THI TUYEN  5209 - 49974 Chuyển khoản
28/5/23 20.000 LUONG THANH PHONG  5220 - 42784  Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 34797 Chuyển khoản từ thiện
28/5/23 10.000 DANG THI NGOC NU 5212 - 22901  Chuyển tiền
28/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5215 - 19818 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 LAM THI KIM NANG  5209 - 18540 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 PHAM TO NHI 5161 - 33298 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5217 - 16485 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Chi 5215 - 14886  
28/5/23 10.000 PHAM THI TRANG  5161 - 33148 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 10.000 NGUYEN THI TRA CHUYEN  5017 - 07233 NGUYEN THI TRA CHUYEN 
28/5/23 10.000 Ngo Duc Viet  5217 - 95154 Chuyển tiền
28/5/23 2.000 VU HOANG ANH  5242 - 89067 Chuyển tiền.CT tu 9983222002 
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 78144 Betubentre
28/5/23 10.000 BUI VAN CUONG  5218 - 67552 Chuyển khoản
28/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 63668 Tt
28/5/23 20.000 DUONG TAN DAT  5219 - 61275 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 52969 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 LE THI HONG NGHIA  5213 - 48411  chuyen 
28/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG  5245 - 64599  Chuyển tiền.CT tu 0951004178575 
28/5/23 10.000 Vu Tuan Tu  5218 - 18542 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/5/23 10.000 TRAN MINH LY  5161 - 28917 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 20.000 DINH THI HEN  5212 - 96881 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Pham Thi Ngoc Mai  5216 - 94981 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/5/23 20.000 PHAM THI HONG  5212 - 94085 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 Pham Thi Ngoc Mai  5212 - 92885 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/5/23 10.000 LE THI LE QUYEN  5017 - 86582 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 Pham Thi Huong  5209 - 84403 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 VU THI HA  5215 - 84234 chuyen 
28/5/23 10.000 LE XUAN HIEP 5220 - 57884  
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 56231 Chuyển khoản từ thiện
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 50672 từ thiện
28/5/23 20.000 Y DRIM EBAN 5239 - 66388 .Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.CT tu 1016398473 
28/5/23 20.000 NGUYEN THI BE CHI  5017 - 31600 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 NGUYEN KHANH MINH  5214 - 11245 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 TRAN PHUC TUAN  5214 - 70647  
28/5/23 10.000 HOANG ANH SI 5241 - 66347 CT tu 9362004787 
28/5/23 10.000 PHAM DUC CHUYEN 5161 - 21341 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 10.000 bui xuan vu 5161 - 21071  
28/5/23 10.000 PHAN THI KIM LUYNH  5215 - 93965 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 Hoan 5214 - 92109 Hoan chuyen 
28/5/23 10.000 PHAM VAN QUOC 5017 - 85596  
28/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG 5239 - 57968  Chuyển tiền.CT tu 9988478020 
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 67377 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 57489 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 CHAU HUA THIEN THONG 5215 - 54328 Chuyển khoản
28/5/23 20.000 DUONG TAN DAT 5214 - 44987 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 NGUYEN KIM CHAO 5209 - 26959 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 Truc Khue  5219 - 25530 Chuyển khoản 
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 25085 Quỹ từ thiện
28/5/23 10.000 PHAN TRONG TINH  5239 - 55153  Chuyển tiền.CT tu 1013029049
28/5/23 10.000 NGUYEN THANH NHAN 5243 - 69802 Chuyển tiền.CT tu 0671000428065 
28/5/23 10.000 NGO MANH HOAI 5017 - 21164 Chuyển tiền
28/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 17261 Chuyển tiền
28/5/23 20.000 CHU BA TOAN  5219 - 10911 Chuyển khoản
28/5/23 165.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 95568 Shopkunvuck
28/5/23 10.000 DANG THI NHAM  5243 - 67044 Chuyển tiền.CT tu 1027517941 
28/5/23 10.000 NGO THANH BINH 5217 - 41946  
28/5/23 10.000 NGUYEN HOANG DUNG  5214 - 33234  
28/5/23 20.000 TRAN NGOC PHAT 5217 - 26896 Chuyển tiền
28/5/23 20.000 NGUYEN VAN DAI 5213 - 97423 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 LE THI NGOAN  5213 - 87130 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5242 - 61780 Chuyển tiền.CT tu 0341002049158 
28/5/23 10.000 go dang luyen 5017 - 67373  
28/5/23 10.000 DANG CONG HAU  5161 - 10468 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 10.000 NGUYEN VAN PHUOC 5243 - 56095 Chuyển tiền.CT tu 9888809293
28/5/23 10.000 DOAN CONG TRUONG  5215 - 57335 Chuyển khoản 
28/5/23 20.000 LE THI SAU RIENG  5215 - 44452 Chuyển khoản
28/5/23 10.000 QUACH LIEN DUNG  5161 - 08456 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 10.000 TRAN ANH TUAN  5244 - 29950 CT tu 0371000447982 
28/5/23 10.000 VO VAN DUNG  5161 - 07120 Chuyển tiền qua MoMo
28/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 47959 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
28/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90680 Chia se kho khan cung cac em
28/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37323 m.CT tu 9879577109 
28/5/23 100.000 LE THUY VY  5241 - 22973 Chuc cac em khoe manh hanh phuc.CT tu 0881000484867 
29/5/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22175 gop phan chung tay xay dung.CT tu 1026163573 
29/5/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5220 - 70380 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95590 sinh vien.CT tu 9973670786 toi 
29/5/23 10.000 TRINH THI HUE 5220 - 45705 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 92716 CK
29/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC 5017 - 49324  Chuyển khoản
29/5/23 20.000 TRUONG THE HUAN 5215 - 11891  Chuyển tiền
29/5/23 10.000 NGO THI THUY  5240 - 69955 Chuyển tiền.CT tu 1023601816 
29/5/23 10.000 .LU THI MAI  5209 - 47144  Chuyển khoản
29/5/23 10.000 DO VAN HOANG 5212 - 37586 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 PHAM THI MY DUNG  5241 - 66758 Chuyển tiền.CT tu 1016851039 
29/5/23 10.000 TRAN THI PHUONG  5218 - 40535  Chuyển khoản
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 37071 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 DO TAN NGUYEN 5219 - 25558 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN 5017 - 73257 Chuyển tiền
29/5/23 20.000 TRAN THI XUYEN  5220 - 64427  Chuyển khoản
29/5/23 20.000 TRAN THI DIEM  5216 - 59341 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 ha tan khoa 5161 - 66358  
29/5/23 10.000 VAN THI NGOC HUYEN  5212 - 23073  
29/5/23 20.000 Le Thi Dong 5213 - 11812  
29/5/23 10.000 TRAN THI KIM GIANG  5078 - 52356 Nhiem vu tu thien. CT tu 0751000030080 
29/5/23 10.000 HUYNH THI TUYET NHUNG  5219 - 12769 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 PHUNG VAN CONG 5243 - 55737 Chuyển tiền.CT tu 1018552256 
29/5/23 10.000 HUYNH THI KIM LOAN  5017 - 71873 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 PHAN CHUNG  5245 - 28424 Chuyển tiền.CT tu 0111000179152
29/5/23 10.000 NGUYEN HOANG YEN  5244 - 27423 Quỹ từ thiện.CT tu 0501000165016 
29/5/23 10.000 NGUYEN TRONG NAM 5212 - 24892  
29/5/23 10.000 PHAM THI HANH  5215 - 03062 H Chuyển khoản
29/5/23 20.000 DUONG THI HOA  5240 - 36952  Chuyển tiền.CT tu 1029737155 
29/5/23 10.000 NGUYEN THI TRA  5218 - 66378 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 64548 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 60116 Quỹ từ thiện
29/5/23 15.000 NGUYEN THI HANH 5219 - 70609  Chuyển khoản
29/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEP 5209 - 66389  
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 37973 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 DANG DINH TINH  5017 - 54736 Chuyển khoản
29/5/23 20.000 NGUYEN HOANG BA 5017 - 30735  
29/5/23 10.000 HO LUONG AN 5215 - 30618 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 Cung Dinh Uy 5017 - 05430  
29/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 92391 con lay phat cho con con ko bi down.CT tu 0481000914447 
29/5/23 10.000 TRAN NGOC HOA 5212 - 45882  
29/5/23 10.000 NGUYEN HOANG YEN  5242 - 25174 Quỹ từ thiện.CT tu 0501000165016 
29/5/23 10.000 NGUYEN THI LAI  5209 - 13066 Chuyển khoản
29/5/23 20.000 PHAN HUYNH TUAN  5220 - 75656 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 TRINH THI HUE  5220 - 72293 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 62183 quy ve từ thiện
29/5/23 20.000 NGUYEN BA TAN 5216 - 58794 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 53507 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 53504 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 53139 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 VU VAN THANH 5215 - 44160  
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41507 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 TRAN THI VAN TIENG  5216 - 39737 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 PHAM HONG LY  5243 - 99990 Chuyển tiền.CT tu 1029920066 
29/5/23 10.000 Duc Anh 5217 - 27510 Duc Anh gui giup tre 
29/5/23 10.000 LE THI OANH  5243 - 99392 Chuyển tiền.CT tu 1028232360 
29/5/23 10.000 KHONG THI HUYEN  5244 - 73025 Chuyển tiền.CT tu 1023676041 
29/5/23 10.000 NGUYEN VAN THUM 5161 - 38611 Chuyển tiền qua MoMo
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 35000 From SeABank
29/5/23 10.000 NGUYEN THI MIEN 5214 - 32983 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 HOANG THI TUYEN 5219 - 16485  Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
29/5/23 10.000 HA THI LAN 5213 - 88524  Chuyển tiền
29/5/23 10.000  HOANG THI THU  5244 - 69447 Chuyển tiền.CT tu 1037043546 
29/5/23 10.000 PHUNG THI THUY LINH 5219 - 78794 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 BUI THI KIM QUY 5213 - 76749 Chuyển tiền
29/5/23 20.000 PHAM DUC DAT 5212 - 67401  
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 62919 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 TRAN TIEN QUANG 5213 - 53185  Chuyển tiền
29/5/23 10.000 TRAN THI NGUYET MINH  5214 - 52626 Chuyển tiền
29/5/23 20.000 NGUYEN KHAC VU  5214 - 42569 gay quy ho tro cho tre em khuyet tan viet nam
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 40829 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
29/5/23 30.000 TRUONG VAN NAM  5219 - 36201 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 HA HOAI THUONG  5217 - 20369 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 LY THI THU  5218 - 19272 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 DUONG HUNG MINH  5213 - 05871 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGAN  5242 - 86770 Chuyển tiền.CT tu 0381000534817 
29/5/23 10.000 TRIEU MUI DAU  5078 - 62763 Chuyển tiền.CT tu 1029555279 
29/5/23 10.000 MA LE KHUYEN 5214 - 98194 Chuyển khoản
29/5/23 20.000 NGUYEN THI HONG ANH 5213 - 97412 Chuyển khoản THIEN NGUYEN
29/5/23 10.000 NGUYEN NGOC CHUNG 5220 - 42421  
29/5/23 10.000 TRAN BICH PHUONG 5209 - 38709  Chuyển khoản
29/5/23 20.000 BUI THI THANH HANG  5217 - 14356 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 THAI NGOC NGHIEM 5216 - 00679 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 HOANG VAN PHU  5017 - 92027 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 TRAN THI THU HOAI 5215 - 88654  Chuyển khoản
29/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5078 - 54184 Quỹ từ thiện.CT tu 0431000193108 
29/5/23 10.000 hoang huy group 5017 - 81067 hoang huy group
29/5/23 10.000 hoang huy group 5212 - 77506 hoang huy group
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 77269 Quỹ từ thiện
29/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 72402 TAI CK
29/5/23 10.000 PHAN THI LINH  5220 - 72237 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 hoang huy group 5212 - 71161 hoang huy group
29/5/23 10.000 hoang huy group 5219 - 42214 hoang huy group
29/5/23 10.000 MAI THI TRONG  5240 - 68783 Chuyển tiền.CT tu 0781000478003
29/5/23 10.000 hoang huy group 5216 - 33927 hoang huy group
29/5/23 20.000 hoang huy group 5213 - 27634 hoang huy group
29/5/23 15.000 hoang huy group 5215 - 27229 hoang huy group
29/5/23 10.000 DO NGUYEN DIEU HUYEN  5241 - 67960 Chuyển tiền.CT tu 0531002598845
29/5/23 10.000 hoang huy group 5214 - 21497 hoang huy group
29/5/23 10.000 Nguyen Thi Phuong  5216 - 20003 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 LE VAN THO  5215 - 17010 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 TRIEU VAN PU  5215 - 02263 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 NGUYEN VAN KY 5213 - 91135  
29/5/23 10.000 PHAM TAN DAT  5216 - 63946 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 86789 Quỹ từ thiện
29/5/23 20.000 LE THI HA  5216 - 31668 Chuyển khoản
29/5/23 20.000 CAO LONG 5219 - 90778  Chuyển khoản
29/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 87957 Quỹ từ thiện
29/5/23 10.000 LE THI MEN  5078 - 26377 Chuyển tiền.CT tu 9327866782 
29/5/23 10.000 Do Thi Chi  5212 - 83866 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 PHAM THI LAN HUONG  5245 - 37208  Chuyển tiền.CT tu 0611001892585
29/5/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5243 - 58333 Quỹ từ thiện.CT tu 0431000193108 
29/5/23 10.000 NGUYEN DANG NAM 5215 - 44237 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 NGUYEN THE GIOI 5017 - 19871  
29/5/23 10.000 Nguyen nhat khanh 5220 - 12849  
29/5/23 10.000 Ngoan  5213 - 74210 Ngoan chuyen 
29/5/23 10.000 NGUYEN DUC HUNG 5217 - 40324  Chuyển tiền
29/5/23 10.000 NGUYEN HOANG AN  5215 - 37887  Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn
29/5/23 10.000 TRAN MINH NHUT 5213 - 93552 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 NGUYEN TRUONG SON 5017 - 68561 Chuyển tiền
29/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45861 .chuc cac con mot doi binh yen 
29/5/23 10.000 NGUYEN VAN VY 5161 - 02323 Chuyển tiền qua MoMo
29/5/23 10.000 NGUYEN VAN TAO  5218 - 26501 Chuyển khoản
29/5/23 10.000 NGUYEN THI THANH THI 5161 - 01531  Chuyển tiền qua MoMo
29/5/23 20.000 PHAM CUONG QUYET  5217 - 94155 Chuyển khoản
29/5/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 80421 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
29/5/23 10.000 TRAN VAN PHO  5245 - 99109 CT tu 0351000865670 
29/5/23 10.000 DUONG THI LIEU  5017 - 30432 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 HO THI NHO  5017 - 15789 Chuyển tiền
29/5/23 10.000 TRAN TO NGUYEN  5218 - 95315 chuyen 
29/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58743 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
29/5/23 50.000 NGUYEN HUU QUOC  5214 - 98117  Chuyển khoản
30/5/23 9.000 DINH THANH HIEN 5212 - 07761 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59616 .treremkhuyettat.CT tu 1021449759
30/5/23 10.000 hien 5216 - 03531  
30/5/23 10.000 DUONG THI GIANG 5215 - 86979 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN THI ANH THY  5240 - 79102  Chuyển tiền.CT tu 1014385083 
30/5/23 10.000 TO BAO SON  5219 - 62618 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 CAO THI THU QUYEN  5216 - 46912 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 TRUONG VAN CUONG 5218 - 44085  
30/5/23 10.000 Nguyen the tuong 5218 - 40941  
30/5/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5213 - 38981 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 .DUONG HUY HOANG 5218 - 87777  Chuyển tiền
30/5/23 10.000 MAI TRAN PHUONG THAO  5218 - 42434 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN VAN HIEU  5245 - 52153 Chuyển tiền.CT tu 0591001754669 
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18973 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18934 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 LE THI HUE  5220 - 99823 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 Nguyen van loc 5219 - 75798  
30/5/23 10.000 TRAN THI NGOC PHUONG  5161 - 59113 Chuyển tiền qua MoMo
30/5/23 10.000 LUC THI VAN TRANG 5220 - 54255  Chuyển khoản
30/5/23 10.000 DAC THI NGOC LINH  5017 - 37641  Chuyển khoản
30/5/23 10.000 pham Thi Hau 5220 - 24528 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 15160 Quỹ từ thiện
30/5/23 20.000 TRAN THI MAI LY  5215 - 78396 Chuyển khoản thien nguyen
30/5/23 10.000 RO H LE 5161 - 56234  
30/5/23 10.000 PHAN VAN LINH 5239 - 49717 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0281000218673
30/5/23 10.000 LE VAN SON 5217 - 92836 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 49697 Quỹ từ thiện
30/5/23 40.000 HOANG THI QUY  5219 - 46124  Chuyển khoản
30/5/23 20.000 NGUYEN THI LAN  5209 - 05504  Chuyển khoản
30/5/23 10.000 DINH VAN THAO 5216 - 04386 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGO THI KHANH  5244 - 30891 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0301000426614
30/5/23 10.000 TONG THU HA 5017 - 44927 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 LE THI TINH  5218 - 36427 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 14976 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 99296 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 HA VAN CHUONG  5217 - 98420 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 VO SY SU  5241 - 40799 Chuyển tiền.CT tu 1019623429 
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 94488 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 Nguyen Duy Truong  5220 - 52326 Ủng hộ 
30/5/23 10.000 NGUYEN VAN CONG  5215 - 15566  chuyen 
30/5/23 10.000 HUYNH PHU THINH 5240 - 34850 CT tu 0041000352680 
30/5/23 10.000 NGUYEN KIM TRANG 5214 - 34305  Chuyển khoản
30/5/23 10.000 DIEP HONG MY AI  5220 - 29713 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Sang  5214 - 23946 Sang chuyen 
30/5/23 10.000 nguyen dai duong 5213 - 91652  
30/5/23 10.000 LE THI KIM ANH  5213 - 88531 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 TRINH XUAN MAI  5017 - 58377 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 38367 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 49107 Chuyển khoản từ thiện by nguyen minh anh tuan 
30/5/23 10.000 NGUYEN HOANG HAI  5239 - 94465 Chuyển tiền.CT tu 1024025597 
30/5/23 10.000 VU THI BICH  5220 - 35565 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGO HUE  5161 - 37712 Chuyển tiền qua MoMo
30/5/23 10.000 DO THI LAN TRINH  5214 - 28841 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 27540 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 NGUYEN QUANG VU 5241 - 97938 Chuyển khoản từ thiện.CT tu 0041000363416  
30/5/23 10.000 KIEU THI QUYNH 0019 - 01547 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG 5245 - 81433  Chuyển tiền.CT tu 1027509379 
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 44949 NPV từ thiện 
30/5/23 20.000 DAO MINH THANH 5212 - 38596  
30/5/23 10.000 TRAN QUOC KHANH 5239 - 86829 CT tu 0071001030650 
30/5/23 50.000 MAI HOANG HA 5017 - 18185 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN HOANG NGOC TRAM  5214 - 11954 chuyen 
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 34317 Thu Ủng hộ  tre em
30/5/23 10.000 PHAM THI HUYNH NHU  5219 - 83816 Chuyển tiền
30/5/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 78576 for children
30/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 76586 Quy bi trẻ em khuyết tật vn
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45843 .Chuyển tiền lien ngan hang
30/5/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG DUNG  5244 - 74762 Chuyển tiền.CT tu 0071001361791 
30/5/23 20.000 PHAM THI HOA  5017 - 35602 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 CAO THI HONG THUY 5212 - 87839 Chuyển khoản
30/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40277 Ủng hộ .CT tu 0531002505028 
30/5/23 10.000 Xuan chuyen  5213 - 86541 Xuan chuyen 
30/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5161 - 32255  Chuyển tiền qua MoMo
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 80748 CK Ủng hộ 
30/5/23 10.000 THAI THI ANH 5209 - 78111 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 BUI HUYNH ANH THU  5244 - 70803 Chuyển tiền.CT tu 0431000270628 
30/5/23 10.000 NONG VAN THE  5243 - 92728 nong van the.CT tu 1019598001 
30/5/23 10.000 NGUYEN THI DOAN TRANG  5217 - 63131 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 LY THI PHUONG  5212 - 62364 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 TRUONG THI THAM 5219 - 60611 chuyen 
30/5/23 10.000 TRUONG THI THANH NGA  5243 - 92442 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật.CT tu 0531002304235 
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 58267 Chuyển khoản từ thiện
30/5/23 20.000 NGUYEN THI HA NHI  5219 - 58087 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO  5215 - 58038 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5220 - 55913  Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Trieu Thi Thao  5017 - 54239 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN 5017 - 47965  Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Cao Dang Tien 5219 - 14337  
30/5/23 10.000 BUI THI HANH 5239 - 72972 Quỹ từ thiện.CT tu 0341007200813 
30/5/23 10.000 LUONG HUY HOANG  5214 - 70955 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5218 - 66379 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 61129 Quỹ từ thiện
30/5/23 20.000 NGUYEN VAN DANG 5220 - 58629 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 PHAM VAN LAM 5214 - 55431 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 HA NGOC MAI  5212 - 49225 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 DU THI MY LOAN  5217 - 36158  Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH 5017 - 23086 Chuyển tiền
30/5/23 20.000 H THU HWING  5244 - 62031 Chuyển tiền.CT tu 1037872547 
30/5/23 10.000 NGUYEN THI MY TUONG 5212 - 14724  
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 14074 nv9
30/5/23 10.000 BUI VAN SUOT 5214 - 09747 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98610 Ck
30/5/23 10.000 PHUNG THI SIM  5219 - 93408 Chuyển tiền tuthien
30/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5218 - 90956 HOANG HUY GROUP
30/5/23 10.000 HOANG HUY GROUP 5209 - 86497 HOANG HUY GROUP
30/5/23 20.000 TRINH THI LAN HUONG 5214 - 84098 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN TIEN LOI  5078 - 24844 Chuyển tiền.CT tu 1015476513 
30/5/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH NHU  5219 - 64623 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 LAM THI MY HANG  5241 - 72390 Chuyển tiền.CT tu 1029582358
30/5/23 10.000 DANG TON SAN  5213 - 19616 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 TRINH THI HIEN  5240 - 69581 Chuyển tiền.CT tu 1037080948 
30/5/23 20.000 VO THI THAO 5214 - 76647 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGUYEN THE NGHIA 5078 - 97149 Chuyển tiền.CT tu 0251002776833 
30/5/23 10.000 LUONG TRUNG HAU 5212 - 12575 chuyen 
30/5/23 10.000 HUYNH THI MY TIEN  5239 - 57730 Quỹ từ thiện.CT tu 0601000500281 
30/5/23 10.000 NGUYEN THI SEN  5244 - 47892  Chuyển tiền.CT tu 0731000590549 
30/5/23 10.000 LE CHI PHAT  5218 - 20404 Chuyển tiền
30/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 13213 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 Tran Thi Ngoan 5219 - 06223 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90524 Quỹ từ thiện
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 88950 Quỹ từ thiện
30/5/23 20.000 TRAN XUAN TU  5216 - 85519 Ủng hộ  quy trẻ em khuyết tật
30/5/23 10.000  NGUYEN VAN LONG  5243 - 63846 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0851000032682 
30/5/23 20.000 NGUYEN THI KIM GIANG  5215 - 23165  Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGUYEN VAN HUY  5239 - 48255 Chuyển tiền.CT tu 1024999301 
30/5/23 50.000 PHAM THANH THAO  5215 - 04736  Chuyển khoản
30/5/23 10.000 LE THI TUYET  5219 - 80362 Chuyển tiền
30/5/23 20.000 DANG BA HUNG  5217 - 47101 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 TRAN DINH HO  5161 - 09917 Chuyển tiền qua MoMo
30/5/23 10.000 LUONG QUOC ANH  5215 - 98321 Chuyển tiền
30/5/23 20.000 LAM MINH TRI  5219 - 68629 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5217 - 62891  
30/5/23 20.000 TRAN CONG PHUONG 5218 - 59757  Chuyển tiền Ủng hộ  tre e quyet tat
30/5/23 10.000 LE VAN VUONG  5212 - 54975  
30/5/23 10.000 THAI THI NGOC TUYET 5209 - 53835 Chuyển tiền
30/5/23 10.000 NGUYEN THI MINH HUE  5218 - 11336 Chuyển tiền
30/5/23 20.000 Nguyen manh hung 5216 - 96550  
30/5/23 10.000 LE VAN PHAP  5243 - 51066 Chuyển tiền.CT tu 1038085343 
30/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5209 - 86297 Chuyển khoản
30/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 76496 Chuyển tiền lien ngan hang
30/5/23 10.000 VAN QUY HOA  5215 - 64978 Chuyển khoản
30/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47533 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 
30/5/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 33753 con lay phat cho con con ko bi down.CT tu 0481000914447
31/5/23 6.000 DINH THANH HIEN  5220 - 95719 Chuyển tiền
31/5/23 200.000 TRAN NHAT DUOC  5244 - 22468 Ủng hộ  quy trẻ em khuyết tật.CT tu 0481000727332 
31/5/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74020 LNL.CT tu 1019286205
31/5/23 200.000 TRAN THI THI  5245 - 21758 Chuyển tiền.CT tu 0551000267742 
31/5/23 5.000 PHAM THANH TUAN 5218 - 54479 Chuyển tiền qua MoMo
31/5/23 300.000 NGUYEN PHAN THANH NGAN  5244 - 92877 CT tu 0471000021786 
31/5/23 20.000 DO TRONG HAI  5220 - 17661 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 Nguyen Thi Thu 5214 - 10286  
31/5/23 10.000 NGUYEN NGOC TUYEN  5216 - 50473 Chuyển tiền ho tro tre em kho khan
31/5/23 10.000 NGUYEN CAO TRI  5209 - 40245 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 PHAM THI XUAN THUY 5220 - 04038 Chuyển khoản
31/5/23 20.000 LAM THI MY XUYEN  5220 - 85186 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 TRAN TU VINH  5219 - 85009 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 NGUYEN HUU NGAN 5213 - 78077 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 CAO DO QUYNH PHUONG 5219 - 37765 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 PHAN NGUYEN LAN HUONG 5209 - 27260  
31/5/23 10.000 TRAN VAN RAC 5209 - 24995 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN BA CUONG 5078 - 28946 Chuyển tiền.CT tu 0011004383545 
31/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28472 trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003391498
31/5/23 10.000 TRUONG THI QUANH  5216 - 79543  
31/5/23 10.000 NGUYEN QUOC ANH 5209 - 42180 Chuyển khoản
31/5/23 20.000 PHAM VAN DUOC 5017 - 32757 Ủng hộ 
31/5/23 20.000 LAM PHAM QUE HUONG  5215 - 85915 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 NONG VAN XAO  5240 - 68688 Chuyển tiền.CT tu 1031068959 
31/5/23 10.000 Nguyen Thi hang 5216 - 48926  
31/5/23 10.000 SON THI XE THA 5212 - 96032 Chuyển tiền qua MoMo
31/5/23 10.000 Doan Thi Khanh Linh 5220 - 80811 Chuyển tiền tu Timo
31/5/23 10.000 NGO THI VUI  5240 - 58171 Chuyển tiền.CT tu 9775806399 
31/5/23 10.000 DINH THI PHUONG ANH  5245 - 44319  Chuyển tiền.CT tu 0571000049887
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 16462 Quỹ từ thiện 
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 11351 Quỹ từ thiện 
31/5/23 10.000  THI CHAM 5245 - 41413 Chuyển tiền.CT tu 0091000578379
31/5/23 10.000 LY THI MINH  5209 - 67610 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 CAO THI SANG 5217 - 56134 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 28034 ho tro 
31/5/23 6.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 27191 Chuyển khoản từ thiện
31/5/23 10.000 HOANG XUAN CUONG 5245 - 36758 Chuyển tiền.CT tu 9941103557 
31/5/23 10.000 PHAN THI KIM TIEN 5217 - 06448 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN CHAN KHANG  5217 - 73168 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 Du Pham Duc Phuong  5214 - 57804 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 DINH THI THOM  5209 - 27173 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN THI THU HONG 5214 - 24301 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 BUI THI THIEN HUONG 5239 - 36758 Chuyển tiền.CT tu 1036847490 
31/5/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5215 - 71761 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 LU VAN THUC  5242 - 49872 Chuyển tiền.CT tu 1015654379
31/5/23 20.000 NGUYEN VAN QUANG 5243 - 48910 Chuyển tiền.CT tu 0491000173207
31/5/23 10.000 NGO THI MY LINH  5215 - 47231 Chuyển tiền tu Viettel Money
31/5/23 10.000 Kieu Hoang Anh 5216 - 37918  Chuyển khoản từ thiện
31/5/23 10.000 LY VAN GIANG 5017 - 13702 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM 5212 - 13238 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 05481 Chuyển khoản từ thiện
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 05118 Chuyển khoản từ thiện
31/5/23 10.000 TRAN ANH THU 5245 - 23944 TIEN Chuyển tiền.CT tu 0461000624399 
31/5/23 10.000 VI NGOC HUNG 5017 - 57018  Chuyển khoản
31/5/23 20.000 HOANG TRUNG HIEU 5213 - 55396 Chuyển tiền qua MoMo
31/5/23 10.000 Linh  5215 - 49250 Linh chuyen 
31/5/23 10.000 CAO THI HOA 5239 - 27972 Chuyển tiền.CT tu 9963169029 
31/5/23 10.000 PHAN VAN TRIU  5220 - 36653 Chuyển tiền
31/5/23 20.000 DO THI HONG  5241 - 32982  Chuyển tiền.CT tu 0651000834457 
31/5/23 20.000 DO THANH PHONG  5216 - 15370 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 TRAN THI THAO  5214 - 14756 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 LE THI TUYET  5219 - 94151  Chuyển tiền
31/5/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 92098 Thank you
31/5/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5216 - 80829 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 HUYNH NHAT QUANG  5244 - 94597 CT tu 0371000424490 
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 43607 từ thiện
31/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5213 - 43591  
31/5/23 20.000 NGUYEN THI DIEU TRUONG  5214 - 32362 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 21384 Quỹ từ thiện
31/5/23 10.000 PHAM THI VAN ANH  5220 - 17397  Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5219 - 01355  Chuyển tiền
31/5/23 10.000 H RIN LUK  5215 - 99895 H RIN LUK Chuyển tiền
31/5/23 10.000 LE VAN THAO 5220 - 88785 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 32485 Chuyển tiền từ thiện
31/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH THAO 5219 - 20458 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 16900 Chuyển tiền tu Viettel Money
31/5/23 10.000 NGUYEN THI BICH 5239 - 93941 Chuyển tiền.CT tu 1031370639 
31/5/23 20.000 BACH MINH TRUNG 5218 - 91607  
31/5/23 10.000 HUYNH LE NHAT PHU  5209 - 73575 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 TRAN THI KIM BINH  5242 - 26309 CT tu 0841000095868 
31/5/23 10.000 DO NGOC LINH 5216 - 55226 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 LE THI THUY  5216 - 31759 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 25934 Quỹ từ thiện
31/5/23 10.000 NGUYEN THI THAO NGUYEN  5220 - 22849 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 PHAM THI MAI HUONG  5244 - 80871 Chuyển tiền.CT tu 0341005846698 
31/5/23 10.000 HO KIM KHON  5216 - 19632 Chuyển khoản
31/5/23 20.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5214 - 18473  Chuyển khoản
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 15776 Ck
31/5/23 483.000 Truong tieu hoc Yen The _HCM ung ho quy 5189 - 58501 Truong tieu hoc Yen The _HCM ung ho quy
31/5/23 10.000 .HO THI NGOC THU 5219 - 10754 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN XUAN VUNG 5218 - 90170  Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN THI DONG  5240 - 92070 Quỹ từ thiện. CT tu 0181003384358 
31/5/23 10.000 LO VAN HUNG  5244 - 76905 CT tu 1015291020 
31/5/23 10.000  NGUYEN THI MY DUNG  5220 - 52878 Chuyển tiền
31/5/23 20.000 TRINH THI QUE ANH 5214 - 39284 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 TRIEU THI HA c 5078 - 95229 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0821000112805
31/5/23 10.000 MAC THI YEN 5078 - 94546 CT tu 0341007030459 
31/5/23 10.000 NGUYEN HONG QUANG 5241 - 88152 CT tu 0501000043517 
31/5/23 10.000 NGUYEN TIEN TUNG 5209 - 17504 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG  5078 - 93619 Quỹ từ thiện.CT tu 9363142310 
31/5/23 10.000 HA VAN HA  5220 - 11859 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 PHAM CONG VIET  5215 - 92179 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
31/5/23 10.000 VAN DAC 5017 - 91245 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 90625 Chuyển khoản từ thiện
31/5/23 10.000 Chuyen tien 5216 - 88741  Chuyển tiền
31/5/23 20.000 NGUYEN TRUNG TIN  5161 - 21156 Chuyển tiền qua MoMo
31/5/23 20.000 NGO MAI ANH 5220 - 78691 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 QUACH LE DUYEN  5017 - 75488 Chuyển khoản
31/5/23 20.000 TRAN THI THU THAO 5242 - 93912  Chuyển tiền.CT tu 9914426179 
31/5/23 10.000 NGUYEN THI LINH 5215 - 66265  Chuyển khoản
31/5/23 10.000 RAN THI MY MY 5219 - 65780 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 DO THI HOA  5217 - 65544  
31/5/23 1 Tran Thi Hong Ngoc  5209 - 65374 Chuyển tiền
31/5/23 20.000 NGUYEN KIM MANH  5239 - 79014 Chuyển tiền. CT tu 9385407343 
31/5/23 10.000 NGUYEN VAN TU 5213 - 51735  
31/5/23 10.000 LY VAN BAU 5220 - 45775 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 LAM THI HONG DIU  5240 - 83815 Hoang huy group.CT tu 1019996470 LAM THI HONG DIU 
31/5/23 10.000 NGO NGOC THACH  5017 - 19551 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
31/5/23 50.000 Vu Trung Kien  5218 - 86686 Chuyển tiền tu Timo
31/5/23 10.000 nguyen duc tai 5213 - 85577  
31/5/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 72066 Chuyển tiền lien ngan hang
31/5/23 10.000 NGUYEN TRUNG KIEN  5216 - 56415  Chuyển tiền
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 55046 Quỹ từ thiện 
31/5/23 10.000 DANG NGOC CHAT  5218 - 54365 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5215 - 48220 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 Nguyen Thai Son 5217 - 47762  
31/5/23 10.000 NGUYEN VAN TRONG  5215 - 28819 Chuyển tiền
31/5/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 17169 Ủng hộ  quy
31/5/23 10.000  DOAN THANH AN 5240 - 76250 Chuyển tiền.CT tu 0281000548843
31/5/23 20.000 HOANG HAO TRUONG  5161 - 13958 Chuyển tiền qua MoMo
31/5/23 10.000 NGUYEN DINH DONG 5245 - 61087 Chuyển tiền.CT tu 0451001522568 
31/5/23 10.000 VU THI THU HUYEN  5243 - 81627 Chuyển tiền. CT tu 0821000144288
31/5/23 10.000 DUY  5017 - 49270 238272.310523.113217.DUY CT
31/5/23 10.000 BUI MINH QUAN 5215 - 47561 Chuyển khoản
31/5/23 20.000 LUU DANH HOAN  5220 - 44684 Chuyển tiền
31/5/23 50.000 VO TRUONG KIEN  5218 - 28111 Chuyển khoản
31/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 16432 1chut tam long
31/5/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05705 Quỹ từ thiện
31/5/23 10.000 SUNG THI GIANG 5215 - 04226 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 NGUYEN THI BE  5161 - 10696 Chuyển tiền qua MoMo
31/5/23 10.000 DANG VAN LU  5212 - 62461 Chuyển tiền
31/5/23 20.000 TRAN VIET TRUNG  5243 - 76727 Chuyển tiền.CT tu 1020060270 
31/5/23 10.000 NGUYEN THI KIM LANH  5218 - 52199 Chuyển tiền
31/5/23 10.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 51588 Chuc cac em luon luon gap may man 
31/5/23 10.000 TONG THI CHINH  5239 - 61537 Quỹ từ thiện. CT tu 1031779834 
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45954 Chuyển khoản từ thiện
31/5/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 43368 Quỹ từ thiện
31/5/23 10.000 BUI VAN TOI  5216 - 41399 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 NGO TRUONG HAI 5242 - 75579 Chuyển tiền. CT tu 0451001764007 
31/5/23 10.000 BUI MANH TRUNG 5213 - 15936 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 cao van trong 5216 - 02486  
31/5/23 10.000 LANG VAN NGUYEN  5217 - 62369 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 NGUYEN VAN MANH  5243 - 71219 Chuyển khoản từ thiện. CT tu 1021028005 
31/5/23 10.000 Phuc  5218 - 27311 Phuc chuyen 
31/5/23 10.000 NGO VAN DIEP  5220 - 04383 Chuyển khoản
31/5/23 10.000 NGUYEN TRI TAM 5213 - 02644  Chuyển tiền
31/5/23 10.000 PHAM VAN THANH 5161 - 04374 Chuyển tiền qua MoMo
31/5/23 10.000 LY HUU THANG  5216 - 74505 Chuyển khoản
31/5/23 500.000 NGUYEN DONG TUYET NGOC  5215 - 71689 UH QUY
31/5/23 10.000 vu Minh Quang 5218 - 31188  
31/5/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LY  5213 - 27231 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 HO VAN TAM 5242 - 63666 Chuyển tiền. CT tu 1023939627
31/5/23 10.000 NGUYEN MINH TRINH 5078 - 44392 CT tu 0571000037422 
31/5/23 10.000 006429.310523.093837.TRAN THI THANH THAO chuyen tien 5220 - 56333 006429.310523.093837.TRAN THI THANH THAO Chuyển tiền
31/5/23 10.000 TRAN NGAN THI NHAN  5078 - 41748  Chuyển tiền. CT tu 0271001035173 
31/5/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 39795 chuc cac em binh an . CT tu 0291000272468 
31/5/23 10.000 NGUYEN THI NHO 5219 - 88699 Chuyển khoản
31/5/23 200.000 NGUYEN VUONG KHOI 5189 - 66366 Chuyển tiền
31/5/23 10.000 phuong 5017 - 66272  
31/5/23 10.000 NGUYEN THI XUAN XANH  5219 - 47681 Chuyển khoản
31/5/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27364 lxstd tang từ thiện. CT tu 0071001035826 
31/5/23 200.000 TRAN THUY LINH 5009 - 64857 GUI CAC EM
31/5/23 100.000 kha 5078 - 20206 kha. CT tu 1015299873 
31/5/23 100.000 Hoang Anh  5078 - 89248 Ủng hộ  Quỹ vì trẻ em khuyết tật. CT tu 0171003465986 
Tổng số 129.442.387      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 05/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
7/5/23 50.000 LE VAN TINH 104004611757 Ung ho tre em khuyet tat
9/5/23 50.000   4221510744811152 ung ho quy
10/5/23 100.000   0560115985006 Cua it long nhieu
13/5/23 500.000 DAO MAI ANH 46010003986166 Chuyen tien
17/5/23 100.000 NGUYEN THACH THAO 108869857522 chuyen tien dinh ky
17/5/23 300.000 NGUYEN CHUNG DUC 107868844589 1
19/5/23 50.000 VND-TGTT-DOAN HUY HOANG 19034495350013  
20/5/23 500.000 PHAN THI ANH TUYET 56326056001 Ung Ho Quy Vi Tre Em Khuyet Tat Viet Nam
27/5/23 6.274 TRAN HUU LAM 106872583128 chuyen tien
Tổng số 1.656.274      

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Tháng 05/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
6/5/23 50.000 TRAN VAN HIEU  FT23128RK7KT chuyen khoan
11/5/23 100.000 PHAN QUOC TOAN  FT231317V5LC ung ho Quy vi tre em khuyet tat VN. CT tu 0111001043947 
13/5/23 50.000 TRAN VAN HIEU  FT231354MKML chuyen khoan 
22/5/23 300.000 VU HUU HOAI KHANH FT231429S8VW CHUNG TAY XAY DUNG DAT NUOC, Ko AI BI BO LAI. CT tu 1025726490 
23/5/23 200.000 TRAN NGOC THANH  FT23143MLTJ9 A di da phat 
24/5/23 10.000 TRAN VAN HIEU  FT23146R81FR chuyen khoan
27/5/23 10.000 LE THI DEO FT231472M8S5 chuyen tien qua MoMo 
31/5/23 50.000 PHAN THI MINH PHUONG FT23151HQGTZ Ung ho quy va cac be 
31/5/23 100.000 PHAN QUOC TOAN  FT2315119M19 chuyen tien. CT tu 0111001043947
Tổng số 870.000      

Thông tin ủng hộ
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022 - CIF: 481 3569
Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 - CIF: 481 3569
Swift Code: BFTVVNVX 001

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - CN Hai Bà Trưng Hà Nội
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 121000034371

3.  Ngân hàng TMCP Thương Tín -  Sacombank - CN Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 060095268466
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam qua phương tiện

Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay382
  • Tháng hiện tại14,842
  • Tổng lượt truy cập98,938
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây