Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 8/2023)

Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 8/2023)

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 8/2023)   
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/8/23 100.000 TAN DAT 5214 - 51637 Ủng hộ quỹ
1/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82765 vi tuong lai trẻ em khuyết tật.CT từ 1024835390 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5244 - 48426  Chuyển tiền.CT từ 0351000880499 
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG AN  5161 - 62015 AN Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 63419 Ủng hộ từ thiện
1/8/23 10.000 TRUONG VAN THAO  5219 - 16906  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HOANG TUAN VU 5213 - 01502  
1/8/23 10.000 NGUYEN DUY TRUNG  5218 - 94388 Chuyển Quỹ từ thiện
1/8/23 10.000 LE THI HAI YEN 5017 - 44876 Ủng hộ
1/8/23 50.000 NGUYEN VAN NGHIA  5209 - 38714 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 LE THI HAI YEN  5216 - 42509 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 NGUYEN THI NGHICH LONG  5218 - 18913 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5189 - 94584 Chuyển khoản
1/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97221 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN KY 5219 - 70636 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 nguyen thanh nguyen 5213 - 56418  
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 30293 Chuyển Quỹ từ thiện 
1/8/23 10.000 DOAN THI DUYEN 5189 - 68651 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 Luong hoang phu 5219 - 91797  
1/8/23 10.000 TRAN QUOC TOAN  5078 - 31496 Chuyển tiền.CT từ 1038684680 
1/8/23 10.000 VO CONG TY 5161 - 42373 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 VO PHUONG TRANG  5161 - 39973 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 NGUYEN CHI NGUYEN  5215 - 73177 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 NGUYEN THI YEN  5209 - 71036 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nguyen thi phuong thao 5078 - 24073 Nguyen thi phuong thao.CT từ 9392767791 NGUYEN DUC ANH 
1/8/23 10.000 VU VAN TOAN  5189 - 14872 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 TRAN THANH PHUONG  5216 - 31457  Chuyển khoản
1/8/23 300.000 LE THI THU TRANG  5217 - 25342  
1/8/23 10.000 TRAN THI LE QUYEN  5243 - 26211 Chuyển tiền.CT từ 0931004223291
1/8/23 10.000 TRUONG THI THUONG  5218 - 06363  Chuyển tiền
1/8/23 200.000 TRAN THI THANH  5189 - 96057 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI THUONG  5219 - 79707 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
1/8/23 200.000 HOANG THI ANH  5242 - 23674 Chuyển tiền.CT từ 9358752759  toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
1/8/23 20.000 NGUYEN TRONG PHAT  5017 - 69460  Chuyển tiền
1/8/23 200.000 PHAM THI THAO NGUYEN  5220 - 65618 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 NGUYEN THI LAI 5217 - 12390 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/8/23 10.000 NGUYEN XUAN NGUYEN 5219 - 06225  
1/8/23 200.000 CHU THI MUI  5214 - 83874 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 VO THI DUNG  5189 - 57163 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 Sinh  5219 - 58981 Sinh chuyen 
1/8/23 300.000 NGUYEN LY THANH PHUONG 5189 - 55096 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 TRAN THI LIEU 5189 - 49567 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC LINH  5214 - 39309 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 BUI THI CUC  5212 - 36528 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC DUNG  5189 - 47643 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN TIEN THANH  5218 - 29723 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 CAO THI HUONG 5213 - 25273 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 KHUAT THI DAO  5213 - 25260 Chuyển tiền
1/8/23 300.000  VI THI DONG  5214 - 24979 Chuyển tiền
1/8/23 300.000  TRAN NGOC HANH  5219 - 23163 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 NGUYEN HOANG MY  5189 - 43577 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 PHAM ANH NGOC  5189 - 43219 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 NGUYEN THI HONG QUY  5220 - 19051  
1/8/23 200.000 MA THI LINH CHI  5189 - 42875 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 DINH THI MONG TUYEN  5214 - 17741 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 BUI THI MAI  5240 - 83910 Chuyển tiền.CT từ 0821000145412 
1/8/23 300.000 DOAN THI NHUNG  5215 - 15384  
1/8/23 200.000 NGUYEN THI BICH DIEP  5217 - 15312 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5218 - 15279 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 PHAN THI ANH THI  5217 - 15031 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 HA THI NU  5220 - 14909 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
1/8/23 300.000  BUI THI BICH PHUONG  5209 - 14484 Chuyển tiền
1/8/23 300.000 BUI NGOC LINH  5017 - 13083 Chuyển tiền
1/8/23 200.000 CAO THI HOA  5218 - 12709 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 12653 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn 
1/8/23 300.000 NGUYEN THI PHUONG MAI 5212 - 10894 Chuyển khoản
1/8/23 200.000 DANG THI VAN  5189 - 40477 Chuyển khoản
1/8/23 300.000 VO THI MY  5189 - 40158 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 Thuy 5213 - 66226 Thuy gui từ thiện
1/8/23 100.000 PHAN THI VAN  5242 - 89159 cau chuc cho moi ng luon hp va binh an.CT từ 0611001932844 
1/8/23 10.000 VUONG THI OANH  5017 - 34426 Chuyển tiền
1/8/23 1 Nguyen Hoa sim 5212 - 28183 Nguyen Hoa sim ck
1/8/23 10.000 NGUYEN DIEU THUY  5212 - 14458  
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5214 - 00177 Chuyển khoản thiện nguyện
1/8/23 10.000 PHUNG THI NGA  5220 - 98480 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DOAN TUAN ANH  5243 - 84978 Chuyển tiền toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT từ 1017155599 
1/8/23 10.000 TRAN THU PHUONG  5189 - 04250 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DO THI NGUYET  5017 - 90418 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 23839 Chuyển Quỹ từ thiện
1/8/23 20.000 PHAM THI HUONG MAI  5214 - 61804 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 HA THI TUOI 5189 - 95715  Chuyển khoản
1/8/23 20.000 PHAM THI LOAN 5215 - 90735 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN MINH TAM  5240 - 69333 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT từ 1037955745 
1/8/23 10.000 NGUYEN HAO QUYEN  5209 - 90043  
1/8/23 10.000 LE DO ANH HONG 5239 - 63071 Chuyển tiền.CT từ 1027059680 
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 64238 Chuyển Quỹ từ thiện
1/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG DIEP 5212 - 56175  
1/8/23 10.000 Phan Thi Nhu Hoa 5220 - 42263 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HA VAN NAM  5219 - 73628  
1/8/23 10.000 NGUYEN THI XINH  5218 - 73491 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI MAI 5212 - 68928  
1/8/23 10.000 .TRUONG HOANG KHA  5189 - 31655 Chuyển khoản
1/8/23 10.000  NGUYEN THI THOA  5212 - 59549 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HAN HONG NHUNG  5189 - 27841 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 BUI THI MINH TUYEN  5245 - 46384  Chuyển tiền.CT từ 0061001150718 
1/8/23 10.000  PHAN TUYET NGAN  5220 - 42833 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG HOA  5219 - 42181 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN KHUONG 5219 - 13517  Chuyển khoản Ủng hộ tre em
1/8/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 16554 Ủng hộ Quỹ từ thiện
1/8/23 10.000 HA THI HONG  5239 - 51308 Chuyển tiền.CT từ 1015064944 
1/8/23 20.000 DUONG THI THU THUY  5189 - 12714 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 TA THI ANH 5209 - 92359 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 PHAM THI LIEN 5212 - 88399 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TO THI NHU QUYNH  5214 - 84112 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 VO THI THU HOAN  5215 - 78781 Chuyển tiền
1/8/23 10.000  HUYNH THI CAM GIANG  5214 - 75856 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Le Thi Hoa 5213 - 68957 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 LE DINH THANH TRUC  5243 - 62819  Chuyển tiền.CT từ 1021088541
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU UYEN  5244 - 40060  Chuyển tiền.CT từ 1014561851
1/8/23 10.000 HO LINH GIANG  5212 - 43953 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DANG THI TRAM  5209 - 42232 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRUONG PHUONG DOANH  5017 - 39715 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN DAO QUYNH NHU  5240 - 52118 Chuyển tiền.CT từ 0771000581412 
1/8/23 10.000 Pham Thanh Thanh 5213 - 20814  
1/8/23 10.000 NHI THI XUAN  5218 - 12853 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 LY KHANH LY  5239 - 45128 Chuyển tiền.CT từ 1018578590 
1/8/23 10.000 nguyen thi mui 5209 - 01535  
1/8/23 10.000 TRAN VU DUY 5239 - 44178 Chuyển tiền tran vu duy.CT từ 0111000218730 
1/8/23 10.000 HO THI HANH  5214 - 95264 Chuyển khoản
1/8/23 10.000  NGUYEN THU HA 5219 - 94774  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HUYNH THI THU HANG  5215 - 94143 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 LE THI THU HA 5209 - 94048 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NONG THI PHUONG 5220 - 87077  
1/8/23 20.000 TRAN THI THU DUNG  5243 - 58127 Chuyển tiền.CT từ 0021000421286
1/8/23 50.000 NGO THI THU PHUONG  5220 - 84567 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 81402 GUI CAC E KHUYET TAT
1/8/23 10.000 PHAM THI THU HUYEN  5212 - 79277  
1/8/23 10.000 LE THI MAI  5161 - 09321 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 VO THI HUYEN TRANG  5220 - 75300 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DINH THI YEN  5017 - 73362 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5189 - 77689 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI THU  5189 - 77630 Chuyển khoản
1/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH  5218 - 70574 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nguyen Thi Thanh Trang  5017 - 70541 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 HOANG THI THUY  5219 - 70483 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 QUACH THI DUNG 5212 - 70241 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DAO THI THUONG  5214 - 68521 Chuyển tiền
1/8/23 10.000  NGUYEN THI NGA  5212 - 68252  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 DINH THI LINH  5189 - 76491  Chuyển khoản
1/8/23 10.000 TRAN THI KIM CUONG  5220 - 66476 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 64582  
1/8/23 10.000 VU THI LOAN 5244 - 34487 Chuyển tiền.CT từ 0341000669374 
1/8/23 10.000 TRINH THU HANG  5214 - 63660 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 BUI MY CHAU 5078 - 34542 Chuyển tiền.CT từ 0221000074460 
1/8/23 10.000 NGUYEN THI LUYEN  5245 - 34441 Chuyển tiền.CT từ 9918504989 
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI  5215 - 62588 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRAN THI THAO 5217 - 61598 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRAN THI BICH  5216 - 61573 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH NHAI  5215 - 61460 Chuyển tiền
1/8/23 10.000  BUI THI TIET  5217 - 61051 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 60777 từ thiện
1/8/23 10.000 HUYNH NGOC THANH THAO 5220 - 60654  
1/8/23 10.000 TRAN THI HUONG 5213 - 60433  
1/8/23 10.000 LE THI MY LE  5217 - 60256 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU DUYEN  5219 - 59945 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5017 - 59560 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DO THI YEN NHI  5161 - 08587 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 TRAN THI THU THAO  5189 - 74126 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 DANG THI HANG  5219 - 57883 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 Vi Thi Yen Chi  5212 - 57812 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/8/23 10.000 DO THI TUONG VI  5218 - 57431  
1/8/23 10.000 CHU THI THU 5217 - 57334 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 TRAN THI HONG VAN  5161 - 08513 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 LE THI TRUC LY  5218 - 56843 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 TRAN THI THANH TAM  5217 - 56184 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5189 - 73195 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 BUI THI THU HIEN  5214 - 55455  Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5242 - 56132  Chuyển tiền.CT từ 1019486668 
1/8/23 10.000 PHAM THI HUE  5078 - 33723 Chuyển tiền.CT từ 1020042436
1/8/23 10.000 LE THI BICH SAM  5242 - 53972 Chuyển tiền.CT từ 1017556425 
1/8/23 20.000 TRAN THI NIEN  5216 - 30944 Chuyển tiền nguyen thi le
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN XUAN 5161 - 02566  
1/8/23 10.000  TRINH MINH THUAN 5209 - 71045  
1/8/23 500.000 HUYNH ANH HIEU 5009 - 40531  Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG ANH 5212 - 18827  
1/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG LOAN 5240 - 30770 Chuyển tiền.CT từ 0071001216010 
1/8/23 10.000 HOANG THI THEU  5212 - 70724 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN TRONG HUU  5189 - 79173 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN VIET HUNG  5189 - 59390 Chuyển khoản
1/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5216 - 77925 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 PHAN QUANG CUONG 5219 - 55502  
1/8/23 10.000 HO DUC NGOC  5242 - 28752 Chuyển tiền.CT từ 0351001217119
1/8/23 10.000 DINH THI HOANG OANH 5216 - 46203  
1/8/23 10.000 NGUYEN VAN TOAN  5239 - 90104 Chuyển tiền.CT từ 0591000357886 
1/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72675 LNL.CT từ 1019286205 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71574 Ủng hộ quy.CT từ 0971000016286 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 10.000 HAM THI THANH TINH  5243 - 23562 Chuyển tiền.CT từ 1001000280065 
1/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 70470 chuc cac em hanh phuc .CT từ 0291000272468 
1/8/23 10.000 LE QUOC TRAM  5209 - 24299 Chuyển tiền
1/8/23 10.000 NGUYEN MANH KIET  5218 - 12745 Chuyển tiền
1/8/23 20.000 NGUYEN VAN HOANG 5243 - 99897 CT từ 1013909108 
1/8/23 20.000 MANH 5215 - 57979 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 10.000 VO THI QUYNH NHU 5218 - 25086  
1/8/23 10.000 TRAN VAN DAI 5219 - 24897  
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 23705 Ủng hộ quy trẻ em khuyết tật vn
1/8/23 10.000 LE DUC DUY 5017 - 16918  
1/8/23 20.000 PHAN SON NU 5189 - 84422  
1/8/23 125.000 Phan Duc Huy  5189 - 83678 checkscam Ủng hộ trẻ em khuyết tật
1/8/23 10.000 PHAM VAN BA  5244 - 63376 Chuyển tiền.CT từ 0181000686369 
1/8/23 20.000 nguyen van ninh 5212 - 96052  
1/8/23 10.000 BUI VAN PHI 5243 - 83838 CT từ 1015166790 
1/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09278 Quyên góp
1/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36803 lxstd tang từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 30.008 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32220 co len.CT từ 9965822911 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/8/23 9.000 DANG LE VAN HUU  5239 - 60577 Chuyển tiền.CT từ 1035609004
1/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 07017 Hỗ trợ trẻ em khuyết tậtViệt Nam
1/8/23 6.543 LE NGUYEN ANH HAO  5219 - 06631 Chuyển tiền qua MoMo
1/8/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 67455 Ủng hộ Quỹ từ thiện
2/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96650 Ủng hộ.CT từ 0071005432121 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87371 tre em.CT từ 1033825064
2/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81565 kho khan.CT từ 0351001228995
2/8/23 10.000 NGUYEN PHUC THAO UYEN  5240 - 88116 Chuyển tiền.CT từ 0301000430077 
2/8/23 10.000 LUONG VAN THANH 5217 - 92385  
2/8/23 10.000 LE DUC MINH TAN 5078 - 73585 CT từ 1031481571 
2/8/23 10.000 PHAN QUANG DAT 5242 - 91973 Chuyển tiền Ủng hộ tre em.CT từ 0651000833474 
2/8/23 1.000 NGUYEN THI THU PHUONG 5220 - 84892  
2/8/23 100.000 BUI ANH SA UNG HO 5239 - 73480 CT từ 0711000320779 
2/8/23 10.000 HUYNH THI PHUONG LINH  5215 - 40945 Chuyển tiền
2/8/23 100.000 THAI THI KIM YEN 5218 - 03880  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LO THI DAO  5212 - 99143 Chuyển tiền
2/8/23 15.000 NGUYEN CONG QUANG  5244 - 60850  Chuyển tiền.CT từ 0351000920957 
2/8/23 10.000 Nguyen Thi ngoc bich 5216 - 65488  
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 5242 - 81038 CT từ 0721000530521 
2/8/23 10.000 LEO VAN CHAU  5017 - 44850 Chuyển khoản 
2/8/23 50.000 NGUYEN VAN HUU 5216 - 39272 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 10.000 BUI THI NGOC GIAU  5245 - 56192 Chuyển tiền.CT từ 1013001383
2/8/23 10.000 NGO MACH XUAN DUC  5241 - 66547 Chuyển tiền.CT từ 0061001172336
2/8/23 10.000 Le Huynh Khoa 5245 - 52304 CT từ 1027848028 
2/8/23 200.000 LUU THI NGOC DIEM  5243 - 73400 Chuyển tiền.CT từ 0421000465056 
2/8/23 200.000 NGUYEN THI BAO YEN 5219 - 12010 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN PHUC LOI 5220 - 03997 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 MA THI LINH CHI  5189 - 15589 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 NGUYEN THU HUONG  5214 - 68765 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN VAN DOANH  5220 - 58734 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5017 - 77338 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN QUOC LINH  5078 - 35894 Chuyển tiền.CT từ 1039748721 
2/8/23 200.000 MO BON MY CHEN 5390 - 75955 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN VAN TINH 5388 - 70303  
2/8/23 21.608 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 57921 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.di lam
2/8/23 200.000 HA XUAN LONG 5218 - 97571 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 THACH NGON 5215 - 78132 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 PHAN VAN THUAT 5219 - 39041 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC NGHIA  5212 - 34487 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 THAI VAN TU  5017 - 02536 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 THAI VAN TU  5216 - 84711 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000  NGUYEN THI THU THAO  5218 - 72189 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 THAI VAN TU 5219 - 66117 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 28116 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 61908 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật 
2/8/23 30.000 HA ANH QUAN  5220 - 45476 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 HUYNH NGOC PHUNG  5217 - 44320  
2/8/23 300.000 CAO THI HUONG  5214 - 35385 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HUYNH THI MY  5017 - 34796  
2/8/23 300.000 Giang  5219 - 28691 Giang Chuyển khoản 
2/8/23 300.000  HOANG THI THU TRANG  5217 - 27050 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 NGUYEN NGOC ANH  5189 - 16253 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN XUAN CU  5242 - 45544 Chuyển tiền.CT từ 0011004414448 
2/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5388 - 15495 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 VO THI THU HIEN  5214 - 17708  
2/8/23 200.000 CHU THI MUI  5217 - 16595 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 06513 CK
2/8/23 300.000 VU THIKIM ANH  5218 - 00093 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 QUACH THI HA  5212 - 97814 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 TRAN THANH THAO 5215 - 96412  
2/8/23 300.000 DOAN THI NHUNG  5189 - 06125 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HIEN  5215 - 92591 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 NGUYEN THI ANH THU  5241 - 34510 Chuyển tiền.CT từ 1024762682 
2/8/23 300.000 QUAN THI VAN ANH  5216 - 91396 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000  VO THI KIM MAN 5212 - 90401 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 BUI THI TUYEN  5389 - 05147 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 TRAN THI THANH  5220 - 89635 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 HUYNH LE MI  5388 - 04486 Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 TA THI HANG 5239 - 28357 Chuyển tiền.CT từ 0551000316569
2/8/23 300.000 TRAN THI THUY VI  5216 - 87118  
2/8/23 200.000 DINH THI MONG TUYEN 5219 - 85602  
2/8/23 200.000 TRAN THI BE BA  5161 - 50164 Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 200.000 NGUYEN THI HONG QUY 5017 - 84431  
2/8/23 200.000 TRAN THI DUONG 5389 - 03332  Chuyển khoản 
2/8/23 200.000 HONG NGOC THAO VY  5161 - 50026 Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 10.000 DO PHUONG VIET 5242 - 42694 CT từ 0111001295824 
2/8/23 200.000 NGUYEN ANH HOANG CHAU  5217 - 80691  
2/8/23 300.000 CAO THI HOA  5216 - 80321 Chuyển tiền
2/8/23 200.000 THANH HUNG  5215 - 79662  
2/8/23 300.000 HA THI NU 5214 - 79135 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 200.000 TRUONG THI TRUC HAU  5161 - 49816 Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 300.000 PHAM ANH NGOC  5388 - 01620 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 PHAM THI THAO NGUYEN  5209 - 77940 Chuyển tiền
2/8/23 300.000 lan anh 5387 - 01310 lan anh ck
2/8/23 300.000 NGUYEN THI PHUONG MAI  5218 - 76671 Chuyển khoản 
2/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC DUNG 5212 - 76546 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5217 - 57031 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 DANG THI KIEU TRANG  5219 - 45744  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33185 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 LE THI THANH XUAN  5389 - 86265 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LUONG THI THU HIEN  5209 - 24476 Chuyển khoản 
2/8/23 20.000 LE QUOC TAM  5219 - 79311 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Dinh Quang truong 5212 - 73505  
2/8/23 10.000 DANG MINH TRIEM 5218 - 33465  
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 23221 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 13692 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
2/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 76010 chuc cac em hp.CT từ 0291000272468 
2/8/23 10.000 DO VAN THANH 5390 - 43445  
2/8/23 10.000 NGUYEN ANH DUNG 5217 - 73539  
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 42105 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 dangvancam 5213 - 68414  
2/8/23 10.000 VO THI HONG PHUONG  5215 - 67866  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE THI PHUONG  5209 - 65281 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DANG THI NGOC NGAN  5390 - 23436 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 nguyen quang thinh 5216 - 06278  
2/8/23 10.000 DUONG NGOC ANH  5209 - 91170  
2/8/23 10.000  NGUYEN THANH LIEU 5215 - 80462  
2/8/23 10.000 Ho phuy phuong 5387 - 08027  
2/8/23 20.000 TRAN THI THU NGAN  5220 - 56785 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5218 - 54846 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 nguyen que 5218 - 47551  
2/8/23 10.000 Phan Thanh Mai  5215 - 26382 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE NGOC DIEP  5212 - 09989 Chuyển tiền
2/8/23 20.000 TRINH THI THANH HUYEN  5212 - 05217  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN TRAN THU TRINH  5215 - 01968 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN NGOC DAM  5017 - 01457 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000  NGUYEN VAN QUANG  5209 - 00467 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE THI KIEU OANH 5218 - 99926 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI LY 5216 - 94067 Chuyển khoản  Từ thiện
2/8/23 50.000 Tran Minh Ngoc 5209 - 88206  
2/8/23 20.000 Kim Cuc 5209 - 86474  
2/8/23 20.000 TRAN THI ANH HONG  5215 - 74183 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI DINH 5218 - 64234 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 60715 Từ thiện
2/8/23 10.000 TRAN THI MO  5213 - 60449  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LU VAN MINH  5219 - 49151 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HOANG THI KY 5244 - 72019 Chuyển tiền.CT từ 0341007128620 
2/8/23 10.000 HUYNH THI THUONG  5017 - 41163 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/8/23 10.000 MAI VAN TY 5242 - 93724 CT từ 0881000474007 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5242 - 93516 Chuyển tiền.CT từ 0861000051812 
2/8/23 10.000 Nguyen Dieu Thuy 5209 - 32817  
2/8/23 10.000 DOAN HONG DIEP  5217 - 30462 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TONG THI CHINH  5220 - 21145 Chuyển tiền
2/8/23 137.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50932 Tre em.CT từ 0041000391199 
2/8/23 10.000 DINH THI HONG 5212 - 00802 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 PHAM QUYNH NHU  5215 - 00184 chuyen Từ thiện 
2/8/23 10.000 HangDao 5216 - 93076 HangDao ck
2/8/23 10.000 PHAM THI THUY LINH  5214 - 90267 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN NGOC BICH  5212 - 80191 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DUONG THI BICH NGOC  5219 - 76557 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LE THI THOM  5212 - 76088 Chuyển tiền
2/8/23 10.000  NGUYEN THANH NHAN  5245 - 67140 Từ thiện quy tre em.CT từ 1019548604 
2/8/23 10.000 Le Thi Man  5214 - 73665 Chuyển tiền
2/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5243 - 89248 Chuyển tiền.CT từ 0951004179762 
2/8/23 10.000 DO THI YEN 5390 - 50400  
2/8/23 10.000 LE THI TUONG VI  5161 - 30103  Chuyển tiền qua MoMo
2/8/23 10.000 NGUYEN THI CHAU  5213 - 72268 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 Dung  5215 - 70505  
2/8/23 10.000 HOANG NGOC YEN 5078 - 46627 Chuyển tiền.CT từ 0121001846225 
2/8/23 10.000 TRAN THI HUE 5215 - 70211 Chuyển tiền
2/8/23 20.000 DO THI HANG  5017 - 69977  
2/8/23 10.000 VU THANH HANG  5078 - 46583 Chuyển tiền.CT từ 1024543068 
2/8/23 10.000 LY THI HUONG 5219 - 68505 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NHUNG 5220 - 67885  
2/8/23 20.000 PHAM THI THAM  5244 - 66574 Chuyển tiền.CT từ 9965713185 
2/8/23 20.000 DO THI KIM OANH  5209 - 65622 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 TRAN THI BAO TRAN  5215 - 65379 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DAO THI THU THANH  5243 - 88641 Chuyển tiền.CT từ 1021699178 
2/8/23 10.000 TRAN THI TRANG 5241 - 79717 Chuyển tiền.CT từ 0591000391295
2/8/23 20.000 TA THI THANH HAI  5214 - 63000 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI DIEU AN  5017 - 62641 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5241 - 79533 chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 1037026157 
2/8/23 10.000 LE THI THUY AN 5214 - 59191 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5215 - 58623 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DANG THI HOAI THANH 5215 - 57997  
2/8/23 10.000 NGUYEN BICH PHUONG  5214 - 57383  
2/8/23 10.000 BUI THI HUONG THOM  5017 - 55887  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 HO THI KA MY  5389 - 45440 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HA THI HUYEN TRANG  5217 - 55086  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 10.000 NGUYEN THI LONG  5215 - 54320 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 DANG THU HA  5215 - 53813 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI THANH NGOC  5214 - 53774 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI THUY LINH 5220 - 53538 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 53225 Chuyển tiền 
2/8/23 10.000 LE THI THUY  5218 - 52905 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 CAO THI NHAN 5389 - 44657  Chuyển khoản 
2/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5216 - 52626  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 10.000 PHAM THI BICH HAI  5212 - 52498  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 DO THI QUY LIEN  5017 - 52450 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 TRAN KHANH LY  5215 - 51843  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 VO THI DUYEN  5389 - 44315 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 HOANG THI QUYEN  5212 - 51192 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 PHAM THI CHAU  5220 - 51161 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DO THI PHUONG QUYEN  5218 - 50514 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TRAN THI DIEM THUY  5389 - 43995 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5217 - 50072  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 20.000 HUYNH THANH THU  5245 - 65491 Chuyển tiền.CT từ 1015436868 
2/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 48760  
2/8/23 10.000 DO THI HUYEN TRANG \ 5213 - 48460  
2/8/23 10.000 DANG THI HIEN  5209 - 47957 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN TRANG  5216 - 34986 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5219 - 31827  Chuyển tiền
2/8/23 10.000 DO XUAN TAI  5209 - 26336 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 TRAN ANH TUYET  5214 - 25953 Chuyển tiền0
2/8/23 10.000 NGUYEN VO MINH KHOI  5387 - 19149 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THANH THUY  5390 - 18570 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 BUI VAN SON  5217 - 52974 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Ngo Van Mao  5213 - 48116 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/8/23 10.000 BUI TIEN NI 5209 - 41598 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGUYEN THANH PHUONG  5209 - 17836 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 LE THANH NHA  5209 - 13794 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 PHAM HONG VIET  5220 - 85195  Chuyển tiền
2/8/23 20.000 NGUYEN VAN HOI 5209 - 67314 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 THAI DINH THINH 5215 - 60023 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN HONG QUAN  5240 - 66442 Chuyển tiền.CT từ 1015564444 
2/8/23 10.000 BUI VAN CUONG  5215 - 35899 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN VAN HOA 5215 - 27816 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 NGO VAN HUNG  5215 - 13275 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 NGUYEN AN THUAN 5209 - 67094  
2/8/23 10.000 Nguyen Thanh Quyet 5219 - 36508  
2/8/23 10.000 NGUYEN THI HUAN  5217 - 17433 Chuyển khoản 
2/8/23 20.000 DOAN BA QUANG  5017 - 90348 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LY KIEU HOA  5214 - 88936 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
2/8/23 10.000 Nguyen ke long 5388 - 36842  
2/8/23 10.000 Nguyen Trung Nguyen  5212 - 40512 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 LE MANH HUNG  5218 - 36946  Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 VI VAN HA  5216 - 57953 Chuyển tiền
2/8/23 10.000 TO HOANG GIANG 5245 - 32003 Chuyển tiền.CT từ 1038136778 
2/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96770 Chuyển Quỹ từ thiện
2/8/23 10.000 LUONG THI NHU QUYNH  5213 - 51820 Chuyển khoản 
2/8/23 10.000 Dangvanhuyen 5017 - 47999  
2/8/23 200.000 QUY HA  5017 - 03426 QUY HA 1 Giap Nhi Ủng hộ quy vtekt
2/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44027 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42083 Trẻ em khuyết tật.CT từ 0441000751823 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/8/23 200.000 NGUYEN TINH YEN 5090 - 60151 CT từ 0071001198891 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/8/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35729 m.CT từ 9879577109 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 83228 vo chong QKHY Ủng hộ quy bao tro tre tan tat VN
2/8/23 4.500.000 MAI SY MINH 5219 - 37171 Chuyển tiền
2/8/23 500.000 NGUYEN TRAN TRONG NHAN  5242 - 88402 Chuyển tiền Ủng hộ Trẻ em khuyết tật.CT từ 0121000875297 
3/8/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97692 nha binh thuong.CT từ 1029987082 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 14.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93980 e chi co tung nay xin duoc gop chut it .CT từ 1032337035 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88946 trogiupcacem vuotkho.CT từ 1039745831 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5078 - 77595 Chuyển tiền.CT từ 0181003390739 
3/8/23 10.000 KIEU THI KIM OANH  5219 - 71889 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5217 - 38574 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 HOANG QUANG HUY  5213 - 63374 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG MAI  5215 - 59069 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5244 - 90646 CT từ 1022199041 
3/8/23 10.000 PHAM XUAN DAO 5209 - 58330 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 70.000 THAI VAN TU 5218 - 51978 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LUONG VAN HANH  5017 - 26660 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 GIANG THI DUA  5212 - 25243 Chuyển khoản 
3/8/23 500 NGUYEN THI THANH THUY 5215 - 16540 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 200.000 NGUYEN THI THUONG  5242 - 99345 Chuyển tiền.CT từ 0951004196672 
3/8/23 10.000 DAU THI NGAN  5219 - 47460 Chuyển tiền
3/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 36924 giupdotreemkhuyettat
3/8/23 10.000 PHAM DINH YEN 5241 - 88968 CT từ 1028548536
3/8/23 10.000 NGUYEN THAI BINH  5219 - 00854 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 200.000 NGUYEN THI NHUNG  5216 - 97022 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 71758 Chuyển Quỹ từ thiện
3/8/23 10.000 TRAN THANH HA  5216 - 96740  
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 78296 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 200.000 NGUYEN THI DUNG  5078 - 36409 Chuyển tiền.CT từ 0351000851050 
3/8/23 10.000 NGUYEN BA TUAT  5217 - 67951 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRAN VAN SON  5387 - 03843  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96880  
3/8/23 200.000 VAN GIA LINH  5216 - 65499 TIEP BUOC YEU THUONG 
3/8/23 10.000 TRAN HAI NAM 5390 - 86048 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 Nguyen Thi Bao Yen  5220 - 46886 Chuyển tiền tu Viettel Money
3/8/23 20.000 NGO VAN BAO 5216 - 44266 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 NGUYEN NGOC MY  5209 - 33681 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DUONG THANH PHONG  5216 - 25433  Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 TRAN THI DUNG  5218 - 78943 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 PHAM THI LAN HUONG  5216 - 76458 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 CHI HA 5017 - 70660  
3/8/23 300.000 TRAN THI THANH 5212 - 50218 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 HOA THI THU HUONG  5245 - 50208 Chuyển tiền.CT từ 0851000031950
3/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5213 - 47942 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 CHAO MUI SENH 5213 - 39966 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 CAO THI HUONG  5215 - 38847 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000  NGUYEN THI THU THAO 5209 - 37334 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 TRIEU THI XUAN  5189 - 49307 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 NGUYEN THI TAM  5388 - 48947 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 NGUYEN LY THANH PHUONG 5390 - 48025 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 NGUYEN LE THANH HIEN  5218 - 32699 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 MAI THI THUY 5189 - 47381 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 CHU THI MUI  5217 - 29288 Chuyển tiền
3/8/23 200.000 TA DUY HAI  5219 - 26805  
3/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5388 - 45862 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 PHUNG THI MINH HOA  5219 - 24992  
3/8/23 300.000 NGUYEN TRAN THAO NGUYEN  5161 - 64916 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5388 - 45294 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 DANG THI VAN  5387 - 45100 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 Dinh Thi Trang  5212 - 23098 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 TRAN THI BE BA 5161 - 64815 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 300.000 VU THI PHUONG 5219 - 21830 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 THEN SAO LAN  5218 - 20844 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY DUONG 5244 - 48347 Chuyển tiền.CT từ 1016819974 
3/8/23 200.000 DINH THI MINH  5189 - 44099  Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 THANH HUNG  5209 - 20286  
3/8/23 200.000 TRAN THI THU HANG  5387 - 44036 Chuyển khoản 
3/8/23 200.000 DANG THI KIM OANH  5245 - 48312 Chuyển tiền.CT từ 0951004211076
3/8/23 200.000 THAO THI DO  5216 - 20120 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 TRAN NGUYET HANG  5213 - 18991  Chuyển tiền
3/8/23 200.000 THAO THI CA  5078 - 94727 Chuyển tiền.CT từ 1033660588 
3/8/23 200.000 DOAN THI QUYNH  5212 - 18382 Chuyển tiền
3/8/23 300.000 HOAISUONG 5216 - 17915  
3/8/23 300.000  VO THI KIM MAN 5216 - 16825  Chuyển tiền
3/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC DUNG 5017 - 15794 Chuyển khoản 
3/8/23 300.000 HA THI NU  5220 - 15763 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
3/8/23 300.000 LUU THI NGOC DIEM  5243 - 70191 Chuyển tiền.CT từ 0421000465056 
3/8/23 200.000 Bui tuan khiem 5390 - 42472  
3/8/23 200.000 TA THI HANG  5242 - 70107 Chuyển tiền.CT từ 0551000316569 
3/8/23 300.000 BUI THI TUYEN  5390 - 42048  Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 PHAM VAN KHA  5216 - 81573 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 HOANG CONG GIANG 5078 - 90347 CT từ 0821000190024 
3/8/23 10.000 TRAN THI THUONG  5217 - 56276 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 55650 Chuc cac em khoe manh, binh an
3/8/23 10.000 NGUYEN CANH TAM 5017 - 01511  
3/8/23 10.000 NGUYEN DUC TRUONG  5241 - 52811  Chuyển tiền.CT từ 0821000079123 
3/8/23 10.000 giang thi xua 5217 - 72089  
3/8/23 10.000 HOANG ICH THUAT 5017 - 65814  
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 56379 Chuyển Quỹ từ thiện
3/8/23 10.000 Vu xuan hoang 5213 - 55048  
3/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5387 - 80997 Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75373 dndndn.CT từ 0281000473739 
3/8/23 24.000 MA THI OANH  5215 - 77533 ck Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 20.000 HOANG TIEN HUAN  5245 - 30138 Chuyển tiền.CT từ 9812912111
3/8/23 10.000 LE THI MY TRINH  5215 - 37421  Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 NGO THI THUY  5209 - 32322 Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 LUU THI NA TRA  5220 - 19545 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN VAN LY  5217 - 99309  
3/8/23 10.000 DUONG THI THU HIEN  5214 - 92699  
3/8/23 10.000 HOANG NGOC ANH  5219 - 89011 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 BUI THI BICH NGOC  5017 - 66270 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN NGOC NGUYEN 5213 - 65975 Chuyển tiền
3/8/23 20.000 PHAM NGOC HUYEN  5017 - 28669 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 DANG THI MY DUYEN 5218 - 26503  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 CANH THI LAN HUONG  5214 - 04690  
3/8/23 10.000 VO THI THU TRA  5219 - 85481 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5218 - 68800  Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THUY 5209 - 62772 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 PHAN VAN THUONG  5219 - 60554  Chuyển tiền
3/8/23 10.000 VU THI DUNG  5215 - 59004 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRUONG THI HONG THUY 5245 - 98135 Chuyển tiền.CT từ 9915877884 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI KHUYEN  5219 - 54805  Chuyển tiền tu Viettel Money
3/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 44735 Chuyen qua ZaloPay
3/8/23 10.000 LE THI HUONG  5389 - 06031 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DUONG THI THU NGA  5240 - 30655 Chuyển tiền.CT từ 0071000992620
3/8/23 10.000 PHAN THI THANH THINH  5212 - 34036 Chuyển tiền
3/8/23 20.000 Ho Thi Nhu 5161 - 43916  
3/8/23 10.000 NGO THI BICH NGOC  5209 - 33464  
3/8/23 10.000 CAN NHIT CUONG  5245 - 96599 CT từ 1030371513 
3/8/23 10.000 DANG THI PHUONG  5219 - 22988 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH  5217 - 11047 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN HUYNH THANH HONG  5388 - 99037  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 BUI THI DIEP 5388 - 98318 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 VU KIM THUY  5213 - 06969 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Hoang The Doanh 5215 - 01588 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 PHAM THI LE QUYEN  5220 - 00872  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5017 - 97887 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LE THI THOI 5214 - 97224  
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG THUY  5217 - 96148 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI THUAN  5219 - 93597  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 TRIEU THI CHINH  5216 - 93289 Chuyển tiền tu Viettel Money
3/8/23 10.000 PHUNG PHI YEN  5214 - 91535 chuyen vi quy tre e khuyet tat
3/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5209 - 90749 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 HA THI MINH PHUONG  5217 - 90302 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 HO THI TRUC LY  5215 - 89716 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DANG THI CAM THU  5161 - 42001 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 10.000 HOANG THI THO 5209 - 87352 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN HUONG CUC  5017 - 87132  
3/8/23 10.000 PHAM THI LINH  5219 - 86134 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 DOAN THI HA MY  5219 - 86071  
3/8/23 10.000 NGUYEN THI TUAN ANH  5017 - 86032 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA LE  5242 - 35964  
3/8/23 15.000 NGUYEN THI BA HUYEN  5219 - 84882  
3/8/23 10.000 TRAN THI HAI YEN  5219 - 84702  
3/8/23 10.000 DOAN HONG NGOC  5212 - 84224 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGO THI NHUNG 5390 - 91331 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 HOANG THI HANG 5387 - 91303 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LE THI HANG NGA 5078 - 48491 Chuyển tiền.CT từ 1022937716 
3/8/23 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 58545 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.SH
3/8/23 10.000 KATOR THI NHANG N 5078 - 48450 Chuyển tiền.CT từ 1039457287 
3/8/23 20.000 DO THI KIM LINH  5217 - 80843  
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 80482 Ủng hộ
3/8/23 13.000 Nguyet  5213 - 80009 Nguyet chuyen 
3/8/23 10.000 HUYNH THI BICH UYEN 5387 - 90685 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HA GIANG  5218 - 79844 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5217 - 79608 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN BAO NGOC  5213 - 79535 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 DAO THI DUNG  5243 - 35616 Chuyển tiền.CT từ 0341007091273 
3/8/23 20.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5215 - 79163 Chuyển tiền Từ thiện 
3/8/23 10.000 KIEU THI HANG  5388 - 90376  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LE THI XUAN LE 5242 - 35577 Chuyển tiền.CT từ 0271001097009
3/8/23 10.000 LE THI MINH PHUONG  5213 - 78615 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRAN THI THU TAM  5387 - 90324 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Le Thi Linh 5212 - 78287 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 BUI NHU NGOC  5219 - 77499  
3/8/23 10.000 HUYNH THI THANH PHUONG  5212 - 77480 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 PHUNG THI THU HUONG  5017 - 77212 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 5244 - 93140 CT từ 0901000114147 
3/8/23 10.000 LUU THI LINH  5214 - 75148 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THANH PHONG 5078 - 44991 Ủng hộ.CT từ 1019232642 
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 76641 Vi Trẻ em khuyết tật
3/8/23 20.000 TRINH THI MAI ANH  5241 - 98338 Chuyển tiền.CT từ 1031465134 
3/8/23 10.000 NGUYEN XUAN HOA  5217 - 19768 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 TRIEU VAN DAN  5161 - 34650 Chuyển tiền qua MoMo
3/8/23 10.000 DAO HUY THOAN  5217 - 90522  
3/8/23 10.000 NGUYEN TRONG DUC  5387 - 34782 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN QUANG TRUONG  5217 - 57951  
3/8/23 50.000 HA THI LIEN 5220 - 40532  
3/8/23 10.000 Nguyen van linh 5390 - 24570  
3/8/23 10.000 BUI THI HONG  5017 - 32693 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN VAN CO  5220 - 26039  
3/8/23 10.000 HUYNH HOANG MINH  5212 - 02040  Chuyển tiền
3/8/23 275.000 HA THI THAO  5214 - 75700 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN HOANG HAI  5388 - 02941 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 Le thi thao 5216 - 36054  
3/8/23 10.000 LE THI HOAI  5218 - 86228 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 NGUYEN THI A TIEN  5213 - 66575  Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 BUI ANH SON 5220 - 66489  
3/8/23 10.000 DANG VAN TRUYEN  5215 - 57697 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 49975 Ck
3/8/23 20.000 NGUYEN VAN QUAN  5387 - 70169 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 BUI VAN KHANH  5212 - 38266 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRUONG VAN DANH  5209 - 02451 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 LUONG THI MY HUNG  5216 - 91295 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 Phan thai ung ho 5218 - 78413  
3/8/23 10.000 TRAN THI BICH  5220 - 47104 Chuyển tiền
3/8/23 10.000 TRAN HUU DUYEN  5214 - 70248 Chuyển khoản 
3/8/23 20.000 thangtd28 5217 - 56764  
3/8/23 10.000 HOANG TON KHE  5189 - 09762 Chuyển khoản 
3/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 75025 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
3/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 99320 Ck
3/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5212 - 80040 Chuyển khoản 
3/8/23 10.000 NGUYEN HUY NGHIA  5216 - 61905  
3/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45766 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5215 - 92904 Chuyển khoản 
3/8/23 12.000 DANG LE VAN HUU  5242 - 36338 Chuyển tiền.CT từ 1035609004 
4/8/23 50.000 NGUYEN THI HONG VAN  5218 - 89270 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 TRAN NHAT DUOC  5078 - 24575 Ủng hộ quy Trẻ em khuyết tật.CT từ 0481000727332 
4/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 30861 Chuyển tiền tu Viettel Money
4/8/23 10.000  Nguyen Thanh Cong 5213 - 53940  
4/8/23 10.000 NGUYEN VAN HANH  5216 - 32070 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 01484 chuc moi nguoi co nhieu suc khoe
4/8/23 10.000 CAO THANH SANG 5161 - 29624 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 LUONG VAN HUNG 5209 - 31585 Chuyển tiền
4/8/23 50.000 LE DUC DUNG 5017 - 17594 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 Le Thi Thuy Tien 5217 - 81714 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 PHAN THI THANH GIANG  5209 - 69340 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 Nguyen kieu linh 5243 - 62615 Nguyen kieu linh.CT từ 0411000807797 BUI DUY KHUONG 
4/8/23 20.000 NGUYEN THI LOI  5217 - 15439  
4/8/23 10.000 VO VIET TAN 5220 - 04519  
4/8/23 200.000 VAN GIA LINH  5218 - 90363 chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
4/8/23 10.000 NGUYEN VIET LINH 5390 - 93476  
4/8/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG  5209 - 67469 Chuyển tiền
4/8/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5242 - 53037 Chuyển tiền.CT từ 0621000449155 
4/8/23 10.000 NGUYEN THANH LIEM  5240 - 42117 Chuyển tiền.CT từ 1015534896 
4/8/23 10.000 TRINH THI UT HUE  5242 - 48141 Chuyển tiền.CT từ 0841000067716 
4/8/23 10.000 DO THI PHUONG ANH  5213 - 21428  chuyen Ủng hộ 
4/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH SEN 5215 - 10428 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 Luong Trung Tu 5161 - 08092  
4/8/23 10.000 BUI MANH CUONG 5214 - 82324  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
4/8/23 10.000 TRAN VAN KIEN  5212 - 73852  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 LE CONG TUAN 5217 - 57784 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 PHAM THI HIEN  5214 - 55559  
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44130 binh thuong.CT từ 0341007010767 
4/8/23 10.000 HUYNH VAN QUOC  5213 - 16411 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 HOANG THE DO  5214 - 12048 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 NGUYEN VAN TU  5217 - 72701 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 NGUYEN THI THUONG  5245 - 90642 Binh yen.CT từ 0951004196672 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58308 OK
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC THACH  5219 - 43324 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH THAO  5215 - 77993 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LY VAN NON 5219 - 64201  
4/8/23 300.000 PHAM THI LAN HUONG  5213 - 59249  Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 DO THI THANH THUY  5218 - 59121 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 200.000 PHAM NGOC TRUNG  5214 - 38515 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 NGUYEN THI NGA 5219 - 27957 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 CHU THI XUAN  5189 - 91377 Chuyển tiền
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27556 quy chung .CT từ 0691000305891 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 200.000 NGUYEN THI THU  5216 - 24732 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 Nguyen Thi Bao Yen  5215 - 15023 Chuyển tiền tu Viettel Money
4/8/23 200.000 GIANG THI DUA 5220 - 14544 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5209 - 12246 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 NGUYEN THI THUYET  5214 - 12042 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 LY VAN THAO 5216 - 00404 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 VO THI NGOC NGA 5241 - 93634 Chuyển tiền.CT từ 1023899416
4/8/23 300.000 HOA THI THU HUONG  5239 - 87388 Chuyển tiền.CT từ 0851000031950 
4/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC  5209 - 91921 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 DAO THI HONG NGOC  5217 - 90108 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 VO NGOC HAN  5017 - 89170 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000  NGUYEN THI KIEU OANH  5209 - 88647 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 DO ANH THU  5215 - 84822 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 NGUYEN THI TAM 5213 - 84130 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRUONG VINH PHAT  5078 - 24154  Chuyển tiền.CT từ 0111000208488 
4/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23923 BT .CT từ 1035030285 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 300.000 VU THI PHUONG 5212 - 78325 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 BUI CAM LINH  5239 - 86400 Quyen gop.CT từ 0881000440254
4/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 75643 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 300.000 LUU THI NGOC DIEM  5078 - 23454  Chuyển tiền.CT từ 0421000465056
4/8/23 300.000 THAO THI CA 5242 - 20903 Chuyển tiền.CT từ 1033660588 
4/8/23 200.000 CHAO MUI SENH  5212 - 71186 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 TRAN THI THU HANG  5219 - 70914  Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 TRUONG QUANG HAI  5209 - 70768 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 NGUYEN THU TRANG  5017 - 70729 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 DANG THI KIM OANH  5241 - 91885  Chuyển tiền.CT từ 0951004211076
4/8/23 200.000 HOANG THI SEN  5214 - 68856 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 TRAN THI HOA 5212 - 68715  Chuyển tiền 
4/8/23 200.000 TRINH MAI LOAN 5241 - 91812 Chuyển tiền.CT từ 1016064558 
4/8/23 300.000 NGUYEN LE THANH HIEN  5213 - 68022  Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 PHUNG THI MINH HOA  5218 - 67374  
4/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5389 - 80254 Chuyển tiền
4/8/23 300.000 THEN SAO LAN  5214 - 67070 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 TRAN THI PHUONG ANH 5209 - 66408 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 NGUYEN THI NHUNG  5212 - 64510 Chuyển tiền
4/8/23 200.000 NGUYEN THI KIM SANG  5161 - 95187 Chuyển tiền qua MoMo
4/8/23 300.000 DINH THI TRANG  5218 - 64169 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
4/8/23 200.000 PHAM THI THANH THI  5215 - 63645 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 MAI THI ANH  5209 - 63339 Chuyển khoản 
4/8/23 300.000 DINH THI MINH  5216 - 61770  Chuyển khoản 
4/8/23 200.000  TRAN THI NHAT PHUONG  5214 - 60916  Chuyển tiền
4/8/23 65.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93588 huu duyen .CT từ 1016200545 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5216 - 42666 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18654 chuyenQuỹ  từ thiện
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89040 tre em kho khan.CT từ 0441000741207 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5216 - 75487  
4/8/23 10.000  NGUYEN THI KHANH LY  5217 - 61686 Chuyển tiền
4/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84761 khuyet tat .CT từ 1039809692 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 TRAN THI NHAT LINH  5388 - 17826  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN DAC DIEN  5017 - 94284 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LA THI LIEN 5219 - 83844 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LE QUOC THANH  5239 - 64797 Chuyển tiền.CT từ 0821000107055 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 26295 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5240 - 67782  Chuyển tiền.CT từ 1039811645 
4/8/23 10.000 TRAN LE KHANH LINH  5209 - 64260 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 \DINH THI THANH TAM 5209 - 55396 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 Nguyen thi lan anh 5215 - 48323  
4/8/23 20.000 THAI THI SAM 5216 - 34230 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN QUOC PHONG 5214 - 27845  Chuyển tiền
4/8/23 10.000 PHAM THI THUY 5212 - 24495 Chuyển tiền tu Viettel Money
4/8/23 10.000 LE THI NGOC HAN  5212 - 07486 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 HOANG DUC TRONG  5215 - 99157 Chuyển tiền
4/8/23 50.000 LY DINH DUONG 5243 - 69743 Chuyển tiền.CT từ 0851000030899 
4/8/23 20.000 TRAN THI NGUYEN 5219 - 93221 Chuyển khoản  quy vi tre e khuyet tat viet nam
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61009 NVVP.CT từ 0071001759179 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HOAI  5213 - 87268 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 HOANG THU HANG  5217 - 84618  
4/8/23 3 nguyen dinh huy 5217 - 74078  
4/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 70919 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI THUONG  5017 - 70821 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 DAU THI THANH NGA 5215 - 66746  
4/8/23 20.000 TRUONG THI LIEN  5240 - 58489 Thien nguyen.CT từ 1012541986 
4/8/23 10.000 Nguyen Cuong Quyet 5017 - 43567 Ủng hộ
4/8/23 10.000 PHAM THI NGUYET 5214 - 42351  
4/8/23 10.000 LANH VAN TOAN  5218 - 38006 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG  5161 - 71338 Chuyển tiền qua MoMo
4/8/23 20.000 BUI THUY TIEN 5240 - 56255 Chuyển tiền.CT từ 0971000010077
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54843 sv.CT từ 1016746509 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC DUYEN  5209 - 25981  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 DINH THI YEN  5219 - 24169 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH SA  5387 - 28816 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 PHAN THI THUY LANH 5213 - 22521  
4/8/23 10.000 LE THI HANH 5209 - 21261 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 PHO VIET HA  5213 - 21222 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 LE NHU QUYNH  5214 - 20984 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI HOA  5218 - 19686  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5216 - 13871 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 TA THI DINH  5017 - 10790 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LE THI THANH THUY  5209 - 07296 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI LE  5213 - 06163 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 DO THI CHUYEN 5245 - 41209 Chuyển tiền.CT từ 0221000052818 
4/8/23 10.000 HOANG THI DUNG 5245 - 41156 Chuyển tiền.CT từ 0641000025510
4/8/23 10.000 HA DIEP LINH  5214 - 04027 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 NGUYEN TRANG LY  5217 - 01826 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH SA  5217 - 98553 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 PHAM THI LUONG  5217 - 97952  
4/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5215 - 95602 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH  5078 - 51775 Chuyển tiền.CT từ 0351000640051 
4/8/23 10.000 PHAM THI BICH HUE  5244 - 40429  Chuyển tiền.CT từ 1039531979 
4/8/23 10.000 LUONG THI THANH THAO 5217 - 92600 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
4/8/23 10.000 HO THI HANH 5189 - 19783 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 DAO THI XUAN HUONG  5390 - 19643 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 MAI THI NGA 5214 - 90891 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 VU THI LAN PHUONG  5214 - 90709 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 NGUYEN THI NGUYET  5213 - 90613 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 DUONG THI THUY  5216 - 90326 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LANG THI THUY  5217 - 88838 Chuyển khoản 
4/8/23 20.000 NGO KIM HANG 5240 - 53441 Chuyển tiền.CT từ 1022737448
4/8/23 10.000 PHAM MAI THUONG  5217 - 88415  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 LOC THI THIEP 5215 - 88329 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LE THI HUONG  5078 - 51237 Chuyển tiền.CT từ 1015066091 
4/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuy  5219 - 87636 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5220 - 87601 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN 5213 - 87566 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC ANH CAC  5243 - 62152 Chuyển tiền.CT từ 1017911561
4/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG NHUNG  5218 - 86811 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 TRAN THI THU TRAM  5017 - 86709  Chuyển khoản 
4/8/23 10.000  HA THI THUY AN 5213 - 86457 Chuyển tiền
4/8/23 100.000 dao ha trang  5217 - 86383 ck
4/8/23 10.000 HOANG VAN LY 5212 - 86374 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
4/8/23 10.000 TRAN THI DUNG 5218 - 85850 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 NGUYEN NGOC NHU THAO  5240 - 53227 Chuyển tiền.CT từ 0061001121440 
4/8/23 20.000 LE THI THANH XUAN  5242 - 62040  Chuyển tiền.CT từ 0771000609564
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 70854 CK
4/8/23 10.000 NGUYEN HOANG NGAN 5239 - 46189 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0721000534183 
4/8/23 10.000 DO DANH DU  5216 - 43157  
4/8/23 10.000 DIEP NGHIA  5220 - 76726  Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LE VAN HOA  5214 - 97323 Chuyển tiền
4/8/23 10.000 LY VAN LANH  5390 - 58280 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 69168 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
4/8/23 10.000 TRAN SO 5390 - 55028 Chuyển khoản 
4/8/23 500.000 HOA, YEN  5242 - 47210 HOA, YEN Ủng hộ quy.CT từ 0531002496766 NGUYEN THI YEN 
4/8/23 10.000 NGUYEN VAN NGOC  5239 - 31429 Chuyển tiền.CT từ 0011004039221 
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 43684 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 BUI PHUONG NAM  5388 - 37852 Chuyển khoản 
4/8/23 20.000  NGUYEN DUC TOAN  5242 - 42614 HO TRO Trẻ em khuyết tật.CT từ 0361000330612
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 30645 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 25093 Chuyển Quỹ từ thiện
4/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 94699 CK
4/8/23 10.000 Dinhduytam 5215 - 94399  
4/8/23 10.000 VO NGOC PHU  5219 - 77232 Chuyển khoản 
4/8/23 200.000 NGUYEN QUANG SANG  5239 - 98028 Ủng hộ.CT từ 0201000659315 
4/8/23 10.000 PHAM DUC HOANG  5219 - 35549 Chuyển tiền
4/8/23 20.000 TRINH THI HUYEN  5388 - 87146 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 tung 5215 - 66112 ck
4/8/23 10.000 DAO THI THU THAO  5220 - 60439  
4/8/23 10.000 LE THANH NHUT 5219 - 48571  
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 45521 Ủng hộ Trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/8/23 10.000 QUACH DONG KHOI  5245 - 82763 Chuyển tiền.CT từ 0191000343602 
4/8/23 10.000 PHAN VAN THUAT  5213 - 58606 Chuyển khoản 
4/8/23 10.000 Nguyen Thi Ha  5212 - 45563 Chuyển tiền 
4/8/23 10.000 KHUAT THI ANH CHAM  5214 - 13278  
4/8/23 20.000 LUONG BINH TRONG 5213 - 87591  
4/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 68787 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
4/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65074 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/8/23 10.000 NGUYEN VAN CONG  5017 - 81678 Chuyển khoản 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 55879 Ủng hộ quy Trẻ em khuyết tật 
4/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43732 Ủng hộ vi tr em khuyet tat.CT từ 0671004079978 
4/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 16224 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Viet Nam
4/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20255 Ủng hộ.CT từ 0021000265602 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 20157 Gop 1 chut suc vi cac em
5/8/23 87.000 Lop Thuong mai dich vu he 2023.1 FTU 5239 - 96610 Lop Thuong mai dich vu he 2023.1 FTU.CT từ 1017920509 NGUYEN THI THANH HOA 
5/8/23 5.000 DANG THI MAI  5215 - 37576  
5/8/23 20.000 HOANG THI THANH XUAN  5215 - 92374 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 LO THI THU NGUYET  5212 - 99903 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 BUI QUOC BAO 5017 - 78202  
5/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH TAM  5220 - 77940 Chuyển khoản 
5/8/23 20.000 CAO THI NHAI 5214 - 01718 Ủng hộ 
5/8/23 200.000 PHAN THI TUYET 5241 - 72085 Chuyển tiền.CT từ 0501000058805 
5/8/23 10.000 DO THI NGUYEN  5217 - 35616 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LINH 5017 - 89618  
5/8/23 200.000 MAI THI NGOC ANH  5213 - 53453  Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5161 - 41916 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 200.000 ailinh  5161 - 41703 ailinh Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 20.000 LE THI MY Y 5161 - 41495 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5215 - 92429  
5/8/23 200.000 DINH HUYEN TRANG  5161 - 39512 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 10.000  HOANG VAN TUAN 5219 - 68654 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH THUONG 5214 - 99372 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 nguyen thi bich thuy 5389 - 45788  
5/8/23 10.000 TRINH THI NGOC QUYEN  5215 - 42660 Chuyển khoản 
5/8/23 1.308 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30961 .hhh.CT từ 1019249886 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 25386 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 200.000 LE THI NHU Y 5389 - 38020 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG  5212 - 16668  
5/8/23 200.000 LA DIEP ANH 5217 - 14276 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 TRAN NGOC LINH  5389 - 27887 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI PHU 5216 - 60135 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 TRAN THI THU HANG 5390 - 18720 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Vu Thi Kim Thuy  5215 - 17275 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 LUU THI NGOC DIEM  5244 - 32189 Chuyển tiền.CT từ 0421000465056 
5/8/23 200.000 NGUYEN QUYNH MAI  5189 - 12306 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5387 - 10224 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 NGUYEN THI THUYET  5017 - 87959  Chuyển tiền
5/8/23 200.000 Tran th tam 5217 - 86519  
5/8/23 300.000 HOANG THI GIANG  5017 - 86037 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 79987 Từ thiện 
5/8/23 300.000 CAO THI THU HUONG  5220 - 78375 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000  Nguyen Thi Kieu Oanh 5216 - 77180  
5/8/23 200.000 PHAM THI LUONG  5209 - 77096 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 BUI THI HUONG 5218 - 76866 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 DO THI BICH PHUONG  5217 - 75745  Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 DONG BICH DIEP  5217 - 74868 Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 TRAN THI HOA 5219 - 73047 Chuyển tiền 
5/8/23 300.000 BUI CAM LINH  5240 - 43240 Chuyển tiền.CT từ 0881000440254 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI CHAM ANH  5387 - 06217 Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 PHAM THI THANH THI  5220 - 70729 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 PHAM THI THANH  5239 - 37214 Chuyển tiền.CT từ 1036649364 
5/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH  5212 - 68602 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 PHAM THI CHUYEN 5215 - 66516  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 200.000 HOANG THI DUONG 5213 - 64584 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 TRINH MAI LOAN  5244 - 29365 Chuyển tiền.CT từ 1016064558 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI MY DUYEN  5218 - 63201 Chuyển khoản 
5/8/23 300.000 VU THI KIEU  5209 - 61566 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 60612 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 03969 Chii Ann
5/8/23 200.000 TRAN THI PHUONG ANH  5388 - 03538 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THI NGA 5209 - 58165 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 NGUYEN THUY TRANG  5216 - 58154  
5/8/23 300.000 CHU THI XUAN 5389 - 03385  Chuyển tiền
5/8/23 300.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5212 - 56920 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000 MAI THI ANH  5209 - 56837 Chuyển khoản 
5/8/23 200.000  TRAN THI NHAT PHUONG  5216 - 56078 Chuyển tiền
5/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM SANG  5161 - 26635 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 200.000 NGHIEM TRAN MAI ANH 5219 - 54230 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 53762 Chuyển tiền lien ngan hang
5/8/23 200.000 NGUYEN KHANH HOA  5390 - 02278 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 LE THI HA  5389 - 02239 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU DUNG  5189 - 01919  Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 PHUNG THI UT 5212 - 24607  
5/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEU 5212 - 64283  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 PHAM THI NGOC 5017 - 60450  
5/8/23 10.000 Trieu van hiep 5220 - 55096  
5/8/23 10.000 HOANG TIEN THO  5212 - 20177 Chuyển tiền
5/8/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5244 - 99522 Mong an yen cho cac be.CT từ 1015944765 
5/8/23 10.000 NGUYEN TAT NHAT 5017 - 86956  Ủng hộ tre em 
5/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84756 tre khuyet tat.CT từ 0821000084500 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 LE THI VAN ANH  5389 - 64717 Chuyển khoản 
5/8/23 5.000 HA THI HUYEN  5214 - 55548 Chuyển tiền
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82276 full.CT từ 1018394403 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/8/23 10.000 TRAN THI LE THUY  5078 - 81882 Chuyển tiền.CT từ 1019677435 
5/8/23 10.000 LE MINH TRUONG  5220 - 42985 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 NGUYEN THI LINH  5209 - 24620 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 MAI THI HIEN 5212 - 05420 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 HOANG THI HIEP  5242 - 35003 Chuyển tiền.CT từ 1021892631 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 81041 Ck
5/8/23 15.000 PHAM THI NHUNG  5213 - 58401 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN NHU QUYNH  5214 - 11263  Chuyển tiền
5/8/23 2.000 TRAN DAI HA 5242 - 30192 CT từ 0711000307655 
5/8/23 10.000 TRINH THI THUY 5212 - 98360 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 91902 Chuyển Quỹ từ thiện 
5/8/23 10.000 NGUYEN THANH SON 5219 - 83914  
5/8/23 100.000 DU VAN TU 5189 - 24602 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 LUU THI THUY NGA 5217 - 78533  
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG  5189 - 22924 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 LUONG THI HUYEN TRANG  5220 - 71686 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 68218 Quy Trẻ em khuyết tật
5/8/23 1.500.000 CAO BA QUAN 5219 - 59137 CAO BA QUAN chuyen 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG LY  5218 - 55698 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 LE THI THUY 5212 - 41189 Chuyển khoản 
5/8/23 20.000 Nguyen Thi Tham  5212 - 40149 Chuyển tiền
5/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 95105 Tho ck
5/8/23 20.000 PHAM THU HIEN 5209 - 93774 Chuyển khoản 
5/8/23 20.000 TRAN DANH  5214 - 82598 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU PHUOC 5240 - 93088 Chuyển tiền.CT từ 0041000298338 
5/8/23 10.000 DOAN THI THO  5209 - 64831 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH THUY  5390 - 99442 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 54347 ck
5/8/23 10.000 HUYNH THANH VUONG  5214 - 53044  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Nguyen Thi Ngoc Phuong  5217 - 44601 Sdt 0703946217
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5212 - 39390 Chuyển tiền
5/8/23 20.000 LO THI THOA  5214 - 34404 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 PHAM THI MINH PHUONG  5216 - 30488 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 CAO THI TUYET NHUNGGG  5390 - 92913 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 LE THI MY DIEU  5239 - 84561 Chuyển tiền.CT từ 0041000221200 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5213 - 24495 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 VU THI BANG GIANG  5245 - 76902 Chuyển tiền.CT từ 0141000570108 
5/8/23 10.000 LE THI HUYEN  5390 - 91751 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NFUYEN THI HUE  5216 - 21365 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/8/23 10.000 TRAN NGOC HA  5218 - 20264 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DAO THI THUY NHUNG  5017 - 19743  
5/8/23 10.000 DO THI THUONG 5212 - 19126 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Hien 5214 - 18957 Hien chuyen 
5/8/23 10.000 DANG THI VIN  5215 - 16715 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
5/8/23 10.000 DAO TRAN MY HANH  5214 - 16341 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGHIEM GIANG CK NV  5219 - 15184  
5/8/23 10.000 HA THANH NGA 5215 - 14590 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 14219 Quỹ từ thiện
5/8/23 10.000 DANG THI GIANG  5241 - 89681 Từ thiện quy tre em.CT từ 0541000304563 
5/8/23 10.000 Loan  5219 - 12134 Loan ck
5/8/23 10.000 NONG THANH DIEN  5218 - 11098  Chuyển tiền
5/8/23 20.000 LE THI CUC 5245 - 76121 Chuyển tiền.CT từ 0401000519678 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5217 - 10707  
5/8/23 10.000 MA THI BICH 5216 - 10161 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DO UYEN  5217 - 09491 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LUYEN  5219 - 09412 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DO THAO NGUYEN  5017 - 09026  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG NGA  5213 - 07709 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5213 - 07551 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5387 - 88848 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HONG  5017 - 06268  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 88606 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NHUNG  5017 - 05877 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN VINH HANG  5239 - 83367 Chuyển tiền.CT từ 0561003804171 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HAU 5245 - 75737 Chuyển tiền.CT từ 1029170887 
5/8/23 10.000 MAI THI THANH THANH  5245 - 75713  Chuyển tiền.CT từ 1017647813
5/8/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG  5078 - 51871  Chuyển tiền.CT từ 0691000416990 
5/8/23 80.000  PHAM VAN CAO  5217 - 94775  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 DANG XUAN HUY 5240 - 80377  Chuyển tiền.CT từ 0361000294148 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5242 - 88200  Chuyển tiền.CT từ 0341007205641 
5/8/23 10.000 Dong Xuan Phuc 5216 - 36883  
5/8/23 10.000 HO VIET HUNG 5220 - 21766  
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 20430 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 12.000 DANG LE VAN HUU  5239 - 71687 Chuyển tiền.CT từ 1035609004 
5/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38019 Trẻ em khuyết tật.CT từ 0211000498662 
5/8/23 10.000 U THI HOA 5017 - 06429 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG LUYNH  5017 - 58310 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 TRAN VAN TRUNG  5215 - 45116 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43374 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 10.000 DANG THI HUONG  5218 - 37839 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 DAM THI LOAN  5209 - 29687  
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 09468 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 10.000 NGUYEN HONG THANG  5215 - 45189 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 NGUYEN MANH CUONG 5241 - 60453 Chuyển tiền.CT từ 0031000100875 
5/8/23 10.000 LUONG VAN HUNG  5219 - 21610  Chuyển tiền
5/8/23 10.000 DUONG THI VAN  5387 - 89186 Ủng hộ quy
5/8/23 10.000 NGUYEN LAM TU  5214 - 85105  
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 66425 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NONG THI XUAN 5017 - 33568  
5/8/23 20.000  NGUYEN THI LOAN 5217 - 02938 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LEN  5017 - 40148 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 DUONG VAN LONG 5217 - 32763 Chuyển tiền
5/8/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5216 - 16716 Chuyển khoản 
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 14103 tien Từ thiện
5/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93457 Chuyển Quỹ từ thiện
5/8/23 20.000 LE VAN NANG  5161 - 74841 Chuyển tiền qua MoMo
5/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 81861 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
5/8/23 10.000 Vu cong hung 5217 - 82377 Vu cong hung ck 
5/8/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 66720 CT từ 0371003907540 
5/8/23 10.000 BUI VAN VINH 5245 - 89812 Chuyển tiền.CT từ 0341007065576 
5/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52114 tre em.CT từ 1014047953
5/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5218 - 51218 Chuyển khoản 
5/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5218 - 50778 Chuyển khoản 
6/8/23 100.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 62854  
6/8/23 55.555 Hoang Xuan Thao  5218 - 45354 Chuyển tiền
6/8/23 10.000  HUYNH THI BE HAI 5220 - 46382 Chuyển tiền
6/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61539 Ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em khuyet tat
6/8/23 10.000 HOANG TRUNG NHAT  5215 - 33776 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THUY LINH  5161 - 70715  Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 200.000 DO VAN NGOC  5212 - 95557 Chuyển khoản
6/8/23 17.000 lo van thong 5216 - 82897  
6/8/23 10.000 NGUYEN DINH NAM  5078 - 88769  Chuyển khoản.CT từ 0581000567201 
6/8/23 10.000 MAI THI NHUNG  5212 - 56272  0974420996 gui tien ung ho
6/8/23 10.000 LE QUOC CHUNG  5212 - 09574 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN NGOC HOANG  5213 - 06603 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
6/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LAN  5214 - 76910 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LE MINH TRIEU  5017 - 37431 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 DOAN THI THUY HIEN  5189 - 56795 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 VUONG THI DIU  5244 - 52580  Chuyển tiền.CT từ 0831000049377 
6/8/23 200.000 PHAN THI TUYET 5241 - 62719 Chuyển tiền.CT từ 0501000058805 
6/8/23 200.000 TONG THI HOANG MAI  5017 - 16716  
6/8/23 10.000 LE VAN  5219 - 96767 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRINH THI OANH 5243 - 68177 Chuyển tiền.CT từ 0841000020636
6/8/23 200.000 MAI THI QUYET  5209 - 57656 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 Tran thi tam 5213 - 49444  
6/8/23 10.000 Tran t m Huong  5219 - 42236  
6/8/23 200.000 VU THI LAN HUONG  5242 - 66853 Chuyển tiền.CT từ 0451000319504 
6/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LINH  5220 - 37126 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 VU THI KIEU  5220 - 28405 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/8/23 200.000 LUONG THU HUONG  5219 - 24351 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 THAO A PAO 5217 - 21586 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 DAO THI THU THUY 5216 - 19211 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 DO THI MAI  5214 - 18441 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 LE BA NAM  5215 - 13280 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 PHAM THI THOM 5218 - 04996  Chuyển khoản
6/8/23 200.000 DINH THI HIEN 5388 - 11791 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN 5219 - 02814 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 NGUYEN THI TRUC  5215 - 01505 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 VU TRAM ANH 5216 - 00437 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY  5219 - 99973 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/8/23 200.000 HOANG THI MAI HUONG 5219 - 99951  
6/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN 5209 - 99697 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 NGUYEN THI THAM  5017 - 97794 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/8/23 200.000 TRAN THI MY HA  5243 - 64247 Chuyển tiền.CT từ 1018467814 
6/8/23 200.000 BUI THI THANH PHUONG  5390 - 09680 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 LY HUONG QUYNH 5242 - 64065 Chuyển tiền.CT từ 1018060516 
6/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 94146 Chuyển tiền lien ngan hang
6/8/23 200.000 NGUYEN THI PHU  5389 - 09116 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 PHAM THI THANH  5240 - 55011 Chuyển tiền.CT từ 1036649364 
6/8/23 300.000 NGUYEN HOANG MINH 5214 - 90089 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 NGUYEN THI HUONG  5390 - 08500 Chuyển tiền
6/8/23 200.000 NGUYEN THI NGA 5387 - 08441 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 MAI THI NGOC ANH 5216 - 88760 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5213 - 88440 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 PHAM THI NHU QUYNH  5189 - 08083 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 Chii Ann 5212 - 86690  
6/8/23 300.000 CAO THI THU HUONG  5389 - 07742 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 TRAN THI HOA 5215 - 84458 Chuyển tiền 
6/8/23 300.000 PHAM THI HOA 5215 - 84185 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 Huong Vu 5215 - 83218 Huong Vu ck
6/8/23 300.000 NGUYEN THI THUYET  5216 - 82973 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 LE THI NHU Y 5212 - 82098 Chuyển khoản
6/8/23 300.000 MAI THI ANH  5217 - 81981 Chuyển khoản
6/8/23 200.000 LE THI HA  5388 - 06431 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 CHU THI XUAN  5387 - 06029 Chuyển tiền
6/8/23 300.000 BUI CAM LINH  5243 - 62879 Chuyển tiền.CT từ 0881000440254 
6/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuy 5017 - 69366 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 28102 Chuyển Quỹ từ thiện
6/8/23 10  PO JUM MA LY  5017 - 77589 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 VU THI HANH  5214 - 72966 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUONG  5209 - 71329 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 THAO VAN THU  5245 - 33406 Chuyển tiền.CT từ 9348355924 
6/8/23 10.000 PHAM THI NGOC LAN  5220 - 33573 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGO VAN TINH 5161 - 47659 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN VIET THANG  5390 - 72491 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 BUI THI THU HIEN 5214 - 11495 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 DO THI LAN  5239 - 38579 ( Từ thiện).CT từ 1030399811 
6/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5389 - 65399 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI TUOI 5219 - 89350 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 NGUYEN THI THAM 5214 - 74020 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 Em Dung va Em Linh ung ho 5220 - 62991 Em Dung va Em Linh ung ho
6/8/23 10.000 DIEP THI AI MY 5212 - 60729 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRAN VAN HAI  5161 - 44864 TRAN VAN HAI 
6/8/23 10.000 LAM THANH TUAN 5242 - 49880 Chuyển tiền.CT từ 1021666618
6/8/23 10.000 PHAM THI MINH THU  5217 - 47184  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 38173 P ck
6/8/23 8.000 DANG LE VAN HUU  5244 - 25030 Chuyển tiền.CT từ 1035609004
6/8/23 50.000 LOC VAN DONG  5215 - 97587 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5213 - 63393  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 SAM THI SINH 5017 - 60800  
6/8/23 10.000  LE THI TU TRINH 5218 - 60725  
6/8/23 10.000 DUONG DANG TRUONG  5161 - 40188 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 HOANG THI THOM 5017 - 26092 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 DO THI HUONG 5215 - 06386  
6/8/23 10.000 Van nguyen 5209 - 97676  
6/8/23 20.000  NGUYEN THI NHU Y  5213 - 90589 Chuyển tiền
6/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 35679 chung tay.CT từ 1026163573 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/8/23 20.000 HOANG BICH PHUONG  5219 - 82664  Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LE TRIEU 5243 - 40147 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0191000381729 
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5189 - 22619 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 TRAN THI HIEN  5209 - 51757 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 Nguyen Thi Thu Thao  5213 - 46817 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/8/23 10.000 TONG THU HANG  5017 - 43227 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 PHAN NGOC THANH  5216 - 39213 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 DAO THI MINH HUE  5218 - 35038 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 PHAM THI MAI  5216 - 25831  
6/8/23 10.000 LUONG THI QUYNH ANH 5078 - 31603  Chuyển tiền.CT từ 9971511666
6/8/23 10.000 PHAM THI THAO 5217 - 25568 Chuyển khoản lamg tre sos
6/8/23 10.000 VI THI PHUONG 5219 - 22690 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 HUYNH HOANG YEN  5214 - 20869  Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI THI  5216 - 19299 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 LUU THI THANH HOAI 5219 - 17632  
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5220 - 13871 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 CAO THI OANH  5017 - 13298 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 LE THI HONG 5213 - 13125 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 TRINH THI HOA 5214 - 12697 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 TRAN THI GIANG  5218 - 12165 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 LAM THI NGOC HUYEN 5218 - 11476  
6/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH TOAN 5220 - 10985 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 HOANG THI THANH  5240 - 27179 Chuyển tiền.CT từ 0771000603091 
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 08629  
6/8/23 10.000 TRAN THI BICH PHUONG  5017 - 08227 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 DOAN THI HUYEN TRANG  5242 - 35988  Chuyển tiền.CT từ 0651000846928 
6/8/23 10.000 PHAM THI LUU  5209 - 07776 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 NGO THI NGOC HAN  5078 - 30431 Chuyển tiền.CT từ 1012341343
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 07659  
6/8/23 10.000 PHAM THI LOAN  5161 - 34306 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5241 - 27034 Chuyển tiền.CT từ 0351000713709 
6/8/23 10.000 KHONG THI NHU QUYNH 5390 - 08367 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG TUOI  5161 - 34237 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5189 - 08330 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LY THI XUAN 5216 - 04893 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 THIEN NGUYEN 5212 - 04883  
6/8/23 10.000 TRAN THOM  5218 - 04767  
6/8/23 10.000  LE THI CAM TUYEN 5218 - 04392 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRUONG THI PHUONG  5245 - 93484  Chuyển tiền.CT từ 0351000958342 
6/8/23 10.000 HA THI MINH THUY  5220 - 03862 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 TRA THI THAO  5244 - 93446 Chuyển tiền.CT từ 1016860991 
6/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM LY  5240 - 26855 Chuyển tiền.CT từ 1017578606
6/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25172 kho khan .CT từ 0301000365376
6/8/23 10.000 NGUYEN VAN DAT 5078 - 25170 Chuyển tiền.CT từ 1021429760 
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 14561 Ủng hộ tre em khuyet tat
6/8/23 20.000 NGUYEN THINH PHAT  5220 - 84208  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 PHAM THI NGOC HUYEN  5220 - 84107 Chuyển khoản
6/8/23 10.000  LE TRUONG UYEN  5212 - 21591  Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN TIEN THANH  5212 - 96869  Chuyển khoản
6/8/23 10.000 LE THANH TRUNG 5161 - 23327  Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 40817 Chuyển Quỹ từ thiện
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 02416  
6/8/23 10.000 DANG QUOC BINH  5216 - 88504 Chuyển khoản
6/8/23 10.000  DINH THANH DAT 5214 - 74742  
6/8/23 20.000 LY NHUT LINH  5161 - 19583 Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 NGUYEN HUY MINH  5161 - 16538  Chuyển tiền qua MoMo
6/8/23 10.000 PHUNG HUU NHIEN 5209 - 03724 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 97121 Chuyển Quỹ từ thiện
6/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 15817 Xin ung ho
6/8/23 10.000 DOAN NGOC VINH  5218 - 93955 Chuyển tiền
6/8/23 10.000 NGUYEN NGOC TRUONG GIANG  5215 - 53406 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 DO THI YEN 5219 - 15344  
6/8/23 10.000 BUI THI HONG  5214 - 15302 Chuyển khoản
6/8/23 10.000 NGUYEN THI HOI  5213 - 08032 Chuyển tiền Ủng hộ tre em ktvn
6/8/23 1.000 PHAM HA ANH  5209 - 88769 Chuyển tiền
6/8/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64496 m.CT từ 9879577109
6/8/23 10.000 Nguyen Thi Phuong Thao  5219 - 64076 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/8/23 500.000 PHAM VAN TUAN ANH 5389 - 09390 Chuyển khoản
6/8/23 20.000 LUU QUY DUONG 5220 - 27935 Chuyển tiền
6/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30818 tre em khuyet tat.CT từ 0441000666597 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 71275 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 100.000 NGUYEN THI HIEN  5220 - 96700  
7/8/23 10.000 Vu duy phong 5216 - 05358  
7/8/23 10.000 Le Thuy Van 5078 - 75827 Le Thuy Van .CT từ 0421000485704 PHAN THI THUY VAN 
7/8/23 10.000 LE THI GIANG 5243 - 77782 Chuyển tiền.CT từ 0411001015687
7/8/23 10.000 HUYNH VAN LIT EM  5388 - 76356 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 PHAN HOAI HAN 5388 - 60163  
7/8/23 10.000 NGUYEN NGOC BAO TRAM  5241 - 63126 Chuyển tiền.CT từ 0631000448404 
7/8/23 10.000 TRUONG TAN THUONG  5216 - 62575  Chuyển khoản
7/8/23 20.000 NGUYEN THI XUAN 5212 - 57556  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 20.000 VUONG THI MIEN  5390 - 48141  Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRUONG MINH NHAN  5213 - 00691 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRUONG VU HOAI NINH 5239 - 51008 CT từ 1038986710 
7/8/23 20.000 DUONG THANH TAN  5216 - 43866 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE VAN SANG 5213 - 09674 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHUNG THI CHINH 5209 - 04279 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 Nguyen Mai Ngoc Hieu 5220 - 03644  
7/8/23 10.000 VO THI NGOC HUYEN 5389 - 21577  Từ thiện
7/8/23 10.000 LO THI NGUYEN 5213 - 93661 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76888 Quyen gop
7/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 42196 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
7/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEM KIEU 5217 - 25118 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THANH SANG  5213 - 24976 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 NONG THI DAN  5209 - 07575 Chuyển tiền
7/8/23 10.000  PHAM VAN SINH 5217 - 58668  
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 58345 Tuong tac 
7/8/23 10.000 HO MINH TUAN 5161 - 13049 Từ thiện
7/8/23 300.000 TRIEU THI HOAI  5214 - 35922 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 CHU THI TRANG  5216 - 72040 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN DUC TOAN  5209 - 40475 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 NGUYEN TUAN VU  5214 - 23310 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAN VAN THANG  5212 - 18845 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 LE QUANG TU 5212 - 74595  
7/8/23 10.000 TRUONG HONG HANH  5213 - 38074  Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN TRUONG HOANG KHANG 5220 - 35582  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5242 - 33922 Chuyển tiền.CT từ 0341006836642 
7/8/23 10.000 GIANG A CU 5220 - 25357 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAM THI THI  5161 - 00531 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 200.000 LE THI TAM  5389 - 52166 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 nguyen chi tam 5161 - 95989  
7/8/23 300.000 HOANG THI VIEN 5241 - 94561 Chuyển tiền.CT từ 1031227702 
7/8/23 300.000 SUNG SEO THANH 5244 - 79739 Chuyển tiền.CT từ 1027083626 
7/8/23 200.000 VU THI LAN HUONG 5242 - 99454 Chuyển tiền.CT từ 0451000319504 
7/8/23 200.000 CAO THUY TRAM 5189 - 94230 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN  5189 - 91946 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 NGUYEN THI LE  5244 - 75425 Chuyển tiền.CT từ 9814344587 
7/8/23 300.000 PHAM THI NGOC NGAN  5244 - 75239 Chuyển tiền.CT từ 9902407198
7/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 80437 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 BUI THI THANH PHUONG  5390 - 80347 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN THUY TRANG  5390 - 79342 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 DINH THI THUY QUYNH 5217 - 45752  
7/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC AN  5218 - 45218  Chuyển tiền
7/8/23 200.000 LO THI DUNG 5189 - 76496 Chuyển tiền
7/8/23 300.000 NGUYEN THI LAN 5389 - 76407 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 MI THI NGOC GIAU 5245 - 73087 Chuyển tiền.CT từ 0071001040475 
7/8/23 200.000 LANG THI GIANG  5220 - 42333 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 TRAN THI MAI PHA  5390 - 74277 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN DUC MINH  5218 - 40546 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 VU PHUONG LINH 5243 - 95064 Chuyển tiền.CT từ 0011004252025 
7/8/23 200.000 DINH THI HONG HANH  5218 - 39163  Chuyển khoản
7/8/23 300.000 DINH THI HIEN 5189 - 73336 Chuyển tiền
7/8/23 300.000 NGUYEN THI THUY DUNG  5389 - 72860 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 LUONG THU HUONG  5389 - 72654 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 LE BA NAM 5388 - 72565 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN ANH PHUONG  5209 - 37420 Chuyển tiền
7/8/23 300.000 HOANG THI MAI HUONG  5213 - 37127  
7/8/23 200.000 BUI THI HONG HANH  5387 - 71545 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE TIEN VINH 5243 - 94666 Chuyển tiền.CT từ 0771000587770
7/8/23 300.000 NGUYEN HONG YEN  5387 - 71102 Chuyển khoản
7/8/23 200.000 NGUYEN NGOC PHUONG TRUC 5213 - 34998  
7/8/23 300.000 Bui Gia Han  5218 - 34701 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 71041 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 LE HONG HIEN 5017 - 34471 Chuyển khoản
7/8/23 300.000 TRAN NGOC THANH NHA 5244 - 72344 Chuyển tiền.CT từ 1038514008 
7/8/23 200.000 HOANG THI HUE 5243 - 94508 Chuyển tiền.CT từ 1027920467
7/8/23 200.000 TRAN QUYNH ANH  5240 - 85658 Quyen gop Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0491001728652
7/8/23 200.000 NGUYEN KE TRUONG AN 5244 - 72274 Chuyển tiền.CT từ 1024142836 
7/8/23 300.000 TRAN THI MY HA 5242 - 94460 Chuyển tiền.CT từ 1018467814
7/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG 5212 - 32361 Chuyển tiền
7/8/23 200.000 NGUYEN HUONG GIANG 5213 - 31398  
7/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 30505 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
7/8/23 300.000 LY HUONG QUYNH 5240 - 85434 Chuyển tiền.CT từ 1018060516
7/8/23 300.000 NGUYEN NGOC ANH  5387 - 68763 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE DUY ANH 5214 - 04790  
7/8/23 15.000 NGUYEN THI BONG 5017 - 03451 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 10.000 NGUYEN MANH HUNG  5189 - 54109 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 DINH VAN THANG  5218 - 96397 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 10.000 TRAN THI THAO  5017 - 78345 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAN VAN TRUONG  5390 - 19694 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 PHAM THI HUYEN THU  5245 - 63537 Chuyển tiền.CT từ 0901000091126
7/8/23 20.000 VU THI ANH SAO 5217 - 69601  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5209 - 40492  
7/8/23 10.000 DANH NGOC TUAN  5241 - 68895  Chuyển tiền.CT từ 1028724813 
7/8/23 10.000 VU THI HOA  5213 - 04296  
7/8/23 10.000 TA DOANH THU HOAI  5216 - 96264 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5213 - 95503 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 Dinh Van Hinh 5389 - 41393  
7/8/23 10.000 NGUYEN QUANG ANH 5388 - 37735 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU NGOC 5387 - 23612 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5216 - 52191 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 15312 Thanh toan QR-Quynh ck
7/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THUAN  5388 - 09133 Chuyển khoản
7/8/23 20.000 NGO THAI HIEN  5161 - 75230 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 01989 Từ thiện
7/8/23 10.000 KIM LAI  5219 - 17736 Chuyển khoản Ủng hộ tre em
7/8/23 20.000 NGUYEN KHANH HUYEN 5189 - 00999 Chuyển khoản
7/8/23 20.000 LUONG VAN NAM 5241 - 60416 Chuyển tiền.CT từ 1036987430
7/8/23 10.000 LUONG THI KHANH  5218 - 07906 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 96958 Ủng hộ cac e khuyet tat
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 93169 H Chuyển khoản
7/8/23 10.000 tran quynh trang  5212 - 91418 Chuyển khoản
7/8/23 20.000 VU THI LAN PHUONG  5388 - 85956 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 LE THI HOA 5217 - 76479 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEP  5212 - 70246 NGUYEN THI DIEP GUI
7/8/23 10.000 DANH MINH TRI  5387 - 73739  Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN DIEU ANH  5388 - 72538 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5220 - 49876 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 LE VAN DUC 5219 - 49852  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI MINH PHUONG  5078 - 28543 Chuyển tiền.CT từ 0011000895322 
7/8/23 20.000 NGUYEN TRAN NGOC ANH  5213 - 40998 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 TRINH THI HONG  5017 - 39834 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DINH THI UYEN 5218 - 33966 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DANG THI KHUYEN  5218 - 30131 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRINH THI QUYEN 5214 - 17523 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRAN THI YEN  5219 - 12137 Chuyển khoản 
7/8/23 10.000 LE THI TUYET SUONG 5213 - 10921  Chuyển tiền
7/8/23 10.000  NGUYEN THI Cam Huong  5214 - 00697 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 PHAM THI THANH DIEM  5244 - 39046 Chuyển tiền.CT từ 0571000041540 
7/8/23 10.000 NGUYEN DO ANH THY  5213 - 95283  Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DO THI THUY  5214 - 84017 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/8/23 50.000 DUONG THI THUY NGA  5216 - 65103  Chuyển khoản
7/8/23 10.000 Nguyen Phuong Anh  5216 - 59741 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 HOANG THI HAU  5017 - 59136 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5209 - 57494 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 VU THI PHUONG 5220 - 57318 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5240 - 49584  Chuyển tiền.CT từ 1035544339 
7/8/23 20.000 TRAN QUYNH NHU  5218 - 37262 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRAN 5212 - 37041  
7/8/23 10.000 LE VAN NHAT  5215 - 35204 Chuyển khoản
7/8/23 20.000  VI THI DUNG  5217 - 34875 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 QUACH THUY LINH  5215 - 32634 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 CHU THI HIEN  5215 - 24693  
7/8/23 10.000 LE THI DUNG  5214 - 22514 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN NHI 5215 - 21684 Chuyển khoản
7/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97655 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/8/23 10.000 VO THI DIEU LINH  5220 - 20008  
7/8/23 15.000 TRAN THI KIM HUYEN  5218 - 18650 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG TAM 5214 - 18595 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 17721 Ủng hộ Quỹ tre em
7/8/23 10.000 PHUNG MAI PHUONG 5244 - 33978 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 0451000313819 
7/8/23 10.000 KIM THI MY HONG  5219 - 15385 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRAN THI THAO 5214 - 14730 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 HA THI OANH 5215 - 14099 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRAN THI HONG  5017 - 13941 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 DANG NGOC QUYNH NHU  5245 - 33842 Chuyển tiền.CT từ 1020063906 
7/8/23 10.000 BUI THI NGOC HOA 5214 - 13821  
7/8/23 20.000 PHAM THI KHANH HOA  5217 - 11803  Chuyển tiền
7/8/23 10.000 TRAN THI TRINH  5244 - 33686 Chuyển tiền.CT từ 1020473520 
7/8/23 10.000 PHAM THI AI TRAN  5212 - 10726 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 10632 ung ho
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG 5216 - 10438 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM GIANG  5219 - 09703 Chuyển khoản
7/8/23 10.000  LE THI DUYEN  5218 - 09212 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 DINH THI NGOC PHUONG  5161 - 65783 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 VU THI TAM  5239 - 41045 Chuyển tiền.CT từ 0821000059551 
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5017 - 06736 Chuyển tiền ung ho
7/8/23 10.000 HOANG THI LOAN  5219 - 06113 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM THUYEN  5217 - 05484 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 LE THI CHANG  5215 - 05371 Chuyển tiền
7/8/23 20.000 Le Van Nhat 5219 - 04700  
7/8/23 10.000 LAM NGOC TUYET 5017 - 04521  
7/8/23 10.000 NGUYEN THI HA 5215 - 02751  
7/8/23 3.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95457 hoc sinh.CT từ 1028808160 
7/8/23 10.000 TRAN HOANG YEN NHI  5161 - 63069 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 20.000 TRAN THI MY NUONG  5245 - 29604  Chuyển tiền.CT từ 1027820279 
7/8/23 10.000 BUI THI THANH NGUYET 5219 - 47537  
7/8/23 20.000 TANG TRUONG AN 5161 - 58168 Chuyển tiền
7/8/23 10.000 Hoang Thi Huong Giang 5218 - 31450  
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 92908 Chuyển Quỹ từ thiện 
7/8/23 50.000 LE THI NGOC DIEP 5389 - 79312 DIEP Chuyển khoản
7/8/23 10.000 TRUONG THANH LONG  5218 - 86063  Chuyển khoản
7/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67274 diem.CT từ 1030214223 
7/8/23 10.000 BUI THI DIU 5215 - 90144 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN VAN HOP  5161 - 46382 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 NGUYEN VAN HIEU 5242 - 28438 CT từ 9355239104 
7/8/23 35.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 61969 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.0
7/8/23 10.000 LUU VAN TRONG 5161 - 44752 Chuyển tiền qua MoMo
7/8/23 10.000 pham anh thao 5161 - 44601  
7/8/23 10.000 TRAN DINH QUYNH 5209 - 55504 Chuyển khoản
7/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH BINH 5245 - 75224 Chuyển tiền.CT từ 0641000004880 
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44561 binh thuong .CT từ 1039630497
7/8/23 10.000 DANG TRUNG DUC 5390 - 83214  
7/8/23 7.000.000 Bà Dương Thị Bích Diệp - Giám đốc Quỹ VTEKTVN 5218 - 97988 TAI TRO KINH PHI QUAN LY VAN HANH QUY VTEKT
7/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 88240 Chuyển Quỹ từ thiện
7/8/23 10.000 PHAM DUC HUY 5242 - 79376 Chuyển tiền.CT từ 0691000335161
7/8/23 20.000 DANG QUOC TIEN  5213 - 08390 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN DIEU LINH 5209 - 83292  
8/8/23 10.000 BUI QUANG TRUONG  5217 - 42792  Từ thiện
8/8/23 10.000 TRAN THE DUY  5213 - 05935 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 TRINH THI HA PHUONG  5078 - 80223 Chuyển tiền.CT từ 1021043194
8/8/23 10.000 NGO VAN NGUYEN  5017 - 85676 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DINH QUOC HUNG 5220 - 42756 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76321 Ủng hộ cac em.CT từ 0301000430531 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 NGUYEN XUAN THANH. 5243 - 29393 CT từ 0431000206995 
8/8/23 10.000 PHUNG TIEN TAI  5213 - 15148 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 DAO THI THUY  5220 - 40961 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 VU MANH TIEN  5239 - 88323 Chuyển tiền.CT từ 1020819240 
8/8/23 10.000 Nguyen Minh Nhat 5220 - 93554 Từ thiện
8/8/23 10.000 TRUONG THI LAN ANH  5219 - 87948 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5216 - 87721 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HUYNH THANH LIEM 5213 - 71014 Từ thiện
8/8/23 10.000 HUYNH THANH LIEM  5220 - 56782 Từ thiện
8/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61596 du an.CT từ 1020629900 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61378 cong nhan .CT từ 1017096928 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 TRAN THANH NHAN  5017 - 30990  Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 20.000 NGUYEN MINH DONG 5389 - 20536  
8/8/23 10.000 NGUYEN CHI HOA 5217 - 17946  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DUONG VAN KHANH  5219 - 94794 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Duong Tuan Vu 5209 - 83863 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/8/23 10.000 DAO THI THUY VAN  5078 - 52508 Chuyển tiền.CT từ 1033905032 
8/8/23 20.000 PHUNG BAO DANG  5244 - 67040 Chuyển tiền.CT từ 0121002096741
8/8/23 10.000 TRAN THI NGOC QUYNH  5216 - 91619 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 59313 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 Nguyen Yen Ngoc 5216 - 56613  
8/8/23 10.000 Nguyen Thi Thu Trang 5215 - 56596  ung ho
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 53530 Chuyển tiền Từ thiện
8/8/23 10.000 NGUYEN PHUOC DAT 5161 - 47778  
8/8/23 10.000 DINH THI TRANG 5216 - 42602 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 HUYNH THANH TUOI  5215 - 39985 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HUYNH NGOC DUONG  5215 - 22643  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN DUC LONG TU THIEN 5242 - 80512 CT từ 0351001210085 
8/8/23 10.000 RO MANH H BOT  5212 - 88850 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 DANG ANH DO 5209 - 57088  
8/8/23 10.000 LE VU QUANG 5219 - 52488  
8/8/23 200.000 VU NGOC THIEN HUONG 5209 - 11477 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5214 - 02548 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 Nguyen Thi Thanh Nga  5214 - 96343 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DINH NGOC KIEU TRANG 5388 - 48436 Chuyển khoản
8/8/23 50.000 NGUYEN NGOC TRAI  5217 - 64254 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THANH THONG 5239 - 57351  Chuyển tiền Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 9905308359 
8/8/23 10.000 TRAN NGOC PHUONG THUY 5212 - 35345 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 DUONG THI THU  5212 - 22426 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HO VAN DUONG 5212 - 96686 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 NGUYEN VIET ANH 5217 - 62269  
8/8/23 200.000 LE THI KIM THIEN 5216 - 43925 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5017 - 40113 Chuyển khoản
8/8/23 10.000  PHAM VAN NAM  5213 - 32055 Chuyển tiền quy tre em
8/8/23 300.000 CAO THI THU  5216 - 30076 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 TRAN QUYNH ANH  5245 - 41267 TRAN QUYNH ANH
8/8/23 10.000 Pham Thi Thu Hang 5217 - 09098 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN HUYNH NGOC HAN  5388 - 09879 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 LE THI MINH  5387 - 08293 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 NGUYEN LE TUONG VY 5161 - 32584  
8/8/23 300.000 DINH THI THUY QUYNH  5219 - 80185  
8/8/23 300.000 NGUYEN NGOC ANH  5220 - 78627 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN LAN ANH  5219 - 70129 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 53807 ung ho
8/8/23 200.000 LUONG NGOC HIEU  5219 - 50883 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGO GIA NHAT LINH  5216 - 43597 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 200.000 DANG THI PHUONG 5212 - 36057 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 CAN THI HONG NHUNG  5189 - 96279 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC SUONG 5218 - 35402 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM CHI  5216 - 35380  Chuyển khoản
8/8/23 200.000 HA THI MINH THU  5215 - 35242 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN HAI HA  5217 - 35238  Chuyển tiền
8/8/23 200.000 HO THI THUY TIEN  5212 - 34813 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 .NONG PHUONG NHAN  5387 - 95695 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 LE THI VAN 5240 - 48958 Chuyển tiền.CT từ 1026456061 
8/8/23 200.000  TRUONG THI THANH THUY  5209 - 31022 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN THI HUE  5213 - 30775  Chuyển khoản
8/8/23 200.000 TRAN VAN CONG 5217 - 28549 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 TAN LAO SAN 5387 - 94147 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 24737  Chuyển tiền
8/8/23 300.000 HIEU 5209 - 24695  
8/8/23 200.000 NGUYEN THI MY TRUC  5017 - 24117  
8/8/23 200.000 TRAN THI PHI NY  5214 - 23867  Chuyển khoản
8/8/23 200.000 LE THI TRA MY  5213 - 23808 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 PHAN THI SINH 5388 - 93666 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 NGUYEN THI KIEU MY  5209 - 23434 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 200.000 TRAN THI BICH LIEU  5220 - 21689 Chuyển tiền
8/8/23 300.000 MI THI NGOC GIAU 5239 - 42522 Chuyển tiền.CT từ 0071001040475 
8/8/23 300.000 NGUYEN THI VINH DIEN  5245 - 34884 Chuyển tiền.CT từ 0011004418094 
8/8/23 200.000 LE THI THU HIEN 5209 - 19413 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 CHE THANH UYEN 5244 - 34825 Chuyển tiền.CT từ 0161001725529 
8/8/23 300.000 LANG THI GIANG  5220 - 18463 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 Tran Thi Ngoc An  5219 - 17649  Chuyển tiền
8/8/23 300.000 NGUYEN KIEU OANH  5215 - 16395 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 NGUYEN THI CAM LY  5387 - 92097 Chuyển khoản
8/8/23 200.000  HUYNH LE DOANH  5213 - 16037 Chuyển tiền
8/8/23 300.000 HOANG THI VIEN  5078 - 91102 Chuyển tiền.CT từ 1031227702 
8/8/23 300.000 BUI THI HUYEN  5218 - 13840 Chuyển tiền
8/8/23 200.000 BUI THI HONG HANH  5219 - 13419 Chuyển khoản
8/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 11506 Ung ho
8/8/23 300.000 LY HUONG QUYNH  5244 - 34350 Chuyển tiền.CT từ 1018060516 
8/8/23 300.000 NGUYEN THI THUY DUNG  5389 - 90910 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 DINH HOANG GIANG  5219 - 06492 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN TUAN TU  5216 - 03216 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 94379 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 20.000 TRAN THI PHUONG HANG  5215 - 80385 Chuyển tiền
8/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 83769 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật viet nam
8/8/23 10.000 Hoang van quyen 5209 - 74099  
8/8/23 10.000 LE MINH TUAN 0089 - 01481 Chuyển tiền DEN NH NGOAI THUONG SOTK 0011003814022
8/8/23 20.000 CHU THI CAM VAN 5212 - 42241 Chuyển tiền
8/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 29657 Ho tro tre em khuyet tat
8/8/23 10.000 TRAN HUU NHAN  5219 - 11523  
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 05409 GOP QUY TRE EM KHUYET TAT
8/8/23 10.000 MAN XUAN DU  5387 - 64779 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN DUC HOANG 5212 - 74894 Chuyển khoản
8/8/23 50.000 Som  5017 - 73165 Som chuyen 
8/8/23 20.000 TRAN THANH HOA 5245 - 25826  Chuyển tiền.CT từ 1033288035 
8/8/23 20.000 HA THI MEN  5219 - 63228 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 53615 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 TO PHUOC SANG  5214 - 23226 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN MAU CONG  5245 - 22879 Chuyển tiền.CT từ 1034465947
8/8/23 10.000 TRAN THI XUAN 5241 - 36088 Chuyển tiền.CT từ 0961000040817 
8/8/23 10.000 PHAM THI THANH VAN  5245 - 22427 Chuyển tiền.CT từ 0201000142106
8/8/23 10.000 TRAN MINH QUAN  5218 - 00498  
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 92422 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 90748 Chuyen uy Từ thiện
8/8/23 20.000 DUONG DUC DUNG  5244 - 20466 Chuyển tiền.CT từ 0401000520474 
8/8/23 10.000 TRAN THAM TRA MY 5161 - 21149  
8/8/23 20.000 LE THI PHAN  5078 - 71523  Chuyển tiền.CT từ 0561000525156 
8/8/23 10.000 LE VAN DUM 5243 - 42024 Chuyển tiền.CT từ 0281000530172 
8/8/23 20.000 QUANG VAN HAO  5220 - 48976 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 DOAN THI HUE  5216 - 33752 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 10.000 LE TRAN MINH CHAU  5220 - 28559 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5215 - 16487 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66729 tre em khuyet tat.CT từ 0361000246439 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5239 - 23857 Chuyển tiền.CT từ 0651000881551 
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 01281  
8/8/23 10.000 TRAN VAN THANH  5216 - 45885 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 HO THANH TAM  5243 - 33520 CT Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 0531002130138 
8/8/23 10.000 NGUYEN HO PHU 5219 - 14782 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN VAN TOAN 5219 - 92121 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 VO THI TRAM 5213 - 75256 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 72092 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 LO THI THUONG  5213 - 46142 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LE THI HONG  5215 - 36147 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI KHIET  5219 - 23880 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5213 - 19327  
8/8/23 10.000 VI THI HUE 5214 - 16717 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 HA DUY NAM 5219 - 11913  Chuyển khoản
8/8/23 14.000 DO CAM LY  5209 - 09971 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN LONG PHI  5213 - 00739 Từ thiện
8/8/23 10.000 NGUYEN THUY LIEU  5219 - 98008 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 NGO THI QUYNH CHAU 5212 - 94485  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN NGOC TUYEN 5078 - 49922 Chuyển tiền.CT từ 0931004202488 
8/8/23 10.000 NGO QUANG MIEN  5220 - 84795 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 83806 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 DUONG THI THU  5240 - 96211 Chuyển tiền.CT từ 1015439262 
8/8/23 10.000 LE TRAN MINH TAM  5216 - 73733 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 PHAM THI HIEN  5209 - 72703 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Do van huy  5214 - 66838 lam Từ thiện
8/8/23 10.000 MAI THI TUONG VY 5209 - 62701 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 LUONG THI DINH 5217 - 62076 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5209 - 58509 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 54420 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 PHAM THI HUONG QUYNH  5219 - 53811 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 CAO THI HONG NHUNG  5213 - 51181  Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN JI NI 5209 - 45277  
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 42313 UNG HO
8/8/23 10.000 LE THI HIEN  5215 - 41689 Chuyển tiền
8/8/23 20.000 PHAN NGUYEN HUYEN VY 5209 - 39953 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRINH XUAN TUAN  5017 - 36044  
8/8/23 10.000 GIANG THANH PHUC 5161 - 08518  Từ thiện
8/8/23 10.000 858178.080823.135216.BUI NHU HOA chuyen khoan 5209 - 35375 858178.080823.135216.BUI NHU HOA Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5212 - 32806 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LE THI KIM CUC  5212 - 31096 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI MY DIEN  5215 - 27707 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC QUYNH  5017 - 27664 NGUYEN THI TRUC QUYNH 
8/8/23 10.000 LE THI TRA MY  5219 - 26320 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN NGUYEN NGOC DUYEN 5217 - 25802  
8/8/23 10.000 PHAM THI LOAN  5213 - 24248 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN THI NHAT LINH 5213 - 23667 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5212 - 22745  
8/8/23 10.000 VANG THI HANG 5017 - 21704 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LY THI CHI  5241 - 92980 Chuyển tiền.CT từ 1028079068 
8/8/23 10.000 TRUONG THI MY NGUYEN  5209 - 19511 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 18064  
8/8/23 10.000 NGO THI THUY  5215 - 16726 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 14759 Ung ho
8/8/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH 5243 - 21555 Chuyển tiền.CT từ 9961487116 
8/8/23 10.000 HOANG THI THU  5219 - 14439 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG DAO  5218 - 13937 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 12901  
8/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN HUONG  5078 - 43944 Chuyển tiền.CT từ 0271001012332 
8/8/23 10.000 LE HOANG CAM THAO  5214 - 11730 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 THIEU XUAN NGOC NGA 5244 - 79056  Chuyển tiền.CT từ 0061001126307 
8/8/23 10.000  NGUYEN THI MY LINH  5216 - 11058 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5217 - 09818 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 HUYNH THI MY LINH  5209 - 08642 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 CHU THI NHU MAI  5240 - 92278 Chuyển tiền.CT từ 0821000077835
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 07658 Uh
8/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG ANH  5078 - 43584 Chuyển tiền.CT từ 0901000044880 
8/8/23 10.000 PHAM THI LAN  5214 - 07076 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRAN THI KIM NGAN  5239 - 86342 Chuyển tiền.CT từ 0481000732384
8/8/23 10.000 VO THI THU THUY  5219 - 05776 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI LE GIANG 5078 - 43381  Chuyển tiền.CT từ 1027951530 
8/8/23 10.000 CHU THI HUYEN TRANG  5241 - 92045  Chuyển tiền.CT từ 0201000728208
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG HANH 5242 - 20964  Chuyển tiền.CT từ 0821000117134 
8/8/23 20.000 NGUYEN VU PHUONG TAM 5209 - 04226 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU NGOC 5215 - 03806 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 LUONG THU HUONG  5017 - 03209 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 CAO THI QUYNH  5219 - 02961 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07225 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 BUI MINH NHAT 5214 - 81739  
8/8/23 10.000 NGUYEN VAN BE 5214 - 78422  
8/8/23 20.000  NGUYEN THI KIM TUYEN  5219 - 74645 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 VU ANH TU 5219 - 72293 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 HOANG QUANG THANH  5220 - 55698 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 HUYNH THI TUONG VY  5243 - 97529 CT từ 1023472763 
8/8/23 50.000 LE THI LIEU  5213 - 37346 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THE HIEU  5215 - 29876 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 TRUONG CONG HUY 5212 - 28904  
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THU 5214 - 22395 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5243 - 95218 Chuyển tiền.CT từ 1026996881
8/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 34350 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
8/8/23 10.000 LE DINH CUONG 5213 - 80292  
8/8/23 10.000 TRAN QUOC BAO 5213 - 62537  
8/8/23 10.000 NGUYEN HUU KHANH  5212 - 58562  
8/8/23 10.000 LUONG VAN THAI  5244 - 69257 Chuyển tiền.CT từ 1018777394
8/8/23 10.000  NGUYEN THI NGOC HOA 5218 - 03669 Chuyển tiền
8/8/23 40.000 TRAN MINH HOA 5216 - 86720  
8/8/23 10.000 PHAM NHAT TAN  5240 - 79132 Chuyển tiền.CT từ 0061000811859 
8/8/23 10.000 nguyen truong xuan 5213 - 33828  
8/8/23 10.000 Le Cong Minh 5213 - 13293  
8/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5220 - 97461 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 91958 Ủng hộ tre em khuyet tat
8/8/23 10.000 NGUYEN DUC HAI 5212 - 76160 Chuyển tiền
8/8/23 50.000 PHAM HUYNH CHUC  5242 - 82475 Chuyển tiền.CT từ 0281000472002
8/8/23 10.000 Bui Trung Duc 5214 - 59314 Từ thiện
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 59201 Chuyển Quỹ từ thiện
8/8/23 10.000 HOANG VAN VIEN  5209 - 89693 Chuyển khoản Từ thiện
8/8/23 10.000 NGUYEN QUANG CHUNG 5242 - 76703 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0341007189431 
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 59098 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật vn
8/8/23 20.000 TO THI CAM LOAN  5213 - 29234 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 PHAM KIM THANG  5209 - 28364 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 LO MINH DUC  5239 - 59475 Từ thiện.CT từ 1039005819
8/8/23 10.000 NGO NGUYEN THI TUYET MAI c 5209 - 17082 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/8/23 10.000 NGUYEN BA VUONG  5242 - 73230 Chuyển tiền.CT từ 0231000679751 
8/8/23 10.000 Vothicamhang  5214 - 98583  
8/8/23 10.000 TRAN THANH KHUE  5217 - 92424 Từ thiện 
8/8/23 10.000 NGUYEN DUC TU 5215 - 86508  
8/8/23 10.000 CAO XUAN CHIEN  5216 - 80100 Chuyển khoản
8/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 26451 Toi mong minh co the giup cac em mot chut do an
8/8/23 10.000 DAO MINH THANG 5220 - 68839 Chuyển khoản
8/8/23 20.000 Tong ba lanh 5214 - 65238  
8/8/23 150.000 TRINH DUC LAP  5216 - 58390 Chuyển khoản
8/8/23 200.000 NGUYEN TIEN DAT 5388 - 20324 Ủng hộ Quỹ
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 24911  
8/8/23 10.000  DIP CHI DAT  5219 - 22816 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 NGUYEN VAN BAU  5212 - 97632 Chuyển khoản
8/8/23 40.000 BUI VAN TU 5214 - 89776 Từ thiện
8/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 93555 Chuyển tiền lien ngan hang
8/8/23 20.000 LE DOAN TRUNG  5245 - 36475 Chuyển tiền.CT từ 0281000659253 
8/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5243 - 57272 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0731000905192 
8/8/23 10.000 DANG VAN TRUNG  5215 - 50809 Chuyển khoản
8/8/23 10.000 VAN KIM ANH  5217 - 39720 Chuyển tiền
8/8/23 10.000 Than Nguyen Ha Quan  5215 - 26609 Quan Chuyển tiền
8/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41753 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 300.000 TRAN PHUONG THAO  5244 - 90029 TRAN PHUONG THAO Chuyển tiền.CT từ 0021001896504 BUI SY HOANG 
8/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28938 tre khuyet tat.CT từ 0071005277305 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99016 ung ho.CT từ 0121000871751 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/8/23 10.000 LUONG VAN HA 5214 - 92321  
9/8/23 1.000 LE THANH TAM  5218 - 33488 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
9/8/23 1.000 LE THANH TAM  5218 - 30779 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
9/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98884 thuong cac e nho.CT từ 0181003484775 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 1.000.000 DOAN NHAT DANG  5189 - 93158 Ủng hộ Quỹ
9/8/23 200.000 Tran Quang Lap  5219 - 21517 Ủng hộ vi tre em Viet Nam
9/8/23 10.000 NGUYEN HOANG YEN NHI  5215 - 06183 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 81060 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76879 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 0721000595480 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 Ho Thi Minh  5220 - 37683 Chuyển khoản
9/8/23 2.860 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73541 bth.CT từ 1027082335 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 PHAM VAN HOA 5189 - 38342  Chuyển khoản
9/8/23 20.000 TRIEU THI CHAM ANH 5218 - 77662  
9/8/23 10.000  PHAM THI YEN  5216 - 59560 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 20071 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 78177 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 18.000 VU DUC HUY  5215 - 69455 Chuyển tiền quy vi tre e khuyet tat
9/8/23 20.000 LUU THI DU YEN  5017 - 58771 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5017 - 94702 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 VU NGOC BAO  5017 - 89244 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 TRAN THU HOAI  5209 - 81915  
9/8/23 10.000 QUACH DUY LINH  5214 - 67972 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 HOANG VAN CUONG  5017 - 43585 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 TRAN VAN VIET  5239 - 23781 Chuyển tiền.CT từ 0781000411757
9/8/23 10.000 LUONG VAN HIEP  5220 - 37938 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Cao van hai 5218 - 18187  
9/8/23 10.000 NGUYEN THANH HAI  5215 - 52237 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 76188 Ủng hộ tre em khuyet tat
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 76077 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TA HAI DANG 5216 - 23386 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 17716 OK4
9/8/23 20.000 LE THI KIM CUONG 5218 - 17232 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAM 5218 - 11299 Chuyển tiền
9/8/23 552.452 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 64544 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.cac tre em
9/8/23 200.000 CAO THI THU  5387 - 58999 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 NGUYEN THANH HIEU  5214 - 58608 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 55978 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 NONG MA DUYEN 5388 - 41058 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN QUANG HOANG 5213 - 98460 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28176 CT từ 9763569735 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 BUI THI THUAN  5214 - 03760 Chuyển tiền toi qui Vì trẻ em khuyết tật 
9/8/23 200.000 NGUYEN THI KIM GIANG  5213 - 98918 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 BUI THI HUYEN  5209 - 81058 Chuyển tiền
9/8/23 300.000 DO THI NHU QUYNH  5389 - 17124 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 NGUYEN THI KHUYEN  5243 - 95113 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 9983336070 
9/8/23 200.000 DOAN THI NGAN  5219 - 67252 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 LE THI KIM THANH  5212 - 65922 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 NGUYEN TRAN PHUOC THINH  5189 - 11617 Chuyển tiền
9/8/23 30.000 LE DAO HANH TRANG  5214 - 54476  Chuyển tiền
9/8/23 200.000 NONG THI THUY  5241 - 84844 Chuyển tiền.CT từ 1014507741 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM NHUNG 5244 - 71297 Chuyển tiền.CT từ 0071001239527 
9/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC SUONG 5390 - 09524 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 HO MINH THU  5239 - 78412 Chuyển tiền.CT từ 0161001700390 
9/8/23 10.000 Nguyen Thi Thu Trang 5209 - 43985 ung ho
9/8/23 200.000 RAN THI QUY  5215 - 41330  
9/8/23 200.000 NGUYEN LINH CHI  5388 - 06534 Chuyển tiền
9/8/23 300.000 PHAM KIM NGAN  5216 - 35632 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 DAO HOA MAI  5387 - 06501 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 NGO THI HUE  5242 - 92481 Chuyển tiền.CT từ 0021000313474 
9/8/23 200.000 VU HA VI 5213 - 37959 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 06147 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 300.000 NGUYEN THI CAM LY  5218 - 34326 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 31968 Ủng hộ Quỹ tre e khuyet tat
9/8/23 200.000 GIANG THI HUE  5209 - 31344 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 NGUYEN THI GIANG  5214 - 31174  
9/8/23 200.000 LANG THI MINH PHUONG  5209 - 29921 Chuyển tiền
9/8/23 200.000  TRAN THI MINH THU  5243 - 91943 Dong han cung tre em ngheo khuyet tat.CT từ 0451000234362 
9/8/23 150.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5209 - 27948 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 TRAN THI HA  5213 - 26282 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 TRAN THI LAN ANH  5244 - 69547 quyen gop.CT từ 0711000279250 
9/8/23 300.000 NGUYEN THI VINH DIEN 5244 - 69293  Chuyển tiền.CT từ 0011004418094 
9/8/23 200.000 NGUYEN THI THU LIEN 5214 - 21231 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 VO THI LANH  5078 - 20614 Chuyển tiền.CT từ 0101001176159 
9/8/23 300.000 TRAN THI MAI PHA  5216 - 19531 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 CHE THANH UYEN  5244 - 69109 Chuyển tiền.CT từ 0161001725529 
9/8/23 200.000 Tran Thi Thanh Thu  5215 - 16790 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 LE THI TRA MY 5217 - 14527 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 HOANG KIEU TRANG  5387 - 03798 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 BUI THI NGOC HIEU  5219 - 10793  Chuyển khoản quy quyen gop
9/8/23 300.000 DANG THI PHUONG 5215 - 10535 Chuyển khoản
9/8/23 200.000  TRAN THI THUY HUONG  5217 - 10186 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 DINH THI THANH HANH  5220 - 08032 Chuyển khoản
9/8/23 300.000 DINH THI THUY QUYNH 5216 - 07683  
9/8/23 300.000 VU THI HONG NGOC  5220 - 06082 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5212 - 05502 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 LUONG THI NIET 5213 - 04573 chuyen Từ thiện 
9/8/23 200.000 VU TU NGAN  5217 - 03810  
9/8/23 300.000  TRUONG THI THANH THUY 5212 - 04569 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 TRUONG NHU PHUNG  5212 - 03449  
9/8/23 200.000 NGUYEN DO YEN LINH  5215 - 03243 Chuyển khoản
9/8/23 200.000 PHAM THI YEN  5241 - 81749 Quyen gop.CT từ 0831000062062 
9/8/23 200.000  NGUYEN THANH HOA  5215 - 01755 Chuyển tiền
9/8/23 200.000 LE HAI HA  5017 - 01274 Chuyển tiền
9/8/23 300.000 VU NGOC THIEN HUONG 5209 - 00547 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN DANG TU  5218 - 95237  Chuyển khoản
9/8/23 40.000 NGUYEN THI LAN 5243 - 88768 Chuyển tiền.CT từ 1023335525
9/8/23 10.000 BUI THI THUAN  5017 - 67355 chuyen toi qui Vì trẻ em khuyết tật 
9/8/23 10.000 NGUYEN DUC LONG  5214 - 40469 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH ANH 5387 - 70436 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THI HAO  5213 - 85455 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG  5388 - 66729 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89181 Tre khuyet tat co hoan canh kho khan .CT từ 1025437094 
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 54413 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TRAN VAN QUAN  5078 - 86882 Chuyển Quỹ từ thiện .CT từ 1027552933 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5017 - 40415  
9/8/23 10.000 PHAM THI ANH THU 5388 - 43488 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM VAN QUANG  5209 - 92194 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRINH THUY NGA 5219 - 88070 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 VU THI THUY TIEN 5389 - 34159 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 Nguyen Duc Ngoc  5215 - 68003 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 32914 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 20.000 NGUYEN THI THAM  5212 - 56777  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 DOAN THU HIEN  5220 - 54428 Chuyển tiền
9/8/23 10.000  DO THI TINH  5239 - 59611 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 9366170271 
9/8/23 10.000 KIEU THI TAN  5239 - 59246 Ck.CT từ 0011004037764 
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 26248 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 HA THI LINH  5209 - 25725 Chuyển tiền
9/8/23 15.000 NGUYEN THI THU THAO  5216 - 03367 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 THANG QUOC TOAN  5220 - 96961 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRAN THI TRANG DAI 5078 - 73337 Chuyển tiền.CT từ 1019372470
9/8/23 20.000 THIEU THI NHUNG 5220 - 86959 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 86455 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TRAN THI THANH DIEU  5218 - 81559  
9/8/23 20.000 VO THI NGUYET CAM  5216 - 76676  Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRAN GIA BAO 5387 - 04696 Chuyển khoản
9/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 70820 Chuyển tiền.CT từ 0291000272468
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 63027 Chuyển tiền Từ thiện
9/8/23 20.000 NGUYEN VAN Y  5216 - 59614 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 DAO THI BICH NGOC  5215 - 56943 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 BUI THUY AN 5189 - 00295  
9/8/23 10.000 PHAN THI THOM  5215 - 46692 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAN THI MY THUY 5213 - 31494 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRAN THU ANH 5217 - 30678 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 LE THI THANH HIEN  5388 - 86179  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65868 tr e khuyet tat.CT từ 1030341388 
9/8/23 250.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65736 Binh thuong.CT từ 0341007223553 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 BUI THI THUY DUYEN  5239 - 49582  Chuyển tiền.CT từ 0211000525169
9/8/23 10.000 PHAN THI HONG TAM  5078 - 64877  Chuyển tiền.CT từ 1018745136 
9/8/23 10.000 HO THI GIANG  5220 - 94706 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 TRAN THI MINH TAM  5213 - 77635 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 LE HONG THAI  5216 - 67974 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5209 - 65105 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN ANH THUONG  5213 - 50413  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5218 - 46568  
9/8/23 10.000 DAO THI THUY HANG 5219 - 41660 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 CHU THI QUYNH ANH  5209 - 34207 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 HO QUYNH LAM  5212 - 31559  
9/8/23 10.000 NGUYEN THANH NGOC 5245 - 37410  Chuyển tiền.CT từ 1028620672 
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN DAY 5078 - 59266  Chuyển tiền.CT từ 1039129476 
9/8/23 10.000 KIEU  5216 - 28900 KIEU CK
9/8/23 10.000 PHAN THI THU HOAI  5213 - 22796 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5389 - 59963 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGO HUYEN TRANG  5216 - 06005  
9/8/23 20.000 NGUYEN THI NGA N 5078 - 57219 Chuyển tiền.CT từ 1023664236 
9/8/23 10.000 PHAM THI HONG THUY  5209 - 00494 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5245 - 35434 Chuyển tiền.CT từ 1022268390 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5217 - 97606 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAN THI NHI  5213 - 96090 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5216 - 94720  
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 90293 CK
9/8/23 10.000 thu thao 5217 - 89537 thu thao ck
9/8/23 20.000 NGUYEN THI HA  5390 - 52898  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5189 - 52725 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 MAC THI YEN  5217 - 86242 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 TRINH THI HUYEN 5218 - 82633 Chuyển tiền
9/8/23 15.000 Tran Thi Ngoc Thy  5213 - 81913 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 GIANG THI LUU LINH  5387 - 50794 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LINH 5220 - 81041 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 HA THI LOAN  5241 - 47560 Chuyển tiền ung ho.CT từ 0011004394153 
9/8/23 20.000 NGUYEN THI NHAT LE  5017 - 80454 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUNG 5213 - 80168 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 80164 gop 10000vnd
9/8/23 10.000 NGUYEN NHU MAI 5213 - 79916 I Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN c 5220 - 79899 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nguyen Thi Diem Huong  5212 - 79895 Chuyển tiền tu Viettel Money
9/8/23 10.000 LE VIET LAM 5217 - 79472 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 HUYNH THI HONG NHU Y  5215 - 78782 Chuyển khoản 
9/8/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET TAM 5209 - 78088 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 HA THI DUNG  5219 - 77992 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAM THI LINH  5209 - 77793 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 DANG THU THAO 5189 - 49662 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Le Thi Mai  5017 - 77509 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LAN 5078 - 54745  Chuyển tiền.CT từ 1026756833 
9/8/23 20 LE THI THAO  5216 - 77159 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 DINH THI NGAN 5240 - 47311 Chuyển tiền.CT từ 0341000674381
9/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5213 - 76799 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 THAI THI HOA  5220 - 76063 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 Tran Hoai Thuong  5017 - 75388 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5216 - 74683  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 VO THI TRAM ANH  5215 - 74059 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAM THI THANH HANG  5389 - 48354 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 VI THI HIEN 5213 - 73146 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN NGOC LINH  5017 - 72751 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 54854 .Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 HO NGUYEN VINH BINH  5209 - 52862  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 42546 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000  NGUYEN THANH DUNG 5245 - 31581 .Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1031148304 
9/8/23 20.000 TRAN THUY KHANH TAM  5213 - 36208  Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI HAI A 5017 - 27844 Chuyển khoản
9/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5388 - 26017 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THI NGOC  5017 - 06468  Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 87687 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 BUI THI MAI 5215 - 83721 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN MANH HIEU  5242 - 49634 Chuyển tiền.CT từ 1030927225
9/8/23 300.000 Dung va Dat 5390 - 17617 Dung va Dat ung ho
9/8/23 10.000 TRAN MANH TU 5215 - 71222  
9/8/23 10.000 TRUONG BA DAT  5239 - 34345 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0301000434129 
9/8/23 10.000 MAI BICH NGOC  5241 - 39991 Chuyển tiền.CT từ 9899168668 
9/8/23 10.000 PHAM THI ANH THU  5161 - 37790 PHAM THI ANH THU 
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44913 CT từ 1031214911 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 10.000 Nguyen Thi Tuyet Hong 5219 - 62390 Chuyển tiền
9/8/23 20.000 BUI THI HOA  5215 - 61677 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/8/23 10.000 Nguyen huu tuong 5215 - 53761  
9/8/23 10.000 TRINH THI LIEU  5161 - 36769 Chuyển tiền qua MoMo
9/8/23 10.000 NGUYEN THI KIEU CHINH  5242 - 47213  Chuyển tiền.CT từ 1014884771 
9/8/23 10.000 H HIEN 5220 - 37316 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 NGUYEN NGOC ANH  5189 - 04795 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 DUONG VAN HUY  5212 - 30880 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 TRA THI TU TRINH  5216 - 20931 Chuyển tiền
9/8/23 20.000 PHAM ANH HUNG  5389 - 00523 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN CHAU THANH  5387 - 99169 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 11003 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 97061 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 LAM THANH TAM  5212 - 81122 Chuyển tiền
9/8/23 433 LAI MINH DUC 5215 - 71479 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 27635 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 LE THI MY LINH  5387 - 69493 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THANH DUY  5389 - 67833 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN DUY HAU 5189 - 67655 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5217 - 80266 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 62807 huyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000 TA QUOC TUYEN  5212 - 14683 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 DANH QUANG  5242 - 33234 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0321000810981
9/8/23 10.000 Tran Trung Hieu  5220 - 04993 Chuyển tiền
9/8/23 10.000 PHAN THI TU ANH 5161 - 22660 Chuyển tiền qua MoMo
9/8/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5017 - 31083 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 10.000  LAI NGOC NGAN  5242 - 25973 Chuyển tiền.CT từ 0361000255094
9/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY ANH 5215 - 37259  
9/8/23 10.000 NGO QUANG MIEN 5214 - 10224 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 PHAM THI ANH THU  5219 - 13702 Chuyển khoản
9/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11788 Chuyển Quỹ từ thiện
9/8/23 1.000 nguyen van dao 5214 - 04462  
9/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81119 Ủng hộ hoan canh kho khan.CT từ 1012913552 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 20.000 HA THI DAO 5212 - 22913 Chuyển tiền
9/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 15686 TienQuỹ  từ thiện
9/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69030 Ủng hộ Quỹ tre e khuyet tat
9/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51782 lxstd tang Từ thiện.CT từ 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/8/23 8.000 DANG LE VAN HUU 5244 - 32887 Chuyển tiền.CT từ 1035609004 
9/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 63858 Ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyet tat
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81483 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0271001057820 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 40.000 LUONG VAN THAT  5189 - 76777 chuyển khoản
10/8/23 10.000  NGUYEN THI KIM LY 5215 - 56268  
10/8/23 10.000 LE KHANH TRINH  5017 - 54980 Từ thiện
10/8/23 10.000 LE DUY ANH 5189 - 57713  Từ thiện
10/8/23 10.000 LE VAN HUNG 5387 - 48733 chuyển khoản
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71239 tre em khuyet tat.CT từ 1025836932 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 NGUYEN QUOC CUONG 5189 - 23576 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE THI VIET LOAN  5242 - 60462 Thuong nhan cui mia Audition ung ho.CT từ 9399692968 
10/8/23 29.784 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 18256 gop mot it a
10/8/23 10.000 TRAN THI VAN 5220 - 16822 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRUONG TAN SANG  5215 - 09318  
10/8/23 10.000 Nguyen Duc Hung 5389 - 69941  
10/8/23 50.000 NGUYEN THI THUY THANH 5243 - 52326 chuyển tiền.CT từ 0271001098453 
10/8/23 10.000 LE NHAT THANH 5017 - 41823 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 Nguyen Thi Minh Huye 5213 - 33553 chuyển tiền
10/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 78592 Chuyen qua ZaloPay
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN THAM  5245 - 24774 Di ne hehe.CT từ 1023299848 
10/8/23 10.000 NGUYEN CHI DUC 5017 - 11730  
10/8/23 10.000 luu thi khanh ly 5218 - 74578  
10/8/23 10.000 PHAM THANH THAI 5078 - 40277 chuyển tiền.CT từ 0081001218989
10/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40057 tre em khuyet tat .CT từ 1001000291911 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 20.000 NGUYEN NGOC THAO  5213 - 43674 chuyển khoản
10/8/23 10.000 PHAM VAN VINH  5161 - 70825 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 Nguyen Duc Anh 5242 - 39060 CT từ 1026128842 
10/8/23 10.000 TRAN MINH TU 5240 - 29927 Từ thiện.CT từ 1018424766 
10/8/23 10.000 THACH THI MAI ANH  5161 - 70048 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NONG THI VA 5213 - 23656 chuyển khoản
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 09553 Ủng hộ Quỹ tre e kt
10/8/23 10.000 PHAM VAN HUNG 5220 - 87532 Từ thiện
10/8/23 10.000 PHAM TAT THANH  5220 - 01300  chuyển tiền
10/8/23 50.000 DO VU THINH PHAT 5241 - 99689 The auditionbiz world ung ho.CT từ 9679799999 
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN THIET 5212 - 88551 Từ thiện
10/8/23 50.000 NGUYEN THANH HUY  5219 - 41356 Chuc cac ban vui ve
10/8/23 10.000 BUI THI NGA  5217 - 40060 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 32980 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 TRAN QUOC VIET 5220 - 90003 chuyển khoản
10/8/23 10.000 THAO A CHINH  5209 - 67324 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Ho va tien ban gui 5218 - 50491 Ho va tien ban gui
10/8/23 300.000 LAM THI THU HUE 5389 - 06940 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NGUYEN HONG HA  5219 - 85003 chuyển tiền
10/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 61074 chuyển tiền
10/8/23 20.000 LE TRA MY 5189 - 54650 chuyển khoản
10/8/23 10.000  NGUYEN XUAN DIEP  5220 - 36453 chuyển tiền
10/8/23 10.000 BUI XUAN THUY 5078 - 76030 chuyển tiền.CT từ 1024145846 
10/8/23 10.000 DO MANH HUNG 5389 - 42018  
10/8/23 10.000 LE VAN TIEN 5242 - 80834 chuyển tiền Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1111000478956
10/8/23 10.000 XA QUY LINH 5212 - 56579 chuyển khoản
10/8/23 20.000  TRAN THI QUYNH ANH  5220 - 18962 chuyển tiền
10/8/23 200.000  DO THI TUOI  5017 - 96843 chuyển tiền
10/8/23 200.000 TRUONG DIEU LINH 5388 - 96222 chuyển khoản
10/8/23 300.000 Tran Thi Thai Ha  5017 - 51772 chuyển tiền
10/8/23 300.000 TRAN THI LIEN  5212 - 49550 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 20.000 LE THI KIM LOAN 5209 - 40620 chuyển khoản
10/8/23 10.000  HA NHU NGUYET 5220 - 07074 chuyển tiền
10/8/23 200.000 HOANG THI HIEN  5215 - 03649 chuyển khoản
10/8/23 200.000 TRUONG THI DINH 5220 - 99635  
10/8/23 200.000 TRUONG NHU PHUNG  5219 - 91383  
10/8/23 200.000 HOANG THU THAO  5215 - 68126  
10/8/23 10.000 NGUYEN KIM ANH  5219 - 52264 chuyển tiền
10/8/23 300.000 VO THI GIA HAN  5017 - 50715 chuyển tiền
10/8/23 30.000 THUONG THIEN TRANG  5239 - 53108 THUONG THIEN TRANG 
10/8/23 200.000 NGUYEN THANH TAN  5017 - 42100  chuyển tiền
10/8/23 300.000 LE THI THOM  5388 - 61421 chuyển tiền
10/8/23 200.000 PHAM THI THUY 5220 - 30218 quyen gop
10/8/23 200.000 TRAN THUY QUYNH  5220 - 25325  chuyển tiền
10/8/23 10.000 Bui Thi Nhi  5017 - 22285 Từ thiện
10/8/23 300.000 Nguyen Lan Anh 5219 - 21679 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 08927 quy tre e
10/8/23 300.000 PHUNG DIEP ANH  5239 - 51268 chuyển tiền.CT từ 0011004110352 
10/8/23 200.000 HA THI MO 5213 - 05239 chuyển khoản
10/8/23 200.000 TRAN THI MINH THU  5240 - 57037 chuyển tiền.CT từ 0451000234362 
10/8/23 200.000 VO THI NGOC DIEU 5240 - 56957 chuyển tiền.CT từ 0111000192710 
10/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5214 - 97335 chuyển khoản
10/8/23 200.000 HOANG THI LY 5388 - 49359 chuyển khoản
10/8/23 100.000 NGUYEN THI KHUYEN  5220 - 94021 chuyen Ủng hộ 
10/8/23 10.000 HOANG VAN NGO 5220 - 85749 Từ thiện
10/8/23 300.000 HOANG THI HUYEN TRANG 5189 - 47021 chuyển khoản
10/8/23 200.000 DAO HOA MAI  5389 - 44959 chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HANG 5212 - 70316  chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH TAM 5219 - 70257 chuyển tiền ung ho
10/8/23 200.000 NGUYEN THI GIANG  5215 - 68542  
10/8/23 200.000 LE THI THU HA  5217 - 67307 chuyển khoản
10/8/23 200.000 VU KHANH HUYEN 5161 - 23190 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 200.000 DAO NGOC ANH  5216 - 66232 chuyển khoản
10/8/23 300.000 LO MUI SAN 5212 - 65109 chuyển khoản
10/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 62028  
10/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN HUONG 5219 - 61404 chuyển khoản
10/8/23 200.000 RAN THI QUY  5215 - 61329  
10/8/23 200.000 PHAM THI YEN 5244 - 42506 CT từ 0831000062062 
10/8/23 200.000 HA LE TUONG VI 5216 - 54781 chuyển khoản
10/8/23 200.000 TRAN THI HA 5387 - 41906 chuyển tiền
10/8/23 200.000 LO THI THOAT  5216 - 54607 chuyển tiền
10/8/23 200.000 TRAN THI MY HANG  5217 - 53991 chuyển khoản
10/8/23 300.000 VU HA VI 5017 - 52529 chuyển khoản
10/8/23 5.000 TRAN ANH TU  5216 - 52496 chuyển tiền
10/8/23 300.000 NONG MA DUYEN 5217 - 51261 chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG ANH  5017 - 50086 chuyển tiền
10/8/23 300.000 GIANG THI HUE 5219 - 49469 chuyển khoản
10/8/23 300.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5209 - 48564  
10/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC 5215 - 48156 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 300.000 VU HONG NHUNG 5220 - 46845 chuyển khoản
10/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO 5213 - 45877 chuyển tiền
10/8/23 200.000 LE THI MAI UYEN  5220 - 45142 chuyển khoản
10/8/23 300.000 DO THI NHU QUYNH  5390 - 40673 chuyển tiền
10/8/23 300.000 NGUYEN LINH CHI 5161 - 21810 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 200.000 LE HAI HA  5220 - 42616 chuyển tiền
10/8/23 200.000 NGUYEN DO YEN LINH  5216 - 41964 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN CHI DAI  5220 - 35133 Từ thiện
10/8/23 10.000 NGUYEN MINH HUNG  5017 - 31625 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRAN THANH SON 5390 - 20283 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN TA HAI 5220 - 38935  
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 22443 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 TO VU TUU  5241 - 46468 chuyển tiền.CT từ 1026951793 
10/8/23 10.000 LANG VAN HAU  5218 - 53751 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRINH THUY VU  5241 - 44814 chuyển tiền.CT từ 1016198295
10/8/23 10.000 NGO CONG TUAN  5209 - 38291 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI ANH HONG  5220 - 32079 chuyển khoản Từ thiện
10/8/23 10.000 VU THI OANH  5218 - 23181  chuyển khoản
10/8/23 10.000 MA THI THE  5244 - 30101 chuyển tiền.CT từ 1023025711 
10/8/23 10.000 Doi TKDN HUNGBANK kinh gui 5218 - 14554 Doi TKDN HUNGBANK kinh gui
10/8/23 12.000 VAN DUC LUAN  5220 - 14128 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE HOANG QUOC 5217 - 69061  
10/8/23 10.000 CAM VAN THUAT 5017 - 68072  
10/8/23 10.000 PHAN THI TRA MY 5213 - 61856 chuyển khoản Từ thiện
10/8/23 20.000 PHAM THI HOAI THUONG  5219 - 48038 chuyển tiền
10/8/23 300.000 NONG PHUONG NHAN  5387 - 72992 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5213 - 25920 chuyển tiền
10/8/23 10.000 HOANG THI GIANG  5387 - 69686 chuyển khoản
10/8/23 10.000  chi chuyen 5218 - 03793 chi chuyen
10/8/23 300.000 VO THI GIA HAN  9920 - 00475 chuyển tiền
10/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23866 tre em khuyet tat.CT từ 0281000635283 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96365 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21746 Muc song binh thuong.CT từ 1038459918 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 VUONG THI NGOC MAI  5220 - 73701 chuyển khoản Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 56591 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 PHAM THI NHU Y  5242 - 39186 chuyển tiền.CT từ 0561000514353 
10/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG HA  5240 - 28536 chuyển tiền.CT từ 0061001087582 
10/8/23 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95060 chuc cac em luon yeu doi.CT từ 1037239908 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 NGUYEN NGAN 5219 - 18191 chuyển khoản
10/8/23 10.000 Nguyen thi ngoc diem 5217 - 99258  
10/8/23 10.000 NGUYEN THI DAO  5240 - 24813 chuyển tiền.CT từ 0491001641729 
10/8/23 10.000 LE THI MY HUONG  5189 - 95726 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TranVanTien 5216 - 74270  
10/8/23 11.111 NGUYEN TUAN HUNG  5213 - 72534 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5241 - 99914 chuyển tiền.CT từ 9766307789 
10/8/23 20.000 CHU THI PHUONG  5217 - 23703 chuyển tiền
10/8/23 10.000  LE HOANG TUAN  5214 - 16761 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DUYEN 5241 - 98181 chuyển tiền.CT từ 0261003470239 
10/8/23 10.000 TRAN THI MY HIEP 5219 - 09610 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NGUYEN THI TUOI  5218 - 07599 chuyển tiền
10/8/23 20.000 TRAN THI HANG  5017 - 06017 chuyển tiền ungung hoho qtt
10/8/23 10.000 NGUYEN THI NGAN 5209 - 02479  
10/8/23 10.000 CU A CANH 5220 - 99232 chuyển tiền
10/8/23 20.000 NGUYEN THI THU HUONG 5209 - 98551 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI NGOC LAM  5217 - 97790 chuyển tiền
10/8/23 10.000 PHAM THI MAI  5209 - 96608 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO THI PHUONG ANH  5387 - 52529 chuyển khoản
10/8/23 20.000 HA THI BICH NGOC  5389 - 50681 chuyển khoản
10/8/23 10.000 THACH THI BE  5390 - 50133  chuyển khoản
10/8/23 10.000 MA THI YEN  5161 - 87759 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 PHAM THI HUONG  5244 - 81983 chuyển tiền.CT từ 1021599115
10/8/23 10.000 HOANG THI THANH TRA 5017 - 81500  chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
10/8/23 20.000 LE THI LOAN 5388 - 47815 chuyển khoản
10/8/23 20.000 NGUYEN THI HUONG HANH  5242 - 24124 chuyển tiền.CT từ 0481000862222 
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5387 - 47325 chuyển khoản
10/8/23 10.000 MAI THI NGA 5220 - 80096 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HOANG THI THU HOAI  5239 - 89121 chuyển tiền.CT từ 0901000098520 
10/8/23 10.000 TRAN THI HONG ANH 5390 - 45880 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI THU HOAI  5209 - 77291 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 HO THI HONG 5390 - 45676 chuyển khoản
10/8/23 10.000 VU THI TRANG  5387 - 45241 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG 5218 - 75503 chuyển khoản
10/8/23 10.000 Ho Thi Minh  5389 - 44892 Ho Thi Minh ck
10/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5387 - 44633 chuyển khoản
10/8/23 10.000 VU BUI MAI LINH  5217 - 74852 chuyển tiền
10/8/23 10.000 LAM TUYET MINH  5215 - 74773 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 73883 UNG HO
10/8/23 10.000 PHAN KIM HUE  5239 - 88732 chuyển tiền.CT từ 0711000243092 
10/8/23 10.000 LE HOAI NHI  5215 - 73350 chuyển tiền 
10/8/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET  5241 - 94489 chuyển tiền.CT từ 1017658871 
10/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 5220 - 73061 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO THI MAI LAN 5389 - 43588 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HO THI HUYEN  5239 - 88583 Ct.CT từ 1014187329 
10/8/23 10.000 TRAN THI CUC 5209 - 71106 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Xuan Ai Van 5017 - 70835 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HA 5215 - 70676 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5212 - 70529 chuyển khoản
10/8/23 10.000 TRAN THI HA  5388 - 42367 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE THI NGOC LAM  5215 - 68869 chuyển tiền
10/8/23 10.000 BUI THI DUNG  5219 - 68653  
10/8/23 10.000  PHAM THI YEN  5212 - 68133 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI DOAN TRANG  5240 - 94017 chuyển tiền.CT từ 0341006869202 
10/8/23 10.000 LE THI MINH THUY  5389 - 41150 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HOANG THI TUNG 5387 - 25487 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO QUANG THINH  5216 - 31935 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN 5220 - 28067  
10/8/23 10.000 VU DUC HAI 5388 - 20174  
10/8/23 10.000 HUYNH MINH TRI 5017 - 91693 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRAN DUY KHANG  5209 - 78853 Từ thiện
10/8/23 10.000 HOANG VAN DOAN 5388 - 91921 chuyển khoản
10/8/23 10.000 DO THANH TIEN  5245 - 71486 chuyển tiền.CT từ 9904435343
10/8/23 10.000 Lai Thi Luong 5219 - 49797 chuyển tiền tu Viettel Money
10/8/23 10.000 NGUYEN LE TUYET TRAM 5215 - 42030  
10/8/23 10.000 .DINH THI MY HANH  5189 - 76370 chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE XUAN TIEN  5217 - 41435 chuyển tiền
10/8/23 20.000 PHAM DUC ANH 5387 - 75713  chuyển khoản
10/8/23 10.000 LE THANH HANG  5389 - 75636 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HA TANG NHU QUYNH  5161 - 77605 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 HOANG THI THANG 5216 - 35989 chuyển tiền
10/8/23 10.000 LE THI NGOC HOA 5214 - 35239 chuyển tiền
10/8/23 10.000 HO VAN DUNG  5387 - 63792  chuyển khoản
10/8/23 10.000 Le Tran Hoang Linh 5215 - 16467  
10/8/23 10.000 DUONG VAN TRUONG 5017 - 12220  
10/8/23 10.000 TRAN HUU DANH  5219 - 11149 Quỹ Vì trẻ em  khuyen tat VN
10/8/23 20.000 LE THI HAI YEN  5388 - 57226 chuyển khoản
10/8/23 10.000 HOANG QUOC VIET 5161 - 74626 chuyển tiền qua MoMo
10/8/23 10.000 TRAN CONG SINH  5213 - 92720 chuyển tiền
10/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56282 tre em khuyet tat.CT từ 1034576212 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/8/23 10.000 NGUYEN DUC THUONG  5218 - 81450  
10/8/23 10.000 BUI VINH KHANG 5388 - 35343 Từ thiện
10/8/23 10.000 PHAM TIEN ANH 5213 - 44768  
10/8/23 10.000 LAU A TRU.CT tu 1029114937  5241 - 74365 CT từ 1029114937 LAU A TRU toi0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
10/8/23 10.000 DINH DUC THUYET  5220 - 32247 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN HUU XUAN  5212 - 31009 chuyển tiền
10/8/23 10.000 TRANG THE PHUONG 5389 - 11225  
10/8/23 20.000 HUYNH VAN THUONG  5215 - 06950 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nguyen thi hang 5215 - 02625  
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 88349 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 10.000 LAI DUY KHANH  5389 - 69985 chuyển khoản
10/8/23 10.000 bui tu xuong 5216 - 16313  
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN LINH 5241 - 62630 chuyển tiền.CT từ 0481000862653 
10/8/23 10.000 LY HUNG PHAT  5213 - 06269 Từ thiện
10/8/23 20.000 DAO THI GANG  5240 - 62271 CT từ 0971000010394 
10/8/23 10.000 Thu Thao 5217 - 95178 chuyển khoản
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN TU  5216 - 65381 chuyển tiền
10/8/23 10.000 Nguyen Duy Trung 5388 - 13084  
10/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 24958 chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 93560 UH 10
10/8/23 10.000 HA KHAI MINH 5017 - 79703 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
10/8/23 20.000 TRAN VAN TUNG 5243 - 61109 chuyển tiền.CT từ 0511000458102 
10/8/23 20.000 NGUYEN THI HOA  5213 - 06994 chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGO THI HUYNH CHAM 5017 - 96707  chuyển tiền
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN MANH  5213 - 90280  
10/8/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5078 - 88209  chuyển tiền.CT từ 0351000880499 
10/8/23 10.000 NGUYEN VAN LAM  5215 - 83052  chuyển khoản
10/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 68911 Chuyển Quỹ từ thiện
10/8/23 200.000 ThuyNVT 5218 - 98347 ung ho
10/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57178 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
 
11/8/23 10.000 Hung 5078 - 55784 Hung ck.CT từ 9326356784 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54430 bthg.CT từ 1023913558 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 10.000 THUOIH  5215 - 27955  
11/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 15739 Ung ho
11/8/23 10.000 PHAM MINH HIEN  5214 - 77956 chuyển khoản
11/8/23 222.222 Vu Xuan Diep Hai Duong 5220 - 55780 Ủng hộ chuc moi nguoi manh khoe
11/8/23 10.000 HA VAN CHUONG  5017 - 19686 chuyển khoản
11/8/23 10.000 VU THI THU  5017 - 70729 chuyển khoản
11/8/23 20.000 HUYNH QUOC THANH  5161 - 50982 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23504 CT từ 9344391212 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 10.000 ly thi thuong 5217 - 00267  
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN LINH  5161 - 46809 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 DANG VI QUAN  5220 - 38481 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRAN VAN PHUOC 5213 - 16408  chuyển khoản
11/8/23 10.000 MA TUYET NHUNG  5219 - 75871  chuyển tiền
11/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 42403 Chuyen qua ZaloPay
11/8/23 30.000 HUYNH VAN  5161 - 42376 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 1.000.000 Bao Bui 5161 - 41512  
11/8/23 200.000 BUI THI PHANG 5387 - 38667  chuyển tiền
11/8/23 10.000 HOANG THI THU HUYEN  5239 - 91833  chuyển tiền.CT từ 0821000044472
11/8/23 200.000 LE ANH THU 5218 - 68466 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGO BUI YEN NHI  5218 - 56677 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 50.000 DOAN DUC ANH  5219 - 36212 chuyển khoản
11/8/23 300.000 LE HAI HA  5217 - 26815 chuyển tiền
11/8/23 10.000 VO THI UT 5017 - 84373  
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 51778 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 300.000 HOANG THI VAN 5219 - 23244 chuyển tiền
11/8/23 300.000 Tran Thi Thai Ha  5017 - 16293 chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 29180 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 TRAN TRUNG KIEN 5241 - 83820 chuyển tiền.CT từ 1026136225 
11/8/23 10.000 NGUYEN MANH DUONG  5215 - 52152  Từ thiện
11/8/23 10.000 TANG THIEU LAM 5214 - 34108  
11/8/23 10.000 LE VAN CANH 5217 - 09261 chuyển tiền
11/8/23 300.000 DAO HOA MAI  5220 - 96406 chuyển khoản
11/8/23 300.000 DO NGUYET HANG 5219 - 94954  
11/8/23 10.000 NGUYEN THE HAO 5245 - 65345 chuyển tiền.CT từ 1037582608 
11/8/23 10.000 PHU TAN LUAN 5215 - 81917  
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG YEN  5215 - 79810 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRUONG XUAN MINH  5078 - 64169 chuyển tiền.CT từ 1022247798 
11/8/23 10.000 LE THI MY LIEN  5215 - 78270 chuyển khoản
11/8/23 10.000 LY CAM TRANG 5245 - 60563 chuyển tiền.CT từ 0841000036965 
11/8/23 10.000 BUI KIM PHUONG  5241 - 73499 chuyển tiền.CT từ 0121000726108 
11/8/23 10.000 CHU THI HOAN  5214 - 58943  
11/8/23 10.000 tran anh thu 5216 - 50908  
11/8/23 10.000 DINH VAN CHIEN  5215 - 41491 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5213 - 21327 chuyển khoản
11/8/23 20.000 TRAN VAN DAT 5214 - 08710  
11/8/23 10.000 Nguyen thu ngan 5209 - 02471  
11/8/23 20.000 HUYNH TAN KHANG  5161 - 15776 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 200.000 PHAM THI HUONG 5214 - 80828 chuyển khoản
11/8/23 300.000 LE THI HUE  5242 - 73361 chuyển tiền.CT từ 0181003492105 
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAM  5217 - 78846 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 10.000 PHAM TUAN ANH 5213 - 78136 chuyển tiền
11/8/23 200.000 TRINH TRAN TRA MY  5209 - 65320 chuyển tiền
11/8/23 10.000 MAI THANH TUYEN  5216 - 63348 chuyển tiền
11/8/23 300.000 TRUONG THI DINH 5213 - 54833  
11/8/23 10.000 LY HUU PHUOC  5212 - 48002 Từ thiện
11/8/23 10.000 CHU DUC HUU  5218 - 47876 chuyển khoản CTTNHH QC VA TT GG VN
11/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM VAN  5241 - 61323  chuyển tiền.CT từ 0621000410766 
11/8/23 10.000 LUC PHUONG THUY  5212 - 27736  
11/8/23 300.000 HOANG THI LY  5218 - 26790 chuyển khoản
11/8/23 200.000 VO THI LANH  5239 - 53970 chuyển tiền.CT từ 0101001176159 
11/8/23 200.000 TRAN THI LIEN  5220 - 74210 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN TRINH  5213 - 74140 chuyển khoản Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 200.000 HA NGUYET ANH THU  5240 - 57276 chuyển tiền.CT từ 9584933961
11/8/23 200.000 LE THI THU HA 5215 - 69527 chuyển khoản
11/8/23 300.000 LUONG THI PHUONG  5217 - 69394 chuyển khoản
11/8/23 300.000 HA THI MO  5217 - 68353 chuyển khoản
11/8/23 200.000 DANG THANH HUYEN  5078 - 38328 chuyển tiền.CT từ 0541001658650
11/8/23 200.000 HOANG THI HIEN  5218 - 58590 chuyển khoản
11/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH 5219 - 52674 chuyển khoản
11/8/23 300.000 BUI THI QUYEN  5245 - 42413 chuyển tiền.CT từ 0011003514539 
11/8/23 200.000 LE THI LINH  5078 - 37342 chuyển tiền.CT từ 0591000407866 
11/8/23 300.000 NGUYEN THI LA  5217 - 44507 chuyển tiền
11/8/23 200.000 DO THI HONG 5220 - 39897 chuyển tiền
11/8/23 200.000 Trinh Thi Thu Yen  5220 - 38036 chuyển tiền tu Viettel Money
11/8/23 200.000 HOANG THI NGUYET 5219 - 37955 chuyển tiền
11/8/23 200.000 NGUYEN THI THU TRA  5214 - 36516  
11/8/23 300.000 Nguyen Lan Anh  5213 - 35151 chuyển tiền
11/8/23 200.000 TAY QUE TRINH 5390 - 14867 chuyển tiền
11/8/23 200.000 NGUYEN QUYNH ANH  5209 - 32620 chuyển khoản
11/8/23 300.000 NGUYEN THANH TAN  5017 - 32378  chuyển tiền
11/8/23 200.000 PNE Ming VU TUE MINH  5017 - 28672  chuyển khoản
11/8/23 20.000 ta van hau 5209 - 27742  
11/8/23 200.000 TRAN THI NGAN  5212 - 27565  
11/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH TAM 5214 - 24057 chuyển tiền ung ho
11/8/23 200.000 THU THUY  5214 - 23800  
11/8/23 200.000 NGUYEN THI GIANG  5244 - 40642 chuyển tiền.CT từ 0941000020844 
11/8/23 300.000 VO THI NGOC DIEU  5240 - 53936 chuyển tiền.CT từ 0111000192710
11/8/23 200.000 Nguyen thanh 5219 - 22315  
11/8/23 300.000 HOANG THI HIEN  5017 - 22294 chuyển khoản
11/8/23 200.000 LE QUYNH TRANG 5209 - 21464  
11/8/23 200.000 NGUYEN THI HAN  5219 - 20884  
11/8/23 300.000 PHUNG DIEP ANH  5078 - 35069 chuyển tiền.CT từ 0011004110352 
11/8/23 200.000 HOANG THI DUNG 5216 - 20082 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 200.000 PHAM THI THUY  5216 - 18000 chuyển tiền
11/8/23 300.000 NGUYEN THI PHUONG  5212 - 17378 chuyển khoản
11/8/23 300.000 NGUYEN PHUONG ANH  5212 - 16341  chuyển tiền
11/8/23 200.000 HOANG THI MAI NHUNG 5219 - 12410 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 300.000 HA LE TUONG VI  5218 - 12333 chuyển khoản
11/8/23 200.000 TRUONG THI NGOC Y  5161 - 07347 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 300.000 PHAM THI LINH  5209 - 10483 chuyển khoản
11/8/23 200.000 NGUYEN THI LINH CHI  5214 - 09553 chuyển khoản
11/8/23 200.000 NGUYEN THI MAI  5216 - 08760  
11/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO  5209 - 08650 chuyển tiền
11/8/23 300.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5218 - 08617  
11/8/23 300.000 Nguyen huyen chuyen tien.CT tu 0191000351546 NGUYEN THI THOAI  5245 - 39593 Nguyen huyen chuyển tiền.CT từ 0191000351546 NGUYEN THI THOAI 
11/8/23 20.000 PHAM THI HONG NGOC  5239 - 47103 chuyển tiền.CT từ 1022474643
11/8/23 300.000 Thu Hang 5213 - 05969  
11/8/23 10.000 LE THANH TRUONG 5218 - 00180 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN VAN THANG 5209 - 93326  
11/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 35503 Ủng hộ Quỹ
11/8/23 10.000 LE HUY BAO  5161 - 03447 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 NGUYEN DO DANG KHOA 5220 - 77793  
11/8/23 10.000 Tran nguyen tuan thanh 5215 - 65878  
11/8/23 10.000 LUONG THAI LONG  5216 - 64462 Từ thiện
11/8/23 10.000 HUYNH VAN TAI  5215 - 64441 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN QUAN  5216 - 37833 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRUONG VAN THACH  5212 - 13632 chuyển tiền Từ thiện
11/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG NGA 5217 - 10369 chuyển tiền
11/8/23 10.000 LUONG THI DUNG  5213 - 70071 chuyển khoảnluong thi dung
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5214 - 68808  
11/8/23 10.000  LE DINH CHIEN  5217 - 65667 chuyển tiền
11/8/23 10.000 LUONG THI DUNG  5212 - 64712 chuyển khoảnluong thi dung
11/8/23 10.000 VU THI TU HOA 5219 - 63103 chuyển tiền
11/8/23 10.000 THIA NGUYEN MINH TUAN 5217 - 61053 xin Ủng hộ Từ thiện
11/8/23 10.000 HA THI THUY 5219 - 58684 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM NHUNG  5209 - 55691  
11/8/23 10.000 DO THI DINH  5213 - 51503 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DO THI NGOC  5218 - 39026 chuyển khoản
11/8/23 10.000 PHAN THI ANH TUYET  5239 - 28318 chuyển tiền.CT từ 0271001097968 
11/8/23 10.000 Luu Nguyen Nhu Quynh  5212 - 18515 chuyển tiền
11/8/23 10.000 VU MINH HOANG  5214 - 06396 Từ thiện
11/8/23 10.000 Nguyen thi thu trang 5215 - 92811  
11/8/23 10.000 PHAM ANH TU  5220 - 73565 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI  5214 - 72293 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5220 - 71088 chuyển tiền
11/8/23 16.000 NGUYEN THI THANH NHAN 5213 - 64302  
11/8/23 10.000 NGUYEN TAN VU 5220 - 59196  
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58608 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 20.000 NGUYEN THI NINH  5220 - 56383 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN HOI  5214 - 12481 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI CHI  5241 - 26595 chuyển tiền.CT từ 0771000587921 
11/8/23 10.000 LE VAN HUNG  5215 - 04603  
11/8/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5219 - 84809 chuyển khoản
11/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 77133 chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
11/8/23 10.000 HO A CHAY  5216 - 81409 chuyển tiền
11/8/23 10.000 PHAM VAN QUANG 5209 - 57567  
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 48559 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 PHAM THI TRANG  5017 - 35902 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGO THI THUY  5213 - 25595 chuyển khoản
11/8/23 20.000 NGO THI KIM HONG 5244 - 87336 chuyển tiền.CT từ 1013300612 
11/8/23 20.000.000 NGUYEN THI HUONG  5390 - 83511 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN CHAU DOAN  5017 - 13112 chuyển khoản
11/8/23 1.000.000 DO VU THINH PHAT  5239 - 93528 chuyển tiền.CT từ 9679799999 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5212 - 75358  chuyển khoản
11/8/23 10.000 DANG NHU NGOC  5161 - 83701 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 CAO THI NGOC MAI 5218 - 60851 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN VAN PHI 5215 - 59626 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN LE KIEU ANH  5212 - 56905  chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 53007 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 50.000 TRAN THI KIM HAI  5213 - 38872 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/8/23 20.000 TO THI THANH  5212 - 36605 chuyển khoản
11/8/23 10.000 LE THI THU GIANG  5209 - 33780 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DUONG THU HUONG  5240 - 94796  chuyển tiền.CT từ 1029304088 
11/8/23 10.000 PHAM THI Y VAN  5212 - 27965 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN THI THU CAM  5214 - 26719 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DO PHAM NHU QUYNH  5214 - 22202  chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 19872 H
11/8/23 10.000 NGO THI KIM OANH  5213 - 18410 chuyển tiền Từ thiện
11/8/23 20.000 HA THI VAN 5215 - 17865 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 17857 Nv 12
11/8/23 20.000 LE THI CHUYEN  5214 - 16891 chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuyt 5214 - 16253 chuyển tiền Ủng hộ tre em khuyet tat
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN TINH  5078 - 62049 chuyển tiền.CT từ 0231000596446 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5218 - 14316 chuyển khoản
11/8/23 10.000 QUAN HOAI THU  5216 - 14023 chuyển khoản
11/8/23 20.000 BAN THI MINH  5218 - 12769 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nguyen Thi Lan  5217 - 11970 chuyen
11/8/23 10.000 DINH THI NINH  5017 - 11275 chuyển tiền
11/8/23 10.000 PHUNG THI HAO  5217 - 10735 chuyển tiền
11/8/23 20.000 LO THI NGUYEN 5243 - 22183 chuyển tiền.CT từ 1013145056 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HAN NY  5244 - 79861 chuyển tiền.CT từ 1021912835
11/8/23 10.000 CHU THI LY  5244 - 79831 chuyển tiền.CT từ 0451000364167 
11/8/23 10.000 HOANG THI SINH  5214 - 09732 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGO THI VAN  5213 - 09610 chuyển tiền
11/8/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5241 - 93173  chuyển tiền.CT từ 1014018935 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 09552 Ủng hộ Quỹ
11/8/23 10.000 NINH THI HONG ANH  5214 - 09468 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRUYEN  5213 - 09324 TRUYEN CHUYEN
11/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGAN  5212 - 09177  chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
11/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU TAM  5017 - 09009 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI MAY 5209 - 08927 chuyển khoản Từ thiện
11/8/23 10.000 VO THI DUNG 5213 - 08136 chuyển khoản
11/8/23 20.000 LUU THI THUY TIEN  5214 - 07328 chuyển tiền Ủng hộ Quỹ
11/8/23 10.000 NGUYEN THI SOA  5214 - 07140 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRAN THI LUA 5220 - 06871 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO  5217 - 06821 chuyển khoản
11/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5212 - 06559 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DUONG THI HOA  5209 - 05990 chuyển khoản
11/8/23 10.000 DO THI TO UYEN  5241 - 92877 chuyển tiền.CT từ 1037921314 
11/8/23 10.000 DINH HUU QUY  5213 - 79128 chuyển khoản
11/8/23 10.000 SAM HAI BINH  5219 - 62502 chuyển khoản
11/8/23 30.000  TA NGUYEN HUNG 5219 - 22983 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRUONG QUANG LAI  5241 - 86400 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1039268926 
11/8/23 20.000 TRAN XUAN CUONG  5214 - 13826 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRAN DINH LONG  5017 - 03271 G chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 03066  
11/8/23 10.000 QUANG THI GIANG 5214 - 99801  chuyển tiền
11/8/23 10.000 Pham huy hoang 5213 - 96027  
11/8/23 10.000 VU VAN PHONG 5245 - 70757 CT từ 0251001210949 
11/8/23 50.000 NGUYEN THI YEN  5240 - 83600 chuyển tiền.CT từ 1014669471 
11/8/23 10.000 LE VAN THINH  5240 - 83458 chuyển tiền.CT từ 1022344781 
11/8/23 10.000 DANG VAN QUYNH  5239 - 77579 chuyển tiền Từ thiện.CT từ 1015908234 
11/8/23 10.000 TRAN THU LOI  5215 - 74277 chuyển tiền
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69921 Ủng hộ tre em
11/8/23 10.000 TRAN CHI NGUYEN  5161 - 72064 chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 DUONG THI THUY TRANG  5209 - 65982 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DOAN QUANG TIEM  5243 - 90352 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0021002257255 
11/8/23 10.000 Nguyen Thi Thao  5217 - 58059 chuyển tiền tu Viettel Money
11/8/23 10.000 NGUYEN T THANH KIM PHUONG 5219 - 50068 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 43739 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5213 - 34302 Từ thiện
11/8/23 10.000 HA HOAI THUONG  5216 - 33288 chuyển khoản
11/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 09846 chuc cac em khoe manh
11/8/23 10.000  LAMVANNHO 5220 - 05581  
11/8/23 10.000 BUI THI NGA 5213 - 05048 chuyển tiền
11/8/23 10.000 LE TRUNG HIEU  5243 - 86180 chuyển tiền.CT từ 0201000688992
11/8/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU  5218 - 88288 chuyển khoản
11/8/23 200.000 TO HUONG ANH  5245 - 59931 Test thu xem nao.CT từ 0011004305629 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48648 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 62915 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5161 - 58163  chuyển tiền qua MoMo
11/8/23 10.000 NGUYEN THE ANH  5214 - 48068  
11/8/23 20.000  VO THI KIM NGOC 5215 - 39236 chuyển tiền
11/8/23 10.000 TRAN TRONG HUNG  5240 - 60122 chuyển tiền.CT từ 1021575767 
11/8/23 10.000 NGUYEN NGOC PHU  5217 - 66385 chuyển khoản
11/8/23 10.000 TRUONG THI HONG NHUNG  5219 - 65313 chuyển khoản
11/8/23 10.000 LU VAN TIEN 5217 - 58669  
11/8/23 10.000 TRIEU VAN LINH  5218 - 40126 chuyển tiền
11/8/23 10.000 DANG THI DUNG 5214 - 38305 chuyển khoản
11/8/23 10.000 DANG CAO DAI  5244 - 42766  chuyển tiền.CT từ 1017530310 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 16402 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 75105 chuyển khoản
11/8/23 10.000 PHAM VAN KHOA  5215 - 46560  chuyển khoản
11/8/23 10.000 TA THI THUY TRANG  5213 - 30856 chuyển khoản Quỹ từ thiện
11/8/23 1.000.000 DOAN THI QUYNH DUONG 5239 - 42738 Chau vo danh ung ho.CT từ 3936110989 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 91327 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 167.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81516 CT từ 0331000447537 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/8/23 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 21232 Chau Ủng hộ Quỹ 
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 15988 chuyển tiền Từ thiện
11/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 15499 Chuyển Quỹ từ thiện
11/8/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5218 - 78445 chuyển khoản
11/8/23 10.000 Truong Thi Anh Ha  5219 - 77770 chuyển tiền
11/8/23 20.000 LE THI VAN ANH  5213 - 55742 chuyển khoản
11/8/23 46.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 26912 Chuc cac be binh an
11/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97654 ngan gui cac em
11/8/23 100.000 DO VU THINH PHAT 5240 - 74988 chuyển tiền.CT từ 9679799999 
11/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 27854 Hy vong moi nguoi binh an
11/8/23 10.000 CHAU SANG  5220 - 28372 chuyển khoản
11/8/23 10 CHAU SANG 5220 - 25639 chuyển khoản
11/8/23 5.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 21336 Chau Ủng hộ Quỹ 
12/8/23 10.000 HOANG MUI PHAM  5212 - 32641 Từ thiện
12/8/23 10.000 HO THI SINH  5239 - 83009 ho thi sinh chuyen Từ thiện tre em.CT từ 1038759015
12/8/23 10.000 le quoc phong 5212 - 43625  
12/8/23 10.000 THAO A CHU 5213 - 03628 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN TRONG NGHIA 5219 - 82807 Chung tay vi tre em khuyet tat
12/8/23 10.000 PHAN CONG NGHIA 5243 - 87396 Từ thiệnj.CT từ 1017154196
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5214 - 52113 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN DUC ANH  5214 - 96148  
12/8/23 10.000 PHAN THONG LINH 5078 - 24341 CT từ 1022382659 
12/8/23 20.000 NGUYEN THANH TRIEU  5209 - 89095 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5217 - 79216  
12/8/23 10.000 PHAN VAN THOAI  5220 - 75579 chuyển tiền
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23010 Nguoi tan tat.CT từ 1037067516 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/8/23 10.000 TRAN NGOC ANH 5213 - 33395  
12/8/23 20.000 TRUONG DINH CU 5213 - 90853  
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 83190 Chuyển Quỹ từ thiện
12/8/23 20.000 VU TRUONG ANH  5216 - 40877 chuyển khoản
12/8/23 10.000 BUI VAN THUC  5217 - 23304 chuyển khoản
12/8/23 50.000 NGUYEN PHUOC DINH LUAN  5218 - 13176 chuyển tiền
12/8/23 5.000 VO THI HUONG 5215 - 76199  
12/8/23 10.000 TRAN HOAI THU  5214 - 53550 chuyển khoản
12/8/23 10.000 DANG THU PHUONG  5161 - 84121 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 10.000 DUONG VAN VINH  5212 - 34049 chuyển khoản
12/8/23 10.000 HOANG VAN THANH  5212 - 18620 chuyển khoản
12/8/23 50.000 TRAN THI KIM DUYEN  5161 - 82730 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5219 - 97095  chuyển tiền
12/8/23 10.000 TRAN THI UT MUI  5212 - 49617 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5217 - 43230  
12/8/23 10.000 NGUYEN HO QUYNH NHU 5215 - 42087 chuyển khoản
12/8/23 10.000 HA VAN PHONG  5218 - 36377 chuyển khoản
12/8/23 10.000 PHAM THI MEN  5218 - 46962 chuyển tiền tu Viettel Money
12/8/23 10.000 NGUYEN THI MY CHI  5217 - 41395 chuyển tiền
12/8/23 10.000 HOANG THI THU HUONG 5216 - 30557 chuyển khoản
12/8/23 300.000 HOANG THI HIEN  5017 - 75338 chuyển khoản
12/8/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO  5218 - 66921 chuyển tiền
12/8/23 200.000 DANG THI TRA MY  5212 - 59522 chuyển khoản
12/8/23 200.000 Anna Thu  5215 - 40596 Anna Thu chuyen 
12/8/23 10.000 VO THI LOAN  5388 - 74424 chuyển khoản
12/8/23 10.000 VU VAN QUY  5217 - 93272  
12/8/23 200.000 nguyen thi nga  5161 - 68219 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 200.000 DANG THI HUYEN 5189 - 69884 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5214 - 71648 chuyển tiền
12/8/23 10.000  HOANG THI THU HOAI  5212 - 52832 chuyển tiền
12/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51546 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0931004182700 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/8/23 10.000 PHAN CONG MINH 5218 - 34460 Từ thiện
12/8/23 200.000 Do Tuyet Mai 5213 - 23764  
12/8/23 10.000 pham hoang y  5216 - 15415 chuyển khoản 
12/8/23 20.000 NGUYEN MAU THIN  5212 - 03843 chuyển khoản
12/8/23 200.000 NGUYEN THI LINH CHI 5189 - 53177 chuyển khoản
12/8/23 200.000 THU THUY  5216 - 83524  
12/8/23 200.000 TRAN THI LUAN 5213 - 81578  
12/8/23 300.000 LE THI HUONG  5389 - 51462 chuyển tiền
12/8/23 300.000 LE THI HUE 5240 - 23536 chuyển tiền.CT từ 0181003492105 
12/8/23 200.000 NGUYEN THI THU TRA  5216 - 70473 chuyển khoản
12/8/23 300.000 PHAN THI THANH TAM  5218 - 66081 chuyển khoản
12/8/23 300.000 HOANG THI NGUYET  5214 - 66052 chuyển tiền
12/8/23 300.000 TAY QUE TRINH  5387 - 50025  chuyển tiền
12/8/23 200.000 VU THI THANH THUY  5387 - 49978 chuyển tiền
12/8/23 200.000 NGUYEN THI DAN 5241 - 22985 chuyển tiền.CT từ 1012637357 
12/8/23 300.000 DANG THI ANH THU  5217 - 62801 chuyển khoản
12/8/23 200.000 NGUYEN THI HOANG  5216 - 61814 chuyển khoản
12/8/23 200.000 LE THI PHUONG THAO  5209 - 55029  
12/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY NGA  5217 - 54898  chuyển khoản
12/8/23 200.000 LE ANH THU  5388 - 47922 chuyển khoản
12/8/23 200.000 CAO THI PHUONG 5241 - 22362 chuyển tiền.CT từ 9856594855 
12/8/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5218 - 50738  
12/8/23 200.000 PHAM BICH NGOC 5239 - 96257 chuyển tiền.CT từ 0611001924725
12/8/23 300.000 NGUYEN QUYNH ANH  5214 - 49795 chuyển khoản
12/8/23 300.000 NGUYEN THANH HUYEN 5245 - 88623 Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 1038000934 
12/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC TRINH  5218 - 48897  
12/8/23 300.000 LE THI THU GIANG  5215 - 48495  
12/8/23 300.000 Ming VU TUE MINH  5216 - 47980 chuyển khoản
12/8/23 300.000 NGUYEN THI LA  5218 - 47698 chuyển tiền
12/8/23 200.000 NGUYEN THU HIEN  5387 - 46753 chuyển khoản
12/8/23 200.000 PHUNG VAN HUY  5220 - 46043 chuyển tiền
12/8/23 300.000 TRAN GIA LINH  5212 - 45639 chuyển tiền
12/8/23 300.000 TRUONG THI NGOC Y  5161 - 62161  chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 300.000 BUI THI PHANG  5388 - 46506 chuyển tiền
12/8/23 300.000 PHAM THI TUYET NHUNG 5218 - 43754  
12/8/23 300.000 HOANG THI DUNG  5219 - 43532 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
12/8/23 300.000 HOANG THI HIEN 5213 - 42225 chuyển khoản
12/8/23 200.000 Chi Lan 0985210288 ki thu ludo lixi app Star Maker Trao Tang 5218 - 41916 Chi Lan 0985210288 ki thu ludo lixi app Star Maker Trao Tang
12/8/23 300.000 HOANG THI MUI  5214 - 40676 chuyển khoản
12/8/23 300.000 Nhungcool 5390 - 45694  
12/8/23 300.000 HA NGUYET ANH THU  5239 - 95642 chuyển tiền.CT từ 9584933961
12/8/23 300.000 BUI THI GAM  5244 - 88060 chuyển tiền.CT từ 1017376086 
12/8/23 200.000 LE QUYNH TRANG 5212 - 39363  
12/8/23 300.000 HOANG THI KIM 5161 - 61877 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 200.000 DO QUYNH HUONG 5219 - 37146  
12/8/23 300.000 NGUYEN HUYEN 5239 - 95437 chuyển tiền.CT từ 0191000351546 
12/8/23 300.000 NGUYEN THI GIANG  5078 - 43456 chuyển tiền.CT từ 0941000020844 
12/8/23 10.000 NGUYEN THI PHAM 5212 - 35607 chuyển khoản
12/8/23 300.000 PHAM THI LINH 5216 - 34908 chuyển khoản
12/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH  5212 - 33853 chuyển khoản
12/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 61516 Chuyen qua ZaloPay
12/8/23 10.000 HO HOANG HUU  5209 - 30845 chuyển khoản
12/8/23 10.000 VU VAN VUONG  5017 - 29883  
12/8/23 20.000 TRAN VAN DI  5214 - 09045 chuyển tiền
12/8/23 10.000 LE HUY UT 5214 - 86501 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC BICH 5220 - 41481  
12/8/23 10.000 BUI XUAN LOC 5245 - 81890 CT từ 1021156220 
12/8/23 10.000 TRAN THI QUA 5220 - 23709 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN XUAN QUANG  5212 - 22037 Từ thiện
12/8/23 10.000 LO LO PAO  5220 - 12557 chuyển khoản
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00563 ck Từ thiện 
12/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 91877 Ki thu ludo lixi app Star Maker trao tang
12/8/23 10.000 MAI HOANG HUY  5214 - 64588 chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI THU THUY 5390 - 02589  chuyển khoản
12/8/23 10.000 Tran thi my tien 5213 - 27169 chuyển tiền
12/8/23 30.000 NGUYEN MINH DAT 5212 - 15968  
12/8/23 10.000 TRAN THI LUAN  5242 - 96009  chuyển tiền.CT từ 0651000627124
12/8/23 10.000 VO THI THIEN THANH  5219 - 05575 chuyển tiền
12/8/23 10.000 Dinh Thi Huong 5212 - 03361  
12/8/23 10.000 HOANG THI THU  5242 - 95156 chuyển tiền.CT từ 1037043546 
12/8/23 10.000 TRAN TRINH TU  5240 - 86254  chuyển tiền.CT từ 1022911760 
12/8/23 10.000 tran thanh nhi 5212 - 91102  
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN VU 5389 - 72252 chuyển khoản
12/8/23 10.000 DO VAN SI  5387 - 63522 Ủng hộ Quỹ tre em
12/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5243 - 92367  chuyển tiền.CT từ 1038082912 
12/8/23 20.000 VI THI EN  5244 - 69807 chuyển tiền.CT từ 0731000677126 
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5390 - 45826 chuyển khoản
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 46826 Chuyển Quỹ từ thiện
12/8/23 10.000 TRAN THI MINH HUYEN 5388 - 32410  
12/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DAN  5209 - 91231  
12/8/23 10.000  GIANG THI THUY HUONG 5220 - 87053 chuyển tiền
12/8/23 10.000 HOANG VAN DINH  5212 - 82165 chuyển tiền
12/8/23 10.000 mai van hiep 5389 - 13382 Toi ten mai van hiep dong gop vao Quỹ từ thiện
12/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN  5218 - 64222 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5389 - 09848 chuyển khoản
12/8/23 10.000 TRAN THI THU HUONG  5243 - 84615 gop quy.CT từ 0211000442858 
12/8/23 8.000 TRAN THI THU HUONG  5242 - 84103 gop quy.CT từ 0211000442858 
12/8/23 10.000 NGUYEN HOANG THIEN 5389 - 97011 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN PHUC 5220 - 35820  
12/8/23 20.000 VUONG THI THUY AN  5218 - 34869 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
12/8/23 10.000 BUI MAI CHI  5390 - 92645 chuyển khoản
12/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 25192 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 86895 Gui Mon qua nho
12/8/23 10.000 TRAN THI THOM 5219 - 17882  
12/8/23 10.000 LE THI LY 5244 - 58912 chuyển tiền.CT từ 1029265042
12/8/23 20.000 DANG THI MEN  5216 - 08479 chuyển tiền
12/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 41004 Chuyen qua ZaloPay
12/8/23 10.000 BUI THI KHANH LINH  5189 - 71836 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN NGOC HONG NHU  5214 - 90658 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEU  5387 - 70861 chuyển khoản
12/8/23 10.000 DOAN THI THU AN  5220 - 87738 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGO THI THUY NGA  5217 - 86133 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5388 - 67566 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5213 - 84317  UNG HO
12/8/23 10.000 HUYNH QUACH NGOC ANH  5215 - 83224 chuyển tiền
12/8/23 10.000 PHAN THI LE THI  5244 - 56339 chuyển tiền.CT từ 1031307672 
12/8/23 10.000 PHAM THI MAI PHUONG 5390 - 66456 chuyển khoản
12/8/23 10.000 VU THI THANH LOAN  5390 - 66334 chuyển khoản
12/8/23 10.000 BUI THI MEN  5189 - 65621 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN ANH  5219 - 78483 chuyển tiền
12/8/23 10.000 DOAN MINH TIEN 5212 - 76104  
12/8/23 20.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 62744 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG  5189 - 62686 chuyển khoản
12/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 74872 Ủng hộ Quỹ
12/8/23 10.000 NGUYEN KIM HUONG  5387 - 61796 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGO THI NGOC YEN  5239 - 63168 chuyển tiền.CT từ 0841000051152 
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 73853 MANY THANK
12/8/23 10.000 VU THI HOAI THU  5244 - 55591 chuyển tiền.CT từ 1022034335 
12/8/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG 5212 - 72376  
12/8/23 10.000 BUI THI DIEM 5241 - 68858 CT từ 0111000316687 
12/8/23 10.000 Nguyen Hong Ngoc  5209 - 71777 chuyển tiền
12/8/23 20.000 TA THI LY  5212 - 71688 chuyển tiền
12/8/23 20.000 NGUYEN THI KIM NGOC 5242 - 77663 chuyển tiền.CT từ 0401001502892 
12/8/23 10.000 DANG THI NGOC UYEN  5216 - 70689 chuyển tiền
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 69845  
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 69193 chuyển tiền tu Viettel Money
12/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5189 - 59263 chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI THU DANG 5244 - 55267 chuyển tiền.CT từ 1001000279166 
12/8/23 10.000 VU THI THUY 5209 - 68358 chuyển tiền
12/8/23 10.000 PHAM THI HA 5216 - 68234 chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI XUYEN 5215 - 68051 chuyển khoản
12/8/23 10.000 TRAN NGOC NHUNG  5216 - 67980  chuyển khoản
12/8/23 10.000 LE THI THUY AN 5218 - 67617 chuyển tiền
12/8/23 10.000 BUI HAI YEN  5389 - 58501  chuyển khoản
12/8/23 10.000 huyen 5215 - 66953  
12/8/23 10.000 NONG THI HOAI THU  5189 - 58213 chuyển khoản
12/8/23 20.000 LE THI THU THUY 5217 - 66861 chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN NHU HIEN  5387 - 58076 chuyển khoản
12/8/23 20.000 NGUYEN THI KIEU TRINH 5241 - 68403  chuyển tiền.CT từ 0351000659702 
12/8/23 10.000 VU THI THU  5017 - 64386  
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRUC  5245 - 54194 chuyển tiền.CT từ 0571000063476 
12/8/23 20.000 HUYNH THI MONG NHI 5218 - 25538  
12/8/23 10.000 LE TRONG TRI  5217 - 17785 chuyển khoản
12/8/23 10.000 trinh hong nhung 5213 - 07093  
12/8/23 10.000 Nguyen duc tuy 5209 - 98959  
12/8/23 20.000 PHAN THI THUY NGOC  5209 - 85223  chuyển tiền
12/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5212 - 71579  
12/8/23 10.000 NGUYEN HONG NHI  5161 - 31793 chuyển tiền qua MoMo
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUE  5243 - 67558  chuyển tiền.CT từ 0201000711837 
12/8/23 10.000 Nguyen The Hiep 5214 - 27413  
12/8/23 20.000 BUI THI LAN  5242 - 65364 chuyển tiền.CT từ 0121000630629 
12/8/23 10.000 LUC DUC BANG  5240 - 55942 luc duc bang.CT từ 0951004208238 
12/8/23 10.000 vangvantinh 5220 - 89172  
12/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGAN 5161 - 28134  
12/8/23 10.000 NGUYEN VAN VY 5389 - 51416  
12/8/23 12.000 DANG LE VAN HUU 5245 - 39214 chuyển tiền.CT từ 1035609004 
12/8/23 10.000  trinhthanhson 5219 - 88932  
12/8/23 10.000 KIEU DAI QUY 5389 - 97984  
12/8/23 20.000 DUONG THI GIANG  5216 - 39771 chuyển khoản
12/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5078 - 53776 chuyển tiền.CT từ 0951004175821 
12/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 65336 Ủng hộ Quỹ
12/8/23 10.000 BUI NGOC DAT 5217 - 47951 chuyển khoản Chuyển Quỹ từ thiện
12/8/23 10.000 Tran mai huong 5390 - 12199  
12/8/23 10.000 TRAN THI QUYNH ANH  5209 - 00957 chuyển tiền
12/8/23 10.000 QUE NHI CK 5215 - 96935  
12/8/23 20.000 DO VAN DUC  5387 - 05167 chuyển khoản
12/8/23 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39559 hoan canh kho khan.CT từ 0491000132642
12/8/23 10.000 PHU TAN LUAN 5214 - 55725  
12/8/23 10.000 VO THI UT 5218 - 26343  
12/8/23 10.000 LAMVANNHO 5214 - 17994  
12/8/23 1 VO DINH QUY 5216 - 01212 chuyển tiền
12/8/23 10.000 HAN DUONG QUANG  5217 - 53558 chuyển tiền
12/8/23 5.000 TRAN THI THUY DUNG  5017 - 02130  
12/8/23 10.000 VU TRONG QUYEN 5214 - 98426 chuyển tiền
12/8/23 10.000 PHAN XUAN THANG  5209 - 95731 chuyển tiền
12/8/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22597 chuc moi dieu tot lanh den voi cac em.CT từ 9704440444 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/8/23 5.000.000 Doan Quynh Duong 5243 - 24464 Chau Doan Quynh Duong ung ho.CT từ 0351000725116 
12/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63863 tre em.CT từ 1014047953 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 29302 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 BUI THI MAI 5214 - 65335 chuyển khoản
13/8/23 200.000 BUI THI TUYET MINH  5242 - 23101 Minh Bui Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0451000260683 
13/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY AN  5219 - 70220  chuyển tiền
13/8/23 20.000 NGUYEN THI HUYNH TRAN  5213 - 56260  
13/8/23 10.000 bay 5212 - 36369 bay chuyen
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 35665 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 20.000 NGUYEN THI KIM TIE 5219 - 19493  
13/8/23 10.000 Nguyen Hong Trang  5219 - 18439 chuyển tiền
13/8/23 10.000 SO MINH HOANG LY  5213 - 3527 chuyển khoản
13/8/23 10.000 BUI CONG MINH 5388 - 7414  
13/8/23 10.000 NINH THI MINH 5390 - 6424  
13/8/23 10.000 NGUYEN NGOC SON  5387 - 4486 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 49429 Quỹ  từ thiện
13/8/23 20.000 NGUYEN THI CAM TU  5212 - 9839 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN THAI SON  5388 - 81425 chuyển khoản
13/8/23 300.000 duong thanh 5387 - 78552  
13/8/23 10.000 HOANG VAN SU 5213 - 74208 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 35192  
13/8/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5219 - 34716 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE THI HUONG 5017 - 25398 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 24197 Chuyen qui Từ thiện
13/8/23 200.000 Dao Thi Hien  5213 - 22404 chuyển tiền
13/8/23 10.000 HIN TAI LINH  5017 - 15791 chuyển khoản
13/8/23 300.000 HA THI THU PHUONG  5241 - 73781  chuyển tiền.CT từ 1015844016 
13/8/23 10.000 NGUYEN MINH NGOC  5214 - 75067 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN THI MY LE 5387 - 37994 chuyển khoản
13/8/23 300.000 CAO THI PHUONG  5241 - 71186 chuyển tiền.CT từ 9856594855 
13/8/23 20.000 NGUYEN THI THU THAO  5161 - 23956 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 PHAN LAC TAN 5388 - 19434  
13/8/23 100.000 HO THANH TUAN  5245 - 53458 chuyển tiền.CT từ 0491000096080 
13/8/23 10.000 NGUYEN HONG LAM 5212 - 55264 Từ thiện
13/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39566 .CT từ 1039097002 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 20.000 VUONG THI THUY NGAN  5212 - 13576  
13/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 5213 - 38254 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Anna Thu  5218 - 29996 Anna Thu chuyen 
13/8/23 10.000 LO VAN MAC  5220 - 23758 chuyển tiền
13/8/23 300.000 HOANG THI VAN 5214 - 95175 chuyển tiền
13/8/23 200.000 NGUYEN THI HAI YEN  5189 - 46609 chuyển khoản
13/8/23 200.000 LE THI HUONG  5388 - 43106  chuyển tiền
13/8/23 300.000 Tra Nguyen  5219 - 56424  
13/8/23 200.000 Thuy duong 5218 - 54851 Thuy duong ck
13/8/23 300.000 MAI THI HA 5389 - 35399 chuyển khoản
13/8/23 200.000 TA THI THU HUONG 5387 - 32243 chuyển tiền khuyen gop
13/8/23 200.000 LE THI HONG HANH  5215 - 25624  
13/8/23 200.000 NGUYEN THI HONG PHUONG  5217 - 21017 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Vu Thuy Linh  5214 - 19585 chuyển tiền
13/8/23 300.000 HOANG THI NGUYET  5219 - 12187 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Anh chuyen  5219 - 342 Anh chuyen 
13/8/23 10.000 HO DUY ANH  5239 - 41470 Quỹ từ thiện. CT từ 1015279654 
13/8/23 200.000 TRAN THI MAN  5219 - 93875 chuyển tiền 
13/8/23 300.000 TRINH TRAN TRA MY  5017 - 93841 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Nguyen Thu Trang  5218 - 92934 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LUONG VINH KIET  5219 - 91853 Từ thiện
13/8/23 300.000 DANG THU THAO  5220 - 88246 chuyển tiền
13/8/23 200.000 LE HA MY  5219 - 87679 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN NGOC KIM NGAN  5212 - 83991 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN HAI DANG  5216 - 82911  chuyển tiền
13/8/23 200.000 My Binh 5388 - 16826  
13/8/23 200.000 LE THI HAO  5219 - 81834  
13/8/23 300.000 Ngan ngan 5220 - 81523  
13/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5244 - 32939 chuyển tiền.CT từ 9813135333 
13/8/23 300.000 TRAN THI LUAN  5220 - 78363  
13/8/23 200.000 NGUYEN THI LANH  5213 - 76501 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY LINH 5017 - 76331 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 6622 Chuyen qua ZaloPay
13/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH  5219 - 72399 chuyển khoản
13/8/23 200.000 DANG THANH HUYEN  5243 - 54613 chuyển tiền.CT từ 0541001658650 
13/8/23 200.000 HA THI TUY  5390 - 13312 chuyển khoản
13/8/23 200.000 LE QUYNH TRANG 5390 - 13302 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN VAN LAM  5219 - 70603 chuyển khoản
13/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5243 - 54433  chuyển tiền.CT từ 1028269320 
13/8/23 200.000 NGUYEN THI LUA  5243 - 54408 chuyển tiền.CT từ 0591001672167 
13/8/23 200.000 DANG THI TRA MY 5388 - 12596 chuyển khoản
13/8/23 300.000 DANG THI ANH THU  5390 - 11769 chuyển khoản
13/8/23 300.000 VU THI THANH THUY  5390 - 11504 chuyển tiền
13/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5078 - 99617 chuyển tiền.CT từ 1014886990 
13/8/23 200.000 HA THI GIANG 5387 - 11120 chuyển tiền quyen gop
13/8/23 200.000 NGUYEN THI MY LINH  5214 - 63140  
13/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HUYEN 5212 - 63087 chuyển tiền
13/8/23 200.000 NGUYEN TUAN NGOC 5213 - 63028  
13/8/23 300.000 HOANG THI MUI  5213 - 62963 chuyển khoản
13/8/23 300.000 PHAM THU NGUYET  5388 - 10145 chuyển khoản ung ho
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 60439 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 300.000 NGUYEN TRAN HAI YEN 5213 - 60400  chuyển khoản
13/8/23 300.000 NGUYEN THANH HUYEN  5244 - 31655 Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn.CT từ 1038000934 
13/8/23 300.000 TRAN GIA LINH 5216 - 60077 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Nhung 5220 - 59769  
13/8/23 200.000 VO THI NHU THI  5017 - 58815 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Mai 5216 - 58487  
13/8/23 200.000 Le Thi Anh thu 5216 - 57340  
13/8/23 200.000 DUONG THI HUONG LAM  5390 - 8996 chuyển khoản
13/8/23 200.000 NGUYEN THI XUAN THU 5161 - 5701  chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 300.000 PHAM BICH NGOC  5078 - 99023 chuyển tiền.CT từ 0611001924725 
13/8/23 200.000 VU PHUONG DUNG  5216 - 56975 chuyển khoản
13/8/23 300.000 DANG THI HUYEN 5388 - 8914 chuyển tiền
13/8/23 300.000 HOANG THI QUYNH TRANG 5215 - 54725 chuyển tiền
13/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 5617 Chuyen qua ZaloPay
13/8/23 200.000 Nguyen Thi Nga  5161 - 5611 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 200.000 PHUNG THI THUY  5161 - 5603 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 300.000 NGUYEN THI THUY NGA  5215 - 54218 chuyển khoản
13/8/23 300.000 HOANG THI HOAI LY  5216 - 54177 chuyển tiền tu Viettel Money
13/8/23 200.000 NGUYEN THAO VY  5218 - 53304 chuyển khoản
13/8/23 300.000 LE THI THU GIANG  5214 - 53084  
13/8/23 300.000 BUI THI NGOC 5017 - 52846 chuyển tiền
13/8/23 300.000 NGUYEN THI MAI  5213 - 49120  
13/8/23 10.000 DINH VAN CHIEN  5213 - 49035 chuyển khoản
13/8/23 200.000 LE THI PHUONG THAO  5212 - 48553 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LAM THI BE NHU 5161 - 5029 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 LE MINH SONG  5212 - 36102 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 13433  
13/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYNH NHU 5216 - 92101 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 71293 AAAA
13/8/23 10.000 DINH THI NGOC  5243 - 45476 chuyển tiền.CT từ 1022581202 
13/8/23 10.000 CAO VAN TINH  5215 - 12221 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LE THI NGO  5244 - 21125 chuyển tiền.CT từ 0551000326433 
13/8/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5214 - 89643 chuyển tiền
13/8/23 10.000 TRAN MINH DUC 5213 - 85183 chuyển tiền
13/8/23 10.000 DO THI HANG  5161 - 96752 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 45494 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 5.000 NGUYEN THI QUYNH 5209 - 24560  
13/8/23 10.000 DANG THUY TRANG  5214 - 22334 chuyển tiền
13/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG MAI  5209 - 3889  
13/8/23 10.000 TRAN THUY DUONG  5241 - 27737  chuyển tiền.CT từ 1027228840 
13/8/23 10.000 VU THI THU HIEN  5216 - 65754 chuyển tiền
13/8/23 1.000 TRAN THI HOAi 5214 - 64702 Từ thiện
13/8/23 10.000 NGUYEN THI LUA 5189 - 15842 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE THI TUYET 5017 - 50589 chuyển tiền
13/8/23 10.000 PHAM SY HIEN  5219 - 35764 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DIEU  5017 - 17826  chuyển khoản
13/8/23 20.000 LA THI TRANG  5214 - 6965  
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 5994 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 BUI DUC NAM  5216 - 1996 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LE THI BE THU 5161 - 88031 Từ thiện
13/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 87807 Chuyen qua ZaloPay
13/8/23 10.000 TRAN THI NGA  5217 - 84103 chuyển khoản
13/8/23 20.000 NGUYEN THI VAN ANH  5213 - 74714 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5213 - 71792 chuyển khoản
13/8/23 10.000 PHAM PHUONG LINH  5240 - 99649 Tuong Tac thien nguyen.CT từ 1026951486
13/8/23 10.000 NGUYEN THU TRANG  5239 - 93495 chuyển tiền.CT từ 1033308347 
13/8/23 10.000 PHAN NAM HAI  5218 - 62413 chuyển tiền
13/8/23 1.000 NGUYEN DUC HAN 5212 - 59600  
13/8/23 20.000 NGUYEN THI THUONG  5387 - 85527 chuyển khoản
13/8/23 10.000 BACH THI LIEN  5215 - 51801 chuyển tiền
13/8/23 10.000 PHAM PHUONG THAO  5215 - 43585 Ủng hộ tre em khuyet tat
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HANG 5243 - 26472 chuyển tiền.CT từ 9865651906
13/8/23 10.000 Nguyen thi nga  5213 - 30058  
13/8/23 10.000 TRINH THU THAO  5390 - 76972 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE MINH PHUC  5239 - 91248 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 1032896128 
13/8/23 20.000 NGUYEN THI MAI  5219 - 28217 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY NG  5387 - 75611 chuyển khoản
13/8/23 10.000 BUI MY LINH  5215 - 22765 chuyển tiền
13/8/23 10.000 VI THI KIEU MI  5243 - 25536 chuyển tiền.CT từ 0821000029953
13/8/23 10.000 BUI THI MY NINH  5216 - 21387 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 20285 Chuyển Quỹ từ thiện 
13/8/23 10.000 MAI THI THUY DUONG  5161 - 83910 chuyển tiền qua MoMo
13/8/23 10.000 Minh 5219 - 19685 Minh ung ho
13/8/23 20.000 NGUYEN THI HONG VAN 5240 - 96348  chuyển tiền.CT từ 0031000189171 
13/8/23 10.000 BUI THI THIEU 5220 - 17201 chuyển tiền
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 16529 Ung ho
13/8/23 10.000 LE THI MAI 5017 - 16339 chuyển khoản
13/8/23 10.000 DANG THI BICH NGOC  5220 - 15700  chuyển khoản
13/8/23 10.000 LY THI THUY DUNG  5245 - 82852 chuyển khoản.CT từ 0741000651045
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5220 - 15011 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGO HONG NHUNG  5217 - 14908 chuyển khoản
13/8/23 10.000 THACH THI THU LAN 5216 - 14404 chuyển tiền
13/8/23 20.000 NGUYEN THI BICH THUY  5212 - 13556 chuyển tiền
13/8/23 10.000 QUACH THI TUYET  5212 - 13465 chuyển tiền
13/8/23 10.000 LE THI PHUONG  5242 - 24986 chuyển tiền.CT từ 0341007026536 
13/8/23 10.000 VUONG THI HIEN  5243 - 24963  chuyển tiền.CT từ 0341007037613 
13/8/23 20.000 DANG THI LE  5239 - 90190 chuyển tiền.CT từ 0211000468674 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11640 ung ho
13/8/23 20.000 LUU THI HONG  5017 - 11423 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5218 - 11308  
13/8/23 10.000 Huynh Thi Yen Phi  5216 - 10769 chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN MINH  5218 - 10752 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 10737 htnv 12
13/8/23 10.000 Nguyen Thi Chung  5017 - 10381 chuyển tiền tu Viettel Money
13/8/23 10.000 PHAM THI THU HUYEN  5390 - 71150 chuyển khoản
13/8/23 10.000 LE NGOC THUY TRINH  5217 - 10306 chuyển khoản
13/8/23 20.000 DANG THI ANH HONG  5242 - 24756  chuyển tiền.CT từ 0801000288849 
13/8/23 10.000 PHAM XUAN HUONG  5389 - 70711 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI MINH CHAU 5220 - 90425  
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 66818 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 4.000.000 BUI VAN TOAN  5209 - 37270  chuyển khoản
13/8/23 10.000 BUI VAN THIEN  5388 - 48464 chuyển khoản
13/8/23 10.000 PHAM THI NHUNG 5219 - 33501  chuyển tiền
13/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG DIEM  5245 - 77164 chuyển tiền.CT từ 0741000633438 
13/8/23 10.000 HO NHUC PHUNG  5219 - 20087 chuyển tiền
13/8/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57267 m.CT từ 9879577109 toi 22 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
13/8/23 10.000 CAO THI KIEU VI  5217 - 2195 chuyển khoản
13/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5214 - 94321 chuyển khoản
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 89857 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Vo thi gai 5217 - 89102 Vo thi gai ck
13/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM HUE  5244 - 74493 chuyển tiền.CT từ 1013700964 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 83931 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 83790 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 77477 Quỹ từ thiện
13/8/23 10.000 Huyen chuyen  5216 - 75082 Huyen chuyen 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 74863 chuyenQuỹ từ thiện
13/8/23 10.000 .NGUYEN THI THAO  5245 - 73406  chuyển tiền.CT từ 1029752883 
13/8/23 10.000 BUI VAN CUONG  5189 - 21557 chuyển khoản
13/8/23 50.000 NGUYEN QUYNH TRANG 5017 - 27689  chuyển tiền
13/8/23 1 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 59806 Vo dinh quy chuyển tiền
13/8/23 100 VO THI KIEU LOAN  5212 - 14061 chuyển tiền
13/8/23 10.000 MAI VAN DUY  5389 - 76853  chuyển khoản
13/8/23 10.000 HOANG VAN DOAI  5215 - 83103 chuyển khoản Hoang Van Doai
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 65672 nhiem vu
13/8/23 10.000 DINH THI HUONG 5213 - 98703  
13/8/23 10.000 Nga  5216 - 97292 Nga chuyen 
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 49277 Chuyển Quỹ từ thiện
13/8/23 1 VO DINH QUY 5213 - 49186 chuyển tiền
13/8/23 10.000 VO THI XUAN  5240 - 59090 chuyển tiền.CT từ 0501000063838
13/8/23 30.000 NGUYEN THI THANH THAO 5161 - 52326  
13/8/23 30.000 nguyen duc ba 5212 - 95542  Ủng hộ tre em khuyet tai
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98823 Ủng hộ CAC EM.CT từ 1025299602
13/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 32245 .Ủng hộ tre em khuyet tat
13/8/23 10.000 NGUYEN NGUYEN NGOC  5209 - 2248 chuyển tiền
13/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 39592 ho tro tre em khuyet tat
14/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69384 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.Ủng hộ tre em khuyet tat
14/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 38602 chuyển tiền.CT từ 0291000272468 
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN CUONG 5218 - 73320  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HOANG OANH  5216 - 70253 chuyển tiền
14/8/23 10.000 DINH THI NGOC HA 5387 - 27494  
14/8/23 10.000 Nguyen Thi Hoai 5387 - 23264  
14/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THU  5216 - 66494  chuyển tiền
14/8/23 10.000 VU ANH TU  5216 - 46064 chuyển khoản
14/8/23 20.000 PHAM THI HAO  5215 - 45274 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE THI HONG HANH  5215 - 29038 chuyển tiềnTừ thiện
14/8/23 10.000 HOANG THI DOAN DIEU 5214 - 59021  chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE VIET NAM 5387 - 53242 chuyển khoản
14/8/23 10.000 VU DINH TUAN 5216 - 92576  
14/8/23 10.000 NGUYEN TUAN AN  5078 - 92829 chuyển tiền.CT từ 1012743016 
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN DIEP  5239 - 47151 chuyển tiền.CT từ 1038621103
14/8/23 10.000 LE PHUONG THAO 5161 - 86851  
14/8/23 10.000 HO PHUOC THUONG 5161 - 86555  
14/8/23 10.000  NGUYEN TAN TAI  5220 - 64306 chuyển tiền
14/8/23 10.000 PHAN THI HOP 5219 - 56699 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRAN THI HOA  5214 - 33148 chuyển tiền
14/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 25195 Chu the DongA Bank chuyển tiền
14/8/23 10.000 BUI VAN HIEU 5220 - 79148 chuyển khoản
14/8/23 10.000 BUI VAN HIEU 5017 - 60167 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN HUU TIEN 5216 - 58539  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM TIEN  5241 - 44059 chuyển tiền.CT từ 1029879115
14/8/23 200.000 PHUNG THI THUY 5161 - 78210 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5215 - 83573 EN chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 79681 Quỹ từ thiện
14/8/23 10.000 LO THI HANH  5214 - 65643 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 58959 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 58951 Quỹ  từ thiện
14/8/23 200.000 NGUYEN KIM THU  5216 - 45571 chuyển khoản
14/8/23 300.000 PHAN THI THANH GIANG 5389 - 67485 chuyển khoản
14/8/23 10.000 PHAM THI THU HANG  5215 - 32445 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN TRUONG VAN UYEN  5220 - 08773 chuyển khoản
14/8/23 10.000 CAO KIM TANH 5220 - 00890 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRINH DANG THANG  5215 - 84953 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRAN VAN VY  5217 - 82373 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82194 Chuyển Quỹ từ thiện
14/8/23 20.000 PHAN THI NGOC YEN  5212 - 67687 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 5219 - 59265 chuyển khoản
14/8/23 200.000 HOANG THI THU TRANG 5241 - 31104 chuyển tiền.CT từ 1014472605 
14/8/23 10.000 Le Thi Ngoc Huong 5214 - 51030  
14/8/23 300.000 HOANG THI QUYNH TRANG 5219 - 39317 chuyển tiền
14/8/23 200.000 VO LE NGOC THAO  5161 - 67224  chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU 5220 - 66239 Từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 58125 Quỹ  từ thiện
14/8/23 200.000 DO THI HUONG  5387 - 11367 chuyển tiền
14/8/23 200.000 TRAN THU TRANG  5217 - 37986 chuyển khoản
14/8/23 200.000 PHAM HAI YEN 5218 - 32013 chuyển khoản
14/8/23 200.000 TRAN THANH NHI  5214 - 19592 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN LUAN  5388 - 81908 chuyển khoản
14/8/23 10.000 TRAN THI THU THUY  5245 - 82412 CT từ 1024902317
14/8/23 200.000 PHAM THI HONG HANH  5216 - 19636  
14/8/23 200.000 DUONG HOANG HAI YEN  5220 - 18478 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE DUY VIET  5213 - 15607 chuyển khoản
14/8/23 300.000 PHAM THU NGUYET 5216 - 53312 chuyển khoản
14/8/23 25.800 PHAM THI NHUNG 5241 - 89457 chuyển tiền.CT từ 0381002197795
14/8/23 200.000 HOANG ANH PHI YEN  5213 - 33064 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI THOM  5216 - 31701 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 22368 Quỹ từ thiện
14/8/23 10.000 TRAN THI THANH LINH  5241 - 87595 Quỹ từ thiện. CT từ 0621000400611 
14/8/23 10.000 HOANG THI MAI HUONG 5214 - 01791  
14/8/23 200.000 LE THI HONG HANH  5219 - 98167  
14/8/23 300.000 Chiu Thi Phuong  5219 - 94540 chuyển tiền
14/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5390 - 27506 chuyển tiền
14/8/23 200.000 NGUYEN THI KIM OANH  5218 - 89688 chuyển tiền
14/8/23 200.000 Tran thao nguyen  5214 - 85788 chuyển khoản
14/8/23 300.000 TA THI THU HUONG 5387 - 25455 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN ANH  5212 - 82591 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI LIEN 5220 - 73971 chuyển tiền
14/8/23 200.000 TRAN THI KIM DUNG 5213 - 72815 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN ANH  5388 - 21222 chuyển khoản
14/8/23 300.000 NGUYEN THI MONG  5219 - 71945 chuyển khoản
14/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71609 Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
14/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5241 - 84672 chuyển tiền.CT từ 1028269320 
14/8/23 300.000 LE THI HAO  5216 - 68306  
14/8/23 300.000 LE THI HUONG  5389 - 20133  chuyển tiền
14/8/23 300.000 NGUYEN TRAN HAI YEN 5390 - 18624 chuyển khoản
14/8/23 300.000 NGUYEN THI OANH 5212 - 62875 chuyển khoản
14/8/23 200.000 NGUYEN THU HUYEN  5213 - 61463 chuyển tiền
14/8/23 300.000 Maimai 5214 - 59930  
14/8/23 300.000 NGUYEN VAN LAM  5212 - 58553 chuyển khoản
14/8/23 300.000 NGUYEN THAO VY  5220 - 57971 chuyển khoản
14/8/23 10.000 BAN VAN SINH  5017 - 42340 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI MY  5017 - 30294 chuyển khoản
14/8/23 10.000 THI KIM HIEN  5244 - 64852 chuyển tiền.CT từ 1017652178
14/8/23 10.000 NGUYEN HONG KY  5161 - 49693 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN TRANG 5216 - 47528  chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN TIEN DUOC  5215 - 39507  
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN LUYEN 5388 - 70838  Từ thiện
14/8/23 10.000 LE THI DUNG  5245 - 60558 chuyển tiền.CT từ 9397527580 
14/8/23 10.000 DANG HUY HOANG 5215 - 99850 chuyển tiền
14/8/23 10.000 HUYNH TRINH TUYET HONG 5212 - 91273  
14/8/23 10.000 HOANG THI BINH 5209 - 76190 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN BIEN 5214 - 70654 chuyển tiền
14/8/23 10.000 MA THI NHUNG  5017 - 53258 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN LONG  5218 - 50521 chuyển tiền
14/8/23 20.000 LO THI DIEN 5219 - 41446 chuyển khoản
14/8/23 10.000 BUI THU HUYEN  5215 - 25741 chuyển tiền
14/8/23 5.000 NGUYEN THANH TAN  5078 - 90415 chuyển tiền.CT từ 1036327919
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 94427 Chuyển Quỹ từ thiện
14/8/23 50.000 LE TRUNG TRUC 5078 - 87607 chuyển tiền.CT từ 0481000912932 
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5216 - 45475 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Luong Thi Khanh  5214 - 43093 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM DANG 5241 - 63503  chuyển tiền.CT từ 0021001048449 
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HA  5214 - 31776 chuyển tiền
14/8/23 10.000 nguyen ngoc quan 5218 - 25640 Từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05909 Chuyển Quỹ từ thiện
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAI 5220 - 03771 Từ thiện
14/8/23 10.000 nguyen ngoc hung cuong  5216 - 98413  Từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 71807  
14/8/23 10.000 TRAN NGOC HUYEN  5218 - 64992 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 64635 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 62581 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 56696 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 PHAN THI THU TRANG  5244 - 44784 Quỹ từ thiện. CT từ 0111000213833
14/8/23 15.000 LE THI GIANG 5388 - 89374 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THU 5217 - 46014 chuyển khoản
14/8/23 10.000 DANG THI LAN 5219 - 30062 Ủng hộ tre em khuyet tat 
14/8/23 10.000 RA LAN NGUYEN KIM NGAN  5215 - 73903 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI TRA MY  5242 - 61725 chuyển tiền.CT từ 0771000609903 
14/8/23 10.000 VO DUC CAM  5209 - 69008 chuyển tiền
14/8/23 15.000 LUONG LE QUYNH 5213 - 65004 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LY THI DUNG TUYET  5212 - 55682 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN VIET 5217 - 55050 chuyển khoản
14/8/23 10.000 HA THI HUYEN 5209 - 50566 chuyển tiền
14/8/23 20.000 NGUYEN THANH CONG  5240 - 50773 chuyển tiền.CT từ 1031073178 
14/8/23 10.000 HOANG THI DUNG  5214 - 26152 chuyển tiền
14/8/23 20.000 .NGUYEN NGOC HA  5212 - 23649 chuyển tiền
14/8/23 10.000 TRUONG THI HONG THUY  5218 - 20188 chuyển tiền
14/8/23 20.000 Dang Thi Thuy Linh  5219 - 15500 chuyển tiền tu Viettel Money
14/8/23 10.000 NGUYEN THANH HUYEN 5017 - 12011 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5242 - 57411 chuyển tiền.CT từ 0041000360893 
14/8/23 10.000 NGOC HAN 5214 - 06200  
14/8/23 10.000 TRAN THI CA  5216 - 05582 chuyển khoản
14/8/23 10.000 LE THI HOANG YEN  5216 - 05124 chuyển tiền
14/8/23 10.000 THACH THI THU DIEN  5212 - 96153 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG 5209 - 95820 chuyển tiền
14/8/23 10.000 VO CHI CUONG 5161 - 30734  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG THU  5219 - 91876  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5218 - 91390  
14/8/23 10.000 VU THI LIEN 5215 - 87236 chuyển tiền quy tre em khuyet tat
14/8/23 10.000 TRAN THI NGOC TRAM  5215 - 86626  
14/8/23 10.000 NGUYEN HA ANH PHUONG  5219 - 85042 chuyển tiền
14/8/23 20.000 DUONG THAO NGUYEN  5218 - 84531 chuyển khoản
14/8/23 15.000 thao 5215 - 84042  
14/8/23 10.000 VU THI LAN 5215 - 83422 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 82929  chuyển tiền
14/8/23 10.000 PHAN  5216 - 80668 chuyển khoản
14/8/23 10.000 VI THI HANG 5219 - 79729 chuyển tiền tn
14/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEU  5387 - 41380 chuyển khoản
14/8/23 10.000 VUONG BICH DIEP  5213 - 78925 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
14/8/23 10.000 DO THI HIEN 5214 - 77662 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN  5245 - 33342 Quy tre em khuyet tat.CT từ 1026680100 
14/8/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5240 - 46704 chuyển tiền.CT từ 1022326342 
14/8/23 10.000 TRAN THI HOA 5215 - 77221 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 77058 Quỹ Vì trẻ em  
14/8/23 10.000 DAO THI HONG THOM  5017 - 76146  
14/8/23 10.000 TRAN THI HANG 5239 - 40789  chuyển tiền.CT từ 9397182378 
14/8/23 10.000 PHAM LA TUONG VI  5212 - 74483 chuyển tiền
14/8/23 10.000 KHUC THI HOA 5189 - 40092 chuyển khoản
14/8/23 10.000 NGO THI YEN NHI  5218 - 73604  
14/8/23 10.000 HUA THI TRANG  5220 - 73556 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 73207 LAM NHIEM VU
14/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI THUONG  5239 - 40590 chuyển tiền.CT từ 1015262684 
14/8/23 10.000 TRAN THI NGOC HUYEN  5161 - 29712 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 10.000 NGUYEN VIET TRINH  5209 - 71055 chuyển khoản
14/8/23 10.000 DOAN QUOC THANG  5078 - 60293 chuyển tiền.CT từ 0551000303577
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN MAY 5216 - 23203  
14/8/23 10.000 HO VAN THAM  5017 - 06793  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 04441 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5242 - 50464 chuyển tiền.CT từ 0731000641674 
14/8/23 20.000 NGUYEN THI HANH 5244 - 27996 chuyển tiền.CT từ 0041000237903 
14/8/23 10.000 VU DINH NGUYEN 5218 - 87369 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Doan Thi Hoai Thu  5217 - 72978 chuyển tiền
14/8/23 10.000 LE THI HOA PHUONG  5219 - 69450 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 43520 My nhan chuyển tiền
14/8/23 10.000 TRAN THI BICH KHUYEN 5220 - 42722 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5215 - 41889  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 41426  
14/8/23 10.000 nguyen thien khoa 5161 - 23205  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOA  5242 - 46263  chuyển tiền.CT từ 0061001138209 
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30301 Ủng hộ khuyet tat
14/8/23 10.000 TRUONG MINH HAI 5214 - 26400  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 16294 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14190 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000  VO TUAN KHA GG 0792 5017 - 04956  
14/8/23 10.000 .LE THI TRINH 5219 - 60521  
14/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THANH  5161 - 18739 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN VAN VIEN  5218 - 05046 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 03106 Chuyển Quỹ từ thiện 
14/8/23 10.000 NONG THI MAI  5216 - 99986 chuyển tiền
14/8/23 20.000 DO THI HAI YEN  5213 - 89557 chuyển tiền
14/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN NHI  5214 - 83520 chuyển khoản
14/8/23 10.000 CAO MINH TRI  5219 - 10611 chuyển khoản
14/8/23 10.000 DUONG CHI DINH  5161 - 09507 chuyển tiền qua MoMo
14/8/23 20.000 THAI VAN THANG 5242 - 25972 chuyển tiền.CT từ 1015707238
14/8/23 10.000 DANG NGUYEN SINH  5213 - 18136 chuyển khoản
14/8/23 10.000 PHAM BA NOI  5220 - 03352 chuyển khoản
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 47811 Quỹ  từ thiện
14/8/23 10.000 DOAN THI THU HUYEN  5220 - 36164 chuyển tiền
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 17470  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 14072 Quỹ  từ thiện-
14/8/23 10.000 DANG THI HOANG PHUOC MAI  5220 - 13209 chuyển tiền
14/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90453 Chung tay gop suc.CT từ 1026163573 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
14/8/23 10.000 DAO PHAN QUOC CHIEN 5390 - 61304  
14/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 98886 cguyen tuen Từ thiện
14/8/23 50.000 NGUYEN THI LUONG  5242 - 85147 chuyển tiền.CT từ 0451000444880 
14/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49409 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
14/8/23 5.000 DANG LE VAN HUU 5244 - 34683 chuyển tiền.CT từ 1035609004 
14/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 81130 1 chut tam long
14/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 21186 chuyển tiền.CT từ 0291000272468
15/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89683 Chung tay gop phan.CT từ 1026163573 
15/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79730 CT từ 0491000162743 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 123.456 TRINH DUC LAP  5217 - 68546 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN VAN TINH  5213 - 51042 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LO VAN CUONG  5242 - 48416 chuyển tiền.CT từ 9357905195
15/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAM 5161 - 65700 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 LO THI SANG  5161 - 64041 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52315 Yeu thuong.CT từ 1012830361 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 BUI THI MAI  5212 - 21967 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN TAI THANH 5189 - 90637  
15/8/23 20.000 NGUYEN THANH DUNG 5390 - 87687  
15/8/23 10.000 Nguyen Thanh Tung 5220 - 42660 Từ thiện
15/8/23 10.000 LE HONG PHUC  5217 - 27132  
15/8/23 10.000 LU A GOONG 5387 - 63785  
15/8/23 10.000 LUONG TOAN TRUNG 5215 - 41704  Từ thiện
15/8/23 10.000 NGUYEN VIET BUN  5387 - 33188 chuyển khoản
15/8/23 20.000 PHAM SANG  5017 - 10089 chuyen giup do tre em 
15/8/23 100.000 VO THANH TAI 5213 - 69918 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HOANG THI HUYEN 5241 - 93857 chuyển tiền.CT từ 0351001226293 
15/8/23 20.000 bui thang 5161 - 48624 ung ho
15/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5218 - 62646 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nguyen van han 5212 - 45076  
15/8/23 300.000 VU THUY VI VI A NA  5161 - 45811 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5242 - 97977 Chuc cac em binh an! .CT từ 0351000716947 
15/8/23 10.000 CAO THI NGOAN  5388 - 91924 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5219 - 73470 Quỹ từ thiện
15/8/23 10.000 MAI THI KIEU TRANG  5245 - 73293 chuyển tiền.CT từ 1021542301
15/8/23 300.000 Dao Thi Hien  5214 - 75016 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LAM THANH VU 5240 - 81833 Từ thiện.CT từ 9932694023 
15/8/23 10.000 NGUYEN HAI DANG 5241 - 81552 chuyển tiền.CT từ 9945657463 
15/8/23 10.000 NGUYEN VAN TIEN  5390 - 55140 chuyển khoản
15/8/23 20.000 CHANG VAN THUONG  5213 - 41732 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGO THI VIET TRINH  5220 - 16581 chuyển khoản
15/8/23 5.000 LE DONG PHUONG  5219 - 10292 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 TRAN THI MINH TUYEN  5216 - 09012 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE THI BICH THUY 5209 - 01916 chuyển khoản
15/8/23 10.000 HO VAN HOANG 5209 - 69257 chuyển tiền cho quy tre em khuyet tat vn
15/8/23 300.000 LE TRUONG HUYEN THANH  5212 - 59554 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE MINH CUNG 5220 - 57876 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN PHUNG DUONG  5219 - 55705 chuyển tiền
15/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5189 - 20476 chuyển tiền
15/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5214 - 08825 chuyển khoản
15/8/23 10.000 VU DUC THIEN 5213 - 08007  
15/8/23 200.000 PHAM THU HUONG 5214 - 96666 chuyển khoản
15/8/23 300.000 pham thanh hoai 5212 - 72408  
15/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 50463 Chuc cac em luon hanh phuc
15/8/23 10.000  DUONG THI LUYEN 5209 - 49800  
15/8/23 200.000 PHAM THI CONG  5220 - 35866 chuyển khoản Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 200.000 PHAM THAO VY  5215 - 32191 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY NHI  5212 - 27607  chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5212 - 04341  
15/8/23 200.000 PHAM THI MY 5389 - 88677 chuyển tiền
15/8/23 200.000 DO THI HUONG 5243 - 75511 chuyển tiền.CT từ 0361000273706 
15/8/23 200.000 PHAN THI THANH GIANG 5017 - 55676 chuyển khoản
15/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 54014  
15/8/23 200.000 DUONG THI HUYEN TRANG 5017 - 42727 chuyển khoản
15/8/23 300.000 NGUYEN THI HANG NGA 5217 - 23891 chuyển tiền
15/8/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5220 - 23193 chuyển khoản
15/8/23 200.000 KIEU HANH 5216 - 20165  
15/8/23 200.000 TRAN THI HA MY 5217 - 93410 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRUONG DUY NGUYEN 5239 - 57094 CT từ 0041000149116 
15/8/23 300.000 LE THI ANH THU  5161 - 21192 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 Nguyen Hoang Nam  5218 - 82911 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LUONG THI BICH THUONG 5218 - 78615 chuyển khoản 
15/8/23 200.000 CAO THI QUYNH  5220 - 67320  
15/8/23 300.000 DAO THI MY DUNG  5215 - 61919 chuyển tiền
15/8/23 20.000 NGUYEN THI MUI 5242 - 69586 chuyển tiền.CT từ 1028924931
15/8/23 300.000 HOANG ANH PHI YEN  5215 - 38861 chuyển khoản
15/8/23 200.000 PHAM THI THANH NGAN  5161 - 19087  chuyển tiền
15/8/23 10.000 DAM THI HUYEN  5161 - 19072 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 PHAM THI THUY DIEM  5078 - 69414  chuyển tiền Quỹ từ thiện. CT từ 0701000443886 
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30880 Quỹ từ thiện
15/8/23 200.000 MAI THI NGOAN 5209 - 28992 chuyển khoản
15/8/23 200.000 DO NGOC UYEN PHUONG  5216 - 26314  
15/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24140  
15/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68309 Xin gui toi nhung em nho can giup do.CT từ 0351001039033 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 200.000 LE THI PHUONG 5216 - 12714  
15/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 17933 Chuyen qua ZaloPay
15/8/23 200.000 NGUYEN THI MY HANH  5219 - 07907 chuyển khoản
15/8/23 200.000 HUYNH TRANG BAO NAM  5216 - 05883 chuyển tiền
15/8/23 300.000 HOANG THI HOAI LY  5218 - 05493 chuyển tiền tu Viettel Money
15/8/23 300.000 NGUYEN THI KIM OANH 5017 - 05447  
15/8/23 10.000 LUONG THI THANH TUYEN  5218 - 03315 chuyển tiền
15/8/23 200.000 PHAM HAI YEN 5017 - 02420 chuyển khoản
15/8/23 300.000 Vuong Thi Bich Ngoc 5209 - 01042 chuyển tiền
15/8/23 200.000 NGUYEN THI THU  5189 - 55317 chuyển tiền
15/8/23 300.000 TRAN THI HONG THAM 5215 - 00376 chuyển khoản
15/8/23 200.000 PHAM THI TRANG 5214 - 00147 chuyển khoản
15/8/23 300.000 NGUYEN KIM THU 5389 - 55211 chuyển tiền
15/8/23 200.000 PHAM THI HONG HANH  5209 - 99820  
15/8/23 300.000 NGUYEN THI LIEN 5220 - 99536 chuyển tiền
15/8/23 300.000 HOANG THI THU TRANG  5240 - 58598 chuyển tiền.CT từ 1014472605
15/8/23 200.000 DO HA NGUYEN  5217 - 96798 chuyển tiền
15/8/23 200.000 Nguyen Thom 0962520726 5017 - 93353 Nguyen Thom 0962520726
15/8/23 300.000 LE KIM TUYEN  5218 - 93188 chuyển khoản
15/8/23 300.000 Chiu Thi Phuong  5220 - 91794 chuyển tiền
15/8/23 200.000 PHAN NGUYEN DIEU AN 5217 - 91356 chuyển khoản
15/8/23 300.000 DO LE THI VIET TRINH  5218 - 90185  
15/8/23 10.000 NGUYEN TRONG THANG 5213 - 88734  
15/8/23 300.000 PHAM NGOC TRAN 5209 - 86738 chuyển khoản
15/8/23 300.000 PHAM THI THU TRANG  5078 - 66341 chuyển tiền.CT từ 1028269320 
15/8/23 200.000 NGUYEN NGOC PHUONG THAO 5161 - 16998 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 200.000 NGUYEN THI LAN ANH  5209 - 85372 chuyển khoản
15/8/23 300.000 TRAN HUYNH THUY VY  5218 - 84267 chuyển khoản
15/8/23 200.000  LY NGOC NGAN 5219 - 83113 chuyển tiền
15/8/23 200.000 TRAN THANH NHI  5209 - 80115 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 200.000 DUONG HOANG HAI YEN  5214 - 78909 chuyển khoản
15/8/23 300.000 PHAN THI CAO ANH  5241 - 57514 chuyển tiền.CT từ 9915525759 
15/8/23 300.000 NGUYEN HOANG BAO NHU 5242 - 66246 chuyển tiền.CT từ 1028287425 
15/8/23 300.000 LE THI HAO 5218 - 75274  
15/8/23 200.000 NGUYEN MINH ANH  5161 - 16586 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 donguyenthanhphuong 5215 - 68297  
15/8/23 10.000 Nguyen Thi Kieu Vi  5219 - 65805 chuyển tiền
15/8/23 5.000 NGUYEN DINH VIET 5215 - 44677  
15/8/23 10.000 NGUYEN TU ANH  5388 - 43862 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THANH TU  5245 - 40315 chuyển tiền Từ thiện.CT từ 0291000249845 
15/8/23 10.000 LO VAN HONG 5387 - 34325 chuyển khoản
15/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59004 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 VU VAN HA 5218 - 99810 chuyển tiền Từ thiện
15/8/23 10.000 THACH BE AN  5388 - 28744 chuyển khoản
15/8/23 20.000 NGUYEN THI TAM  5389 - 22267 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 21712 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 DO THI NHUNG 5219 - 84390 chuyển tiền
15/8/23 10.000  HUYNH THI THU THAO  5213 - 65163 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Phuong  5216 - 62067 Phuong chuyen 
15/8/23 10.000 BUI HAI YEN 5216 - 54059 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HO TAN DUC 5387 - 96074  chuyển khoản
15/8/23 10.000 Doan Van Sinh 5390 - 79920 chuyển khoản
15/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07353 Chuyen qua ZaloPay
15/8/23 10.000 HUYNH KIM ANH 5388 - 61869 chuyển khoản
15/8/23 10.000 DO VAN KHAI 5212 - 69724  
15/8/23 10.000 BUI QUANG TUNG DUONG  5189 - 46971 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN THI THU HANG  5214 - 51155 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI MAI HONG 5216 - 38854 ct ho tro tre em khuyet tat
15/8/23 10.000 LE THANH TAN 5189 - 29073 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Ho Dang Phuong Anh  5218 - 30492 chuyển tiền tu Timo
15/8/23 10.000 LE VAN PHU  5242 - 46213 CT từ 1035673907 
15/8/23 10.000 Bui Sy Tien  5387 - 22995 Từ thiện
15/8/23 10.000 DINH THI DIEU THUY  5078 - 37947 chuyển tiền.CT từ 0901000017854
15/8/23 10.000 NGUYEN THI DAO  5388 - 13910 chuyển khoản
15/8/23 10.000 CHAU THI MINH HANG  5387 - 10343 chuyển khoản
15/8/23 50.000 NGUYEN TRONG THUY  5220 - 80421  
15/8/23 10.000 DANG VAN KE  5189 - 76422 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN TRAN HOANG VI  5240 - 28379 chuyển tiền.CT từ 1027069973
15/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 18992 Chuc cac em luon luon vui va hanh phuc
15/8/23 10.000 VO THI THU HIEN  5216 - 18654  chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5017 - 18103 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 10.000 LE THI MY TRAN  5212 - 11891  
15/8/23 10.000 DINH THI NGAN  5390 - 49258 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LUC THI LANH 5244 - 92218 chuyển tiền.CT từ 0011004355511 
15/8/23 10.000 THACH THI THU THAO  5161 - 95985 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 LUU THI NGOC THI  5218 - 87765 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN SY HUNG 5216 - 77135 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 75983 Quy tre em
15/8/23 10.000 NGUYEN TRAN NGOC THIEN THANH 5161 - 94742 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 DANG THUY NHUNG  5388 - 36011 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE THI HOAI NHU  5017 - 66590 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI THU HA 5209 - 62919  
15/8/23 10.000 NGO THI LAN  5212 - 61969 chuyển tiền 
15/8/23 10.000 TRAN THI BICH LOAN  5388 - 30600 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC YEN  5189 - 26357 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH  5389 - 25326 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGO THI THANH  5390 - 24673 chuyển khoản
15/8/23 10.000 VUONG THI BE THAO  5161 - 93019 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 PHAM THI THU SUONG  5161 - 92935 chuyển tiền qua MoMo
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 40541  From SeABank
15/8/23 10.000 Le Phuong Thao  5215 - 40503 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LE THI TUYET  5219 - 34814 chuyển khoản
15/8/23 10.000 HUYNH THI THANH TRUC  5214 - 19644 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5244 - 86287 chuyển tiền.CT từ 0021000451962 
15/8/23 10.000  TRINH THI YEN LINH  5214 - 19113 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HOANG THI DAO 5219 - 18651 chuyển khoản
15/8/23 10.000 VU THI QUYNH 5390 - 06544  chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 05473  
15/8/23 20.000 Le van trung 5241 - 98491 Le van trung.CT từ 0591000375315 
15/8/23 10.000 Ha Vy  5217 - 01125  Ha Vy gui
15/8/23 10.000 BUI THI GIANG  5387 - 02099 chuyển khoản
15/8/23 20.000 Nguyen Thi Minh 5213 - 00507 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuy 5017 - 98451 ung ho
15/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC HA  5390 - 00764 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LE THI TRANG 5213 - 97550 chuyển tiền
15/8/23 10.000 hoang phuong 5218 - 96963  
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 96329 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 Pham Thi Ngan 5213 - 95532 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HOA  5220 - 95496 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC  5239 - 91892 chuyển tiền.CT từ 9387963971 
15/8/23 10.000 DANG THUY KIEU 5213 - 94602 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LA NGOC ANH  5212 - 94151 chuyển tiền
15/8/23 10.000  NGUYEN PHUC MINH HAN 5218 - 92877 chuyển tiền
15/8/23 10.000 TRAN THI THUY  5219 - 92764 chuyển tiền
15/8/23 15.000 HOANG DIEU HUYEN  5215 - 92749 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 92260 UNG HO
15/8/23 20.000 CAN THI HONG NGAN  5209 - 91567 chuyển tiền
15/8/23 15.000 LE THI NGUYET HONG  5243 - 26352 chuyển tiền.CT từ 9987313157 
15/8/23 10.000 DANG THI NGOC SUONG  5216 - 90886  
15/8/23 10.000 BUI THI NGOC ANH 5390 - 97131 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGO HOANG HAI VY  5243 - 26277  chuyển tiền.CT từ 0141000797360
15/8/23 10.000 QUANG THI THUONG  5209 - 89637 chuyển tiền
15/8/23 10.000 LE THI MEN  5209 - 88731 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 88580 chuyển tiền tu Viettel Money
15/8/23 10.000 PHAM THI HONG HANH  5216 - 87166 chuyển tiền
15/8/23 10.000 PHAM MY HANH  5389 - 95359 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY AN 5245 - 83735 chuyển tiền thien nguyen.CT từ 0331003760223 
15/8/23 10.000 MAI VAN NGOC 5213 - 86902 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH THAO 5078 - 92932 chuyển tiền.CT từ 1023904413 
15/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY DUONG 5078 - 92892 chuyển tiền.CT từ 1022991056 
15/8/23 20.000 DINH THI VUONG  5219 - 85806 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nguyen Phuong Thao  5017 - 85519 chuyển tiền tu Viettel Money
15/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5214 - 85290  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NHAT TIEN 5390 - 94011 chuyển khoản
15/8/23 10.000 LUONG THI TUONG VI  5242 - 25827 chuyển tiền.CT từ 0751000037935 
15/8/23 10.000 DANG THI LY 5244 - 82974 CT từ 1034338530 
15/8/23 10.000 nguyen thi xuan diep 5214 - 67957  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5387 - 81978 chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN MINH PHUNG 5216 - 46707  
15/8/23 10.000 LAM THI CAM HANG  5217 - 44789 chuyển khoản
15/8/23 30.000 DUONG THANH YEN  5241 - 93753 chuyển tiền.CT từ 0961000023518
15/8/23 10.000 Doan Le Phuong Ngan  5217 - 42049 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN DUC THU  5390 - 63885 Từ thiện
15/8/23 10.000 NGUYEN THI DAO 5189 - 61805 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 90669 Quy tre em
15/8/23 10.000 TRUONG VU KHA 5078 - 83170 CT từ 1036263529 
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 82700 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 LUU TUAN ANH  5213 - 87386 chuyển tiền
15/8/23 20.000 BUI VAN THIEN 5389 - 36577  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5017 - 69062 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HUYNH THI TAM THUY  5245 - 73172 chuyển tiền.CT từ 0161000652127
15/8/23 20.000 NGUYEN NGOC QUYNH MAI  5212 - 48266 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5217 - 45995 chuyển tiền
15/8/23 10.000 HOANG DUC TUAN  5209 - 25110 chuyển tiền
15/8/23 10.000 PHAN VU HOANG 5239 - 74992 chuyển tiền.CT từ 0871004214432 
15/8/23 10.000 Vi Thi Quynh 5219 - 74969  
15/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 69806 Ủng hộ toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật.quyen gop cho cac tre e khuyet tat
15/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 06507 My share loves 
15/8/23 10.000 LUU THI DUONG  5242 - 82122 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0861000074000
15/8/23 20.000 VAN HUNG  5239 - 66077 chuyển tiền.CT từ 9775678947 
15/8/23 10.000 BUI VAN TRA 5218 - 49542 chuyển tiền
15/8/23 10.000 PHAM THAI DUONG  5387 - 14778 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN THI DIEM THUY  5220 - 30877  
15/8/23 10.000 NGUYEN QUANG TUAN 5218 - 26455  
15/8/23 10.000 NGUYEN THI CAM DIEU  5212 - 04333  chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 93393 Quỹ từ thiện
15/8/23 10.000 LUC VAN DUC  5387 - 59034  chuyển khoản
15/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOI 5215 - 37710 chuyển khoản
15/8/23 10.000 TRAN VAN QUOC  5209 - 19329 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
15/8/23 10.000 PHAM THI KIM THANH  5220 - 08852  chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN THI MAI  5215 - 04788 chuyển tiền
15/8/23 10.000 NGUYEN NHAT TINH ANH  5189 - 36153 Từ thiện
15/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44888 tre em khuyet tat.CT từ 1024580033 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 94755 Quỹ từ thiện
15/8/23 30.000 HOANG NGOC KHANH  5215 - 86619  
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 86404 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 .NGUYEN THI NGUYET  5017 - 81967 chuyển tiền
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 27590 Quỹ  từ thiện
15/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG 5244 - 45429 chuyển tiền.CT từ 0281000571394 
15/8/23 10.000 Ho Thanh Hieu 5212 - 70053  
15/8/23 10.000 VI TIEN DAT 5387 - 13856 chuyển khoản
15/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 22431 From SeABank
15/8/23 10.000 VO VAN KET  5242 - 60681 chuyển tiền.CT từ 9843594526 
15/8/23 10.000 DO VAN PHONG 5388 - 52139  chuyển khoản
15/8/23 30.000 luu cong giap 5017 - 43597 luu cong giap ck
15/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79408 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 78128 Nam Mo A Mi Da Phat 
16/8/23 10.000 Tran Thi van 5217 - 28380  
16/8/23 10.000 LE THI TRUC LY 5240 - 90269 chuyển tiền.CT từ 1037270602
16/8/23 10.000 DANG TIEN NAM 5219 - 18211  
16/8/23 100.000 VU DUC TU 5387 - 31353 chuyển khoản
16/8/23 10.000 K LEN  5390 - 26567 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HUYNH MINH NGHIA  5388 - 20424 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HO HOANG KHAI  5213 - 95221 chuyển khoản
16/8/23 10.000 PHAM VAN HONG 5242 - 90711 CT từ 1026681460
16/8/23 10.000 LE MINH PHI  5218 - 47317 chuyển tiền
16/8/23 10.000 SUNG CHINH TO 5017 - 87517 chuyển khoản
16/8/23 10.000 TRAN THI HONG GAM  5161 - 07787 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5240 - 74670  chuyển tiền.CT từ 0281000612011 
16/8/23 10.000 NGUYEN VAN QUANG  5017 - 69802  chuyển khoản Ủng hộ tre em khuyet tat vn
16/8/23 1.000 NGUYEN DUY KHANH 5215 - 56514  
16/8/23 10.000 NGUYEN CHI CONG  5161 - 04885  chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5220 - 25123  
16/8/23 10.000 GIANG A THUY 5017 - 67051  
16/8/23 10.000 TRANG QUOC THANH TAI 5217 - 43670  
16/8/23 20.000 DOAN THI HAI ANH  5388 - 47642 chuyển khoản
16/8/23 10.000 VU THI TUYET 5213 - 00983  
16/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5241 - 62955 chuyển tiền.CT từ 0541000320262
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54369 Binh dan.CT từ 0331003836516 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 NGUYEN THANH BINH  5387 - 18572 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THU HOAI  5387 - 17800  chuyển khoản
16/8/23 200.000 Nguyen Thi Huyen Thuong  5220 - 65143 chuyển tiền
16/8/23 10.352 BUI MINH CHI 5214 - 48876 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGUYEN THI HOA  5214 - 38960 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG VAN NINH  5215 - 20642  
16/8/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5241 - 52238 chuyển tiền.CT từ 0351000880499 
16/8/23 200.000 DUONG THI KIM DOANH 5216 - 05187 chuyển khoản
16/8/23 10.000 CA VAN MINH 5189 - 96568  chuyển khoản
16/8/23 10.000 HO HUU HUNG 5241 - 50107 Từ thiện.CT từ 0371000429960
16/8/23 300.000 LE TRUONG HUYEN THANH  5212 - 72887 chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 63001 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 86335 Quỹ  từ thiện
16/8/23 100.000 DOAN THI THUY HANG  5218 - 06830 chuyển khoản
16/8/23 200.000 LO THI TINH 5215 - 96130 chuyển tiền
16/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC MAI 5217 - 91551  chuyển khoản
16/8/23 10.000 HOANG VAN DU TU THIEN 5218 - 76087  
16/8/23 10.000 nguyen the hai 5209 - 06916  
16/8/23 20.000 VU HOAI  5242 - 48495 VU HOAI chuyển tiền.CT từ 0521000697079 VU HOAI(VU NGOC HOAI)
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28158 chuc cac em an ngon khoe manh.CT từ 9666677779 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRAM 5216 - 71374  
16/8/23 10.000  HA HUU TINH 5213 - 57870 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN HUU PHUONG  5217 - 48465  chuyển tiền
16/8/23 10.000 DO THI YEN PHUONG  5017 - 37097  chuyển khoản
16/8/23 200.000 PHAM THI MY  5239 - 28964 chuyển tiền.CT từ 0351000946941 
16/8/23 10.000 LE HOANG HAI NAM  5215 - 28353 chuyển tiền tu Viettel Money
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 28185 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21255 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 9325658788 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 72598 CK
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 62659 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 300.000 LE THI ANH THU  5239 - 23524 chuyển tiền.CT từ 1017506322 
16/8/23 200.000 NGUYEN HOANG KHANH PHUONG 5216 - 40567 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TRAN THI THU HA  5017 - 29714 chuyển tiền
16/8/23 300.000 DO THI HUONG  5243 - 35570 chuyển tiền.CT từ 0361000273706
16/8/23 10.000 BAC CAM CHUNG 5215 - 18457 chuyển tiền
16/8/23 200.000 TRAN THI KIEU ANH  5387 - 02189 chuyển khoản
16/8/23 1.000 HO THI DIEU HIEN  5219 - 14139 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOAN  5219 - 11814  
16/8/23 300.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5215 - 03130 chuyển khoản
16/8/23 300.000 PHAM THI DUYEN  5215 - 00609 chuyển tiền
16/8/23 200.000 DANG QUOC CHIEM  5220 - 98863 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LE MINH NHAT 5209 - 97953  
16/8/23 200.000 LE THI DUNG  5017 - 96814  
16/8/23 300.000 CAO THI QUYNH  5215 - 96465 CAO THI QUYNH chuyen
16/8/23 10.000  LY THI LAN HUONG  5218 - 87957 chuyển tiền
16/8/23 200.000 TRAN THI HA MY  5218 - 83825 chuyển khoản
16/8/23 200.000 VU THI THANH HUYEN  5218 - 83037  Chuyen Quyen gop
16/8/23 300.000 pham thanh hoai 5220 - 82882  
16/8/23 200.000 .HONG HUE TRAN  5212 - 82351 chuyển tiền
16/8/23 200.000 PHAM THU HUONG 5220 - 81174 chuyển tiền
16/8/23 200.000  BUI THI MINH THU  5242 - 32771 tien quyen gop.CT từ 0011003373719
16/8/23 200.000 NGUYEN THI MY HANH 5220 - 77058 chuyển khoản
16/8/23 200.000 NGO CONG PHI  5212 - 76403 NGO CONG PHI 
16/8/23 300.000 PHAM THI KHANH DUYEN  5242 - 32434 chuyển tiền.CT từ 1039251196 
16/8/23 200.000 HA THI THU THUY  5209 - 75418 chuyển khoản
16/8/23 200.000 CHAU THI NHU LUA  5218 - 75317  
16/8/23 200.000 DINH THU HANG 5219 - 75239 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN PHUOC MINH TUYEN  5215 - 75056 chuyển khoản
16/8/23 300.000 NONG THI NGAN LE  5213 - 74450  chuyển tiền
16/8/23 300.000 CAO THI THUY LINH  5213 - 73899 chuyển khoản
16/8/23 200.000 DAO THI HOA  5220 - 71619 DAO THI HOA chuyen 
16/8/23 200.000 PHAN NGUYEN DIEU AN  5216 - 71381 chuyển khoản
16/8/23 300.000 HUYNH TRANG BAO NAM  5213 - 69321 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN THI THU  5388 - 89535 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN  5220 - 68657 NGUYEN THI THUY VAN
16/8/23 300.000 PHAM NGOC TRAN 5017 - 68493 chuyển khoản
16/8/23 300.000 VU HA ANH 5389 - 89189 chuyển khoản
16/8/23 200.000 LA THI HA THU 5209 - 67631 LA THI HA THU chuyen 
16/8/23 300.000 DO LE THI VIET TRINH  5217 - 66874 DO LE THI VIET TRINH chuyen 
16/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 68595 Chuyen qua ZaloPay
16/8/23 200.000 NGUYEN THI lieu  5217 - 66154 chuyển khoản 
16/8/23 300.000 Vuong Thi Bich Ngoc  5219 - 65997 chuyển tiền
16/8/23 200.000 NGUYEN MINH ANH  5161 - 68543  chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 200.000 Anna  5217 - 65185  
16/8/23 300.000 PHAM THI THANH NGAN 5239 - 96902  chuyển tiền.CT từ 1017350950 
16/8/23 10.000 TU ANH HAO c 5213 - 65076 chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
16/8/23 300.000 NGUYEN NGOC PHUONG THAO 5161 - 68474 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 300.000 PHAN THI CAO ANH  5239 - 96740 chuyển tiền.CT từ 9915525759
16/8/23 10.000 NGUYEN MINH TAM 5161 - 67551  
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 34573 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 31908 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 HOANG MINH HONG  5209 - 30043 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 10.000 VU THI HANG  5017 - 28024 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 100 DAM THI HIEN  5218 - 26757 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 NGUYEN THUY HAI  5212 - 24364  
16/8/23 10.000 TRUONG THI TRINH  5389 - 76095 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO 5078 - 81929 chuyển tiền.CT từ 9965365417 
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5215 - 93446 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG QUYNH MAI  5217 - 64527  
16/8/23 10.000 Luu Van Toan 5220 - 41667 chuyển tiền
16/8/23 10.000 LE TRAN BICH TRAN  5017 - 37487 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGUYEN THI phuong 5215 - 30586  
16/8/23 10.000 HOANG MINH HOANG 5213 - 28160  
16/8/23 10.000 VO NGOC LINH PHI 5388 - 50977 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  5245 - 79925 chuyển tiền.CT từ 1012483705
16/8/23 20.000 VO VAN MANH  5244 - 77932 TAM LONG VANG.CT từ 0091000617638 
16/8/23 10.000 nguyen phuong hung 5218 - 76109  
16/8/23 10.000 LE THI HA 5390 - 39288 chuyển khoản
16/8/23 8.999 DANG LE VAN HUU 5241 - 90188 chuyển tiền.CT từ 1035609004 
16/8/23 20.000 Nguyen Thi Ngoc Oanh  5017 - 40827 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI PHI NHUNG 5217 - 13567  
16/8/23 20.000 NGO THI THU HUONG 5241 - 84742 Huong Ngo.CT từ 0081001303768 
16/8/23 10.000 HOANG XUAN QUY 5213 - 72923  
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 62207 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 500.000 NGUYEN LE KHAC DUY  5161 - 56142 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 NGUYEN THANH HA  5212 - 56638 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG VY NGUYEN  5219 - 38560 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LY TRAN  5220 - 36174 UNG HO
16/8/23 10.000 NGUYEN HOANG TUAN 5216 - 33992 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG VAN NONG  5218 - 29004 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN NHAT CAO SANG  5218 - 27246 chuyển tiền
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 13393 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 10.000 Ngo duc tuyen 5220 - 12389  
16/8/23 10.000 Mai Nguyen Lam thoai  5017 - 05467 Từ thiện
16/8/23 20.000 DANG THI NGOC HAN  5219 - 02476 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LUU QUOC HUY  5161 - 53728 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 20.000 NGUYEN THI HAI  5217 - 98355 chuyển khoản ck tien
16/8/23 10.000 LE NGOC TU 5218 - 95663 chuyển tiền
16/8/23 5.000 NGUYEN THI MINH NGUYET  5213 - 89047 chuyển khoản
16/8/23 20.000 VO THI HONG HANH  5219 - 81266 chuyển tiền
16/8/23 10.000 BUI THI NGUYET  5214 - 74864 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 69213 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 LUONG THI HUYEN  5240 - 78019 chuyển tiền.CT từ 0901000101736 
16/8/23 10.000 HOANG LE THANH  5216 - 58633 chuyển khoản
16/8/23 15.000 DAO THI NGUYET  5209 - 58510 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5017 - 50281 chuyển khoản
16/8/23 20.000 DANG THI THUY  5218 - 46676 chuyển tiền Ủng hộ Quỹ khuyet tat tre em VN
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5078 - 54316 CT từ thien.CT từ 0021000275367 
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 43013 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 PHAN THI DUYEN 5218 - 42285 chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41200 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 BUI THI BICH NGOC  5216 - 39932 chuyển tiền
16/8/23 10.000 HOANG THI MAI  5214 - 33221 chuyển khoản
16/8/23 10.000 DONG THI NGUYET 5161 - 51144  
16/8/23 10.000 VANG A MANG 5161 - 50724 Từ thiện
16/8/23 49.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 15719 chut tam long Ủng hộ cac em mong cac em luon khoe manh
16/8/23 10.000 NGUYEN THAO NGUYEN  5078 - 51764 chuyển tiền.CT từ 1014223218 
16/8/23 10.000 LE THI EN  5209 - 05881 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HOANG VAN MUU  5214 - 97488 chuyển tiền
16/8/23 10.000 LUC THI THUYEN 5220 - 95583 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LE THI BE MAI 5161 - 49198 chuyển tiền qua MoMo
16/8/23 10.000 BUI THI NGAN 5220 - 80030 chuyển khoản
16/8/23 10.000 CHU THI CHIEN 5215 - 73393 ung ho
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THU LOAN 5241 - 72613 nguyen thi thu loan ck.CT từ 0921000713193 
16/8/23 100.000 Vu thi yen 5390 - 78791  
16/8/23 10.000 HOANG THI PHUONG  5242 - 81119 chuyển tiền.CT từ 0711000236816 
16/8/23 10.000 HA VAN SANG  5214 - 60068  
16/8/23 10.000 PHAN THANH NGOC  5213 - 46298 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DAO THI TRANG 5240 - 71182 chuyển tiền.CT từ 1020371454 
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 47615 quy khuyet tat tre em vn
16/8/23 20.000 Hoang Trong Thuan  5217 - 40673 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DAO THI THUY  5219 - 40481 chuyển tiềnQuỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 10.000 TRAN THI DINH 5240 - 71113 chuyển tiền.CT từ 1014935235
16/8/23 10.000 BUI THI NGAN  5217 - 38877 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGUYEN LE HANG 5242 - 79841 chuyển tiền.CT từ 0141000744120 
16/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEM KHI  5216 - 37188 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 36734 chuyen khoa quy vi emkhuyet tat VN
16/8/23 10.000 HUYNH THI THU THAO  5217 - 36471 chuyển tiền
16/8/23 10.000 PHAM THI HUONG 5219 - 34902  
16/8/23 10.000  TRAN THI LOAN 5017 - 34847 chuyển tiền
16/8/23 10.000  NGUYEN THI HUONG THAO 5214 - 34493 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN KIM TUYEN  5214 - 34306 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5213 - 33532 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DANG THUY LINH  5220 - 32676  
16/8/23 10.000 Le Quynh Tho 5212 - 31574  
16/8/23 20.000 LAM THI THUY VI  5217 - 30434 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TRAN THI HUE 5214 - 30323 chuyển khoản
16/8/23 20.000 NGO THI TU  5219 - 29972 chuyển tiền
16/8/23 10.000 PHUONG 5217 - 29660 chuyển tiền
16/8/23 10.000  MAI THI THU THAO 5220 - 29435 chuyển tiền
16/8/23 10.000 PHAM THI THUY  5219 - 29256  
16/8/23 10.000 LE THI YEN  5239 - 64698 chuyển tiền Quỹ Vì trẻ em .CT từ 1014693068 
16/8/23 10.000 Nguyen Thi Anh 5219 - 27684 chuyển tiền
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5161 - 47073 chuyển tiền
16/8/23 10.000 717044.160823.134302.Ck 5213 - 26964 717044.160823.134302.Ck
16/8/23 10.000 DAM THI NGOC ANH  5218 - 26920 chuyển khoản
16/8/23 10.000 PHAM THI LE QUYEN  5216 - 26479 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGAN THI LOI 5213 - 26234 chuyển khoản
16/8/23 10.000 HOANG THI TRANG 5017 - 26098 chuyển khoản
16/8/23 10.000 PHAN THI LAN ANH 5215 - 25985 chuyển khoản
16/8/23 10.000 LE THI THAO 5213 - 25981 chuyển khoản
16/8/23 10.000 BUI THI THIEN HUONG  5209 - 25182  
16/8/23 10.000 NGUYEN THI LUA 5215 - 25071 chuyển khoản
16/8/23 20.000 DINH THI HAI YEN  5217 - 23164 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN CUC  5214 - 22641 chuyển tiền tu Viettel Money
16/8/23 10.000 BUI THI THUY DUNG  5220 - 21943 chuyển khoản
16/8/23 10.000 VU THI QUYNH PHUONG  5214 - 19504 chuyển khoản
16/8/23 15.555 .HOANG NGOC LAM  5217 - 06637 chuyển khoản
16/8/23 10.000 GIAP VAN SANG 5212 - 04261 huyen Quỹ từ thiện 
16/8/23 20.000 TRUONG MINH DUY  5209 - 78050 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TONG THI NUONG  5213 - 68216  Ủng hộ 
16/8/23 10.000  HOANG THI THANH NGA 5209 - 47537 chuyển tiền
16/8/23 10.000 LE THI THAO  5218 - 43264 chuyển khoản
16/8/23 10.000  TRAN THI MINH SON  5217 - 41414 chuyển tiền
16/8/23 10.000 VO VAN SY 5214 - 20646 chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 09302 ck
16/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5078 - 35896 chuyển tiền.CT từ 0341007129425 
16/8/23 20.000 VO THI HONG NGA  5220 - 91563  chuyển khoản
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 76416 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 40612 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 20.000 VANG THI LAN 5245 - 47828 chuyển tiền.CT từ 9357748113 
16/8/23 10.000 MAI THI TUONG NHUNG  5219 - 61212 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
16/8/23 10.000 THAO THI CANG 5239 - 55323 chuyển tiền.CT từ 9373580622
16/8/23 10.000 MAI THI VAN ANH 5216 - 60991 chuyển khoản
16/8/23 10.000 TA VAN DUNG 5220 - 51867 Từ thiện
16/8/23 10.000 LUONG THI THANH HA  5215 - 43538  
16/8/23 20.000 CAO BA QUYET  5218 - 35123 chuyển tiền
16/8/23 10.000 BAN VAN NHAT 5214 - 21945  
16/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30806 CT từ 0631000437284 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 20.000 TRAN VAN TAM 5216 - 14686  
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 10020 Quỹ từ thiện
16/8/23 10.000 Truong Thanh An 5218 - 07317  
16/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29223 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0511000461133 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 50.000 TRINH QUOC TUAN 5219 - 88421 chuyển khoản
16/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUC  5218 - 72971  
16/8/23 10.000 NGUYEN VAN QUANG 5214 - 48792  
16/8/23 10.000 DO DUC ANH 5219 - 28313 chuyển khoản
16/8/23 10.000  VO THI THUY AN 5218 - 20194  chuyển tiền
16/8/23 20.000 PHAN BUI TU  5017 - 08776 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DUONG VAN VU  5209 - 85029 chuyển tiền
16/8/23 40.000 TRAN THI LOAN  5213 - 71535 chuyển khoản
16/8/23 20.000 TRAN VINH PHAT 5212 - 48033  
16/8/23 10.000 PHAN VAN THAO 5243 - 58528 chuyển tiền.CT từ 1039544199 
16/8/23 10.000 LE XUAN THIEU  5240 - 47959 chuyển tiền.CT từ 0071000711920 
16/8/23 10.000 TRAN VAN SU  5216 - 02193 chuyển khoản
16/8/23 15.000  DANH NGOC SON  5216 - 84589  Từ thiện
16/8/23 10.000 LE VAN VINH  5209 - 71047 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 150.000 CAN THI HUONG GIANG  5390 - 26694  ung ho
16/8/23 10.000 DO XUAN THANG BAN 5220 - 31658  Từ thiện
16/8/23 10.000 NGUYEN SY MINH  5214 - 29411 chuyển tiền
16/8/23 10.000 TRAN THI DAO 5213 - 26152  
16/8/23 10.000 HUYNH VAN TOAN  5215 - 01407 chuyển khoản
16/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 64245 Chuc cac em mot doi binh an
16/8/23 10.000 PHAN THI MY HUE  5017 - 42269 chuyển tiền
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32301 Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 VU THI THANH PHUONG  5220 - 15380 chuyển tiền
16/8/23 10.000 DONG QUANG MINH 5161 - 19225  
16/8/23 10.000 NGUYEN QUOC HUNG 5161 - 19005  
16/8/23 10.000 PHAM THI NHAN  5217 - 06170 chuyen dat coc 
16/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH XUAN 5243 - 42883 chuyển tiền.CT từ 0011004320423 
16/8/23 10.000 NGUYEN VAN THAI 5161 - 18498  
16/8/23 10.000 .PHUNG THI VAN  5215 - 88281 chuyển tiền Quỹ  từ thiện
16/8/23 10.000 Lan anh 5212 - 78976  
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 68114 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 20.000 Hoang Thi Thuy Dung 5017 - 39863 chuyển tiền tu Viettel Money
16/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 31079 Chuyển Quỹ từ thiện
16/8/23 10.000  VO MINH KHANG 5217 - 64419  chuyển tiền
16/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65770 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58072 tre em khuyet tat.CT từ 1025927313 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53481 co len.CT từ 9965822911 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44832 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT từ 0021000858860 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
16/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 24217 MBS MG11 HCM UNG HO
17/8/23 10.000 DAO THANH SON 5243 - 38863 chuyển tiền.CT từ 1024625521 
17/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 72923 CT từ 0281000622304 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 71259 TB.CT từ 1037578869 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 12.000 LE MANH HUNG  5245 - 88255 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN, mong giup do duoc nhieu truong hop can ho tro
17/8/23 10.000 TONG VAN LOAN 5220 - 17672  
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 09798 Quỹ từ thiện 
17/8/23 20.000 Le Thi Thuy Linh 5239 - 88682 Le Thi Thuy Linh.CT từ 0401000379517 HOANG VAN DANG 
17/8/23 10.000 TRAN PHAM VAN DUY  5220 - 22116 chuyển khoản
17/8/23 10.000 TRAN VAN THANH  5213 - 00957  
17/8/23 10.000 DINH THI TUYEN  5242 - 99679 chuyển tiền.CT từ 1017970659 
17/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 31928 Chuyen qua ZaloPay
17/8/23 10.000 PHAM THI MY LINH 5217 - 60071  
17/8/23 10.000 NGUYEN MINH HUNG  5213 - 58948 chuyển khoản
17/8/23 5.000 PHAM MINH THANH  5212 - 56621 chuyển tiền
17/8/23 10.000 Dinh Thi Hong Nha  5215 - 50970 chuyển tiền
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 01095 Quỹ từ thiện
17/8/23 10.000 NGUYEN TRUNG HIEU  5243 - 94258 chuyển tiền.CT từ 9384857728
17/8/23 10.000 Lequyen 5216 - 69978  
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 63160 Ho ten nguoi chuyển khoản
17/8/23 200.000 NGUYEN THI LOAN 5217 - 54264  chuyển tiền
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 39168 Quỹ  từ thiện
17/8/23 10.000 HUYNH CONG DIEU 5244 - 68687 chuyển tiền.CT từ 1016285310
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32898 Quỹ  từ thiện
17/8/23 10.000  TRAN THI YEN  5218 - 22796 chuyển tiền
17/8/23 20.000  NGUYEN VAN KHANH  5240 - 80747  Từ thiện.CT từ 0721000631736 
17/8/23 10.000 CAO VAN NON  5244 - 66224 Từ thiện.CT từ 9839047376 
17/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 65283 QUYEN GOP
17/8/23 10.000 LUONG QUOC PHUONG 5242 - 86621 CT từ 0911000067295 
17/8/23 10.000 DO XUAN THANG  5161 - 21172 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 20.000 LU KHANH DUOC  5219 - 23364 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 10.000 VO THANH LONG  5242 - 84049 Từ thiện.CT từ 9939834536 
17/8/23 10.000 NGUYEN THANH VINH  5161 - 20545 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 200.000 HUYNH HOANG NHU NGOC  5017 - 06073 chuyển tiền
17/8/23 10.000 MAI THI HOA 5017 - 57534 Từ thiện
17/8/23 10.000 CAN THI XUAN  5212 - 54462 chuyển khoản
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 48549 Chuyển Quỹ từ thiện
17/8/23 10.000 TRAN THANH TRUNG  5220 - 22211 chuyển khoản
17/8/23 10.000  NGUYEN VAN TIEN  5239 - 62404 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 9964583851 
17/8/23 200.000 .LO THI TINH  5219 - 78175 chuyển tiền
17/8/23 10.000 TRAN DUC TINH 5219 - 69978 chuyển tiền
17/8/23 200.000 VU THI LAN CHI  5212 - 63645 chuyển tiền
17/8/23 300.000 PHAM THI KHANH DUYEN  5243 - 74427 chuyển tiền.CT từ 1039251196 
17/8/23 10.000 Nguyen Thi Thuong 5213 - 25047  
17/8/23 200.000 Nguyen Thi Huyen Thuong  5215 - 15360 chuyển tiền
17/8/23 10.000 DINH CONG THUAN  5388 - 04977 chuyển khoản
17/8/23 200.000 TRINH THI THONG  5239 - 54167 chuyển tiền.CT từ 0501000190220
17/8/23 200.000 LE THI DUNG  5216 - 51986  
17/8/23 10.000 VU THI HANG 5390 - 77987  Từ thiện a
17/8/23 10.000 LE VU ANH THU 5189 - 76948 chuyển khoản
17/8/23 200.000 Anna  5209 - 45435  
17/8/23 10.000 TRAN DUC HIEU  5219 - 43693  Từ thiện
17/8/23 10.000 NGUYEN ANH KHOA 5213 - 41858 CK Từ thiện
17/8/23 200.000 .NGUYEN THUY TIEN  5189 - 68752 chuyển khoản
17/8/23 200.000 PHAN THI KHA  5216 - 28601 PHAN THI KHA chuyen 
17/8/23 200.000 NGUYEN THI HUE  5189 - 64181 chuyển khoản
17/8/23 300.000 CAO THI THUY LINH  5388 - 63296 chuyển khoản
17/8/23 200.000 NGUYEN NGOC LY 5390 - 62094 chuyển khoản
17/8/23 10.000 VU THANH DUONG 5189 - 59899 chuyển khoản
17/8/23 300.000 pham thanh hoai 5216 - 06558  
17/8/23 300.000 DO HA NGUYEN 5217 - 05774 chuyển tiền
17/8/23 200.000 HO THI LOAN 5240 - 55407 chuyển tiền.CT từ 0911000037786
17/8/23 200.000 NGUYEN HUYNH THANH LOAN 5239 - 49487 Diem gui.CT từ 0181003388425 
17/8/23 200.000 CAM THI NHU QUYNH  5189 - 51059 chuyển khoản
17/8/23 200.000 DUY THI TUYET LAN  5241 - 54560 chuyển tiền.CT từ 1031112679 
17/8/23 300.000 DU THI THANH TAM  5189 - 47949 chuyển khoản
17/8/23 300.000 LE NGOC HAN  5161 - 06741 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 300.000 NGUYEN PHUOC MINH TUYEN  5389 - 45030 chuyển khoản
17/8/23 200.000 HOANG THI BICH NGOC 5213 - 87021  
17/8/23 200.000 PA quyen gop  5212 - 85324 PA quyen gop 
17/8/23 200.000  NGUYEN THI Y 5209 - 84751 chuyển tiền
17/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOAN  5215 - 84255 NGUYEN THI NGOAN chuyen
17/8/23 200.000 PHAM THU HUONG 5218 - 82600 chuyển tiền
17/8/23 200.000 LAM TRAN NGOC HAO  5390 - 42050 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN HO XUAN HOA  5213 - 81598  
17/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 81386 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/8/23 300.000 PHAN THI THUY  5214 - 81097 chuyển tiền
17/8/23 200.000 NGUYEN THI KIM THANH  5214 - 80731 chuyển tiền
17/8/23 200.000 PHAN THI QUYNH 5387 - 40630 chuyển khoản
17/8/23 300.000 NGUYEN HUYEN ANH  5389 - 40396 chuyển khoản
17/8/23 200.000 DAO THI HUYEN GIANG  5216 - 79113  chuyển tiền
17/8/23 200.000 NGUYEN LE HONG TIEN  5390 - 40209  chuyển khoản
17/8/23 300.000 HOANG THI CAM VAN  5241 - 53380 chuyển tiền.CT từ 1015185797 
17/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG NHI  5388 - 39607 chuyển khoản
17/8/23 300.000 HONG HUE TRAN 5212 - 77808 chuyển tiền
17/8/23 200.000 LE NHU LOC 5017 - 74878 chuyển khoản
17/8/23 300.000 VU THI DUNG  5216 - 74821 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/8/23 200.000 TRINH THI TRANG 5189 - 37725 chuyển khoản
17/8/23 300.000 NGUYEN NGOC NGA  5387 - 37689 chuyển khoản
17/8/23 300.000 DINH THU HANG  5219 - 73621 chuyển tiền
17/8/23 300.000 VU THI THANH HUYEN  5209 - 71615  chuyen Qui vi tre em Khuyet tat VN 
17/8/23 300.000 DANG QUOC CHIEM  5388 - 35962 chuyển khoản
17/8/23 200.000 TRAN THI HA MY  5389 - 35933  chuyển khoản
17/8/23 200.000 PHAM THI PHUONG THAO  5189 - 35760 chuyển khoản
17/8/23 300.000 BUI THI MINH THU  5245 - 39338 chuyển tiền.CT từ 0011003373719
17/8/23 200.000 Ha  5209 - 69530 Ha chuyen 
17/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 69200 Quỹ vì trẻ em khuyết tật 
17/8/23 300.000 NGUYEN THI LINH 5242 - 61473 chuyển tiền.CT từ 0351001217086 
17/8/23 10.000 Lo van quyet 5217 - 68741  
17/8/23 200.000 NGUYEN THI LE  5216 - 68058  chuyển khoản
17/8/23 300.000 NGUYEN THI lieu  5219 - 67973 chuyển khoản 
17/8/23 300.000 LA THI HA THU 5389 - 33799 chuyển tiền
17/8/23 300.000 VU HA ANH 5388 - 33678 chuyển khoản
17/8/23 10.000 DAO THI GIANG 5189 - 33100 chuyển khoản
17/8/23 300.000 PHAN THI CAO ANH  5244 - 39049 chuyển tiền.CT từ 9915525759 
17/8/23 300.000 LE KIM NHUNG  5390 - 32818  chuyển khoản
17/8/23 200.000 DINH DIEU UYEN  5387 - 32769 chuyển khoản
17/8/23 200.000 THAI DOAN HANH  5389 - 31738 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN VAN LINH 5388 - 29059 chuyển khoản
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 53999 Quỹ  từ thiện
17/8/23 10.000 TRAN HUYNH CHAU  5017 - 53047 chuyển tiền
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 47637 Quỹ  từ thiện
17/8/23 10.000 NGUYEN NGOC BAO  5161 - 04635 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 20.000 NGUYEN VAN TUYEN  5220 - 33480  chuyển tiền
17/8/23 100.000 NGUYEN KHANH NGOC  5217 - 33198  Ủng hộ thang 8 2023 
17/8/23 10.000 VO TUAN THANH 5209 - 18528  
17/8/23 10.000 tram 5209 - 97274  
17/8/23 20.000 NGUYEN THANH TAI  5216 - 91739  
17/8/23 10.000 BUI THI THANH HOA  5240 - 46484 A chuyển tiền bui thi thanh hoa.CT từ 0211000446647 
17/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78082 Vi tre em khuyet tat.CT từ 0011004351208 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77614 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN.CT từ 0281000551168 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 10.000 DUONG THI KIM BINH  5242 - 53502 Quỹ từ thiện. CT từ 0121000791637 
17/8/23 5.000 LUU THU DIEN 5214 - 25702 chuyển khoản
17/8/23 10.000 DO VAN LOI 5220 - 22486  
17/8/23 10.000 NGUYEN THANH TIEP  5215 - 11861 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH THU 5218 - 95677 Ủng hộ Quỹ
17/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5212 - 91388  chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG DUYEN  5078 - 66611 chuyển tiền.CT từ 0771000571024 
17/8/23 10.000 DANG VAN TU 5017 - 42002  
17/8/23 10.000 TRUONG THI THANH THAO  5243 - 44915 chuyển tiền.CT từ 1023004674
17/8/23 10.000 DO VAN TU 5390 - 12029  
17/8/23 40.000 LANG VAN PHONG 5388 - 04482 chuyển khoản
17/8/23 10.000 TRAN VAN NAM 5390 - 97581  chuyển khoản
17/8/23 30.503 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 71858 Ủng hộ toi 0011003814022 Quỹ vì trẻ em khuyết tật.lam cong ty
17/8/23 20.000 NGUYEN THI QUYNH TRANG  5216 - 08941 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN HUU LOC  5209 - 99227 chuyển tiền
17/8/23 10.000 LE THI HOANG LAN 5161 - 93787 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 30.000 NGUYEN THI KIM THUONG  5220 - 94904 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5245 - 98915 transfer.CT từ 0641000041917 
17/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO  5219 - 82388 chuyển khoản
17/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60282 Binh Thuong.CT từ 0341007223553 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 56726 UNG HO
17/8/23 10.000  NGUYEN HOANG GIA BAO 5214 - 56190 Từ thiện
17/8/23 20.000 NGUYEN TRUC LINH  5215 - 48976 chuyển khoản nguyentruclinh
17/8/23 10.000 TRAN THI HA  5209 - 38572 chuyển tiền
17/8/23 10.000 LE THI HIEN TRANG  5017 - 28430 chuyển tiền
17/8/23 10.000 VU THANH DUC  5218 - 26338 chuyển tiền
17/8/23 10.000 LE THI VINH  5214 - 22882 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU HOA 5214 - 19136 chuyển khoản Quỹ  từ thiện
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 90035 Quỹ từ thiện
17/8/23 10.000 DANG THAI DUONG 5389 - 47061  
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 09482 Quỹ  từ thiện
17/8/23 10.000 PHAM CONG SON 5240 - 26085 CT từ 0351000955797 
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 00227 Quỹ từ thiện
17/8/23 10.000 BUI THI MAI THUY 5390 - 35227 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN VAN VIET 5240 - 25051 chuyển tiền.CT từ 0401000176007 
17/8/23 20.000 NGUYEN HUU NHAT QUANG  5216 - 90748 chuyển tiền
17/8/23 20.000  Yen pham  5219 - 87477 chuyển khoản
17/8/23 10.000 VU TRAN HUONG GIANG 5388 - 29127 chuyển khoản
17/8/23 15.000 NGUYEN THI NGA 5017 - 80792 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU Y  5189 - 28023 chuyển khoản
17/8/23 15.000 NGUYEN THI THANH LOAN  5017 - 78637  
17/8/23 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN  5389 - 21977 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET  5216 - 64799  chuyển tiền
17/8/23 10.000 LUONG VAN QUE  5389 - 19524 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5213 - 61629  
17/8/23 10.000 NGUYEN NHAT LE 5389 - 17834 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NONG THI MUI  5017 - 55338 chuyển tiền
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 47608 abc
17/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEM THUY 5214 - 45466 chuyen Quỹ vì trẻ em khuyết tật vn 
17/8/23 10.000 LE QUANG LOI 5220 - 41782 Từ thiện
17/8/23 10.000 HA THI HOAN 5215 - 39192 chuyển tiền
17/8/23 10.000 TRAN DUC LONG 5189 - 05965  
17/8/23 10.000 Thin nguyn 5218 - 34136  
17/8/23 20.000 PHAM MINH DIEU  5214 - 29330 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC THUY  5217 - 28343 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH TAM  5387 - 01075 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 22855 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN THU HANG  5215 - 22454  
17/8/23 10.000 DINH THI PHUC  5189 - 98897 chuyển khoản
17/8/23 10.000 BUI THI THIEN  5161 - 85054 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 20.000 NGUYEN THI CAM 5389 - 98524 chuyển khoản
17/8/23 10.000 LE THI DIEM  5161 - 85021 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 10.000 MAI THI ANH 5239 - 93753 chuyển tiền.CT từ 0351000833709
17/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5220 - 18639  chuyển tiền
17/8/23 10.000 LE THI GIANG 5214 - 18434 chuyển khoản
17/8/23 20.000 PHAM THI THUY  5215 - 18009 chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN NHI  5078 - 44847 chuyển tiền.CT từ 1018274198 
17/8/23 10.000 TRAN HOAI THU  5388 - 96563 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN TU ANH 5212 - 17424 chuyển tiền
17/8/23 10.000 Ha Thi Thuy Trang 5213 - 16902 chuyển tiền tu Viettel Money
17/8/23 10.000 NGUYEN HA TRANG  5214 - 15734 chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
17/8/23 10.000 HUYNH MY  5387 - 95382 chuyển khoản
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 15091 CK
17/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUONG 5387 - 95202 chuyển khoản
17/8/23 10.000 .DINH THI THEM 5387 - 95152 chuyển khoản
17/8/23 10.000 VO NGOC BANG THU  5217 - 14913 chuyển khoản
17/8/23 10.000 LE THI THANH  5390 - 94835 chuyển khoản
17/8/23 10.000 TRAN THI HUONG  5218 - 13902 chuyển khoản
17/8/23 10.000 TRAN THI THU HA  5216 - 13900 chuyển khoản
17/8/23 10.000 PHAM THI DIEM CHAU  5242 - 27964 chuyển tiền.CT từ 0051000514713
17/8/23 10.000 NGUYEN VAN DEM 5216 - 12890 chuyển khoản
17/8/23 10.000 TRAN THI THUY LINH  5161 - 84559 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 12338  
17/8/23 10.000 NGUYEN THU 5189 - 93796 chuyển khoản
17/8/23 10.000 HOANG THI CHAU  5216 - 12304  
17/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5389 - 93609 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG THU  5219 - 11477 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
17/8/23 10.000 NGUYEN NHU LONG  5245 - 85534 chuyển tiền.CT từ 0121000751785 
17/8/23 10.000 NGUYEN THI TUYET NHI 5390 - 93245 chuyển khoản
17/8/23 10.000 PHAM THI HUYEN  5387 - 93242  chuyển khoản
17/8/23 10.000 PHAM THI DUNG  5218 - 11075 chuyển tiền
17/8/23 10.000 TRAN THI OANH  5209 - 10534  
17/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH TRANG 5213 - 09679 chuyển khoản
17/8/23 10.000 VU THI THANH  5215 - 08805  
17/8/23 10.000 TRAN THI THUY  5388 - 91913  chuyển khoản
17/8/23 10.000 BAN THI HA THU 5189 - 91624 chuyển khoản
17/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY KIEU  5216 - 07948 chuyển khoản
17/8/23 10.000 HOANG THI NGA  5017 - 07904 chuyển khoản
17/8/23 10.000 LE THI NHUNG  5215 - 07539  
17/8/23 10.000 PHAM THI CHUYEN  5214 - 07520 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN DAO QUYNH NHU 5078 - 43810 chuyển tiền.CT từ 0771000581412 
17/8/23 10.000 LE DINH RIN 5388 - 85115 chuyển khoản
17/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5209 - 56233 chuyển tiền
17/8/23 10.000 DUONG MINH THUAN  5390 - 69285 chuyển khoản
17/8/23 10.000 TRUONG THI THUY 5245 - 80001 chuyển tiền.CT từ 0081001247654 
17/8/23 20.000 Hien chuyen  5214 - 22133 Hien chuyen 
17/8/23 10.000 PHAM THI MINH LUAN 5242 - 21759 CT từ 0081001282552 
17/8/23 10.000 TRAN THI DUNG  5212 - 04484 chuyển khoản
17/8/23 10.000 Hoang minh 5209 - 99549  
17/8/23 10.000 TB LINH chuyen (LAY TU TIEN 50k CUA LE THI TU MY) 5244 - 77639 CT từ 0071005377911 TANG BUU LINH 
17/8/23 10.000 DIEU THI NAM  5214 - 87156 chuyển khoản
17/8/23 10.000  LE THI LY  5218 - 75447 chuyển tiền
17/8/23 10.000 H ANI BKRONG  5161 - 77829 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 10.000 VO THI THANH NGA  5245 - 76277 VO THI THANH NGA chuyển tiền.CT từ 1020098546 
17/8/23 10.000 HOANG THI THANH  5017 - 63235 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH THO  5242 - 98222 chuyển tiền Từ thiện.CT từ 1014264877 
17/8/23 10.000 CHAU DUY THANH  5219 - 48525 chuyển khoản Chau Duy Thanh Từ thiện
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 44081  
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 75734 MoMo den STK ngan hang Vietcombank 
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 45672 Quỹ  từ thiện
17/8/23 1.000 NGUYEN DIEM 5213 - 24651 Từ thiện
17/8/23 10.000  LONG THI HANG  5239 - 81033 Quỹ từ thiện. CT từ 1020347320
17/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN  5218 - 18658 chuyển tiền
17/8/23 10.000 NGUYEN VAN HANH  5244 - 73409 Chuyển Quỹ từ thiện.CT từ 0561000627789 
17/8/23 10.000 BUI HONG THAI TU THIEN 5078 - 28594 CT từ 1013147731 
17/8/23 10.000 HUYNH THI LOAN  5161 - 74970 chuyen Quỹ Vì trẻ em  khuyen tat
17/8/23 10.000 PHAM THI UYEN 5390 - 41254 chuyển khoản
17/8/23 10.000 PHAM TIEN HUNG  5219 - 08211 chuyển khoản
17/8/23 10.000 DINH XUAN THANH HAI  5387 - 39438 Từ thiện
17/8/23 10.000 LE THI KIM LIEN  5216 - 94408 Từ thiện 
17/8/23 10.000 TRUONG QUANG LOC  5017 - 51378  chuyển tiền
17/8/23 10.000 PHAM DINH QUANG 5387 - 24224  
17/8/23 10.000 VI PHUONG NAM  5387 - 09617  Từ thiện
17/8/23 10.000 HOANG MINH CHUYEN 5217 - 51232  
17/8/23 3.000 VO MINH NHI  5217 - 47445 chuyển tiền qua MoMo
17/8/23 10.000 NGUYEN NGUYEN BINH 5220 - 06557  
17/8/23 10.000 LO VAN CUONG c 5217 - 86874  chuyển khoản
17/8/23 10.000 DUONG MINH HIEU 5214 - 42209  
17/8/23 10.000 NGUYEN TRUONG KY  5219 - 89907 chuyển khoản
17/8/23 25.000 CHAU HONG PHUC  5239 - 61603 CT từ 1039252148 
17/8/23 10.000  NGUYEN THI TRUC 5215 - 78881 chuyển tiền
17/8/23 10.000 LUU DINH THUONG 5220 - 52160  
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 27873 quyquyettat
17/8/23 10.000  PHAM THI THOM 5219 - 89302 M chuyển tiền
17/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76982 Quỹ từ thiện
17/8/23 10.000 VU DUC CAN 5244 - 48022 Quỹ từ thiện. CT từ 0831000000901 
17/8/23 10.000  NGUYEN KIM LIEN 5214 - 77163 chuyển tiền
17/8/23 20.000 PHAM THI NGOC QUY  5217 - 52144 chuyển tiền
17/8/23 20.000 MA THI TRANG  5242 - 62191 chuyển tiền.CT từ 0351001095854 
17/8/23 30.000 DANG THI THUY  5239 - 39777 chuyển tiền.CT từ 0291000272468
17/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48489 lxstd tặng từ thiện.CT từ 0071001035826 tới Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42134 Mong rang dieu ky dieu se den voi cac em.CT từ 0761002346879 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32160 Ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật.CT từ 0271001057820 
17/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31794 mu .CT từ 1034136406 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
17/8/23 10.000 Nguyen Giang  5209 - 83186 chuyển tiền tu Timo
18/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99248 giup do nhung nguoi kho khan .CT tu 1012590850 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
18/8/23 10.000 KHONG THI NGOC ANH  5213 - 21248  
18/8/23 10.000 Phung Thi Nam 5213 - 08301 Từ thiện
18/8/23 10.000 NGUYEN VAN NAM  5017 - 90979 Chuyển tiền
18/8/23 200.000 HUYNH THI QUYEN 5244 - 53657 Chuyển tiền.CT tu 1032523707 
18/8/23 10.000 VO TAN CHUONG  5215 - 39697 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Thieu Thi Thuong 5214 - 14277  
18/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH ANH 5078 - 75924 Chuyển tiền.CT tu 1036208078
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 93211 Chuyển Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 TRAN THAI HOA  5220 - 82819 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 LE DUC TIEN. 5239 - 55763 CT tu 0871004194516 
18/8/23 10.000 PHAM QUANG DINH 5215 - 50932 Từ thiện 
18/8/23 10.000 TRUONG THI TAM  5212 - 46066 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 LE VAN HAI  5078 - 70384 LE VAN HAI 
18/8/23 10.000  NGUYEN THI NGOC THUONG 5220 - 56728 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 HOANG THI THANH TUYEN 5241 - 52465 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0821000165690 
18/8/23 10.000 VI VAN DIEP 5209 - 08875 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THE NGOC  5212 - 05731 Chuyển tiền Chuyển Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 PHAM HONG THAI 5209 - 79316 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 TRAN THI TAM 5243 - 57647 Chuyển tiền.CT tu 0311000643256
18/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58638 giup do.CT tu 0721000577009 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
18/8/23 15.000 LUU CHI NGO 5217 - 61845  
18/8/23 20.000 LUONG VU QUANG HOANG TIEN 5220 - 55174 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Danhthanhduoc 5217 - 43486  
18/8/23 10.000 GIANG XUAN HAI 5215 - 31678 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Nguyen van dai 5189 - 95376  
18/8/23 10.000 PHAM HUY HOANG 5216 - 04931 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 HOANG THI HUONG GIANG  5217 - 69739 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 52705 Chuyển Quỹ từ thiện
18/8/23 200.000 PHAN THI HUYEN 5239 - 33989 Chuyển tiền.CT tu 1012981003 
18/8/23 10.000  CHUNG NHU Y 5214 - 82898  Chuyển tiền
18/8/23 10.000 TRAM THI HONG NHI  5161 - 63269 Chuyển tiền qua MoMo
18/8/23 10.000 TRAN THI LINH 5212 - 66443 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
18/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUNG  5217 - 16890 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 LO THI KIM OANH  5218 - 15182 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 HOANG XUAN TRUONG  5220 - 99994 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 lamphuocthien 5214 - 99867  
18/8/23 10.000 TRAN VAN BAO 5390 - 55130  
18/8/23 10.000 LE HONG NGOC 5212 - 81323  
18/8/23 10.000 NGUYEN DINH CHUNG  5244 - 95829 Chuyển tiền.CT tu 1015178769 
18/8/23 20.000  TRUONG THI HUONG  5216 - 31780 Chuyển tiền
18/8/23 300.000 NGUYEN NGOC NGA  5212 - 31686 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 PHAM THI PHUONG  5217 - 29671  
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 24487 Chuyển Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 TRUONG VIET HOANG 5017 - 19968 Từ thiện
18/8/23 200.000 DANG THI HAI 5017 - 16397  
18/8/23 200.000 Hoang thi chinh 5217 - 08963  
18/8/23 300.000 PHAN THI THUY 5213 - 95143 Chuyển tiền
18/8/23 200.000 Cao Lien Doan 5213 - 93813 quyen gop
18/8/23 1.000 LE THANH TAM  5213 - 66292 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
18/8/23 200.000 NGUYEN HUONG LAN  5244 - 90836 Chuyển tiền.CT tu 1028781667 
18/8/23 20.000 Le Phuoc Hung 5220 - 57466 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN HUYEN 5241 - 23300 Chuyển tiền.CT tu 0191000351546 
18/8/23 10.000 TONG THANH TUNG  5388 - 22200 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN TRA MY 5213 - 18082  
18/8/23 300.000 VU THI THANH TRUC  5214 - 11908 Chuyển tiền
18/8/23 200.000 Trang hana  5219 - 11511 ck quyen gop 
18/8/23 20.000 cao thi nga 5216 - 07507  
18/8/23 200.000 TRAN THI THAO NHI  5220 - 03952  
18/8/23 10.000 LO VAN SUOI 5214 - 00181  
18/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HANG 5388 - 18205 quyen gop qui
18/8/23 200.000  LE ANH DAO  5239 - 94319 Daole.CT tu 0181002060163
18/8/23 10.000 LUONG THI DUNG  5017 - 78043 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 VO THI LINH 5212 - 35399 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 49942 CKO Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5212 - 25821 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 VU THI MINH TUYET  5212 - 99823 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 TRINH THI THONG 5245 - 80439 Chuyển tiền.CT tu 0501000190220
18/8/23 200.000 .LE THI THAM  5017 - 78106 LE THI THAM CK
18/8/23 200.000 KIEU THI HONG LIEM  5214 - 71453 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 Anna  5209 - 70291  
18/8/23 200.000 HO THI LOAN 5244 - 79451 Chuyển tiền.CT tu 0911000037786 
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 64140 Quỹ từ thiện
18/8/23 200.000 VUONG THI MAI HOA  5213 - 45327  
18/8/23 200.000 PHAN THI KHA  5212 - 32654  
18/8/23 200.000 PHAM THUY LEN  5220 - 26436 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 NGUYEN THI HUE  5212 - 22724 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH  5243 - 98220 Chuyển tiền ung ho.CT tu 0021000765223 
18/8/23 200.000 NGUYEN HUYNH THANH LOAN 5241 - 88993 Diem gui 200k.CT tu 0181003388425 NGUYEN HUYNH THANH LOAN 
18/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOAN  5209 - 01992 NGUYEN THI NGOAN chuyen 
18/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 00934 Ntvan
18/8/23 200.000 NGUYEN THI QUYNH ANH  5219 - 00455 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 LE THANH TINH 5245 - 75377 Chuyển tiền.CT tu 9766142152 
18/8/23 200.000 DANG THI NGOC GIANG 5209 - 98614 Chuyển tiền
18/8/23 20.000 VO DUC THANG  5212 - 98586 Chuyển tiền
18/8/23 300.000 VU THI HONG VAN 5209 - 98385 Chuyển tiền
18/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 97818 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
18/8/23 300.000 PHAM THI YEN NHI 5189 - 81073 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 TRAN THI THU 5213 - 95334 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 TRAN THI TRANG 5217 - 95294 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 TRUONG THI NGOC ANH  5218 - 95082 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
18/8/23 300.000 HOANG THI BICH NGOC  5215 - 94455 HOANG THI BICH NGOC chuyen 
18/8/23 300.000 TRINH THI TRANG  5215 - 94285 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 HOANG THI THU GIANG  5219 - 94047 Chuyển khoản
18/8/23 200.000  LY THU YEN 5214 - 93349  Chuyển tiền
18/8/23 200.000 NGUYEN NGOC LY  5213 - 91541 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 NGUYEN LE HONG TIEN  5209 - 91481  Chuyển khoản
18/8/23 200.000 HUYNH HOANG NHU NGOC 5215 - 90351 Chuyển tiền
18/8/23 200.000 NGUYEN THI LE 5220 - 90282 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 TRUONG THI DIEM MY  5216 - 90137 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 HOANG THI CAM VAN  5242 - 96962 Chuyển tiền.CT tu 1015185797
18/8/23 200.000 PHAN THI LUA 5242 - 96961 Chuyển tiền.CT tu 0111000304873
18/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH THAO  5216 - 88741 NGUYEN THI THANH THAO chuyen 
18/8/23 300.000 HOANG PHUONG ANH  5209 - 88169 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 NGUYEN THI LAN  5215 - 87742 quyen gop 
18/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 87382 PA ck nv quyen gop 
18/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5217 - 87202 NGUYEN THI PHUONG THAO chuyen 
18/8/23 200.000 Ly Quynh Nhu  5216 - 86631 Chuyển tiền
18/8/23 300.000 HA THI SINH  5212 - 86578 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/8/23 200.000 Ha Nguyen  5213 - 86123  
18/8/23 200.000 DAO THI HUYEN GIANG  5017 - 85948  Chuyển tiền
18/8/23 300.000 NGUYEN THUY TIEN  5388 - 78816 Chuyển khoản
18/8/23 300.000 VU THI DUNG 5213 - 85713 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
18/8/23 300.000 LE KIM NHUNG  5209 - 84647 Chuyển khoản
18/8/23 200.000 NGUYEN THI LOAN 5217 - 82080 Chuyển tiền
18/8/23 200.000 Kimthanh 5215 - 80328  
18/8/23 20.000 NGUYEN HOANG THI  5245 - 73658 Chuyển tiền.CT tu 9398437364 
18/8/23 10.000 LE CONG DU  5219 - 56759 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 DANG VAN NGOC 5215 - 54320 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 TO THI NGOC BICH  5017 - 52152 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 46186 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 CA VAN KHOA  5215 - 44117 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 BUI THI THUY HUONG  5216 - 41000  Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 70240 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 NGUYEN HOANG ANH  5078 - 85834 Chuyển tiền.CT tu 1027259153 
18/8/23 10.000 HOANG QUOC KHANH 5239 - 78716 Từ thiện.CT tu 1030745682 
18/8/23 20.000 Trieu thi tinh 5388 - 59826  
18/8/23 10.000 VO THI HA.CT tu 0581000786717  5243 - 89703 CT tu 0581000786717 
18/8/23 10.000 DAO THANH TIN 5218 - 43836 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THUY HANG  5219 - 14304  
18/8/23 50.000 BUI THI NGOC ANH 5213 - 99333 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 LY THI PHUONG 5216 - 83161 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THANH TUAN  5219 - 79392  Chuyển khoản
18/8/23 10.000 LE THI THUY NHUNG 5213 - 67853  
18/8/23 20.000 NGUYEN KHANH LINH  5216 - 50401  Chuyển khoản
18/8/23 10.000 CAO THI MY 5216 - 45060 Chuyển khoản
18/8/23 10.000  NGUYEN THI CHI YEN  5215 - 32782 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 LAM MINH PHUONG  5209 - 30563 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 DANG THI DEN  5216 - 22042 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THI LOI 5220 - 92915  
18/8/23 10.000 VU TIEN TRONG  5243 - 79344 Chuyển tiền.CT tu 0591000358144 
18/8/23 10.000 BE THI HANH  5214 - 78043 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 nguyen hoang nam 5212 - 65645  
18/8/23 10.000 Nguyen Thi Kieu 5218 - 42656  
18/8/23 1.000 NGUYEN MY VAN  5209 - 39823 Chuyển tiền
18/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 24553 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 Huynh Thien Ly Thuyet  5212 - 16854 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/8/23 10.000 TRAN THI THU THUY  5217 - 11453  
18/8/23 10.000 HUYNH VAN HUY 5209 - 09022 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  5161 - 31178 Chuyển tiền Từ thiện
18/8/23 10.000 VU THI HA HUONG 5214 - 90074 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 TRAN THI DUYEN  5240 - 64764 Chuyển tiền.CT tu 0341006905139 
18/8/23 10.000 NGUYEN BICH PHUONG  5161 - 29501 Chuyển tiền qua MoMo
18/8/23 10.000 BACH THI NU  5214 - 61489 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN HOANG LONG  5078 - 58001 CT tu 0491000164487 
18/8/23 10.000 DOAN THI DUYEN  5216 - 43025 Chuyển tiền Ủng hộ ng khuyet tat
18/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5216 - 23889 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN VAN HIEU 5078 - 55416 CT tu 0351001051807 
18/8/23 10.000 NGUYEN HOANG ANH  5241 - 60590 Chuyển tiền.CT tu 1027259153 
18/8/23 10.000 VU THI MAI HUONG  5219 - 05373  
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 04209 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 Mai lan 5389 - 85640  
18/8/23 10.000 \LE THI THAO  5239 - 53816 \Chuyển tiền.CT tu 0181003378294 
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 86265 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 Phamthihoa 5217 - 78830  
18/8/23 10.000 NGUYEN THI TU ANH  5212 - 77084 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Ta Quang Minh 5212 - 75661  
18/8/23 10.000 HA THI PHUONG 5214 - 72619 Chuyển tiền
18/8/23 15.000 NGUYEN HANH 5212 - 59852  
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51259 tre em khuyet tat.CT tu 1032695571 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
18/8/23 10.000 NGO VAN THOM  5219 - 54733  
18/8/23 20.000 NGUYEN NGOC NAM  5214 - 54020 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN NHI  5241 - 57034 Chuyển tiền.CT tu 0381000537390 
18/8/23 10.000 TRAN THI TAM 5245 - 43253 Chuyển tiền.CT tu 0821000088362 
18/8/23 10.000 DUONG THI THAM  5217 - 37053  
18/8/23 10.000 TO THI SINH  5215 - 27275 chuyen thien nguyen 
18/8/23 10.000 TRAN THI HONG PHUONG 5244 - 42417 Chuyển tiền.CT tu 1015821942 
18/8/23 10.000  DANG THI CAM THUONG  5220 - 24153 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5209 - 16151 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG HUE  5245 - 41790 Chuyển tiền.CT tu 1016746054 
18/8/23 10.000 KIEU VAN HIEP 5217 - 12421 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 LE THI THUY  5212 - 11727  Chuyển tiền
18/8/23 10.000 HA THI MEN  5240 - 54884 Chuyển tiền.CT tu 0731000732451 
18/8/23 20.000 Nguyen Thi Thoa 5017 - 09074 Chuyển tiền
18/8/23 20.000 THAI THI NGOC NU  5239 - 49006 Chuyển tiền.CT tu 9778151524 
18/8/23 10.000 LE HUU DUY  5161 - 23124 chuyen qua Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
18/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5017 - 03365 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 PHAM THI THU  5214 - 01887 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 00167 Ung ho
18/8/23 20.000 NGUYEN THI NHA 5017 - 97275 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 LE THUY VAN  5214 - 96304 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 PHUONG HUE  5217 - 91745 Chuyển khoản
18/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 90358 ck
18/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LINH  5017 - 89382 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THI MAI TRAM  5244 - 40260 Chuyển tiền.CT tu 1025532559 
18/8/23 10.000  LE KIM PHA  5220 - 87235 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THI THU  5212 - 85447 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85430 Ck
18/8/23 10.000 LUONG THI NHU QUYNH  5215 - 85220 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 TRAN THI NGOAN 5214 - 84934 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THI THU LINH  5212 - 84325 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH  5017 - 81852 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Mai Xuan Bang Tien  5017 - 81797 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 PHAM THI HA  5220 - 78623 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 21916 Chuyển Quỹ từ thiện
18/8/23 20.000 DU THI KIM YEN 5213 - 76096 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 DANG THI KIM TRINH  5219 - 75967 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN  5209 - 75604 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 BUI LE KHANH THU  5017 - 75278 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THI BEN 5220 - 74071 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 73877 UNGHO
18/8/23 10.000 TRAN THI GIANG 5387 - 63853 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 CAO THI VAN  5213 - 72822 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 HUYNH THI THANH HIEN  5213 - 72685  
18/8/23 10.000 TRAN THI CHE  5017 - 72429  
18/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5214 - 72284 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 MAI THI DINH 5017 - 72162 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nguyen Thi Hanh Trang  5219 - 71817 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 LE THI CHUYEN  5017 - 71421 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 71216 nhiem vu 12
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 71049 Ck Ủng hộ tre em khuyet tat
18/8/23 20.000 LE THI HONG  5216 - 70890 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THI HOAI  5189 - 63220 Chuyển khoản
18/8/23 20.000 GUYEN THI BICH LIEN  5161 - 21645 Chuyển tiền qua MoMo
18/8/23 10.000 NGUYEN THI THAM  5219 - 68312 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67646 Ck
18/8/23 10.000 TRAN THI VIET HA 5218 - 67590  
18/8/23 10.000 NGUYEN THI TINH 5017 - 67406 Chuyển tiền
18/8/23 20.000 NGO THI THUY 5219 - 67369 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 LUC PHUONG THUY  5017 - 66684  
18/8/23 10.000 TRUONG THI ANH TRAM  5212 - 66245 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 VU THI THA 5217 - 66047 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 TRAN THI MINH DUYEN 5214 - 65723 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 TRAN THI THUY DUYEN 5078 - 44266 Chuyển tiền.CT tu 1016406787 
18/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5209 - 65616 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET HA 5017 - 65441  
18/8/23 10.000 DUONG THI DUYEN  5220 - 65243 tre em khuyet tat 
18/8/23 10.000 LE THI HUE  5216 - 64856 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 TRAN THI HONG  5215 - 64582 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 VU THI NHU  5209 - 64355 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH VIET  5240 - 52110 Chuyển tiền.CT tu 0311000711565 
18/8/23 10.000 HOANG THI PHUONG THANH 5212 - 60612 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN HONG GIANG NGOC 5219 - 56360  
18/8/23 10.000 KIEU HUYEN TRANG 5213 - 48930 Từ thiện
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 20614 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM OANH  5017 - 37815  Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN THANH HOANG  5215 - 21161 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN HOANG VIET 5239 - 43386  Từ thiện.CT tu 0011004155698 
18/8/23 20.000 VU THI THAM 5242 - 57921 Chuyển tiền.CT tu 0481000635168 
18/8/23 10.000 HOANG KHANH LY  5212 - 99885 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 PHAM VAN CHUYEN 5214 - 75252 Từ thiện
18/8/23 10.000  NGUYEN VU NGOC THAO  5017 - 63941 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 NGUYEN VAN TAI  5161 - 16387 Chuyển tiền qua MoMo
18/8/23 10.000 PHAN THI GIANG  5212 - 49315 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG THAO 5244 - 31797 Từ thiện.CT tu 0341007173005 
18/8/23 10.000 NGUYEN NGOC TIEN  5240 - 42959 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1015000139 
18/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU 5220 - 01576 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 PHAM THI HONG THUY  5017 - 87493  Chuyển tiền
18/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 80762 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 TRAN VAN HOANG 5218 - 79123  
18/8/23 10.000 LY XIEN TUONG 5215 - 70701 Chuyển khoản
18/8/23 10.000  HUYNH THANH TOAN  5017 - 57079 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 27313 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 HO THI TU 5161 - 11973 Chuyển tiền qua MoMo
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 39492 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 BUI THI THU TRANG 5240 - 39171 CT tu 1017492867 
18/8/23 20.000 DO MANH HUNG 5387 - 24377  
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33197 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 LE TRONG TRUONG  5161 - 09711 Chuyển tiền qua MoMo
18/8/23 30.000 LE HUU THANH  5218 - 64382  
18/8/23 10.000 NGO DINH PHUONG  5213 - 57715 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 TRAN VAN TUAN  5242 - 38247 Chuyển tiền.CT tu 0901000029348
18/8/23 10.000 TRAN VAN NHAN  5215 - 29027 Chuyển tiền 
18/8/23 20.000 PHAM THI KIEU  5217 - 73901 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 TRAN HUY HOANG 5220 - 49083  
18/8/23 10.000 LUONG THI HONG CUC  5213 - 04236  Chuyển tiền
18/8/23 100 DO VAN MOI  5215 - 98791 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 BUI DUY PHU  5214 - 97593 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 NGUYEN THANH SON 5216 - 95658  
18/8/23 10.000 Nguyen Thi Hoa  5217 - 63434 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 VO THI THUY  5214 - 42816 chuyen quy tre em khuyet tat vn 
18/8/23 20.000  TO THI LAN  5220 - 41267 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 31119 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 18700 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 TRIEU THI THUY  5017 - 17695 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 nguyenthingockieu 5215 - 07804 từ thiện
18/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 06994 Quỹ từ thiện
18/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5215 - 92202  Chuyển tiền
18/8/23 10.000 BUI THI THU THUY  5217 - 85409 Chuyển tiền
18/8/23 10.000 HO DAC DUC  5390 - 36835  Chuyển khoản
18/8/23 20.000 LUU VAN TRUONG  5218 - 22262 Chuyển khoản
18/8/23 10.000 Tran van chon 5217 - 65676  
18/8/23 20.000 TRAN VAN BINH  5078 - 66173 Chuyển tiền.CT tu 0401001476480
18/8/23 20.000 NGUYEN THAO HIEN  5244 - 72462 Chuyển tiền.CT tu 9335339197
18/8/23 10.000 NGUYEN TUAN NINH  5215 - 32903 Chuyển khoản
18/8/23 30.000 DANG THI THUY  5245 - 61167 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
18/8/23 10.000 NGUYEN THI NU 5219 - 05445  
18/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 44816 lxstd tang Từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
18/8/23 10.126 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22920 CT tu 9344391212 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
18/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99781 chung tay gop suc.CT tu 1026163573 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
19/8/23 10.000 TRAN CONG HUY 5220 - 71140 Từ thiện
19/8/23 10.000 NGUYEN NGOC VU HUNG  5217 - 17986 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 VI NHAT BAC  5216 - 96502 Từ thiện
19/8/23 50.000  NGUYEN NGOC VU HUNG  5209 - 83970 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 PHAM THI MY LINH  5217 - 80031  Chuyển tiền
19/8/23 10.000  NGUYEN VU KHA  5213 - 73956  Từ thiện
19/8/23 10.000 NGUYEN BICH TUYEN  5389 - 45499 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 TRIEU THI LAU  5215 - 22372 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 VINAKY 5219 - 08503  
19/8/23 10.000 DOAN THI KIM THAO  5209 - 84307  
19/8/23 200.000 TANG THANH VAN 5017 - 69972 chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN 
19/8/23 10.000 NGUYEN VAN NAM 5218 - 66278  
19/8/23 10.000 LY THI CHANH CHA NA  5078 - 52249 Chuyển tiền.CT tu 1039410266 
19/8/23 200.000 VU THI THU TRANG 5216 - 21720 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 Trinh Duy Luc  5218 - 95925 Ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
19/8/23 10.000 NGUYEN VAN THUAN  5387 - 98455 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 PHAM VY KHANG 5212 - 43328 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 MAI VAN THIEN  5212 - 94802 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 VO THI NGHI  5218 - 92331 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 Lu van nghi  5212 - 20085 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 95528 Chuyển Quỹ từ thiện
19/8/23 300.000 NGUYEN THI LE  5078 - 30945 NVH dong gop chut tam long.CT tu 0451000508577 
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG XUAN  5239 - 58911 Chuyển tiền Từ thiện.CT tu 0321000650293 
19/8/23 10.000 DINH THI PHUONG THAO 5220 - 13062 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5219 - 09031  
19/8/23 10.000 VU HUU TRUNG 5218 - 92933 Chuyển khoản
19/8/23 20.000 NGUYEN THI DINH 5243 - 71002 Chuyển tiền.CT tu 0141000707782 
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 63406 Quỹ từ thiện
19/8/23 10.000 PHAM THI NGOC  5239 - 54982 Quỹ từ thiện.CT tu 0221000068127 
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5214 - 35787 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 LE THI KIEU  5212 - 14001 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGO VAN TIEN EM  5242 - 66575 Chuyển tiền.CT tu 1019301803 
19/8/23 10.000 Nguyen Huynh Duc 5215 - 90702 Từ thiện
19/8/23 10.000 BACH VAN TAI 5218 - 49994  
19/8/23 10.000 NGUYEN MINH VUONG  5219 - 43892 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 NGUYEN THI HIEN 5240 - 54306 Chuyển tiền.CT tu 0931004222168 
19/8/23 10.000 LONG VAN TOAN 5209 - 31429 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 VAN THI LE  5388 - 13257 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 NGUYEN THI TUYET  5213 - 20718 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 LY TON THANH  5189 - 13082  Chuyển khoản
19/8/23 10.000 MUA MI PO  5244 - 40062 CT tu 1013483367 
19/8/23 50.000 NGO THANH TIEN 5189 - 09774 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 LE NGUYEN VAN ANH  5209 - 95814 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 77074 Tiep buoc yeu thuong
19/8/23 10.000 VU KIM TINH  5241 - 50856 Chuyển tiền ung ho.CT tu 0481000622663 
19/8/23 10.000 ho thi nham 5209 - 43747 Ủng hộ tre khuyen tat
19/8/23 10.000 LO VAN CHIEM  5219 - 42448 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 LUONG THI HUYEN  5217 - 01758 Chuyển tiền
19/8/23 20.000 DO QUYNH TRANG 5078 - 87748 Chuyển tiền.CT tu 1025256923 
19/8/23 200.000 LY THI HOA  5214 - 79850 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 VI VAN LOI 5216 - 79362 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 GUYEN CONG THANH  5218 - 53099 quy vi treem kbuyettat
19/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5245 - 29587 Chuyển tiền.CT tu 9964562627 
19/8/23 10.000 NGUYEN THI LY  5214 - 40205 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 KIEU VAN SON  5390 - 78371  Chuyển khoản
19/8/23 200.000 LUONG THI XUAN HUONG 5078 - 82423 Chuyển tiền.CT tu 1035333490 
19/8/23 10.000  NONG THI CHAM 5214 - 17781  Chuyển tiền
19/8/23 10.000 LE TIEU NGU 5244 - 27430 CT tu 0401001470992 
19/8/23 10.000 NGUYEN NGOC CHAM TRAM  5212 - 04040 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 LE THI NGOC NHUNG  5390 - 71669 Chuyển tiền
19/8/23 300.000 LE THI MY TIEN  5388 - 70642 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC HAN  5214 - 91590 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGUYEN NGOC LAN HUONG  5220 - 88144 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 LINH THI THUY  5216 - 78834 Chuyển khoản
19/8/23 300.000 LE QUYNH ANH 5215 - 67754 Chuyển tiền
19/8/23 300.000 Dang Thi Huynh Nhu  5212 - 67053 Chuyển tiền
19/8/23 20.000 MAI THI HANH 5017 - 65820 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 DO THI TAN  5216 - 56419 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
19/8/23 10.000 NGUYEN HOANG BACH  5214 - 51786  Chuyển khoản
19/8/23 10.000 HUYNH THI KIM TUYEN t 5219 - 48521  Từ thiện
19/8/23 10.000 phamvanhuy 5218 - 47124  
19/8/23 300.000 HA KHANH HA  5388 - 60889 Chuyển khoản
19/8/23 20.000 TRAN THI UOC 5189 - 60552 Chuyển khoản
19/8/23 300.000 TRAN THUY HIEN  5244 - 23689 Chuyển tiền.CT tu 0011001058637 
19/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41798 PA ck nv quyen gop 
19/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 38866 DONG HANH CUNG PNE BUOC TIEP YEU THUONG
19/8/23 10.000 HOANG VAN TUYEN  5219 - 38401 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 TRAN THI HA MY  5017 - 36505 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 NGUYEN LE CHI  5216 - 35792 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  Viet Nam
19/8/23 10.000 LUONG VAN QUANG 5212 - 35334  
19/8/23 200.000 TRAN THI THANH THAO  5216 - 35316  Chuyển khoản
19/8/23 300.000 PHAN THI KHA  5212 - 33559 PHAN THI KHA chuyen 
19/8/23 200.000 NGUYEN THI DONG  5220 - 33196 Chuyển khoản
19/8/23 300.000 PHAM THI YEN NHI  5216 - 32799 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 NGUYEN VAN CHUAN  5220 - 32397 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 NGUYEN HUONG LAN  5243 - 45169 GUYEN HUONG LAN Chuyển tiền.CT tu 1028781667 
19/8/23 200.000 DINH GAN  5161 - 73910 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 200.000 LE THI THAM  5218 - 31274 QUYEN GOP
19/8/23 200.000 DANG THI NGOC GIANG 5215 - 29391  Chuyển tiền
19/8/23 300.000 VU THI HONG VAN  5220 - 29025 Chuyển khoản
19/8/23 300.000 NGUYEN THI QUYNH ANH  5215 - 28928 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HOAI  5387 - 57636 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG THAO  5217 - 27669 NGUYEN THI PHUONG THAO chuyen 
19/8/23 200.000 Nhu Phuong 5017 - 27316  
19/8/23 300.000 Phuong Phuong  5017 - 26470 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 TRAN THI THAO NHI  5218 - 25583 TRAN THI THAO NHI chuyen 
19/8/23 300.000 VU THI THANH TRUC  5212 - 24796 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 BUI THI THU VAN  5161 - 73589 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 200.000 TRUONG THI MY LINH  5215 - 22971 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 NGO TRAN TU VY  5217 - 22715 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH THAO  5218 - 22630 NGUYEN THI THANH THAO chuyen 
19/8/23 200.000 LO THI HANG  5220 - 21896 Chuyển tiền
19/8/23 300.000 PHAN THI LUA 5241 - 35720 Chuyển tiền.CT tu 0111000304873 
19/8/23 300.000 NGUYEN THI THU HANG 5390 - 56220 NGUYEN THI THU HANG Chuyển tiền
19/8/23 300.000 TRAN THI TRANG  5215 - 20038 TRAN THI TRANG Chuyển khoản
19/8/23 200.000 TRAN THI MINH DIEU  5215 - 19740 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 KIEU THI HONG LIEM  5212 - 19677 Chuyển khoản
19/8/23 200.000 DOAN THI THUY VAN  5215 - 19247 DOAN THI THUY VAN chuyen 
19/8/23 300.000 NGUYEN THI LAN  5209 - 17737 NGUYEN THI LAN chuyen 
19/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 16237 gui tien quyen gop a
19/8/23 300.000 PHAN THI HUYEN 5245 - 22051 Chuyển tiền.CT tu 1012981003 
19/8/23 300.000 TRAN THI THU 5220 - 15196 Chuyển khoản
19/8/23 300.000 HOANG THI THU GIANG  5212 - 14601  Chuyển khoản
19/8/23 200.000 DOAN NGUYET MINIH  5078 - 74875 Chuyển tiền.CT tu 1018983326
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 12531 Quỹ từ thiện 
19/8/23 300.000 Ly Quynh Nhu 5218 - 12081 Chuyển tiền
19/8/23 200.000 TRUONG THI NGOC ANH 5213 - 11934 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
19/8/23 200.000 BUI THI HUYEN  5214 - 11454 BUI THI HUYEN chuyen 
19/8/23 300.000 VI NHAT LINH 5242 - 43975 Chuyển tiền.CT tu 0451000280185 
19/8/23 300.000 LE THI TUYET NHUNG  5219 - 11378 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 03430 Quỹ từ thiện-
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 96524 ck Từ thiện
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 94526 Quỹ từ thiện
19/8/23 10.000  THI VAN THONG 5215 - 92359 Chuyển tiền quy tre e
19/8/23 10.000 NGUYEN MINH TRUONG 5388 - 47202 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGUYEN HUU PHAT  5244 - 99038 Chuyển tiền ck t Từ thiện.CT tu 1026686823 
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5220 - 61828  
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 49268 Chuyển Quỹ từ thiện
19/8/23 20.000 Tran Nam Trung  5214 - 40239 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 BUI THI BICH LIEN 5239 - 24051 Chuyển tiền.CT tu 0651000782510
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5078 - 67948 Chuyển tiền.CT tu 0821000113980 
19/8/23 20.000 Bui thi ha 5161 - 69518  
19/8/23 10.000 PHAM HONG THAI  5216 - 08581 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5239 - 23074 quy v tre khuyt tat.CT tu 0281000483180 
19/8/23 10.000 NGUYEN HUU HOANG TRONG  5244 - 95241 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1037386380 
19/8/23 10.000 NGUYEN THU HOAI 5212 - 99533 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN LE ANH QUOC 5216 - 81180  
19/8/23 10.000 TANG VAN THAO  5220 - 79752 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN NHU Y  5161 - 67757 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5389 - 22361 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEN  5209 - 20092 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 LE THU HUONG  5212 - 16358 Từ thiện 
19/8/23 10.000 NGUYEN GIA NAM 5214 - 97646 Từ thiện
19/8/23 10.000 LO THI HA  5239 - 96576 Chuyển tiền.CT tu 1027582933 
19/8/23 10.000 NGUYEN NGOC MINH  5217 - 77149 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 LAM THUC CHINH  5213 - 76732 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 Le thi tuoi 5220 - 42541 ung ho
19/8/23 10.000 phuong linh 5218 - 32891  
19/8/23 30.000 VI THI LA 5212 - 03733  Chuyển khoản
19/8/23 10.000 PHAM THI LANH 5209 - 69809 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 DAO THI HANH  5215 - 66453 Chuyển tiền
19/8/23 20.000 LE THI THANH NGAN  5217 - 43955 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THUY DUNG  5220 - 43219  Chuyển tiền
19/8/23 10.000 LE THI NHU Y  5161 - 59182 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 22570 Quỹ từ thiện
19/8/23 10.000 NGUYEN NGOC ANH THU  5241 - 92756  Chuyển tiền.CT tu 9334765269 
19/8/23 10.000 TRIEU THI KIM UYEN 5212 - 18703  
19/8/23 10.000 DO MANH HUNG 5244 - 79024 CT tu 0611001736328 
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 93599 ck Từ thiện
19/8/23 10.000 BUI THI KIM CHI  5212 - 81844 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5387 - 70360 Chuyển khoản
19/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43307 tre em khuyet tat.CT tu 0581000542317 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
19/8/23 10.000 Tran Thi Le Quyen  5213 - 44649 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 Y Hanh  5239 - 81878 Y Hanh Chuyển tiền.CT tu 0091000682432 PHAN TUAN KIET 
19/8/23 10.000 PHAM HONG AN  5243 - 96488 Chuyển tiền.CT tu 1016992809 
19/8/23 10.000 Phung Xuan Do  5217 - 28450 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 HUYNH NGOC HAN  5161 - 54894 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 10.000 KHUAT THI HOAN  5209 - 22416 Chuyển khoản thien nguyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn
19/8/23 10.000 NGUYEN VAN DONG  5242 - 95550 Chuyển tiền.CT tu 1017270312 
19/8/23 10.000 Nguyen Thi Xuan  5215 - 18423 suong ck
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5219 - 17996 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM YEN  5215 - 08660 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 LE THI THAM  5216 - 08265 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGUYEN HAI HO  5213 - 04068 Chuyển khoản
19/8/23 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 03720 Ủng hộ TRE EM
19/8/23 10.000 THACH THI TRANG  5214 - 02495 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 TRUONG THI THUY LOAN  5213 - 00329 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 96331 Ủng hộ TRE EM
19/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH THAO  5216 - 95179  Chuyển khoản
19/8/23 10.000 VU THI PHUONG THAO  5214 - 93089 Chuyển khoản
19/8/23 20.000 TRAN HA LINH  5214 - 92450 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
19/8/23 10.000 TRAN THI NGOC  5209 - 92001 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 TRUONG THI HUONG  5242 - 93948 Chuyển tiền.CT tu 9901557162
19/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5390 - 59144 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 LE THI NU 5218 - 87926 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 TRUONG THI NHUNG  5220 - 87363 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 VU THI LOAN  5214 - 85900 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 85479 Chuyển tiền tu ViettelPay
19/8/23 10.000 NGUYEN THI LY  5239 - 78963 Chuyển tiền.CT tu 0431000262655 
19/8/23 10.000 DANG THI THU THAO  5239 - 78908 Chuyển tiền.CT tu 0771000583910 
19/8/23 10.000 CAO THI HOA  5390 - 58286 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 PHAM THI PHUONG THANH  5245 - 71203 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  vn.CT tu 0631003789522 
19/8/23 10.000 bich phuong  5219 - 81269 bich phuong ct
19/8/23 10.000 HOANG THI DUYEN  5220 - 80921 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN CAM TU  5219 - 79754 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 LE THI HAI LUONG 5217 - 79639 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 Nguyen Phuong Anh 5216 - 78874  Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5216 - 78735  
19/8/23 10.000  VAN THI THUY TRANG  5219 - 78488  Chuyển tiền
19/8/23 10.000 VU THI MINH TUYET  5220 - 77816 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 DAO THI NHUNG  5218 - 77334 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 DUONG THAO  5209 - 76915 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 PHAM THU HA  5017 - 76834 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 HO THI CHI 5219 - 76347 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 Dao Thi Thanh Tuyen  5220 - 76151 Chuyển tiền tu Viettel Money
19/8/23 10.000 DAU THI LAN  5240 - 84217 Chuyển tiền.CT tu 0121000289066 
19/8/23 10.000 MUU THI HUYEN TRANG  5217 - 75503 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 TRAN THUY DUNG 5214 - 75352 Chuyển tiền
19/8/23 20.000 NGUYEN THI LAN  5213 - 75329 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 TRINH KIM CHAU 5078 - 38527 CT tu 0871004205379 
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5216 - 74893 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 HUYNH THI MY HUYEN  5017 - 74796 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 TONG THI DIEM MY  5242 - 92976 Chuyển tiền.CT tu 0121000869050 
19/8/23 10.000 LE THI THU HIEN 5220 - 74388 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM HUE  5217 - 73995 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 HO THI KIM PHUONG  5209 - 73803  Chuyển khoản
19/8/23 10.000 TRAN THI HAI  5219 - 73676 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 HO THI THU DUNG 5212 - 73542 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 VO TRUONG THUY TIEN  5242 - 92910 Chuyển tiền.CT tu 0061001194374 
19/8/23 20.000 PHAM THI TUYET  5214 - 73432 Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5212 - 72932 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 LE THI LY  5216 - 72733 Chuyển tiền ung ho
19/8/23 10.000 DO THU HA 5214 - 70701 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 LE THI THANH BINH  5217 - 70200 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5242 - 92456 Chuyển tiền.CT tu 1035003589 N
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 62571 Ck Từ thiện
19/8/23 10.000 CHU THI HUAN  5216 - 51453 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THI CHI  5215 - 36274 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH DAO 5244 - 66914 Ck Từ thiện.CT tu 0931004181721 
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 01026 Quỹ từ thiện
19/8/23 10.000 LUU VINH DINH  5213 - 89444 Chuyển Quỹ từ thiện
19/8/23 4.000 NGUYEN THI OANH  5220 - 79001 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA 5241 - 77713  Chuyển tiền.CT tu 0191000368287 
19/8/23 10.000 LE THI HUONG LAN  5215 - 26613 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 71047 Ck
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 54837 Quỹ từ thiện
19/8/23 10.000 PHAM VAN CUONG 5220 - 45630 ck Từ thiện
19/8/23 10.000 NGUYEN HOAI LINH  5213 - 13310  Chuyển khoản
19/8/23 10.000 NGUYEN KHAC TRANG 5217 - 12382  
19/8/23 10.000 CHUYEN  5214 - 08291 Quỹ từ thiện
19/8/23 10.000 HUYNH QUOC HUY  5161 - 40934 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 10.000 TRAN THI QUYNH 5078 - 96419 Chuyển tiền.CT tu 1039368108 
19/8/23 10.000 NGUYEN XUAN GIAP  5078 - 93478 Chuyển tiền.CT tu 9345297591 
19/8/23 20.000 TRAN TIEN DUONG 5218 - 83998  
19/8/23 10.000 PHAM XUAN THAI 5217 - 48591  
19/8/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5209 - 39786 Từ thiện tre em
19/8/23 10.000 H DEN PHI NIE  5161 - 34216 Chuyển tiền qua MoMo
19/8/23 10.000 DOAN THI ANH  5209 - 24995 Chuyển khoản
19/8/23 20.000 DO VAN DANG 5220 - 70848  
19/8/23 10.000 BIEN THI NGOC PHUONG  5241 - 50595  Chuyển tiền.CT tu 0351000977752
19/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG  5215 - 73413  
19/8/23 10.000 LUU MANH KHANH  5017 - 52569 Chuyển khoản luu manh khanh
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 20984 Quỹ từ thiện
19/8/23 5.000 DO THI THANH NHUNG  5239 - 41674  Chuyển tiền.CT tu 0551000330345 
19/8/23 10.000  NGUYEN THI PHUONG THAO  5218 - 00488 Chuyển tiền
19/8/23 10.000 TRUONG CONG THACH  5216 - 79205  
19/8/23 10.000 THIEU THI MY LINH  5215 - 70544 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
19/8/23 20.000 LE THI TU UYEN  5241 - 39725 Chuyển tiền.CT tu 1016159312 
19/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 46449 Chuyển Quỹ từ thiện
19/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 61858 chuc cac em hanh phuc .CT tu 0291000272468 
19/8/23 10.000 HA QUANG MINH  5090 - 04033 Chuyển tiền. CT tu 1039576258 
19/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43538 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
19/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 34307 Ủng hộ cac em
19/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30025 hoan canh kho khan.CT tu 0351001219238 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
19/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26666 khuyet tat.CT tu 0441000726869 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
19/8/23 10.000 HOANG THI TUYET 5389 - 19071 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 HOANG DUC GIANG 5217 - 46342  
20/8/23 100.000 TRAN DANG KHOA 5212 - 26989 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 VO DUY TAN 5219 - 25741  
20/8/23 10.000 Nguyen thi anh tuyet nhung 5161 - 41014  Từ thiện
20/8/23 10.000 Bui Minh Quang  5215 - 88109 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 DANH THI NGOC YEN  5220 - 85795  
20/8/23 10.000 HO CONG DANH  5239 - 97029 Chuyển tiền.CT tu 1039821330
20/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC QUYEN 5213 - 32272 Chuyển khoản
20/8/23 20.000 LUONG THI KIEM 5209 - 73969 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 DO MANH TUAN 5218 - 49031  
20/8/23 10.000 NGUYEN DUC SANG 5219 - 36298  
20/8/23 10.000 LY MINH TIEN 5218 - 32410 Chuyển tiền
20/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93739 ung ho.CT tu 0401001373936 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
20/8/23 10.000 \DANG THANH PHUONG \ 5215 - 75383 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LAI NGOC BINH  5216 - 36132 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN BA DUY 5212 - 33832  
20/8/23 10.000 HOANG VAN TAN 5212 - 12962 Từ thiện
20/8/23 10.000 PHAN VAN NGHI  5244 - 74432 ck Từ thiện.CT tu 9386685426
20/8/23 10.000 CU A VANH 5390 - 25474  Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90226 Chuyển Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 nguyen tuan anh 5017 - 65789  
20/8/23 10.000 HOANG NGOC TAI  5390 - 17263 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 HOANG MINH TUAN  5212 - 44820 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGO THANH SON 5216 - 10418 Chuyển khoản 
20/8/23 10.000 NGUYEN QUOC THINH  5214 - 79486  
20/8/23 10.000 lyvuonghong  5217 - 70714 lyvuonghong 
20/8/23 10.000 Nguyen Thi Duong  5212 - 34870 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 TRAN VAN THANH 5213 - 29129  Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN DUC MANH  5212 - 28302 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 TRINH THI HUYEN TRANG  5241 - 77125 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0381000516874
20/8/23 10.000 DANG THI KIM YEN 5242 - 85479 Chuyển tiền.CT tu 0721005142031 
20/8/23 10.000 BUI THI HANH 5216 - 02902  
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 35606 Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 VU VAN MINH 5243 - 80392 Chuyển tiền.CT tu 0031000377400 
20/8/23 10.000 MAI THI HUONG TRANG 5161 - 14419 Chuyển tiền qua MoMo
20/8/23 10.000 TRAN THI TAM 5078 - 65459 Chuyển tiền.CT tu 1017122192 
20/8/23 10.000 NGUYEN THANH TUNG  5213 - 12702 Chuyển tiền ho tro tre em khuyet tat
20/8/23 10.000 Nguyen van them 5214 - 95002  
20/8/23 10.000 NGUYEN THANH CONG  5217 - 57770 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THU TRANG 5242 - 76479  Chuyển tiền.CT tu 1015453677
20/8/23 20.000 TRAN MINH SAM 5216 - 23480 Chuyển khoản
20/8/23 30.000 DANG THI THUY  5244 - 51100 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
20/8/23 200.000 NGUYEN THI THU 5212 - 00842 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LE NGOC HOANG TU THIEN 5078 - 57193 CT tu 0401001499471
20/8/23 20.000 TRAN VAN VANG  5017 - 77853 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 Nguyen vu son  5388 - 48610 Từ thiện
20/8/23 10.000 LY QUOC KHANH 5219 - 60320  
20/8/23 10.000 Lien  5220 - 50728 Lien chuyen 
20/8/23 10.000 HOANG MAI CHINH 5220 - 46595 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 DANG TON MAN  5017 - 43661 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGO MINH TUAN 5213 - 21743  
20/8/23 10.000 TRINH VAN TRUNG 5216 - 83629 Chuyển khoản
20/8/23 20.000 VI THI HANG  5216 - 82948 Chuyển tiền
20/8/23 10 LO THI NGAN 5216 - 72759 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 TRUONG MINH TAM  5240 - 54452 Chuyển tiền.CT tu 1040055638 
20/8/23 300.000 PHAN THI NGUYET  5219 - 16699 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 VAN THI LE  5389 - 16462 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5209 - 05730  
20/8/23 10.000 PHAM THI HAI YEN 5241 - 52707 Chuyển tiền.CT tu 1014384592 
20/8/23 200.000 TRAN THI THU HA 5220 - 00905 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 VO NGOC LAN TUYEN  5218 - 00307 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 MAI THI DIEP 5161 - 01159 Chuyển tiền qua MoMo
20/8/23 300.000 PHAM THI YEN NHI  5209 - 98776 Chuyển khoản
20/8/23 300.000 TRAN THUY HIEN  5241 - 51874 Chuyển tiền.CT tu 0011001058637 
20/8/23 300.000 BUI THI MINH THIN  5017 - 74999 BUI THI MINH THIN chuyen 
20/8/23 200.000 HOANG MAI 5213 - 67500  
20/8/23 300.000 NGO TRAN TU VY 5215 - 65776 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 TRAN KHANH LINH 5209 - 64673 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 HO THI THANH NHAN 5214 - 64550 Chuyển tiền
20/8/23 200.000 PHAM THI CONG  5216 - 63371 Chuyển khoản Dong hanh cung PNE tiep buoc yeu thuong
20/8/23 200.000 DUONG THI THUY LINH  5017 - 62059 Chuyển tiền
20/8/23 300.000 NGUYEN THI DONG 5213 - 59781 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 NGUYEN THUY PHUONG  5212 - 58213  
20/8/23 200.000 TRUONG THI THUY  5241 - 50103 Chuyển tiền.CT tu 1015078351 
20/8/23 300.000 LO THI HANG  5217 - 56004  Chuyển tiền
20/8/23 300.000 TRAN THI MINH DIEU  5217 - 55096 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 TRAN THI LIEN 5245 - 36533 Chuyển tiền.CT tu 0731000883598 
20/8/23 200.000 Ni ni 5216 - 53418  
20/8/23 200.000 TRAN THI THANH THAO  5220 - 52581  Chuyển khoản
20/8/23 300.000 LE THI THAM 5218 - 46396 QUYEN GOP
20/8/23 10.000 TRAN THI THUY NGAN  5244 - 35939 Chuyển tiền.CT tu 0181003483075 
20/8/23 300.000 NGUYEN VAN CHUAN  5017 - 41100 Chuyển tiền
20/8/23 300.000 NGUYEN THI THANH  5212 - 40215 Chuyển tiền
20/8/23 200.000 CAN THI NGA  5218 - 37434  
20/8/23 200.000 NGO VU DIEU LIEN 5244 - 35550 Chuyển tiền.CT tu 1031231701 
20/8/23 300.000 LY THI HOA  5209 - 35568 Chuyển khoản
20/8/23 300.000 NGUYEN THI TRANG  5189 - 02029 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5243 - 57635  Chuyển tiền.CT tu 9964562627
20/8/23 300.000 DO THI TAN  5219 - 34197 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
20/8/23 300.000 DANG THI HUYNH NHU  5209 - 33842  Chuyển khoản
20/8/23 200.000 QUACH THI TOI  5209 - 32947 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
20/8/23 200.000 NGUYEN TRA GIANG  5220 - 31279 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 DANG THI NGOC GIANG 5219 - 30926  Chuyển tiền
20/8/23 200.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5239 - 42634 Chuyển tiền.CT tu 1020407425
20/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY  5390 - 00840  Chuyển tiền
20/8/23 200.000 PHAM THI HUONG 5209 - 28724 Chuyển tiền
20/8/23 200.000 NGUYEN THI TUYET  5219 - 28549 Chuyển tiền
20/8/23 200.000 NGUYEN LE CHI  5213 - 28385 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
20/8/23 200.000 TANG THI DA NY  5389 - 00705  Chuyển khoản
20/8/23 200.000 TRAN HOA MY  5161 - 98316 Chuyển tiền qua MoMo
20/8/23 300.000 LUONG THI XUAN HUONG  5239 - 42560 Chuyển tiền.CT tu 1035333490 
20/8/23 300.000 NGUYEN THI THU HOAI  5390 - 00471 Chuyển tiền
20/8/23 300.000 LE THI MY TIEN  5390 - 00360 Chuyển tiền
20/8/23 200.000 HOANG THI LOC 5215 - 26334 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LE THANH MINH  5078 - 38886 Chuyển tiền.CT tu 0561000623509 
20/8/23 200.000 VU ANH TUYET  5219 - 25984  
20/8/23 300.000 LE THI THAO 5215 - 25416 Chuyển khoản
20/8/23 300.000 Huyen  5219 - 24889  
20/8/23 200.000 TA MINH THU 5220 - 24706 Chuyển khoản
20/8/23 200.000 HUYNH THI KIM DINH  5161 - 98245 Chuyển tiền qua MoMo
20/8/23 10.000 PHAM THI TRA MY  5213 - 24035 Chuyển tiền
20/8/23 300.000 VI NHAT LINH  5245 - 34766 Chuyển tiền.CT tu 0451000280185 
20/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 23656 From SeABank
20/8/23 200.000 Vu Thi Hong Diem  5017 - 23195 Chuyển tiền tu Viettel Money
20/8/23 200.000 VU THI THU TRANG  5219 - 23078 Chuyển tiền
20/8/23 300.000 Nhu Phuong 5217 - 22075  
20/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC HAN  5212 - 21154 Chuyển khoản quyen gop
20/8/23 200.000 NGUYEN HAI LE  5214 - 21030  
20/8/23 300.000 DOAN NGUYET MINIH  5078 - 38470 Chuyển tiền.CT tu 1018983326 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
20/8/23 200.000 QUANG THANH HUNG  5213 - 19993  
20/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH THAO  5213 - 17994  
20/8/23 10.000 Nguyen viet thanh 5017 - 17906  
20/8/23 300.000 Ly Quynh Nhu  5017 - 16529 Chuyển tiền
20/8/23 300.000 LE THI TUYET NHUNG  5214 - 16264  Chuyển khoản
20/8/23 200.000 NGUYEN LE QUYNH TRANG  5212 - 15875  
20/8/23 200.000 NGUYEN THI HIEN 5239 - 41848 Chuyển tiền.CT tu 0931004222168 
20/8/23 300.000 PHAN THI LUA 5244 - 34275 Chuyển tiền.CT tu 0111000304873 
20/8/23 300.000 Phuong Phuong  5209 - 13887 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5209 - 83157 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LUONG THI TRANG 5216 - 75047 Chuyển tiền tu Viettel Money
20/8/23 10.000 NGUYEN THI DAN  5240 - 45135 Chuyển tiền.CT tu 1012637357 
20/8/23 20.000 VI THI THAO  5214 - 52900 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 41032 Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5219 - 36631 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 TRAN VAN LAI  5218 - 32836 Chuyển khoản 
20/8/23 10.000 LE VAN PHUONG 5216 - 26045  
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 25611 Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5219 - 22076 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 MAI KHAC DUY 5218 - 01629 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 Nguyen thi thu dung 5387 - 71279  
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 66814 chuyển Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 THAO THI CANG  5241 - 39142 Chuyển tiền.CT tu 9373580622
20/8/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27616 khong kha gia.CT tu 1031933243 
20/8/23 10.000 DANG THI THANH DAO 5220 - 39130  
20/8/23 10.000 MACH THI NGOC HA  5213 - 19779 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LAI THI THU HANG  5217 - 08657 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 99095 Chuyển Quỹ từ thiện 
20/8/23 10.000 KHUONG THI HUONG QUYNH 5214 - 83774 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Mai thi Nhung 5220 - 80623  
20/8/23 10.000 TRAN THI THUY HUYEN  5212 - 67096  Chuyển khoản
20/8/23 10.000 DINH THI THUY TRANG  5214 - 50747  
20/8/23 10.000 DAO DOAN BINH  5216 - 43937 Từ thiện
20/8/23 10.000 TRAN THU TRANG  5215 - 40399  
20/8/23 10.000 TRAN THI LIEN 5209 - 32896 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5219 - 26453 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 LUONG THI MAY THUONG 5214 - 25743  Chuyển khoản
20/8/23 10.000 VI THI THUY  5078 - 98663 Quỹ từ thiện.CT tu 9332439759 
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 12789 Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 5240 - 30548 Chuyển tiền.CT tu 1020738183 
20/8/23 10.000 HUYNH THI KIM TRINH  5215 - 09324 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 TRAN THI THAO NGOC  5242 - 39329  Chuyển tiền.CT tu 9916712962 
20/8/23 10.000 NGO THI LY 5161 - 85693  
20/8/23 10.000 DANG THI MEN 5240 - 28809 Chuyển tiền.CT tu 9984832941 
20/8/23 10.000 LE DINH TIEN 5213 - 74490 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 vu thi lam 5209 - 52037  
20/8/23 10.000 NGUYEN DUC THO 5215 - 45736  
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 26491 Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 NGUYEN HAI TAN  5219 - 25970 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 TRIEU THI PHAM  5209 - 24526 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 19660 Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 LE THI THUY LINH  5243 - 34315 Chuyển tiền.CT tu 0081001265374
20/8/23 10.000 NGUYEN HUU CUOC  5214 - 08672 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 DO THI HUONG 5215 - 97350 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN KIM HUONG 5214 - 95802 Chuyển khoản
20/8/23 20.000 TA THI LAN ANH 5241 - 23737 Chuyển tiền.CT tu 0301000364317
20/8/23 10.000 PHAM THI HANH  5219 - 82858 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5213 - 81355 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5240 - 23293 Chuyển tiền.CT tu 0711000265911 
20/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN YEN  5214 - 68030 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 ang thuy van 5218 - 66399  
20/8/23 10.000 LE THI KIM OANH  5212 - 61825  Chuyển tiền
20/8/23 10.000 LUONG TUAN ANH 5219 - 59493  
20/8/23 10.000 MAI THI TINH 5209 - 59081 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 57888 ck 
20/8/23 10.000 NGUYEN MANH HUNG  5209 - 52185  Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI HOP 5245 - 88243 Chuyển tiền.CT tu 0181002352647 
20/8/23 10.000 PHAM MINH THUONG  5219 - 48302 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 LY THI THU THAO  5242 - 29965 Chuyển tiền.CT tu 9973068605
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 39563 ck 
20/8/23 10.000 HUYNH THUY CAM  5214 - 35473 Chuyển khoản
20/8/23 20.000 LE THI THU THUY 5244 - 87219 Chuyển tiền.CT tu 0531002519805
20/8/23 10.000 NGUYEN THI MAI ANH  5214 - 32429  Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
20/8/23 10.000 TRINH VAN ANH THU  5387 - 09781 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 31187 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
20/8/23 10.000 CUNG THI VAN OANH  5215 - 29431 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5017 - 25469 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5209 - 24772 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 TRINH CAM VAN  5217 - 24594 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI MUI  5212 - 23912 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 DUONG THI KHANH LY  5218 - 22121 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 PHAN THI MAI LY  5244 - 86611 Chuyển tiền.CT tu 1021394248 
20/8/23 10.000 PHAM THI OANH  5017 - 21716 chuyen 
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5218 - 21557  Chuyển tiền
20/8/23 10.000 PHAM DIEM PHUONG  5017 - 21427  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật  VN
20/8/23 10.000 Tran Thi Ngoc Anh 5209 - 20628 Chuyển tiền
20/8/23 10.000  TANG THI MINH PHUONG  5017 - 20585 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 Tran van trung  5387 - 07762 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THOM 5216 - 20042 Chuyển tiền
20/8/23 20.000 PHAM THI NHU QUYNH  5213 - 19614  Chuyển tiền
20/8/23 10.000 LUU THI PHUONG UYEN  5078 - 85235 Chuyển tiền.CT tu 0231000648227
20/8/23 10.000 NGUYEN THI LUYEN  5209 - 18947  Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 17816 ck
20/8/23 10.000 NGUYEN KIM HUE  5214 - 16954 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN ANH QUYNH  5220 - 16469 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 HO THI THANH  5217 - 16326 Chuyển khoản
20/8/23 5.000 TONG TRUNG ANH  5218 - 16295 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 DUONG THI KIM NGAN  5239 - 93786 hoan thanh nv 12.CT tu 0451000233556 
20/8/23 20.000 LE THI KIM YEN  5239 - 93783 Chuyển tiền.CT tu 1032892995 
20/8/23 20.000 LE THI MAI 5214 - 15005 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 DO KIM HOAN  5214 - 14423 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LE QUANG QUAN  5212 - 05371 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5017 - 05149  
20/8/23 10.000 NGUYEN DINH CUONG  5244 - 85030 Chuyển tiền.CT tu 1032521339 
20/8/23 10.000 NGHIEM VAN TRONG  5241 - 98103 Chuyển tiền.CT tu 1018068673 
20/8/23 10.000 NGUYEN VAN MOT 5218 - 81841  Chuyển khoản
20/8/23 25.000 NGUYEN VIET HUNG  5212 - 80349  Chuyển khoản
20/8/23 10.000 HOANG VAN HIEU  5218 - 74753 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 HOANG XUAN MANH  5243 - 25886 Chuyển tiền.CT tu 0541000184509 
20/8/23 20.000 PHAN VAN TRONG 5212 - 48663  
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 27161 Quỹ từ thiện
20/8/23 10.000 LE THI PHUONG DUNG  5215 - 09876 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5213 - 05418 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 HUYNH THI NGOC OANH  5220 - 88820 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 TRUONG VO TONG 5220 - 88318  
20/8/23 10.000 LE THI NGOC NU 5213 - 87899  
20/8/23 10.000 HA HOAI THUONG 5215 - 66869 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 TRAN ANH KIET  5213 - 54956 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Hung  5078 - 74054 Hung ck.CT tu 9326356784 
20/8/23 10.000 LE THANH NAM  5215 - 45801 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 .LE THANH TUNG va cong ty SUN MEDIA  5212 - 42094 LE THANH TUNG va cong ty SUN MEDIA chung tay vi cong dong Từ thiện Quỹ Vì trẻ em khuyết tật 
20/8/23 10.000 PHAM KHAC NAM  5017 - 20994 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN THI LY 5219 - 20631 Chuyển tiền
20/8/23 10.000  TRAN THI HA  5242 - 97197 Quỹ từ thiện.CT tu 0901000023921
20/8/23 10.000 CHU CONG PHUOC  5017 - 08001 Từ thiện
20/8/23 10.000 LUONG THE QUYEN  5217 - 00420 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 TA VAN HUNG  5216 - 99299 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 DANG VAN SY TU THIEN 5241 - 87078 CT tu 0621000456922 
20/8/23 10.000 TAI LONG BAO  5219 - 82185 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 LE THI HUONG TU THIEN 5212 - 75592  
20/8/23 10.000 TRAN THI THANH HUONG  5388 - 64194 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 13476 quy tre em nhan dao
20/8/23 20.000 NINH THI NGOC HA 5240 - 80453 CT tu 0541000303665
20/8/23 10.000 Y LAI 5212 - 72303 Chuyển khoản
20/8/23 20.000 DAO DUC LONG 5244 - 66945 CT tu 0341002098877 
20/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5218 - 48366 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 42205 Từ thiện
20/8/23 10.000 Nguyen Van Duong 5214 - 28679  
20/8/23 10.000 Nguyen thanh man 5161 - 59872 Từ thiện
20/8/23 10.000 TRAN THI HA  5241 - 77678 CT tu 0901000023921
20/8/23 10.000 .HA THI TUYET 5243 - 86421 Chuyển tiền.CT tu 1039291232 HA 
20/8/23 10.000 LO VAN SAM  5217 - 14525 chuyen 10nghi giup do tre em vn
20/8/23 10.000 LE MINH TUAN 5219 - 87667 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LUONG DUC DAI 5212 - 69847  Chuyển khoản
20/8/23 10.000 DUONG VAN QUYET  5212 - 51759 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 LINH THI THUY  5216 - 47644 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 10376 tt
20/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 09352 Men gui cac be
20/8/23 10.000 TRAN DUC LAM  5216 - 82831 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 TRAN VAN HOI  5244 - 55966 Chuyển tiền.CT tu 1023149566 
20/8/23 10.000 NGUYEN THANH PHUONG  5214 - 50532 Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5209 - 50306 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 DO VAN HUNG 5161 - 51764  
20/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG 5220 - 93290  
20/8/23 10.000 NGUYEN DUAT 5209 - 95857 Chuyển tiền
20/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG  5214 - 95748  Chuyển khoản
20/8/23 10.000 NGUYEN VAN LUONG  5217 - 26018 Chuyển tiền
20/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 99047 A Di Da Phat
20/8/23 12.000 DANG LE VAN HUU  5239 - 34690  Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
20/8/23 500.000 NGHIEM CONG THANH  5209 - 96429 chuc moi nguoi nhieu suc khoe 
20/8/23 300.000 PHAM THUY TIEN  5078 - 76451 gui Quỹ từ thiện.CT tu 1014407308 
 
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 28847 ho tro tre em khuyet tat
21/8/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36651 tre em khuyet tat.CT tu 1017390467 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 82298 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 300.000 VUONG THI HIEN 5209 - 43180 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/8/23 10.000 QUANG VAN THUC 5189 - 26343 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 LY QUANG SANG  5216 - 68112 Chuyển khoản
21/8/23 20.000 Doan Thi Huyen  5214 - 59492 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 TRAN MINH DONG  5220 - 27987 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 10.000 NGUYEN VAN QUAN  5217 - 27707  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRAN QUANG DU  5242 - 57613 Chuyển tiền.CT tu 0911000024858 
21/8/23 10.000 HUA VAN CHIN  5389 - 81438  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5017 - 58056 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 DUONG QUANG BIEN  5214 - 38116 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 YU  5243 - 51932 YU Chuyển tiền.CT tu 1015435254 
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG 5216 - 15949  
21/8/23 10.000 PHAM VAN THANH 5390 - 65079  
21/8/23 300.000 Nguyen thi lien  5209 - 02128 Nguyen thi lien chuyen 
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5390 - 60769 Chuyển khoản
21/8/23 50.000 LE XUAN MANH  5219 - 78241 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5215 - 67650 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 HOANG TU LUC  5390 - 47542 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRAN QUOC TUAN  5220 - 43942 Chuyển tiền
21/8/23 20.000 TRAN HUYEN TRANG  5209 - 42084 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 VU THI NHU  5390 - 41254 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 29421 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 NGUYEN TUYET OANH 5213 - 14268  
21/8/23 300.000  BUI THI HIEN 5212 - 98807 Chuyển tiền
21/8/23 20.000 TRAN HUYEN TRANG  5218 - 91544 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRAN THI YEN NHI  5219 - 88378 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 77935 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 NONG VAN BAY chuyen tien 5209 - 77868 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 77329 Quỹ từ thiện
21/8/23 300.000 DAO VAN HOA  5161 - 60385 Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 10.000 MAI THI THAO NGUYEN  5218 - 65830 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 nguyen thi thanh 5215 - 57704  
21/8/23 10.000 PHAN LE HUYEN MY  5209 - 54571 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 HA THI NHAM  5244 - 97349  Chuyển tiền.CT tu 0021000271914 
21/8/23 10.000 TRIEU VAN DUNG  5387 - 16305 Chuyển khoản
21/8/23 200.000 TRUONG THI THUY NGA 5215 - 27533  
21/8/23 10.000 NGUYEN THANH GIANG  5078 - 75701 Chuyển tiền,từ thiện.CT tu 0281000543978 
21/8/23 10.000 LE VIET QUANG  5216 - 65490  
21/8/23 200.000 TRAN THI THU HA  5218 - 63687 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN THUY TIEN  5161 - 55290 Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN ANH 5241 - 24896 Chuyển tiền.CT tu 1039029670 
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 59694 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 NGUYEN THUY TIEN  5209 - 47184 Chuyển khoản
21/8/23 200.000 HOANG THI LOC  5387 - 80327 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 85859 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 LE THI MO 5218 - 85569  
21/8/23 10.000 ta phu thinh 5209 - 73672  
21/8/23 200.000 NGUYEN THU HANG  5216 - 70366 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/8/23 200.000 TRAN THI THANH THAO  5388 - 55398 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 QUACH CONG ANH  5390 - 47876 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 LE THI PHUONG 5217 - 20157 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 300.000 QUACH THI TOI 5213 - 14434 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/8/23 10.000 Trinh Thi Han 5218 - 09441 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5078 - 60499  Chuyển tiền.CT tu 1023550426 
21/8/23 200.000 TRUONG NGUYEN HIEN THUONG 5212 - 00544 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 LE THI MY TIEN 5189 - 33047 Chuyển tiền khuyen gop
21/8/23 200.000 PHAM THI HA  5216 - 88162 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 TRAN THI HANG 5215 - 78326  
21/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57340 Qua tang nho nhoi cho cac be.CT tu 0671004123952 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 200.000 NGUYEN THI TAM  5244 - 77572 Chuyển tiền.CT tu 1040136908 
21/8/23 300.000 NGUYEN THI CHINH  5209 - 47159  
21/8/23 200.000 TAN THI TRINH 5387 - 02168 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 BUI DANG VAN 5213 - 15278 Chuyển tiền từ thiện
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 14091 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 00563 Ủng hộ Quỹ vi tre e khuyet tat
21/8/23 200.000 VU MY DUONG  5213 - 95836 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 TRAN BA HIEN 5218 - 94482  
21/8/23 300.000 HO THI LAN ANH  5161 - 43503 Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 300.000 TRAN THI LIEN 5241 - 85813 Chuyển tiền.CT tu 0731000883598
21/8/23 300.000 VU ANH TUYET  5220 - 77738  
21/8/23 200.000 TRAN THI THAO 5214 - 71195 Chuyển tiền
21/8/23 200.000 TRAN KHANH LINH  5220 - 68676 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 NGO VU DIEU LIEN 5078 - 48752 Chuyển tiền.CT tu 1031231701 
21/8/23 200.000 LE KIM MY  5017 - 67743 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
21/8/23 200.000 HOANG MAI 5213 - 64534  
21/8/23 300.000 .NONG THI VAN 5390 - 79320  Chuyển tiền
21/8/23 200.000  NGUYEN VAN CUONG  5215 - 61560 Chuyển tiền
21/8/23 300.000 TRAN VAN ANH  5219 - 60630 Chuyển khoản
21/8/23 200.000 NGUYEN TRAN Y NHI  5219 - 59277  
21/8/23 200.000 NGUYEN THI TRANG  5215 - 57016  Chuyển khoản
21/8/23 300.000 NGUYEN HUY HOANG  5245 - 70723 Chuyển tiền.CT tu 1021170572
21/8/23 300.000  CAO THI PHUONG THUY  5209 - 53832 Chuyển tiền
21/8/23 300.000 TRAN THUY HIEN 5244 - 70532 Chuyển tiền Pne.CT tu 0011001058637 
21/8/23 300.000 NGUYEN THI TRANG  5213 - 52139 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 BACH NHI  5217 - 52121 BACH NHI GUI
21/8/23 200.000 LE THI HUONG 5212 - 51638 Chuyển khoản
21/8/23 200.000 NGUYEN THI DUNG 5388 - 76631 Chuyển tiền
21/8/23 300.000 NGUYEN THI KHANH LINH  5240 - 83617 Chuyển tiền.CT tu 1020407425 
21/8/23 200.000 NGUYEN THI HUONG TRA  5388 - 76426 Chuyển tiền
21/8/23 200.000 LE THI HANG  5078 - 47054 Chuyển tiền.CT tu 0011004429594
21/8/23 300.000 MAI THI DIEP  5161 - 42018 Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 300.000 PHAN THI NGUYET  5220 - 46621 Chuyển khoản
21/8/23 200.000 NGUYEN THI HOA  5215 - 45899 Chuyển khoản
21/8/23 200.000 NGUYEN THI AN 5219 - 45661  
21/8/23 300.000 HUYNH THI KIM DINH  5161 - 41986 Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 300.000 TANG THI DA NY 5219 - 45007 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 NGUYEN MAI CHI  5216 - 44359 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 NGUYEN THI DONG 5213 - 43912 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 LUONG THI HUE 5214 - 43300 Chuyển tiền
21/8/23 200.000 DO THI KHANH LINH  5390 - 75732 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 BUI THI MINH THIN  5215 - 42128 Chuyển khoản
21/8/23 300.000 NGUYEN LE QUYNH TRANG 5219 - 39074  
21/8/23 300.000 NGUYEN THI UYEN  5243 - 91908 transfer.CT tu 0351001088019 
21/8/23 200.000 DO THI MAI HUONG 5219 - 37042  Chuyển khoản
21/8/23 200.000 DOAN NGAN HA 5220 - 36688 Chuyển tiền
21/8/23 200.000 NGUYEN NHU QUYNH  5214 - 36186  Chuyển khoản
21/8/23 300.000 NGUYEN THI THUY  5390 - 74472 Chuyển tiền
21/8/23 200.000 LE THI HANG  5212 - 31986 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 PHAM THI THU  5240 - 82606 Chuyển tiền.CT tu 0411001016640 
21/8/23 200.000 VO NGOC LAN TUYEN  5078 - 45666 Chuyển tiền.CT tu 1016921428 
21/8/23 10.000 DUONG THI THU THUY  5217 - 28697 Chuyển khoản
21/8/23 200.000 NGUYEN THI QUYNH 5242 - 91307 Chuyển tiền.CT tu 1015814598
21/8/23 10.000 LE THI TRANG  5216 - 25535 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 40909 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 PHAM MINH UY 5218 - 12474  
21/8/23 10.000 PHAM THI THU  5240 - 81294 Chuyển tiền.CT tu 0411001016640 
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 99423 chuyen
21/8/23 10.000 Nguyen chi hao 5213 - 99318  
21/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5209 - 98136 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 LO THI PHUONG  5212 - 97986 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 85999 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM LIEN  5216 - 84909  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 PHAM THI DINH  5209 - 78671  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 GIANG A TUAN  5209 - 77709 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 59884 từ thiện
21/8/23 10.000 HOANG BA TUYEN  5217 - 49234 Chuyển khoản
21/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 37582 Ủng hộ cac em 
21/8/23 10.000 NGUYEN TAN TAI 5161 - 38212  
21/8/23 10.000 PHAN VAN THANH 5240 - 74863  Chuyển tiền.CT tu 0351000120923 
21/8/23 10.000 TANG THANH THANH  5209 - 90597 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 nhung cong ty ASean  5216 - 64680 chung tay vi cong dong quy tre em
21/8/23 10.000 Do van THUY 5209 - 59619  
21/8/23 10.000 VU THI HUE  5244 - 59058 Chuyển tiền.CT tu 1024807395 
21/8/23 10.000 DAM BUI ANH DIEP 5219 - 52629  
21/8/23 10.000 DO VAN TUNG 5220 - 20380  
21/8/23 10.000 LU THI HUYEN 5017 - 06732  
21/8/23 20.000 VU THI QUYNH MAI 5245 - 55242 CT tu 0851000005649 
21/8/23 20.000 DOAN NGOC QUYNH NHU  5214 - 96739 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN QUOC LAM 5189 - 14416  
21/8/23 10.000 NGUYEN THI LY  5218 - 75170 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 01167 ck từ thiện
21/8/23 50.000 Trang 5209 - 42043 Trangck
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 33867 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 DANG THI PHUONG THANH  5017 - 31804 Chuyển tiền
21/8/23 10.000  NGUYEN THI NGOC PHUONG 5220 - 28913 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Huynh Pham Thanh Truyen  5220 - 25884 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 MAI THANH TRUYEN  5161 - 29314  Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 00486 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 20.000 NGO THI VAN  5220 - 92174 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG  5212 - 79533  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 CU THI THUC  5215 - 71680 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 67192 Quỹ từ thiện
21/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 56877 Chuyển tiền từ thiện
21/8/23 10.000 NGUYEN TAN PHAT 5218 - 56176 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 TRAN THI NGOC LIEU  5241 - 57824 Chuyển tiền.CT tu 1028604317
21/8/23 10.000 TRAN VAN BAO  5388 - 46157 Chuyển khoản
21/8/23 100.000 DOAN THI HAI  5009 - 47579 Ủng hộ TRE EM KHUYET TAT
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH DIEM 5220 - 26206  Chuyển khoản quykhuyettat
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 24132 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 VU THI DAO  5078 - 89550 Quỹ từ thiện.CT tu 1024263203 
21/8/23 10.000 NGUYEN THI LINH PHUONG 5009 - 44207 Ck nv
21/8/23 20.000 PHAM THI LIEU  5189 - 29400  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 DO NGOC DOAN  5245 - 39535  Chuyển tiền.CT tu 0281000394152 
21/8/23 10.000  DOAN THI KIM NGAN 5017 - 85607 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THUY TIEN 5389 - 11116 Chuyển khoản
21/8/23 20.000 TRAN THI HIEN  5216 - 66602 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5218 - 64913 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 HOANG THU HA 5387 - 03360 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 LE THI LE THU  5161 - 21746 Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 10.000 THACH THI MAI  5214 - 59857 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 hatuyetnhi 5017 - 57503  
21/8/23 10.000 LIEU THI VAN ANH  5214 - 46978 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN VIET VUONG  5217 - 46886 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THU LOAN  5209 - 46241 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRINH MINH THANH  5161 - 20968 Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 20.000 VAN KIM Y 5218 - 44421  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5215 - 44151 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO LINH 5213 - 41208 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 Hong  5215 - 40480  
21/8/23 10.000 DOAN THI DUYEN  5209 - 35697  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 32220 CK
21/8/23 10.000 Tran Thi Thao 5214 - 31905  
21/8/23 10.000 VU QUOC LONG  5213 - 30637  
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5212 - 27150  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 LUONG XUAN TIEN 5209 - 26464  
21/8/23 10.000 NGUYEN THI HA THU  5161 - 20228  Chuyển tiền qua MoMo
21/8/23 10.000 LO VAN UON  5388 - 89338 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN THANH HUYEN  5214 - 22354 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN CHI THONG  5240 - 47709 từ thiện.CT tu 1034324754 
21/8/23 10.000 NGUYEN THI TU UYEN  5217 - 16127  Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/8/23 10.000 .HA VAN NGUYEN  5209 - 14991 Chuyển tiền
21/8/23 5.000 NGUYEN THI THU TRANG 5245 - 34188  Chuyển tiền.CT tu 1015453677 
21/8/23 20.000 LE THI CHANG  5017 - 11393 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 LE THI HOANG VAN 5218 - 10648 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRAN PHAN HONG VAN 5245 - 33846 Chuyển tiền.CT tu 0121000813200
21/8/23 10.000 NGUYEN NGOC CUONG 5388 - 84885  
21/8/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5214 - 08739  
21/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5388 - 84731 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEM  5215 - 08625 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN VAN DINH  5212 - 07868 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 TRAN THI THUONG 5214 - 07131 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 DINH THI VUI  5017 - 06547 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5209 - 06405 Ck
21/8/23 10.000 NGO THI NHUNG  5189 - 84002 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 CHU NGOC ANH 5218 - 05996 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  5216 - 05349  
21/8/23 10.000 BUI THI TUAT 5388 - 83361 Chuyển khoản
21/8/23 5.000 NGUYEN THI THU TRANG 5244 - 33494  Chuyển tiền.CT tu 1015453677 
21/8/23 10.000 NGUYET ANH 5216 - 03349 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI KHANH HUONG 5219 - 02550 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRAN THI LOC  5017 - 02327 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 TRAN THI NGA  5017 - 02221  
21/8/23 10.000 VO THI NGAN  5017 - 02109 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 HO THI DAO 5216 - 01147 Chuyển tiền
21/8/23 20.000 HOANG THI HANG  5209 - 99804 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN NU TUONG VY  5245 - 33196 Chuyển tiền.CT tu 0231000669478 
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98106 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/8/23 10.000 DOAN THI THANH TAM 5213 - 97787  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 .LE DUONG THI THANH THUY  5390 - 81519 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN  5214 - 96959 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 LAN ANH  5017 - 96924  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5218 - 96686 Chuyển khoản 
21/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96234 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM HOANG  5242 - 55191  Chuyển tiền.CT tu 0811000028473 
21/8/23 10.000 TRAN THI PHUONG 5242 - 55184 Chuyển tiền.CT tu 1036251228 
21/8/23 20.000 TRUONG THI HAI YEN  5213 - 94661 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 HO HUONG GIANG 5241 - 46236 Chuyển tiền.CT tu 1014676564 
21/8/23 10.000 LUONG THI DUNG 5245 - 32859 Chuyển tiền.CT tu 0781000489818
21/8/23 10.000 NGUYEN THI MINH THU  5017 - 93091  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN THI MO  5189 - 76179 Chuyển khoản
21/8/23 10.000  CA VAN THUAN  5219 - 61212 Chuyển tiền
21/8/23 170.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74522 Xin Ủng hộ Quỹ.CT tu 0351000771799 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 10.000 NGUYEN MINH PHUONG  5217 - 50619 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/8/23 10.000 HOANG THI HANH 5218 - 44802 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 62958 Chuyển Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 PHAN THI GIANG 5189 - 60917 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 Doan Hong 5213 - 91034  
21/8/23 15.000 NGUYEN PHUONG THAO  5217 - 85035 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 VU THI HUYEN  5220 - 80691 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN VAN KHANH  5243 - 47312 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1018497148 
21/8/23 10.000 HANG THI NGOC LOAN  5215 - 73147 Chuyển Quỹ từ thiện 
21/8/23 10.000 LE MINH THANH  5213 - 63724 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRIEU HUONG TRANG  5245 - 24247 Chuyển tiền.CT tu 0351001124739 
21/8/23 10.000 DUONG THI HOA  5220 - 56786 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 THAN CAO QUANG SANG  5215 - 53332  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 TRAN THI NGA  5189 - 38413  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 Dinh Thi Le  5218 - 47987  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 45507 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 .NGUYEN THI THANH THANH  5387 - 36402 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 DUONG THI QUYNH HOA 5239 - 30358  Chuyển tiền.CT tu 0141000880529
21/8/23 10.000 NGUYEN TIEN DUONG 5212 - 31486  
21/8/23 10.000 LE THI THUY LINH  5239 - 29603 Chuyển tiền.CT tu 0081001265374 
21/8/23 10.000 .NGUYEN THI NGUYET  5209 - 27590  Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
21/8/23 10.000 LE THI LY  5388 - 29734 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 LE MINH DONG  5212 - 20195 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 HOANG VAN TUYEN 5220 - 97773  
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 97574 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 21808 quitừ thiện
21/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM THOA  5216 - 71167  Chuyển tiền
21/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUYEN  5216 - 55639 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 nguyen thi bich kieu 5212 - 39209  
21/8/23 10.000 NGUYEN NGOC HOA  5213 - 91164 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 PHAN ANH  5214 - 88344  
21/8/23 20.000 NGUYEN TUAN MINH  5212 - 68176  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN VAN THANH 5189 - 60315  
21/8/23 10.000 .DO DUY MINH 5387 - 56411  Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN MINH TUAN  5078 - 42519  Chuyển tiền.CT tu 1028928205 
21/8/23 10.000 TRIEU THI PHAM 5241 - 96659 Chuyển tiền.CT tu 9565704613 
21/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH MIN  5214 - 20807 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 CAO VAN MANH 5241 - 95863 Chuyển tiền.CT tu 1017657665 
21/8/23 20.000 BUI VIET NGUYEN 5244 - 82077 Chuyển tiền.CT tu 9359226350 
21/8/23 10.000 NGUYEN HOAN THI 5239 - 89224 CT tu 0741000668095 
21/8/23 10.000 LO MINH DUC 5213 - 63700  
21/8/23 10.000 THAO THI CANG 5245 - 77725 Chuyển tiền.CT tu 9373580622 
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 28375 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 07871  
21/8/23 10.000 HANG THI NGOC LOAN  5209 - 06731  Chuyển Quỹ từ thiện 
21/8/23 10.000 TRIEU THI PHAM 5212 - 98902 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 VU TRONG VUONG  5239 - 81408 Chuyển tiền.CT tu 0211000543944 
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 85767 Quỹ từ thiện
21/8/23 10.000 LO THI NGOC  5239 - 79144 Chuyển tiền.CT tu 0341007114312
21/8/23 10.000 PHAM THANH DAT  5220 - 11519 Chuyển tiền ho tro
21/8/23 10.000 THACH KUM SAL  5217 - 29368 Chuyển tiền
21/8/23 10.000 VU PHU PHAN 5213 - 16240 Chuyển tiền 
21/8/23 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 92105 Ủng hộ cac hoan canh kho khan.CT tu 1029241048 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 10.000 NGUYEN KIM TAI  5216 - 99238 Chuyển tiền
21/8/23 30.000 DANG THI THUY  5239 - 63150 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
21/8/23 10.000 NGUYEN THI DOANH 5009 - 05149 Chuyển tiền
21/8/23 15.000 HA QUOC TUYEN  5215 - 15911 Chuyển khoản
21/8/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN  5078 - 72876  Chuyển tiền.CT tu 0901000090184 
21/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 66548 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48433 GIUP DO HOAN CANH KHO KHAN VI TRE EM.CT tu 1037578869 toi  Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46803 CT tu 1031791107 toi  Quỹ vì trẻ em khuyet tat
21/8/23 50.000 HOANG THI MAI  5241 - 41952 Chuyển tiền.CT tu 0901000137210
22/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 43725 Hoi huong bo me binh an 
22/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49262 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 9908892060 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
22/8/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47292 aptandienb.CT tu 1040057501 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
22/8/23 10.000 NGUYEN HOANG LAM  5209 - 22532 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN NHUT THANH 5388 - 73471 từ thiện
22/8/23 10.000 PHAM MINH MAN 5078 - 35554 Chuyển tiền.CT tu 1034941367
22/8/23 10.000 TRAN VAN THANH 5017 - 87474  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 CHANG A THUOC 5220 - 86484 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LUU VAN HIEU 5244 - 77755 CT tu 0481000672058 
22/8/23 10.000 NGUYEN MINH TUAN 5078 - 31335 CT tu 1036929337 
22/8/23 10.000 DO TRONG HIEU  5387 - 36020  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN VAN THU 5388 - 30933 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN TUAN LINH 5213 - 64939 từ thiện
22/8/23 10.000 QUANG VAN DIEP 5390 - 23216  
22/8/23 200.000 KHUAT THI THU 5214 - 35349  
22/8/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5078 - 22012 Chuyển tiền.CT tu 1017425207
22/8/23 10.000 DUONG THI NGUYEN  5220 - 12648 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 dang van manh 5017 - 11522  
22/8/23 10.000 Anh va cong ty ASEAN 5215 - 02686 chung tay vi cong dong từ thiện cho Quỹ vì trẻ em khuyet tat
22/8/23 10.000 PHAM TU HUYNH 5017 - 99729 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 LE THIEN QUAN 5161 - 01203 Chuyển tiền qua MoMo
22/8/23 10.000 TRUONG BA NHAT HUY  5243 - 88248  Chuyển tiền.CT tu 1030251273
22/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HONG 5214 - 85507 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 VO TAN LUC  5215 - 59613 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 DO THE DANG  5213 - 51507 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN XUAN TRUONG 5219 - 36616 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI NUONG  5017 - 32939 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN KIM HAO 5388 - 84641 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 83413 Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 PHAM THI NGA 5387 - 79310  
22/8/23 10.000 TRAN HIEN  5245 - 60251 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0041000390147
22/8/23 300.000 HOANG THI LOC 5217 - 73314 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 VUONG THI HIEN 5017 - 46209 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
22/8/23 200.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5388 - 53352 Chuyển khoản
22/8/23 200.000 NGUYEN THI QUYEN  5189 - 52889 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 LUONG TIEN DUNG 5220 - 98771  
22/8/23 20.000 NGUYEN THI THUY 5078 - 84331 Chuyển tiền.CT tu 0171003494101 
22/8/23 10.000 DUONG THI HOAI THANH  5161 - 91186 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN UT CUNG 5218 - 68746 Chuyển tiền tu Viettel Money
22/8/23 10.000 MAC THI DUNG  5245 - 50837 Quỹ từ thiện.CT tu 1012719455 
22/8/23 20.000 Tran van huan 5218 - 60349  
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 57368 Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 DUONG THU HUONG  5218 - 50039 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5209 - 38197 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LE YEN NHU 5213 - 32710 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 HOANG CONG DINH  5189 - 20020 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH 5216 - 20717 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGO TAN HUNG  5214 - 97768 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LE DINH TU 5388 - 12856 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 95583 Chuyển tiền
22/8/23 200.000 Pham Thi Thu Huong 5217 - 66352 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 TRAN QUOC VIET  5245 - 43660 Chuyển tiền.CT tu 1026922517 
22/8/23 10.000 TA THI HUONG  5219 - 42278 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 Y HIEP MLO 5218 - 28109  
22/8/23 10.000 DANG VAN TRUNG  5078 - 71648 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0551000258308
22/8/23 200.000 NGUYEN THI THU  5216 - 23753  
22/8/23 10.000 NGUYEN VAN TUAN  5387 - 87515 Chuyển khoản
22/8/23 20.000 PHAN CHI NGUYEN 5239 - 47151 Chuyển tiền.CT tu 0121000873095 
22/8/23 10.000 NGUYEN VAN ANH 5209 - 73174 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 DANG VU AN  5215 - 69455 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 HUYNH THI THUY TRANG  5387 - 70210 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN DAC VINH 5218 - 56468 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LUONG THI TAM  5215 - 36856 Chuyển tiền
22/8/23 300.000 TRUONG THI THUY NGA 5209 - 73910  
22/8/23 10.000 DANG DUY LAN  5389 - 39510  Chuyển khoản
22/8/23 200.000  Ngoc Tuyen  5209 - 61470 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 VU THI NGOC ANH 5214 - 61426 Chuyển khoản
22/8/23 200.000 LUONG THI THU HA  5390 - 34463 Chuyển tiền
22/8/23 200.000 LE THI THANH TRUC  5078 - 57695 Chuyển tiền Thien.CT tu 0181002547506
22/8/23 200.000 NGUYEN MAI CHI 5219 - 42016 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 TRAN PHUOC HAU 5161 - 77198 Chuyển tiền từ thiện
22/8/23 300.000 NGUYEN THI CHINH  5209 - 39308  
22/8/23 200.000 NGUYEN THI DUNG 5389 - 30532  Chuyển tiền
22/8/23 10.000 DOAN NGOC TIEN 5217 - 31196 Ủng hộ Quỹ tre em khuyet tat VN 
22/8/23 300.000 PHAM NGUYEN YEN NHI 5216 - 27485 Chuyển tiền
22/8/23 200.000 NGUYEN THI MINH THUY 5244 - 29034  Chuyển tiền.CT tu 0341006847307 
22/8/23 10.000 THAI VU  5220 - 24988 Chuyển Quỹ từ thiện 
22/8/23 300.000 NGUYEN THI TRANG  5209 - 14527 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 Nguyen thi lien  5017 - 12178 Nguyen thi lien chuyen 
22/8/23 300.000 NGUYEN HUY HOANG  5245 - 27573 Chuyển tiền.CT tu 1021170572 
22/8/23 200.000 NGO THI LINH  5214 - 99832 Chuyển tiền ung ho
22/8/23 300.000 DANG THI QUY 5209 - 95745 Chuyển tiền
22/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY AN  5216 - 94575  Chuyển khoản
22/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH HUYEN 5212 - 93099 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 NGUYEN THI TAM 5243 - 49017 Chuyển tiền.CT tu 1040136908 
22/8/23 300.000 NGUYEN THI NHO 5388 - 15577 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 TRAN HUY SON 5209 - 86228 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 BUI VAN CHIEN 5214 - 83548 Chuyển khoản
22/8/23 200.000 Pham Thi Tram  5017 - 82490 Chuyển tiền
22/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 81173 Chuyển tiền lien ngan hang
22/8/23 300.000 NGUYEN THI HUONG TRA  5189 - 13918 Chuyển tiền
22/8/23 300.000 PHAM THI MAI PHUONG  5218 - 81080 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGO THI THU HUONG  5387 - 13642 Chuyển khoản
22/8/23 200.000 TAN THI TRINH  5388 - 13614 Chuyển tiền
22/8/23 200.000 NGUYEN THI PHUONG  5244 - 25868 Chuyển tiền.CT tu 1022901545
22/8/23 300.000 NGUYEN THI THAI HA  5017 - 76760 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 NGUYEN NHU QUYNH  5215 - 76716 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 BACH NHI  5218 - 76684 BACH NHI GUI
22/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 12025 Trai tim ngu yen
22/8/23 300.000 CAO THI PHUONG THUY  5220 - 74932  Chuyển tiền
22/8/23 300.000  LE THI HANG  5078 - 51810 Hang454003.CT tu 0011004429594
22/8/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5241 - 38944 Chuyển tiền.CT tu 1022901545 
22/8/23 300.000 NGUYEN THI QUYNH  5239 - 33084 Chuyển tiền.CT tu 1015814598
22/8/23 300.000 LE THI HANG 5215 - 72974 Chuyển tiền
22/8/23 300.000  DUONG KHA VI 5217 - 72734 Chuyển tiền
22/8/23 300.000 NGUYEN THI NGOC HIEN 5239 - 33024  Chuyển tiền.CT tu 1028697240
22/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 72189 DONG HANH CUNG PNE FAIR TIEP BUOC YEU THUONG
22/8/23 200.000 NGUYEN THI THU THAO  5218 - 72123  Chuyển tiền
22/8/23 300.000 LE KIM MY 5214 - 71877 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
22/8/23 300.000 TRAN THI THAO  5209 - 70134 Chuyển tiền
22/8/23 300.000 TRAN VAN ANH  5389 - 10326 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 Nguyen Thi Hue  5215 - 67625 Chuyển tiền
22/8/23 300.000 DOAN THU UYEN  5242 - 47369 Chuyển tiền.CT tu 0341007158223 
22/8/23 200.000 DANG THI HANH  5216 - 67347 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 VI THI THOA 5244 - 25153 Chuyển tiền.CT tu 0551000284983 
22/8/23 10.000 Nguyen Van hai 5390 - 09571  
22/8/23 200.000 VU HOANG ANH  5214 - 66662  
22/8/23 200.000 Jang 5214 - 66501  
22/8/23 300.000 LUONG THI HUE 5209 - 65736 Chuyển tiền
22/8/23 200.000 UONG THI THU HANG  5244 - 24984 Chuyển tiền.CT tu 9984831915
22/8/23 300.000 PHAM THI HANH  5389 - 08666 Chuyển tiền
22/8/23 300.000 DOAN NGAN HA 5216 - 63514 Chuyển tiền
22/8/23 300.000 DANG THI HOAI LINH  5214 - 60269 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 HOANG THI NGOC HOA  5216 - 59348 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 DUONG MAI HUYEN NGA  5390 - 06520 Chuyển khoản
22/8/23 300.000 NGUYEN THI UYEN 5244 - 24474 Chuyển tiền.CT tu 0351001088019 
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 55247 Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 LUONG PHONG VU  5217 - 53141 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 NGO THI THUY DUNG  5161 - 73030 Chuyển tiền qua MoMo
22/8/23 10.000 DANG THI LE  5215 - 25070 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 LE CONG TUAN ANH  5214 - 23018 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN ANH DAI  5078 - 45518 Chuyển tiền.CT tu 0021001259344 
22/8/23 10.000 BUI VAN ANH 5217 - 92243 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 PHAM XUAN DUNG 5240 - 32570 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0311000719906 
22/8/23 20.000 PHAM THI THU HA 5239 - 26596 Chuyển tiền.CT tu 1038117314 
22/8/23 10.000 NGUYEN NGOC THUYET.CT tu 0461000496339  5078 - 42193 CT tu 0461000496339 
22/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HOAI  5209 - 38296 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN KHANH LY  5217 - 33892 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 CAO THI TAM  5389 - 68828 Chuyển khoản
22/8/23 100.000 NGUYEN NHU HUNG  5387 - 66441 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 TRAN DINH TIEN  5213 - 90598 Chuyển khoản
22/8/23 20.000 LE VAN SON 5209 - 87148 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN HOANG KHAM  5017 - 75007 Chuyển tiền tu Viettel Money
22/8/23 20.000 NGUYEN NINH TRUC LINH 5388 - 48531 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 PHAM DUY THUONG 5217 - 48756  
22/8/23 10.000 NGUYEN THI NU 5017 - 46367 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 HUA QUANG MINH 5213 - 25727  
22/8/23 10.000 NGUYEN VAN KHIET 5389 - 27571  
22/8/23 10.000 TANG THI LOAN 5214 - 03660  
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 23348 Chuyển Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 Nguyen thi minh thi 5220 - 93690  
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 86834 Chuyển Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 LE THI KIM DUNG 5219 - 86801  Chuyển tiền 
22/8/23 10.000 NGUYEN MANH CUONG 5389 - 11119 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGO YEN KHOA 5220 - 45942 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 PHAM CONG SON 5244 - 85043 Chuyển tiền.CT tu 0731000793818
22/8/23 10.000 DO VAN LONG  5241 - 97711 Chuyển tiền.CT tu 1026769426 
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 32596 gui quy tre em khuyet tat
22/8/23 10.000 NGUYEN THI NHU  5220 - 31222  
22/8/23 10.000  HUNH NGOC CHOI  5217 - 10392 Chuyển tiền
22/8/23 20.000 HOANG THI THUY LINH  5239 - 87908 Chuyển tiền.CT tu 1121000381300
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 62695 ck từ thiện
22/8/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5214 - 58478 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 DUONG THI LIEN  5244 - 78661 Chuyển tiền.CT tu 1012464438 
22/8/23 10.000 DANG HOAI NAM  5240 - 91654 CT tu 0521000723352 
22/8/23 10.000 DINH XUAN MANH 5390 - 76854 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LE DUC TOAN  5244 - 77626 Chuyển tiền.CT tu 1014896505
22/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH PHUC 5219 - 26237 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 PHAM THI THUY TRANG  5388 - 68644 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LE THI DUNG  5213 - 01788 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 PHAM THI BICH THAO  5220 - 86130 Chuyển tiền
22/8/23 20.000 NGUYEN DINH TAM  5219 - 83102 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5239 - 82261 Chuyển tiền.CT tu 1036420207 
22/8/23 20.000 LUONG THI MINH  5216 - 80467 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 TRAN THI HOAI LAN  5219 - 71738 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LAM THI CAM VAN  5220 - 67535 Chuyển tiền UNG HO
22/8/23 10.000 LE THI XUAN  5209 - 64402  
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 63448 Ck từ thiện
22/8/23 10.000 LE QUY TAN 5214 - 62646 Chuyển khoản
22/8/23 12.000 pham victory  5217 - 60935 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 VU THI THU  5214 - 59407 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 LUC THI HIEN 5390 - 52437 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LE THI PHUONG 5220 - 47566 Chuyển khoản
22/8/23 20.000 NGUYEN THI LAN  5212 - 37973  Chuyển tiền
22/8/23 10.000  LINH THI HA  5245 - 71636 Chuyển tiền.CT tu 1022342126 
22/8/23 10.000 PHAM THI DUONG 5218 - 35247 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5213 - 34613 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 PHAM THI THU 5245 - 71413 Chuyển tiền.CT tu 1016291892 
22/8/23 20.000 NGUYEN THI LAN 5389 - 45631 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LO THI PHUONG 5209 - 29109 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN NGOC TRANG  5241 - 84517  Chuyển tiền.CT tu 1020938700 
22/8/23 10.000 HOANG THI NGOC  5239 - 78685 Chuyển tiền.CT tu 0521000720527
22/8/23 10.000 LIEU THI NGOC PHUONG 5220 - 28307 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI CUC  5219 - 27682  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5017 - 26005 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN THI MIEN 5078 - 88008 Chuyển tiền.CT tu 0341001815430 
22/8/23 20.000 VO THI THUY 5219 - 25688  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 KIEU THI THU HA  5209 - 25343 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 Bui thi tuyet ngoc 5209 - 25075  
22/8/23 10.000 NGUYEN THUY TRANG  5245 - 70857 Chuyển tiền.CT tu 1016673751
22/8/23 10.000 HA THI NGOC  5220 - 24157  Chuyển tiền
22/8/23 20.000 NGUYEN THI THANH NGA  5017 - 23951  
22/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC YEN  5219 - 23872  
22/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5017 - 23814 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN THI TAM 5219 - 23800 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 PHUNG THI MINH PHUONG  5214 - 22329 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
22/8/23 10.000 NGUYEN THI TRUC LINH  5017 - 22166 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 .HOANG THI MAI  5389 - 43384 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG MAI  5387 - 43363  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 PHAM THI NHU QUYNH 5220 - 20834  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 THAI THI THU NGAN  5244 - 70628 Chuyển tiền.CT tu 1040213545 
22/8/23 10.000 NGUYEN THI NY 5243 - 92791 Chuyển tiền.CT tu 1016517341 
22/8/23 10.000 VU THI MY HAO  5242 - 92708 Chuyển tiền.CT tu 1027527827 
22/8/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRAM 5217 - 18735 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 PHAM VAN BE CHINH  5161 - 52443 Chuyển tiền qua MoMo
22/8/23 20.000 NGUYEN THI DIEM MY  5189 - 38500 Chuyển khoản
22/8/23 10.000  Nguyen Thanh An 5214 - 00166  
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 85358 Chuyển Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 PHAM XUAN KIEU  5212 - 82107 Chuyển tiền
22/8/23 10.000  DINH VAN BIEN  5240 - 81075 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1037020969 
22/8/23 15.000 nguyen quang vinh 5017 - 64343  
22/8/23 10.000 TRAN THI LUYEN  5209 - 51709  
22/8/23 10.000 TRAN XUAN AN 5209 - 41074  Chuyển tiền
22/8/23 300.000 NGUYEN VAN NHUONG 5161 - 49025 Chuyển tiền qua MoMo
22/8/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5220 - 16802  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG  5212 - 07357 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 TRUONG THI DA PHUONG  5220 - 05695  
22/8/23 10.000 NGUYEN THANH HUNG  5209 - 02369  
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5239 - 70506 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 9942249263 
22/8/23 10.000 HOANG THI NINH  5219 - 99389 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NONG THI THAO 5213 - 95372 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGUYEN THI MY 5078 - 77327  Chuyển tiền.CT tu 0731000758591 
22/8/23 10.000 PHAN THI MY DUNG  5388 - 06338 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 TRUONG THI DAM LIEN  5217 - 91493  Chuyển khoản
22/8/23 10.000 LUONG THI ANH  5212 - 90531 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 NGO HONG ANH  5215 - 90507 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 TRAN TIEN ANH 5212 - 89141 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 Tran Thi Thuy  5216 - 79713 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN THI TUNG CHINH 5017 - 78239 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 HUYNH THANH THAO  5244 - 61497 Chuyển tiền.CT tu 1022882563 
22/8/23 10.000 HUA QUANG VINH 5240 - 73480 Chuyển tiền.CT tu 1017001788 
22/8/23 10.000 DANG TRAN PHUONG 5209 - 49283  
22/8/23 10.000 NGUYEN DO CUONG 5217 - 46902  
22/8/23 10.000 Vu Van Khai  5213 - 43943 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 TRAN HOANG VIET  5243 - 80492 Quỹ từ thiện.CT tu 0181003167866 
22/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN SANG  5215 - 23139 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 21240 Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 Huynh Quoc Hoa  5078 - 71739 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1025796716
22/8/23 10.000 DUNG CHANH  5243 - 80281 Quỹ từ thiện.CT tu 0161001737934 
22/8/23 10.000 HOANG THI PHUONG  5214 - 19192 Chuyển tiền
22/8/23 15.000 TRAN MINH QUANG  5219 - 18179  Chuyển tiền
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 83795 Chuyển Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 00342 Chuyển Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 DINH DUY TAN 5243 - 77269 Chuyển tiền.CT tu 1035251674
22/8/23 10.000 LE VAN VANG 5245 - 54816 Chuyển tiền.CT tu 0111000274494 
22/8/23 10.000 NGO NGOC TRUONG  5240 - 66466 Chuyển tiền.CT tu 0461000419079 
22/8/23 10.000 LUONG VAN VIET  5219 - 22265 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 VAN CHANH LUAN 5212 - 15774 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
22/8/23 20.000  LUU DOAN DUC 5017 - 83881 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN NGOC DIEM SUONG 5240 - 61414 Chuyển tiền.CT tu 0111000376777 
22/8/23 10.000 LU QUOC KHANH  5218 - 49372 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 CTNT KHAU HIEU CTGSCCSTD 5078 - 55016 CT tu 1037578869 
22/8/23 20.000 NGUYEN VAN MANH  5390 - 15140 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 luong tan quan 5219 - 54853  từ thiện
22/8/23 10.000 LUONG VAN TIEP  5217 - 52730 từ thiện
22/8/23 10.000 HO PHI THUONG 5215 - 25658  
22/8/23 10.000 THAI VAN PHU 5390 - 91768  
22/8/23 10.000 Nong van thach 5217 - 06318  
22/8/23 10.000 LUONG THI LIEN 5387 - 90509 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 93314 Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 TA THI KIEU NGA 5218 - 88487 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 78674 Chuyển Quỹ từ thiện 
22/8/23 10.000 THUAN VAN KHOANG  5217 - 58687 Chuyển tiền
22/8/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG  5213 - 48022 Chuyển khoản
22/8/23 10.000 H GIENG MLO  5161 - 26696 Chuyển tiền qua MoMo
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 70509 Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 31488 Quỹ từ thiện
22/8/23 10.000 TRAN QUANG THANG  5218 - 22895  
22/8/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41456 tuy tam.CT tu 0521000008889 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
22/8/23 10.000 NGUYEN TRUNG DUNG 5217 - 02609  
22/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36899 unh ho cac chau khuyet tat.CT tu 0491000080685 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
22/8/23 10.000 PHAN VAN HUNG 5240 - 42259 Chuyển tiền.CT tu 1035956742 
22/8/23 10.000 TRINH MINH PHUONG  5209 - 19578 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
22/8/23 10.000 VU QUOC THAI  5214 - 38058  
22/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 99692 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
22/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87277 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
22/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78731 vi tre em khuyet tat.CT tu 0491000065837 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
23/8/23 500.000 VO THANH DUYEN  5242 - 57788 Ủng hộ tre em.CT tu 1024219914 
23/8/23 10.000 KAON H Bui 5387 - 96896 Chuyển khoản
23/8/23 20.000 DAU ANH TUAN 5216 - 60307 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 LY THI MY VAN 5245 - 30059 CT tu 1037605475
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 47263 Chuyển Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 HUYNH THI ANH THU  5243 - 42268 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0071000613949 
23/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5389 - 17745 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96782 CT tu 0591000195630 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
23/8/23 10.000 Hong 5218 - 99750  
23/8/23 10.000 HO VAN HOA 5219 - 69752 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
23/8/23 10.000 HOANG VAN HAI 5216 - 65034 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 HUYNH MINH TIEN 5388 - 81932 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN THE MY 5215 - 63241 từ thiện
23/8/23 10.000 LO VAN CHUA  5217 - 57005 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 BUI VAN LUAN 5212 - 56134  
23/8/23 10.000 TRAN MINH HAO 5218 - 40349 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 LO VAN NHAT  5217 - 37854 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 20282 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 LE DINH HIEU 5389 - 51449  
23/8/23 10.000 MAN VAN THUC 5244 - 88947 Chuyển tiền.CT tu 1029324202 
23/8/23 10.000 TRAN VAN THOI  5216 - 78597 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5240 - 20947  Chuyển tiền.CT tu 1015645778 
23/8/23 10.000  NGUYEN MINH CUONG  5218 - 66883 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 TRAN HAI CHAU 5216 - 58452 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 TRAN HOANG ANH  5390 - 97877 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 93492 uh
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 84023 CK từ thiện
23/8/23 300.000 Phuong Anh 5214 - 83482  
23/8/23 200.000 NGUYEN HONG PHUONG  5218 - 76557 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 DO TIEN DUNG 5243 - 21727 Chuyển tiền.CT tu 1019699928
23/8/23 10.000 NGUYEN VAN THANH 5241 - 92102 CT tu 1033719495 
23/8/23 10.000 HUA HONG HIEU 5243 - 20703 CT tu 0111000327725 
23/8/23 10.000 TRUONG THE PHONG  5017 - 52534 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 BUI THI THANH HUE  5243 - 20107 Chuyển tiền.CT tu 1039811302
23/8/23 200.000 NGUYEN THANH NGOC  5239 - 85062  Chuyển tiền.CT tu 1037168281
23/8/23 10.000 HA VAN THANH 5189 - 58460 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 PHAN THI TRANG  5078 - 66095 Chuyển tiền.CT tu 0101001156515
23/8/23 10.000 QUACH DINH DIEU 5017 - 54805 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 HUYNH THI KIM THANH  5216 - 19116 Chuyển Quỹ từ thiện 
23/8/23 10.000 PHAN VAN THANH  5220 - 93784  
23/8/23 10.000 TRAN VAN HIEU  5390 - 70396 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 Hoa 5217 - 80599 Hoa chuyenck quy gop 
23/8/23 10.000 DAO THI HONG NHUNG  5189 - 38275 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN NHI 5017 - 29769  
23/8/23 300.000  PHAM VAN TIEN  5219 - 22784  Chuyển tiền
23/8/23 200.000 MAI HUONG XUAN  5161 - 06229 Chuyển tiền qua MoMo
23/8/23 10.000 DO XUAN BO  5078 - 51629 ck từ thiện.CT tu 0551000147508 
23/8/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN  5078 - 50509 từ thiện.CT tu 1019951839 
23/8/23 200.000 PHAM THI HIEN 5218 - 00690  
23/8/23 300.000 VO LE NGOC THAO  5161 - 05108 Chuyển tiền qua MoMo
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 71385 Quyen gop
23/8/23 200.000 nguyen thi hanh 5215 - 70691  
23/8/23 300.000 TRAN THI THANH THUY  5161 - 03856 Chuyển tiền qua MoMo
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 04407 Quỹ từ thiện
23/8/23 200.000 BUI THI HAU 5220 - 68604 Chuyển tiền
23/8/23 200.000  NGUYEN THI XOAN  5240 - 69306 xoan xinh.CT tu 0341007001684 
23/8/23 200.000  NGUYEN THI HOA  5217 - 63716 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 BUI THI NGUYET  5219 - 60732 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 98684 Quỹ từ thiện
23/8/23 200.000 QUACH THI HUYEN TRANG 5240 - 68510 Chuyển tiền.CT tu 1014422159 
23/8/23 200.000 NGUYEN THI HAI YEN  5189 - 96966 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 NGUYEN thi bich phuong  5245 - 54928 NGUYEN thi bich phuong Chuyển tiền.CT tu 0621000437631 NGUYEN PHUC 
23/8/23 200.000 KHUC THI DIU  5189 - 94703 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 Nguyen Thi Minh Thuy 5216 - 50316 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 Jang 5389 - 93808  
23/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 45131 Chuyển tiền lien ngan hang
23/8/23 300.000 Vu hoang anh  5213 - 43488  
23/8/23 300.000 NGUYEN THI SANG 5219 - 40797 Chuyển tiền
23/8/23 300.000  CAO THI PHUONG THUY  5219 - 40068 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 NGUYEN THI THANH HUYEN 5209 - 39381 Chuyển khoản
23/8/23 300.000 DOAN THU UYEN  5245 - 53748 Chuyển tiền.CT tu 0341007158223 
23/8/23 300.000 DAM HA TRANG 5387 - 87142  Chuyển tiền
23/8/23 300.000 LE THI VAN ANH  5017 - 36989  
23/8/23 300.000 Pham Thi Tram  5219 - 36297 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 .LE THI THU HA 5389 - 85971 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 MAI THI ANH NGUYET  5218 - 36017  
23/8/23 200.000 DO THI PHUONG THAO  5189 - 85403 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 NGO THI LINH  5388 - 85343 Chuyển tiền
23/8/23 300.000 CAO THI LOAN 5390 - 84816 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 VUONG THI XOAN  5078 - 43691 Chuyển tiền.CT tu 1027037643 
23/8/23 200.000 TRAN THU HOAI  5390 - 84329 Chuyển khoản
23/8/23 300.000 NGUYEN THI DUNG  5389 - 84178 Chuyển tiền
23/8/23 300.000 DANG THI HOAI LINH  5017 - 32547  Chuyển khoản
23/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 02135 Chuyen qua ZaloPay
23/8/23 200.000 NGUYEN THI TRA MY  5243 - 75385 Chuyển tiền.CT tu 1039402526 
23/8/23 300.000 CHU PHUONG ANH  5389 - 83359 Chuyển khoản
23/8/23 300.000 TRAN LE YEN TRAM  5161 - 02097 Chuyển tiền qua MoMo
23/8/23 200.000 TRUONG NGUYEN THUY HUNG  5220 - 30011 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 28904 Quỹ từ thiện 
23/8/23 300.000 UONG THI THU HANG  5245 - 52913 Chuyển tiền.CT tu 9984831915
23/8/23 300.000 DUONG MAI HUYEN NGA  5389 - 81363 Chuyển khoản
23/8/23 200.000  DANG THI HONG NHUNG  5017 - 27786 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 LE THI HAI ANH  5388 - 81157  Chuyển khoản
23/8/23 200.000 NGUYEN DANG THAO NHU  5390 - 81039 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 TA THI KIEU TRANG  5212 - 26813 Ủng hộ Quỹ tre em khuyet tat 
23/8/23 300.000 DANG THI QUY 5017 - 26449 Chuyển tiền
23/8/23 200.000 TRAN THI LIEN 5078 - 42960 Chuyển tiền.CT tu 1022792703 
23/8/23 300.000 VI THI THOA  5245 - 52760 Chuyển tiền.CT tu 0551000284983 
23/8/23 200.000 CAO THANH THUY  5209 - 25709 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 NGUYEN THI LUYEN  5390 - 80125 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 LE THI THUY KIEU  5209 - 24511 Chuyển khoản
23/8/23 300.000 DOAN NGAN HA  5216 - 23307 Chuyển tiền
23/8/23 300.000 VUONG THI THANH CHUC  5189 - 78794 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 NGUYEN THI THU THAO  5219 - 22181  Chuyển tiền
23/8/23 300.000 HUYEN BEAUTYS  5212 - 20760 DONG HANH CUNG PNE TIEP BUOC YEU THUONG
23/8/23 200 CAO THANH THUY 5214 - 20362  Chuyển khoản
23/8/23 300.000 DANG THI HANH  5389 - 76612  Chuyển khoản
23/8/23 200.000 PHAM THI MY HA  5216 - 18742 Chuyển tiền
23/8/23 300.000 NGUYEN THI VAN ANH  5243 - 74328 Chuyển tiền.CT tu 1028412506
23/8/23 300.000 NGUYEN THI THAI HA  5388 - 75672 Chuyển khoản
23/8/23 300.000 PHAM THI MAI PHUONG  5220 - 16967 Chuyển khoản
23/8/23 200.000 HOANG THI NHAI 5242 - 74230 Chuyển tiền.CT tu 1016567035 
23/8/23 300.000 PHAM THI HANH  5390 - 74979  Chuyển tiền
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 13896 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 02720 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 CAO MY KHUC 5220 - 00843  
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 65684 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 92955 Quỹ từ thiện 
23/8/23 10.000 PHAM NGOC HUNG  5390 - 61834 từ thiện
23/8/23 10.000 BUI THI LE HANG  5240 - 63398 Quỹ từ thiện.CT tu 1018019350
23/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH TAM  5213 - 42133 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 DOAN VAN KIEN 5388 - 30253 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 97541 Chuyển Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 HO HUNG THINH 5214 - 12056  
23/8/23 50.000 LUC VAN LAM 5215 - 10372 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5215 - 96421  
23/8/23 10.000 THU 5215 - 82113 THU CK THIEN NGUYEN
23/8/23 20.000 Diem  5220 - 58168 Diem chuyen 
23/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26734 CT tu 0071000324264 toi  Quỹ vì trẻ em khuyet tat
23/8/23 10.000 VO THANH LONG  5242 - 61733 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1018353965 
23/8/23 10.000 PHAN THI LOAN  5209 - 43068 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5387 - 81434 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Nguyen thanh son 5218 - 17028  
23/8/23 10.000 nguyenthithuan 5219 - 99902  
23/8/23 10.000  HUYNH THI NHI  5209 - 93323 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 NGUYEN THI CHINH HUONG  5389 - 36216 Chuyển khoản
23/8/23 20.000 DONG THANH KHANH TRUYEN  5389 - 34033 Chuyển khoản từ thiện
23/8/23 10.000 Truong ba binh  5214 - 53024 Truong ba binh ck 
23/8/23 15.000 NGUYEN HOAI DOAN PHUONG 5241 - 45092 Chuyển tiền.CT tu 0041000212648 
23/8/23 10.000  DONG VAN GIAP  5239 - 39255 ChuyenQuỹ từ thiện.CT tu 1013456627 
23/8/23 10.000 NGUYEN THANH DAT  5017 - 39951  
23/8/23 50.000 NGUYEN VAN KIET  5189 - 20539 checkscam.vn Ủng hộ tre em khuyet tat
23/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5219 - 01390 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 DOAN THI HOA 5220 - 97301  
23/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY HANG  5387 - 01941 Chuyển khoản
23/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 83434 Chuyển Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 DO VY ANH  5216 - 81249 Chuyển tiền
23/8/23 20.000 CAM THI HUONG QUYNH  5017 - 75572 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 VO THI HOA  5244 - 26684 Quỹ từ thiện.CT tu 1024611714 
23/8/23 10.000 PHAM MINH PHUONG  5239 - 33978 Chuyển tiền.CT tu 0021000989825
23/8/23 10.000 HA DUC NHUAN 5215 - 63642 Chuyển khoản tu then
23/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG DIEM 5209 - 61594 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 An 5217 - 38894  
23/8/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5213 - 37728 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN HUONG  5390 - 67165 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 DUONG THI HUONG 5189 - 66525 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY KIEU  5218 - 23309 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 NGUYEN THI MY 5389 - 63411  Chuyển khoản
23/8/23 10.000  PHAM THI HUONG  5212 - 15536  Chuyển tiền
23/8/23 10.000 PHAM HOANG THIEN DIEM 5242 - 44374 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0181003610878
23/8/23 10.000 BUI QUOC MANH  5017 - 07615 Chuyển khoản
23/8/23 9.000 DINH THANH HIEN 5216 - 06344 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 NGUYEN THI VIET  5390 - 56785 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 BACH VAN TUYEN  5389 - 54751 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 97656 Quỹ vì trẻ em khuet tat
23/8/23 10.000 TRAN THI THUY LINH  5387 - 52646 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Kieuthuan 5017 - 96952 Chuyển tiền 
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 96699 chuyen từ thiện 
23/8/23 10.000 PHAM THI THUY LY  5017 - 94254 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
23/8/23 10.000 PHAM THI THUY LY  5217 - 91447 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
23/8/23 10.000 HO THUY VINH  5215 - 91309 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
23/8/23 10.000 HOANG THI THUY 5213 - 90482 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 VU THI HOA 5212 - 89421 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 NGO THI XUAN THUY  5078 - 82114 minh Chuyển khoản.CT tu 0771000581059
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 87639 Quỹ vì trẻ em khuyet tat
23/8/23 20.000 PHAM THI LY 5243 - 42595 Chuyển tiền.CT tu 1001000283671
23/8/23 10.000 LE THI HIEN  5389 - 46745 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN VAN HAI  5218 - 82254  
23/8/23 10.000 BUI THI HUE  5215 - 78803 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 HOANG THI HANG 5209 - 78265 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 DANG THI LIEN  5216 - 77903 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 HUYNH THI NHAT TAM 5390 - 43066 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 PHAN THI HIEN  5387 - 42779 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 80911 Quy vi tre e khuyet tat vn
23/8/23 10.000 TRAN THI THU HOAI  5239 - 27160 Chuyển tiền.CT tu 1017573951 
23/8/23 10.000 DAO THI HANH  5241 - 32980 ck.CT tu 0931004194898 
23/8/23 20.000 DO THI ANH LY 5212 - 76042 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 DOAN VO THUY LINH  5388 - 42232 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 TRUONG THI LE  5209 - 75959 Chuyển tiền
23/8/23 10.000  NGUYEN NGOC TRAM  5213 - 75694 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5387 - 41632 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 Hoang Van Dat 5212 - 74235  
23/8/23 10.000 HOANG THI KIM HANG  5214 - 74004 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5245 - 99338 Chuyển tiền.CT tu 0351000809061 
23/8/23 10.000  DANG THI VAN ANH  5216 - 73775 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 DO TRAN QUYNH NHU  5213 - 73698  
23/8/23 10.000 BUI THI HUE  5242 - 41618 Chuyển tiền.CT tu 0021000379541 
23/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM THI  5242 - 41603 Chuyển tiền.CT tu 1018533619
23/8/23 20.000 LIEU HONG KIM NGAN  5017 - 73439 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 HOANG THI HANG  5216 - 72827 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 NGUYEN NU HOAI ANH  5241 - 32712 Chuyển tiền.CT tu 9356600324 
23/8/23 10.000 TRAN THI HONG  5209 - 72329 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 TRAN THI KIM CHI 5017 - 72283 Chuyển tiền
23/8/23 10.000  LE THI MY DUYEN 5017 - 72063  Chuyển tiền
23/8/23 20.000 NGUYEN HONG ANH  5078 - 80488 Chuyển tiền.CT tu 0011000755389 
23/8/23 10.000 NGUYEN THI HOI  5189 - 40044 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5212 - 71261 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 DAM THI THUONG 5017 - 70958 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 LE DUY ANH 5389 - 37407  
23/8/23 10.000 NGUYEN VAN Y  5213 - 55708 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 HOANG THI THUY HA  5209 - 46984 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 TRAN THI NGOC THUY  5161 - 78794 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 HA VAN HIEN  5161 - 78536 Chuyển tiền qua MoMo
23/8/23 10.000 ngotanhoang  5213 - 30981 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 HOANG NGOC TRUNG  5219 - 05408 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 DANG THU YEN  5390 - 02501 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 VU VAN THUAN 5220 - 94275 Chuyển khoản 
23/8/23 10.000 NGUYEN HOAI ANHN 5240 - 26744 CT tu 0071000872801
23/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 88707 Thien nguyen lan 5
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 80396 ck thien nguyen
23/8/23 10.000 NONG THI NGUYEN 5387 - 91547 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
23/8/23 20.000 PHAM THI NGOC DIEM  5078 - 71599 Chuyển tiền.CT tu 1036415609 
23/8/23 10.000 DUONG THI MY HANH 5216 - 74854  
23/8/23 10.000 DANG THI LINH  5220 - 72526  
23/8/23 10.000 PHAN NGOC LAM 5242 - 33908 CT tu 1032268414
23/8/23 10.000 PHAM VAN THIEN  5390 - 81917 Chuyển khoản
23/8/23 20.000 Nguyen Thi Huong 5161 - 74327  
23/8/23 10.000 LE THI HOAN 5215 - 55785 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/8/23 10.000 TRAN THI KIEU HOA  5017 - 55156 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 LE THI THUY HANG  5220 - 50235 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 VU THI THAO 5215 - 43310 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
23/8/23 10.000 PHAM THI LY  5220 - 26797 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 DUONG HOANG THIEN 5161 - 72181  
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 17353 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 05527 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 04823 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 HA TRUNG HIEU  5240 - 99372 Chuyển tiền.CT tu 1015521573
23/8/23 10.000 VU VAN THANH HUNG  5243 - 25767 Ủng hộ Quỹ vi tre em khuyet tat.CT tu 1025300346 
23/8/23 10.000 cao thu hien 5212 - 51803  
23/8/23 10.000 NGUYEN VAN DONG  5217 - 47598 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 HOANG VAN  5209 - 29623 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 01266 vi 1 Viet Nam tran ngap yeu thuong. Chung tay vi cong dong ASEAN MEDIA 
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 92370 Chuyển Quỹ từ thiện 
23/8/23 10.000 NGUYEN QUOC TRUONG  5220 - 54028 từ thiện
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 67987 Ck từ thiện
23/8/23 100.000 DOAN MANH HAI  5242 - 97445 Chuyển tiền.CT tu 0021000660884
23/8/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 49799 Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 0481000851835
23/8/23 10.000 NGUYEN VAN HAO  5212 - 29088  
23/8/23 10.000 PHAM THANH LUAN  5213 - 89511 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 85025 THUONG
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 52604 756501.230823.105300.Chuyển Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 DOAN THE ANH 5218 - 49921 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
23/8/23 10.000 CHU THANH CONG  5215 - 49885 từ thiện (by TPBank ChatPay)
23/8/23 10.000 AN XUAN VUONG 5209 - 42153 từ thiện
23/8/23 10.000 Nguyen Van Hieu 5218 - 37065  
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 91325 Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 NGUYEN THI KHAM  5220 - 77093 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 PHAM THI PHUONG DUNG 5243 - 84373 Quỹ từ thiện.CT tu 0211000420468 
23/8/23 10.000 Nguyen Thi Quynh Nhu  5215 - 48515  Chuyển tiền
23/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 26746 chuc cac em vui ve.CT tu 0291000272468 
23/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 49370 Chuyển Quỹ từ thiện
23/8/23 10.000 DIEP THI KIM CUONG  5245 - 54557 Chuyển tiền.CT tu 0741000873282 
23/8/23 90.000 NGUYEN VAN TAN  5214 - 36766 Chuyển tiền
23/8/23 20.000 HONG PHAT DAT 5219 - 31061 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 BUI SINH QUANG  5216 - 94245 Chuyển khoản
23/8/23 10.000 LO VAN HONG 5218 - 75017 Chuyển tiền
23/8/23 10.000 thienbaock  5017 - 28824 thienbaock 
23/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86614 Ca nhan.CT tu 0721000600235 toi  Quỹ vì trẻ em khuyet tat
23/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84458 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ vì trẻ em khuyet tat
23/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 44918 SU DEN TRO GIUP CAC EM NHO
23/8/23 63.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 08419 Uh
23/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 35605 Thank you
24/8/23 10.000  HUYNH THI CAM NHUNG  5217 - 87839 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 DUONG VAN KE  5242 - 83921 Chuyển tiền.CT tu 9971001724 
24/8/23 10.000 HO QUANG DAT 5212 - 33465  
24/8/23 10.000 NGUYEN ANH HAO 5387 - 36054  
24/8/23 10.000 Le Vy 5218 - 84293  ung ho
24/8/23 10.000 NGUYEN TAT VI TUNG DUONG  5078 - 20596 Chuyển tiền.CT tu 9346712634
24/8/23 10.000 PHAM VU TRUONG GIANG 5388 - 21471  
24/8/23 10.000 NGUYEN VU ANH THU 5209 - 41183 từ thiện
24/8/23 10.000 DANG THI HANH  5214 - 35134 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 BUI VAN HOANG 5189 - 95880 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 VU HUY HUNG 5214 - 30456  
24/8/23 10.000 LE VAN LUONG 5389 - 90338  
24/8/23 1.000 NINH KHANH HUYEN  5240 - 64202  Chuyển tiền.CT tu 1032794065 
24/8/23 10.000 TRUONG THI THAO  5388 - 78368 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN QUOC BINH  5389 - 60070 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 duong thi bich dao  5218 - 70742 Chuyển khoản từ thiện
24/8/23 10.000 DO THI THUY TRANG  5214 - 66060  
24/8/23 10.000 NGUYEN THE QUAN  5217 - 16838 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN NGOC TAN  5218 - 12069  Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN HOAI PHONG  5388 - 14742 từ thiện
24/8/23 10.000 TRAN THANH TU  5243 - 61585 Quỹ từ thiện.CT tu 1017641409 
24/8/23 10.000 NGUYEN VAN MUI 5387 - 02673 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 48618 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 DUONG QUANG PHU  5017 - 46830 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 LE THI NGOC DUNG  5161 - 54602 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 Nguyen van thanh 5390 - 87063 từ thiện
24/8/23 200.000 THIEU THI NGOC SAM  5161 - 54178 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 NGUYEN TRUONG CANH  5245 - 35472 Chuyển tiền.CT tu 0741000663425 
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 10581 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 76272 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 CHU THI MAI  5214 - 71677 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 LUU THI NGAN 5243 - 53545 Chuyển tiền.CT tu 1032405271
24/8/23 50.000 Hungcoc123 5217 - 66913  
24/8/23 10.000 vothanhdo 5215 - 49134  
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 30292 Ck từ thiện
24/8/23 10.000 VO THI THANH HUONG  5078 - 68567  Chuyển tiền.CT tu 1012694497 
24/8/23 10.000 TRAN BAO TOAN 5213 - 21606 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 94520 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 01906 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 NGUYEN MINH THANH  5220 - 81014  Chuyển khoản
24/8/23 10.000 HUYNH CHIEM BAO  5244 - 24583 Chuyển tiền.CT tu 1019800476 
24/8/23 10.000 LE MINH DUNG  5388 - 92621 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 67339 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 PHAM THI HUONG  5212 - 45341  
24/8/23 10.000 Phan Hoang Anh  5189 - 77000 xin gop 1 chut long thanh a
24/8/23 10.000 NGUYEN DUY KHANH 5213 - 32084  
24/8/23 10.000 VO THANH XUAN  5389 - 53952 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55539 chuc cac em mot mua xua nam ap ben gia dinh va nguoit. CT tu 1037578869 t
24/8/23 300.000 NGUYEN THI ANH  5389 - 45335 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 TRAN NGOC NHAT  5216 - 84856 Chuyển tiền
24/8/23 100.000 Nguyen Ngoc Bao Anh  5189 - 30085  xin gop 1 chut long thanh a
24/8/23 20.000 NGUYEN THI HA  5212 - 49895  Chuyển khoản
24/8/23 300.000 VU THI HUONG  5214 - 47536  
24/8/23 200.000 NGUYEN THI XOAN  5240 - 27851 xoan xinh.CT tu 0341007001684 
24/8/23 10.000 NGUYEN DAC NAM  5017 - 37906  
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 30569 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 300.000 VU THI MY DUYEN  5388 - 07082 Chuyển khoản quyen gop
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 07068 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 LE THI HAI QUY  5189 - 92814 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 VU QUY DIEN 5189 - 91536 Chuyển khoản
24/8/23 200.000 PHAM THI XOAN  5189 - 90987  Chuyển khoản
24/8/23 300.000 TRAN THI THANH THUY 5161 - 35199 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 BUI THANH TRUNG  5216 - 78642 Chuyển khoản
24/8/23 200.000 HA THI TINH 5218 - 76357 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 Dang Le Hang 5214 - 61125  
24/8/23 200.000 QUE 5214 - 60381  
24/8/23 200.000 Le phuong 5215 - 51132  
24/8/23 10.000 QUY  5215 - 43958 QUY chuyen
24/8/23 10.000 CAO MINH THANH  5217 - 42535 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 PHAM THI NGOC 5213 - 41996 Chuyển khoản 
24/8/23 300.000 BUI THI MAI 5240 - 98434 Chuyển tiền.CT tu 0351001078468 
24/8/23 10.000 TRAN KIM THANH  5189 - 47926 Chuyển khoản
24/8/23 300.000 TRUONG NGUYEN THUY HUNG 5213 - 07928 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGO VAN TRONG 5218 - 07050  
24/8/23 200.000 NGUYEN THI HAI  5243 - 24995 Chuyển tiền.CT tu 0101001090719 
24/8/23 300.000 VUONG THI THANH CHUC  5189 - 32824 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 DAO VAN TOAN  5209 - 85528 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 HUYNH THI QUYEN  5240 - 94885 Chuyển tiền.CT tu 1032523707 
24/8/23 200.000 LUONG THI VAN  5161 - 30473 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 300.000 PHAM THI HIEN  5017 - 77013  
24/8/23 300.000 RCOM H LINH DAN  5220 - 68478  Chuyển tiền
24/8/23 300.000 .NGUYEN THI VAN ANH  5245 - 80618  Chuyển tiền.CT tu 1028412506 
24/8/23 200.000 NGUYEN THI DUNG  5189 - 21586 Chuyển tiền
24/8/23 200.000 LE THI HAI ANH 5189 - 21513 Chuyển khoản
24/8/23 200.000 LE THI THU HA  5387 - 20935 Chuyển khoản
24/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 65250 Ủng hộ Quỹ vi tre em khuyet tat vn
24/8/23 300.000 BUI THI HAU  5017 - 65238 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 TRAN LE YEN TRAM  5388 - 20556 Chuyển khoản
24/8/23 300.000 NGUYEN THI SANG  5215 - 65154 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 HUYNH THI TUYET SA  5243 - 22696 Chuyển tiền.CT tu 0181003341180 
24/8/23 300.000 TA THI KIEU TRANG  5218 - 64794  chuyen 
24/8/23 300.000 QUACH THI HUYEN TRANG  5239 - 87845 Chuyển tiền.CT tu 1014422159
24/8/23 200.000 Nguyen thi hanh 5390 - 19316  
24/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 29646 Chuyen qua ZaloPay
24/8/23 200.000 NGUYEN THI TRA MY  5243 - 22264 Chuyển tiền.CT tu 1039402526 
24/8/23 300.000 NGUYEN DANG THAO NHU  5189 - 17012 Chuyển khoản
24/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 58489 Tham dang ck
24/8/23 200.000 NGUYEN THI NU  5219 - 58427  
24/8/23 300.000 BUI THI NGUYET  5209 - 58420  Chuyển khoản
24/8/23 200.000 TRINH NHA TRAN 5243 - 22146 Chuyển tiền.CT tu 1029976847 
24/8/23 300.000 PHAN KIM QUY  5220 - 56061 Chuyển tiền
24/8/23 200.000 Vuong Thi Xoan  5209 - 55802 Chuyển tiền
24/8/23 200.000 TRAN THI THU HANG  5239 - 87191 Chuyển tiền.CT tu 1031908186 
24/8/23 200.000 BIEN THI NGOC PHUONG  5078 - 33958 Chuyển tiền.CT tu 0351000977752 
24/8/23 200.000 DAO THI QUYNH TRANG  5388 - 14351 Chuyển khoản
24/8/23 300.000 Hoa  5219 - 53551 Hoa chuyen quy gop 
24/8/23 200.000 Quy  5387 - 13945 Quy Quyen Gop
24/8/23 200.000 KHUC THI DIU  5189 - 13179 Chuyển tiền
24/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HUONG  5389 - 12844 Chuyển khoản
24/8/23 200.000 DANG THI HONG NHUNG  5216 - 50834 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 NGUYEN THI HAI YEN  5189 - 12580 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 50318 quyen gop
24/8/23 300.000 PHAM THI MY HA 5212 - 50249 Chuyển tiền
24/8/23 200.000 NGUYEN THI VAN  5389 - 12385 Chuyển khoản
24/8/23 300.000 TRAN THI LY  5389 - 12372 Chuyển khoản
24/8/23 300.000 TA THI VIET  5242 - 21555  Chuyển tiền.CT tu 1029651293 
24/8/23 200.000 Phuong Phuong 5161 - 29118 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 Tran Tam 5387 - 11917  
24/8/23 200.000 NGUYEN THI THU HOAI  5389 - 11532 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 MAI THI ANH NGUYET  5214 - 48125  
24/8/23 300.000 BIEN THI QUYNH TRANG  5388 - 11284  Chuyển khoản
24/8/23 200.000 NGUYEN THI THUY DUONG  5212 - 46773 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
24/8/23 300.000 TRAN THI HUONG 5189 - 10469  Chuyển tiền
24/8/23 200.000  NGUYEN THI HOA  5217 - 46475  Chuyển tiền
24/8/23 300.000 Ban Thi Huyen 5017 - 45961 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 CAO THI LOAN 5387 - 10125  Chuyển tiền
24/8/23 300.000 CAO THANH THUY 5217 - 45660 Chuyển khoản
24/8/23 200.000 VU MINH THAO  5209 - 44989 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 NGUYEN THI LUYEN  5389 - 09522 Chuyển khoản
24/8/23 300.000 LE THI TRA MY 5387 - 09186 Chuyển khoản
24/8/23 200.000 NGUYEN HONG PHUONG  5216 - 43615 Chuyển tiền
24/8/23 300.000 BUI THI HAI HA  5388 - 08440  Chuyển khoản
24/8/23 200.000 QUACH NGOC LINH  5219 - 38823 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 33733 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 27925 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 27793 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
24/8/23 10.000 NGUYEN TAN NAM  5216 - 10317 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 07034 HO TRO
24/8/23 10.000 VU THI MO  5241 - 89391 Chuyển tiền.CT tu 0361000281198 V
24/8/23 20.000 LY QUOC ANH 5242 - 97536 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1024208933 
24/8/23 10.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5242 - 96169  Chuyển tiền.CT tu 0121001716239 
24/8/23 10.000 NGUYEN HONG HANH  5218 - 78043 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 70999 ck từ thiện
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 40182 Quỹ từ thiện
24/8/23 50.000 VU THI PHUONG THAO 5220 - 08533 Ủng hộ 
24/8/23 10.000 LE THANH TI  5161 - 22851 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 DO THI THU HUYEN 5078 - 97237  Chuyển tiền.CT tu 1030718298 
24/8/23 10.000 LE HUYNH SON 5161 - 21423  
24/8/23 10.000 DINH VAN TIEN 5388 - 12157  
24/8/23 10.000 LUYEN THI HUYEN TRANG 5388 - 09318 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 DUONG VAN CHUNG 5390 - 01457  
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 32771 Ck từ thiện
24/8/23 10.000 TRAN THI NGA 5241 - 76530 Chuyển tiền.CT tu 0551000333041 
24/8/23 10.000 HUYNH THI THUY VY  5078 - 93157  Chuyển tiền.CT tu 0621000402156 
24/8/23 10.000 BUI THI THUY  5213 - 28410 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN  5213 - 22751  Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN CHANH TIN 5239 - 69739 CT tu 0411001033648 
24/8/23 10.000 #NAME? 5161 - 18894 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 HOANG VAN TOAN  5390 - 82297 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Kim nguyen 5017 - 00232  
24/8/23 20.000 HUYNH THI KIM PHI  5390 - 73174 Chuyển khoản
24/8/23 20.000 HOANG THI HOA 5390 - 71767 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 BUI VAN PHUONG 5189 - 64271  
24/8/23 10.000 NGUYEN THI THUY VY 5209 - 77357  
24/8/23 10.000 VO PHAN THUY DUONG  5243 - 81012  Chuyển tiền.CT tu 0651000855775 
24/8/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5218 - 66242 Chuyển khoản
24/8/23 10.000  LE THI THUY 5209 - 62909 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 42226 Quỹ vì trẻ em khuyet tat
24/8/23 10.000 PHAM QUANG HUY 5212 - 41630 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 LUU THI THANH BINH  5017 - 39790 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 PHAM THI LAN ANH  5390 - 42716 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 DIEU HUNG  5219 - 29674 Chuyển tiền
24/8/23 20.000 TRAN THANH TRUNG  5239 - 62221 Chuyển tiền.CT tu 1026344890 
24/8/23 10.000 pham thi mai  5017 - 09839 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 98990 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 TRINH PHUONG HA 5216 - 93112 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN THI THU QUYNH  5189 - 17250 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 12437 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 PHAN THI THU THUY  5245 - 52152 Chuyển tiền.CT tu 0401001441031
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 67079 Ủng hộ tre em
24/8/23 10.000 diepthilien  5219 - 63845  
24/8/23 10.000 LE THI NGA 5218 - 60871 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 TRUONG THI PHUONG LINH  5189 - 01269 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 PHAM HUYEN TRANG  5213 - 46373  Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGO VAN NGOC 5216 - 44593  Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGO THANH TRUONG 5218 - 38665  
24/8/23 10.000 TRAN TIEN TUONG  5017 - 34564 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5189 - 87734 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 DINH THI HUE  5017 - 26357 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 TRAN THI HUE 5009 - 43997 Chuyển tiền
24/8/23 20.000 NGUYEN THI HUYEN THANH  5214 - 19563 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 DO THI THUY HANG 5240 - 60824 Chuyển tiền.CT tu 0231000565469 D
24/8/23 10.000 TRUONG THI DIEN 5216 - 15851 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 TRAN THI KIM NGOC  5220 - 15196  
24/8/23 10.000 TRAN THI THAO 5218 - 14989 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 Nhung 5209 - 14289  
24/8/23 10.000 BUI THI AN 5240 - 60218 Chuyển tiền.CT tu 0551000329072 
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 11178 Ck Ủng hộ tre em
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 09747 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 HO MY TRAN  5243 - 68754  Chuyển tiền.CT tu 0231000663794 
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 06370 From SeABank
24/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5212 - 05483 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN THI DIEP 5217 - 05408 Chuyển tiền
24/8/23 20.000 NGUYEN THI QUYEN  5212 - 03730 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 BUI THI LAN ANH 5213 - 03725 Chuyển tiền
24/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 74105 Tre em khuyet tat viet nam
24/8/23 20.000 LAM THI MY PHUNG  5216 - 03058 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 VU THI HUONG 5213 - 98994 Chuyển tiền
24/8/23 20.000 KIM THI VI  5218 - 98466 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 PHAM THI NGUYEN 5239 - 53398 Chuyển tiền.CT tu 1037811045 
24/8/23 10.000 Nguyen Thi Minh Hang 5218 - 97939 Chuyển tiền
24/8/23 20.000 NGUYEN NGOC LINH  5078 - 71178 Chuyển tiền.CT tu 0121000673050 
24/8/23 10.000 LAM THI CAM TIN 5220 - 97575  
24/8/23 20.000 LUONG THI TAM  5243 - 67992 Chuyển tiền.CT tu 1025280429
24/8/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5241 - 59153 Chuyển tiền.CT tu 1029908431
24/8/23 10.000 DO THI GIANG  5078 - 71084 Chuyển tiền.CT tu 0901000065328 
24/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THAO  5212 - 96898  
24/8/23 10.000 TRINH THI NGA  5245 - 45758 Chuyển tiền.CT tu 0021000435102 
24/8/23 10.000 HO THI CAM VAN  5209 - 96182 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN HUYNH CHIEU  5390 - 70332 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 DINH THI HAI 5244 - 45679 Chuyển tiền quy vi tre e khuyet tat.CT tu 0221000053047
24/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5161 - 08053 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5217 - 95313 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 LUONG THI NA 5217 - 95251 Chuyển tiền
24/8/23 5.000 TRAN THI MINH  5218 - 94347 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN THUY DUONG  5389 - 69450 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 LEU THI PHUONG THAO  5212 - 93673  
24/8/23 10.000 DU THI HA 5209 - 93462 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 PHAM NGOC ANH  5017 - 93407  
24/8/23 10.000 BUI THI PHUONG THUY  5240 - 58875 Chuyển tiền.CT tu 1019675578 
24/8/23 10.000 NGUYEN THUY MY  5389 - 68901  Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN THI MONG TINH 5241 - 58873 Chuyển tiền.CT tu 9775511839 
24/8/23 10.000 \NGUYEN VAN HUNG  5189 - 67950 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 LE THI DAO SANG 5390 - 67403 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  5212 - 88770 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN THU HUONG  5217 - 75745 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 Le Anh Tuan  5220 - 68078 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 TRAN THI TUYET PHUONG 5220 - 56171  UNG HO
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 48316 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 NGUYENBAOQUOC 5213 - 46855  
24/8/23 20.000 NGUYEN THI THAO 5161 - 05365  
24/8/23 20.000 MAI THI YEN  5387 - 43558 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 BACH THI SAO 5017 - 40313 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
24/8/23 10.000 DO THI HONG HOA  5215 - 38081 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 BUI DUY TIEN  5216 - 29881 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 TRAN TUAN CUONG  5390 - 33401 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 21308 Ck từ thiện
24/8/23 10.000 TRAN MANH HUNG 5213 - 19011  
24/8/23 10.000 DAO VAN HIEU  5216 - 17793 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 DO THI HONG HOA 5214 - 16416 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN DUC HUY 5216 - 06558  
24/8/23 10.000 THI TRANG 5217 - 06000 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN THI HOI  5389 - 15194 Chuyển khoản
24/8/23 20.000 DANG BA NHAN  5240 - 51032 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 1016467832 
24/8/23 10.000 NGUYEN NGOC DIEP  5189 - 11492  Chuyển khoản
24/8/23 10.000 TRAN THI MY HOANG  5389 - 10957 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Le Thi Thao 5219 - 85906 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 KA HOM  5219 - 81317 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 LE THI YEN  5161 - 01013 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 55221 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 MA CHUONG QUYET  5219 - 41654 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN THI KHANH HUYEN  5244 - 33751 Quỹ từ thiện.CT tu 1020053818 
24/8/23 10.000 LU THI QUYET 5387 - 82849 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5017 - 32588 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 NGUYEN TAN TINH 5189 - 66957 Chuyển khoản
24/8/23 20.000 NGUYEN VAN CANH  5216 - 02153 Chuyển tiền tu TNEX
24/8/23 10.000 TRAN VIET KHANG  5189 - 57868 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 LE THI MUNG  5017 - 70173 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 HO CAM TIEN  5161 - 94288 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 10.000 NGUYEN PHUONG TRINH  5161 - 93938 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 30.000 LUONG THI HONG 5390 - 19699 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 NGUYEN THI KIM CUC  5239 - 31738 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em khuyet tat.CT tu 0821000113215 
24/8/23 10.000 DAU XUAN KHANH 5161 - 89627  
24/8/23 10.000 TRAN THI NHAN  5213 - 54748 Chuyển tiền từ thiện
24/8/23 10.000 Tathanhphong 5216 - 49166  
24/8/23 10.000 LE VAN CONG 5214 - 13621  
24/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34480 tre em khuyet tat mo coi khong gia dinh .CT tu 0271000813290 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
24/8/23 10.000 TRAN HIEU TRUNG  5388 - 52147 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 HA VAN NHAT  5214 - 72815 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 71533 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 TRAN HUU TOAN 5214 - 58312  
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 43035 Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 16634 Quỹ vì trẻ em khuyet tat
24/8/23 10.000 BUI THI THAO  5387 - 04116 Chuyển khoản
24/8/23 10.000 DO THI HUONG  5216 - 71666  
24/8/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 22535 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 45199 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 10.000  NGUYEN VAN KY  5242 - 27169 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1020057469 
24/8/23 10.000 TRAN MINH HOC 5161 - 78293  
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 32833 Chuyển Quỹ từ thiện
24/8/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98856 tre em khuyet tat .CT tu 0351001037468 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
24/8/23 10.000 Ta Van Hai  5209 - 84766 Chuyển tiền tu Timo
24/8/23 10.000 PHAM BA TUE  5209 - 77518 Chuyển tiền
24/8/23 10.000 LE THI THANH NGA 5161 - 71447 Chuyển tiền qua MoMo
24/8/23 300.000 HUYNH THI TUYET SA  5090 - 14976 Chuyển tiền. CT tu 0181003341180 
24/8/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74426 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
24/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 57821 Chuc cac em co 1 suc khoe tot
24/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 57971 Quỹ vì trẻ em khuyet tat
24/8/23 10.000 TRAN THI THU HOA 5389 - 48035 Chuyển khoản
24/8/23 20.000 DUONG MY LINH 5209 - 35014 Chuyển tiền
25/8/23 100.000 TRINH QUANG LONG  5242 - 54266 Chuyển tiền.CT tu 0071005679972
25/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48778 mong moi dieu Binh An den tat ca cac be.CT tu 9704440444
25/8/23 10.000 NGUYEN BA HA 5220 - 01510  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI BICH TUYEN  5161 - 11004 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 10.000 Dwng thi thu hoaf  5213 - 89653 tw thien
25/8/23 10.000 TRAN PHUOC THIEN  5219 - 82922 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 DINH THI THUY HONG  5215 - 82225  Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN HONG HAO 5240 - 36121 CT tu 0821000119905 
25/8/23 55.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 50280 Luon mong em vui khoe..
25/8/23 10.000 Dao Chien Thuat 5213 - 50129 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 VANG THI QUYNH 5017 - 11485  
25/8/23 10.000 Duong Ngoc Diep  5214 - 66571 từ thiện
25/8/23 10.000 LY KIEM PU 5213 - 50778 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 CAO THI TRA MY  5217 - 42540 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Dangthithu 5213 - 85261  
25/8/23 10.000 LE THI CHINH  5219 - 74236 Chuyển tiền ban từ thiện
25/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5218 - 61313  Chuyển khoản
25/8/23 200.000 NGUYEN THUY TRANG  5215 - 03277  Chuyển tiền
25/8/23 10.000 PHAM TRUNG NGHIA  5216 - 84134  
25/8/23 10.000 PHAM THI BICH NHU  5212 - 65883 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 CHEO MI LANG 5213 - 49743  
25/8/23 10.000 LAM PHUNG HUNG VY  5017 - 44296  Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN CHAN KHANG  5161 - 92949 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 10.000 VO MINH THIEN 5217 - 34065  
25/8/23 10.000 NGUYEN MAI CHI 5209 - 71819 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 luu minh tam 5219 - 64522  
25/8/23 10.000 TRIEU XUAN THANH  5213 - 44602 từ thiện
25/8/23 20.000 CAO THI MAI LIEM  5220 - 20261  
25/8/23 200.000 LE THI TAM LY  5389 - 03823 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 PHAM NGOC ANH  5216 - 44120  
25/8/23 10.000 VO THI CAM VAN  5213 - 37816 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 trieu thi thuy hang 5218 - 09877  
25/8/23 200.000 NGUYEN THI TRANG  5388 - 79148 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DO NGOC SON 5218 - 04958  
25/8/23 10.000 Dao Thi Trang 5218 - 91204  
25/8/23 200.000 PHAN THI DIEM  5017 - 83928  Chuyển khoản
25/8/23 10.000 NGUYEN QUANG TRONG  5215 - 78070 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
25/8/23 200.000 NGUYEN THI BAO TRAN  5388 - 68500 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 TRAN THI VAN  5212 - 73765 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 NGUYEN ANH DUC 5209 - 56748 Chuyển tiền
25/8/23 200.000 NGUYEN HA THUY LIEN  5215 - 51822 Chuyển tiền
25/8/23 200.000 LE THI TRANG  5217 - 48582 Chuyển tiền tu TNEX
25/8/23 10.000  PHAM QUYNH THUY AN  5215 - 47402 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN QUANG HUY  5220 - 44529 Chuyển khoản
25/8/23 200.000 DUONG THI HAI  5217 - 42169 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN THI GIAO LINH  5161 - 77288 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 200.000 DO THU HIEN 5215 - 22830 Chuyển khoản
25/8/23 200.000 DAO THI LIEN  5389 - 46606 Chuyển khoản
25/8/23 200.000 DO THI THU NGA 5216 - 16042 Chuyển tiền
25/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 08009 BK886
25/8/23 10.000 Pham Thi Huyen  5213 - 90408 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 CHU VAN TUYEN 5244 - 53203 CT tu 0731000711994 
25/8/23 10.000 DO THI THANH THUY  5212 - 46926 Chuyển tiền
25/8/23 9.000 DINH TRONG CANH  5242 - 68522 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0081001146227
25/8/23 1.000 DINH TRONG CANH  5242 - 67680 chuyeen tien từ thiện.CT tu 0081001146227 
25/8/23 10.000 .nguyen thi ha 5217 - 79861  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5220 - 40736 Chuyển tiền
25/8/23 1.740 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46314 giau tinh cam.CT tu 1027082335 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
25/8/23 10.000 VO QUANG CUONG  5215 - 10917 Chuyển tiền
25/8/23 9.999 AN THANH DAT 5245 - 37531 Chuyển tiền.CT tu 1014912447 
25/8/23 10.000 HOANG TIEN DUNG 5243 - 59617 Chuyển tiền.CT tu 9842441688 
25/8/23 10.000 TRAN HONG TRI TAM 5161 - 64820 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 10.000  DAM CHI HIEN  5245 - 36414 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 1023603988 
25/8/23 20.000 NGO TO LINH 5217 - 48801 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 NGUYEN VAN BANG  5243 - 56869 Chuyển tiền.CT tu 0531002539347 
25/8/23 300.000 NGUYEN HONG PHUONG 5220 - 28296 Chuyển tiền
25/8/23 20.000  TRAN THI TUYET  5214 - 16641 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 03627 Quỹ từ thiện
25/8/23 20.000 Nguyen Thi Huong Lan 5220 - 98506 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5216 - 57506  
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 48969 Chuyển Quỹ từ thiện
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31252 Love.CT tu 1026911708 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
25/8/23 10.000 nguyen thu thao 5219 - 33363  
25/8/23 10.000  chuyen tien tu thien 5218 - 31028  
25/8/23 10.000 QUACH THI THAO LY  5219 - 75884 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 DOAN DINH DUY  5209 - 73132 Chuyển khoản
25/8/23 20.000 BUI THI VAN ANH  5220 - 65871 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 TRAN VAN VUI  5161 - 54819 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 220.000 BUI THI THANH TUYEN  5078 - 20331 Carol, Ale.CT tu 1013758658 
25/8/23 1.000 LONG 5215 - 04756 gui cac be
25/8/23 10.000 LE THI HOA 5217 - 04560 Chuyển tiền tu Viettel Money
25/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5214 - 97454 Chuyển khoản
25/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 52958 Gui tien ho tro cac em
25/8/23 20.000 NGUYEN TRONG TINH  5216 - 62306 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DANG TRONG TUYEN  5220 - 57823  
25/8/23 10.000 Kim lien 5217 - 55714 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 LY THO CHAU 5212 - 55019 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 HOANG THI LINH 5216 - 23890  
25/8/23 10.000 MA THANH HUY 5240 - 26233 Chuyển tiền.CT tu 1036388991 
25/8/23 10.000 LE THI KIM QUYEN  5218 - 19012 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Nguyen thi vinh 5216 - 02355  
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 97820 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 LE THI KIM DUNG  5213 - 95732 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 TA THI THANH THUY  5218 - 83816 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
25/8/23 10.000 TRAN THI MY HANH  5161 - 48057 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 20.000 TRAN MINH DUONG  5214 - 69884 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN VAN LAM  5215 - 64917 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DO VAN VIET  5216 - 53300  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI LIEN 5212 - 43132 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 PUIH HRIU 5215 - 42254 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 41798 Quỹ từ thiện
25/8/23 10.000 NONG THI YEN HOA  5215 - 31622 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Nguyen Thi Ngan 5220 - 26750 Chuyển tiền
25/8/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80797 chuyen vao quy.CT tu 1019700529 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
25/8/23 10.000 LE THANH THUONG 5017 - 09154 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 HUYNH THI NHU PHUONG  5209 - 07058 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DO THI MAI DUNG  5214 - 94964 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 Bui Trung  5212 - 86510 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 84551 Quỹ từ thiện 
25/8/23 20.000  PHAN THI GAI  5217 - 81470 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DOAN THI HANG 5220 - 78522  
25/8/23 10.000 TRAN KIM DUC 5216 - 78171 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Ha thi nga  5212 - 69998 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 TRAN THI THUY VANG  5242 - 24626  Chuyển tiền.CT tu 1016483824 
25/8/23 10.000 NGUYEN THI LINH 5220 - 68723 Chuyển tiền Ủng hộ tre e khuyet tat
25/8/23 10.000 PHAN TUAN ANH  5161 - 43118 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 20.000 LUU THI HA 5217 - 62742 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DO QUANG HUY 5244 - 81559 Chuyển tiền.CT tu 1040137980 
25/8/23 10.000 NGUYEN THI VAN  5017 - 47489 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 LE THI MEN  5217 - 38195 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN 5219 - 34802 Chuyển tiền
25/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 31892 từ thiện
25/8/23 20.000 LE THI THUC 5215 - 26787  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5209 - 23446 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 BUI THANH PHAT 5215 - 11872 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH 5161 - 40456 Chuyển tiền quy vi tre em
25/8/23 10.000 DO THI MAI  5244 - 78043 Chuyển tiền.CT tu 1016159549 
25/8/23 10.000 Chang changg 5212 - 06496  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5218 - 02282 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 HA THI HONG THANH  5212 - 99376 Chuyển tiền Quỹ vì trẻ em KHUUET TAT VN
25/8/23 10.000 TRINH VAN THEM  5214 - 98648 ck từ thiện
25/8/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5219 - 98595  
25/8/23 10.000 NGUYEN DANG LONG  5217 - 98469  
25/8/23 10.000 NGUYEN HAI LY  5245 - 77330 Chuyển tiền.CT tu 0941000015302 
25/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH PHUONG  5239 - 84757 Chuyển tiền.CT tu 1018967966 
25/8/23 10.000 TRAN THI NHUNG 5240 - 90453 Chuyển tiền.CT tu 1019823407 
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 92393 Quỹ vì trẻ em khuyết tật viet nam
25/8/23 10.000 VU KIEU NINH  5161 - 39651 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 10.000 TRAN THI VAN ANH 5214 - 89624 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 LE THI TUYET 5212 - 88029  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI KHANH CHI 5243 - 98817 Chuyển tiền.CT tu 0201000332836 
25/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH VAN  5216 - 86571 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 NGUYEN THI ANH PHUONG  5245 - 76492 Chuyển tiền.CT tu 0781000456387 
25/8/23 10.000 LE THI CUC 5214 - 85497 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DANG THI THANH VAN  5209 - 84667 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 BUI THI PHUONG HUE  5078 - 68968 Chuyển tiền.CT tu 0021000393951
25/8/23 10.000 NGUYEN THI HAI THUONG  5212 - 83269 Chuyển khoản
25/8/23 10.000  LE THI MY DUYEN  5215 - 83036  Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN THI YEN 5245 - 76275 Chuyển tiền.CT tu 1039181843 
25/8/23 10.000 NGUYEN THI HANG NGA 5215 - 82812 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 VO THI THANH HUONG  5239 - 83731 Chuyển tiền.CT tu 1012694497
25/8/23 10.000 LE THI HUONG  5078 - 68699  Chuyển tiền.CT tu 0821000137348 
25/8/23 10.000 NGUYEN THI THU THANH 5212 - 80616 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
25/8/23 10.000 NGUYEN XUAN BAO 5215 - 79788  
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79538 From SeABank
25/8/23 10.000 TRAN THI UYEN 5209 - 79492 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 79470 Ủng hộ Quỹ
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 78527 ung ho
25/8/23 10.000 BUI THI THUY TRANG  5217 - 78283 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 TRUONG MAI HUONG  5215 - 78230  
25/8/23 10.000 CHU THI MAI 5017 - 77292 Chuyển khoản
25/8/23 10.000  TRAN THI KIM DUY 5215 - 65995 ck từ thiện
25/8/23 10.000 NGUYEN VAN TOAN  5243 - 96122 Chuyển tiền.CT tu 1025200437 
25/8/23 10.000 HOANG MINH HIEU 5243 - 95757 CT tu 0351001140080 
25/8/23 10.000 DO CANH LONG 5215 - 35379  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI HONG NGOAN  5241 - 85397 Chuyển tiền.CT tu 1016016622 
25/8/23 10.000 NGUYEN VAN TIEN 5241 - 84869 Chuyển tiền.CT tu 0861000065152 
25/8/23 10.000 LE THI TRANG  5216 - 94302 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 LE THI CAM  5215 - 91588 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 LE NGOC THAI TAI  5220 - 90167 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 NGUYEN THI TRA GIANG 5216 - 85482 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5220 - 85019 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 VU THI PHUONG 5241 - 80862 Chuyển tiền.CT tu 1021294282 
25/8/23 10.000  LE THI THUY  5213 - 43315 Chuyển tiền
25/8/23 50.000 HO THI BICH THUY  5213 - 41463 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC SOC  5217 - 40970 Chuyển khoản
25/8/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56402 tre em.CT tu 1021030376 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
25/8/23 10.000 NGUYEN THI TRAM 5215 - 39674 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 LE THI NGOC NGA 5209 - 36946 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 DO THI MINH HOAI  5217 - 36809 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC SUONG  5242 - 88716 Chuyển tiền.CT tu 1021310461 
25/8/23 10.000 HUYNH THI PHUONG THAO  5212 - 32483 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 26609 Quỹ từ thiện 
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 19424 Quỹ từ thiện
25/8/23 10.000 NGUYEN NGOC CHI  5214 - 18950 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 LE THI NHUNG 5218 - 16384 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 TRAN VAN DAT 5215 - 03831 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 NGUYEN ANH TUAN  5217 - 02853 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 00921 Quỹ từ thiện
25/8/23 10.000 NGUYEN MINH TRI  5161 - 29999 Chuyển tiền qua MoMo
25/8/23 10.000 LE TU THANH 5017 - 95391 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 TRAN VAN YEN  5245 - 63740 huy từ thiện .CT tu 9888772231 
25/8/23 10.000 NGUYEN VAN CHIEN  5214 - 67340 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 86474 từ thiện
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33814 UNG HO
25/8/23 20.000 Hoang Thu Ha  5212 - 72404 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 MAI BA THANH  5209 - 51524 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33327 Chuyen từ thiện
25/8/23 10.000 NGUYEN MANH HUNG  5220 - 13455 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 MUI VAN KHAI  5213 - 94552 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 60337 Chuyển Quỹ từ thiện
25/8/23 10.000 DANG VAN TUAN  5217 - 47804 Chuyển khoản
25/8/23 10.000 NGUYEN DOAN TUAN LINH 5214 - 03007  
25/8/23 10.000 NGUYEN MINH TRI  5219 - 99819 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN 
25/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 70211 Chuyển Quỹ từ thiện
25/8/23 10.000 HO XUAN HIEN 5244 - 36647 CT tu 0881000476619 
25/8/23 10.000 LUU THI THAO HIEN  5218 - 61317 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 DANG QUY TUAN ANH  5209 - 48953 Chuyển khoản
25/8/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 90513  Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
25/8/23 10.000 NGUYEN TUAN NAM  5215 - 65833 Chuyển khoản
25/8/23 10.000  Nguyen Thi Hoa 5214 - 41858  
25/8/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5217 - 17392  
25/8/23 10.000 LE THI LAN 5219 - 00483 Chuyển tiền
25/8/23 10.000 MAI VAN SANG  5090 - 17144 Chuyển tiền. CT tu 1036792071
25/8/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54824 tre em khong may man.CT tu 1038980200 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
25/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47537 tre khuyet tat.CT tu 1020924652 toi  Quỹ vì trẻ em khuyet tat
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 47047 Chuyển Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 36221 Chuyển khoản từ thiện
26/8/23 10.000 TU THI THIA 5220 - 89690 Chuyển khoản từ thiện
26/8/23 10.000 DINH VO THANH  5209 - 81567 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 VU VAN NAM 5214 - 79192  
26/8/23 10.000 Le Thi Kieu My  5213 - 73364 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 BUI QUANG CHUNG  5218 - 70845 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 LE CONG HUYNH  5017 - 47027 Chuyển tiền
26/8/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76353 Ủng hộ Quỹ tre em.CT tu 0071005432121 toi Quỹ vì trẻ em khuyet tat
26/8/23 10.000 DINH VAN DAI  5243 - 49043 Chuyển tiền.CT tu 0591000228028 
26/8/23 10.000 TANG THI HONG DIEP 5209 - 07286  
26/8/23 10.000 Le Thi Hong Nhung  5215 - 88483 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 TRAN MINH TUAN  5214 - 85916 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 BUI THI LE CHI  5214 - 78083 Chuyển tiền
26/8/23 20.000 TRAN NHU YEN 5209 - 60154 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 VO HOANG ANH 5219 - 09754  
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 98484 tu fhien
26/8/23 10.000 NGUYEN VAN MAU 5217 - 98173  
26/8/23 10.000 LUONG CHI HIEN  5214 - 93080 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 VO THI LIEN CHI  5239 - 25702 Chuyển tiền.CT tu 1023187605 
26/8/23 10.000  TRAN THI THAO  5213 - 81230 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 80462 Quỹ từ thiện
26/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 79514 Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
26/8/23 10.000 PHON VAN NGHI  5213 - 77989 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 Trinh Duc Chien 5218 - 71107  
26/8/23 10.000 NGUYEN NGOC THAI  5209 - 68849 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 TRAN THI TRINH 5217 - 54911 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 20943 Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 Kim Cuong Phung 5213 - 20819 ung h0
26/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 19757 Quỹ vì trẻ em m khuyet tat vn
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00925 Quỹ từ thiện
26/8/23 200.000 NGUYEN THI QUY  5220 - 79999 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
26/8/23 10.000 HUYNH BAO NGOC  5239 - 98111 Chuyển tiền.CT tu 9888058461
26/8/23 20.000 LE CONG DINH 5217 - 69421  
26/8/23 200.000 PHAM THI PHUONG THAO  5218 - 68186 QUYEN GOP
26/8/23 10.000 PHAN THI HIEN  5218 - 63755 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 TRAN VAN KHAN  5213 - 43395 Chuyển khoản
26/8/23 200.000 LUYEN THI NHUNG 5213 - 41315 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 41197 Chuyển Quỹ từ thiện
26/8/23 200.000 TRAN THU HUONG 5389 - 72726 Chuyển khoản
26/8/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 39055 quyen gop
26/8/23 10.000 Nhathero  5216 - 36190 Chuyển tiền
26/8/23 200.000 Phan Thi Anh 5220 - 34774 Chuyển tiền
26/8/23 200.000 VO NGOC QUYNH NHU  5218 - 32674 Chuyển khoản
26/8/23 200.000 LUONG HONG ANH  5161 - 06341 Chuyển tiền qua MoMo
26/8/23 200.000 VUONG THI MY HANH 5239 - 94085 CT tu 0121001853421 
26/8/23 200.000 TRAN THI HUONG  5240 - 99865 Chuyển tiền.CT tu 0281000316759 
26/8/23 200.000 TRAN PHUOC NGUYEN  5218 - 16401  
26/8/23 200.000 NGUYEN THI HUYEN  5209 - 13318 Chuyển tiền
26/8/23 200.000 Xa Thi Nhien 5215 - 12712 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/8/23 200.000 DO LINH HUE  5189 - 61705 Chuyển tiền
26/8/23 200.000 PHAN THI DIEM  5017 - 06542 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 CCEMNTLHPTCS 5078 - 50916 CT tu 1037578869 toi  Quỹ vì trẻ em khuyet tat
26/8/23 10.000 TRUONG THI LOAN  5017 - 96227  
26/8/23 10.000 TO HONG THANG 5220 - 94277 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 93749 Chuyển Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 VO CONG HUNG  5213 - 93035  
26/8/23 10.000 VU VAN THAO  5217 - 91684 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 HUYNH HONG NAM 5212 - 04748  
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 00348 Chuyển Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 PHAM VAN TIEN 5215 - 65971 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 PHAN HAI AU 5217 - 09084 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 VI VAN LUU 5239 - 72269 CT tu 1035877149
26/8/23 10.000 LY THI NGOC BICH 5217 - 97655 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
26/8/23 10.000 Tran Minh Hai 5212 - 97511  
26/8/23 10.000 LE ANH DUNG  5217 - 91417 Chuyển tiền từ thiện
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 75209 Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 DANG HOANG DAI PHAT 5217 - 47484  
26/8/23 10.000  DO DUC THINH 5219 - 08852 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 NGUYEN TUAN CUONG 5161 - 86872  
26/8/23 20.000 NGUYEN THI NGOC NGHIEM 5209 - 64231 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 NGUYEN HONG HANH  5218 - 43745 Chuyển tiền
26/8/23 50.000 DUONG THANH AN 5017 - 37642 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 VO TRUC LINH  5209 - 34742 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 DANG THANH PHONG 5218 - 33473  
26/8/23 10.000 NGUYEN QUANG TU  5241 - 65484 Chuyển khoản.CT tu 9898261183 
26/8/23 20.000 TRUONG THI NGOC MAI  5213 - 12485 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 NGUYEN THI DU  5161 - 83335  Chuyển tiền qua MoMo
26/8/23 10.000 LO THI DUNG  5212 - 79657 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 LUC VAN CHI  5241 - 61357 Chuyển Quỹ từ thiện.CT tu 0351001125816 
26/8/23 10.000 NGUYEN XUAN SON  5241 - 59486 quynh nhu Chuyển tiềnf.CT tu 1028490001
26/8/23 10.000 NGUYEN MINH HOANG  5241 - 58707 Chuyển tiền.CT tu 0861000000543 
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 07446 ck từ thiện
26/8/23 10.000 Pham kieu minh kha 5219 - 03928  
26/8/23 10.000 TRAN MY DIEN  5218 - 97116 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 NGUYEN NGOC THUY  5245 - 43460 Chuyển tiền.CT tu 1035736225 
26/8/23 600.000 Bui Duc Nguyen  5241 - 56821 checkscam.vn Ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 1028691026 
26/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUYEN  5213 - 78785 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 PHAM THI HA THU  5161 - 78268 Chuyển tiền qua MoMo
26/8/23 20.000 LE THI HOAI PHONG  5244 - 42626 Chuyển tiền.CT tu 1024978430 
26/8/23 10.000 NGUYEN HUU DAY 5241 - 55697 CT tu 9396623206 
26/8/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5213 - 62054 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 pham van phuc 5017 - 59252  
26/8/23 10.000 CHAU VAN UONG  5219 - 47525 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5244 - 41140 Chuyển tiền.CT tu 0351000808263 
26/8/23 10.000 TRAN VAN HOANG  5216 - 43461 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 TRAN THI NGOC CHINH  5214 - 39488 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 LAI HOANG DIEP DAN  5216 - 38543 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 37515 Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 VANG A PHONG  5239 - 47689 ck từ thiện.CT tu 1032954365 
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 31539 Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 27062 Chuyển Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 HOANG THI ANH  5216 - 24608 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 DANG VAN DINH 5215 - 17851 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 LU THI LY  5220 - 11797 Chuyển tiền
26/8/23 20.000 DINH THI UYEN  5214 - 04175 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 NGUYEN DINH TUAN  5216 - 79860  
26/8/23 10.000 HOANG THI AN 5243 - 58556 Chuyển tiền.CT tu 9911435886 
26/8/23 10.000 LUC THI BA 5017 - 73784 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 72705 Chuyển Quỹ từ thiện
26/8/23 10.000 Dieu  5219 - 69421 Dieu ung ho
26/8/23 10.000 HUYNH THI THUONG  5209 - 65283 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 PHAN THI BONG 5017 - 64952 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 LE THI THOAN 5212 - 64105 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 DO THI THANH THAO  5216 - 63197  
26/8/23 10.000 BUI THI HANH  5244 - 35401 Chuyển tiền.CT tu 0341007074737 
26/8/23 10.000 HOANG THI LINH  5017 - 60152  
26/8/23 10.000 NGUYEN THI HAI HAU  5216 - 57957 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 VU THI MINH PHUONG  5214 - 56599 Chuyển khoản
26/8/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 54616 Ủng hộ tre em
26/8/23 10.000 DINH THI NHUNG  5217 - 54232 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN 5215 - 53192  từ thiện
26/8/23 10.000 AN THI HUONG  5242 - 57024 Chuyển tiền.CT tu 0281000380988 
26/8/23 10.000 NGUYEN THI XUAN 5212 - 50293  
26/8/23 10.000 Ngo thi xuan  5219 - 49573  
26/8/23 10.000 BUI VAN DUNG  5216 - 48748 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 DANG TRUNG NGUYEN  5240 - 47899  Chuyển tiền.CT tu 0721000609227
26/8/23 10.000 Nguyen Thi Ngoc Oanh  5212 - 47872 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/8/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HIEN 5219 - 46383 Chuyển tiền
26/8/23 10.000 NGUYEN HA PHUONG  5220 - 45178  Chuyển khoản
26/8/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5218 - 44855 Chuyển khoản
26/8/23 10.000 NGUYEN THI KIEU TRANG  5215 - 43100 Chuyển khoản