Danh sách các nhà hảo tâm (Tháng 9/2023)

Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietcombank
(Tháng 9/2023) 
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tham chiếu Ghi chú
1/9/23 50.000 NGUYEN NGOC AI LINH 5243 - 51099 dong gop giup do tre em khuyet tat.CT tu 1033800029 
1/9/23 10.000 LE MINH HOANG  5219 - 82127 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51900 tr em khuyet tat.CT tu 0481000874288
1/9/23 10.000 LUONG CONG TINH 5214 - 43718 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 LUONG THI BIEU  5244 - 84210 Chuyển tiền.CT tu 1033176512 
1/9/23 10.000 Le thi bich ngoc 5218 - 46377  
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 43432 Chuyen quy từ thiện
1/9/23 3.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29181 Tre em khuyet tat.CT tu 0441003753130 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 10.000 NGUYEN VAN LINH  5217 - 15903 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 PHAN DINH CUONG 5242 - 97849 Chuyển tiền.CT tu 0361000359800 
1/9/23 10.000 TRUONG NGUYEN NGOC LAM  5240 - 88108 Quy từ thiện.CT tu 0121000520847 
1/9/23 10.000 TRAN THI THOM  5215 - 80675 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 LUC THUY NHUNG 5017 - 61938 Chuyển khoản
1/9/23 10.000  NGUYEN THI HUONG  5214 - 45401 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 PHAM KHANH LY  5219 - 11190 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 VU THACH LUC  5216 - 07360  Chuyển khoản
1/9/23 10.000 LE MINH DUC  5078 - 98778 Quỹ từ thiện.CT tu 0211000463803 
1/9/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98085 KHUYET TAT AN NAM UNG HO QUY.CT tu 0761002373905 
1/9/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5212 - 64176 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 Nguyen Huu Tiep 5217 - 61828  
1/9/23 10.000 TRUONG THI THAO 5078 - 94417 Chuyển tiền.CT tu 1039028241
1/9/23 10.000  Thu Trang  5217 - 20412 Thu Trang ck
1/9/23 10.000 LE XUAN HUNG  5209 - 20266  Chuyển tiền
1/9/23 200.000 DOAN THI KIM OANH  5215 - 10398 chuyen ung ho tre em khuyet tat 
1/9/23 200.000 NGUYEN SONG HAU 5388 - 43408 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 LE NHAT ANH  5242 - 82112 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0051000514378 
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 80409 Chuyen quy từ thiện 
1/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 75540 Chuyển khoản VI TRE EM KHUYET TAT
1/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 74575 Vi tre em khuyet tat
1/9/23 200.000 HOANG THI THAO  5387 - 29174 Chuyển khoản
1/9/23 200.000 PHAM THI LY  5215 - 68564  
1/9/23 200.000 PHAN THI LY 5242 - 81008 Chuyển tiền.CT tu 0421000484419 
1/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 25953 Ung ho tam long
1/9/23 200.000 LE VU THUY LINH 5220 - 66489 Chuyển tiền
1/9/23 200.000 TRINH THI GIANG 5189 - 24366 quy tre em khuyet tat
1/9/23 200.000 TRAN THI THUY HANG  5245 - 58462 Chuyển tiền.CT tu 0381000502616 
1/9/23 200.000 NGUYEN THI HONG MAI 5243 - 80622  Chuyển tiền.CT tu 0351000647456 
1/9/23 200.000 LE HOANG NGOC DIEM  5078 - 86609 Chuyển tiền.CT tu 1038533583 
1/9/23 200.000  DO THI VANG  5219 - 60555 Chuyển tiền
1/9/23 300.000 NGUYEN THU THUY 5239 - 65399 Chuyển tiền vi tre em ngheo khuyet tat.CT tu 9819809240
1/9/23 200.000 Nguyen Thi Ty Na  5220 - 55320 Chuyển tiền
1/9/23 200.000 DINH THI MAI TRUC LINH  5218 - 54444  Chuyển khoản
1/9/23 200.000 NGUYEN THI MINH THU 5388 - 18531  Chuyển tiền
1/9/23 200.000 TRINH THI HUYEN TRANG  5243 - 79865  Chuyển tiền ung ho.CT tu 0381000516874
1/9/23 200.000 PHAM PHUONG ANH  5388 - 14947 Chuyển khoản
1/9/23 20.000 TRAN THI THANH HUYEN  5017 - 99573  Chuyển tiền
1/9/23 10.000 VO NGUYEN GIANG 5216 - 75342  
1/9/23 10.000 VU DUC HUNG  5217 - 60191  
1/9/23 10.000 PHAM THI HONG NGA  5213 - 52123  Chuyển tiền
1/9/23 10.000 NGUYEN THANH DUAN  5161 - 76699 Chuyển tiền qua MoMo
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73011 trungbtnhungchuccbhptcs.CT tu 1037578869 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69581 mot chut tam long tang cac chau be.CT tu 1018393281 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 65413 Quỹ từ thiện
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 62963 Chuyen quy từ thiện
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 51656 Quỹ từ thiện
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 72873 Quỹ từ thiện
1/9/23 10.000 LE DINH THUAN  5215 - 50588  
1/9/23 10.000 NGO THI THAO  5218 - 42718 Chuyển tiền
1/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67026 bnh thng.CT tu 9948439111 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64326 tre em khuyet tat.CT tu 0211000498662 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 70769 CHUYEN QUY từ thiện
1/9/23 10.000 LE THI HONG HANH  5218 - 15781 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 PHAM THI HUONG 5219 - 08633 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 NGUYEN KIEU LINH  5017 - 07041 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5213 - 98964 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 PHAM THI HONG HIEN  5161 - 64578 Chuyển tiền qua MoMo
1/9/23 10.000 HOANG VAN HOAN  5216 - 61984 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 DO THI THANH HUYEN  5245 - 26875 Chuyển tiền.CT tu 0031000158424 
1/9/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG  5387 - 09235 Chuyển khoản
1/9/23 20.000 NGUYEN VAN DUNG  5213 - 24036  Chuyển tiền
1/9/23 10.000 .LE THI KHANH HA  5017 - 17359 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 11997 Ck từ thiện
1/9/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46414 .tm .CT tu 1036800169 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 10.000 LEO VAN NGOAN 5161 - 61814  
1/9/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5214 - 06915 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 HOANG MINH HAI 5220 - 01793 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 LE THI DAO  5245 - 24109 Chuyển tiền.CT tu 1030204045 
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 71769 ck từ thiện
1/9/23 10.000 KHUC THI LOAN  5217 - 69904 Chuyển tiền
1/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42675 Tre em khuyet tat .CT tu 9986633211 
1/9/23 15.000  NGUYEN THI THANH THUY  5216 - 65094 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 VU THI TINH  5216 - 39879 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 Dang Thi Thao 5214 - 32403 ung ho
1/9/23 10.000 NGO THI THUYET 5213 - 32172 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 MAI THI DAO 5212 - 23954 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 TRAN THI NGOC MAI  5218 - 22828 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5215 - 17499 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 92037 Ck nv3
1/9/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5244 - 96402 Chuyển tiền.CT tu 1030153584 
1/9/23 20.000 LE THANH TRANG 5212 - 88678 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 NGUYEN PHUONG LY  5241 - 29763 Chuyển tiền.CT tu 9345288944 
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 86216 Chuyen quy từ thiện
1/9/23 10.000 Thao 5213 - 80598  
1/9/23 10.000 CHU THI BAC 5219 - 78971 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5220 - 76082 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 PHAM THI HAI YEN 5216 - 73465 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 HOANG THI THUY  5243 - 37148 Chuyển tiền.CT tu 9928376988
1/9/23 10.000 PHUNG THI THU HUONG 5239 - 22229 Chuyển tiền.CT tu 1039806227
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 64513 ct từ thiện
1/9/23 10.000 NGUYEN THI LIEU  5218 - 64427 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 VU THI HOA 5219 - 61485 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI 5239 - 22000 Chuyển tiền.CT tu 0211000456025 
1/9/23 10.000 NGO THI THAO LINH  5214 - 60871 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 LE THI THE 5161 - 54841  Chuyển tiền qua MoMo
1/9/23 10.000 .LE THI LAN 5215 - 59537  
1/9/23 10.000 HUYNH THI CAM LINH  5241 - 27600 Chuyển tiền.CT tu 0241004094020
1/9/23 20.000 PHAM THUY CHAM  5215 - 58086  
1/9/23 10.000 NGUYEN THI TINH 5219 - 57965 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 57408 tuong tac
1/9/23 10.000 NGUYEN THI CHIEN  5219 - 56976 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 CAO THI HANG 5217 - 33584  
1/9/23 10.000 DAO VAN TUAN 5217 - 33130 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 89012 Chuyen quy từ thiện
1/9/23 10.000 VO THI TUONG VY  5239 - 96453  Chuyển tiền.CT tu 0431000264655 
1/9/23 10.000 NGUYEN THAI AN 5213 - 77578 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 TRAN NGOC THANH  5216 - 71418 Chuyển tiền
1/9/23 10.000  HUYNH THI KIM THY  5213 - 60301 Chuyển tiền
1/9/23 20.000 LE TUYET TRINH  5213 - 51894 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 PHAM HOAI TRANG 5220 - 44458 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 TRAN THI TUYET MAI  5209 - 42031  Chuyển tiền
1/9/23 10.000 LE THANH TU  5209 - 40947 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 TRAN THI THUY  5217 - 40484 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 NGUYEN THUY DUYEN  5213 - 34936 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5217 - 29684  
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 11612 Quỹ từ thiện
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 46536 Quỹ từ thiện
1/9/23 10.000 TRAN DINH TRI  5219 - 97865 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 98791 Chuyển tiền quy từ thiện
1/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88002 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 10.000 NGUYEN VAN KHA  5212 - 59972 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 LUU QUOC QUI 5243 - 94566 CT tu 1020302161
1/9/23 10.000 BUI DUC TOAN 5209 - 72052  
1/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5242 - 88307 Quỹ từ thiện.CT tu 1019311495 
1/9/23 10.000 VU XUAN THANG  5219 - 70438  
1/9/23 10.000 VU VAN DUNG  5017 - 68456 Chuyển khoản
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 93630 Chuyen quy từ thiện
1/9/23 10.000 Lo Van Thanh  5017 - 86036 Chuyển tiền tu Viettel Money
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 83648 Quỹ từ thiện
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 76922 Quỹ từ thiện
1/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 69142 thuy ck.CT tu 0291000272468 
1/9/23 10.000 HOANG VAN DIEU  5213 - 25858 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 83668 Chuc cac em ngay moi vui ve
1/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55389 Binh thuong.CT tu 1030110459 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 23537 quyên góp
1/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43704 vi tre em khuyet tat.CT tu 0691000413532 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 4.000 LUONG THE ANH  5214 - 49693 MARK Chuyển tiền qua MoMo
1/9/23 500.000 HUYNH ANH HIEU  5389 - 86025 Chuyển khoản
1/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21981 ngheo.CT tu 9965822172 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21284 kho khan.CT tu 0351001044277 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
1/9/23 100.000 Thai Bao 5189 - 04038 gop quy
1/9/23 100 PHAM XUAN THUC  5220 - 41727 Chuyển tiền
2/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 86583 .ung ho 
2/9/23 10.000 HUYNH HUU NGHIA  5209 - 73614 Chuyển tiền
2/9/23 50.000 PHAN THI NGOC HA  5209 - 65310  
2/9/23 10.000 NGUYEN THI BE  5209 - 08809 Chuyển tiền
2/9/23 10.000  TRAN MINH NHUT  5213 - 67915 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 huynhcamnhien 5219 - 85480  
2/9/23 10.000 PHAM THI HONG NHUNG  5214 - 98189 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 89012 Quỹ từ thiện
2/9/23 10.000 NGUYEN MINH QUAN  5209 - 76697 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 74535 Quỹ từ thiện
2/9/23 10.000 BUI DUY THUONG 5209 - 69500 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN THI LOAN  5213 - 28627 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN QUOC KHA  5218 - 85296 Chuyển tiền
2/9/23 111.111 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 41325 Chuc cac ban 29 vui ve
2/9/23 10.000 Tran Van ngoc 5216 - 65888  
2/9/23 10.000 PHAM MINH THANH  5245 - 62246 Chuyển tiền.CT tu 1019691231 
2/9/23 10.000 QUANG VAN DOI 5215 - 46739 Chuyển khoản
2/9/23 200.000 HOANG THI NGOC HUYEN  5220 - 43282  Chuyển khoản
2/9/23 10.000 TRAN NGOC AN 5217 - 26948 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN THANH LINH  5244 - 59920 Chuyen quy từ thiện.CT tu 0111000352462 
2/9/23 200.000 DO THI THUAN 5219 - 21418 Chuyển khoản
2/9/23 200.000 DOAN THI KIM OANH  5017 - 19124  
2/9/23 10.000 NGUYEN HAU 5242 - 81000 Chuyển tiền.CT tu 1019475083 
2/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 07688 Ung ho quy tre em khuyet tat
2/9/23 300.000 TRAN HUYEN TRANG  5217 - 04745 Chuyển khoản VI TRE EM KHUYET TAT
2/9/23 300.000 PHAM THI LY  5209 - 97642  
2/9/23 200.000 LE THI CAM THO  5189 - 01063  Chuyển khoản
2/9/23 200.000 DOAN THI BICH THUY  5387 - 00355 Chuyển tiền
2/9/23 200.000 BUI THI THU HUONG  5209 - 90399 CHUYEN quyengop
2/9/23 200.000 NGUYEN THI KIM CHI  5244 - 57116 ung ho tre em khuyet tat vn.CT tu 0061000982913 
2/9/23 200.000 DANG THI TRANG  5387 - 97575  Chuyển khoản
2/9/23 200.000 NGUYEN THUY LINH  5241 - 70108 Chuyển tiền.CT tu 1026254879 
2/9/23 10.000 VU DINH DUC 5078 - 38084 Chuyển tiền.CT tu 0901000079680 
2/9/23 200.000 HA BICH VAN 5017 - 82996  
2/9/23 300.000 VU THI TRANG  5218 - 82253 chuyen lua chon 2 
2/9/23 200.000 DINH THI MAI TRUC LINH  5219 - 80153  Chuyển khoản
2/9/23 200.000 LE HOANG NGOC DIEM  5242 - 78493 Chuyển tiền.CT tu 1038533583 
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 74073 chuyen quy từ thiện
2/9/23 10.000 Ho minh hung 5161 - 88226  
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 46997 Chuyển tiền qui tre e khuyet tat
2/9/23 10.000 NGUYEN HA PHUONG NGUYEN 5214 - 38382 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 09989 un ho tre em khuyet tat
2/9/23 10.000 VAN THI BAO ANH 5017 - 38666 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 PHAM PHU QUOC  5216 - 34861  
2/9/23 20.000 NGUYEN THI UYEN  5218 - 10195  Chuyển khoản
2/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97912 Cac tre em khuyet tat k lao dong duoc.CT tu 0821000179851
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 34662 Ung ho
2/9/23 10.000 MUNG VAN THANG 5217 - 03110 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 PHAM VAN THAO  5214 - 03005 Chuyen quy từ thiện
2/9/23 10.000 TU THI TRAM 5078 - 93090 Chuyển tiền.CT tu 1038876437 
2/9/23 500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 99259 ck từ thiện
2/9/23 10.000 TRAN THI THAO THUYEN 5241 - 48014  Chuyển tiền.CT tu 1028458620 
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 87176 Chuyen quy từ thiện
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 84118 Chuyen quy từ thiện
2/9/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79600 nhan ngay quoc khanh a xin gui loi chuc den cac be vui ve
2/9/23 10.000 LE THANH THUY  5242 - 55026 Chuyển tiền.CT tu 0861000006975 
2/9/23 10.000 DUONG MINH DUC 5212 - 58181  
2/9/23 10.000 PHAN THI TRANG  5209 - 24590 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Phan thi ngoc lan 5212 - 21163  
2/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85918 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/9/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5216 - 18650 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 TRINH THI NGUYEN  5212 - 00160 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 86829 Quỹ từ thiện
2/9/23 10.000 HUA THI HOP 5219 - 82798 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN HUNG CUONG  5216 - 81262  
2/9/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5212 - 79179  
2/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 69262 2-9 vui ve a
2/9/23 10.000 TRAN VAN TU 5240 - 38992 Chuyển tiền.CT tu 1036023728 
2/9/23 10.000 .NGUYEN THI BE DUYEN  5212 - 64206 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 54954 CK
2/9/23 10.000 .NGUYEN THI HUU TRANG  5017 - 52048 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 VU THI DUNG  5161 - 67858 Chuyển tiền qua MoMo
2/9/23 15.000 NGUYEN THI BICH TY  5219 - 45975 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 TA PHUONG THAO  5217 - 41103 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
2/9/23 10.000 TA HONG NHAT  5017 - 31361 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 LE THI KIM CUC 5209 - 31031 Chuyển khoản
2/9/23 20.000 NGUYEN THI THUY 5214 - 28096 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 25329 Quy vi tre em vn
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 17975 Quy vi tre em khuyet tt vn
2/9/23 10.000 LE THI KIM MAI  5212 - 16050 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HA 5243 - 43707  Chuyển tiền.CT tu 0351001186381
2/9/23 10.000 NGUYEN KHANH DUY  5220 - 14945 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 DO THI KIM NGA 5209 - 13497 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 13152 nguyen thi ly cj
2/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5215 - 13113 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM HUONG  5078 - 75866 Chuyển tiền.CT tu 9919943213 
2/9/23 10.000 NGUYEN THI HAO  5212 - 12791 Chuyển khoản
2/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 12472 Tt
2/9/23 10.000 AN THI THUY DUONG  5017 - 12378  Chuyển khoản
2/9/23 10.000 LO THI KHANH LINH  5213 - 12198 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 ly thi khoa  5218 - 11521 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 DAO THI NGOC THUY  5212 - 11051  Chuyển tiền
2/9/23 10.000 TA THI PHUONG DUNG 5218 - 10937  Chuyển tiền
2/9/23 10.000 TRAN THI HONG THAM  5220 - 10901  Chuyển tiền
2/9/23 10.000 HOANG THI HUONG  5220 - 09988 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 PHAN THI HONG LAM  5078 - 75558 Chuyển tiền.CT tu 0861000086756 
2/9/23 10.000 LE THI QUE  5243 - 43272  Chuyển tiền.CT tu 0101001075731
2/9/23 10.000  NGUYEN THI HOAI THU 5216 - 09464  
2/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5241 - 34411 Chuyển tiền.CT tu 0331000474184 
2/9/23 10.000 NGUYEN HUONG GIANG 5219 - 09059 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 NGUYEN VAN HIEP 5209 - 08843  
2/9/23 10.000 DO THI THANH  5215 - 08374 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 CAO VAN SON  5219 - 04489 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 huynhtuankhanh 5216 - 00694  
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 89771 chuyenQuỹ từ thiện
2/9/23 10.000 Tran Anh Tu 5215 - 67776 chuyen quy từ thiện
2/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 37816 Chu the DongA Bank 
2/9/23 10.000 NGUYEN TIEN HA  5215 - 22542 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 17479 Chuyen quy từ thiện
2/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUYEN  5017 - 13367 Chuyển tiền
2/9/23 20.000 NGUYEN THI LY 5215 - 12954 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 VU THI TRANG  5214 - 12726 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5218 - 10675  
2/9/23 10.000 le van ky 5216 - 07899  
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 84909 quy từ thiện
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 77030 Quỹ từ thiện
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 58576 Quỹ từ thiện
2/9/23 50.000 NGUYEN TRONG NHAN  5161 - 57782 Chuyển tiền qua MoMo
2/9/23 25.000 NGUYEN KHAC DUY  5220 - 58780 Chuyển khoản
2/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 64417 Chuc cac em co mot ngay le vui ve yeu cac em
2/9/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 56871 Tre em khuyet tat.CT tu 0181003611288 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/9/23 10.000 .NONG VAN THO  5219 - 00960 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 NGUYEN THI XUAN NUONG 5212 - 50312 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN THANH TU  5216 - 37892 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32416 Chuyen quy từ thiện
2/9/23 10.000 PHAM MINH DUONG  5241 - 93420 chuyen quy từ thiện.CT tu 0091000682013
2/9/23 10.000 luong dung 5216 - 25229 ung ho
2/9/23 10.000 HUYNH THANH NHUT  5078 - 47871 CT tu 0631000461484 
2/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG THOA  5078 - 44447 Quỹ từ thiện.CT tu 1029345450
2/9/23 10.000 PHAM THI THUY TRANG  5161 - 47459 Chuyển tiền qua MoMo
2/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5220 - 48723  Chuyển tiền
2/9/23 10.000 DONG QUOC CONG  5239 - 81657 Chuyển tiền dong quoc cong.CT tu 1012893431 
2/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38439 CT tu 0011004262876 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/9/23 10.000 THAI VAN SON 5214 - 67124  
2/9/23 200.000 NGUYEN THI LE  5239 - 76220 NVH dong gop chut tam long.CT tu 0451000508577 
2/9/23 10.000 LUONG VAN HUAN 5212 - 61127  
2/9/23 10.000 NGUYEN HONG CUONG 5216 - 37959  
2/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31290 Quoc Khanh 02 09 .CT tu 9965822911 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/9/23 10.000 NGUYEN VAN VOT 5217 - 04639 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 LE NGUYEN QUOC BAO 5161 - 38587 Chuyển tiền qua MoMo
2/9/23 10.000 LE NGUYEN QUOC BAO  5218 - 48060  Chuyển khoản
2/9/23 200.000 NGUYEN TINH YEN 5090 - 35179 CT tu 0071001198891
2/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95331 Cac em khuyet tat.CT tu 1033800029 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
2/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 83469 vo chong QKHY ung ho quy bao tro tre tan tat VN
2/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77007 nguoi hieu hoc.CT tu 1030899967 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/9/23 12.345 VU DUC ANH   Chuyển tiền qua MoMo
3/9/23 55.555 NGUYEN KHAC DUY  5189 - 94063 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 67195 chuyen quy từ thiện
3/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5242 - 24127 Chuyển tiền.CT tu 0731000658154 
3/9/23 300.000 NGUYEN PHAN THANH NGAN  5243 - 23682 CT tu 0471000021786 
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 62103 Chuyển tiền từ thiện
3/9/23 10.000  LE DUC NGUYEN  5214 - 23630 Chuyển tiền
3/9/23 50.000 Oanh 5214 - 10005  
3/9/23 10.000 LE VAN THAI CHUONG  5161 - 19888 Chuyển tiền qua MoMo
3/9/23 10.000 CHAU MY THUAT 5219 - 81885 Chuyển khoản
3/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 60779 Chuc cac em binh an
3/9/23 10.000 DANG THUY DUONG  5215 - 49699  
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81725 cac chau.CT tu 0011004232659 
3/9/23 3.139 NGUYEN HUY HAI  5216 - 04068  
3/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 96052 QUY từ thiện
3/9/23 200.000 NGUYEN KIM THUY  5390 - 78990 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 DO TRONG DIEM  5216 - 83912  Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH TRUC 5219 - 75533 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 PHAM THI HANH VAN  5212 - 64562 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 TRAN THI THUONG  5218 - 64510 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 56399 Quỹ từ thiện
3/9/23 200.000 TRAN NGO THANH NHA  5387 - 57258  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 42406 ck từ thiện
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 36701 CHUYEN QUY từ thiện
3/9/23 200.000 HA THI SON  5216 - 30631 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN HONG THAO  5214 - 94504 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/9/23 10.000 BUI DUY KHANH  5017 - 81107 Chuyển khoản
3/9/23 300.000 TRAN HUYEN TRANG  5214 - 75989  Chuyển khoản VI TRE EM KHUYET TAT
3/9/23 23.456 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 07014 Ko co nhieu nhung chuc cac em vui ve
3/9/23 10.000 LE TIEN TUNG  5219 - 72804 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 72363 Quỹ từ thiện
3/9/23 200.000 DO THI THUAN  5214 - 57824 Chuyển khoản
3/9/23 200.000 DINH NGOC MANH LINH  5389 - 07020 Chuyển khoản
3/9/23 200.000 TRAN BICH SOAN  5390 - 06590 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 TRAN HOANG YEN  5245 - 55719 Chuyển tiền.CT tu 1018070753 
3/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 96131 Chuyển tiền quyên góp
3/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 96123 Chuyển khoản ung ho
3/9/23 200.000 HUYNH THI DIEU  5220 - 35268 Chuyển tiền
3/9/23 300.000 NGUYEN NGOC PHUNG  5388 - 94596 Chuyển khoản
3/9/23 200.000 HA BICH VAN  5216 - 32932  
3/9/23 200.000 THU TAM VO THI  5161 - 04650 Chuyển tiền qua MoMo
3/9/23 200.000 NGUYEN THUY LINH 5239 - 62135 Chuyển tiền.CT tu 1026254879 
3/9/23 200.000 chau thi kim dieu 5213 - 27538  
3/9/23 45.678 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 04447 Cua it long nhieu chuc cac e manh khoe
3/9/23 10.000 TONG MINH DAN  5216 - 96739 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH 5017 - 95453 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 HAN THI MY NA  5017 - 64840 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH HUE 5220 - 60859 Chuyển khoản
3/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57030 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/9/23 10.000 PHAN TIEN THANH  5078 - 55721 Quỹ từ thiện.CT tu 0071000599062
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 05924 Quy từ thiện
3/9/23 10.000 PHAM DANG NHU QUYNH  5212 - 57181  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5244 - 40888 Chuyển tiền.CT tu 1012708158 
3/9/23 10.000 DUONG VAN MANH  5245 - 38932 Chuyển tiền.CT tu 9862828428 
3/9/23 10.000 LY VAN DONG 5215 - 17465 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 LUU HAI NAM  5216 - 04925  
3/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HIEN 5215 - 00809  Chuyển tiền
3/9/23 10.000 PHAM THI PHUONG  5215 - 60028  
3/9/23 10.000 NGUYEN VAN THU  5216 - 57629  
3/9/23 10.000 HO THI THUAN  5245 - 32054 Chuyển tiền.CT tu 1035545132 
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 26113 Quỹ từ thiện
3/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5216 - 21527  
3/9/23 20.000 BUI THI LAN 5220 - 08099 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG LINH  5078 - 33856  Chuyển tiền.CT tu 0061000323775 
3/9/23 10.000 PHAM THAI HAU  5216 - 84705  
3/9/23 10.000 HOANG VAN NAM  5078 - 31995 Chuyển tiền.CT tu 1025597208 
3/9/23 2.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 81437 Ung ho tre em khuyet tat
3/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH 5215 - 67157 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGO THI THAO VY  5241 - 38217 Chuyển tiền.CT tu 0041000192532
3/9/23 10.000 HOANG THI HANG 5245 - 24611 Chuyển tiền.CT tu 0851000019338 
3/9/23 10.000 DAO ANH HAO  5078 - 29896 Chuyển tiền.CT tu 1018192984 
3/9/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5209 - 53197  
3/9/23 10.000 TRAN THI THIEN NGA  5017 - 41176 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 81042 Quỹ từ thiện
3/9/23 20.000 QUYET THI QUYEN 5219 - 38983 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 LE THI DIEU 5017 - 15306 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 HO THI OANH  5209 - 10870 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN THU HUYEN  5218 - 85246 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY NG  5219 - 83866 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN MY LE  5212 - 77353  
3/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 76163 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/9/23 20.000 HOANG THI THUY  5214 - 74947 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 DOAN THI SEN  5244 - 96923 Chuyển tiền.CT tu 9849063630 
3/9/23 10.000 TRAN VAN MA 5216 - 71936 Chuyển tiền chuyen quy từ thiện
3/9/23 20.000 Pham Hoai Huyen Anh 5214 - 69716  Chuyển tiền
3/9/23 20.000 DINH THI TRIEU MEN  5245 - 96251 Chuyển tiền.CT tu 0441003953312 
3/9/23 10.000 LY KHAC KIEU  5161 - 75869 Chuyển tiền qua MoMo
3/9/23 14.000 NGUYEN THI NGOC DUYEN  5240 - 29260 DUYEN DUYEN CT.CT tu 0531002539388 
3/9/23 10.000 Truong Nguyen Khanh Huyen 5213 - 58046 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUC 5245 - 95680 Chuyển tiền.CT tu 1025195025 
3/9/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5214 - 57005 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 LA THI THUY LINH  5215 - 56464 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 CAO THI THU HIEN  5212 - 56043 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 DIEU THI HONG THAO  5216 - 55916 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 55779 ung ho cac em
3/9/23 10.000 NGUYEN THI YEN  5219 - 55043 Chuyển khoản
3/9/23 20.000 NGO THI DUNG  5244 - 95320 Chuyển tiền .CT tu 0861000065304
3/9/23 10.000 NGUYEN THI NIEN  5161 - 75376 Chuyển tiền qua MoMo
3/9/23 20.000 PHUNG THI NGOC TUYET  5243 - 37612  Chuyển tiền.CT tu 0111000865533 
3/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5216 - 52885 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN THI HA CHANG 5078 - 99462  Chuyển tiền.CT tu 0341006948486 
3/9/23 10.000 DINH THU PHUONG 5243 - 37386 Chuyển tiền.CT tu 1024226325 
3/9/23 10.000 TUONG THANH TUAN  5220 - 46233 Chuyển tiền
3/9/23 10.000  Nguyen dac Tien 5213 - 45417  
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 42004 ck từ thiện
3/9/23 10.000 DO THI PHUONG ANH  5220 - 36196  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG  5215 - 23929 Chuyển tiền
3/9/23 20.000 PHAM DINH BIEN  5213 - 98975 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 DANG THI THANH THUY 5220 - 78303  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Thao  5216 - 70092 Thao chuyen 
3/9/23 10.000 TRAN THI VAN  5209 - 69852  
3/9/23 10.000 HOANG THI BICH  5217 - 68756 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 LE THI THU HUYEN  5215 - 66347 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 64353 TU TAM
3/9/23 10.000 LE THI NGOC VAN  5209 - 60649  quy tre em 
3/9/23 10.000 HOANG VAN NGUYEN  5219 - 55155  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGUYEN THANH VAN  5218 - 38664  
3/9/23 10.000 VU THI LOAN  5217 - 35368 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 HOANG VAN HUAN  5161 - 67561 Chuyển tiền qua MoMo
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 28487 Quỹ từ thiện 
3/9/23 10.000 PHAN MY DUNG  5239 - 92269 Quỹ từ thiện.CT tu 0381003151871 
3/9/23 10.000 DANG VAN NAM 5220 - 25266  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 LE DO NGOC AN  5240 - 94097 Chuyển tiền.CT tu 1033145446 
3/9/23 100.000 TRAN DANG KHOA 5390 - 78870 Chuyển khoản
3/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 76805 bt.CT tu 0371003872572 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
3/9/23 10.000 NGUYEN MINH TUNG  5209 - 23640  
3/9/23 100.000 NGUYEN THANH THUY  5213 - 87793  
3/9/23 10.000  NGUYEN VAN DINH  5242 - 93987 Chuyen quy từ thiện.CT tu 0551000325914 
3/9/23 10.000 LAM HUYNH HIEU  5212 - 57555 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5220 - 53342 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98661 Quỹ từ thiện 
3/9/23 10.000 NGUYEN VAN CAU 5212 - 95497 Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5245 - 65150 Quỹ từ thiện.CT tu 9358387868 
3/9/23 10.000 LE DUY LONG  5017 - 91190 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGUYEN THANH LAM  5243 - 82022 Chuyển tiền.CT tu 1030760185 
3/9/23 5.000 PHAM THI LINH  5214 - 13303  
3/9/23 10.000 BUI THU HUYEN  5219 - 04986  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 91308 Chuyen quy từ thiện
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 77021 ck tien từ thiện
3/9/23 55.555 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 57045 KMUX
3/9/23 20.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5213 - 64820 NGUYEN XUAN TRUONG 
4/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 90117 tinh nguyen.CT tu 1023913558 
4/9/23 10.000 NGUYEN TIEN DANH 5245 - 31328 Chuyển tiền.CT tu 0481000863490 
4/9/23 10.000 TRAN THIEN TUONG  5214 - 32208 Chuyển khoản
4/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83813 Tre em khuyet tat.CT tu 1025836932 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/9/23 10.000 LE MINH THO 5218 - 06658 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 VI VAN TUAN 5017 - 84654  
4/9/23 10.000 LE THI HUYEN TRANG  5213 - 75419 Chuyển khoản
4/9/23 10.000  NGUYEN THANH NHAT  5219 - 47785  Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI HUNG  5213 - 04222 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 69858 Quỹ từ thiện
4/9/23 10.000 NGUYEN DANH KHANG 5213 - 48040 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 CHANG VAN KINH  5240 - 24327 Chuyển tiền.CT tu 1022379895 
4/9/23 10.000 LAM THI MY DUYEN 5240 - 24217 Chuyển tiền.CT tu 1014157465 
4/9/23 10.000 NGO THANH QUOC  5244 - 89913 Ck từ thiện.CT tu 0271001005368 
4/9/23 10.000 TRAN HUU DANH  5215 - 90005 tran huu danh
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 73028 Quỹ từ thiện
4/9/23 10.000 TRAN HUYNH KHEM  5245 - 82035 Chuyển tiền.CT tu 9902122815 
4/9/23 10.000 TRAN THI THU HANG  5240 - 93023 Quỹ từ thiện.CT tu 1030297018 
4/9/23 10.000 VO THI MAI XIEM  5244 - 79429 Chuyển tiền.CT tu 1026551354 
4/9/23 20.000 Thao  5017 - 86404 Thao chuyen
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 79255 Ck từ thiện
4/9/23 10.000 TRUONG VAN TUAN  5217 - 17405 chuyen quy từ thiện
4/9/23 200.000 CHAU THI KIM DIEU  5243 - 94427 Chuyển tiền.CT tu 0671004141750 
4/9/23 200.000 LE THI DUYEN  5161 - 37039  Chuyển tiền qua MoMo
4/9/23 300.000 LE THI PHUONG  5387 - 14312  Chuyển khoản
4/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 88124 Vi tre em ngheo
4/9/23 200.000 Pham thi thu huong 5209 - 86646 quyên góp
4/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 84533 quyên góp CHO trẻ khuyết tật
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 82993 Chuyen quy từ thiện
4/9/23 10.000 Dat Minh Khieu 5220 - 82271 Chuyển tiền
4/9/23 100.000 AN HUYEN TRANG  5240 - 83229 quyên góps.CT tu 1035275411 
4/9/23 200.000 THU TAM VO THI 5161 - 36118 Chuyển tiền qua MoMo
4/9/23 200.000 HA THI SON  5209 - 70814 Chuyển khoản
4/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 01531 Chuyển tiền quyên góp
4/9/23 100.000  AN HUYEN TRANG  5078 - 36913 quyên góp.CT tu 1035275411
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 55273 chuyen ung ho cac be 
4/9/23 10.000 NGUYEN VAN TUYEN  5244 - 67269 Chuyển tiền.CT tu 1017527687 
4/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 18214 Chuyen quy từ thiện 
4/9/23 20.000 LUC DUONG LIEU  5217 - 07504 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 DANG VAN BINH  5214 - 80365 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI DAO 5214 - 35057  Chuyển tiền
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 25518 Quỹ từ thiện
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 15728 Quy tre 
4/9/23 10.000 VAN DINH TUAT 5209 - 08115 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 Dang Anh Thu 5213 - 76716 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 LE THI NGA  5218 - 46857 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 35245 Quỹ từ thiện 
4/9/23 10.000 PHAN THI NGOC  5215 - 09065 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 LE THI VAN  5218 - 92750 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 VO THI BACH TUYET  5209 - 72581 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 PHUNG PHU CUONG  5212 - 56589 Chuyển tiền
4/9/23 25.000 ADMINVIETNET  5161 - 21316 ung ho tre em khuyet tat
4/9/23 10.000 PHUNG THI THUY  5217 - 40473 Chuyển tiền
4/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33552 Toi xin duoc huu duyen gui tam long. Toi xin kinh chuc to chuc va cac em binh yen.
4/9/23 10.000 PHAM THI YEN  5240 - 58870 Chuyển tiền.CT tu 0831000062062
4/9/23 10.000 NGUYEN DUC HIEU 5241 - 57909 Chuyển tiền.CT tu 1014254882 
4/9/23 10.000  PHAM NGOC HOANG  5213 - 74764 Chuyển tiền
4/9/23 20.000 TRAN THI MONG THOA  5212 - 68098 thiện nguyện trẻ khuyết tật
4/9/23 10.000 NGUYEN TRUNG DUNG 5240 - 54233 Chuyển tiền.CT tu 1028244156
4/9/23 10.000 NGUYEN KIEU OANH  5217 - 49223 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 HO SY NGOC 5209 - 45871 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 DOAN THI HUONG  5209 - 21997 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN VAN HIEP  5216 - 00528 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THUY TIEN  5017 - 82082  
4/9/23 10.000 NGUYEN VAN KHIEM 5212 - 62649  
4/9/23 10.000 PHAM THANH NGAN  5220 - 61359 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN HOANG SANG  5217 - 48846  Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI Y  5216 - 21870 Chuyển khoản
4/9/23 20.000 KHONG THI HOA 5215 - 13863 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 TRAN NHAT LY 5212 - 08897 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 BUI THI HANG 5220 - 01582 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 LE THI PHUONG 5161 - 08728 Chuyển tiền qua MoMo
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 89861 Quỹ từ thiện
4/9/23 20.000 NGUYEN THI THAM  5213 - 85753 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76253 Thuong chuyen 
4/9/23 10.000 VO THI NGOC LAN  5161 - 07913 Chuyển tiền qua MoMo
4/9/23 10.000 PHAM THI PHAN  5017 - 71300 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM XUYEN  5212 - 62357 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 VU THI QUYNH 5215 - 60179  
4/9/23 10.000  DO THI THU TRANG  5218 - 51619 Chuyển tiền
4/9/23 20.000 NGUYEN BICH TUYEN  5213 - 48095 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 PHAM THI HOA  5219 - 46611  
4/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG 5220 - 45351 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 VU THI THUY HOI 5220 - 44007 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI TINH  5215 - 36575 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 Bui Ke Truyen  5216 - 27500 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI LUYEN  5239 - 32574 Chuyển tiền.CT tu 1022915266
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 15544 ck từ thiện
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5209 - 13684  
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THU  5212 - 10177 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 CAO THI NGAN HANH  5217 - 09902 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5218 - 08256 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 LE THI DUNG  5212 - 07905 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 PHAM THI HANG  5217 - 07196 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN HONG DUYEN  5214 - 04606 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5216 - 04286 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG THAM  5217 - 04115 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI LAN HANH  5219 - 02566  Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THU HANG  5214 - 02458 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI TINH  5212 - 02372 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 TRAN THI THUY KIEU  5220 - 01460  Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI MY LINH  5209 - 01059  Chuyển khoản
4/9/23 10.000 Nguyen loan 5217 - 99941  
4/9/23 10.000 TRAN THI TAM 5216 - 99909 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 HA THI THU HA 5217 - 99248 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN BICH NGOC  5017 - 97226 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI TRANG  5218 - 96414  Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI PHU 5017 - 95485 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 DANG THI TUYET 5242 - 45443 Chuyển tiền.CT tu 0721000591848 
4/9/23 10.000 .DANG NGUYEN NGHI THU  5213 - 71660  
4/9/23 20.000 TRAN THI LE THU  5216 - 59002 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 Tran Gia Thi  5218 - 56650 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 TON NU THU HA  5215 - 46480 Chuyển tiền
4/9/23 10.000  NGUYEN VAN LAI  5244 - 97985 Chuyen quy từ thiện.CT tu 1962330083 
4/9/23 15.000 TRAN THI TRA MY  5215 - 10001 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 nguyen hoang ha 5214 - 98634  
4/9/23 15.000 VU THI HANG 5241 - 29628 Chuyển tiền.CT tu 0781000449892 
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 79803 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 75685 OK
4/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYET HONG 5241 - 28307 Chuyển tiền.CT tu 1031011745
4/9/23 10.000 TRAN THI KIM THOA  5212 - 65543 Chuyển khoản
4/9/23 20.000 TRAN THI THU HUYEN  5216 - 64240  
4/9/23 10.000 BUI NGOC DUC  5209 - 45532 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5241 - 24545 Quỹ từ thiện.CT tu 1027413573 
4/9/23 10.000 PHAM THI MY LINH 5220 - 14749  
4/9/23 10.000 PHAM VAN THUYET  5215 - 29685 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN NGOC LOI 5214 - 22760  
4/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 38135 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
4/9/23 10.000 HA VAN DAN 5217 - 98533 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 PHAM VAN TU  5219 - 82602 Chuyển tiền
4/9/23 10.000  DUONG THI THANH  5078 - 34698 thiện nguyện.CT tu 0011001393238 
4/9/23 10.000 Ngoc nu chuyen 5217 - 90783  
4/9/23 10.000 DOAN THI THUY HANG 5214 - 75871 Chuyển khoản quy từ thiện
4/9/23 10.000 PHAM THI MY LINH  5215 - 71771  
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 71437 Quỹ từ thiện
4/9/23 10.000  LE THI DIEU HIEN  5240 - 81313 Quy từ thiện.CT tu 0011003594104
4/9/23 10.000 .PHU THI THU HUONG  5212 - 70164 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 DUONG TRUONG DIU TRANG  5217 - 69270  
4/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 76569 Quỹ từ thiện
4/9/23 2.468 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 92790 tre em ngheo.CT tu 1015272304 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84266 .m.CT tu 9879577109 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/9/23 100.000  TRAN NHAT DUOC  5241 - 59135 ung ho quy tre em khuyet tat.CT tu 0481000727332 
5/9/23 10.000  HOANG THI THUY QUYNH 5215 - 97637 Chuyển tiền
5/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 31960 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31621 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0931004182700 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 08554 Quỹ từ thiện 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 99108 Quỹ từ thiện 
5/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 79059 quyên góp
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 60567 QUY từ thiện
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 20539 Quỹ từ thiện 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 09840 Quỹ từ thiện 
5/9/23 10.000 HUYNH NGOC THOM 5216 - 85926 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/9/23 10.000 VO THI TAM  5213 - 54502 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGUYEN THI ANH TUYET  5078 - 92767  Chuyển tiền.CT tu 0341007134442 
5/9/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5241 - 67813 Mong an yen cho cac con.CT tu 1015944765 
5/9/23 10.000 LUU VAN TRIEU  5215 - 24483 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 KIM THI SO PHI 5161 - 04414 Chuyển tiền qua MoMo
5/9/23 200.000 LA THI MY HANH  5239 - 61164 Chuyển tiền .CT tu 0561000589333
5/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5161 - 04014 Chuyển tiền qua MoMo
5/9/23 200.000 NGUYEN HUU MY 5240 - 66897 Chuyển tiền.CT tu 0271000290157 
5/9/23 10.000 NGUYEN HUYNH SON 5219 - 02995  
5/9/23 10.000 TRAN VAN XUYEN  5220 - 96543 Chuyển khoản
5/9/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG 5078 - 86260 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 32930 Ck từ thiện 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 04517 Chuyển tiền lien ngan hang
5/9/23 10.000 DAO THI MEN  5219 - 83798 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 TRAN THANH HUAN  5244 - 41610 Chuyển tiền.CT tu 1039207068 
5/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 74047 sv.CT tu 1016746509 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/9/23 10.000  NGUYEN THANH TUNG  5220 - 09487 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 PHAM VAN HA 5217 - 97506 Chuyển tiền
5/9/23 200.000 NGUYEN HUU MY 5078 - 70833 Chuyển tiền.CT tu 0271000290157 
5/9/23 200.000 TRAN THI LE THU 5239 - 44678  Chuyển tiền.CT tu 0121000826271 
5/9/23 200.000 LE TUAN ANH  5241 - 49735 Chuyển tiền.CT tu 1022175266 
5/9/23 200.000 Nguyen hoa 5217 - 62831 ck khuyet tat vn
5/9/23 200.000 TRAN THI NGA  5189 - 02684 Chuyển khoản
5/9/23 200.000 QUACH THI TUYET 5213 - 58027 Chuyển khoản
5/9/23 200.000 BUI THI BICH HONG 5240 - 48885 Chuyển tiền.CT tu 0101000036552 
5/9/23 200.000  TRAN THI PHUONG CHI  5219 - 43238 Chuyển tiền
5/9/23 200.000 DO THI THANH THUY  5387 - 94576  Chuyển khoản
5/9/23 200.000 TRAN THI TUYET NHI  5240 - 47800 Chuyển tiền.CT tu 0231000660155 
5/9/23 300.000 NGUYEN THI MO  5189 - 93123  Chuyển tiền
5/9/23 200.000 NGUYEN THI THUY EM  5217 - 36599 Chuyển khoản
5/9/23 200.000 LUONG THI ANH TUYET  5218 - 33296  Chuyển tiền
5/9/23 200.000 HOANG THI THAM 5387 - 90878 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 31790 Quynh nhu ck
5/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 31633 Ck quyên góp
5/9/23 300.000 PHAM THI ANH DUONG  5388 - 89810 Chuyển khoản
5/9/23 200.000 .PHAM THI HANH 5078 - 66714 Chuyển tiền.CT tu 0831000053620 
5/9/23 300.000 LE THI DUYEN 5161 - 89556 Chuyển tiền qua MoMo
5/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 27463 Vi tre em ngheo khuyet tat viet nam 
5/9/23 200.000 DINH THI THOA 5243 - 55611  Chuyển tiền.CT tu 1020702716 
5/9/23 200.000 NGUYEN THI TUYET HUONG 5388 - 85440 Chuyển khoản
5/9/23 300.000 LE LY HUNG 5217 - 15563  
5/9/23 10.000 Linh 5017 - 06176 Linh chuyen 
5/9/23 46.272 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 90044 Ung ho toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ungho
5/9/23 20.000 TA THI ANH 5214 - 25993 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGO VAN DIEN  5243 - 46582 CT tu 0111000187421 
5/9/23 10.000 DO VAN TUAN  5209 - 27993 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN HONG ANH  5209 - 14626 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGO VAN DIEN 5245 - 97896 CT tu 0111000187421 
5/9/23 10.000 TRAN THANH KHOI  5217 - 01267 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG GAM 5241 - 27013  Chuyển tiền.CT tu 1020787630
5/9/23 10.000 HOANG THI LAM TRANG 5219 - 44206 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN THI UT  5017 - 27042 Chuyển khoản
5/9/23 20.000 DINH TRUNG NHI 5220 - 02254  
5/9/23 20.000 P nhai  5213 - 83705 P nhai chuyen
5/9/23 10.000 TRAN HUYNH TU 5209 - 75520 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 67937 từ thiện
5/9/23 10.000 NGUYEN NGOC KIEN 5161 - 73578  
5/9/23 10.000 LE HO THANH MAI  5213 - 41965 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 LE DINH QUY 5213 - 33091  
5/9/23 10.000 PHAN THI THU HUONG  5219 - 20578 Chuyển khoản
5/9/23 20.000 VU THI NHUNG  5240 - 98140 Chuyển tiền.CT tu 0011004308503
5/9/23 10.000 NGUYEN THUY VI  5220 - 10082 Chuyển tiền
5/9/23 20.000 NGUYEN THI PHUONG  5209 - 60777 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN HONG TRUC  5217 - 57663  Chuyển khoản
5/9/23 10.000  HOANG THI HUE 5219 - 44612 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUONG  5215 - 39384 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 42866 Quỹ từ thiện
5/9/23 10.000 BUI VAN DUY 5244 - 72209 Chuyển tiền.CT tu 0351001037646
5/9/23 10.000 LE THI HIEN  5209 - 93445 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGUYEN THI MY TRINH  5216 - 60102 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN THI LE HANG  5218 - 57763 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5213 - 48013 Chuyển khoản
5/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82864 giup do hoan canh kho khan.CT tu 1012590850 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/9/23 10.000 PHAM MY LINH 5213 - 33266 Chuyển khoản
5/9/23 20.000 LE THI HA  5216 - 26350 Chuyển tiền
5/9/23 20.000 TAGIANG 5215 - 21373 Chuyển khoản ung ho tre em khuyet tat VN
5/9/23 10.000 NGUYEN THI KIEU MY  5209 - 12877 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 TRAN BICH TRINH  5214 - 11657 quy từ thiện
5/9/23 20.000 NGUYEN THI MEN  5245 - 63407 Chuyển tiền.CT tu 1022883297 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 02329 Quỹ từ thiện 
5/9/23 10.000 TRAN THI HUE 5244 - 62427  Chuyển tiền.CT tu 9965062225 
5/9/23 20.000 LE THI OANH 5239 - 69441 Chuyển tiền.CT tu 1015208008
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 73659 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật ngan hangVCB
5/9/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5218 - 64626 Chuyển khoản vi quy tre em khuyet tat vn
5/9/23 10.000 NGUYEN THI CHUYEN  5212 - 64586  
5/9/23 10.000  BACH NGOC THANH  5218 - 56953 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 MA THI LOAN 5216 - 55806 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGO THI OANH 5215 - 46769 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 VU THI TAM 5220 - 45989  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/9/23 10.000 .HOANG THI TUYET MAI 5242 - 80180 CT tu 0311000716019 
5/9/23 10.000 NGUYEN MINH NGHIEM  5217 - 27087  Chuyển tiền
5/9/23 10.000 .LE DANG NGOC TU 5216 - 12072 Chuyển khoản
5/9/23 20.000 TRAN THI KHANH LINH  5209 - 11814  
5/9/23 10.000 HOANG THI TAM  5242 - 77979 Chuyển tiền.CT tu 1013214615 
5/9/23 10.000 NGUYEN THI YEN LY  5216 - 94935 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 DAO THI THOM  5017 - 93204 Chuyển khoản
5/9/23 20.000 LE THI NGAN 5218 - 92486 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 TRAM THI HONG NHI  5242 - 77627 Chuyển tiền quy tre em khuyet tat.CT tu 0181003392805 
5/9/23 10.000 TRINH THI MAI LINH  5241 - 68701 Chuyển tiền.CT tu 9788062922 
5/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN ANH  5213 - 88544 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGO THI NGAN 5212 - 87611 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5219 - 86275 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN THI HA GIANG  5216 - 86108  Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN THU HUYEN  5216 - 84745  Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 84477 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 VO THI KIM THUY 5209 - 83950 Chuyển khoản
5/9/23 20.000 DUONG THI VAN 5216 - 83279 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 PHAM THI QUY  5017 - 82775  
5/9/23 10.000 NGUYETTHAI 5212 - 82717  
5/9/23 10.000 DAO THI THUY TRAM  5239 - 62367 Chuyển tiền.CT tu 9333896989 
5/9/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5215 - 81752  
5/9/23 10.000 LE THI NGA  5209 - 80134 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN THUC ANH  5239 - 62113 Chuyển tiền.CT tu 0101001258976 
5/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG 5239 - 62085 Chuyển tiền.CT tu 1017275707 
5/9/23 10.000 HUYNH TRA GIANG 5245 - 54288 Chuyển tiền.CT tu 1015051482 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45997 Quỹ từ thiện
5/9/23 10.000 TRAN THANH BAO NGOC 5245 - 52301  Chuyển tiền.CT tu 0621000459119 
5/9/23 10.000 DAO DUC NAM  5220 - 12685 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 PHAM VAN HUNG 5078 - 59363 Chuyển tiền pham van hung.CT tu 0351000812278 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 84441 Chuyển tiền lien ngan hang
5/9/23 10.000 PHAM THANH HANG  5161 - 46280 Chuyển tiền qua MoMo
5/9/23 10.000 DAO THI THUY 5217 - 65772 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 PHAN TRUNG SON  5209 - 62923 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGUYEN VAN QUANG 5216 - 59448  
5/9/23 10.000 DANG THI THANH HUONG  5215 - 50017 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 DANG THANH NHAN  5215 - 47830 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 TRAN THI THUY 5215 - 47604 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 VU THI THUY HANG  5220 - 43929 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 TRAN THANH HUYEN  5209 - 41496  
5/9/23 20.000 NGUYEN THI DIEM NHI  5239 - 52423 Chuyển tiền.CT tu 0271001059268 
5/9/23 10.000 LY THI COI 5209 - 34559 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 Nguyen thi my le 5214 - 30525  
5/9/23 10.000 PHAM THI THU HIEN  5217 - 30179 Chuyển tiền
5/9/23 20.000 PHAM MINH THUONG  5212 - 29789 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 LO THI ANH THU  5209 - 18419 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 PHAM THE CUONG  5213 - 00980  
5/9/23 10.000 LY VAN HIEU 5241 - 55856  Chuyển tiền.CT tu 9336117553
5/9/23 10.000 .PHAM THI THUY 5213 - 86920 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 BUI THI THIEP  5209 - 33682 Chuyển khoản
5/9/23 10.000 NGUYEN HONG OANH  5215 - 31161 Chuyển khoản chuyen quy vi nguoi ngheo
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 66187 ck từ thiện
5/9/23 10.000 VU THI LUA  5215 - 67531 Chuyển khoản từ thiện
5/9/23 10.000 NGUYEN THI CHINH  5219 - 60678 Chuyển khoản
5/9/23 10.000  LE VAN TRUNG  5244 - 26029 ck từ thiện.CT tu 1012919522
5/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24006 tre em khuyet tat.CT tu 0491000045135 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/9/23 10.000 UONG DINH DAI  5214 - 76172 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 PHAM THI KIM MAI 5239 - 27915 Chuyển tiền.CT tu 0381000372989 
5/9/23 10.000 HA THI HAI HA  5245 - 99052 Chuyển tiền.CT tu 0491000069930 
5/9/23 10.000 TRAN THI MAI HUONG  5161 - 26175 Chuyển tiền qua MoMo
5/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 26166 Giup do cac em nho kho khan
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 75371 Chuyen quy từ thiện
5/9/23 10.000 TRAN THI UYEN NHI 0019 - 01670 Chuyển tiền
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 51356 Quỹ từ thiện
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 49668 Quỹ từ thiện
5/9/23 10.000 HA HUU LOI 5161 - 20181 Chuyển tiền quy từ thiện tre em a
5/9/23 10.000 DANG VAN DINH 5017 - 82423  Chuyển khoản
5/9/23 20.000 HOANG THI HA  5214 - 36335 Chuyển tiền
5/9/23 90.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50439 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/9/23 100.000 NGUYEN XUAN SON Quan 7 5090 - 41299 CT tu 0371003907540 toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
5/9/23 8.000 DANG LE VAN HUU 5245 - 56042 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
5/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32223 binhthuong.CT tu 1037578869 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
5/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27240 ung ho.CT tu 0421000512426 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
   
6/9/23 20.000 NGO DANG DUNG 5220 - 50850  Chuyển tiền
6/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86927 ủng hộ quy.CT tu 0381000364669 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84698 binh thuong.CT tu 1033031938 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 200.000 Gia dinh Phuong Hai 5387 - 76159 Gia dinh Phuong Hai ủng hộ
6/9/23 10.000 TRUONG THI THU THAO  5215 - 43969 Chuyển tiền
6/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 33010 Dong gop quy
6/9/23 10.000 NGUYEN VAN KHANH  5216 - 80008 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 PHAM VAN LUONG  5213 - 73439 Chuyển tiền
6/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58192 chuc cac em hanh phuc.CT tu 1020511924 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 10.000 NGUYEN THI HAO  5240 - 49124 Chuyển tiền.CT tu 1022642551
6/9/23 50.000 VO THANH TAI  5218 - 99644 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN VAN VY 5209 - 92416 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 87814 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 DAO THI MINH 5213 - 36056  
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 34601 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 NGUYEN PHONG HAO  5218 - 87091 Chuyển tiền từ thiện
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 68167 Quỹ từ thiện
6/9/23 200.000 LE THI HONG YEN 5220 - 24045 gop200
6/9/23 10.000  TRAN THI TRA MY 5017 - 18202  Chuyển tiền
6/9/23 200.000 NGUYEN THI HAI  5217 - 97913 Chuyển khoản
6/9/23 300.000 NGUYEN THI HA DIEU  5389 - 97783 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 61817 quy từ thiện
6/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 30216 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 200.000 BUI THI CAM  5017 - 12145 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH  5017 - 10580 Chuyển khoản
6/9/23 200.000 PHAM THI HIEN  5215 - 87623 Chuyển tiền
6/9/23 200.000 BUI THI KIM THOA  5214 - 77613  Chuyển khoản
6/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 47993 ủng hộ cac em
6/9/23 200.000 TRAN THI THOM  5390 - 45666  ủng hộ trẻ em khuyết tật Việt Nam
6/9/23 300.000 DO THI THANH THUY  5189 - 41309  Chuyển khoản
6/9/23 200.000 BUI THI BICH HONG  5078 - 25561 Chuyển tiền.CT tu 0101000036552 
6/9/23 200.000 Vu Thi Mai Phuong  5216 - 50306 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/9/23 200.000 NGUYEN THI TUYET HUONG 5387 - 35320 Chuyển khoản
6/9/23 200.000 LE THI YEN LY  5220 - 26914 Chuyển khoản
6/9/23 200.000 DANG THI MINH HIEN  5245 - 87606 Chuyển tiền.CT tu 0781000439558 
6/9/23 200.000 TRAN THI NGA  5389 - 27179  Chuyển khoản
6/9/23 200.000 NGUYEN THI THUY EM  5017 - 02729 Chuyển khoản
6/9/23 200.000 VO NGOC KIM LOAN 5245 - 85959 tham gia quyên góp.CT tu 1020123948 
6/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 99919 VI TRE EM NGHEO KHUYET TAT Việt Nam 
6/9/23 200.000  DANG THI NHU NU  5017 - 94194 Chuyển tiền
6/9/23 200.000 NGUYEN THI DUNG  5214 - 93338 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 DANG THI GIANG  5215 - 85441 Chuyển tiền
6/9/23 200.000 LA THI MY HANH 5245 - 84617  Chuyển tiền.CT tu 0561000589333 
6/9/23 200.000 NGUYEN HUU MY  5239 - 91925 Chuyển tiền.CT tu 0271000290157 
6/9/23 200.000  TRAN THI PHUONG CHI  5212 - 74310 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM TUNG  5215 - 39211  
6/9/23 10.000 VAN THI NHU HUONG  5209 - 92852  
6/9/23 50.000 NGO THI THU PHUONG 5215 - 75276  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY DIEM  5212 - 17607 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 DANG NGUYEN LAN HUONG 5161 - 28775  Chuyển tiền qua MoMo
6/9/23 10.000 NGO TUAN ANH 5212 - 98028  
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 42366 Quỹ từ thiện 
6/9/23 10.000 MA THI THANH XUAN  5244 - 66657 quy từ thiện.CT tu 0121000671133 
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 39718 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 20434 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 18679 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG 5220 - 15182  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 HOANG HUU AN  5218 - 14783 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 08864 ck từ thiện
6/9/23 10.000 NGUYEN DUY TAN  5218 - 78881 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGO THI MINH HONG  5212 - 15971 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 HOANG VAN TRUYEN 5214 - 05396 Chuyển khoản
6/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 03917  
6/9/23 10.000 KHUAT THANH KIEN  5214 - 10883  
6/9/23 40.000 NGUYEN THI NGUYET  5209 - 01715  gui chuyen tlieu 
6/9/23 10.000 NGUYEN THAO LINH  5216 - 99656 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 DO THI THU THAO  5212 - 61315 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG NGOAN  5241 - 60750  Chuyển tiền.CT tu 1016016622 
6/9/23 10.000 NGUYEN THI HOAI NA  5240 - 60207  Chuyển tiền.CT tu 0411000670159 
6/9/23 10.000 HOANG THI YEN  5215 - 45578 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 TRINH THI THUY 5017 - 36592 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 TRINH THI HANG  5215 - 33548 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 TRAN THI MAI PHUONG 5017 - 98680  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 84848 ck từ thiện
6/9/23 10.000 TRINH THI THUY  5218 - 60720 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 LE NGOC DAM  5078 - 42118 Chuyển tiền.CT tu 0631000518897
6/9/23 10.000 TRINH THI BICH  5219 - 52328 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 BUI THI MONG  5209 - 46375 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/9/23 10.000 LE THI DUYEN  5240 - 52838 Chuyển tiền Quỹ từ thiện.CT tu 0151000443007
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 34841 Quỹ từ thiện
6/9/23 20.000 HUYNH VAN DIEN  5215 - 28937 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 27743 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 TRINH THI THUY  5215 - 15579 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 LO VAN LOI 5215 - 97658  
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 80115 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 LE THI PHI YEN  5242 - 57369 Chuyển tiền.CT tu 1029390072 
6/9/23 10.000  TRAN THANH PHONG  5209 - 69422 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 Nguyen Thanh Binh 5214 - 58875 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY HUONG  5219 - 51051 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 LE THI VI VI  5220 - 50862  
6/9/23 10.000 LUONG THI THANH THUY 5241 - 46536 từ thiện.CT tu 0651000798898
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 48175  
6/9/23 20.000 NGUYEN THI NGOC DIEM  5213 - 45080 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 DO THI THUY  5017 - 35710 Chuyển khoản
6/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30468 ủng hộ quy.CT tu 0721000518221 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HUYEN  5213 - 25358  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN ANH  5240 - 44887 Chuyển tiền.CT tu 0721000573835 
6/9/23 10.000 NGO TUAN DUONG  5239 - 39024 Ck từ thiện.CT tu 0341000643561 
6/9/23 10.000 TRAN THI QUYNH GIAO  5161 - 03009 Chuyển tiền qua MoMo
6/9/23 10.000 DINH THI BICH THAO  5215 - 10766 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
6/9/23 10.000 PHAM THI KIEU OANH  5219 - 00232  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 PHAM THI THAM  5217 - 99254 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 RO CHAM DIEN  5218 - 97854 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 DANG THI TINH  5220 - 97796  
6/9/23 10.000 BUI THI HOA  5219 - 97699  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 PHUNG THI THU AN 5218 - 96267  
6/9/23 10.000 NGO THI THANH  5219 - 95106 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 94803 CK
6/9/23 10.000 HA THI THUYET 5212 - 94667 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 94330  
6/9/23 10.000 KIEU THI KIM YEN 5017 - 94019  
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 92831 Chuyển tiền lien ngan hang
6/9/23 10.000 NGUYEN THI BICH NGUYET  5214 - 92092 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/9/23 10.000 TRA THI ANH THU  5242 - 51446 CT tu 0041000968223 
6/9/23 10.000 NGUYEN HANH DIEM  5220 - 90353 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 TRAN THI HANG NGA  5212 - 69232 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 HUYNH HONG DAN  5017 - 44532 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 PHAM THI NGOAN 5241 - 39112 Chuyển tiền.CT tu 0591000374910 
6/9/23 10.000 NGUYEN DINH CANH  5218 - 38012 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5213 - 20866 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN DAO THU NGA  5220 - 12152  
6/9/23 10.000 LY THI MAI  5241 - 35884 Chuyển tiền.CT tu 0821000160049
6/9/23 50.000 DINH TRAN TUAN LINH  5017 - 69607  ủng hộ
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 68414 chuyen từ thiện
6/9/23 10.000 Son Thi My Truong  5213 - 62928  
6/9/23 10.000  PHAM THI BICH 5017 - 60309 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 VO THI THANH THAO  5216 - 54520 909708.060923.124843.VCB;0011003814022;VO THI THANH THAO Chuyển khoản
6/9/23 10.000 PHAN THI THOM  5220 - 53533 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THU  5218 - 52484 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 PHAN THI TAM 5209 - 42901 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 TRINH THI YEN  5214 - 42538 Chuyển tiền
6/9/23 20.000 NGUYEN THI LINH  5161 - 94213 Chuyển tiền qua MoMo
6/9/23 10.000 Tran Kim Khang 5215 - 38654 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 LE DO ANH HONG  5243 - 41296 Chuyển tiền.CT tu 1027059680 
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HA  5214 - 36145  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 20621 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY TIEN 5218 - 12241  
6/9/23 10.000 TRUONG VAN NINH  5243 - 38267 Chuyển tiền.CT tu 1020324861 
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 85474 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM THOA 5243 - 37813  Chuyển tiền.CT tu 1029517885
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 82489 quy từ thiện
6/9/23 10.000 LY THI NHAN 5217 - 78306  Chuyển khoản
6/9/23 10.000 Pham Dinh Thanh Tung 5214 - 75684  
6/9/23 10.000 NGUYEN VIET QUOC  5217 - 72506 Chuyển khoản
6/9/23 10.000  LY VAN BA  5078 - 83277 Quy tre em quyet tan.CT tu 1033868000 
6/9/23 10.000 NGUYEN VAN THINH  5214 - 05349 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU 5216 - 03513  
6/9/23 10.000 HOANG VAN TRUONG 5243 - 30454  Chuyển tiền.CT tu 9968591850 
6/9/23 10.000 DINH CONG SU  5217 - 44352 Chuyển khoản
6/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 77214 quy chung.CT tu 0011000056593 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 10.000 NGUYEN LAM PHUONG 5220 - 27677  
6/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM BA  5243 - 27862 long ủng hộ.CT tu 9336445254 NGUYEN THI KIM BA 
6/9/23 20.000 PHAM THI TUYET  5245 - 83140 Chuyển tiền.CT tu 0341007170131 
6/9/23 10.000 NGUYEN QUANG DAO  5219 - 82273 Chuyển khoản
6/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 69860 ok.CT tu 1024365745 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 10.000 Nguyen van huy 5217 - 35712  
6/9/23 20.000 BUI VAN HIEU 5161 - 77385  
6/9/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 5209 - 01350  
6/9/23 10.000 Ngo Tien Luan 5213 - 79687  
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 11351 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 07079 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG  5239 - 78405 Chuyển tiền.CT tu 0771000575780 
6/9/23 10.000 VUONG TRI TAI  5219 - 84175 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 TRAN THI THAO  5240 - 83304 Quỹ từ thiện.CT tu 1014448964 
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 74209 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 72389 Quỹ từ thiện
6/9/23 10.000 DOAN THI MY SIN 5220 - 68615  Chuyển khoản từ thiện
6/9/23 10.000 HOANG VAN LOAN  5017 - 65899 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 LY THI NHAN  5017 - 63636 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 NGUYEN THI TRA GIANG 5161 - 70560 Chuyển tiền qua MoMo
6/9/23 10.000 TRAN QUOC TAI  5017 - 90644 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 TRAN VAN LAP  5212 - 82747 Chuyển khoản
6/9/23 10.000 DANG VAN PHUONG  5240 - 74852 Chuyển tiền.CT tu 0061000336151
6/9/23 10.000 LY TRUNG HAU  5239 - 64520 CT tu 1036092694 
6/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29970 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
6/9/23 200.000 TRAN THUY LINH 5009 - 21239 GUI CAC EM
6/9/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET  5240 - 55979 Chuyển tiền .CT tu 0281000612011 
7/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24418 Kho khan.CT tu 0031000335477 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 49190 Mong cac em luon khoe manh binh an 
7/9/23 20.000 NGUYEN VAN THANH  5214 - 06413 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88026 moi hc.CT tu 0581000766720 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 120.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83737 trẻ em khuyết tật.CT tu 1025082619 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81428 từ thiện.CT tu 1028566988 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 81046 Quỹ từ thiện 
7/9/23 200.000 NGUYEN THI HAI  5219 - 41602 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 27132 Quỹ từ thiện 
7/9/23 300.000 TRINH THI HUYEN 5215 - 96739 TRINH THI HUYEN chuyen 
7/9/23 10.000 NGUYEN HUU BINH 5218 - 93765 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 BUI HUY VAN 5209 - 58439 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 24700 Quỹ từ thiện
7/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 18004 hachau ủng hộ trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 15882 Quỹ từ thiện
7/9/23 10.000 THAI THI NGOC THUY  5241 - 77294 Quỹ từ thiện.CT tu 0381000520783 
7/9/23 10.000  HOANG XUAN QUANG  5214 - 86087 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50233 Sinh vien binh thuong.CT tu 1019905873 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 200.000 NGUYEN THI HIEN  5387 - 42405 NGUYEN THI HIEN 
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 22084 Quỹ từ thiện
7/9/23 200.000 CAO TUYET TRINH 5189 - 32267  
7/9/23 200.000 HA NGUYEN HOAI THUONG 5189 - 15839 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 Le Kim Yen 5219 - 68098 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42599 binhthuong.CT tu  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 200.000 TRUONG THI ANH  5219 - 43331 Chuyển tiền
7/9/23 200.000 HUYNH THI TU  5220 - 41243 Chuyển khoản
7/9/23 300.000 CAO THI KIM ANH  5213 - 38189 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 pham song hoi 5209 - 38165  
7/9/23 10.000 trongtan 5220 - 37531 Chuyển tiền
7/9/23 200.000 NGUYEN THI KIM DANG 5078 - 40870 Chuyển tiền.CT tu 0091000635230 
7/9/23 200.000 NGUYEN THI VAN HA  5390 - 95311 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 NGUYEN THUY LINH  5389 - 94447 Chuyển tiền
7/9/23 200.000 LE THI MAI  5389 - 90907 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 BUI THI KIM THOA  5017 - 23765 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 PHAM THI HAT  5388 - 89517 Chuyển khoản
7/9/23 300.000 THI LUOM  5241 - 64667 Chuyển tiền.CT tu 1023645098 
7/9/23 200.000 LE THI HA 5388 - 89009 Chuyển tiền
7/9/23 300.000 LE THI YEN LY  5212 - 19892 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5189 - 88858 Chuyển tiền
7/9/23 300.000  HOANG THI THANH THUY  5219 - 19669  Chuyển tiền
7/9/23 200.000 CHU THI THEM  5390 - 85599 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 09314 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 200.000 TRAN THI THOM 5189 - 83668 Chuyển tiền ủng hộ
7/9/23 200.000 PHAM HOANG DAT  5218 - 05465 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGUYEN LE TUYET NHUNG  5219 - 03530 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 TRAN YEN VI  5240 - 56009 Chuyển tiền.CT tu 1028117478 
7/9/23 20.000 NGUYEN VAN THANG  5017 - 93252  Chuyển khoản
7/9/23 5.000.000 DAN NHIEN 5017 - 49492  
7/9/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5220 - 37300 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGUYEN THI NHAT LINH  5217 - 36281 Chuyển khoản
7/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99549 bt .CT tu 0701000406021 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 NGUYEN THI MY HAO  5219 - 76325 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 71777 Quỹ từ thiện
7/9/23 10.000 TRAN THI NGOC HUYEN  5220 - 51256 Chuyển tiền ủng hộ
7/9/23 10.000 Vu Thu Hang  5216 - 41453 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 TRAN VAN DONG  5209 - 98083  Chuyển khoản
7/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88047 nguoi khuyet tat.CT tu 1037194199 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 NGUYEN THI TO TRINH 5219 - 15702  
7/9/23 10.000 Tran Van Anh 5017 - 04893  
7/9/23 10.000 HA DOAN HIEN  5212 - 01280 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 LE THI HA  5245 - 99071 Chuyển tiền.CT tu 1031482342 
7/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79165 khokhan.CT tu 1014632227 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.888 PHAN THI HAI 5243 - 39574 Chuyển tiền.CT tu 0181003431385 
7/9/23 20.000 LE THI PHUONG 5213 - 01122  Chuyển khoản ủng hộ quy tre em
7/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 70240 ủng hộ chung.CT tu 0351001078259 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 KHONG THI NHU QUYNH  5213 - 61347 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 HOANG THI THU THUY  5219 - 19986 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 VO PHAN THUY DUONG  5242 - 30652 Chuyển tiền.CT tu 0651000855775 
7/9/23 10.000 DINH ANH TUAN 5209 - 12121 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 DO THI NHU HUONG  5217 - 11209 Chuyển khoản
7/9/23 20.000 NGUYEN THI NGAN 5214 - 04052  
7/9/23 10.000 HOANG NGOC TU  5242 - 26812  Chuyển tiền.CT tu 0021000390956 
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 56668 Quỹ từ thiện
7/9/23 20.000 NGUYEN THI BIEN  5212 - 26870 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 THAI THI BICH NGUYET 5209 - 11455  Chuyển tiền
7/9/23 10.000 PHAM THI THUY 5217 - 09836 Chuyển khoản
7/9/23 20.000  NGUYEN THI HUONG 5017 - 06757 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGHIEM THI THUY LE  5218 - 84846 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5242 - 20396 Chuyển tiền.CT tu 0291000349166 
7/9/23 10.000 PHAN THI SEN 5017 - 66685 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 nguyen thi tuyet nhung  5220 - 66046 760880.070923.134922.nguyen thi tuyet nhung ck
7/9/23 10.000 HUYEN ANH  5209 - 62164  
7/9/23 10.000 TONG KIM ANH  5240 - 90467 Chuyển tiền.CT tu 1033197225 
7/9/23 10.000 NGO THI HA  5217 - 58398 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 DANG THI HIEN  5161 - 45969 Chuyển tiền qua MoMo
7/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 45853 Chuyen qua ZaloPay
7/9/23 10.000  NHU THI VAN 5220 - 52721 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGUYEN THI CAN DAM  5217 - 51399  Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGUYEN THI HAI DUONG 5241 - 89995  Chuyển tiền.CT tu 0201000140526 
7/9/23 10.000 PHONG THI THUY LIEN  5212 - 50867  Chuyển khoản
7/9/23 20.000 Nguyen Ngoc Anh  5243 - 98802 Chuyển khoản.CT tu 0201000670570
7/9/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5220 - 49742 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 HUA THI QUYNH TRANG 5220 - 49391 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 PHAM THANH HANG  5212 - 48684 Chuyển tiền
7/9/23 20.000 NGUYEN THI MY  5217 - 45253 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 DANG THI DUNG  5217 - 22231  
7/9/23 10.000 LETHIPHUONGTHAO 5218 - 11137  
7/9/23 10.000 NGUYEN THUC DOAN 5242 - 95307 CT tu 0421003863999 
7/9/23 10.000 HO THAI TRAN 5217 - 91372 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 90520 Quỹ từ thiện
7/9/23 10.000 MONG VAN LINH  5017 - 90159 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 NGUYEN DINH HUNG 5209 - 88436  
7/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5217 - 78612 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/9/23 10.000 DUONG LE TAM  5017 - 64313  Chuyển tiền
7/9/23 20.000 NGUYEN THI HIEN  5213 - 49131  
7/9/23 10.000 NGUYEN HOANG LONG XINH 5217 - 42851 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 LE PHI DONG  5078 - 39338 Chuyển tiền le phi dong.CT tu 0291000347414 
7/9/23 20.000 BUI THI HANG 5242 - 89652 Chuyển tiền.CT tu 1028800669 
7/9/23 20.000 LUONG THI TO  5215 - 12702 Chuyển tiền
7/9/23 15.000 NGUYEN THI MAI HUONG  5218 - 07212 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 DINH THI LAN 5212 - 06683 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 LUONG THI THUY 5212 - 06655 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
7/9/23 10.000 BUI THI LAN PHUONG  5220 - 06235 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 Phan Thi Duyen  5212 - 04549 Chuyển tiền tu Viettel Money
7/9/23 10.000 PHAN THI TIEN  5219 - 01977 Chuyển tiền tu Viettel Money
7/9/23 10.000 NGUYEN THI THAO 5218 - 99464  
7/9/23 10.000 TRAN HUYNH NHU 5161 - 37982 Chuyển tiền qua MoMo
7/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36261 ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 0081001147443 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU THUY  5209 - 58926 chuyen thanh toan 
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 42645 Quỹ từ thiện
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 40846 Quỹ từ thiện
7/9/23 10.000 TRINH THI THUY LINH  5212 - 40187 Chuyển khoản
7/9/23 20.000 LE VAN PHAN  5217 - 37373 Chuyển khoản
7/9/23 200.000 TRAN THI LE THU  5090 - 48252 Chuyển tiền. CT tu 0121000826271 
7/9/23 10.000 PHAM QUY BICH  5220 - 39870 Chuyển tiền tu Viettel Money
7/9/23 10.000 PHAM DUC ANH 5078 - 23171 CT tu 0541000311854 PHAM DUC 
7/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 96205 bt.CT tu 0311000725671 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 95437 xcggg.CT tu 0281000473739 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 PHAM THI MY  5214 - 66007 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 DUONG VAN KIM  5214 - 35572  Chuyển khoản
7/9/23 10.000 PHAM THI HONG MINH  5213 - 93504 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90953 Chuyen ho tro tre e khuyettat
7/9/23 10.000 VU BA HUY  5214 - 52064 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 TRAN THI THUY HOA  5239 - 44498 Quỹ từ thiện.CT tu 1034229058 
7/9/23 10.000 THAI VAN HOANG  5209 - 46333 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 44192 Quỹ từ thiện
7/9/23 10.000 BuibPham Quynh Trang 5213 - 15103  
7/9/23 10.000 A KLUON 5217 - 87312  
7/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 63432 Chuyen Quỹ từ thiện
7/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 25370 Chuyen Quỹ từ thiện
7/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 67388 chuc em hanh phuc.CT tu 0291000272468 
7/9/23 10.000 BAN VAN THAM  5216 - 07861 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 HUYNH THI QUY TUYEN 5241 - 40378  Chuyển tiền.CT tu 0621000408903
7/9/23 10.000 TRUONG MINH TAN  5220 - 86381  Chuyển khoản
7/9/23 10.000 THAI VAN HOANG 5219 - 79196 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 PHAM PHUONG MAI  5216 - 97711 Chuyển tiền
7/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43295 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
7/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37290 t e khuyet tat.CT tu 1030341388 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88993 chuc cac e an nhien.CT tu 0301000373640 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 NGUYEN VAN TU  5017 - 93693 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 TRAN VAN DUC  5219 - 43516 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 LUONG LE LINH 5215 - 27985  
8/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 07689 GIUP DO CAC EM
8/9/23 10.000 TRAN MANH HUNG  5219 - 01726 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 DANG THI THUY HANG  5220 - 01260  Chuyển tiền
8/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50351 kh khan.CT tu 0461000598805 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 TRAN DINH NGUYEN 5215 - 79405 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGO NGOC SINH 5078 - 45908 Chuyển tiền.CT tu 9846977333 
8/9/23 10.000 TRAN THANH SANG  5220 - 41226 Chuyển khoản
8/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 28035 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/9/23 10.000 LO THI QUYNH  5220 - 27747 Chuyển khoản
8/9/23 200.000 NGUYEN THI MINH THAO 5242 - 92051 For the happy life.CT tu 0531002319127 
8/9/23 10.000 TRUONG VAN THANH  5220 - 01149 Chuyển khoản
8/9/23 200.000 HA HUNG DUNG 5387 - 09171  Chuyển khoản
8/9/23 10.000 TRAN THI KIM ANH 5161 - 61680 Chuyển tiền qua MoMo
8/9/23 10.000 TRAN TRONG HIEU  5217 - 13891 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN DINH PHUOC  5243 - 83378 Chuyển tiền.CT tu 1019847410 
8/9/23 20.000 NGUYEN THI HA 5214 - 05167 Chuyển tiền
8/9/23 300.000 HUYNH THI TU  5219 - 76772 Chuyển khoản
8/9/23 200.000 CAO THI HUONG  5209 - 68140 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN TRUONG QUAN  5242 - 77699  Chuyển tiền.CT tu 0651000797953 
8/9/23 200.000 TRAN THI MY HONG  5209 - 35129 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 QUACH VAN LOI 5216 - 96488  
8/9/23 300.000 DUONG THI MY TAM  5216 - 52858 Chuyển khoản
8/9/23 300 DUONG THI MY TAM  5220 - 46875 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN THANH SON. 5242 - 68964 CT tu 0381002341027
8/9/23 200.000 TRAN THANH YEN  5388 - 88249 Chuyển tiền quyên góp trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 TRAN NGOC DUONG  5215 - 87332 Chuyển khoản
8/9/23 200.000 CAO TUYET TRINH 5390 - 85921  
8/9/23 10.000 MAI HONG ANH  5216 - 84915 Chuyển tiền
8/9/23 200.000 LE THI TRA MI  5218 - 76580 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
8/9/23 200.000 BUI THI KIM OANH  5388 - 77564 Chuyển tiền
8/9/23 200.000 .LE THI THU  5217 - 67289 chuyen 
8/9/23 200.000 NGUYEN THI VAN HA  5387 - 74937  Chuyển khoản
8/9/23 200.000 0DINH THI HOA  5387 - 71281  Chuyển tiền
8/9/23 300.000 NGUYEN THI HONG  5240 - 53957  quyên góp.CT tu 0351000955566 
8/9/23 300.000 Le Kim Yen 5213 - 52851 Chuyển tiền
8/9/23 200.000 .LY THI HUONG  5241 - 53268 ủng hộ.CT tu 0781000456854
8/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 38883 .ủng hộ
8/9/23 200.000 NGUYEN THU HOAI  5390 - 56689 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 27478 Ck từ thiện
8/9/23 200.000 TRAN THI NHAT LE  5390 - 53294 Chuyển khoản
8/9/23 200.000 BUI THANH TUYEN 5387 - 51550 Chuyển khoản
8/9/23 200.000 DANH THI NHU Y 5239 - 44356  Chuyển tiền.CT tu 1017642951 
8/9/23 300.000  HOANG THI THANH THUY  5214 - 18164 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 TRAN THI PHUONG  5213 - 95627  Chuyển tiền
8/9/23 10.000 HUYNH VAN QUY  5220 - 76447 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
8/9/23 10.000 NGUYEN MINH TIEN  5218 - 77751 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN PHU HAI  5216 - 66282 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/9/23 100.000 HOANG VAN THINH 5216 - 24089 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
8/9/23 10.000 NGUYEN VIET CUONG  5217 - 21224 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN VAN SY 5215 - 00241 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5242 - 35321 Quỹ từ thiện.CT tu 0801000254031 
8/9/23 20.000 MA VAN TUYEN 5078 - 49188 CT tu 1017821064
8/9/23 20.000 NGUYEN THI LOAN 5214 - 14688 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC THAO 5161 - 25121  
8/9/23 10.000 LUONG HAI DUONG  5219 - 80343  Chuyển tiền
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 21683 Ck từ thiện
8/9/23 20.000 NGUYEN NGOC HA  5244 - 81590 Chuyển tiền.CT tu 9919655078 
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 32051 CK từ thiện 
8/9/23 10.000 DANG QUOC NGHIA  5241 - 93495 CT tu 1015238735
8/9/23 10.000 CAO HUU LY HUYEN  5220 - 96266 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 VANG DUC CUONG 5212 - 89295 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 .LE THI HUYEN  5017 - 47855 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 LY THI SAI  5218 - 34813 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 LE THI QUYNH  5213 - 33351 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 16827 ck từ thiện
8/9/23 10.000 PHAM THI THU HIEN  5220 - 15571  Chuyển khoản
8/9/23 20.000 TRAN VAN NGHIA  5244 - 68829 chuyen ho a nghia.CT tu 0361000311519 
8/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23988 Da tat.CT tu 0531002496766 
8/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 27695 Nam Mo A Di Da Phat
8/9/23 10.000 NGO THI HUONG 5218 - 24975 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 LE THI TINH 5161 - 08157 Chuyển tiền qua MoMo
8/9/23 10.000 VU THI MINH THU 5217 - 18001 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGO VAN LANH  5215 - 09707 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 88448 Quỹ từ thiện 
8/9/23 10.000 TRUONG THANH NHAN  5217 - 81682  
8/9/23 10.000 VAN MINH TAM 5218 - 77377  
8/9/23 10.000 DUONG THI THAM  5017 - 47557 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 Dao Thi Thanh Mai  5214 - 28121 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 11707 ủng hộ quy khuyet tat
8/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU QUYNH  5217 - 07611 Chuyển tiền
8/9/23 10.000  CAO THI LE TU  5216 - 96571 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 PHAM MY LINH 5017 - 95026  
8/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG 5243 - 75056 Chuyển tiền.CT tu 1014297549 
8/9/23 10.000 LE THI THO  5220 - 91899 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN HOANG HUONG  5214 - 89265  
8/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5078 - 82644  Chuyển tiền.CT tu 0451000232400 
8/9/23 20.000 LE THI THU HA  5245 - 52415 Chuyển tiền.CT tu 0341006904235
8/9/23 10.000 HOANG THI HUONG  5220 - 85775 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI TU  5212 - 83074  
8/9/23 10.000 DOAN THUY TRANG  5220 - 79213 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 GIANG THI DIEU THUY  5215 - 78862 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 TRAN THI LAI  5217 - 78586 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 PHAM THI DUNG 5217 - 77272 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5078 - 81505 Chuyển tiền.CT tu 0351000846861 
8/9/23 10.000 NGUYEN THI NINH  5212 - 77026 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 .HOANG THI KIEU TRANG  5215 - 75361 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 PHAM HUONG NGUYEN 5217 - 75018  Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI GIANG HUONG  5241 - 64903 Chuyển tiền.CT tu 1034876580 
8/9/23 10.000 PHAM THI HOA 5017 - 74564  
8/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG THOAN 5218 - 74533 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI HIEN 5243 - 73684 Chuyển tiền từ thiện.CT tu 1027387156
8/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81210 Mong moi dieu may man se den voi cac em.CT tu 0231000690079 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 15.000 TRINH THI CHUNG 5212 - 73471  Chuyển khoản
8/9/23 10.000 chuyen tien.CT tu 0821000113980  5239 - 58957 Chuyển tiền.CT tu 0821000113980 
8/9/23 10.000 VUONG HUONG GIANG  5219 - 59603  
8/9/23 10.000 LE THI HANG 5241 - 59238 Chuyển tiền.CT tu 9399424179
8/9/23 500.000 NGHIEM CONG THANH  5217 - 99825 chuc moi nguoi nhieu suc khoe
8/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 73256 ủng hộ quy.CT tu 0971000016286 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 PHAN VAN LOC 5161 - 94979  
8/9/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5219 - 86650 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN VAN VI 5214 - 77231  
8/9/23 10.000 LAM THANH TUYEN  5209 - 75876 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 PHAN THI HUONG  5218 - 70689  
8/9/23 10.000  HOANG THI THUY DUONG 5209 - 65467 Chuyển tiền
8/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 51268 Quỹ từ thiện
8/9/23 10.000 NGUYEN THI NINH  5240 - 55012 Chuyển tiền.CT tu 0491000400233 
8/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUYEN 5209 - 41490 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 LE LAN PHUONG 5240 - 54292 Chuyển tiền.CT tu 0801000259425 
8/9/23 20.000 NGUYEN THI BICH NHAN 5242 - 63116 Chuyển tiền trẻ em khuyết tật.CT tu 1023079767 
8/9/23 10.000 KIEU THI MINH HANG  5209 - 35865  
8/9/23 15.000 TRINH THI CHUNG  5215 - 32541 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 TRAN THI THUY  5241 - 53815 Chuyển tiền.CT tu 1023130509 
8/9/23 10.000  LE THI THUY 5017 - 29913 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG CHINH  5161 - 91104 Chuyển tiền qua MoMo
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 90975 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 24985 THU CK QUY VI NG NGHEO
8/9/23 20.000 NGUYEN XUAN THUONG  5017 - 24087 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 TRAN KIM SON  5215 - 23444 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 PHAN THI BICH HANG  5218 - 21652  Chuyển khoản
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 08493  
8/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64589 Mot chung long it oi hi vong lam dieu nho nhoi.CT tu 0381000516569 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5244 - 37713 Quỹ từ thiện.CT tu 1016586163 
8/9/23 20.000 NGUYEN TUAN ANH  5214 - 84928 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 77666 Quỹ từ thiện
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 87417 Quỹ từ thiện
8/9/23 10.000 Nguyen Thi Bich  5214 - 63916 Chuyển khoản
8/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57732 tre em chiu anh huong chat doc mau da cam.CT tu 0441000777162 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 A TRUNG THINH  5215 - 22852 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN THI BE THO  5217 - 93366 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN PHU TOAN  5212 - 84431 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 VO THI THAM 5215 - 44254 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 HUYNH MINH NHUT  5215 - 81595  
8/9/23 7.000.000 Bà Dương Thị Bích Diệp - GĐ Quỹ VTEKTVN 5216 - 60371 TAI TRO KINH PHI VAN HANH QUY VTEKT
8/9/23 200.000 GDV Phuc Dang  5216 - 59319 Checkscam.vn ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 CHU VAN NGHIEP 5017 - 55472 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THANH QUANG 5209 - 46736  
8/9/23 1.000.000 GDV Phuc Dang  5189 - 16931 Checkscam.vn ủng hộ trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 NGUYEN THI MY  5220 - 96337 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 Trinh Thieu Mai  5212 - 93463  Chuyển tiền tu Viettel Money
8/9/23 10.000 SA NHU QUYNH  5218 - 81428 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 DINH THI XUAN THAM 5217 - 60385 CK từ thiện
8/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 55512 Quỹ từ thiện
8/9/23 10.000 TRAN QUANG DAT 5214 - 54467 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 LE ANH KHUYA 5214 - 04421 Chuyển khoản
8/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93240 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
8/9/23 10.000 NGUYEN KIM ANH  5244 - 77474 Chuyển tiền tre em kt.CT tu 0481000742452 
8/9/23 10.000 NGUYEN VAN BIET 5213 - 31684 Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN VAN LONG 5216 - 23989  
8/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 65943 chuc cac em hanh phuc .CT tu 0291000272468 
8/9/23 1.500.000 Bang 5217 - 92520  
8/9/23 111 KIEU NGOC LAM  5217 - 86624 Chuyển tiền qua MoMo
9/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27011 trẻ em khuyết tật.CT tu 1019377935 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/9/23 20.000 TRINH KIM BAC  5244 - 71510 Chuyển tiền.CT tu 1013224919 
9/9/23 10.000 le van tien 5215 - 08276  
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 38354 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/9/23 40.000 LE DO HONG LOAN  5078 - 78527 Chuyển tiền.CT tu 0671000434768 
9/9/23 10.000 LE DO HONG LOAN  5245 - 59137 Chuyển tiền.CT tu 0671000434768 
9/9/23 10.000 DANG THI NGOC 5078 - 73574 Chuyển tiền.CT tu 0591000393962
9/9/23 10.000 CONG HUYNH 5161 - 29925  
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 20447 Quỹ từ thiện 
9/9/23 200.000 NGUYEN THI THUY AN  5243 - 68842  Chuyển tiền.CT tu 0791000015710 
9/9/23 10.000 NGUYEN THI DUONG NGOC  5161 - 25775 Chuyển tiền qua MoMo
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 94678 Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 69368 Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 62234 Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000 LE THI TU  5218 - 56783 Chuyển khoản
9/9/23 200.000 TRAN THU PHUONG  5218 - 35713 Chuyển tiền
9/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46793 trẻ em khuyết tật .CT tu 1039397160 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/9/23 10.000 LE THI NHUNG  5240 - 45234  Chuyển tiền.CT tu 1038722859
9/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 94018 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ Quy trẻ em khuyết tật
9/9/23 200.000 NGUYEN THI THANH HA  5216 - 45764  
9/9/23 200.000 CAO THANH THUY  5217 - 24139 Chuyển khoản
9/9/23 300.000 TONG THI NGOC ANH  5217 - 22752 Chuyển khoản
9/9/23 200.000 TRINH THI UYEN  5387 - 70092  Chuyển khoản
9/9/23 200.000 HOANG THI THUOC  5220 - 95592 Chuyển tiền
9/9/23 200.000 HA THI PHUONG 5215 - 92890  
9/9/23 200.000  NGUYEN THI MONG CAM  5220 - 91842 Chuyển tiền
9/9/23 200.000 CAO THI HUONG  5220 - 91562 Chuyển khoản
9/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39405 tat ca.CT tu 1018394403 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/9/23 200.000 HUYNH THI HOANG OANH  5216 - 85740 Chuyển khoản
9/9/23 200.000 TRAN THI MEN 5387 - 61832 Chuyển khoản
9/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 73323 C truc ck quy tre e khuyet tat
9/9/23 200.000 DIEP THI HOAI THU  5389 - 56863  Chuyển tiền
9/9/23 200.000 LE  5387 - 54980 Chuyển tiền ủng hộ
9/9/23 10.000 CA HUU LONG 5017 - 53142  
9/9/23 300.000 NGUYEN THI HONG  5078 - 36327 quyên góp.CT tu 0351000955566 
9/9/23 200.000 NGUYEN THI TRANG  5390 - 54100  Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật
9/9/23 200.000 PHAM MINH ANH 5240 - 37115 Chuyển tiền.CT tu 0211000461345 
9/9/23 300.000  PHAN THI HA 5217 - 50830 Chuyển tiền
9/9/23 200.000 ngoc thuy 5220 - 48685 Chuyển tiền
9/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 52946 Chuyển khoản
9/9/23 200.000 DO THI KIM THOM  5241 - 36752 Chuyển tiền.CT tu 0481000810249
9/9/23 200.000 TRAN THI NHAT LE  5220 - 45720 Chuyển khoản
9/9/23 10.000  NGUYEN THI CHINH  5220 - 27833 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5214 - 11093 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 TRAN THI KIM ANH  5240 - 32946 Chuyển tiền.CT tu 0411001020160 
9/9/23 10.000 TANG THI BICH TRAM  5213 - 73301 Chuyển tiền
9/9/23 13.000 NGUYEN HO DUONG LINH  5213 - 30839 Checkscam vn ủng hộ
9/9/23 10.000 TIEN 5215 - 29454  
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 32725 Trai tim cho Em
9/9/23 10.000 NGUYEN TRAN DANG QUANG  5218 - 31418 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 18766 dong gop qui vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
9/9/23 10.000  LE THI DUYEN  5220 - 02595 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI HIEN HA  5218 - 77869 Chuyển khoản Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000 BUI THI NGOC HA  5217 - 70059 Chuyển tiền Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 64389 Quỹ từ thiện
9/9/23 20.000 HA THI HUYEN 5215 - 53155 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGHIEM THI MINH THU  5245 - 83248 Chuyển tiền.CT tu 0231000088175 
9/9/23 10.000 KHONG THI HUONG  5219 - 46690 Chuyển tiền
9/9/23 20.000 NGUYEN VAN HA  5078 - 76636 Chuyển tiền.CT tu 1017277979 
9/9/23 10.000 DOAN THI HUYEN  5219 - 26916 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75186 khagia.CT tu 1040455904 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/9/23 20.000 NGUYEN VAN TOAN  5161 - 84796  Chuyển tiền qua MoMo
9/9/23 50.000 BUI THI LUYEN  5212 - 03177 Chuyển khoản
9/9/23 20.000 NGUYEN HONG QUAN  5212 - 94767 Chuyển khoản
9/9/23 20.000 TRAN THI NGOC HOA  5161 - 83128 Chuyển tiền qua MoMo
9/9/23 10.000 PHAM DUC TRUNG  5242 - 88460 Chuyển tiền.CT tu 1012939862
9/9/23 10.000 VU TRONG THE 5220 - 52885 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 PHAM VAN THANH 5216 - 31069 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 DO TAN VUONG  5240 - 75762 Chuyển tiền ho tro nguoi ngheo.CT tu 0231000674732
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 91961 qyutừ thiện
9/9/23 10.000 BUI DINH THANG 5215 - 90526 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN THI TRUC PHUONG 5216 - 78879 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN THI TAM 5217 - 78412 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 Ngo Thi Hau 5209 - 65684 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 LUONG THI THUY QUYNH  5213 - 64280  Chuyển tiền
9/9/23 10.000 LE THI DUNG c 5244 - 59357 Chuyển tiền.CT tu 0141000881596 
9/9/23 15.000 NGUYEN THI MINH KHANH  5219 - 57427 Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
9/9/23 10.000 PHAM THI THANH HUYEN  5217 - 27824 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 TRAN THI LINH  5241 - 70451 Chuyển tiền.CT tu 0211000507790
9/9/23 10.000  NGUYEN TIEN DUNG  5213 - 26266 Chuyển tiền
9/9/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5216 - 22407 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 VO KIM PHUNG 5017 - 09056  
9/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGA  5216 - 04853  Chuyển tiền
9/9/23 10.000  NGUYEN THI THUY  5213 - 99410 Chuyển tiền
9/9/23 20.000 BUI THI PHUONG TRANG 5219 - 88800 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 TRAN TRUNG KIEN 5215 - 86214 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 Nguyen Thi Dung 5209 - 75524 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5214 - 64988 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 PHAM THI CAM TU  5215 - 64976  Chuyển khoản
9/9/23 20.000 LE THI PHUONG  5220 - 59781 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 Lam Bich Thu  5214 - 59469 ck
9/9/23 10.000  TRAN THI GAI  5218 - 56366 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 HOANG THI HIEN  5219 - 53280 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5215 - 47529 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 LE THI HUYEN  5017 - 47336 Chuyển khoản vi tre e
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 45868 ủng hộ tre em
9/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5209 - 45774 Chuyển tiền
9/9/23 20.000 CAO VAN CANH 5213 - 45211  
9/9/23 10.000 LUU THU NGA  5216 - 44360 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 DONG THI XUAN  5240 - 65004 Chuyển tiền.CT tu 9366274018 
9/9/23 10.000 DUONG THI ANH TUYET  5209 - 42113  
9/9/23 10.000 LE THI THUONG  5243 - 73684 Chuyển tiền.CT tu 0481000796693
9/9/23 10.000 TRAN THI THUY HANG  5212 - 40856 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH TRANG  5216 - 40556 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 VI THI HANG 5218 - 40229 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 Doan Thi Giang 5212 - 39326 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 DO THI NGOC HIEN  5217 - 39144 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  5212 - 36903 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI NGA 5214 - 34593 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 BUI THI THANH HUYEN  5209 - 34442  Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN TAI HIEU  5214 - 33898 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI NGUYET  5242 - 72505 Chuyển tiền.CT tu 7359134632 
9/9/23 20.000 NGUYEN TIEN DUNG  5218 - 21026 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 TRINH THI THUY DUNG  5241 - 63357 Chuyển tiền ck t thin.CT tu 0811000000687 
9/9/23 10.000 NGUYEN VAN VINH 5241 - 62256 Chuyển tiền.CT tu 1028667264 
9/9/23 10.000 LUONG THI THUY 5214 - 20471 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 TRINH THI HUYEN  5216 - 04460 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 DO THI MAI  5219 - 88353 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 TRAN PHUC CUONG  5219 - 77994 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LINH  5209 - 74277  Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN THI NGAN  5213 - 72834  Chuyển tiền
9/9/23 10.000 TRAN THI NGOC PHUNG 5017 - 69237 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 TRAN THI NGOC QUY 5244 - 40699 Chuyển tiền.CT tu 0411001064116 
9/9/23 10.000 LE THI NGOC NGUYEN  5209 - 68337  chuyen 
9/9/23 20.000 PHAN THI NGOC GIAU  5161 - 63183 Chuyển tiền qua MoMo
9/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY  5078 - 41118 Chuyển tiền.CT tu 0071000911669 
9/9/23 10.000 TRAN THI NI  5217 - 47982 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN HOANG LAM  5218 - 42097  
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 39456 Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000  PHAM THI TRANG 5219 - 23547  Chuyển tiền
9/9/23 10.000 DO MINH HIEU  5215 - 19743 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 DANG THI THUY 5017 - 11699 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 09465 Quỹ từ thiện 
9/9/23 10.000 NGUYEN THI DUYEN  5218 - 02015 Chuyển tiền
9/9/23 10.000  KIM THI HONG MAI  5217 - 98324 Chuyển tiền
9/9/23 20.000 BUI PHUONG NAM 5209 - 92674 Chuyển tiền
9/9/23 20.000 VAN VIET DUC 5209 - 56941  
9/9/23 300.000 TRAN PHUONG THAO  5240 - 39212 Chuyển tiền.CT tu 0021001896504 
9/9/23 10.000 PHAM VAN LONG  5242 - 47251 ủng hộ.CT tu 9386593668 
9/9/23 10.000 TRAN MONG THUY 5239 - 30920 Chuyển tiền.CT tu 1017910778 
9/9/23 10.000 NGUYEN DUY PHONG  5217 - 83766  Chuyển khoản
9/9/23 10.000 PHAM THI THANH  5220 - 14441 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 HA VAN THANH  5214 - 92251 Chuyển tiền
9/9/23 20.000 Luong van hieu 5214 - 69755  
9/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88104 cong nhan .CT tu 1017096928 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/9/23 10.000 NGUYEN BINH HUONG  5243 - 33792 Chuyển tiền.CT tu 0351001115486 
9/9/23 10.000 NGUYEN BICH SUONG 5242 - 33696 Chuyển tiền.CT tu 0111000721138 
9/9/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG  5219 - 27461 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 15584 CK
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 94900 Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000 NGUYEN TRONG VU  5017 - 90931 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 37511 Quỹ từ thiện
9/9/23 10.000 621964.090923.102053.NGO VAN NAM 5017 - 84550 621964.090923.102053.NGO VAN NAM
9/9/23 10.000  HUYNH QUOC TIEN 5215 - 82207  
9/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81796 trẻ em khuyết tật.CT tu 1014504622 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75692 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
9/9/23 80.000 NGUYEN HOANG DIEM TRINH  5245 - 35693 ủng hộ tam long mung sinh nhat Me Maria.CT tu 1026345092 
10/9/23 10.000 VU NGOC TRIU  5216 - 58901 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 LUONG THI BE HIEN 5017 - 41464  
10/9/23 200.000 NGUYEN ANH NGAN  5161 - 89523 Chuyển tiền qua MoMo
10/9/23 10.000 KIEU THI THANH TUAN  5209 - 70098  Chuyển tiền
10/9/23 10.000 KHA THI LA  5217 - 63071  
10/9/23 10.000 QUACH THI THAM 5215 - 10133 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 LE TRI THUC  5215 - 01810  
10/9/23 200.000 PHAM THI NGOC DIEP  5189 - 53586 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  5240 - 88214 Chuyển tiền.CT tu 0411001038182 
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43087 chucmung.CT tu 1037578869 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/9/23 200.000  PHAN THI HA 5220 - 07021 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 TRAN THI HOA  5219 - 87863 Chuyển khoản
10/9/23 200.000 CHU THI CHUYEN  5239 - 79001 Chuyển tiền.CT tu 1014393398
10/9/23 300.000 THAO THI VU 5390 - 20275  Chuyển khoản
10/9/23 200.000 TRAN THI LAN ANH  5209 - 73124 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 Nguyen Thuy Hanh  5214 - 68597 quyên góp ho tro tre em
10/9/23 300.000 NGUYEN THI TUYET  5214 - 55826  Chuyển tiền
10/9/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO NGUYEN  5217 - 53548 Chuyển khoản
10/9/23 200.000 BUI THI THUY AN  5219 - 53241 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 CAO THI MAI  5218 - 44153 Chuyển khoản
10/9/23 200.000 NGUYEN THI TRANG  5389 - 09968 Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật
10/9/23 200.000 DUONG THI MEN  5390 - 09892  Chuyển tiền
10/9/23 200.000 HUYNH THI HUE  5017 - 38129 Chuyển khoản
10/9/23 200.000 DUONG THI LAN  5216 - 25593 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 NGUYEN THI KIM THU  5189 - 05524 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 HOANG THI KIM CHI  5161 - 70003 Chuyển tiền qua MoMo
10/9/23 300.000 NGUYEN THI HOA 5390 - 02844  Chuyển khoản
10/9/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5242 - 89596 Chuyển tiền.CT tu 1028692437 
10/9/23 200.000 HUYNH THI HOANG OANH  5189 - 01779 Chuyển khoản
10/9/23 200.000 NGUYEN NGOC LANH  5389 - 01738 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 TRAN THI TO TAM 5078 - 35654 Chuyển tiền.CT tu 0201000716643 
10/9/23 300.000 TONG THI NGOC ANH  5387 - 01224 Chuyển khoản
10/9/23 200.000 TRAN THI HOAI  5189 - 01002 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 NGUYEN THI LY  5212 - 10262 Chuyển tiền
10/9/23 300.000 HOANG THI THUOC  5217 - 07657 Chuyển tiền
10/9/23 200.000 TRAN THU PHUONG 5017 - 07406  
10/9/23 10.000 mai bich thuy 5219 - 03639  
10/9/23 200.000 dinh thi thuy 5217 - 02392  
10/9/23 200.000 NGUYEN THANH TRUC 5239 - 74011 ck quy vi tre e khuyet tat.CT tu 0111000272163 
10/9/23 1.000.000 LE ANH QUAN 5214 - 01204 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 TRAN THI LAP 5017 - 30478  
10/9/23 20.000 DINH THI LE MY 5213 - 58629 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 Linh  5215 - 51431 Linh chuyen
10/9/23 10.000 DAO TUAN LINH  5243 - 71713 Chuyển tiền.CT tu 0011004300437 
10/9/23 10.000 NGUYEN QUOC LUONG  5161 - 55496 Chuyển tiền qua MoMo
10/9/23 10.000 PHAM THI THAM  5216 - 30133 Chuyển khoản
10/9/23 20.000 NGUYEN VAN TRUONG  5220 - 25238  Chuyển khoản
10/9/23 10.000 chi vy 5218 - 10723  
10/9/23 10.000 LAI THI HUONG  5215 - 93666 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 82409 Giup do tre em kho khan
10/9/23 10.000 CHU THI PHUONG THAO  5216 - 77473 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NHAN MINH KHA  5243 - 59435 Chuyển tiền.CT tu 1019533265 
10/9/23 10.000 HA MINH NGUYEN  5212 - 40342  
10/9/23 10.000 DO THI NGA  5220 - 74134 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 TRAN THI TRANG  5218 - 62261 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 LE THUY LINH 5216 - 51795 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 HOANG THI HAI YEN  5216 - 10450 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 85459 thien nguyen
10/9/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH  5214 - 70476 Chuyển tiền tu Viettel Money
10/9/23 10.000 NGUYEN HUU THONG  5215 - 60219 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5209 - 48752 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 HUYNH HANH TRINH  5017 - 40472 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 39231 từ thiện
10/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 31985 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THANH  5216 - 31723 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 LE THI DINH  5212 - 28935 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 LE THI HONG THUY  5218 - 19455 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 DAU THI HUYEN TRANG  5218 - 12606  Chuyển khoản
10/9/23 10.000  TRAN THI HUYNH MAI  5215 - 11701 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 02488 OK
10/9/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5078 - 61388 Minh Phuong Bao Anh tien.CT tu 0351000917089 NGUYEN THI LAN PHUONG 
10/9/23 10.000 DO THI THUY 5215 - 84913 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NGUYEN THI GIANG  5212 - 81367 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 DAO THI THU HUONG 5218 - 79040 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 TRAN THU THUY  5209 - 77632 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 LE THAO LY  5244 - 99215  Chuyển tiền.CT tu 0551000311492 
10/9/23 10.000 TRAN THU PHUONG  5220 - 70839 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 LUONG THU HA  5219 - 70069  
10/9/23 10.000 TRUONG THI MY LINH  5219 - 69897  Chuyển tiền
10/9/23 10.000 PHAM THI BAU  5218 - 69640 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 NGUYEN THI XUYEN  5219 - 69110 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 HUYNH HOAI NGAN  5161 - 31614 Chuyển tiền qua MoMo
10/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HIEN 5017 - 68316 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 VU THI THUY 5216 - 66141 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 65562 quy trẻ em khuyết tật
10/9/23 10.000 VO THANH NHI 5243 - 40973 Chuyển tiền.CT tu 1019632419
10/9/23 10.000 NGUYEN THI NINH 5213 - 64146 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC TRAM  5243 - 40823 Chuyển tiền.CT tu 0651000875119 
10/9/23 10.000 KIEU THI THANH  5218 - 62689 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 DO THI PHUONG  5212 - 62205 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 PHAM THI ANH  5219 - 61552 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 61136 NHIEM VU 12
10/9/23 10.000 BUI THI DUNG  5217 - 60927 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 TRAN KIM SON  5217 - 60312 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 NGUYEN THI CAM GIANG  5209 - 59070  Chuyển khoản
10/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HUYEN 5218 - 57457  
10/9/23 10.000 QUANG DUY TAN 5017 - 22974 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 VU THI THU SUONG 5161 - 26405 Chuyển tiền qua MoMo
10/9/23 10.000 MAI LOAN  5212 - 56926 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 DO THI BICH PHUONG  5017 - 42550  Chuyển khoản
10/9/23 10.000 TRUONG CHI LINH  5212 - 38848 Chuyển khoản
10/9/23 20.000 SONG A DAU  5220 - 38355 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 HOANG THI HUYEN  5242 - 32818  Chuyển tiền.CT tu 9971950755 
10/9/23 15.000 DINH THU HA  5209 - 35833 Chuyển tiền từ thiện
10/9/23 10.000 TRUONG CHI LINH  5219 - 28348 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 TRAN THI NGAN 5241 - 23406 Chuyển tiền.CT tu 0011002917923 
10/9/23 10.000 DANG THI DUONG 5218 - 27380  Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NGUYEN RHI HA 5017 - 27226  
10/9/23 10.000 LE NGOC MUOI  5217 - 23282 Chuyển tiền
10/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 94381 ck từ thiện
10/9/23 20.000 LAU BA XENH 5242 - 21657 Chuyển tiền.CT tu 9352003877 
10/9/23 20.000 TRAN MINH CHIEN 5216 - 39191  
10/9/23 10.000 NGUYEN NGOC NHU QUYNH  5218 - 25688 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 DINH THI NHU HUYNH  5217 - 88417  Chuyển tiền
10/9/23 10.000 QUANG THI TAM  5214 - 33186 Chuyển tiền
10/9/23 30.000 THANH CT 5218 - 41123  
10/9/23 10.000 VU DINH CHIEN  5209 - 33398 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 LO TIEU THIEN 5017 - 06969 Chuyển tiền
10/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 93190 giup do cac e.CT tu 0401001373936 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/9/23 10.000 NGUYEN THI BACH KIM  5017 - 61710 Chuyển khoản
10/9/23 60.000 DANG THI THUY 5078 - 76218 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
10/9/23 10.000 TRAN THI THOA 5239 - 52627  Chuyển tiền.CT tu 1016476248 
10/9/23 200.000 ThuyNVT 5216 - 71382  ủng hộ 
10/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52661 uh quy trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003500729 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
10/9/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 36859 hoan canh kho khan .CT tu 1020242370 toi Quỹ vì trẻ em khuyết tật
 
11/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20254 bt.CT tu 0721000642827 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86136 UH.CT tu 0081001136753 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/9/23 10.000 2NGUYEN HONG SAC  5216 - 94931 Chuyển tiền từ thiện
11/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 55474 ck từ thiện
11/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 58935 ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0281000551168 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/9/23 20.000 Nguyen Trung Hieu 5017 - 16252  
11/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 5209 - 99581 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGUYEN XUAN THANH  5213 - 34863  Chuyển khoản
11/9/23 200.000 TRAN THU PHUONG  5209 - 05131 TRAN THU PHUONG chuyen 
11/9/23 10.000 nguyen thi lan Huong ck 5219 - 90655 nguyen thi lan Huong ck
11/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31081 trẻ em khuyết tật.CT tu 0121001390958 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/9/23 100.888 HO THI PHUOC  5388 - 46069  Chuyển khoản
11/9/23 20.000 NGUYEN THI KIM NGOC 5216 - 99764 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 HO THI HUONG GIANG 5216 - 85408  
11/9/23 10.000 MA THI MINH TUYET  5220 - 83077  Chuyển tiền
11/9/23 200.000 HOANG THI THAM  5243 - 92522 Chuyển tiền.CT tu 0901000062001 
11/9/23 10.000 NGUYEN BA THAI  5209 - 61622  
11/9/23 10.000 nguyen thi bich van 5216 - 54012 Chuyển tiền
11/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 51694 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
11/9/23 200.000 Nguyen thi Oanh 5213 - 40947  
11/9/23 200.000 Mai Thanh Tam  5212 - 33081  Chuyển tiền tu Viettel Money
11/9/23 300.000 NGUYEN THI HOA  5389 - 07117  Chuyển khoản
11/9/23 10.000 PHAM THI NGOC LAN  5219 - 14227 Chuyển khoản
11/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 13084 ck cho tre e khuyết tật
11/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 00482 quyên góp trẻ em khuyết tật
11/9/23 200.000 DO THI DUNG  5217 - 00379 Chuyển tiền
11/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 98166 CK
11/9/23 200.000 huynh thi nhu hien 5017 - 96547  
11/9/23 200.000 PHAM THI NGOC DIEP  5387 - 95600 Chuyển tiền
11/9/23 200.000 NGUYEN THI LY  5017 - 89947  Chuyển tiền
11/9/23 200.000 PHAM XUAN THU 5189 - 94138  Chuyển tiền ủng hộ
11/9/23 200.000 TRAN THI TO TAM 5244 - 64372 Chuyển tiền.CT tu 0201000716643 
11/9/23 300.000 DUONG THI MEN 5189 - 92524 Chuyển tiền
11/9/23 200.000 TRAN THI HOAI 5387 - 91364 Chuyển tiền
11/9/23 200.000 VU THI THU  5243 - 86088 vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0721000646149 
11/9/23 200.000 ha Thi them 5217 - 77192  
11/9/23 10.000 LE QUANG MANH  5241 - 76718 Chuyển tiền.CT tu 0781000462134 
11/9/23 200.000 NGUYEN THI KIM HAO  5161 - 17728 Chuyển tiền qua MoMo
11/9/23 200.000 NGUYEN PHUONG THAO NGUYEN 5387 - 85536 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 DOAN QUAN  5216 - 68114 Chuyển khoản
11/9/23 200.000 DANG HOANG AI LINH 5389 - 82508 Chuyển khoản
11/9/23 300.000 NGUYEN THI KIM THU  5388 - 80014 Chuyển tiền
11/9/23 300.000 DUONG THI LAN  5217 - 55081 Chuyển tiền
11/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 54661 quyên góp
11/9/23 300.000 HOANG THI KIM CHI  5161 - 16375 Chuyển tiền qua MoMo
11/9/23 200.000 DINH THI THUY  5214 - 38364 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VN
11/9/23 10.000 LE PHUOC CANH  5215 - 28324 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 LE PHAN THUY VAN  5214 - 82320 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 Dinh Thi Le Giang 5220 - 80851 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 TRUONG NGOC THUY  5209 - 35347  Chuyển tiền
11/9/23 10.000 VU VAN DUY 5209 - 59637 Chuyển tiền
11/9/23 20.000  NGUYEN TAN TAI 5216 - 33459  Chuyển tiền
11/9/23 10.000 Pham Van Tuan Dat 5217 - 85862  
11/9/23 10.000 Nguyen Huynh Thao Huong  5220 - 72809 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGUYEN THI GAM  5220 - 72652 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 VU DINH THANG 5078 - 58479 CT tu 9385698017
11/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 17660 ủng hộ Quỹ vì trẻ em khuyết tật Viet Nam
11/9/23 10.000 NGUYEN BAO SON 5161 - 95232  
11/9/23 10.000 NGUYEN XUAN DUNG  5219 - 67861 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 LUU VINH QUANG 5209 - 53969 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 HO THI VAN  5161 - 86798 Chuyển tiền qua MoMo
11/9/23 10.000 NGUYEN DUY HUAN 5214 - 25996  
11/9/23 20.000 DINH THI TRUC TRAM  5017 - 66652 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 DANG THI HOA MAI  5209 - 60371  
11/9/23 10.000 Hoang Viet Duc 5212 - 58990  
11/9/23 10.000 NGUYEN HUU HOANG HUY  5220 - 01082 Chuyển khoản
11/9/23 10.000  TRINH HUNG NGHIA 5213 - 97875  
11/9/23 10.000 BUI NGOC HUYEN  5017 - 77901  
11/9/23 10.000 Tran Xuan Truong 5220 - 48406  
11/9/23 10.000 NGUYEN VAN OAI  5214 - 38759 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGUYEN THI THAO NGAN  5017 - 80559 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 78132 Ck từ thiện
11/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 71598 ck từ thiện
11/9/23 10.000 VO THI NHU QUYNH  5216 - 02554 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 DANG THI CHAM  5213 - 00152 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGA  5245 - 76498  Chuyển tiền ủng hộ.CT tu 9378280111
11/9/23 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN  5209 - 22337 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG  5220 - 22311 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY TIEN  5209 - 03503 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 PHAM THI HONG  5218 - 02403 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 Nguyen Thi Thu Ha  5213 - 01924 Chuyển tiền tu Viettel Money
11/9/23 10.000 HOANG THI YEN PHUONG  5241 - 77653 Chuyển tiền.CT tu 9837994316
11/9/23 10.000 NGUYEN THI QUYEN  5214 - 98901 Chuyển khoản
11/9/23 10.000 Nguyen hong tho 5220 - 41172  
11/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 34857 Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/9/23 10.000 PHAM VAN PHI  5217 - 51069 Chuyển khoản
11/9/23 10.000  NGUYEN THI SINH  5017 - 95530 Chuyển tiền
11/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 58606 ủng hộ tre em kt
11/9/23 10.000 HO THI THUAN  5240 - 52797 Ho thi thuan.CT tu 0071003782265 
11/9/23 10.000 Thuy Duong  5217 - 55974 Thuy Duong ck
11/9/23 10.000 THACH NGOC QUI 5239 - 39264 Chuyển tiền.CT tu 0461000443892
11/9/23 10.000 NGUYEN HOANG YEN  5220 - 55277 Chuyển tiền
11/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 89431 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
11/9/23 1.850.000 Nguyen Thi  5017 - 81269 Checkscam vn ủng hộ trẻ em khuyết tật
11/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68466 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
11/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 33789 MUOI NGHIN DONG
11/9/23 100.000 Le Trung Kien  5388 - 05750  ủng hộ trẻ em khuyết tật Vn
12/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 47063 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/9/23 50.000 Nguyen Yen Linh 5241 - 38083 ủng hộ.CT tu 0301000428890 
12/9/23 30.000 VUONG THI HOA 5147 - 96986 ủng hộ toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật.
12/9/23 10.000 DO LINH CHI 5214 - 03072  
12/9/23 10.000 NGUYEN THI BICH NGOC  5217 - 77991 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 TRAN QUOC LAM 5212 - 49450  
12/9/23 200.000 Le thi chinh  5389 - 58712 Le thi chinh ck
12/9/23 10.000 TRAN THI MINH THU  5209 - 06116 Chuyển khoản
12/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 85710 ck
12/9/23 10.000 DOAN THI THANH HIEN 5241 - 96065 CT tu 0491000089955 
12/9/23 20.000 DOAN DINH BAO 5216 - 65543  
12/9/23 10.000 TRAN VAN THANH  5017 - 53471  
12/9/23 10.000 Tran Thi Nga  5218 - 48395 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 PHAM THI THU HUONG 5215 - 12639 Chuyển khoản
12/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 93482 vì trẻ em khuyết tật vn
12/9/23 200.000 VU THI HAO  5390 - 81519 Chuyển tiền ủng hộ quy tre e
12/9/23 200.000 HA THI HUE  5189 - 75869 Chuyển tiền
12/9/23 200.000 LIEU THI SEN  5245 - 71299 Chuyển tiền.CT tu 1031077800 
12/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 12622 quyên góp trẻ em khuyết tật 
12/9/23 200.000 NGUYEN THI LIEN  5388 - 61664  Chuyển khoản
12/9/23 10.000 DANG THI MINH KHUYEN  5218 - 93030 Chuyển khoản
12/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 51100 Vi tre em ngheo khuyết tật Viet Nam
12/9/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG  5389 - 49871 Chuyển khoản
12/9/23 200.000 HOANG THI THANH HUYEN  5245 - 67877 quyên góp.CT tu 0021000408618
12/9/23 200.000 BUI THI THANH HANG  5388 - 45067 Chuyển tiền
12/9/23 100.000 NGUYEN THI NHUNG  5388 - 43204 Chuyển khoản
12/9/23 200.000 PHAM XUAN THU  5387 - 40617 Chuyển tiền ủng hộ
12/9/23 200.000 DO THI DUNG  5218 - 67776 Chuyển tiền
12/9/23 200.000 PHAM THI KIM CUONG  5189 - 38842 Chuyển tiền
12/9/23 200.000 DANGTHIHUE 5220 - 62459  
12/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 35752 quyên góp
12/9/23 200.000 DO THI VANG ANH 5217 - 61370 Chuyển tiền
12/9/23 200.000 HA THI THEM  5161 - 99392 Chuyển tiền qua MoMo
12/9/23 200.000 NGUYEN THI HANH  5212 - 53612 Chuyển tiền
12/9/23 200.000 Nguyen Thi Oanh 5214 - 53122  
12/9/23 200.000  BUI KIM CHI  5216 - 49641 Chuyển tiền
12/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45730 Chuyển tiền
12/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 43773 quyên góp
12/9/23 200.000 DANG HOANG AI LINH  5388 - 25657 Chuyển khoản
12/9/23 200.000  PHAM THI HUE  5017 - 37498 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 HOANG HUNG  5216 - 33205 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 NGUYEN VAN MINH  5078 - 72537 Chuyển tiền.CT tu 0461003867166 
12/9/23 10.000 CAO THI MAI 5209 - 84745 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 PHAM THI LY 5212 - 31591 từ thiện
12/9/23 10.000 Phan Duc Duy 5214 - 97442  
12/9/23 20.000 HUA KIEU LY  5213 - 32568 Chuyển khoản ủng hộ quy vi tre em khuyet tan
12/9/23 9.000 DANG LE VAN HUU  5243 - 65099 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
12/9/23 10.000 TRAN THI KHANH LINH  5214 - 97059  Chuyển tiền
12/9/23 10.000 A TRUNG 5216 - 92251  
12/9/23 20.000 TRUONG THI TRANG 5212 - 27118 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 15933 Chuyển tiền tu Viettel Money
12/9/23 10.000 NGUYEN TUAN MINH 5242 - 51813 CT tu 1012782609 
12/9/23 10.000 Pham Thi Phuong 5218 - 94974  
12/9/23 10.000 DUONG THI TRA MY  5218 - 94003 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 TRAN BINH CHUONG  5220 - 74173 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 HO DUY KHANH  5216 - 40052 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 HOANG THI LUONG  5219 - 32923 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 DANG THANH VIET 5017 - 90661 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 NGUYEN VAN LAM  5219 - 55366 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 HOANG VAN HIEP  5214 - 38935 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 DANG TRUNG THANH  5239 - 90719 Chuyển tiền.CT tu 0481000668649 
12/9/23 10.000 TRINH THI HANG 5209 - 11272 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 LO THI NHUNG  5214 - 65722 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 PHAM THI BACH LE 5218 - 65695 Chuyển tiền tu Viettel Money
12/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 16606 ck từ thiện
12/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 48502 Cao tran thu thao ck từ thiện
12/9/23 10.000 LE VAN QUAN 5212 - 97221  
12/9/23 10.000  NGUYEN THI THUY 5213 - 81155  Chuyển tiền
12/9/23 10.000 PHAM CONG TUAN 5220 - 56939 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 HOANG THI HUONG 5213 - 27655 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 LE THI HANG 5240 - 81552 Chuyển tiền.CT tu 1033768106 
12/9/23 10.000 LUONG THI THANH  5219 - 19162  Chuyển tiền
12/9/23 20.000 TO LAN PHUONG  5216 - 17028 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 NGUYEN THI UYEN 5240 - 81050  Chuyển tiền.CT tu 0351001088019 
12/9/23 10.000 TRAN THI NGAN HA  5213 - 16488 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 LE THI MINH PHUONG  5219 - 15715 Chuyển khoản
12/9/23 20.000 NGUYEN THI NGOC HOAI 5239 - 75061  Chuyển tiền.CT tu 9965387378
12/9/23 10.000 THUONG 5215 - 99306  
12/9/23 10.000 Nguyen Hoa An 5161 - 39999  
12/9/23 10.000 NGUYEN VAN QUAN  5214 - 39527 Chuyển khoản
12/9/23 10.000 TRIEU VAN THUAN  5218 - 18476 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 64769 ta n nm
12/9/23 20.000 HUYNH HUU LY  5215 - 40727 Chuyển tiền
12/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24202 Kha.CT tu 9523551747 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/9/23 10.000 LAM PHUOC TAI  5214 - 94765 Chuyển tiền
12/9/23 10.000 NGUYEN BA VAN  5218 - 76004 Chuyển tiền
12/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 98327 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
12/9/23 10.000 VU VAN SONG 5017 - 68404  
12/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86216 ngheo.CT tu 0461000612643 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/9/23 10.000 DINH THI LAN ANH 5209 - 61844 Chuyển tiền
12/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 60673 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ vì trẻ em khuyết tật
12/9/23 10.000 NGUYEN PHU CUONG  5241 - 78714 Chuyển tiền.CT tu 0151000569965 
13/9/23 100.000 VU DUC TU  5387 - 01027 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 HOANG MINH NGOC  5219 - 57696  
13/9/23 10.000 BUI VAN KIEN  5242 - 98794 Chuyển tiền.CT tu 1019318881
13/9/23 20.000 HOANG THI ANH  5244 - 72416 Chuyển tiền.CT tu 0351001049771
13/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 91329 quy trẻ em khuyết tật
13/9/23 15.980.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5389 - 02136 ND NVCUOI ID
13/9/23 10.000 LE TUAN ANH 5213 - 51084 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYET HONG  5218 - 08529 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 HOANG HAI ANH  5244 - 57213 CT tu 9929345345 
13/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39712 trẻ em khuyết tật.CT tu 0491000098688 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
13/9/23 200.000 NGO THI AN  5244 - 48708 Chuyển tiền.CT tu 1025211981 
13/9/23 200.000 NGUYEN THI MY 5387 - 51956 Chuyển khoản
13/9/23 200.000 LUAN THI THU  5209 - 64747 Chuyển khoản trẻ em khuyết tật
13/9/23 200.000 Ngo thi nga  5244 - 46572 Ngo thi nga ck.CT tu 9797383868 BUI VAN THANG 
13/9/23 200.000 BUI THI NGUYEN NGOC  5241 - 59656 Chuyển tiền.CT tu 9396610290 
13/9/23 10.000 DINH DIEP HUYNH  5017 - 29998 Chuyển tiền
13/9/23 200.000 NGUYEN THI HANH  5220 - 29770 Chuyển tiền
13/9/23 200.000 NGUYEN TRAN KHANH LINH  5387 - 29817 Chuyển khoản
13/9/23 200.000 PHAM THI LUONG  5209 - 01661 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
13/9/23 200.000 NGUYEN THI NHUNG  5389 - 14956  Chuyển khoản
13/9/23 10.000 LE TRUNG NGHIA  5217 - 90332 Chuyển tiền
13/9/23 200.000 NGUYEN THI LIEN  5189 - 13269 Chuyển khoản
13/9/23 200.000 VO THUY LIEU  5214 - 87873 chuyen quy trẻ em khuyết tật 
13/9/23 200.000 HUYNH THI CAM THUY  5245 - 41361 Chuyển tiền.CT tu 0601000544368 
13/9/23 200.000 NGUYEN THI THEM 5214 - 82717 Chuyển tiền
13/9/23 200.000 NGUYEN THI NGOC  5388 - 08961 Chuyển tiền
13/9/23 200.000 PHUNG DUONG THUY TRANG 5388 - 07771 ủng hộ quy
13/9/23 200.000 VU THI HAO  5390 - 07730 Chuyển tiền ủng hộ quy tre e
13/9/23 300.000 PHAM THI TUYET LAN 5244 - 40407 Chuyển tiền.CT tu 1024872109 
13/9/23 10.000 LE VAN VUI  5219 - 74134 Chuyển tiền qua MoMo
13/9/23 300.000 BUI THI THANH HANG  5189 - 05090 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 LUU THI THANH HIEN  5078 - 21427 Chuyển tiền.CT tu 0061001072704 
13/9/23 200.000  BUI KIM CHI  5212 - 67882 Chuyển tiền
13/9/23 200.000 NGUYEN THI ANH THU  5214 - 66864 Chuyển tiền qua MoMo
13/9/23 300.000 DO THI VANG ANH  5220 - 65261 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 LE THI MINH PHUONG  5161 - 54498 Chuyển tiền qua MoMo
13/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97111 thuong cac em.CT tu 1035786384 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
13/9/23 10.000 LE THI DUYEN  5213 - 42387  Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM YEN  5219 - 67120  Chuyển khoản
13/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG DUYEN  5214 - 50377 Chuyển tiền
13/9/23 20.000 TRAN THI ANH DAO  5220 - 37054 Chuyển khoản
13/9/23 10.000  HOANG THI NHUNG  5218 - 50264 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 nguyen van phuc 5017 - 43644  
13/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 16074  
13/9/23 20.000 NGUYEN THIEN AN 5217 - 56904 Chuyển khoản
13/9/23 20.000 NGUYEN THI HUONG  5213 - 33373 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 NGUYEN THI TAM  5218 - 89795  
13/9/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 5214 - 82278 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 NGUYEN THI BE HUONG  5017 - 61073 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 PHAN THI MAI TRINH 5216 - 57705 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 HO VAN DUONG  5240 - 81062 Chuyển tiền.CT tu 0111000351989 
13/9/23 10.000 NGUYEN THI CAM THANH  5214 - 47490 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 PHAN BICH THUY  5017 - 45950 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 HO THANH PHONG  5219 - 45770  
13/9/23 10.000 Vu Thi Quynh  5017 - 45171 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 VU THI QUYNH NGA  5215 - 37857 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 37617 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 Do Thi Minh Thu  5217 - 36232 Chuyển tiền ủng hộ cd dc
13/9/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 34449 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 31637 ck quy từ thiện
13/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM DANG 5241 - 79208 Chuyển tiền.CT tu 0021001048449 
13/9/23 10.000 MAI THI XUAN  5017 - 27829 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 TRAN NGOC QUYNH NHU 5078 - 34096 Chuyển tiền.CT tu 0481000743949 
13/9/23 10.000 VU THI THOA  5209 - 26621 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 MAI THI BICH  5017 - 25688  
13/9/23 10.000 DAO THI THANH XUAN  5218 - 24714  
13/9/23 20.000 THU TRANG  5215 - 24274 MONG CAC EM DUOC MANH KHOE
13/9/23 10.000 NGUYEN PHUONG PHAN 5213 - 23818 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 DUONG NA  5212 - 23103 DUONG NA CK
13/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  5239 - 72985 Chuyển tiền.CT tu 9938439954 
13/9/23 10.000 BUI QUANG NAM  5215 - 22819 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 5219 - 22275 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 LA THI THUY NGA  5209 - 22241 Chuyển khoản
13/9/23 20.000 NGUYEN THI THANH  5214 - 21743 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 TRAN CONG TAM  5243 - 87549 Chuyển tiền.CT tu 0111000165724 
13/9/23 10.000 Nguyen Thi Thao  5217 - 21459 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 VU CAM NHUNG  5213 - 21318  
13/9/23 10.000 LUONG NGOC NGA 5213 - 20920  
13/9/23 10.000 KIEU THI HANH  5245 - 65279 Chuyển tiền.CT tu 1013754370 
13/9/23 10.000 CHAU THI MY NGOC  5213 - 20353 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG  5215 - 19615 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 DUONG LE KHANH  5219 - 62297 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 HOANG THU PHUONG  5217 - 35456  Chuyển tiền
13/9/23 50.000 BUI ANH SA 5240 - 71752 ủng hộ.CT tu 0711000320779 
13/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5216 - 18771 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 VO THI MY KIEU  5213 - 12910 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 HO THANH SANG 5209 - 08652 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HAO  5220 - 89386 Chuyển tiền
13/9/23 20.000  Pham Thi Hong Nhung  5216 - 87364 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 TRUONG THI THUY  5218 - 78973 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 VU THI THANH HUYEN 5241 - 68575 Chuyển tiền.CT tu 1017807934 
13/9/23 10.000 LE THI MO  5219 - 75158 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN HOAI DI 5161 - 09914  
13/9/23 10.000  HO THAI SON 5220 - 92330  
13/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 84768 từ thiện 
13/9/23 10.000 NGUYEN NHAN TIEP 5213 - 98478  
13/9/23 10.000  NGUYEN VAN QUANG  5212 - 70835 Chuyển tiền
13/9/23 10.000  NGUYEN THI NGOC  5213 - 63479 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN THU HIEN  5214 - 75562 Chuyển tiền ck từ thiện
13/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC HIEU 5213 - 60172 Chuyển khoản
13/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 72018 chuc cac em hanh phuc.CT tu 0291000272468 
13/9/23 50.000 NGUYEN DINH TAI  5245 - 30274  Chuyển tiền.CT tu 0011004253368 
13/9/23 10.000 NGUYEN THE ANH  5243 - 51832 Chuyển tiền.CT tu 0301000320238 
13/9/23 10.000 DANG THI TUYEN  5213 - 05622 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 TRUONG VAN TRUONG  5220 - 85874  Chuyển khoản
13/9/23 20.000 VU THI THAM  5017 - 62596 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 Duong Van Hieu  5214 - 58321 Duong Van Hieu tu Liobank
13/9/23 10.000 VO THI NGA  5219 - 86852 Chuyển khoản
13/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54902 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
13/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 31382 Ck từ thiện
13/9/23 20.000 MONG PHAM TUYEN 5220 - 09691  
13/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29937 .tre em.CT tu 0181003295300 toi 2 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
13/9/23 10.000 HA VAN THANG  5213 - 18254 Chuyển khoản
13/9/23 100.000 NGUYEN KHANH NGOC  5220 - 55638 ủng hộ thang 9 2023 
14/9/23 10.000 BUI THI THANH THU  5220 - 25803 Chuyển tiền
14/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31555 binh thuong.CT tu 1020629900 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/9/23 10.000 LE NGOC DIEP  5217 - 34290  Chuyển tiền
14/9/23 10.000 nguyengiatru  5218 - 33508 Chuyển tiền 
14/9/23 10.000 LE DUC QUANG  5213 - 01869 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 K Thi Ngoc 5216 - 91629  
14/9/23 300.000 LINH  5216 - 66175 LINH GUI
14/9/23 10.000 NGUYEN THI LOI  5214 - 14660 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 79826 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/9/23 10.000 PHAN THI VAN ANH  5219 - 63122 Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật vn
14/9/23 10.000 DO DINH HOA  5209 - 30717 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64327 kho khan.CT tu 0461000598805 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 62201 huu duyen .CT tu 1016200545 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/9/23 10.000 NGO VAN TAM  5213 - 03453  
14/9/23 10.000 TRAN THI NGOC  5219 - 83213 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 Bui Cong Nguyen 5219 - 82102  
14/9/23 200.000 NGO THI AN 5245 - 99642 Chuyển tiền.CT tu 1025211981
14/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48683 trẻ em khuyết tật.CT tu 0281000635283 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/9/23 10.000 VO MINH NGOC. 5241 - 30489 CT tu 9978353298
14/9/23 10.000  TRINH THI LE HANG  5219 - 22369 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN THANH HAI  5078 - 46271 CT tu 9972012376 
14/9/23 10.000 HA THI THU THANH  5215 - 22720 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 DO THI DAO  5220 - 33210 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 NGUYEN T MY NGUYEN  5161 - 88469 Chuyển tiền qua MoMo
14/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 05067 Tre e
14/9/23 10.000 Dinh Thi Thu Thanh 5214 - 32818 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH  5217 - 28462 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
14/9/23 10.000 CAO THI THU GIANG  5243 - 93847 Chuyển tiền.CT tu 0101001205062 
14/9/23 10.000 AN THI THANH MAI  5017 - 76833 Chuyển tiền
14/9/23 200.000 PHAM TRAN KIEU GIANG 5388 - 16085 Chuyển khoản
14/9/23 200.000 NGUYEN THI LIEN  5189 - 02429 Chuyển khoản
14/9/23 200.000 TRAN THI TUYEN  5389 - 93428 Chuyển tiền
14/9/23 300.000 NGUYEN THI THEM  5215 - 19492 Chuyển tiền
14/9/23 100.000 VO VAN QUAN  5239 - 74287 Chuyển tiền.CT tu 0481000746739 
14/9/23 200.000 .NGUYEN THI NGOC  5390 - 86743 Chuyển tiền
14/9/23 200.000 HOANG PHUONG THUY  5219 - 07113 Chuyển khoản ủng hộ tre em ngheo khuyết tật
14/9/23 200.000 PHAM THI NGOC MAI  5161 - 78829 Chuyển tiền qua MoMo
14/9/23 300.000  BUI THI THANH LOAN  5218 - 99200 Chuyển tiền
14/9/23 30.000 HOANG THI THAM  5212 - 98484 Chuyển tiền
14/9/23 100.000 VO VAN QUAN  5240 - 78559 Chuyển tiền.CT tu 0481000746739 
14/9/23 200.000 TRUONG THI THUONG 5189 - 78155 Chuyển khoản
14/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 77186 ủng hộ cac e
14/9/23 200.000 PHAN THI HIEN  5220 - 92284 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 DAM HUU THANH  5219 - 91297 Chuyển khoản
14/9/23 200.000 NGUYEN THI KIM TRANG  5390 - 74650 Chuyển tiền
14/9/23 300.000 PHAM THI TUYET LAN  5240 - 77847 Chuyển tiền.CT tu 1024872109 
14/9/23 200.000 PHUNG DUONG THUY TRANG  5387 - 73600  Chuyển khoản
14/9/23 200.000  TRUONG THI ANH NGUYET  5209 - 84662 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN VAN LOI  5245 - 64269 Chuyển tiền.CT tu 1023299093 
14/9/23 200.000 NGUYEN TRAN KHANH LINH  5387 - 71928 Chuyển khoản
14/9/23 200.000 Ngo Thi Huyen 5209 - 82709 Chuyển tiền
14/9/23 200.000 PHAM THI PHUONG  5209 - 80528 Chuyển khoản
14/9/23 200.000 VO THUY LIEU  5017 - 79469 VO THUY LIEU chuyen 200
14/9/23 200.000 TRAN THI HOA  5215 - 71863 Chuyển tiền
14/9/23 300.000 BUI THI NGUYEN NGOC 5241 - 75566  Chuyển tiền.CT tu 9396610290 
14/9/23 10.000 VO VAN CHI THANH  5243 - 78015  Chuyển tiền.CT tu 1012756300 
14/9/23 20.000 HOANG THI NGOC  5213 - 89246 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 TRAN THI KIM THOA  5017 - 33533 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN VAN HOA 5240 - 58035 CT tu 0141000768967 
14/9/23 15.000 VU THI THUY 5017 - 05405 Chuyển khoản
14/9/23 20.000 NGUYEN THI MY HANG  5219 - 41941 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 HOANG VAN HIEN 5218 - 30522 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 Truong Thi Thu Ba 5220 - 29514  
14/9/23 10.000 .DUONG HUU NHUT  5214 - 84169 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NONG THI HONG GAM  5219 - 75657 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN THI HOA  5243 - 56973 Chuyển tiền.CT tu 0951004205977 
14/9/23 10.000 NGUYEN PHUC HAU  5241 - 48083 Chuyển tiền.CT tu 0701000442484 
14/9/23 10.000 LE THI TUYET NHUNG  5214 - 61440 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 TRUONG HONG SON  5218 - 19748 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 RINH THI HONG HIEN  5216 - 76614  
14/9/23 10.000 CHU THI VAN  5078 - 42251  Chuyển tiền.CT tu 0731000846181 
14/9/23 10.000 DOAN THI HUONG  5219 - 64574 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 TRAN THI HOAI  5213 - 33345 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 HOANG THI BICH PHUONG  5216 - 27723  Chuyển tiền
14/9/23 10.000 hang  5216 - 23923 hang Chuyển khoản 
14/9/23 10.000 DAO NGOC MI  5219 - 23089 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 VUONG THI THU TRANG  5245 - 24136 Chuyển tiền.CT tu 0201000645768 
14/9/23 10.000 LUU THI THUY  5214 - 19791 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 LAM NGOC CUONG 5241 - 30760 .CT tu 1031992241
14/9/23 10.000 DANH MINH 5216 - 09284 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 73864 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
14/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 70576 ck từ thiện 
14/9/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG 5214 - 64235 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN THI TU TRINH  5215 - 33013 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 TRAN VAN MAY  5240 - 21010 Chuyển tiền.CT tu 9816228499 
14/9/23 10.000 DAM DUY NGOC  5214 - 74847 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN TAM NONG  5217 - 29287 Chuyển tiền
14/9/23 50.000 TRAN THI THU THUY  5218 - 97671 Chuyển khoản
14/9/23 15.000 LE VAN HIEP  5212 - 54976 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 VO SY DAN  5216 - 17925 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 DINH VAN THANH 5217 - 58345  
14/9/23 10.000 Nguyen Thi Huyen Trang 5219 - 94024 Chuyển khoản
14/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45687 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
14/9/23 10.000  HUYNH VAN KHOI 5217 - 11392 Chuyển tiền
14/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27327 bt.CT tu 1017003535 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 1.000 bui quoc hung  5212 - 55043 Em bui quoc hung ủng hộ 1k cua it nhung long nhieu
15/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 64485 Muon giup do moi nguoi.CT tu 1040819377 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 10.000 LE VAN MANH 5209 - 37657 Chuyển khoản
15/9/23 50.000 PHAM THI BINH  5243 - 62362 ủng hộ quy.CT tu 0551000318896
15/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 82579 ủng hộ quy
15/9/23 10.000 VU THI THUY  5218 - 73235 Chuyển tiền
15/9/23 200.000 Ho Thuy Truc 5389 - 53518 uho trẻ em khuyết tật vn
15/9/23 10.000 NGUYEN MANH TRUNG 5017 - 92991  
15/9/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5245 - 32149 Chuc cac em vui ve!.CT tu 0351000716947 
15/9/23 100.000 PHAN THANH THUY 5216 - 68577 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 Nguyen Thi Thu Hang  5214 - 11111 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 TRAN KHAC NAM  5212 - 95544 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 DINH SY LUYEN 5078 - 33427 CT tu 1012694779
15/9/23 50.000 Kim Tung Checkscam 5388 - 61585 Kim Tung Checkscam
15/9/23 219.835 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 95230  
15/9/23 100.000 NGUYEN VAN THAO  5387 - 26609 Chuyển tiền ủng hộ
15/9/23 10.000 PHAM THI PHUONG 5017 - 51954 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 97594 Chung tay cung DAIKO 
15/9/23 10.000 HA DINH NHU  5220 - 68715 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 PHAM CONG CHIEN  5218 - 55476 Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
15/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 08976 ck từ thiện 
15/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 80910 Chu the DongA Bank Chuyển tiền
15/9/23 50.000 PHAM THI KIEU  5245 - 74491 Chuyển tiền.CT tu 0381000519931
15/9/23 10.000 TRUONG VAN HUONG  5219 - 47328 Chuyển tiền
15/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 70750 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
15/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 99454 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
15/9/23 50.000 HA THI TUYET  5388 - 24221 Chuyển khoản
15/9/23 50.000 LE THI HIEN 5017 - 63739  
15/9/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 55252 con thua 2k luc nao co tien a loc nx nhe
15/9/23 10.000 NGUYEN THI QUY  5219 - 89731 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 LUONG KIM NGAN 5219 - 66971 Chuyển tiền
15/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 67417 MBS MG 11 HCM ủng hộ
15/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 23350 Chuyen qua ZaloPay
15/9/23 100.000 NGUYEN THI TINH 5388 - 55107  Chuyển khoản
15/9/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH 5213 - 16843 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 HHOA 5017 - 06736 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 HOANG VAN HUONG 5209 - 97093  
15/9/23 50.000 DANG THI DET  5220 - 53040 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 HOANG NGOC NAM  5214 - 51177 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 VU THI LOAN  5242 - 67030 Chuyển tiền.CT tu 0821000062254 V
15/9/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG  5245 - 44317 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
15/9/23 100.000 TANG THI MY HIEN  5161 - 17597 Chuyển tiền qua MoMo
15/9/23 50.000 VU THI THOM  5215 - 69033 ủng hộ quy khuyết tật
15/9/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5209 - 61868 Chuyển tiền quyen gop
15/9/23 10.000 HOANG THI NGUYET  5218 - 58692 Chuyển khoản
15/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30962 trẻ em khuyết tật.CT tu 1024580033 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 100.000 LUU MINH HUE  5216 - 07605 chuyen 
15/9/23 50.000 NGUYEN THI OANH  5388 - 38369 Chuyển khoản
15/9/23 50.000 Mien 5220 - 02109 Mien chuyen 
15/9/23 100.000 HUYNH THI NHU HUYNH  5388 - 35877 Chuyển tiền
15/9/23 50.000  NGUYEN THI THANH CAM  5212 - 98120 Chuyển tiền
15/9/23 50.000 HO THI THUY KIEU  5243 - 56135 Chuyển tiền.CT tu 1024858328 
15/9/23 50.000 NONG THI DEP  5214 - 95770 Chuyển tiền
15/9/23 50.000 TRAN THI HUYEN TRANG  5218 - 95471 Chuyển tiền
15/9/23 50.000 NGUYEN THI THU TRANG 5241 - 46935  Chuyển tiền.CT tu 1019776990 
15/9/23 50.000 HOANG THI DUNG  5017 - 92123 Chuyển tiền
15/9/23 50.000 DAO THI THUY  5017 - 92029 Chuyển tiền
15/9/23 50.000 TANG THI HUYEN 5390 - 32321 Chuyển khoản
15/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 69566 Chuyển tiền khoan ủng hộ cac em
15/9/23 100.000 Nguyen Thi Que  5215 - 62256 Chuyển tiền
15/9/23 50.000 PHAM LINH TRANG 5189 - 16792 Chuyển khoản
15/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 10429 Toi va cong ty ASEAN MEDIA chung tay vi cong dong từ thiện
15/9/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5214 - 56105 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
15/9/23 100.000 TRAN THI BICH NGOC  5215 - 52727 Chuyển tiền
15/9/23 100.000 DINH THI HONG  5189 - 13991 Chuyển khoản
15/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 23243 Quy trẻ em khuyết tật .CT tu 0511000461133 toi 0011003814022 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 36318 CK t thien
15/9/23 10.000 HOANG THI THANH HUYEN  5245 - 27669 Chuyển tiền.CT tu 9905084097 
15/9/23 50.000 LE HO THUY VAN  5241 - 40930 Chuyển tiền.CT tu 1013630080 
15/9/23 10.000 DUONG THI THANH HA  5220 - 70943 Chuyển tiền
15/9/23 20.000 Diep Pham 5216 - 62148 ck thien nguyen
15/9/23 10.000 VO DANG NGOC TUYEN 5220 - 57444  Chuyển khoản
15/9/23 20.000 NGUYEN HUU LOI  5220 - 57236 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 Le Thi Khanh Ly  5212 - 21359 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 LE VAN SON 5218 - 16562 Chuyển khoản
15/9/23 8.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78858 tre em.CT tu 0071002876069 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 10.000 TA THANH LE  5017 - 73423 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 TRAN THI HOA 5219 - 70427 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 VU THI NGA  5212 - 34383  
15/9/23 15.000 BUI THI ANH HOA  5220 - 30739 Chuyển tiền
15/9/23 10.000  MAI VIET TRUONG 5218 - 09432  
15/9/23 10.000 VO THI THU HA  5213 - 07048  Chuyển khoản
15/9/23 10.000 thanh tai 5212 - 06437  
15/9/23 10.000 VO THI XUAN  5214 - 03353  
15/9/23 10.000 DO MANH CUONG 5239 - 92486 Chuyển tiền.CT tu 9856650880 
15/9/23 16.000 NGUYEN THI THUY VAN  5215 - 93076 Chuyển khoản
15/9/23 20.000 LUONG THI PHUONG  5017 - 81864 Chuyển tiền
15/9/23 20.000 NGUYEN THI NGA 5213 - 79258 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 HA THI HUONG 5217 - 78655  
15/9/23 10.000 DOAN THI TUOI  5219 - 74256 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
15/9/23 10.000 TRAN THI PHUONG 5212 - 69600 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 VU THI NGA 5220 - 67457  
15/9/23 10.000 .NGUYEN THI NHO 5214 - 62569  
15/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC LUYEN 5219 - 62015 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 PHAN THI LY  5017 - 61647  
15/9/23 10.000 DO THI PHUONG 5217 - 61115 Chuyển tiền
15/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 32989 Nam Mo A Mi Da Phat
15/9/23 10.000 DANG MINH SON 5214 - 96193 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 NONG VAN TOAN 5219 - 77628 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 DUONG MINH DUC 5216 - 72661 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 NGUYEN VAN LOC 5219 - 69879  
15/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 47302 Ck từ thiện
15/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 51499 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0081000384319 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 10.000 TRAN VAN HUNG  5241 - 77046  Chuyển tiền.CT tu 9982826661 
15/9/23 10.000 .LAI KIEN HIEP  5240 - 75614 Chuyển tiền.CT tu 0601000497168 
15/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 69031 Best wish for us
15/9/23 10.000 PHAM QUANG ANH  5219 - 55054  
15/9/23 10.000 PHAM THI HONG THAO  5244 - 58025 Chuyển tiền.CT tu 0071002757842 P
15/9/23 10.000 MAI THI VAN MY 5244 - 56759 Chuyển tiền.CT tu 0441000811364 
15/9/23 10.000 VO THI HONG TRANG  5213 - 82171 Chuyển khoản
15/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 28545 ủng hộ.CT tu 0021000423037 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27396 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật. CT tu 0721000667894 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 10.000 VO THANH TRUONG 5220 - 87895 Chuyển khoản
15/9/23 10.000 HOANG VAN TRUONG 5215 - 74270  
15/9/23 10.000 TU VAN TAM  5219 - 73814 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 Nguyen Trong Ngo 5218 - 48935  
15/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84812 Binh thuong.CT tu 0341007223553 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 50.000 NGUYEN XUAN TRUONG  5389 - 08337 Chuyển khoản
15/9/23 27.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 98894 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
15/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 81392 lstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
15/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 59038 m.CT tu 9879577109 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
 
16/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91513 ủng hộ.CT tu 0021000423037 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
16/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 81549 UG HO TRE EM NGHEO
16/9/23 10.000 HOANG VAN THAO  5216 - 55830 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 DINH XUAN NGOC  5240 - 98278 Chuyển tiền.CT tu 9342760258 
16/9/23 10.000 TRIEU XUAN LOI  5215 - 26525 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 tran huyen trab 5220 - 92303  
16/9/23 20.000 NGUYEN MINH NHAT  5241 - 86051 Chuyển tiền.CT tu 9374191033 
16/9/23 10.000  TRAN THIEN LINH 5214 - 22761  Chuyển tiền
16/9/23 10.000 .LU VAN KINH 5216 - 95309  
16/9/23 10.000  LENH HAN HAN  5209 - 45544 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 DANG THANH NHAN  5078 - 91085 Chuyển tiền.CT tu 0481000753806
16/9/23 1.000 Nguyen Xuan Anh 5215 - 06668 ủng hộ trẻ em khuyết tật Viet Nam
16/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83418 tre em kho khan.CT tu 1016160326 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
16/9/23 10.000 VO THI DIEU NU 5214 - 68904 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 DO THANH PHONG 5214 - 58515  
16/9/23 10.000 nguyenthanhhoang 5017 - 49020 nguyenthanhhoang chuyen
16/9/23 100.000 CAO THI DIEM MI  5017 - 11471  
16/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGA  5216 - 77014 Chuyển khoản
16/9/23 50.000 NGUYEN THI NGOC ANH  5220 - 42024  
16/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5209 - 37683  
16/9/23 10.000 HOANG LINH CHI 5212 - 14776 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 BUI THI THANH  5161 - 59804 Chuyển tiền qua MoMo
16/9/23 50.000 LE THI DAN  5189 - 58859 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN THI HIEP 5241 - 26243 Chuyển tiền.CT tu 0821000159267
16/9/23 50.000 VU THI MINH HOP  5017 - 77537 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
16/9/23 100.000 PHAM THI HUYEN DIEM 5245 - 92096 Chuyển tiền.CT tu 0431000246688 
16/9/23 10.000 VU THI HAI 5241 - 98124 Chuyển tiền.CT tu 0591000273642 
16/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 41605 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
16/9/23 10.000 VI XUAN TRIEU 5239 - 92050 CT tu 9966459776
16/9/23 10.000 BUI NGOC ANH  5212 - 65809 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 Trinh Thi Phuong 5214 - 58129  
16/9/23 20.000 DUONG THI DIEU  5217 - 39710 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 TRINH THI HUYEN 5213 - 23960  
16/9/23 50.000 LE HUYNH THU THAO  5213 - 23485 Chuyển tiền
16/9/23 20.000 .LINH THI HONG MINH  5017 - 22496 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN THI KHUYEN  5216 - 13274  Chuyển tiền
16/9/23 50.000 PHAM LE MINH TUYEN  5239 - 86772 Chuyển tiền.CT tu 1028531374 
16/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  5245 - 79143 Chuyển tiền.CT tu 0581000745323 
16/9/23 10.000 VA THI CHI  5219 - 71636 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 NGUYEN THANH TRUNG  5216 - 68449 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 Khong thi my linh 5219 - 30523  
16/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 30082 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật viet nam
16/9/23 20.000 LE HOAI THU c 5218 - 28333 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 LE THI HONG 5017 - 21830  
16/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 03256 ut vo
16/9/23 10.000 TRAN THI OANH  5218 - 94838 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYET HONG  5242 - 93429 Chuyển tiền.CT tu 1031011745 
16/9/23 10.000 LUU THI TUYET NGOC  5220 - 85758 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 DUONG THI LUONG  5215 - 83806 Chuyển tiền
16/9/23 20.000 VO THI NGOC LOI  5017 - 78191 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 PHAM THI THAO  5214 - 75048 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 DANG HOAI THU  5217 - 69697 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 DUONG THI THU HA 5242 - 92087  Chuyển tiền.CT tu 9919169877 
16/9/23 50.000 NGHIEM THI MINH  5239 - 76746  Chuyển tiền.CT tu 0351001003366 
16/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 82915 Gop quy
16/9/23 10.000 NGUYEN THE QUYEN  5218 - 26842 Chuyển khoản
16/9/23 50.000 LE VAN TUONG  5161 - 31244 Chuyển tiền qua MoMo
16/9/23 10.000 DOAN VAN DINH  5017 - 89376 Chuyển tiền
16/9/23 100.000 HA KIM QUY 5216 - 42022 Chuyển khoản
16/9/23 50.000 MAI NGOC ANH  5161 - 28122 Chuyển tiền qua MoMo
16/9/23 10.000 TRAN VAN QUANG 5215 - 33140 Chuyển khoản
16/9/23 50.000 TRUONG THI THANH HONG 5388 - 20187 Chuyển khoản
16/9/23 50.000 Huynh ngan 5219 - 26082  ủng hộ quy tre e ngheo khuyết tật
16/9/23 100.000 NGUYEN THI BICH  5387 - 18337 Chuyển khoản
16/9/23 50.000 BUI THI TAM  5240 - 72714  ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000892234
16/9/23 50.000 TRANG NGUYEN  5212 - 23516 quyên góp
16/9/23 100.000 Ha thi trang 5212 - 18509 quyên góp
16/9/23 50.000 PHAM THI SIM  5388 - 12858 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 LE TRONG HOI  5240 - 71362 Chuyển tiền.CT tu 0751000058457 
16/9/23 50.000 NGUYEN THI HOP 5213 - 05602  
16/9/23 10.000 TRAN TRONG DOAN  5017 - 03804  Chuyển khoản
16/9/23 50.000 LUONG THI THAO 5017 - 00613  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
16/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 89760 trẻ em khuyết tật.CT tu 0441000751823 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
16/9/23 50.000 TRAN THI MY HANG  5220 - 97930 Chuyển tiền
16/9/23 50.000 NGUYEN THI HUNG  5219 - 95000 Chuyển tiền
16/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 91537 CK
16/9/23 50.000 LE NGO MY LE  5388 - 99760 Chuyển khoản
16/9/23 50.000 PHAM THI HA  5212 - 85841 Chuyển tiền
16/9/23 50.000 LAI THI HANG 5390 - 95023  
16/9/23 10.000 TRAN THUY HUYNH  5245 - 55948 Chuyển tiền.CT tu 0721000575335 T
16/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 69091 Midori ck 
16/9/23 50.000 NGUYEN THI HANG  5240 - 67562 Giup quen gop.CT tu 0821000072403 
16/9/23 100.000 PHAN THI THOM 5241 - 65749 Chuyển tiền.CT tu 0351000916518
16/9/23 100.000   5389 - 59272 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 DO TIEN CUONG 5209 - 76318 Chuyển tiền
16/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 62361 Chuyển tiền quyên góp
16/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52251 tre em.CT tu 1014047953
16/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85515 cac em nho kem may man.CT tu 0021000412676 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
17/9/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 55894 bnh thng.CT tu 1040606544 toi  Quy vi tre em khuyet tat
17/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 50120 quyên góp
17/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 56749 Chuyen qua ZaloPay
17/9/23 10.000 DAO VAN LINH 5216 - 34659 Chuyển khoản
17/9/23 500.000 THOONG THUONG QUYEN  5215 - 92384 Chuyển tiền từ thiện
17/9/23 10.000 472485.170923.192939.NGUYEN THANH VUONG-170923-19:29:40 472485 5219 - 87781 472485.170923.192939.NGUYEN THANH VUONG-170923-19:29:40 472485
17/9/23 200.000 TANG THI MY HIEN 5161 - 47346 Chuyển tiền qua MoMo
17/9/23 10.000 NGUYEN TUNG KHANH 5017 - 51880  
17/9/23 10.000 VU VAN HAU  5214 - 33144  
17/9/23 200.000 LE THI DAN 5390 - 96825 Chuyển khoản
17/9/23 100.000 HUYNH THI KIM NGAN  5017 - 27103 Chuyển khoản
17/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 17315 quyên góp
17/9/23 200.000 VU THI THOM  5217 - 15182 Chuyển tiền
17/9/23 200.000 NGUYEN THI BICH  5189 - 80894 Chuyển khoản
17/9/23 100.000 HUYNH THI KIM NGAN  5209 - 98003 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 NGUYEN MANH QUAN  5212 - 84513  
17/9/23 10.000 LE THANH TUAN  5214 - 80862  
17/9/23 300.000 Mien  5220 - 75364 Mien chuyen 
17/9/23 10.000 Cao Minh Hai  5217 - 74544 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 VU NGOC NAM  5209 - 61028 Chuyển khoản
17/9/23 50.000 PHAM CAM HANG  5215 - 93109 Chuyển tiền
17/9/23 130.000 HOANG THI THANH THUY  5213 - 40753 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 quang van thieu 5216 - 94080  
17/9/23 10.000 HOANG THI THANH THUY  5209 - 93470 Chuyển khoản
17/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 94557 ủng hộ quy vi tre em khuyet tat
17/9/23 10.000 LY XA KEM  5209 - 91784 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 51946 Ck 
17/9/23 50.000 dang thi chung 5213 - 14590 Chuyển tiền
17/9/23 100.000 HOANG MINH GIOI  5212 - 85714 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN LAN PHUONG  5217 - 68546 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 DAO NGOC LONG 5216 - 13245 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 H NUAT MLO 5214 - 56428 Chuyển khoản
17/9/23 100.000 NGUYEN THI HUONG  5388 - 34013 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 TRAN VAN THE  5213 - 03145 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 Bich Hien 5245 - 52140 Bich Hien gui.CT tu 1013008878 
17/9/23 10.000 NGUYEN THI KHANH 5209 - 87292  
17/9/23 10.000 SUNG SEO MIN  5218 - 61537 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 TRUONG TRAN NAM  5213 - 55137 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 HUYNH THAI MINH THANH 5209 - 54634 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 52570  Chung tay cung DAIKO
17/9/23 50.000 NGUYEN THI THU HIEN  5219 - 49550 Ck ủng hộ
17/9/23 10.000  NGUYEN CONG THUONG  5209 - 31436 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN THI THIN 5217 - 27400 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 LAM THI THU HUYEN  5215 - 25960 Chuyển khoản
17/9/23 10.000  PHAM THANH DANH  5212 - 23315 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 CHIU KIM HONG  5215 - 23136 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 PHAM THI TRINH HAN  5218 - 17972 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 TRAN QUOC MINH  5078 - 36747 Chuyển tiền.CT tu 9906901112 
17/9/23 10.000 PHAM THI THU PHUONG  5212 - 16918 Chuyển tiền
17/9/23 50.000 NGUYEN THI HOAI AN  5388 - 65943 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 Le Thi Minh Nguyet  5219 - 93538 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 VI MANH HUYNH 5239 - 51893 Chuyển tiền.CT tu 1030102497 
17/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34600 trr em .CT tu 1029486326 toi Quy vi tre em khuyet tat
17/9/23 10.000  PHAM THI BICH TUYEN  5219 - 91536 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 VI XUAN KHUONG 5220 - 73086 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU  5217 - 56715 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 NGO THI HONG HA  5218 - 54231 Chuyển tiền
17/9/23 50.000 Le Thi Ty 5209 - 45719 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 VO TIEN DUAN 5217 - 37275 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 LE THI TUYET HANG  5161 - 91806 Chuyển tiền qua MoMo
17/9/23 50.000 DANG THI NGA  5239 - 47321 Quynh Nga.CT tu 0011003579742
17/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 22580 Quy từ thiện
17/9/23 20.000 MAI VAN TUNG  5213 - 21699 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 TRAN THI HA  5218 - 15936 Chuyển khoản
17/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 27318 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
17/9/23 10.000 Nguyen Thi Cam Nhung  5217 - 02825 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 HOANG THI THANG  5213 - 98301 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN THI VUI  5240 - 50742 Chuyển tiền.CT tu 9975381970 
17/9/23 15.000 Hai hai 5017 - 94128  
17/9/23 100.000 NHUNG 5213 - 93590 quyên góp
17/9/23 20.000 HA THI THU UYEN 5213 - 93214 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN QUOC KHANH  5017 - 87019  Chuyển khoản
17/9/23 10.000 PHAM THI Y THI  5213 - 85575 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NONG THI THUONG  5213 - 83657 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 NONG QUYNH ANH  5218 - 81291  
17/9/23 10.000 LE THI LY 5214 - 80566 Chuyển khoản
17/9/23 10.000  NGUYEN DUC TAM 5214 - 80189 Chuyển tiền
17/9/23 50.000 HOANG THI THUYEN  5242 - 57966 Chuyển tiền.CT tu 0351001216250 
17/9/23 50.000 TRAN THI NGOC THU  5239 - 41997 Chuyển tiền.CT tu 1025205689
17/9/23 100.000 Nguyen thi hong thuy  5017 - 51774 ck quy khuyet tat tre em
17/9/23 100.000 PHAM XUAN BINH  5388 - 85399 Chuyển khoản
17/9/23 100.000 VI THI CANH  5390 - 84991 Chuyển tiền
17/9/23 50.000 NGUYEN THI SON CA  5214 - 47774 Chuyển khoản
17/9/23 50.000 LE MINH CHAU  5220 - 30430  
17/9/23 50.000 NGUYEN THI LAM  5078 - 99577 Chuyển tiền.CT tu 0731000892216 
17/9/23 10.000 PHAM THI PHUONG THAO  5017 - 87317 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 TRAN QUOC NGU  5217 - 40379  Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN THU TRANG  5215 - 29106  Chuyển khoản
17/9/23 10.000 NGUYEN TAI LOC 5213 - 20243 Chuyển khoản
17/9/23 50.000 HOANG THI HONG  5214 - 14194 Chuyển tiền
17/9/23 100.000 thanh quyen  5161 - 78325 thanh quyên góp
17/9/23 10.000 LE VAN VUONG 5215 - 91903 Chuyển tiền
17/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 88089 ủng hộ tre em khuyet tat
17/9/23 50.000 MAI THI CUC  5390 - 97526 Chuyển khoản
17/9/23 100.000 NGUYEN THI THANH LOI  5387 - 93829 Chuyển tiền
17/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 73361 chung tay cung DAiKO
17/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 75640 quyên góp ủng hộ tre em khuyet tat viet nam
17/9/23 10.000 TRIEU SINH KHOA  5213 - 59454 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN DUY KHIEM  5215 - 69320 Chuyển khoản
18/9/23 45.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31773 huu duyen .CT tu 1016200545 toi Quy vi tre em khuyet tat
18/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 60516 TIEN QUY
18/9/23 10.000 HUYNH TUAN ANH  5213 - 42865 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 PHAM THI CAM TU  5217 - 04849 Chuyển tiền
18/9/23 1.000 TRAN VAN DUONG 5209 - 38017 ủng hộ QUY TRE EM KHUYET TAT
18/9/23 50.000 PHAM THI BICH  5389 - 54197 Chuyển khoản
18/9/23 50.000 TRAN THI HOAI CHAU  5243 - 44266 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.CT tu 0101000248196 
18/9/23 50.000 PHAN THI PHUONG  5017 - 09095 chuc cac chau luon mk
18/9/23 10.000 LE THI KIM THU  5214 - 43829 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN QUOC BAO 5214 - 26343  
18/9/23 200.000 NGUYEN THI LU  5389 - 13106 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN THI LY 5243 - 21255 Chuyển tiền.CT tu 1027340940 
18/9/23 10.000 NGUYEN THI HIEN  5078 - 43500 Chuyển tiền.CT tu 1025903879 
18/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 43079 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
18/9/23 200.000 NINH THI LIEN 5212 - 04282 Chuyển tiền
18/9/23 200.000  LE THI HONG VAN 5017 - 94362 Chuyển tiền
18/9/23 200.000 TU THANH TUAN 5240 - 83751 Chuyển tiền.CT tu 1039805762 
18/9/23 200.000 Le Thi Ty  5219 - 82095 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 nguyenquocvinh 5218 - 72975  
18/9/23 10.000 LE THI KIM THO 5017 - 66967  
18/9/23 200.000 Me Ly 1994 5161 - 78546  
18/9/23 200.000 LE THI KIM TRANG 5388 - 20053 Chuyển khoản
18/9/23 200.000 LE THI ANH LINH  5387 - 05328 Chuyển khoản
18/9/23 200.000 TRAN THI CUC  5243 - 87521 Chuyển tiền.CT tu 1018236399 
18/9/23 10.000 NGO HOANG VIET HUONG  5212 - 18053 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NGUYEN THI DUNG  5214 - 72934 Chuyển tiền
18/9/23 10.000  TRAN THI KIM LOI 5213 - 34466 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5214 - 68471 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 Le Thi Chi  5209 - 48061 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 PHAM THI THOAN 5217 - 08104 Chuyển khoản
18/9/23 20.000 LE VAN VUONG 5214 - 93028 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 HUYNH VAN SY  5212 - 25379 Chuyển tiền
18/9/23 10.000  TRAN TRI THANH 5017 - 14451 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 DOAN NGOC HAI 5212 - 05833  
18/9/23 10.000 TRAN PHI HOC 5241 - 36329 Chuyển tiền.CT tu 1027635585 
18/9/23 33.333 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 61546 k.CT tu 0631000436912 toi Quy vi tre em khuyet tat
18/9/23 10.000 TRAN THUY MY LINH  5216 - 73058 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN VAN DIEP 5209 - 61244 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN NGOC PHUONG 5213 - 59143  
18/9/23 10.000 NGUYEN THUY HOAI TRAM  5240 - 30250 Chuyển tiền.CT tu 1024838054 
18/9/23 10.000 BUI LAM CHI 5209 - 09008 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 DO QUY VUONG  5215 - 78191 Chuyển khoản
18/9/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5212 - 68556 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN LE DAN PHUONG  5213 - 63074 Chuyển tiền
18/9/23 10.000  DANH THI MAI NGOC SOAN  5220 - 62238 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 PHAM THI HANG 5215 - 61915  Chuyển tiền
18/9/23 10.000 TRUONG DAI PHAT 5219 - 54601  
18/9/23 50.000 NGUYEN THI PHUONG THAO 5390 - 34766 Chuyển khoản
18/9/23 10.000  NGUYEN THANH DU  5214 - 33007 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 TRAN THU HUONG 5215 - 24129 Chuyển khoản
18/9/23 50.000 TRAN THI HONG THU  5209 - 23091 Chuyển khoản
18/9/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5389 - 24695 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 TRAN THI HANG 5240 - 99196 Chuyển tiền.CT tu 9353527625 
18/9/23 10.000 PHAM DUY QUYNH 5212 - 63098  
18/9/23 15.000 NGUYEN THI THU THAO  5241 - 98535 Chuyển tiền từ thiện .CT tu 1026948454 
18/9/23 10.000 DIEM PHUC 5220 - 48210 DIEM PHUC
18/9/23 50.000 LE THI KIM TRANG 5389 - 91493 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 5220 - 43588 Chuyển tiền tu Viettel Money
18/9/23 10.000  NGUYEN THI THUONG  5220 - 42578 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NGUYEN THI DIU  5209 - 38134 Chuyển tiền
18/9/23 100.000 TRAN THI CUC 5245 - 83474 Chuyển tiền.CT tu 1018236399 
18/9/23 10.000 TA THI THINH  5219 - 36004  Chuyển tiền
18/9/23 50.000 NGUYEN THI LU 5389 - 82643 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 THAN THI DUNG 5017 - 18795 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 PHAM THI LE HUYEN  5214 - 08133 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NGUYEN THI HOANG OANH  5241 - 94402 Chuyển tiền.CT tu 0121000722891 
18/9/23 100.000 .HOANG THI MAI ANH 5189 - 67283 Chuyển khoản
18/9/23 50.000  NGUYEN THI NGAN  5219 - 88937 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 PHAM QUOC CUONG  5242 - 20852 Chuyển tiền.CT tu 1025234388
18/9/23 10.000 NGUYEN VAN KIEN 5217 - 63580  
18/9/23 50.000 VU THI NGA 5209 - 39657 Chuyển tiền
18/9/23 50.000  LE THI PHUONG  5017 - 19530  Chuyển tiền
18/9/23 50.000 HA THI THU HA 5216 - 17541 HA THI THU HA chuyen 
18/9/23 50.000 DO THI NI  5244 - 73256 Chuyển tiền.CT tu 1025010166 
18/9/23 50.000 NGUYEN THI HANG 5244 - 72783 Chuyển tiền.CT tu 1012610757
18/9/23 100.000 NGUYEN THI TUYET  5078 - 23231 Chuyển tiền.CT tu 0551000257624 
18/9/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN TRAN  5244 - 69908 Chuyển tiền.CT tu 1014431701 
18/9/23 50.000 LE THI NGOC LUAN 5243 - 91535 Chuyển tiền.CT tu 0321000675677 
18/9/23 10.000 DANG TIEN LOI 5017 - 33411  
18/9/23 50.000  LUONG THI MAY  5213 - 27002 Chuyển tiền
18/9/23 50.000 MAI THI HOA 5389 - 77663 Chuyển khoản
18/9/23 50.000  LE THI HONG VAN  5217 - 10098 Chuyển tiền
18/9/23 100.000 LE THI ANH LINH 5390 - 63300 Chuyển khoản
18/9/23 50.000 TU THANH TUAN  5244 - 65143 Chuyển tiền.CT tu 1039805762 
18/9/23 50.000  TRAN THI HUYEN TRAN  5214 - 77433 Chuyển tiền
18/9/23 100.000 NINH THI LIEN  5220 - 69864 Chuyển tiền
18/9/23 50.000 DO THI TRANG 5219 - 65154  
18/9/23 10.000 LUONG VAN CHUONG  5217 - 49924 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 DOAN THI LINH 5017 - 47969 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 Phan van vy 5213 - 96578  
18/9/23 10.000 TRAN NGO KHANH LINH 5240 - 70907  Chuyển tiền tien ủng hộ.CT tu 0911000036767
18/9/23 10.000 NGUYEN VAN HOAN  5161 - 13116 Chuyển tiền qua MoMo
18/9/23 10.000 NGUYEN DUC CHUNG  5213 - 04890 Chuyển khoản
18/9/23 1.000.000 PHAM QUANG CHUC  5390 - 75943 Chuyển khoản
18/9/23 20.000 Nguyen Thuy Huong  5216 - 35779  ủng hộ
18/9/23 50.000 NINH NAM HOANG 5212 - 76508 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 DUONG THI BINH  5220 - 21730 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NGO THANH HA 5213 - 30507  
18/9/23 20.000 TRUONG THI NGOC ANH. 0098 - 01020 TRE EM KHUYET TATChuyển tiền
18/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38138 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quy vi tre em khuyet tat
18/9/23 10.000 TRIEU THANH NGAN  5215 - 87936 Chuyển khoản
19/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 41875 ủng hộ cac em 
19/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 39686 ủng hộ cac em 
19/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50586 vi tre em khuyet tat.CT tu 1016236070 toi  Quy vi tre em khuyet tat
19/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 46360 thuong.CT tu 1035786384 toi  Quy vi tre em khuyet tat
19/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 39930 binh thuong.CT tu 1019864033 toi  Quy vi tre em khuyet tat
19/9/23 10.000 PHAM VO SONG HUYEN 5216 - 35741 Chuyển tiền qua MoMo
19/9/23 10.000 NGO QUANG DAI  5215 - 78881 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 77866 Tu chuyen 
19/9/23 10.000 LY A PHAI  5215 - 50856 Chuyển khoản
19/9/23 50.000  MAI HO NGOC LAN  5017 - 89693 Chuyển tiền
19/9/23 200.000 TA THI TOAN 5389 - 69492 Chuyển khoản
19/9/23 200.000 MAN THI THUONG 5242 - 66478 Chuyển tiền.CT tu 0341006801553 
19/9/23 200.000 NINH THI LIEN  5215 - 60434 Chuyển tiền
19/9/23 200.000 LE THI ANH LINH  5390 - 58391 Chuyển khoản
19/9/23 200.000 TONG THI NINH 5389 - 56193 Chuyển tiền
19/9/23 200.000 TU THANH TUAN  5078 - 63438  Chuyển tiền.CT tu 1039805762 
19/9/23 10.000 NGUYEN THI THUYET MAN  5239 - 48078 Chuyển tiền.CT tu 1014244230 
19/9/23 200.000 TRAN THI THANH XUAN 5218 - 85205 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 NGUYEN THANH DUY  5239 - 46011 Chuyển tiền.CT tu 0381000349161
19/9/23 100.000 NGO THI THAO 5389 - 05831 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 Dam ngoc tuan 5218 - 70589  
19/9/23 10.000 VO THI THUY LIEU 5218 - 05048 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 VUONG THI KHUYEN  5017 - 92389 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 VU TIEN DUNG  5213 - 67883 Chuyển tiền
19/9/23 20.000 NGUYEN BAO NGOC  5219 - 99551 Chuyển khoản
19/9/23 10.000  LE THI DUYEN  5017 - 27455 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 TRAN THI THUY LINH  5215 - 75728 Chuyển khoản
19/9/23 50.000 HOANG THI TRON 5214 - 53935 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 TRAN THI KIM HANG  5214 - 43583 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5219 - 42039 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 33979 Chung tay cung DAIKO 
19/9/23 20.000 NGUYEN THI THANH MY  5209 - 33526 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/9/23 10.000 DINH THI MINH HIEN  5239 - 78308 Chuyển tiền.CT tu 0291000249235
19/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG 5214 - 19652  
19/9/23 10.000 LE THI LOAN  5217 - 15796 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 HOANG THI TINH  5219 - 01310 Chuyển khoản
19/9/23 100.000 NGUYEN THI VIET TRINH 5239 - 76026 Chuyển tiền.CT tu 0451000472806 
19/9/23 10.000 LU THI NGA  5217 - 89303 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 .HA DINH TIEN  5216 - 83751  
19/9/23 10.000 NGUYEN THUY DUNG  5078 - 73446 Chuyển tiền.CT tu 1028517604
19/9/23 10.000 LUONG SY TIN 5219 - 53987  
19/9/23 10.000 BUI THANH TRUC  5217 - 45416 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 BUI KIM CHI  5017 - 02808 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 NGUYEN THI SUONG MY  5218 - 97832 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 DO MINH HIEP  5209 - 95986 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 TRAN THI THANH THU  5209 - 85519 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 83639 tuong tac
19/9/23 20.000 TRAN QUE ANH  5212 - 77383 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 NGUYEN A RI  5217 - 73995 Chuyển khoản
19/9/23 10.000  Thanh Nga  5213 - 72262 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 LE THI NGOC HAN 5217 - 71470 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 PHAM THI DUONG  5213 - 69164 Chuyển tiền
19/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 63878 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
19/9/23 100.000 NGUYEN THI HIEN  5241 - 68446 Chuyển tiền.CT tu 0731000845528 
19/9/23 50.000 CAO THI THAM 5390 - 84694  Chuyển khoản
19/9/23 10.000 DO THI HUONG 5213 - 77451 Chuyển tiền
19/9/23 50.000 THACH THI MAI HOA  5217 - 41652 Chuyển tiền
19/9/23 50.000 BUI THI HANG  5212 - 15989 Chuyển tiền
19/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 79940 quyên góp QUY từ thiện
19/9/23 100.000 NGUYEN THI THANH  5218 - 66389 Chuyển tiền
19/9/23 50.000 NGUYEN THI NHAM  5212 - 57874 Chuyển tiền
19/9/23 100.000 TONG THI NINH  5388 - 23004  Chuyển tiền
19/9/23 100.000 NGUYEN THI VAN 5017 - 53306 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
19/9/23 100.000 MAN THI THUONG  5245 - 44026 Chuyển tiền.CT tu 0341006801553 
19/9/23 50.000 NGUYEN THI DUONG  5213 - 38304  
19/9/23 50.000 NGUYEN THI TIEP 5218 - 86731 Chuyển tiền
19/9/23 50.000 TA THI TOAN 5389 - 70215 Chuyển khoản
19/9/23 50.000 NGUYEN THI DUNG  5017 - 39909 Chuyển tiền
19/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 35729 khiyen gop
19/9/23 100.000 LE THI KHANH LY  5212 - 91818  Chuyển tiền
19/9/23 50.000 NGUYEN THI NU  5389 - 44904  Chuyển khoản
19/9/23 50.000 trinh kim nhung 5213 - 83707  
19/9/23 50.000 PHAM HUYNH TO HUONG  5215 - 80396 Chuyển tiền
19/9/23 100.000 LE THI THUAN  5078 - 32316 Chuyển tiền.CT tu 0281001648731 
19/9/23 50.000 NGUYEN THI NGOC 5243 - 55024 Chuyển tiền.CT tu 0501000140813 
19/9/23 50.000 NGAN THI HIEN  5218 - 76841 Chuyển khoản
19/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 54449 thuong quyên góp
19/9/23 100.000 JANG SEOYOUNG  5212 - 84282 từ thiện
19/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 70533 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi  Quy vi tre em khuyet tat
19/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65729 tre em.CT tu 0461000598805 toi  Quy vi tre em khuyet tat
19/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 50405 Kho khan.CT tu 0441000666597 toi  Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 27.522 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68124 kho khan.CT tu 1039319472 toi  Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 20.000 Thai Thanh Huy 5218 - 77341 Thai Thanh Huy KT22A1 CT truong dai hoc kien truc TPHCM quyên góp
20/9/23 10.000 NGUYEN TIEN DUNG 5214 - 47241  
20/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42890 từ thiện.CT tu 1018153186 toi Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 2.009.000 Cong Dong Quang Linh  5215 - 10354 Cong Dong Quang Linh gop mot chut tam long
20/9/23 20.000 NGUYEN THE THIEN 5218 - 59171 NGUYEN THE THIEN lop kt22A1 ct truong dai hoc kien truc thanh pho Ho Chi Minh
20/9/23 10.000 PHAN THI VUONG  5219 - 52584 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 NGUYEN HUU NGHI 5214 - 62620 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 DANG THI THU TRA  5219 - 75983 Chuyển khoản
20/9/23 20.000 PHAM TRAN ANH TUAN  5217 - 56706 PHAM TRAN ANH TUAN KT22A 1 CT truong dai hoc kien truc TP HCM quyên góp
20/9/23 200.000 DANG THI LINH CHANG  5390 - 68219 Chuyển khoản
20/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 87340 Quy vi tre em khuyet tat.CT tu 0451000232885 toi  Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 10.000 NGUYEN DINH DUC 5214 - 10360 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 NGUYEN THI NIEN  5212 - 87117 Chuyển tiền qua MoMo
20/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH PHUONG  5219 - 18330 Chuyển khoản
20/9/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65123 moi nguoi.CT tu 1029705226 toi  Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 10.000 NGUYEN MINH HIEU  5218 - 56484 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 BUI THI THUY LANH  5243 - 86268 Chuyển tiền.CT tu 0351001098780
20/9/23 5.000 NGUYEN TRINH AN  5218 - 98085 quyên góp
20/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 29904 Quynh My Chuyển tiền
20/9/23 10.000 NGUYEN KHAC TIEP  5212 - 86564 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 PHAM DUONG LAN ANH 5078 - 37384 PHAM DUONG LAN ANH KT22A1CT TRUONG DAI HOC KIEN TRUC THANH PHO HO CHI MINH quyên góp.CT tu 1015810162 
20/9/23 10.000 PHAM DUONG LAN ANH 5242 - 76619 PHAM DUONG LAN ANH KT22A1CT TRUONG DAI HOC KIEN TRUC THANH PHO HO CHI MINH quyên góp.CT tu 1015810162 
20/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH LAN 5243 - 75490  Chuyển tiền.CT tu 9966888260 
20/9/23 10.000 NONG VAN TRUONG  5017 - 45127 Chuyển tiền ủng hộ
20/9/23 10.000 NGUYEN THI THU 5218 - 96991 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 TRAN NHU HUAN 5161 - 94941  
20/9/23 100.000 LE THI THU TRANG  5216 - 42004  
20/9/23 100.000 TRAN THI THU BA  5217 - 76555  
20/9/23 10.000 LE DUC HOANG  5214 - 75985 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 TRAN THI THUY 5212 - 59227 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 Pham vangiao 5213 - 28432  
20/9/23 50.000 NGUYEN THI DIEN  5242 - 59352  Chuyển tiền.CT tu 0201000648566 
20/9/23 50.000 NGUYEN THI NGHIA  5209 - 15972 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 VU THI DIEM  5017 - 93159 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 BUI THI DUNG 5209 - 84881 Chuyển khoản
20/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 67210 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 LAI THI HAI  5209 - 43481 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 42855 Ck
20/9/23 10.000 DO THI VIET  5220 - 29772 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM NGAN  5243 - 52392 Chuyển tiền.CT tu 1862342926
20/9/23 50.000 DINH HA PHUONG  5209 - 28059  
20/9/23 50.000 NGUYEN THI CHIU  5389 - 23118 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 NGUYEN NGOC SANG  5218 - 12537  
20/9/23 10.000  DOAN THI NHU 5215 - 08862 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 LE THI THANH NGA  5216 - 06200 Chuyển tiền
20/9/23 20.000 NGUYEN THI DIEM  5219 - 06184 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 NGUYEN THI ANH  5161 - 79573  Chuyển tiền qua MoMo
20/9/23 10.000 PHAM THI NGA 5219 - 04739 Chuyển tiền tu Viettel Money
20/9/23 20.000 HOANG THI LOAN 5241 - 41868 Chuyển tiền.CT tu 0181003505792 
20/9/23 10.000 BUI THI PHUONG THUY  5244 - 28331 Chuyển tiền.CT tu 1019675578 
20/9/23 50.000 thanh man  5217 - 97477 thanh man chuyen 
20/9/23 100.000 NGUYEN THI QUYEN  5213 - 82137 Chuyển tiền ủng hộ quy
20/9/23 50.000 VU THI HANG  5219 - 70459 Chuyển tiền
20/9/23 50.000 PHAM THI SUONG  5215 - 49727 Chuyển tiền ủng hộ
20/9/23 50.000 LE THI NHUNG  5389 - 63130 Chuyển khoản
20/9/23 100.000 DANG THI LINH CHANG  5390 - 47510 Chuyển khoản
20/9/23 50.000 HO THI MY HANG 5209 - 72362 Chuyển khoản
20/9/23 100.000 NGUYEN THI HANG 5388 - 42402 Chuyển khoản
20/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 56207 quyên góp
20/9/23 50.000 TRINH THI HIEN  5215 - 15708 Chuyển tiền
20/9/23 50.000  LE THI NGOC THAM  5214 - 01538 Chuyển tiền
20/9/23 100.000 TRAN THI KHANH TUYET  5390 - 11379 Chuyển khoản
20/9/23 50.000 VO THI LOAN  5078 - 63533 ủng hộ nguoi ngheo.CT tu 0061001137514 
20/9/23 50.000 CHAU THI NGOC DU  5387 - 05652 Chuyển khoản
20/9/23 50.000 NONG PHU VINH BA 5219 - 76875 Chuyển khoản
20/9/23 100.000 NGUYEN THI QUE HANG  5388 - 01355 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 NGUYEN QUANG MINH  5219 - 63405 Chuyển khoản
20/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 58164 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
20/9/23 10.000 KHA THI DUNG 5209 - 23092 Chuyển khoản
20/9/23 50.000 DO PHUONG TRANG  5214 - 94762 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
20/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 90606 quyên góp QUY
20/9/23 10.000 Nguyen Thi Thuy Oanh 5216 - 73125  
20/9/23 10.000 Trieu Thi Thu Trang 5219 - 70332 Chuyển tiền
20/9/23 50.000 DANG VIET HANG 5214 - 65479  
20/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 47448 quyên góp
20/9/23 50.000 LUU LINH GIANG 5387 - 47410 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 PHAM THI HAU 5218 - 45782  
20/9/23 100.000 NGUYEN THI THUY 5387 - 37743  Chuyển khoản
20/9/23 50.000 NGUYEN NGOC BAO TRANG  5243 - 24349 Chuyển tiền.CT tu 1020995733 
20/9/23 100.000 DUNG 5390 - 36434  
20/9/23 50.000 TRAN THI THANH HUONG  5387 - 34943 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 HA VAN KE  5217 - 28041 Chuyển tiền
20/9/23 50.000 TRAN THI KIM LOAN 5245 - 81737 CT tu 0211000519747 
20/9/23 10.000 VU DINH NGOC 5213 - 27565 Chuyển khoản
20/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 27954 m.CT tu 9879577109 toi  Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 10.000 PHAM QUOC TUAN 5215 - 75076 Chuyển tiền
20/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85374 lxstd tang tu then.CT tu 0071001035826 toi 2 Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 02075 A Di Da Phat
20/9/23 5.000 Tra Xuan Binh  5078 - 72034 Chuyển tiền ủng hộ Quy .CT tu 1023297780 toi  Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 1.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 67298 tre em.CT tu 9865200437 toi  Quy vi tre em khuyet tat
20/9/23 20.000 LE PHUC KHANG  5242 - 51491 lop kt22/a1-ct truong dai hoc kientruc tphcm quyên góp.CT tu 1031645008 LE 
20/9/23 50.000 .LE PHUC KHANG  5240 - 41456 Chuyển tiền.CT tu 1031645008 
 
21/9/23 10.000 NGUYEN QUOC PHU  5217 - 71793 Chuyển khoản
21/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 63279 cam on.CT tu 1028808193 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/9/23 10.000 LE VAN TRUONG GIANG  5242 - 39127 Chuyển tiền levantruonggiang. CT tu 1019893666 
21/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 57267 snkskss.CT tu 0281000473739 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/9/23 20.000 LE HONG THINH  5244 - 70829 Chuyển tiền.CT tu 0781000443044 
21/9/23 10.000 Nguyennhuthao 5209 - 50335  
21/9/23 10.000 VU HUY TUNG  5220 - 36437  
21/9/23 100.000 LE THI NGOC VAN  5214 - 43128 ủng hộ QUY TRE EM
21/9/23 300.000 TRUONG THI CHI CONG  5244 - 50734 Chuyển tiền.CT tu 0381000604318 
21/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86598 ủng hộ 1 it cho cac em nho giu suc khoa nha cac em.CT tu 9326443505 
21/9/23 10.000 Nguyen Phuoc Nhat  5213 - 42009 Chuyển tiền muoi ngan y, ma GD 156923051
21/9/23 250.000 Nguyen Thanh Cong  5219 - 23369 Checkscam.vn (by TPBank ChatPay)
21/9/23 10.000 SA THI THANG  5017 - 00996 Chuyển tiền
21/9/23 10.000 Tuyet  5213 - 67853 Tuyet chuyen 
21/9/23 10.000 tang 5220 - 38154  
21/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 21221 CHUC SUC KHOE
21/9/23 10.000 BUI THI HANG 5219 - 14742 Chuyển tiền
21/9/23 50.000 kieu  5212 - 98756 kieu quyên góp quy từ thiện
21/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 56398 quy từ thiện tre em khuyet tat
21/9/23 20.000 KHUAT THI HUONG 5218 - 66800 Chuyển khoản
21/9/23 10.000 HA THI CHI  5212 - 61645 Chuyển khoản
21/9/23 50.000 Binh 5212 - 59775 Binh quyên góp
21/9/23 20.000 NGUYEN THI LE HOA  5218 - 21076 Chuyển tiền 
21/9/23 10.000 HA THI CHO 5218 - 99455  Chuyển khoản
21/9/23 10.000 LUONG THI TRONG 5216 - 95969 Chuyển khoản
21/9/23 10.000 LUU THI THUY TIEN 5212 - 55374 Chuyển khoản
21/9/23 10.000 NGUYEN THI MY HIEN  5017 - 51260 Chuyển tiền
21/9/23 10.000 nguyen thi hoai tuyet  5214 - 44571 Chuyển tiền
21/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 38388 từ thiện tr em khuyet t
21/9/23 15.000  TRUONG THI THUY 5215 - 35423 Chuyển tiền
21/9/23 10.000 NGUYEN THI HUE 5240 - 21904 Chuyển tiền.CT tu 1022742339 
21/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY  5215 - 33364 Chuyển tiền
21/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC GIAU  5215 - 32840 Chuyển khoản
21/9/23 10.000 TRINH THI THAO  5214 - 29876 Chuyển khoản
21/9/23 20.000 NGUYEN THI HONG  5216 - 29206 Chuyển tiền
21/9/23 10.000 TRINH THI HANH  5218 - 27335 Chuyển tiền
21/9/23 20.000 Duong Thi Thu Uyen  5217 - 27213 Chuyển tiền
21/9/23 10.000 DO THI NHUNG  5220 - 26606 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
21/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH HANG 5078 - 34908 Chuyển tiền.CT tu 1020785438 
21/9/23 10.000 Ho Thi Nham  5212 - 23266 Chuyển tiền tu Viettel Money
21/9/23 10.000 LAM TIEU MANH QUAN  5239 - 94297  Chuyển tiền.CT tu 0281000381915 
21/9/23 50.000 tran Thi Ngoc 5215 - 98481 tran Thi Ngoc ck
21/9/23 10.000 TRAN THI NHU QUYNH  5214 - 87343  Chuyển tiền
21/9/23 50.000 huong ly  5213 - 35570 Chuyển tiền
21/9/23 50.000 PHAM THI TAM 5390 - 98257 Chuyển khoản
21/9/23 50.000 DUONG THI NGOC ANH  5017 - 28114  
21/9/23 50.000 PHAN THI CHUNG 5214 - 14116  
21/9/23 50.000 HOANG THI CHAP 5189 - 86667 Chuyển khoản
21/9/23 100.000 HOANG THI MEN 5388 - 83906 Chuyển tiền
21/9/23 100.000 DIEU THI TIEN  5390 - 74171 Chuyển khoản quen gop
21/9/23 100.000 QUACH THI QUYNH MAI 5387 - 71375 Chuyển khoản
21/9/23 100.000 MAI THI YEN  5212 - 74316 Chuyển khoản
21/9/23 50.000 NGUYEN THI LUONG 5017 - 33443 khuyen gop
21/9/23 100.000 BUI THI NGAN 5387 - 36810 Chuyển khoản
21/9/23 50.000 HOANG THI LOAN  5220 - 96171 ủng hộ
21/9/23 50.000 NGUYEN THI HIEN 5242 - 93245 Chuyển tiền.CT tu 3913030369 
21/9/23 50.000 Dinh Thi Trang  5212 - 21568 Chuyển tiền tu Viettel Money
21/9/23 100.000 NGUYEN PHAN TUYET BANG  5078 - 86272 Chuyển tiền.CT tu 0281000612011 
21/9/23 10.000 TRAN XUAN HUAN  5219 - 65147 Chuyển tiền
21/9/23 50.000 TRAN THI PHUONG 5218 - 44794 Chuyển tiền
21/9/23 100.000 LE THI DIEM HUONG  5189 - 45885 Chuyển khoản
21/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 73302 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
21/9/23 160.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 58477 PDL - 2172023 ủng hộ
21/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45614 lxstd tang từ thiện.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 64703 GOP GIO THANH BAO
21/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43793 mong cac em khoe manh.CT tu 0821000038607 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 54285 ủng hộ quy
21/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 21746 vi tre em khuyet tat.CT tu 0491000065837 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
21/9/23 20.000 DINH QUOC THONG  5217 - 94363 DINH QUOC THONG KT22A1CT TR. kien truc tp.Ho Chi Minh ho tro
21/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 86526 Sinh vien.CT tu 1015998118 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45378 co gang len cac em .CT tu 0341007108387 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 58172 SUDEN TRO GIUP CAC EM NHO
22/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41180 bt.CT tu 0351001018735 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/9/23 10.000 NGUYEN THI THEM 5216 - 47530 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 NGUYEN TRAN NHAT LONG  5215 - 08645 Chuyển khoan
22/9/23 100.000 VU THI LE HANG  5216 - 64045 Chuyển tiền
22/9/23 10.000 Tran Thi Nga  5213 - 43486 Chuyển tiền
22/9/23 10.000 DINH VAN PHUONG 5214 - 51687  
22/9/23 10.000 K DINH 5017 - 29932  
22/9/23 10.000  NGUYEN HUU NHU 5017 - 93711 Chuyển tiền
22/9/23 10.000 PHAM VAN CHIEN 5017 - 75332  
22/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5017 - 01438  
22/9/23 100.000 VU THI HOI 5241 - 54828 Chuyển tiền.CT tu 0211000320352
22/9/23 10.000 NGUYEN THUC AN  5214 - 34394 Chuyển khoan
22/9/23 50.000 NGUYEN THI NGUYET  5242 - 46006 Hoa Ban Do.CT tu 1028590542 NGUYEN THI NGUYET 
22/9/23 10.000 VU HAI DUNG 5242 - 45368 Chuyển tiền.CT tu 0261003478785 
22/9/23 100.000 LO THI PHUONG 5219 - 94888 Chuyển khoan
22/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 37731 ủng hộ cac em be
22/9/23 10.000 LE THI LIEM 5209 - 51576  Chuyển tiền
22/9/23 100.000 TRAN DUY TUNG  5242 - 32108 Chuyển tiền.CT tu 0021000334033 
22/9/23 50.000 Kieu Oanh 5220 - 67656 ủng hộ quy 
22/9/23 10.000 BUI THI HOA  5213 - 62467 Chuyển khoan
22/9/23 1.000.000 TRINH THI THU PHUONG  5216 - 59660 ủng hộ QUY 
22/9/23 10.000 DANG THI KIM ANH 5215 - 14120 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 NGUYEN CHI HIEU 5161 - 03494 Chuyển tiền qua MoMo
22/9/23 10.000 THACH THI KIEU NGA  5209 - 21084 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 TRAN THI DUNG 5215 - 66253  
22/9/23 10.000 Vo Tuyet Phuong 5214 - 49801 Chuyển tiền
22/9/23 10.000 DINH THUY DUNG 5220 - 19785 Chuyển khoan
22/9/23 10.000  NGUYEN THI HONG GAM 5216 - 00652 Chuyển tiền
22/9/23 50.000 TRAN THI MAI  5209 - 86422 chuyen quyen gop 
22/9/23 50.000 TRAN THI NGOC THUY  5218 - 71406  Chuyển khoan
22/9/23 25.330 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05649 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em khuyet tat
22/9/23 10.000 NGHIEM ANH TAI 5213 - 37134  
22/9/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5212 - 36719 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 TRAN THI KIM OANH  5213 - 31092  
22/9/23 10.000 TRAN KIM THUAN  5217 - 22319 Chuyển tiền quy tre em
22/9/23 15.000 Dang Thi Anh Hong 5213 - 14399  
22/9/23 15.000 VO THI KIM LY 5244 - 60570 Chuyển tiền.CT tu 1027972912 
22/9/23 10.000 NGUYENVANCU 5216 - 11143  
22/9/23 10.000 .VO THI XUAN 5017 - 10359 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 NGUYEN THI HANG  5218 - 08135 Chuyển khoan
22/9/23 15.000 VO THI MY HIEN  5214 - 02283 Chuyển tiền
22/9/23 15.000 HO THI LUA 5212 - 00911 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 HOANG TU NGUYEN  5017 - 93523 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 LE THI HUYEN 5216 - 92220 Chuyển tiền
22/9/23 20.000 BUI THI KIM NHUNG  5216 - 90664 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
22/9/23 10.000 QUACH THI LIL 5218 - 88574 Chuyển khoan
22/9/23 100.000 NGUYEN THI HAI HA  5390 - 00482 Chuyển khoan
22/9/23 50.000 VU THI SIM 5216 - 35582 Chuyển khoan
22/9/23 50.000 NGUYEN THI THANH HUONG 5218 - 91737 Chuyển tiền ủng hộ 50 k
22/9/23 50.000 BUI THI VAN  5212 - 59724 Chuyển khoan
22/9/23 100.000 LUONG THI MY QUY  5389 - 52865 Chuyển khoan
22/9/23 50.000 TRAN Y THAO  5242 - 69099 Chuyển tiền.CT tu 0061001052849 
22/9/23 50.000 NGUYEN THI XA  5017 - 05580 Chuyển tiền
22/9/23 50.000 LE THI CHINH  5189 - 33689 Chuyển tiền
22/9/23 10.000 NGUYEN THI HA TRANG  5078 - 38101 CT tu 0541000315842 
22/9/23 100.000 NGUYEN THI HONG  5389 - 17337 Chuyển tiền
22/9/23 50.000 NGUYEN THI HOA 5388 - 08605 Chuyển khoan
22/9/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5217 - 43554  
22/9/23 50.000 Pham Thi Huong  5213 - 41657 Chuyển tiền
22/9/23 100.000 TRAN THI THUY NHI  5220 - 40653  
22/9/23 10.000 NGUYEN VAN DUNG  5217 - 35915 Chuyển tiền
22/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 32925 ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 0281000254754 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/9/23 50.000 NGUYEN THI MEN 5189 - 84804 Chuyển khoan
22/9/23 100.000 TRAN THI HA  5017 - 74736 Chuyển tiền
22/9/23 100.000 NGUYEN THI HOA  5209 - 71490  
22/9/23 100.000 DOAN THI MINH THU 5161 - 67855  
22/9/23 50.000 NGUYEN THI THUY TRANG 5213 - 46326  
22/9/23 50.000 DINH THI THUY DUNG  5390 - 53620 Chuyển tiền zalo Dzung
22/9/23 50.000 Truong Thi Ngoc Quyen  5215 - 29766 Chuyển tiền
22/9/23 50.000 CAO THI KIEU  5245 - 34533 Chuyển tiền.CT tu 0351000683932 
22/9/23 10.000 NGUYEN QUANG CHIEN 5214 - 86434  
22/9/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98661 Kho khan.CT tu 0091000421324 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/9/23 2.713 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98146 Bjnh thuong.CT tu 0351001245527 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/9/23 10.000 Quynh 5216 - 50545 Quynh ủng hộ
22/9/23 50.000 VO THI ANH  5389 - 03209 Chuyển tiền
22/9/23 50.000 HUA THI HANH  5388 - 01880 Chuyển tiền
22/9/23 50.000 LU THI THANH NGA  5212 - 14351 Chuyển khoan
22/9/23 10.000 NGUYEN THI TO TAM  5218 - 10324 Chuyển khoan
22/9/23 100.000 NGOC SUONG  5161 - 60998 Chuyển tiền qua MoMo
22/9/23 10.000 TRIEU THI OANH  5220 - 43525 Chuyển tiền
22/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 34574 ủng hộ cac b nho chut it cam on cac anhcj giup .CT tu 9326443505 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
22/9/23 13.412 HUYNH TAN TIEN  5242 - 80990 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
23/9/23 34.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06891 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
23/9/23 1.400.000 TRAN CHI THANH  5215 - 60829 chuyen UH Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
23/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 90240 ngan gui ho tro cac em
23/9/23 10.000 DANG VAN TINH  5220 - 08280 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 Nguyen Van Nhi  5218 - 96407 Chuyển tiền tu Viettel Money
23/9/23 1.000.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 86244 Hoi huong cong duc.
23/9/23 5.000 hung 5078 - 75761 hung.CT tu 1024365745 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/9/23 10.000 HOANG THI HUYEN 5214 - 08687  
23/9/23 10.000 PHAM PHUC ANH  5217 - 94682 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 LUU THI NHAM  5217 - 58936 Chuyển khoan
23/9/23 10.000  LINH LAN 5214 - 06508 Chuyển tiền
23/9/23 10.000  LE THANH CUONG  5078 - 53320 Chuyển tiền.CT tu 9395372296 
23/9/23 500.000 PHAM THI YEN  5215 - 36404 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 HA THI HUYEN TRANG 5218 - 30480  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/9/23 10.000 Trang 5209 - 58751 Trang chuyen 
23/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 56981 abc 
23/9/23 10.000 NGO THI BAO NGOC  5217 - 57928 Chuyển tiền
23/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 33133 m.CT tu 9879577109 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/9/23 10.000 Tran Ngoc Binh 5209 - 86819 ủng hộ
23/9/23 10.000 DOAN QUANG DAO 5217 - 62152  
23/9/23 20.000 TRAN THI THU TRANG 5220 - 48928 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 NGUYEN THANH CA  5216 - 12257 Chuyển tiền
23/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5218 - 94484 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 LE THI GIANG 5215 - 09528 Chuyển tiền
23/9/23 10.000 LE THI HOA  5220 - 07186 Chuyển tiền
23/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 41477 Ho tro tre em khuyet tat khai
23/9/23 20.000 NGUYEN THI CHAC  5219 - 33106 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEM HUONG 5216 - 17440  
23/9/23 10.000 NGUYEN THANH DO  5217 - 11453 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 NGO THANH GIANG 5244 - 43233 Chuyển tiền.CT tu 0351001240852 
23/9/23 20.000 HOANG THI NGOC BICH  5212 - 40675 Chuyển tiền
23/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80544 kho khan.CT tu 0441000666597 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/9/23 10.000 NGUYEN THI CAM LY  5161 - 49683 Chuyển tiền
23/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 78408 khuyettat.CT tu 0281000946557 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/9/23 10.000 HOANG THI UYEN  5017 - 75606 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 NGUYEN ANH HONG NI  5217 - 68323  Chuyển tiền tu VNPT Money
23/9/23 10.000 LE THI THUY ANH  5213 - 58242 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 NGUYEN HONG QUAN  5217 - 46595  
23/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 44619  
23/9/23 10.000 Nongngocnhi 5209 - 34523  
23/9/23 10.000 NGUYEN THI THAO MY  5244 - 31905 Chuyển tiền.CT tu 0011004342702 
23/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 67830 CK
23/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU HOA 5219 - 57855  
23/9/23 10.000  LUU THI HOANG ANH 5212 - 33991  
23/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG TRANG  5209 - 32146 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 TRAN THI TO  5161 - 38583 Chuyển tiền qua MoMo
23/9/23 10.000 HOANG THI NGOC VAN  5215 - 29232 Chuyển tiền
23/9/23 10.000 NGUYEN THI HUE  5215 - 28895 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 MAI THI TU HAI  5242 - 47110  Chuyển tiền.CT tu 9966340455 
23/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 18030 Chuyển tiền
23/9/23 10.000 TON THI BICH HAN  5242 - 46718 Chuyển tiền.CT tu 0671004078262 
23/9/23 10.000 NGUYEN THI MY DUYEN 5218 - 13512 Chuyển tiền
23/9/23 10.000 VO THI MY  5218 - 10532  Chuyển khoan
23/9/23 10.000 TRAN THI THU HANG  5216 - 09727  Chuyển tiền
23/9/23 10.000 TRAN THI NGA 5219 - 07374 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 Trinh My Linh 5219 - 03695  
23/9/23 10.000 TRAN THI DINH 5241 - 36897 Chuyển tiền.CT tu 1014935235 
23/9/23 10.000 VU THI TINH  5218 - 99642  
23/9/23 10.000 NGUYEN KHUONG KE  5213 - 93946 Chuyển khoan
23/9/23 50.000 LE THI HOA 5242 - 45141 Chuyển tiền.CT tu 1018858031 
23/9/23 100.000 TRINH HO NHAT VI  5017 - 72751  
23/9/23 50.000 NGUYEN THI ANH 5214 - 13478 Chuyển tiền
23/9/23 50.000 HUYNH CHI LIEN  5243 - 37646 transfer.CT tu 0111000364144
23/9/23 200.000 TRAN THI MINH NGOC  5209 - 31532  Chuyển tiền quy tre em
23/9/23 50.000  DUONG THI MEN 5213 - 01720 Chuyển tiền
23/9/23 100.000 HA THI HOAI  5219 - 79588 Chuyển tiền
23/9/23 200.000 NGUYEN THI KIM DUNG  5387 - 73466 Chuyển khoan ủng hộ quy vi tre e
23/9/23 100.000 VU THI HANG 5212 - 61128 Chuyển tiền
23/9/23 50.000  NGUYEN THI HAI 5217 - 60586  Chuyển tiền quyengop
23/9/23 100.000 DOI THI HAU  5213 - 60093 Chuyển tiền
23/9/23 100.000 NGUYEN THI PHUONG 5388 - 71818 Chuyển khoan
23/9/23 10.000 Nguyen Ngoc Duong 5217 - 54797 Chuyển tiền
23/9/23 200.000 PHAM THI VAN ANH  5390 - 69392 Chuyển khoan
23/9/23 50.000 Phan Thuy Moc 5213 - 23998  
23/9/23 50.000 TRAN THI KIM CHI  5239 - 90987 Chuyển tiền.CT tu 0711000228215 
23/9/23 10.000 DAO THI DIEU 5218 - 01503  
23/9/23 50.000 DANG THU HIEN  5214 - 99797 Chuyển tiền
23/9/23 50.000 NGUYEN THI THUY LINH 5212 - 91890 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/9/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN  5388 - 39978 Chuyển khoan
23/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 89187 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
23/9/23 50.000 LAM THI THU HANG 5241 - 95857 Chuyển tiền.CT tu 0821000115443 
23/9/23 50.000 NGUYEN THI XUAN  5078 - 36761 Chuyển tiền quyen gop.CT tu 0201000687773 
23/9/23 100.000 TRAN THI DINH  5244 - 82016 Chuyển tiền.CT tu 1014935235 
23/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 35477 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
23/9/23 100.000 Phan Ha Hai An 5220 - 63614 Phan Ha Hai An uh
23/9/23 100.000 NGUYEN THI LAN  5243 - 22796 Chuyển tiền.CT tu 0101001057579 
23/9/23 50.000 HOANG THI ANH  5390 - 22857 Chuyển khoan
23/9/23 50.000 VU THI LUONG  5214 - 29679  
23/9/23 7.300.000 Cty tnhh tm va dich vu sao thien b14 cao thi chinh p phu Thuan q7 tp hcm ung ho 5389 - 10577 Cty tnhh tm va dich vu sao thien b14 cao thi chinh p phu Thuan q7 tp hcm ủng hộ
23/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 31603 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
23/9/23 50.000 TRAN THI PHUONG HUY  5242 - 20162 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN.CT tu 0121000780263
23/9/23 10.000 Anh Thu  5214 - 91593 Anh Thu ck
23/9/23 10.000 Pham Thu Hong 5239 - 83097 CT tu 1024268464 
23/9/23 100.000 NGO MINH TIEN  5244 - 59526 Checkscam.vn ủng hộ tre em khuyet tat.CT tu 1033001223 
23/9/23 10.000 PHAM HUU TUONG 5220 - 24429  
23/9/23 100.000 TRINH QUANG LONG  5242 - 68298 Chuyển tiền.CT tu 0071005679972 
23/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 76515 Thien nguyen 6 Nam mo A Di Da Phat
24/9/23 10.000 .NGUYEN THI THAO  5213 - 03372 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 NGUYEN THI THIN 5017 - 00621  
24/9/23 10.000 HUA TUAN DU 5218 - 91144 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 VU THI XIEM 5212 - 65922 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 DINH THI NGOC ANH  5215 - 47787  
24/9/23 10.000 NGUYEN VAN THANH  5241 - 46076  Chuyển tiền.CT tu 9387758555 
24/9/23 10.000 NGUYEN NGOC KIEU DUYEN 5161 - 24268 Chuyển tiền qua MoMo
24/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOAN  5209 - 64389 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 TRAN NGOC SON  5212 - 24470 Chuyển khoan
24/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 93127 CHUC CAC CHAU LUON KHOE MANH
24/9/23 10.000 NGUYEN THI PHU 5218 - 81487  
24/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC MAI  5017 - 33294 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 NGUYEN NGOC TUONG VY  5214 - 71088 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 NGUYEN THI THIEN  5217 - 45413  
24/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 16867 ok
24/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY VY 5217 - 51699 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 LE THI HUYEN  5209 - 36884  
24/9/23 10.000 DANG VAN LAM 5218 - 35596  
24/9/23 10.000 DUONG MINH QUY 5214 - 25848 Chuyển tiền
24/9/23 20.000  LAM THI KIM HUYEN  5209 - 12071 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 NGUYEN THI SEN  5213 - 97599  
24/9/23 10.000 NGUYEN DAC PHUONG 5239 - 80185 CT tu 1039763735 
24/9/23 10.000 dao ha trang 5218 - 58374 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 KIT CON LIEN 5216 - 46915 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 LO VAN TOAN  5216 - 12990  
24/9/23 10.000 VO THI TRAM 5209 - 09380 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 PHAN THI THU  5214 - 78580 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 PHAN THI THU 5239 - 72738 Chuyển tiền.CT tu 0101001163636 
24/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEU NGA  5245 - 65028 Chuyển tiền.CT tu 0161001643733
24/9/23 20.000 MONG THI KIM  5244 - 64455 Chuyển tiền.CT tu 0341007179766 
24/9/23 10.000 VI THI HIEN  5215 - 52977 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 NGUYEN NGOC HOANG 5218 - 48241 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
24/9/23 10.000 LY HUYEN TRAN  5214 - 44808 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 HO THI HIEN  5213 - 35578 Chuyển tiền
24/9/23 20.000 HA HUONG GIANG  5216 - 32430 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5213 - 26606 Chuyển khoan ủng hộ
24/9/23 10.000 Nguyen Thi Dung  5216 - 24386 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 HOA 5216 - 23321 HOA CK
24/9/23 10.000 PHAM THI PHUONG  5217 - 20468  
24/9/23 10.000 HOANG THI HONG HUE 5219 - 19512 ck tien ho nguoi ngheo
24/9/23 10.000 TRUONG THI HUONG  5245 - 61156  Chuyển tiền.CT tu 9901557162 
24/9/23 10.000 TRAN THI KIEU THU 5220 - 17561  
24/9/23 10.000 TRAN THI THU PHUONG  5217 - 16238 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG HANG  5219 - 15229 Chuyển tiền tu Viettel Money
24/9/23 10.000 TRAN HONG GAM 5219 - 12648 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 TRAN THI DUYEN  5213 - 11583 Chuyển tiền
24/9/23 20.000 VU THI HUYEN TRANG  5214 - 11336 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 NGO THI THANH  5209 - 11223 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 DO THI THANH HUYEN  5217 - 10521 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 NGUYEN THUY QUYNH  5220 - 09755  Chuyển khoan
24/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH THU 5217 - 09152 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 HOANG THI KIM OANH  5245 - 60461 Chuyển tiền.CT tu 0771000610151
24/9/23 10.000 PHAM HONG LIEN 5017 - 08862 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 NGUYEN THI THU LAN  5161 - 86866 Chuyển tiền qua MoMo
24/9/23 10.000 TRIEU THI VAN 5215 - 89912 Chuyển tiền
24/9/23 20.000 NGUYEN THI HONG 5245 - 59078 Chuyển tiền.CT tu 0201000643932 
24/9/23 10.000 DO VAN MINH  5240 - 68174 CT tu 0081000888794 
24/9/23 50.000  NGUYEN THI MY KIEU  5217 - 11588 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 TRAN THI HOA 5214 - 10044  
24/9/23 100.000 DO THI XUAN TRANG 5241 - 66598  Chuyển tiền.CT tu 0421000529305
24/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 97569 ck quy vi tre em
24/9/23 10.000 NGO THI PHUONG THAO 5216 - 97220 Chuyển khoan
24/9/23 20.000 NGUYEN THI LY  5017 - 86590 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 Nguyen Cam Tu  5219 - 86367 Chuyển tiền
24/9/23 20.000 LE THI HONG VAN 5212 - 85307 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 NGUYEN THI CAM VAN  5239 - 59377 Chuyển tiền.CT tu 0711000216390 
24/9/23 10.000 DAO THANH TRUC  5219 - 82054 Chuyển tiền
24/9/23 10.000 VU THI HUYEN  5213 - 81211 ungho
24/9/23 10.000 PHAM THI THANH THUY  5212 - 79449 Chuyển khoan
24/9/23 10.000 TRIEU THI YEN 5212 - 79268 Chuyển khoan
24/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5387 - 79931 khac
24/9/23 10.000 BUI THI NGOC ANH  5219 - 53601  
24/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5388 - 43226 Chuyển khoan ủng hộ
24/9/23 10.000 Lethicamtu 5212 - 64368  
24/9/23 50.000 NGUYEN THI HUYEN ANH  5215 - 62413 Chuyển tiền
24/9/23 100.000 NGU HOANG YEN PHUONG  5017 - 25286  
24/9/23 50.000 TRAN THI LY LY  5214 - 02284 Chuyển tiền
24/9/23 50.000 .THIEU THI MY LINH  5217 - 99600 Chuyển khoan Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
24/9/23 50.000 T NGUYEN THI PHUONG TRINH  5218 - 96831 Chuyển tiền
24/9/23 100.000 BUI THI THANH HUE  5387 - 90549  Chuyển tiền
24/9/23 50.000 Thanh Nguyen 5217 - 92475 Chuyển khoan
24/9/23 50.000 NGUYEN THI HUONG  5214 - 89130 Chuyển khoan
24/9/23 100.000 Tran Thi Tuyet Mai  5213 - 86533 Chuyển tiền tu Viettel Money
24/9/23 50.000 TRINH THI NGUYEN 5213 - 73013 Chuyển tiền
24/9/23 50.000  NGUYEN THI KIM CHUNG  5209 - 71950 Chuyển tiền
24/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 70304 Quyen gop tre em 
24/9/23 50.000 HO THI LUYEN  5239 - 44871 Chuyển tiền.CT tu 0271000918574 
24/9/23 50.000 NGUYEN THI CAM GIANG  5189 - 67065 Chuyển tiền
24/9/23 100.000 NGUYEN THI LIEU 5219 - 45044 Chuyển tiền
24/9/23 50.000 .BUI THI HUYEN 5218 - 44037  
24/9/23 50.000 THUY NGUYEN  5387 - 61833 Chuyển khoan
24/9/23 50.000 MAI THI BICH NGAN  5217 - 29873  
24/9/23 100.000 TRAN DANG KHOA 5389 - 52881 Chuyển khoan
24/9/23 50.000 LUU THI HUYEN TRANG 5389 - 90999 Chuyển khoan
24/9/23 50.000 THACH THI QUYEN  5209 - 56274 Chuyển tiền
24/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 80652 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000684124 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
24/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 78332 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
24/9/23 10.000 An  5218 - 76531 An chuyen 
24/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5390 - 60101 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
24/9/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 41894 CT tu 0181003654883 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 45059 Trung thu vui ve.CT tu 9349719995 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/9/23 10.000 HOANG VAN KHANH  5218 - 53344 Chuyển khoan
25/9/23 15.000 NGUYEN THI CAO KHOA 5209 - 65225 Chuyển khoantt
25/9/23 10.000 Nguyen hoang giang 5213 - 50426  
25/9/23 10.000 HO THI PHUONG THAO  5213 - 35844  Chuyển tiền
25/9/23 10.000 Le Thi Van 5219 - 35097  
25/9/23 10.000 TRUONG VAN SON 5242 - 53912 Chuyển tiền.CT tu 0351001199575 
25/9/23 3.000.000 Gian hang XIN CHAO ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam 5220 - 55881 Gian hang XIN CHAO ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
25/9/23 50.000 NGUYEN WENDY HUYNH NHU 5216 - 87569  
25/9/23 10.000 DANG THI XUAN 5215 - 82311 Chuyển khoan
25/9/23 100.000 NGUYEN THI NGOC VAN 5390 - 19116 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 VUONG THI KHUYEN  5209 - 39027 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 TRAN VAN THANH  5214 - 29308 Chuyển khoan
25/9/23 20.000 NGUYEN NGOC SON  5216 - 09889 Chuyển tiền
25/9/23 45.000 VU DINH VO  5220 - 01306 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
25/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 91409 ủng hộ TRE EM KHUYET TAT
25/9/23 10.000 HOANG THI HAT 5209 - 85324 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 PHAM THI MY TIEN  5241 - 28199 Quỹ từ thiện.CT tu 0121000846634 
25/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 23922 Quỹ từ thiện
25/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 95174 Quỹ từ thiện
25/9/23 10.000 DO MINH HOANG  5213 - 48517 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI DONG  5212 - 38566 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 NGUYEN KHAC DUNG  5209 - 81678  
25/9/23 10.000 LE TRONG TRO  5245 - 67560 Chuyển tiền.CT tu 0201000681972 
25/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 74670 Quỹ từ thiện
25/9/23 10.000  BUI THI NGOC LINH 5219 - 63076 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 BUI THANH TAM  5209 - 48763 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 DO THI THANH NHAN  5217 - 43651 Chuyển tiền
25/9/23 50.000 LUU THI LINH KIEU 5389 - 31554 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 HUYNH PHUC MINH  5239 - 46602 Chuyển tiền.CT tu 0481000668472 
25/9/23 10.000 LUONG THI VAN ANH  5218 - 80482 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI LUNG  5217 - 34254 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 VO THI THUY NGA 5244 - 32664 Chuyển tiền.CT tu 1026763973 
25/9/23 10.000 NGUYEN THI LAN 5219 - 87894  
25/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68802 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0011004351208 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/9/23 10.000  NGUYEN VAN LOI 5213 - 33809 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 BE THI CHUYEN  5078 - 66769 Chuyển tiền.CT tu 1037900167 
25/9/23 10.000 HOANG THI LIEU 5220 - 16483 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 NGUYEN THI THU PHUONG  5212 - 75605 Chuyển tiền tu Viettel Money
25/9/23 10.000 LE THI QUE  5209 - 73667 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 MA THI ANH  5214 - 61682 Chuyển tiền
25/9/23 10.000  NGUYEN KIM HUE  5217 - 43635 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LIEN 5220 - 37262 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5209 - 21077 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 MAI THI XUAN HUONG  5220 - 19857 Chuyển tiền
25/9/23 10.000  NGUYEN THI BICH LIEN 5220 - 19040 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI DAO  5220 - 16627 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 DINH THI PHUONG DUNG 5217 - 12461 Chuyển khoan
25/9/23 10.000  NGUYEN THI BICH LIEN 5216 - 11297 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI TRUC PHUONG  5240 - 32157 Chuyển tiền.CT tu 0281000388862 
25/9/23 10.000 NGUYEN THU HUONG  5218 - 08223  
25/9/23 10.000 TRAN THI THUY  5216 - 06026 Chuyển tiền
25/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 36979 nủng hộ tre em
25/9/23 10.000 NGUYEN THI UYEN NHI  5241 - 31813 Chuyển tiền.CT tu 0771000601946 
25/9/23 10.000 NGUYEN THI LINH  5239 - 25940 Chuyển tiền.CT tu 0781000487815 
25/9/23 10.000 NGUYEN THI TRUC PHUONG  5239 - 25843 Chuyển tiền.CT tu 0281000388862 
25/9/23 10.000 TRINH THI TUYET 5215 - 00621 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 LE THI NGOC HUYEN  5214 - 99127 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 98862 thien nguyen quy vi tre em
25/9/23 10.000 HUYNH THI KIM HA 5241 - 31235 Chuyển tiền.CT tu 0501000196816 
25/9/23 10.000 LE THI HOA MAI 5217 - 95475 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 TRAN THI HANH 5215 - 94630 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI THAO  5243 - 39726 Chuyển tiền.CT tu 1111000472714 
25/9/23 10.000 PHAN THI NHUNG 5218 - 90775 Chuyển tiền
25/9/23 5.000 NGUYEN THI HUONG  5212 - 89831  
25/9/23 10.000 MAI THI PHUONG THAO 5213 - 88829 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 HUYNH NGOC BICH 5009 - 78904 Chuyển khoan
25/9/23 100.000 NGUYEN THI KIM NGAN  5239 - 22738 Chuyển tiền.CT tu 1034094193 
25/9/23 10.000 NGUYEN THI VANG  5241 - 27140 Chuyển tiền.CT tu 9984953702
25/9/23 10.000 LE VAN CHIEN 5243 - 32801 CT tu 0031000326001
25/9/23 50.000 PHAM THI HUONG 5219 - 84227  
25/9/23 50.000  LE THI THUY VAN 5220 - 82500  Chuyển tiền
25/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 59355 Thien nguyen booking
25/9/23 10.000 DUONG THI MINH THU  5214 - 54974 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 TRAN THI THOI  5161 - 28371 Chuyển tiền qua MoMo
25/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 48905 .LOAN CK Quỹ từ thiện TRE EM
25/9/23 10.000 VU THI HOA  5213 - 48837 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI HOAN  5218 - 48109 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 DUONG THI PHUONG THAO  5213 - 46106  Chuyển khoan
25/9/23 10.000 NGO THI HIEN 5217 - 43509 Chuyển tiền
25/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 40295 trung thu co banh.CT tu 9965822911 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/9/23 10.000 HUYNH THI KIM NGAN  5209 - 38253 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5220 - 38182 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 QUANG VAN KHOAN  5219 - 08073 Chuyển khoan
25/9/23 100.000 NGUYEN THI HONG PHAN  5219 - 82976 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 LE THI LINH 5078 - 34968 Chuyển tiền.CT tu 0801000287337 
25/9/23 10.000 HO THI MY AN  5017 - 79127 Chuyển tiền
25/9/23 50.000 VO THI HOANG BICH  5209 - 77061 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
25/9/23 50.000 LE THI DIEM KIEU  5218 - 67565 Chuyển tiền
25/9/23 100.000 Nguyen Thi Phuong  5209 - 66947 Chuyển tiền cho cac em nho
25/9/23 50.000 NGUYEN THI HUE  5390 - 66952  Chuyển khoan
25/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 60564 ủng hộ
25/9/23 100.000 DOAN THI BICH NGOC  5390 - 57287 Chuyển khoan
25/9/23 50.000 LAM BE QUYEN  5218 - 04493 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 VU THI NGOC ANH 5017 - 95652 Chuyển khoan
25/9/23 100.000 TRAN NGUYEN NHAT MINH  5219 - 69869  
25/9/23 2.800 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24010 Tre em khuyet tat.CT tu 1017232065 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/9/23 100.000 NGUYEN THI THUONG  5212 - 37048 Chuyển tiền
25/9/23 50.000 DANG THI MAI 5389 - 99803 Chuyển khoan
25/9/23 100.000 NGUYEN THI MINH THU  5241 - 84555 Chuyển tiền.CT tu 0301000348058 
25/9/23 50.000  HO THI NGOC TRUC  5219 - 07531 Chuyển tiền
25/9/23 100.000 NGUYEN THI BAO PHUONG 5214 - 99435 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 NGUYEN VAN THANH 5219 - 91503  
25/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 97679 ban can giup do .CT tu 0061000276398 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/9/23 100.000 QUANG THANH HA  5215 - 89067 Chuyển tiền
25/9/23 50.000 Nguyen Nhat Que My  5218 - 88209 Chuyển tiền
25/9/23 10.000 Doan Thi Huong Phuong 5161 - 10335  
25/9/23 10.000 PHAM VAN DIEN 5218 - 32865  
25/9/23 50.000 NGUYEN THI KIM OANH 5219 - 51655  
25/9/23 50.000 TRAN THI BICH NGOC 5244 - 58947 Chuyển tiền Quỹ trẻ em khuyết tật.CT tu 1033267577 
25/9/23 10.000 DANG THANH LOAN  5219 - 05706 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 78131 Quỹ từ thiện, ma GD 157753463
25/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH NHI 5078 - 77064 Quỹ từ thiện.CT tu 1020795789 
25/9/23 10.000  NGUYEN THI THU HUONG  5239 - 60997 quyx tu thien.CT tu 0651000836141 
25/9/23 10.000 RAN THI QUY  5220 - 55147 Chuyển khoan
25/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5239 - 60101 Chuyển tiền.CT tu 0731000641674 
25/9/23 10.000  NGUYEN LE HOAI PHUONG 5216 - 44289  
25/9/23 10.000 DANG THI KIM OANH 5220 - 32524  
25/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 50817 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
25/9/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48237 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
25/9/23 10.000 DAO THI SON  5215 - 85856 Chuyển khoan
25/9/23 289.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99665 kho khan.CT tu 1012768455 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
 
26/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC NGA  5220 - 53771 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/9/23 50.000 NGUYEN THI TRIEU 5161 - 49409  
26/9/23 10.000 VU THI HONG TUOI  5212 - 26378 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 22000 trẻ em khuyết tật .CT tu 1017232065 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/9/23 10.000 LINH QUANG DUNG 5214 - 29512  
26/9/23 10.000 DUONG THI KIM TUYEN  5245 - 67428 Quỹ từ thiện.CT tu 1031066362
26/9/23 10.000 Giang seo cho 5216 - 57618  
26/9/23 200.000 LU HONG YEN 5244 - 66167  ho tro trẻ em khuyết tật.CT tu 0331000480534 
26/9/23 10.000 PHAM THI THUY  5017 - 11946 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 93154 Quỹ từ thiện
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 89269 Quỹ từ thiện
26/9/23 50.000 hoatrang  5209 - 86341 hoatrang Chuyển khoản
26/9/23 10.000 CHU THI NHAM 5213 - 70548 Chuyển tiền
26/9/23 10.000  LE THI TRANG 5212 - 69419 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 51440 Quỹ từ thiện
26/9/23 10.000 PHAN THI DUNG  5216 - 54587 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 PHAM THI NHU QUYNH 5243 - 69171 Chuyển tiền.CT tu 1023365842 
26/9/23 20.000 NGUYEN QUOC KHA 5218 - 61513 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 17977 Quỹ từ thiện
26/9/23 10.000 LAM TUAN HAU  5213 - 93300 Chuyển tiền
26/9/23 20.000 NGUYEN THI HUONG 0098 - 01749 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 62821 Quỹ từ thiện
26/9/23 10.000 NGUYEN VAN HAU 5217 - 44837 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 LAM HUYEN ANH  5209 - 41133 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 NGUYEN VAN HAU 5215 - 02986 Chuyển khoản
26/9/23 1.500.000 DAO NGOC TU va GOLD VAN 5017 - 52931 Chuyển tiền cho cac e nho 
26/9/23 10.000 VO THI HOA  5215 - 15496 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 PHAM THI THUY HUONG 5219 - 36125 Chuyển tiền
26/9/23 24.000 TRAN HUYNH NGOC PHUONG  5161 - 02982  Chuyển tiền qua MoMo
26/9/23 20.000 NGUYEN TRONG BAO  5220 - 18062 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 MOONG THI QUY 5215 - 82214 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 TRAN THANH HAI  5213 - 23414 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 NGUYEN THI TINH 5214 - 19851 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 HO THI DIEM MY  5239 - 89506 Chuyển tiền.CT tu 9938877442 
26/9/23 10.000 NGUYEN VAN HA  5209 - 65082 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 63307 ủng hộ quy
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 61825 Quỹ từ thiện
26/9/23 10.000 LAM THI XUYEN  5219 - 38715  
26/9/23 50.000 Nguyen Minh Thao Van  5209 - 37972  
26/9/23 20.000 TRAN THI SA RET 5017 - 28334 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 NGUYEN THI TIEN  5216 - 95554 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 DINH THI HA  5244 - 76150 Chuyển tiền.CT tu 0451000382534
26/9/23 10.000 TRAN THI MAI THU 5240 - 89490 Chuyển tiền.CT tu 0031000346022 
26/9/23 10.000 Hoa 5209 - 79188 Hoa tu thien 
26/9/23 10.000 PHAN THI DINH  5209 - 78440 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN  5218 - 77525 chuyen ủng hộ 
26/9/23 10.000 NTTHU LOC  5219 - 75342 ctien ủng hộ tre em Ktat.
26/9/23 10.000 AU LE GIANG 5217 - 73738 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 NGUYEN THI HAI 5220 - 71531 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 NGUYEN THI THOA 5217 - 70263 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 TRAN PHUONG THAO  5078 - 87180 Chuyển tiền.CT tu 0321000613908 
26/9/23 10.000 DUONG THI ANH DAO  5218 - 66461 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
26/9/23 10.000 DO THI MAI  5213 - 66455 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 LA THI THANH KHUYEN  5219 - 65060 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY NGA 5214 - 64349 Chuyển khoản
26/9/23 100.000 DANG THI ANH DUYEN  5242 - 96704 Chuyển tiền quyen gop.CT tu 0441000641816
26/9/23 10.000 CO THI NGOAN  5220 - 58801 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 MAI THU QUYNH 5219 - 58731 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 DO THI TAM  5216 - 57463 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 NGUYEN THI OANH 5215 - 54717  
26/9/23 30.000 Doan hoai nam 5240 - 85074 CT tu 1014230373 
26/9/23 50.000 VO TAN THANH 5390 - 52896 Chuyển tiền
26/9/23 20.000 DANG THU XUYEN  5209 - 96936 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 LUC VAN QUANG 5220 - 80314 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 73994 tu thien
26/9/23 10.000 PHAM PHUONG THAO  5017 - 73828  
26/9/23 20.000  NGO VAN HOP 5220 - 66744 Chuyển tiền
26/9/23 50.000 TRAN THI THUY 5220 - 42911 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 NONG THI NGOC LAN  5215 - 41414 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 PHAN THI QUYEN 5161 - 83925 Chuyển tiền qua MoMo
26/9/23 10.000 DUONG THI HE  5219 - 25105 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 NGUYEN THI MAY 5209 - 19646 Chuyển khoản
26/9/23 10.000  TRAN THI ANH DAO 5212 - 17465  Chuyển tiền
26/9/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5219 - 13839  Chuyển khoản
26/9/23 10.000 NGUYEN THI HOANG NGHIA  5214 - 10736  
26/9/23 10.000 NGUYEN MINH NGOC  5212 - 09600  
26/9/23 10.000 LE THI THANH TUYEN  5240 - 77438 Chuyển tiền.CT tu 0351001129807
26/9/23 20.000 Pham Thi Thu Hien 5213 - 08213 Chuyển tiền tu Viettel Money
26/9/23 200.000 PHAM THUY TIEN  5215 - 06196 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
26/9/23 10.000 PHAM QUANG QUANG  5219 - 02059 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 TRAN THI HA TUYEN  5241 - 76864 Chuyển tiền.CT tu 1025987790 
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 61977 Quỹ từ thiện
26/9/23 10.000 DANG DO DONG NGUYEN  5209 - 99171 Chuyển tiền
26/9/23 100.000 NGUYEN THI VAN 5240 - 66637 Chuyển tiền.CT tu 0231000669748 
26/9/23 10.000 NGUYEN DUC TUAN  5214 - 48218 Chuyển tiền
26/9/23 100.000 BUI THI LEN 5078 - 58731 Chuyển tiền.CT tu 0541000183219
26/9/23 10.000 NGUYEN THI MY LAN  5241 - 65466 Chuyển tiền.CT tu 0651000796519 
26/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 28633 ủng hộ trẻ em khuyết tật
26/9/23 10.000 KATOR THI NGA 5209 - 19355 Chuyển khoản
26/9/23 100.000 DO VAN THANH  5078 - 57047 Chuyển tiền.CT tu 0501000086602
26/9/23 100.000 TRAN THI THU TRANG  5217 - 14534  
26/9/23 100.000 LUU THI ANH NGUYET 5209 - 08648  Chuyển tiền
26/9/23 50.000 TRIEU MUI MAY  5189 - 96065 Chuyển khoản
26/9/23 50.000 PHAM THI KHANH  5240 - 62104 Chuyển tiền.CT tu 0281000612013
26/9/23 50.000 VO THI XUYEN  5209 - 72200 Chuyển khoản
26/9/23 50.000 HOANG THANH TAM  5216 - 53481 Chuyển tiền
26/9/23 50.000 NGUYEN THI THU  5389 - 79861 Chuyển tiền
26/9/23 50.000 THAN THI LIEN  5389 - 79837  Chuyển khoản
26/9/23 50.000 NGUYEN THI HONG HANH 5189 - 79737 Chuyển khoản
26/9/23 100.000 TRAN NGUYEN THI TUYEN  5244 - 46486 Chuyển tiền.CT tu 0531002543342 
26/9/23 50.000 DAO THI HA  5189 - 78354 Chuyển khoản
26/9/23 100.000 Jasmine Le c 5189 - 78253 Chuyển khoản Quy tre em
26/9/23 100.000 NGUYEN THI BAO KHUYEN  5214 - 44631 Chuyển tiền vi tre em
26/9/23 50.000 NGUYEN THI HANG  5216 - 42505 Chuyển tiền
26/9/23 50.000 NONG THI PHUONG THAO  5387 - 75569 Chuyển khoản
26/9/23 10.000 LY MUI SIET  5212 - 35183 Chuyển tiền
26/9/23 50.000 QUANG THI HOA 5216 - 01179 Chuyển tiền
26/9/23 50.000 Nguyen 5209 - 73979 Nguyen gop
26/9/23 10.000 PHAM CHUNG DUC  5209 - 57503  
26/9/23 50.000 LOC THI MAI HUONG  5216 - 42685  
26/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5217 - 33644 Lua chon 1
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 61677 Quỹ từ thiện
26/9/23 500.000 VU HUY TOAN 5389 - 16276 Chuyển tiền
26/9/23 10.000 VU TRONG QUANG  5245 - 35310 CT tu 1019037782 
26/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 65672 Quỹ từ thiện 
26/9/23 20.000 DINH88 5017 - 62015 DINH88
26/9/23 10.000 PHAM QUANG MINH  5218 - 54983 Chuyển khoản
26/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 28639 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
26/9/23 10.000 PHAM TRUNG KIEN 5217 - 92998  
26/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 25661 Mong cac em luon khoe manh va vui ve.CT tu 0031000398832 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/9/23 10.000 VU THI SAU  5214 - 21611 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
26/9/23 20.000 diem 5078 - 85085 diem.CT tu 1030214223 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 82643 kho khan.CT tu 0441000666597 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 79417 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/9/23 5.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75531 m.CT tu 9879577109 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
26/9/23 50.000 BUI ANH SA  5244 - 81666 ủng hộ.CT tu 0711000320779 NGUYEN THI PHUONG LAN 
26/9/23 55.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 48713 Mong cac em lun vui v yu doi.
26/9/23 1.728 HUYNH TAN TIEN 5243 - 89918 Chuyển tiền.CT tu 1014785656 
27/9/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11473 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Cac be
27/9/23 2.000.000 Anh Tuan cung tat ca anh em dam me mo hinh 5212 - 68171 Anh Tuan cung tat ca anh em dam me mo hinh
27/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11349 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.UH TEKT
27/9/23 10.000 TRUONG THI CAM GIAO 5218 - 19905 Chuyển tiền ủng hộ
27/9/23 50.000 BUI THI KIM DANG 5219 - 26961 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 NGUYEN VAN TU 5218 - 70186 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 NGUYEN CONG DE 5239 - 51154 Chuyển tiền.CT tu 0231000250069 
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 71007 Quỹ từ thiện
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 27081  
27/9/23 10.000 NGUYEN QUANG TRUONG 5239 - 39637 Quỹ từ thiện.CT tu 9903576462
27/9/23 10.000 Bao Thi 5209 - 71773  ủng hộ
27/9/23 10.000 LE THI THUY PHUONG 5161 - 84126 Chuyển tiền qua MoMo
27/9/23 10.000 NGUYEN THI HANG 5213 - 33132  Chuyển tiền
27/9/23 20.000 VO THI NHU Y  5216 - 03144 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 DAO THI HONG NHUNG  5240 - 37074 Chuyển tiền.CT tu 1016012310 
27/9/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG 5241 - 33598 Chuyển tiền.CT tu 1036880448 
27/9/23 10.000 DINH NGOC THUYET  5244 - 96360 Chuyển tiền.CT tu 0361000342504
27/9/23 200.000 BUI THI LEN  5240 - 28522 Chuyển tiền.CT tu 0541000183219
27/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOAN  5239 - 20879 Chuyển tiền.CT tu 1030022010 
27/9/23 200.000 HA THI ANH  5213 - 16532  
27/9/23 50.000 CU THI MAI SEN  5215 - 14625 Chuyển tiền
27/9/23 200.000 NGUYEN THI CUC 5078 - 85320 Chuyển tiền.CT tu 0341007031499 
27/9/23 200.000 NGUYEN THI VAN 5244 - 89934 Chuyển tiền.CT tu 0231000669748 
27/9/23 200.000 NGUYEN TRAN TIEU BANG  5239 - 97400 Chuyển tiền.CT tu 0161001738882 
27/9/23 10.000 Nguyen Hung Cuong 5219 - 90163  
27/9/23 10.000 THAN VAN LAN  5240 - 22892 Chuyển tiền.CT tu 0021000428030 
27/9/23 200.000 DO THI TRANG  5213 - 81306 Chuyển tiền tu Viettel Money
27/9/23 100.000 DOAN HONG NGOC  5078 - 82287 Quyen gop.CT tu 1016704942 
27/9/23 10.000 CA VAN DIEU  5216 - 42625 Chuyển khoản
27/9/23 20.000 NGUYEN THI NHAM  5078 - 60487 Chuyển tiền.CT tu 0101000215853 
27/9/23 10.000 PHAM THI THUY 5218 - 05284 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 NGUYEN VAN HAI 5220 - 03649 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 BUI ANH TU 5216 - 74584 Chuyển khoản
27/9/23 50.000 SON 5215 - 17613  
27/9/23 10.000 DINH THI TRANG 5219 - 05960 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 01831 Quỹ từ thiện
27/9/23 10.000 Tran Phuc Nguyen  5245 - 51485 CK.CT tu 0481000657717 
27/9/23 10.000 NGUYEN XUAN TU  5219 - 44661 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 40547 Quỹ từ thiện
27/9/23 10.000 NGUYEN THI KIEU ANH  5213 - 33257 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 PHAM NGOC LAN ANH  5213 - 33003  Chuyển tiền
27/9/23 10.000 Phuong ngachuyen  5218 - 10830  
27/9/23 20.000 NGUYEN THI HAI YEN  5078 - 32392 Chuyển tiền.CT tu 1015857372 
27/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG GIANG  5239 - 54470 quy bao tro tre em vn.CT tu 0031000233060 
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 76392 Quỹ từ thiện
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 69077 Quỹ từ thiện
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 65150 Quỹ từ thiện
27/9/23 10.000 NGUYEN VAN BINH 5217 - 59394 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 45022 ủng hộ tre e khuyết tật
27/9/23 10.000 HOANG THI HUONG  5219 - 38097 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 MAI THI NGUYET  5078 - 26802 Quỹ từ thiện.CT tu 0701000434678
27/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH DIEM  5214 - 34363 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 NGUYEN THANH TRUNG  5212 - 17212 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 PHAN THI THI NGAN  5240 - 54493 Chuyển tiền.CT tu 1038027976 
27/9/23 10.000 TRAN THI SIM  5220 - 05685 Chuyển khoản
27/9/23 100.000 MAI VAN DANG  5245 - 40835 Chuyển tiền.CT tu 0761002370047
27/9/23 10.000 LUC THI NGAN  5212 - 91759 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 LE DINH CUONG 5214 - 85523 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 83415 ủng hộ
27/9/23 10.000 HUYNH THI THU NHI  5241 - 52411 Chuyển tiền.CT tu 1017935451 
27/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC 5161 - 36430 Chuyển tiền qua MoMo
27/9/23 10.000 NGUYEN THI MAI SUONG  5213 - 69973 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 CHU THI DUNG 5214 - 69512 Chuyển tiền
27/9/23 30.000 DO THUY NGAN  5213 - 67571 Chuyển tiền quy tre em khiyet tatk
27/9/23 10.000 MAI DIEU HUYEN  5244 - 37900 Chuyển tiền.CT tu 1033750616 
27/9/23 10.000 Nguyen Thi Thang  5213 - 61503 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 HO THI NU 5212 - 61017 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 HOANG THI THIEN  5216 - 60868  
27/9/23 10.000 DO THANH HUONG  5217 - 60823 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 DO THI THAO  5242 - 59967 Chuyển tiền.CT tu 1014005417
27/9/23 10.000 CAO THI THUY 5220 - 58606 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 DUONG THI NHUNG 5216 - 58140  
27/9/23 10.000 LE THI MAI 5214 - 57276 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 NGUYEN DUC LOI 5239 - 44655 Chuyển tiền.CT tu 0281000260172 
27/9/23 10.000 TRAN TRUNG TIN 5245 - 36841 CT tu 1018436270 
27/9/23 10.000 Dao Thi Hong Hoa  5216 - 26407 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 LO THI LAN 5219 - 13572  
27/9/23 10.000 TRAN THI THU 5239 - 39554 Chuyển tiền.CT tu 1024711063 
27/9/23 10.000  TRAN VAN HOP  5216 - 74010 Chuyển tiền
27/9/23 50.000 NGUYEN THI KIM LE  5218 - 56253 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 LE THI HUONG  5214 - 29130  
27/9/23 10.000 NGUYEN THI OANH  5219 - 24234 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 NGUYEN THI MAN  5216 - 23397 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 LE DUY KHANH  5212 - 21134 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 DAO THI HANG  5243 - 50112 Chuyển tiền.CT tu 0641000038944
27/9/23 10.000 QUYNH GIAO 5212 - 15967  
27/9/23 10.000 TRINH THI HUYEN  5216 - 14176 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 PHAM THI TRINH HAN  5219 - 12329 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 NGUYEN THI LAN  5239 - 35114 Chuyển tiền.CT tu 0461000557790 
27/9/23 10.000 BUI THI HANH 5212 - 11744 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 TRAN THI THU HUONG  5219 - 11382 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 LE BAO CHAN  5215 - 10943 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 5212 - 10403 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 BUI THI HUONG 5218 - 09784 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 NGUYEN THI TOAN  5239 - 34964 Chuyển tiền.CT tu 1016383167 
27/9/23 10.000 TRAN PHUONG 5161 - 24598 Chuyển tiền qua MoMo
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 58288 Quỹ từ thiện
27/9/23 10.000 LE SON c 5213 - 46459 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 do trong ba 5218 - 33796  
27/9/23 100.000 NGUYEN HONG CAM  5387 - 94381  Chuyển khoản
27/9/23 50.000 LE THI NGOC DUNG  5217 - 49576 Chuyển tiền
27/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 41417 quyen gop vi tre e khuyết tật vn
27/9/23 50.000 NGUYEN THI LIEN 5390 - 62538 Chuyển khoản
27/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 71032 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
27/9/23 100.000 TRINH THI HONG  5219 - 04314  
27/9/23 50.000 NGUYEN THI LONG VAN  5189 - 44654 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 VO QUYNH KHA  5215 - 91746  
27/9/23 50.000 VU THI THUY TRINH 5216 - 89316  
27/9/23 10.000  NGUYEN VAN GIAU 5209 - 87238  
27/9/23 100.000 PHAN THI HUYEN TRANG 5220 - 78150 Chuyển khoản
27/9/23 50.000 NGUYEN THI NGOC OANH  5390 - 30247 Chuyển tiền
27/9/23 50.000 NGUYEN THI ANH  5244 - 90887 Chuyển tiền vao quy.CT tu 0031000245843 
27/9/23 50.000 NGUYEN THI HANG  5189 - 29719 Chuyển khoản
27/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 65325 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Viet Nam
27/9/23 100.000 DO THI TRANG  5212 - 62121 Chuyển tiền tu Viettel Money
27/9/23 100.000 NGUYEN THI THAM 5389 - 24618 Chuyển khoản
27/9/23 100.000 Vo Thi Trinh  5215 - 57581 Vo Thi Trinh Ck
27/9/23 50.000 NGUYEN THI CUC 5244 - 89128 Chuyển tiền.CT tu 0341007031499 
27/9/23 100.000 NGUYEN TRAN TIEU BANG 5245 - 89097 Chuyển tiền.CT tu 0161001738882 
27/9/23 10.000 Nguyen Trung Thanh 5214 - 25087  
27/9/23 100.000 QUACH THI NHAI  5390 - 07508 Chuyển khoản
27/9/23 100.000 HA THI ANH 5389 - 07121 Chuyển tiền
27/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 96751 quyen gop trẻ em khuyết tật
27/9/23 100.000 PHAM THI MINH TRIEU  5220 - 93071 Chuyển khoản
27/9/23 50.000 NGO THI LIEN 5239 - 92754 Chuyển tiền.CT tu 0611001938721 
27/9/23 50.000 DUONG THI TRANG 5214 - 83028 Chuyển tiền ủng hộ cac em
27/9/23 50.000 PHAN SY YEN NHI  5242 - 27146 Chuyển tiền.CT tu 0271000991451 
27/9/23 50.000 NGUYEN THANH THUONG 5389 - 86218 Chuyển khoản
27/9/23 100.000  NGUYEN THI ANH DAO  5217 - 72041 Chuyển tiền
27/9/23 100.000 DANG LE VAN HUU  5078 - 52905 Chuyển tiền.CT tu 1035609004 
27/9/23 10.000 HOANG THI HOA 5220 - 65778 Chuyển khoản
27/9/23 20.000 TRINH TU UYEN  5243 - 99341 Chuyển tiền.CT tu 1018141976 
27/9/23 100.000 CU THI MAI SEN 5220 - 84791 Chuyển tiền
27/9/23 10.000 NGUYEN THANH PHAT  5212 - 64172 Chuyển khoản
27/9/23 10.000 DANG ANH TUAN 5219 - 40847  
27/9/23 10.000 NGUYEN THI THU  5240 - 77273 Chuyển tiền.CT tu 0141000784682 
27/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 14538 Quỹ từ thiện, ma GD 158217720
27/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 91932 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
27/9/23 50.000  NGUYEN NHAT NAM 5220 - 81206 dong gop mot it a
28/9/23 2.000 DAU DINH TUAN ANH  5214 - 43575 Chuyển khoản
28/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 75681 huu duyen .CT tu 1016200545 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/9/23 10.000 HOANG PHI YEN ADRONG  5243 - 34987 Chuyển tiền.CT tu 0231000643990 
28/9/23 10.000 TRAN NGUYET NGA 5017 - 68799 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 LE VIET HUY 5209 - 18026  
28/9/23 10.000 NGUYEN THI HOANG YEN  5219 - 62020 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 51895 ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/9/23 100.000 NGUYEN THI TRANG  5241 - 84061 Chuyển tiền.CT tu 0911000047179 
28/9/23 20.000 NGUYEN THI THUY LINH 5245 - 68968  Chuyển tiền.CT tu 0801000237566 
28/9/23 10.000 phong la 5209 - 27750  
28/9/23 6.706 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 30875 ủng hộ.CT tu 1034972702 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/9/23 242.791 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12817 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Cho quy tu quyet
28/9/23 200.000 VU THI THU HANG  5241 - 69304 Hang ck.CT tu 1028087270
28/9/23 200.000 NGUYEN DINH BAO NGOC 5387 - 09856 Chuyển khoản
28/9/23 200.000 HA THI ANH 5213 - 57682  
28/9/23 10.000 NGUYEN THANH LUAN  5243 - 75422 Quỹ từ thiện.CT tu 0031000286319 
28/9/23 200.000 DO THI KIM THUY  5215 - 45893  
28/9/23 200.000 NGUYEN THI CUC  5078 - 97457 Chuyển tiền.CT tu 0341007031499 
28/9/23 100.000 TRAN THI THU TRANG  5217 - 18920  
28/9/23 200.000 NGUYEN THI HUONG  5017 - 12568  
28/9/23 200.000 NGUYEN THI QUYEN  5220 - 09720 Chuyển tiền
28/9/23 100.000 TRAN THI THU TRANG  5218 - 05931  
28/9/23 10.000 NGUYEN TRONG HIEU 5215 - 64655  
28/9/23 10.000 LE THI NGA  5245 - 44810 Chuyển tiền.CT tu 9935163706
28/9/23 10.000 PHAM HAI LAM  5212 - 29570 Chuyển khoản
28/9/23 750.000 NGUYEN XUAN DANG 5387 - 31052 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 NGO THUONG KHANH 5161 - 07102  
28/9/23 10.000 PHAM THI MONG NGHI 5078 - 80044 CT tu 0741000632213
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 29340 Quỹ từ thiện
28/9/23 10.000 BUI THI HUE  5218 - 22645 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 05487 Quỹ từ thiện
28/9/23 10.000 NGUYEN THI TRUONG  5078 - 73414 Chuyển tiền.CT tu 1029285536 
28/9/23 10.000 PHAN THI THAO  5214 - 51000  
28/9/23 10.000 HOANG VAN BINH  5017 - 19415 Chuyển tiền
28/9/23 1.848 HA THI THUY  5241 - 39478 Chuyển tiền.CT tu 0011004187959
28/9/23 10.000 NGUYEN THI BICH 5212 - 68221 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 QUANG TRUONG DUNG  5218 - 62724  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
28/9/23 10.000 VU THI LEN 5213 - 42054 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 TUYET 5209 - 95854 TUYET CK
28/9/23 10.000 VU THI TUYET  5220 - 92291 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 PHUNG THI THU AN 5215 - 59670  
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 50176 ủng hộ 
28/9/23 300.000 NGUYEN THI TUYET TRINH  5240 - 21090 Chuyển tiền.CT tu 0061000931072 
28/9/23 50.000 TRINH THI MEN  5212 - 16863 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 TRAN THI HIEU 5242 - 27953 Chuyển tiền.CT tu 0101001193815 
28/9/23 10.000 NGUYEN THI BICH LIEN  5219 - 89179 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 HOANG THUY LYNH  5212 - 87708 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 PHAM THI NGA  5216 - 61392 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 PHAN THI THU DIEN  5220 - 45959 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 NGUYEN THI LAP  5243 - 23883 Chuyển tiền.CT tu 1026459327 
28/9/23 10.000 Truong Thi My Nhung 5213 - 28053  
28/9/23 10.000 VO THI HONG XUYEN  5214 - 25854 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 TRIEU THI THANH 5245 - 80521 Chuyển tiền.CT tu 0871004241626 
28/9/23 10.000 PHAN THI THANH DIEU  5215 - 21872 Chuyển khoản
28/9/23 30.000 NGUYEN THI HONG DAO 5212 - 21250 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 NGUYEN THI LO  5214 - 18416  
28/9/23 10.000 TRAN THI THUY LINH  5078 - 31791 Chuyển tiền.CT tu 1028482046 
28/9/23 10.000 DUONG THI THU HUONG 5218 - 18163 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 5078 - 31579 Chuyển tiền.CT tu 0011004109092 
28/9/23 10.000 TRUONG THI HUONG  5212 - 15433 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 NGUYEN THI TOAN 5212 - 14730 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 NGUYEN HONG NHUNG  5220 - 14563  Chuyển tiền
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 86602 G
28/9/23 10.000 DAM THI THANH THUY  5161 - 79099 Chuyển tiền qua MoMo
28/9/23 10.000 LUONG VAN HUNG  5017 - 33663 Chuyển khoản
28/9/23 50.000 Hanh  5216 - 31375 Hanh cK 
28/9/23 10.000 TA THI VAN TRANG 5219 - 24919  
28/9/23 10.000 Nhan  5213 - 04968 Nhan ck
28/9/23 10.000 LUONG TRONG NAM 5219 - 87696  
28/9/23 15.000 LE THI MINH GIANG 5017 - 87549 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 HUYNH THI ANH THU  5209 - 83076 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 82790 Ck
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 78991 pck
28/9/23 10.000 Dang thi thanh  5217 - 78976 Dang thi thanh ck 
28/9/23 10.000 LAN ANH  5017 - 77396 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 TRAN THI THANH DUNG  5241 - 83618 Chuyển tiền.CT tu 9905958498 
28/9/23 10.000  TRAN THI NGOC GIAU  5215 - 74285 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 TRAN THI THU THIEN  5217 - 74047 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 73910 pck
28/9/23 10.000 PHAN THI HIEN 5212 - 71693  
28/9/23 100.000 Nguyen Thi Bich Thuy  5017 - 71445 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 NGUYEN THI THU 5212 - 65497 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 VO PHAN THUY DUONG  5244 - 69506 Chuyển tiền.CT tu 0651000855775
28/9/23 10.000 LE MINH TRIEU  5161 - 72520 Chuyển tiền qua MoMo
28/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY VI  5215 - 30651 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 NGUYEN THI ANH DAO  5243 - 88617 Quỹ từ thiện.CT tu 0071000830133
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 09060 Quỹ từ thiện
28/9/23 50.000 DO THI KIM THUY  5017 - 67073  
28/9/23 50.000 NGUYEN THI HOA  5215 - 49528  
28/9/23 100.000 VU THI THU HANG  5243 - 82903 Hang ck.CT tu 1028087270
28/9/23 50.000 TRAN THI CHUYEN 5213 - 25050 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 TO THI THIA  5209 - 19951 Chuyển tiền
28/9/23 100.000  LE PHUONG NHUNG  5078 - 84982 ủng hộ trẻ em khuyết tật.CT tu 1038348440
28/9/23 100.000 NGO THI TUYET NGA  5214 - 00488  
28/9/23 10.000 PHAM THI HOA 5161 - 62942 Chuyển tiền qua MoMo
28/9/23 100.000 HOANG THU SEN 5217 - 55134 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 NGUYEN VAN HUU  5215 - 29557 Chuyển khoản
28/9/23 100.000 PHAM THI THU THUY  5218 - 28252 Chuyển khoản
28/9/23 100.000 NGUYEN DINH BAO NGOC  5387 - 55372  Chuyển khoản
28/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 15956 Quyen gop 
28/9/23 100.000 HOANG THI DUNG  5242 - 74128 Quyen gop quy.CT tu 0381000322241
28/9/23 50.000 TRAN THI NGOC ANH  5078 - 75886 Chuyển tiền.CT tu 0491000172363 
28/9/23 100.000 AN QUY 5217 - 06295  
28/9/23 100.000 NGUYEN THI HUONG  5218 - 04951 chuyen kg 
28/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 03467 quyen gop quy
28/9/23 50.000 Phanhuyen 5217 - 02675  
28/9/23 100.000 NGUYEN THI QUYEN  5017 - 97882 Chuyển tiền
28/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 85262 VI TRE EM NGHEO khuyết tật VIET NAM 
28/9/23 100.000 DAO THI GANG  5240 - 63493 Quyen gop quy.CT tu 1025658458 
28/9/23 50.000 DOAN THI THU HANG  5161 - 56466 Chuyển tiền qua MoMo
28/9/23 100.000 TRAN THU TRANG  5216 - 75068  
28/9/23 100.000 .DANG THI OANH  5390 - 31698 Chuyển khoản
28/9/23 100.000 Nguyen Thi Phuong Lien  5220 - 63979 Chuyển tiền
28/9/23 10.000 VU KHAC CHAT  5214 - 01943 Chuyển tiền
28/9/23 50.000 TRAN THU HUONG  5239 - 49620 Chuyển tiền.CT tu 0711000266140 
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 67911 Quỹ từ thiện
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 67829 Quỹ từ thiện
28/9/23 100.000 Le Thi Duy Hang  5216 - 65546 Chuyển tiền
28/9/23 50.000 NGO THI HONG NGA  5219 - 63736  
28/9/23 100.000 AU THI HOAI THUONG  5239 - 49004 Chuyển tiền.CT tu 0101001137313
28/9/23 30.000 DANG THI THUY 5078 - 62320 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468 
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 57954 Quỹ từ thiện
28/9/23 100.000 NGUYEN THI HOA 5388 - 77582 Chuyển tiền ủng hộ trẻ em khuyết tật
28/9/23 100.000 NGUYEN LINH HUONG  5388 - 77111 Chuyển khoản
28/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 47135 Quỹ từ thiện
28/9/23 10.000 PHAM THI MAI  5218 - 42204 Chuyển tiền
28/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 41303 Chuc cac em trung thu vui ve
28/9/23 500.000 DO THI TRANG 5217 - 68315 Chuyển tiền tu Viettel Money
28/9/23 200.000 PHAM HAI LINH 5242 - 50348 Chuyển tiền.CT tu 0541000199639
28/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 84998 Thank you
28/9/23 10.000 TRAN GIANG CHAU 5218 - 80571 Chuyển tiền
28/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 29110 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
28/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 95904 Chia se kho khan cung cac em
28/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 79346 ủng hộ 
28/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 83152 ttttt.CT tu 0161000828602 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 86257 for children
29/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 38759 ủng hộ tre em.CT tu 1019443545 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 37204 Tre em.CT tu 0191000373588 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 24681 tre em.CT tu 1027555751 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 10.000  DANG THI NHU NU 5212 - 11116 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 94533 Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000  VO THANH VEN 5220 - 93616 Chuyển tiền
29/9/23 50.000 NGUYEN THI THUONG  5242 - 67134 Chuyển tiền.CT tu 9376383633 
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 28205 Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 18654  Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 05912 Quỹ từ thiện
29/9/23 200.000 VU THI THU HANG  5241 - 40479 Hang ck.CT tu 1028087270 
29/9/23 10.000  PHAM THI HONG NHUNG 5017 - 12690  Chuyển tiền
29/9/23 200.000 DO THI KIM THUY 5212 - 98301  
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5161 - 73313 Mong gop duoc mot phan nho giup do moi nguoi
29/9/23 200.000 NGUYEN HO NGOC ANH 5017 - 76528 Chuyển tiền
29/9/23 400.000 NGUYEN THI HUONG  5217 - 68863  
29/9/23 200.000 DO THI THAO  5218 - 56038 Chuyển khoản
29/9/23 300.000 NGUYEN THI TRANG  5243 - 40317 Chuyển tiền.CT tu 0911000047179 
29/9/23 10.000 NGUYEN HONG THAM  5078 - 40098 Chuyển tiền.CT tu 0511000470128 
29/9/23 10.000 Vo Thi Yen Nhi  5017 - 15310 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 14937 ủng hộ
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 14207 Quỹ từ thiện
29/9/23 100.000 DANG VIET HANG  5220 - 28769  
29/9/23 50.000 TRAN THI HIEN YYH 5189 - 57656 chuc cac em luon khoe manh
29/9/23 10.000 NGUYEN THI THUONG  5209 - 31104 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 VU THI HONG LIEN  5078 - 94250 transfer.CT tu 0341005238089 
29/9/23 10.000 LE THI KIEU DIEM  5215 - 22692 Chuyển khoản ủng hộ tre em
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 84496 Binh thuong.CT tu 1013744235 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 50.000 LY THI THUY 5220 - 66166 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 DOAN THI DUYEN 5215 - 65080 Chuyển khoản
29/9/23 100.000 LE BICH SOAN  5388 - 75237 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 Thuy Tran 5017 - 69761  
29/9/23 10.000 NGUYEN THI LUONG 5214 - 69510 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN THU TRANG  5216 - 52607 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 45320 Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000 HOANG THI BICH PHUONG 5219 - 24351 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 10487 Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000 NGUYEN THANH HUYEN  5161 - 41652 Chuyển tiền qua MoMo
29/9/23 50.000 DINH THI HAO  5218 - 95128 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN CHI TRUNG  5212 - 64288  Chuyển khoản
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 54333 ck
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 29505 Quy ủng hộ
29/9/23 10.000 TU THI HANH  5215 - 14342 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 LE THI HOA 5219 - 11397 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 VO THI KHANH HUYEN 5219 - 04182 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN CANH TOAN 5215 - 97766 ủng hộ
29/9/23 10.000 LE THI NGOC ANH  5219 - 93168 Chuyển khoản
29/9/23 300.000 NGUYEN PHAN THANH NGAN 5245 - 49337 CT tu 0471000021786 
29/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM CHI  5215 - 88773 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 TON THI HUONG 5244 - 49274 Chuyển tiền.CT tu 1022991056 
29/9/23 10.000 PHAM NGOC THUY 5244 - 49109 Chuyển tiền.CT tu 0411000967844 
29/9/23 10.000 LE THI VAN 5219 - 83990 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN THI NGA  5078 - 54814 Chuyển tiền.CT tu 0481000649492 
29/9/23 10.000 TRAN THI HIEN  5214 - 80427 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG  5212 - 79792  Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN THI LUONG  5220 - 79257 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 77043 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 THAN THI NGAN 5217 - 76898 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN THI HAO  5212 - 76538 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 VU THI HOA LY 5209 - 76359 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY 5217 - 76203 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEM QUYNH  5214 - 76120 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 75969 Chuyển tiền tu Viettel Money
29/9/23 10.000 HUE  5218 - 75913 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 PHAM THI TUYET MY  5240 - 61735 Chuyển tiền.CT tu 1013696207 
29/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU NGOC 5244 - 48257  Chuyển tiền.CT tu 0451000269716 
29/9/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH THU  5161 - 35889 Chuyển tiền qua MoMo
29/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUYEN 5209 - 71045 Chuyển khoản
29/9/23 10.000  TU THI KIEM 5217 - 70065  
29/9/23 10.000 HO THI HANG 5217 - 68417 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 BUI NGOC GIANG 5220 - 68407 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY LINH  5217 - 40381 Chuyển tiền
29/9/23 50.000 NGUYEN THI THUY  5212 - 56972 Chuyển khoản
29/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 43649 ủng hộ.CT tu 0511000422287 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 10.000 NGUYEN THI TRAM 5161 - 27065 Chuyển tiền qua MoMo
29/9/23 10.000 TRAN THI HUONG LAN  5219 - 89606  
29/9/23 20.000 NGUYEN THI XUAN  5219 - 87559 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 NGUYEN HUU TAI  5218 - 70083 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 GIAP THI PHUONG  5219 - 34080  
29/9/23 10.000 CAN VAN DAN 5213 - 32846 chuyen khoa quituthien
29/9/23 100.000 HOANG THI HOP 5239 - 44926 Chuyển tiền.CT tu 0481000729488 
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 30172 Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000 HOANG MINH VU 5213 - 30120 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 26942 Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 26345 Quỹ từ thiện 
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 21788 Quỹ từ thiện
29/9/23 10.000 TRAN THI MY LINH 5212 - 20898  
29/9/23 70.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14031 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em kho khan
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5216 - 17076 uy tu thien
29/9/23 10.000 TRAN QUOC TRIEU 5243 - 58556 CT tu 1028672322 TRAN QUOC TRIEU 
29/9/23 10.000 Vu van hung 5209 - 11162  
29/9/23 100.000 NGUYEN HO NGOC ANH 5387 - 32310 Chuyển tiền
29/9/23 50.000 VU THI LOAN PHUONG  5214 - 05733  Chuyển khoản
29/9/23 50.000 PHAM THI HAI HUYEN  5240 - 43309 chuc cac em co trung thu vui ve.CT tu 1036967608 
29/9/23 50.000 NGUYEN THI MY PHUONG 5218 - 02037 Chuyển tiền
29/9/23 10.000 PHAM THUY KIEU  5212 - 84404 Chuyển khoản
29/9/23 10.000 HOANG THI KHANH 5213 - 80414 Chuyển tiềnQuỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 50.000 LUONG THUY MAI  5218 - 52062 Chuyển khoản
29/9/23 100.000 PHAM THI VAN ANH  5388 - 00034 Chuyển tiền
29/9/23 50.000 NGO THI THAM  5219 - 08921 Chuyển tiền tu Viettel Money
29/9/23 50.000 LU NGOC HANG  5242 - 46761 Hang ck.CT tu 0071000874352 
29/9/23 500.000 HUYNH ANH HIEU  5218 - 03821 Chuyển khoản
29/9/23 50.000 NGUYEN THI THU  5390 - 87126  Chuyển tiền
29/9/23 100.000 DO THI THAO  5217 - 91020 Chuyển khoản
29/9/23 50.000 TUYET NGUYEN 5213 - 71781 Chuyển khoản
29/9/23 50.000 Maryam Binty Hosein 5220 - 65022 Chuyển tiền
29/9/23 50.000 PHAM THI THU  5389 - 75861 Chuyển tiền
29/9/23 50.000 NGO DA HUY  5245 - 21264 a.CT tu 0751000032890 
29/9/23 100.000 LUU THI HAI LY 5212 - 47471 Chuyển tiền
29/9/23 50.000 PHAM THI HONG THAO 5078 - 97987 Chuyển tiền.CT tu 0071002757842 
29/9/23 100.000 NGUYEN THI YEN  5243 - 43022 Chuyển tiền.CT tu 0481000706179 
29/9/23 100.000 Do Thi Hong Thu  5209 - 35956 Chuyển tiền
29/9/23 100.000 BUI THI VAN  5388 - 69336  Chuyển khoản ủng hộ khuyết tật
29/9/23 50.000  AU THI HUYEN NHUNG 5220 - 28945 Chuyển tiền
29/9/23 100.000  DOAN THI KIEU DIEM  5242 - 42114 DOAN DIEM TQQII4 Chuyển tiền.CT tu 0441000690541 
29/9/23 100.000 TRAN THI THUY TRANG 5213 - 16600  
29/9/23 100.000 TRAN THI HOAN 5242 - 41188 Chuyển tiền.CT tu 1030255372 
29/9/23 100.000 PHAM THI LY 5218 - 09016 Chuyển tiền
29/9/23 100.000 NGUYEN THI THU THUY 5189 - 60594 Chuyển tiền
29/9/23 100.000 NGUYEN THI HONG NHAT 5209 - 97127  
29/9/23 100.000 NGUYEN THI NGOC NHUNG  5220 - 96748 Chuyển tiền
29/9/23 100.000 NGUYEN THI SUONG  5209 - 88691 Chuyển tiền
29/9/23 200.000 TRAN NHAT DUOC  5241 - 30127 ủng hộ quy trẻ em khuyết tật.CT tu 0481000727332 
29/9/23 20.000 NGUYEN THI HOAI  5017 - 26795 Chuyển tiền tu TNEX
29/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5209 - 09572 Quỹ từ thiện
29/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5017 - 06839 CK DINH DANH
29/9/23 55.000 Vo Anh Quyet  5213 - 94158 Vo Anh Quyet Checkscam vn ủng hộ trẻ em khuyết tật
29/9/23 10.000  BUI NHUT AN  5239 - 98341 Quỹ từ thiện.CT tu 1036094285 
29/9/23 10.000 NGUYEN KIM CHI  5209 - 38922 Chuyển khoản
29/9/23 100.000 Huong Giang Xuan Truong 5218 - 80298  
29/9/23 10.000 MARONA HUONG GIANG  5017 - 79112 Chuyển tiền
29/9/23 20.000 LY VAN SON 5220 - 03988 Chuyển khoản
29/9/23 30.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 53267 lxstd tang tu thien.CT tu 0071001035826 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 10.000  NGUYEN THI NGUYET  5213 - 06072 Chuyển tiền
29/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 42033 Tot.CT tu 1015299873 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 2.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 20904 Tat ca.CT tu 1018725038 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
29/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 33137 chuc moi nguoi luon duoc binh an 
29/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 99239 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật viet nam.CT tu 0701000391663 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.147 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47926 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/9/23 40.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47798 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ cac em
30/9/23 25.551 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 47442 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 21.138 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46548 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46294 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 22.463 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46106 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 27.965 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 46024 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
30/9/23 24.529 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45980 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 73.332 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 45838 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Vi trẻ em khuyết tật
30/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 26591 trẻ em khuyết tật.CT tu 0181003391498 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 NGUYEN THI LIEN 5217 - 94033 Chuyển tiền
30/9/23 50.000 Luong Van Han so28 to12 p Quang Trung tp Thai Nguyen  5387 - 08872 Luong Van Han so28 to12 p Quang Trung tp Thai Nguyen ủng hộ
30/9/23 10.000 NGUYEN KHAC HAO  5215 - 62452  
30/9/23 261.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 44884 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong biet
30/9/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 44880 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 NGUYEN TUAN GIANG  5241 - 37663  Chuyển tiền.CT tu 1015570892
30/9/23 10.000  VO CONG NGHIA 5017 - 09941  
30/9/23 22.345 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 44256 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
30/9/23 10.000 NGUYEN TUAN ANH  5216 - 67946 Chuyển khoản
30/9/23 23.834 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43960 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 BUI THI NGHE 5220 - 27927  
30/9/23 10.000 DANG THI THAO 5212 - 04161  
30/9/23 13.281 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43476 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 TRAN THI MAI LIEN  5212 - 56572  
30/9/23 21.477 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43168 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 43062 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em ngheo khuyết tật
30/9/23 10.000 DANG VAN THUAN  5219 - 19965 Chuyển khoản
30/9/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 42932 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật Tinh Thua Thien Hue
30/9/23 10.000 VU MINH TIEN  5214 - 98034 Chuyển tiền
30/9/23 39.545 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 42216 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 32.197 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 41834 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 10.000 PHAM THI DUYEN 5242 - 20414 Chuyển tiền.CT tu 0021000389734 
30/9/23 10.000 HO SY HOANG  5212 - 06523 Chuyển tiền
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 41440 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 41426 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 40880 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Trung binh
30/9/23 23.599 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 40652 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 NGUYEN QUOC HUNG 5215 - 10763  
30/9/23 276.139 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 40558 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
30/9/23 76.269 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 40424 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Nghi huu
30/9/23 10.000 BUI THI NHUNG  5209 - 46741 Chuyển khoản
30/9/23 25.000 doohyoung 5218 - 34321  
30/9/23 22.017 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 39884 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 25.000 doohyoung 5219 - 30321  
30/9/23 49.820 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 39864 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Hoc Sinh
30/9/23 4.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 48181 khuyết tật.CT tu 0451000223688 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.132 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 38467 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 20.589 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 37937 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.em be chat doc da cam
30/9/23 26.476 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 37903 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
30/9/23 22.760 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 37541 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 10.000 DO QUOC BAO  5217 - 30568 Chuyển tiền
30/9/23 185.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 37377 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 20.000 TRINH THI THANH THUY  5217 - 98869 Chuyển tiền
30/9/23 29.034 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36935 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CHAC DOC MAU DA CAM
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 36887 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tam long nho mong cac em co cuoc song tot hon
30/9/23 10.000 TRINH THI PHUONG  5209 - 87187 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5220 - 83793 ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 LUU THI THUY NGA  5214 - 75797  
30/9/23 10.000 NGUYEN THI KHANH  5209 - 64678 Chuyển tiền
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5212 - 62521 AI chuyen khoan
30/9/23 10.000 DO THI MY HA  5217 - 60250 Chuyển tiền
30/9/23 10.000 VU THI NGOC HA  5217 - 44454 Chuyển khoản
30/9/23 10.000  PHAM DINH VAN ANH  5213 - 32123 Chuyển tiền
30/9/23 10.000 DINH THI HIEN 5218 - 29393  
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 33313 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quy trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 VU THI HUONG LAN  5218 - 18928 Chuyển khoản
30/9/23 53.477 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32831 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 10.000 LE VAN BANG 5219 - 03558 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 NGUYEN THI THUYET  5215 - 02557 Chuyển tiền
30/9/23 29.097 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32561 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
30/9/23 89.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32409 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.BINH THUONG
30/9/23 22.463 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32239 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.QUY ủng hộ TRE EM
30/9/23 400.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32175 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 ưDO THI NGOC ANH  5245 - 29873 Chuyển tiền.CT tu 0731000840926 
30/9/23 21.095 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30717 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Ngheo
30/9/23 10.000  PHUNG CAM THUY 5216 - 55297  
30/9/23 20.684 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30549 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
30/9/23 29.519 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29951 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 10.000 NGUYEN THI NHUNG  5217 - 36132 Chuyển tiền
30/9/23 47.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29686 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.bi khuyettat
30/9/23 20.423 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29414 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.cac be khuyết tật
30/9/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29298 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 10.000 BUI THI TAM  5244 - 26240  ủng hộ tre em.CT tu 0351000892234
30/9/23 10.000 NGUYEN THI MY NHAN  5245 - 25241 Chuyển tiền.CT tu 0041000223252 
30/9/23 26.128 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27862 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.w
30/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 85067 A.CT tu 9823446789 toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM DUNG 5245 - 23951 Chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CT tu 0101000647499 
30/9/23 20.500 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27145 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoang canh kho khan
30/9/23 22.083 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27081 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 20.954 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27079 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Mong muon cac tre em luon khoe manh
30/9/23 27.759 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 26877 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ tre khuyết tật
30/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHUNG  5214 - 66838 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 NGO THI THUY QUYNH  5212 - 66471  Chuyển khoản
30/9/23 10.000 TRAN THI BICH  5216 - 65282 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 CHU HONG NGAN  5213 - 62753 Chuyển tiền, ma GD 159060811
30/9/23 20.000 LO THI THUY  5216 - 59871 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 LE DO NGOC AN  5078 - 82512 Chuyển tiền.CT tu 1033145446 
30/9/23 47.593 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 26317 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 PHAM NGOC DUNG  5217 - 56339 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 CHU THI THU HOAI  5212 - 55482 Chuyển tiền
30/9/23 10.000 NGUYEN THI YEN TUYET 5214 - 55350 Chuyển tiền tu Viettel Money
30/9/23 10.000 DONG THI VIET TRINH  5017 - 55144  Chuyển khoản
30/9/23 10.000 PHUNG THI OANH  5209 - 54251 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5215 - 53288  
30/9/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 26093 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.cong nhan vien chuc
30/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH NGUYET 5017 - 51421 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG CHI  5240 - 35447 Chuyển tiền.CT tu 1037690218 
30/9/23 10.000 TRAN THI MUNG 5218 - 46426 Chuyển khoản
30/9/23 100.000 NGUYEN THI LUU  5217 - 45643  
30/9/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25056 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 130.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 24478 .ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/9/23 26.601 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23993 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kha
30/9/23 100.000 NGUYEN THANH TRUNG  5078 - 77463 Chuyển tiền.CT tu 0351000880499 
30/9/23 40.054 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22701 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tuy
30/9/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22617 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.0
30/9/23 26.923 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21983 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21625 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 68.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21431 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 99.289 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21333 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 TANG THI MINH PHUONG 5244 - 94951 Chuyển tiền.CT tu 1021918201 
30/9/23 50.000 NGUYEN HOANG MAI  5214 - 43557 Chuyển tiền
30/9/23 28.675 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20849 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quy tuy y su dung
30/9/23 28.154 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20669 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.A
30/9/23 23.433 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20633 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
30/9/23 22.868 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20455 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 50.000 TRAN THI KIM  5239 - 21635 quyengop.CT tu 0331000430271 
30/9/23 50.000 .LE THI TUYET LAN 5388 - 63752 ủng hộ trẻ em khuyết tật vn
30/9/23 10.000 PHAM THI TRANG  5240 - 27105 Quỹ từ thiện.CT tu 1036325379 P
30/9/23 170.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19915 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko
30/9/23 10.000 TRAN THI KIM NGUYET  5219 - 18785 Chuyển khoản
30/9/23 28.940 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19720 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.691 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19542 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 25.905 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19465 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tat ca
30/9/23 10.000 TRINH THI PHUONG  5213 - 07555 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN 
30/9/23 10.000 VU THI DUNG 5212 - 00653 Chuyển khoản
30/9/23 20.000 PHAM THI HAU  5244 - 91946 Chuyển tiền.CT tu 0351000735979 
30/9/23 10.000 HUYNH HOAI NGAN  5161 - 82506 Chuyển tiền qua MoMo
30/9/23 10.000 TRAN THI THAM  5218 - 99232 Chuyển tiền
30/9/23 10.000 DAO THI LIEN 5220 - 97095 Chuyển khoản
30/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 95220 Chuyển tiền tu Viettel Money
30/9/23 10.000 LE THI THUY DUY  5213 - 93788 Chuyển tiền
30/9/23 20.880 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18578 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong
30/9/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18488 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ng ho tr em khuyết tật
30/9/23 500.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68091 trẻ em khuyết tật.CT tu 0441000751823 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17697 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 300.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17565 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 58014 Quỹ từ thiện
30/9/23 50.000 TRAN THI NHUNG 5389 - 30531 Chuyển tiền
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 50496 Quỹ từ thiện, ma GD 159046974
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 65367 co bao nhiu thi giup bay nhiu a tai e con nho .CT tu 1041268486 toi 2 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 TRIEU KHANH QUYNH  5215 - 37512 Chuyển khoản
30/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY HAO 5218 - 35791  
30/9/23 46.722 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15807 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5189 - 07056 QUYEN GOP
30/9/23 2.654 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14925 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.0
30/9/23 21.428 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14789 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 26.490 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14693 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ad
30/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14623 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/9/23 23.775 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13921 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13853 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.nhung ai kho khan
30/9/23 22.232 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13723 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.1
30/9/23 21.620 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13601 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 27.240 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13533 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ho tro cac em khuyết tật
30/9/23 21 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13529 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.doi diem
30/9/23 237.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13463 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
30/9/23 27.394 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13048 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
30/9/23 50.000 PHAM THI NGOC 5389 - 73623  Chuyển tiền
30/9/23 6.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 54977 ngheof.CT tu 1039424856 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5218 - 03577 ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/9/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 52828 Xin ủng hộ quy trẻ em khuyết tật.CT tu 0351000771799 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 50.000 NONG THI MAY 5388 - 48342 Chuyển khoản chu cac con mau khoe
30/9/23 50.000 TRAN THI THUY HANG  5387 - 42817 Chuyển khoản
30/9/23 50.000 DINH THI THUONG  5214 - 67265 Chuyển tiền ủng hộ
30/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5219 - 66791 ủng hộ CAC E
30/9/23 10.000 NGUYEN VAN TAM  5214 - 63138 Chuyển khoản
30/9/23 50.000 BUI THU HANG  5214 - 55262 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VN
30/9/23 22.364 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10196 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 50.000 NGUYEN THI MINH THUY 5078 - 48904  Chuyển tiền quyen gop.CT tu 0061001168142 
30/9/23 50.000 NGUYEN THI NHUNG  5388 - 28560 Chuyển khoản
30/9/23 50.000 LUU HUYNH KIM  5388 - 26475 Chuyển tiền
30/9/23 50.000 CHAU NGOC DIEM 5209 - 33424  
30/9/23 24.512 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09658 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.yeu thuong
30/9/23 20.215 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09590 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.cac thien than nho
30/9/23 23.600 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09528 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 100.000 NGUYEN THI HANG  5390 - 10970 Chuyển khoản
30/9/23 50.000 TRAN THI THAO 5219 - 05554  
30/9/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09188 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em ngheo
30/9/23 100.000 LE THI LOAN HUONG  5220 - 05224 Chuyển tiền
30/9/23 100.000 NGUYEN THI YEN 5215 - 03361  
30/9/23 100.000 TA NGOC DAN VY  5239 - 79350 Chuyển tiền.CT tu 0721000615986 
30/9/23 10.000 LIEU THI HAU 5212 - 91641  
30/9/23 10.000 NGUYEN TRONG QUY 5161 - 66428  
30/9/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08672 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 100.000 TRAN THI QUYNH NHU  5209 - 81816  
30/9/23 50.000 NGUYEN THI THANH HANG  5245 - 70041 Chuyển tiền.CT tu 0061001165675 
30/9/23 30.067 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08430 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quyen gop
30/9/23 20.623 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08020 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 100.000 LE THI MY HANH  5017 - 58464 Chuyển tiền ủng hộ
30/9/23 100.000 TRINH MINH PHUONG  5389 - 83206 Chuyển tiền
30/9/23 50.000 DINH THI HOA  5220 - 43241 Chuyển tiền ủng hộ
30/9/23 100.000 PHAM THI HA XUYEN 5216 - 41499  
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 40300 Quỹ từ thiện
30/9/23 10.000 BUI THI TUYET MAI  5017 - 38104 Chuyển tiền
30/9/23 100.000 Nguyen thi manh khuong  5215 - 36875 Chuyển khoản
30/9/23 24.498 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07216 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ quy vi cac em be khuyết tật
30/9/23 132.405 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06642 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 10.000 TRAN THI LUONG  5240 - 77468 Chuyển tiền.CT tu 0211000535440 
30/9/23 73.764 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05354 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ tu nguyen
30/9/23 77.502 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05332 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tai nan
30/9/23 26.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 04573 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trekhuyettat
30/9/23 22.653 Ngo Chi Quoc 5147 - 04387 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.
30/9/23 10.000 LAU A THAI  5239 - 68178 Chuyển tiền.CT tu 1031027387 
30/9/23 136.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03929 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kha
30/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03897 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ qui vi trẻ em khuyết tật
30/9/23 28.072 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03701 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em mo coi
30/9/23 22.395 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 03589 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.T
30/9/23 22.422 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02935 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.bat ky
30/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5213 - 88156 Gui cac em
30/9/23 200.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02233 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ungho
30/9/23 20.529 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01989 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoan canh
30/9/23 21.331 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01965 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.doi diem
30/9/23 24.746 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01808 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy vi tre em
30/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5214 - 65339 Quỹ từ thiện 
30/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01612 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.957 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01464 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01256 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 22.470 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01232 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 30.000 DANG THI THUY  5078 - 23751 Chuyển tiền.CT tu 0291000272468
30/9/23 35.598 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00652 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.all
30/9/23 22.690 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00618 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.445 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00410 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ cac em khuyết tật
30/9/23 23.271 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23740 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
30/9/23 21.230 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23378 ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 23.470 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22966 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 15.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 98967 Binh thuong.CT tu 9945811671 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 22.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22660 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 30.466 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22252 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.799 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21958 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 47.899 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21718 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 37.758 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21391 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 20.841 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20686 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
30/9/23 64.869 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20456 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.toan bo
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20262 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.abc
30/9/23 339.213 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20134 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ tre em bi khuyết tật
30/9/23 50.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19710 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tam long
30/9/23 56.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19680 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Bt
30/9/23 188.871 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19538 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 75.839 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19184 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em VN
30/9/23 27.899 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18670 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em vn
30/9/23 44.763 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18110 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Kho khan
30/9/23 26.984 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17602 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.1
30/9/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17418 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Thanks
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 88505 tre em.CT tu 1014047953 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 60.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16738 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.k
30/9/23 21.759 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16580 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ddk
30/9/23 22.874 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15998 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko
30/9/23 20.793 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15920 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoan canh
30/9/23 23.362 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15774 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15564 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15102 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 20.323 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14489 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 34.246 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14415 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.xlce
30/9/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 14202 .ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.aaa
30/9/23 24.380 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13858 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ko
30/9/23 176.177 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13742 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.hoan canh binh thuong
30/9/23 21.170 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13734 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 11.963 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13712 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 20.131 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 13400 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12877 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ok
30/9/23 72.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12777 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.524 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 12487 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em ngheo vung sau vung xa
30/9/23 21.618 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11786 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 50.607 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11457 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Bat ky
30/9/23 24.993 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11185 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyết tật
30/9/23 28.756 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11137 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre khuyết tật
30/9/23 48.674 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 11098 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 38.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10883 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10492 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ quy
30/9/23 101.741 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 10355 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09963 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 20.071 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09428 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tim
30/9/23 22.957 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09132 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em khuyettat
30/9/23 24.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 09042 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong
30/9/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08550 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 26.100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 08152 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khong
30/9/23 22.177 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07994 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 78.845 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07632 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 27.990 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 07276 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.CF
30/9/23 26.707 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06767 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 35.987 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 06458 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ trẻ em khuyết tật Viet Nam
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05624 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 20.133 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 05228 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 29.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 04928 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 25.097 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 04539 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Thien Nguyen
30/9/23 24.579 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 02286 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy trẻ em khuyết tật
30/9/23 25.255 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01699 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
30/9/23 41.182 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01617 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 150.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01451 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Freewill
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 01073 .ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tang
30/9/23 22.862 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00913 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/9/23 28.192 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 00140 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 26.604 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 32071 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 20.523 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 31972 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.541 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 31660 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 24.265 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 31291 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ tre e khuyết tật
30/9/23 44.235 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30792 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 28.213 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 30416 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5078 - 68187 co chut tam long.CT tu 1027969937 toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
30/9/23 24.363 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29688 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.abc
30/9/23 26.060 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29536 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 21.340 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 29500 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ vao quy
30/9/23 26.636 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28879 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.642 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28722 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.kho khan
30/9/23 25.066 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28566 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 30.806 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28418 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 44.713 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 28352 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.quy chung
30/9/23 36.121 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27990 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Theo qui dinh to chuc
30/9/23 254.297 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27986 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.13
30/9/23 75.100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27609 .ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tr em khuyết tật
30/9/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27377 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Trung thu am ap
30/9/23 25.262 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 27149 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ quy
30/9/23 28.767 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 26644 .ủng hộ toi  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 27.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 26238 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
30/9/23 21.090 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25688 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tre em
30/9/23 31.914 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25340 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.be bi khuyết tật tay chan
30/9/23 25.427 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25306 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 24.607 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25172 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tuy quy phan bo
30/9/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 25062 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.mong cac e manh khoe
30/9/23 24.499 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 24846 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.a
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 24472 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.om dau
30/9/23 23.586 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 24388 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ai can thi cho
30/9/23 25.044 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 24352 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.an danh
30/9/23 21.033 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23890 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.bt
30/9/23 38.046 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23876 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.890 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 23764 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre khuyết tật
30/9/23 600.000 TRAN VAN THU  5209 - 28608 Chuyển khoản ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Viet Nam 
30/9/23 23.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22424 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.n
30/9/23 20.852 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22266 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tre em
30/9/23 28.802 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22256 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.viet nam
30/9/23 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 22242 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Tuy duyen
30/9/23 117.160 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21964 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ngheo
30/9/23 21.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 21226 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 25.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 20480 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.nhung trẻ em khuyết tật
30/9/23 68.095 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19926 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
30/9/23 254.088 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 19878 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 66.097 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18608 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18562 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.vcb
30/9/23 25.539 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18397 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.khuyết tật
30/9/23 87.213 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18301 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 25.802 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 18061 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 80.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17737 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.binh thuong
30/9/23 28.100 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17455 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Thien Nguyen
30/9/23 28.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 17121 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.trẻ em khuyết tật
30/9/23 23.928 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16867 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.no
30/9/23 20.106 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16861 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.Khong xac dinh
30/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 16389 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ai cung dc
30/9/23 21.126 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15761 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.thuong
30/9/23 21.186 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15663 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.tat ca
30/9/23 27.222 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 5147 - 15423 ủng hộ toi Quỹ Vì trẻ em khuyết tật.ủng hộ
Tổng số 244.067.748      Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Vietinbank
(Tháng 9/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/9/23 10.000 NGUYEN THI HA  142S23900MQHYSE0 Chuyển khoản
1/9/23 20.000 PHAM THI THAO  142S23900LJVCWND Chuyển khoản toi quy tre em
1/9/23 10.000 NGUYEN THI TU LINH  142T23900JQBU2NE Chuyển tiền.CT tu 0041000266027
1/9/23 10.000 DOAN THI KIM NHIEU  142S23900GL4PD4V  Chuyển khoản
1/9/23 20.000 TRAN THI KIM CUC  2H4BE-7ktvYuAyi Chuyển tiền
1/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM ANH 142S23900G4DUYNR  
1/9/23 20.000 HOANG HO TRANG NHA  142S23900G3R4052  Chuyển tiền
1/9/23 10.000 PHAM KIEU OANH  142S23900G1748MC Chuyển khoản
1/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU NGOC  142S23900FVUHQ8J Chuyển khoản
1/9/23 10.000 TRAN THUY MY LINH 142S23900FVUF2KF Chuyển khoản
1/9/23 10.000 NGUYEN THI SAU 142T23900FSHPHRH Chuyển tiền.CT tu 0771000602921 
1/9/23 10.000 PHAM THI CHINH  142T23900FSANB91 Chuyển tiền.CT tu 9973766997
1/9/23 10.000 DAO THI THOM 142S23900FRBBFCK Chuyển tiền
1/9/23 10.000 NGUYEN TRA MY 142T23900FQWCPB5 Chuyển tiền.CT tu 1017019146 
1/9/23 15.000 NGUYEN THI CAM THANH  142S23900FNY2UX6 Chuyển tiền
1/9/23 10.000 VUONG THI HONG HANH  142S23900FNDBQM0 Chuyển khoản
1/9/23 5.000 NGUYEN THI KIEU TRANG  142T23900FNCD461 Chuyển tiền.CT tu 0041000336869 
1/9/23 20.000  TRAN THI KIM TUYEN  142S23900FNAD6TT Chuyển tiền
1/9/23 5.200 TRAN HUU LAM 21OTa-7ktk049KV Chuyển tiền
2/9/23 20.000 DINH THI TUYET NHAT  142S239029AQ3C8L  Chuyển tiền
2/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY VAN  142S239028SUB3TW  Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGO THI THAM  jvSu-7kvYyd4Qy Chuyển tiền
2/9/23 20.000 NGUYEN THI LOAN 142T2390262XPZB2 Chuyển tiền.CT tu 0071000783351 
2/9/23 10.000 DO THI NGOC ANH 142T239025UP8JCC Chuyển tiền.CT tu 0481000757437 
2/9/23 10.000 MAC THI THUONG c 142S239024KL8SWT Chuyển tiền qua MoMo
2/9/23 10.000 NGUYEN THI LINH  1hK0Q-7kvS1optG Chuyển tiền
2/9/23 20.000 LE THI HOA 142T2390246V86RF CT tu 0311000716792 
2/9/23 20.000 LAM PHAN THUY LE w1Pq-7kvRd1KSD Chuyển tiền qua MoMo
2/9/23 10.000 TRAN THI THUONG  1lAXo-7kvRVsbrX Chuyển tiền
2/9/23 10.000 NGUYEN TU TRAN  142S239023UZ2QUH Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
2/9/23 10.000 PHAM NGOC DUNG  142S239023TQZRGW  Chuyển khoản
2/9/23 10.000 Hoang Thi Thuy Trang 142S239023Q6RSC1 Chuyển tiền tu Viettel Money
2/9/23 10.000 BUI THI TAM  142S239023NVZAE6 Chuyển khoản
2/9/23 10.000 NGUYEN BICH NGA 19UqW-7kvQi9jwW Chuyển tiền
2/9/23 10.000 KEO HOANG MY 142S239023NAJ802 Chuyển khoản
2/9/23 20.000 LAM THI NGOC BICH  142S239023NAGLG1 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 NGUYEN THI TAM DAN  142S239023N58W1X Chuyển tiền
2/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH  142S239023LLJ658 Chuyển tiền
2/9/23 10.000 LAM THI NGOC BICH  142S239023LHER1A Chuyển tiền
2/9/23 10.000 Nguyen Thi Mai Phuong  142S239023L20Y5J  Chuyển tiền tu Viettel Money
2/9/23 10.000 TRAN THI DIU GIANG  142S239023KNTNS1  
2/9/23 10.000 VO THI THUY AN  17qUO-7kvQZ45fH Chuyển tiền
2/9/23 20.000 NGUYEN THI THANH NHUONG 142S239023JWX6L3  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 BUI THI THAM 142S23903ZR1TBGY Chuyển tiền
3/9/23 10.000 TRAN THI GIANG 142S23903X6N9PLF  
3/9/23 10.000 BUI THU THUY 142T23903VGF49BZ Chuyển tiền.CT tu 1035192050
3/9/23 10.000 An  142S23903UVHYCU2 chuyen
3/9/23 10.000 TRINH THI HOA 142S23903TQ9HPJ3 CK
3/9/23 10.000 NGUYEN NGOC TU ANH 142S23903TP26ZQB nguyen thi tham Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGO THI BE HOAI 142S23903TF0G87S  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S23903SS45V6B từ thiện
3/9/23 10.000 NGUYEN THI DUNG 1PztE-7kwyRlGBt Chuyển tiền
3/9/23 10.000 PHAN THI DIEM MY 21OTa-7kwyFbFfl Chuyển tiền
3/9/23 10.000 TRUONG THI KHUYEN 1hK0Q-7kwy802F4 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S23903S2HLAL4 Thanhvenus27
3/9/23 10.000 LE THI HANG 142T23903RY0XXA9 Chuyển tiền.CT tu 0781000449776
3/9/23 20.000 DO THI THANH HUONG 142S23903RS6SK8F  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 NGO THI YEN NHI  142S23903RMAWZZ9 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 LE THI LANH 142S23903RJT1NF9  Chuyển khoản
3/9/23 10.000 PHAM THI NGA 142S23903RJ5Q039 chuyen 
3/9/23 30.000 Hanhpham 142S23903RHH8B48  
3/9/23 10.000 NGUYEN THI MY 142S23903RHCLWZU Chuyển tiền
3/9/23 10.000 HO THAI MY LE 142S23903RH4FSUS Chuyển tiền
3/9/23 10.000 DO HUYEN TRANG 142S23903RGPNQ75 Chuyển tiền
3/9/23 10.000 NGUYEN THI HOA  142S23903RGM4ECG Chuyển khoản
3/9/23 10.000 TRAN THI LUU 142S23903RG99V32 chuyen
3/9/23 100.000 PHAM THANH TUNG 142S23903EH7BYHW uh 
4/9/23 10.000 Nguyen hong Diep  142S23905N83YJMB chuyen
4/9/23 20.000 NGUYEN THI HUYEN 142S23905J7YFDXB Chuyển khoản
4/9/23 20.000 NGUYEN HOANG NHUNG  142S23905FGWZ89M Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI MAI 142T23905F9RBLEX Chuyển tiền.CT tu 0101001164052
4/9/23 10.000 VU THI HUE  142S23905EPK6PD2 Chuyển khoản
4/9/23 10.000 NGUYEN THI LIEU 142T23905EKKZN0C Chuyển tiền.CT tu 1021000010614 
4/9/23 10.000 BUI NHU QUYNH 142S23905E8QKFK2 Chuyển tiền
4/9/23 10.000 PHAM THI HONG LAN 142S23905DYBYNZ9  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/9/23 10.000 LUONG THI THANH 142S23905DWM6XGH Chuyển tiền
4/9/23 10.000 TRUONG THI HONG HANH  142S23905DW7YD5F Chuyển khoản từ thiện
4/9/23 20.000 NGUYEN THI NGOC BICH 1gDci-7kyTxNztL Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HIEN 142S23905DT4LYUV Chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
4/9/23 10.000 NGUYEN THI THU ip66-7kyThDizR  Chuyển tiền
4/9/23 10.000 LE THI NGOC LAN  142S23905DMVZZJF Chuyển khoản
4/9/23 20.000 NGUYEN THI MY DUC 142S23905DMLUUQB  Chuyển khoản
4/9/23 10.000 VUONG THI HONG ANH  142S23905DMAWYJE Chuyển khoản
4/9/23 10.000 LUONG THI HANH KcsK-7kyTTIKfO Chuyển tiền 
4/9/23 10.000 DANG THI MAI 142S23905DL1FDXJ Chuyển tiền
4/9/23 10.000 NGO THI THU THUY 142S23905DKB3NXP Chuyển khoản 
4/9/23 10.000 NGUYEN THI NHAN  142S23905DK2A1Q7 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
4/9/23 10.000 LO THI THUY 142S23905DJYQNJH Chuyển tiền
4/9/23 20.000 NGUYEN THI DIEU NGA 142T23905DJLFQU6 Chuyển tiền.CT tu 0161001643733 
4/9/23 10.000 MAI THI THUY LAN 142S23905DJ9L0GF  Chuyển tiền vi tre em
4/9/23 10.000 PHAM THI NHUNG 142S23905DHN9RLJ Chuyển tiền
4/9/23 10.000 LE THI THANH HUYEN 142S23905DH4G4LY chuyen
4/9/23 10.000 CHU THI THU 142S23905DGKLKSX  Chuyển khoản
4/9/23 10.000 AN THI HUONG 142S23905DG0WHP8 chuyen
5/9/23 10.000 NGUYEN THI BACH DUONG 142S23907A19EJMV Chuyển tiền
5/9/23 10.000 TRUONG THI DUNG  142S239079T1SPBQ Chuyển khoản
5/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S239078E11N83 Cua it long nhieu
5/9/23 10.000 NGUYEN THANH NGOC 999B239076G3J4Y9  Chuyển tiền
5/9/23 10.000 PHAM THI THU HA 142T239076EDBTDZ Chuyển tiền.CT tu 1015988940 
5/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH NGA 2H4BE-7l04cSBrw Chuyển tiền
5/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYET  142S2390742EM33P Chuyển tiền
5/9/23 10.000 LE THI OANH 20ZPq-7l02k5clj Chuyển tiền
5/9/23 10.000  Le Thi Thanh Thuong  142S239072SD26E2 Chuyển tiền tu Viettel Money
5/9/23 10.000 PHAM THI PHUONG 142S239072JJZH5Z QUY VI TRE EM
5/9/23 10.000 DAU THI VAN ANH 142T2390723VTR2N Chuyển tiền.CT tu 0161001593423
5/9/23 10.000 VO THI NGUYET MINH  142S23907226EAYD Chuyển khoản
5/9/23 10.000 DO THI KIM ANH 142T239071MYTNFH Chuyển tiền.CT tu 9862576679 
5/9/23 20.000 TRUONG THI VAN ANH 142T239071MW22KK Chuyển tiền.CT tu 0651000789172 
5/9/23 10.000 LE THI THU HA 142S239071JWR1BE  Chuyển khoản
5/9/23 10.000 TRAN THI MINH TUYET  142S239071FS26WB Chuyển khoản
5/9/23 10.000 LE THI LY  142S239071EF0UNW Chuyển khoản
5/9/23 10.000 LE THI KIM THOA  142S239071EBCEMW Chuyển khoản
5/9/23 10.000 PHAM THI DAN THANH 142T239071E8WWT2 Chuyển tiền.CT tu 1016084500 
5/9/23 10.000 LE THI THUY  142S239071E5VGND Chuyển khoản
5/9/23 10.000 TRAN THI THANH LOAN 142S239071DGMKHL Chuyển tiền
5/9/23 10.000 LONG THI HA 20ZPq-7kzzXktVJ Chuyển tiền
5/9/23 10.000 Ho Thi Minh  142S239071C8WMN5 Chuyển tiền tu Viettel Money
6/9/23 10.000 TRINH THI QUYEN 142S23908XUN9A7L nguyen thi phuong anh 
6/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC DIEP 21wdC-7l1j6PtcG Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN BICH NGA 142S23908X4W44HS Chuyển tiền
6/9/23 20.000 LE THI HUE 1PztE-7l1hRoqwe Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG 142S23908TDUNB8G Chuyển tiền
6/9/23 20.000 VO THI NGOC SANG 142T23908SWDW1G1 Chuyển tiền.CT tu 0111000338131 
6/9/23 10.000 TRUONG THI MY PHUONG  142S23908S61A44N Chuyển khoản
6/9/23 20.000 VU THI BICH HA  142S23908RR6MR5N Chuyển khoản quy từ thiện
6/9/23 10.000 LE HUU TAN 142T23908QMBYP07 Nguyen thi tuyet ck.CT tu 0561000591286 LE HUU TAN 
6/9/23 10.000 TRAN THI THUY MAI 999B23908Q5X2WAV chuyen thanh toan
6/9/23 20.000 NGUYEN THI HOAI 142T23908PR80QS1 Chuyển tiền.CT tu 1018077217
6/9/23 10.000 LE THI VINH 999B23908PL9SBQT Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH KHAI 999B23908PL8F486 Chuyển tiền
6/9/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 142T23908PGTYJZ4 Chuyển tiền.CT tu 0101000895394
6/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH DAO 142T23908PDUZNMH Chuyển tiền.CT tu 0461000445100 
6/9/23 10.000 BUI THI HOA 142T23908PDU0LSW  Chuyển tiền.CT tu 0381000425851
6/9/23 10.000 TRAN NGUYEN MI MI 142T23908PCHD43C Chuyển tiền.CT tu 9396610971
6/9/23 10.000 LUU THI CAO NGUYEN 142T23908PC8DJ7Y Chuyển tiền.CT tu 0201000598239 
6/9/23 20.000 LE THI TO UYEN 142T23908PBCJ9A4 LE THI TO UYEN
7/9/23 20.000 NGUYEN THI DUC  1556 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 NGUYEN THI NHU THUY 142S2390AJ4W3LWU Chuyển tiền
7/9/23 10.000 HA THI CHUNG  142S2390AGR9ANZV Chuyển khoản
7/9/23 10.000 PHAM THI HUONG 142S2390AFVWEFM6  Chuyển khoản
7/9/23 10.000 NGUYEN THI THU THUY  142S2390AFUXULSG Chuyển khoản
7/9/23 10.000 TRAN THI HUONG XUAN 142S2390AFDJR7JF Chuyển tiền
7/9/23 10.000 PHAN THI PHUONG MY 142S2390AF09WV03  Chuyển tiền
7/9/23 10.000 HOANG THI TINH 1Lb7K-7l37J5ySF Chuyển tiền
7/9/23 10.000 PHAM THI NGOC  142S2390AE8BK9DK Chuyển khoản
7/9/23 10.000 TRAN THI HUONG  142S2390AD2A714S Chuyển khoản
7/9/23 20.000 NGUYEN HOANG KIM UYEN 142S2390ACRJXEME CT quy
7/9/23 10.000 PHAN THI NGOC QUYNH 142S2390ACLT8TJQ Chuyển tiền
7/9/23 10.000 PHAM THI THU HIEN  142S2390ABRAU2S1 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 Quynh  142S2390ABN6ERQG Chuyển khoản
7/9/23 10.000 NGUYEN THU HUYEN  142S2390ABLKECMS Chuyển khoản
7/9/23 10.000 HO THI HANG NGA 142S2390ABKXS2MH ủng hộ
7/9/23 10.000 LE THI HOANG TRANG  142S2390ABJ9BTSD Chuyển khoản
7/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HANG 142T2390ABFDTR4U Ck ủng hộ.CT tu 1016162131 
7/9/23 20.000 NGO THI THUY  142S2390ABDHULXK Chuyển khoản
7/9/23 10.000 NGUYEN THI NGOC THAO 142S2390ABCEVBUC NGUYEN THI NGOC THAO chuyen 
7/9/23 10.000 NGUYEN THI BICH PHUONG 142S2390ABCA80ZV NHIEM VU 12
7/9/23 10.000 HUYNH THI NGOC XUYEN 142S2390ABAD3R3A Chuyển tiền
7/9/23 10.000 PHUNG THI THAI 21wey-7l32E88PJ Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 142T2390AB9PQG3H Chuyển tiền.CT tu 0351001116543
7/9/23 10.000 DOAN THI VAN ANH 142T2390AB9CB3LA  Chuyển tiền.CT tu 1028186020
7/9/23 10.000 TRAN MY TAM 142T2390AB8PQVUF Chuyển tiền tre e khuyen tat.CT tu 0251002740557 
7/9/23 10.000 NGO THI THU HOAI 142S2390AB86BR9P Chuyển tiền
7/9/23 20.000 DUONG THI KIM PHUONG  142S2390AB84E0HM Chuyển khoản
7/9/23 10.000 DO THI HANG  142S2390AB7TVHXD Chuyển khoản
7/9/23 20.000 DOAN THI THUY AN 142S2390AB7K7BX2 Chuyển tiền
7/9/23 10.000 PHAM THI HOA  142S2390AB76S5VD Chuyển khoản
7/9/23 10.000 DO THI HUNG  142S2390AB75HU8Y Chuyển khoản
7/9/23 20.000  LE THI HONG LUYEN  142S2390AB6S5DD0 Chuyển khoản
7/9/23 10.000 LE THI TUYET 1OLcm-7l3250ztH Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEU THUY 999B23908Q23WFTC Chuyển tiền
7/9/23 10.000 NGUYEN THANH BINH  142S2390BBUVG6BP Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN THI YEN 142T2390C1W1TACP Chuyển tiền.CT tu 0351001070148 
8/9/23 10.000 TRAN THI ANH  1ZtjQ-7l4cynCk7 Chuyển tiền qua MoMo
8/9/23 10.000 MAI HOANG LAN 142S2390C0VWD4GP Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI HIEU 142T2390C0ESWRZ1 Chuyển tiền.CT tu 0201000562813
8/9/23 10.000 VU THI SON 142S2390BZR39G0J Chuyển tiền
8/9/23 20.000 TRAN THI HAO 142T2390BZPAB7W8  Chuyển tiền.CT tu 1016260239
8/9/23 10.000  HA THI CAM VAN  142S2390BZP5J8CH Chuyển khoản
8/9/23 10.000 NGUYEN NGOC HUU 142S2390BZKVKTUL Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/9/23 10.000 PHAN THI HAI HIEN 142S2390BZK86RTT Chuyển tiền quy
8/9/23 10.000 AN THUY HANG  142S2390BZK6KVGX Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
8/9/23 10.000 HOANG THI PHUONG THAO 142S2390BZHVMHV6 Chuyển tiền
8/9/23 10.000  NGUYEN THI TRA MY  142S2390BZHDSBY7 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 PHAM THI BICH HOI 142S2390BZH11G78 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 NGUYEN THI BICH NGOC 142S2390BZDBW095 Chuyển tiền
8/9/23 10.000 VU DUY LONG  142S2390BZD1BA2M Chuyển khoản
8/9/23 10.000 LE THI THU 142S2390BZBDHWEQ LE THI THU CK
8/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY  142S2390BZ9P6ASG Chuyển khoản
8/9/23 10.000 TRAN THI MAI SUONG 142T2390BZ9LV6KH Chuyển tiền.CT tu 1015610804 
8/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY NA 142S2390BZ9GU55F Chuyển tiền
8/9/23 10.000 HOANG THI DINH TRANG 142T2390BZ8H5VHJ Chuyển tiền.CT tu 0041000550070 
8/9/23 10.000  NGUYEN THI CAM THI  142S2390BZ8DKJ3J Chuyển tiền
8/9/23 10.000 Ta Nhu Ngoc Anh  142S2390BZ89A9X7 Chuyển tiền tu Viettel Money
8/9/23 10.000 DIEP THI MINH NHU 142S2390BZ5WW1LT DIEP THI MINH NHU chuyen
8/9/23 20.000 PHAM CHAU THANH HONG 142S2390BZ5T0RUU Chuyển tiền
9/9/23 400.000 CAT DUY HUY 142T2390E5GFP08M  mong dc gop mot phan nho be cho cac em co cuoc song tot hon
9/9/23 10.000 LE THI KIEU VAN 142T2390DV5Q8FBK  Chuyển tiền.CT tu 0101000401130 
9/9/23 20.000 MBBANK IBFT 142S2390DQG7F86R  ủng hộ trẻ em khuyết tật
9/9/23 10.000 LE THANH TUYEN 142S2390DQBB5X0Q chuyen 
9/9/23 10.000 LE THI HANH  142S2390DQ34QT71 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 LE THI THU TRANG 142T2390DPPEHL83 Chuyển tiền.CT tu 0771000609203 
9/9/23 10.000 DOAN HUE PHUONG 142S2390DNNUE0B3 Chuyển tiền 
9/9/23 10.000 NGUYEN THANH TAM 142T2390DNLZYYEW Chuyển tiền.CT tu 0161001675935 
9/9/23 10.000 TRINH THI LE HUYEN 142T2390DNKHSJ4K Chuyển tiền từ thiện.CT tu 0271000649001 
9/9/23 10.000 TRAN THI HANG  142S2390DNAZ000R Chuyển khoản
9/9/23 20.000 VO THI XUAN MAI  142S2390DMJE0UNG Chuyển khoản
9/9/23 10.000 HOANG THU HOAI  142S2390DMHGS4R7 Chuyển khoản
9/9/23 20.000 TRAN THI THUY YEN 142T2390DMFVFEY9 Chuyển tiền.CT tu 0081001309416 
9/9/23 10.000 TRINH THI THANH 1VUn4-7l65NyxOM Chuyển tiền
9/9/23 10.000 LE THI HOA 142S2390DMEXZ9YM HOA CK
9/9/23 10.000 TON NU QUYNH CHI  142S2390DMEP1FLF Chuyển khoản
9/9/23 10.000 LE THI QUYNH MAI 142S2390DMDDVMH4 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI HOAI NHI 142S2390DMCMQ5MJ  Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN NHAT HA 142T2390DMAXSQ8C Chuyển tiền.CT tu 0161001763632 
9/9/23 10.000 PHAM THI YEN 142S2390DM93UKSE Chuyển tiền
9/9/23 20.000 HOANG THI THANH THUY  142S2390DM6QBN27 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 LE THI YEN LY  142S2390DM6ADFM1 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 LE THI HUE CHI  142S2390DM66YS24 Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN THI THIEN THU  142S2390DM5QG77S Chuyển khoản
9/9/23 10.000 TRUONG THI TUYET SUONG 142S2390DM5DVYFG Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI KIEU OANH  142S2390DM58P5ES Chuyển khoản
9/9/23 10.000 HOANG THI THAO  142S2390DM4XV2KE Chuyển tiền đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam 
9/9/23 10.000 NGUYEN NGOC OANH  142S2390DM4VCVSK Chuyển khoản
9/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN 142S2390DM4UPDTG Chuyển tiền
9/9/23 10.000 LAM THI CUC 142S2390DM4LM17M Chuyển tiền
9/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH HANG 142T2390DM4F1ZUH  Chuyển tiền.CT tu 0311000687009 
9/9/23 10.000 TRAN THI DUYEN 142S2390DM3XBKEV Duyen ck
9/9/23 10.000 BUI THI HA LOAN 142S2390DM3HP8T5  BUI THI HA LOAN chuyen
9/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM THI 142T2390DM3FUPR9  Chuyển tiền.CT tu 1018533619 
9/9/23 10.000 NGUYEN THI LIEN dbKw-7l64hcLYJ NGUYEN THI LIEN Chuyển tiền
9/9/23 10.000 DO THUY HOAN 142S2390DM1NW974 Chuyển tiền
9/9/23 10.000 TRAN THI HONG NHUNG 142T2390DM1NVHH3  Chuyển tiền.CT tu 1033054729 
10/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HUE ZCQC-7l7ee58Oz Chuyển tiền
10/9/23 10.000 TRAN THI TRINH 142T2390F9RG51ZM Chuyển tiền.CT tu 1027044212
10/9/23 10.000 NGUYEN HOANG UYEN TRINH 142S2390F9HFNRTM Chuyển tiền
10/9/23 10.000 LE THI VAN 142S2390F9DXKD5T LE THI VAN
10/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG THANH  142S2390F9CYWS38 Chuyển tiền den Quỹ vì trẻ em khuyết tật VIET NAM
10/9/23 10.000 NGUYEN UT CHINH 1YnPQ-7l7bbGDVa Chuyển tiền
10/9/23 10.000 LUU TRAN THI MY NGA  142S2390F97KFCQL Chuyển khoản
10/9/23 20.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S2390F97AUF8C ck
10/9/23 10.000 LE THI GAI 142T2390F95H4ND0 Chuyển tiền.CT tu 1039529813
10/9/23 20.000 BUI THI THUY HANG 142S2390F95FFHAF  
10/9/23 20.000 NGUYEN THI TINH 142S2390F94E6J5W Chuyển tiền
10/9/23 10.000 TRAN THI TU TRINH 142S2390F94CPYJR  
10/9/23 20.000 TRAN THI NGOC HANH  142S2390F93W84SQ Chuyển khoản
10/9/23 15.000 NGUYEN THI KHANH LY 142S2390F93SZNT4 Chuyển tiền 
10/9/23 10.000 VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRANG 142S2390F927NJRC  
10/9/23 10.000 HA THI HIEN  142S2390F91K2FDY Chuyển tiền
10/9/23 10.000 Trinh Thi Thuy  142S2390F90WY9BJ Chuyển tiền tu Viettel Money
10/9/23 10.000 HUYNH THI BICH THAO  142S2390F90VVMP1 Chuyển khoản
10/9/23 10.000 CAO THI VAN 14Xzm-7l7b3Pbqd Chuyển tiền
10/9/23 10.000 NGUYEN THI HANG NGA 142S2390F900PENK Chuyển tiền
11/9/23 50.000 DOAN HUY HOANG 142S2390HHTLSR2T ủng hộ quy 
11/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 142T2390H3KB3E6J Chuyển tiền.CT tu 1014936896 
11/9/23 10.000 HOANG THI BICH YEN 142S2390H0PN82ZY  
11/9/23 10.000 TRAN THI THANH HUYEN 142S2390H0ACA6DT Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRINH  142S2390GZH0RT1G Chuyển khoản
11/9/23 10.000 HOANG THI LINH 142T2390GZ89N4N2 Chuyển tiền.CT tu 0351000863140 
11/9/23 10.000 DANG THI HONG NHUNG 142S2390GZ4P2GZ9 hong nhung ck 
11/9/23 10.000 LE THI HOAI NHU 142S2390GYGSQ293 Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGUYEN THI MINH THU  142S2390GYFMMDUN Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGO THUY HANG  142S2390GY7R6VJ5 Chuyển khoản Quỹ vì trẻ em khuyết tật VIET NAM
11/9/23 10.000 DUONG THI THANH THUY dbKw-7l98vtC7P Chuyển tiền
11/9/23 10.000 LE THI TUYET NHUNG  142S2390GXP2DRXB Chuyển khoản
11/9/23 10.000 TRAN THI THUY DUYEN  142S2390GXP0C6LA Chuyển tiền
11/9/23 10.000 PHAM THI THUAN  Qx7W-7l980wBon Chuyển tiền qua MoMo
11/9/23 10.000 NGUYEN THI AI THO  142S2390GXAV6CRU Chuyển khoản
11/9/23 20.000 HO THI THU HIEN  142S2390GX9CR4EH Chuyển khoản
11/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH THUY 142T2390GX9BZR7C Chuyển tiền.CT tu 0381000352720
11/9/23 20.000 DOAN THI HOA  142S2390GX6EVXFL Chuyển tiền
11/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 142S2390GX4JUX3G  
11/9/23 10.000 PHAM THI BICH PHUONG 142S2390GX3JGUVA  chuyen
11/9/23 10.000 PHAN THI MY LE 142S2390GX1W0SAP Chuyển tiền (by TPBank ChatPay)
11/9/23 10.000 LE THI MONG TUYEN 142S2390GX1VERAA Chuyển tiền
11/9/23 20.000 TRAN LINH NGAN  142S2390GX139F9A Chuyển khoản
11/9/23 10.000 LE THI KIM THOA  oKCS-7l97TmNBC Chuyển tiền qua MoMo
11/9/23 10.000 VAN THI THU TRAM 142T2390GX0ACG3S Chuyển tiền.CT tu 1014796727 
11/9/23 20.000 PHAM THI QUYEN  142S2390GX091GXJ Chuyển khoản
11/9/23 10.000 DO THI MI MY 142T2390GX06YHYH Chuyển tiền.CT tu 0071001083360 
11/9/23 10.000 LY THI TUYET HANH 142T2390GX04Y0AE CT tu 0791000058363
11/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRANG 142S2390GWYWV9NB Chuyển khoản
12/9/23 10.000 PHAM THI VY  142S2390JPGTKMSP Chuyển khoản
12/9/23 5.000 NGUYEN THANH BINH  142S2390JNF63DFM Chuyển khoản
12/9/23 10.000 NGUYEN THI THU YEN 142S2390JLKDW1Q1 từ thiện
12/9/23 10.000 TRAN TUYET MAI 142S2390JKST1YB7  
12/9/23 10.000 PHAN THI TUYET iHCi-7lAenwPBf  Chuyển tiền qua MoMo
12/9/23 20.000 PHAN VU DIEU HUONG 142S2390JKAS5R9H  Chuyển tiền
12/9/23 10.000 PHAN THI NGOC HAN  142S2390JKAE48CX Chuyển tiền
12/9/23 10.000 DINH THI LE THU  142S2390JK31L38S Chuyển khoản
12/9/23 20.000 PHAM THI HA 142T2390JK24AE3M Chuyển tiền.CT tu 0121002511144 
12/9/23 10.000 NGO THI HANG 142S2390JK1XQH0Z Chuyển tiền
12/9/23 10.000 LUC THI LIEU 1n63u-7lAdymh4U Chuyển tiền
12/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG NHAM 142T2390JK0LD4AL  Chuyển tiền từ thiện.CT tu 9917894379 
12/9/23 20.000 LE THI DIEM TRANG 142T2390JJZQ661L Chuyển tiền.CT tu 1031317632 
12/9/23 10.000 NGUYEN THI TU 142S2390JJYMWFCL Chuyển tiền 
12/9/23 20.000 PHAM THI TUYET NHUNG 142T2390JJXRF8SL  Chuyển tiền.CT tu 0121000640941 
12/9/23 10.000 LO THI MO 142S2390JJXPBA8U  Chuyển khoản
12/9/23 10.000 CAO NU HUYEN TRANG 142S2390JJWG4M0H Chuyển tiền
12/9/23 10.000 NGUYEN THI MY LOC  142S2390JJVZ9TJZ Chuyển khoản
12/9/23 10.000 NGO THI THIEN 1HkMu-7lAdgdr4e Chuyển tiền
12/9/23 10.000 NGUYEN THUY LINH 1D4bo-7lAdgXW0b Chuyển tiền
12/9/23 10.000 LE THI LY 142S2390JJVCMHFK Chuyển tiền
12/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUC 142T2390JJVAEQAW CT tu 1025195025 
12/9/23 10.000 NGUYEN THI HANG 142S2390JJUKQ4U0  Chuyển khoản
12/9/23 5.000 NGUYEN THANH BINH 142S2390JDE80X63  Chuyển khoản
13/9/23 10.000 NGUYEN THAO LINH  1okIm-7lCPHIPtW Chuyển tiền qua MoMo
13/9/23 10.000 PHAM THI SINH 142S2390LF15CGYA  
13/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LINH 142S2390LEKJJX56  
13/9/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 142T2390LBV4P6KH Chuyển khoản
13/9/23 20.000 LE THI TRANG 142S2390LB5RQE44 Ủng hộ
13/9/23 20.000 PHAN THI THUONG 142S2390LAE8F6FB Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG HONG 142T2390LA9HTDKS  Chuyển tiền.CT tu 0771000607534 
13/9/23 10.000 PHAM THI NGA 142S2390L9VB1MKF chuyen Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
13/9/23 20.000 NGUYEN THI THOM 1Jwi0-7lCBoASwI Chuyển tiền
13/9/23 10.000 NGUYEN THI TRA MY 142T2390L7NMP49G Chuyển tiền.CT tu 0771000583733 
13/9/23 20.000 Pham Thi Thoai My  1O4Sy-7lCB5KP6b chuyen quy vi tre em khuyen tat Viet Nam
13/9/23 10.000 LAY CHI VANH 142T2390L74KUWZ5 Chuyển tiền.CT tu 0281000608744
13/9/23 10.000 DOAN MY XUYEN  1QoxA-7lCASkYzm Chuyển tiền qua MoMo
13/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY 142T2390L71WJ9KU Chuyển tiền.CT tu 0201000418828 
13/9/23 10.000 DAO THI TRANG 142S2390L6YYKN4L  Chuyển khoản
13/9/23 10.000  HOANG THI LOAN  142S2390L6YT2LK5 Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
13/9/23 20.000 CONG TY CO PHAN ZION 1Ls2y-7lCACPhSR Chuyen qua ZaloPay
13/9/23 10.000 BUI THI HUONG  142S2390L6WXQBFQ Chuyển khoản
13/9/23 10.000 HO THI MEN  142S2390L6WR9WHC Chuyển khoản
13/9/23 10.000 PHAM THI CHAU SOA  142S2390L6WB8YTF Chuyển khoản
13/9/23 10.000 LO THI MON 142S2390L6VSZTK0 Chuyển tiền
13/9/23 10.000 TUONG THI LE  142S2390L6VKPF40 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 NGO THI LAN 142S2390L6VDBN24 Chuyển tiền
13/9/23 20.000 LE THI LE  142S2390L6V8LZM0 Chuyển khoản
13/9/23 10.000 TRAN THI THU THUY 142T2390L6UX19LL  Chuyển tiền.CT tu 9333792440 
13/9/23 10.000 PHAM THI HONG HANH 142T2390L6SU8B24 Chuyển tiền.CT tu 0311000724655 
13/9/23 10.000 HOANG THI HANH 142S2390L3GD3NPN Chuyển tiền
14/9/23 10.000 TRAN THI THU THUY 142T2390N30P2E3L  Chuyển tiền.CT tu 1024229330 
14/9/23 10.000 HOANG THI BICH PHUONG 142S2390N1H9ZWHD chuyen 
14/9/23 10.000 NGUYEN THI XUAN THANH 142S2390N12RT937 ủng hộ
14/9/23 20.000 DAO THI BICH PHUNG 142S2390N0DF7GDB  Chuyển khoản
14/9/23 10.000 TRAN THI MINH NGOC  142S2390MZTE7X0Q Chuyển khoản
14/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYET SUONG  142S2390MYZ4R4JG Chuyển khoản
14/9/23 10.000 TONG THI HUYEN 13Roq-7lDmGoL6P Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN THI THU HUONG 142T2390MY42V8QA Chuyển tiền.CT tu 0271000628487 
14/9/23 10.000 VI THI THANH  142S2390MWLZW42G Chuyển khoản
14/9/23 10.000 MAI THI THUY  142S2390MWG4XH2J Chuyển tiền
14/9/23 10.000 LE THI YEN 142S2390MWG4K8TB  
14/9/23 10.000 VU THI TUYET 142T2390MV7JAZ37 Chuyển khoản
14/9/23 10.000 HUYNH THI KIM HANG 142T2390MV6BKFNM Hang ck.CT tu 0271000947545 
14/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S2390MV4RCJ89  Quỹ Vì trẻ em khuyết tật VIET NAM
14/9/23 10.000 VO THI THAI OANH 142S2390MV3JW9YW  Chuyển tiền den Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
14/9/23 20.000 BUI THI HIEN  X05A-7lDgmsYhv Chuyển tiền qua MoMo
14/9/23 10.000 DANG THI PHUONG 142T2390MUZ4KVPY Chuyển khoản
14/9/23 10.000 NGUYEN THI VAN HONG 142S2390MUZ370E2  
14/9/23 10.000 DINH THI HUE 142S2390MUY91VBA  
14/9/23 10.000 NGO THI HA 142T2390MUXTA665 Chuyển tiền.CT tu 1031000002655 
14/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH HOAI  142S2390MUWL8YBR Chuyển khoản
14/9/23 10.000 DUONG THI LIEN 142S2390MUW6K4YY Chuyển tiền
14/9/23 10.000 PHAM THI HUYEN  142S2390MUU09C6T Chuyển khoản
14/9/23 10.000 NGUYEN THU PHUONG 142S2390MUTXCD07  Chuyển tiền
14/9/23 10.000 HOANG THI LE  142S2390MUTV6VXN Chuyển khoản
14/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG LAN 142S2390MUTEK1D9  Chuyển khoản
14/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM DONG 142T2390MUSXG1CF Chuyển tiền.CT tu 0411001045789 
14/9/23 10.000 NGUYEN THI HANG 142T2390MUSS4X8J Chuyển khoản
14/9/23 15.000 NGUYEN HUONG LAN 142S2390MUS5EPEZ CT DEN:325706616159 ct ủng hộ quy
14/9/23 10.000 NGUYEN THI THAI BINH 27AP6-7lDgK1H6j Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGO THI THANH THUY 142T2390MURE8KQ4 Chuyển tiền.CT tu 0381000501878 
14/9/23 10.000 TRUONG THI YEN LY  142S2390MUR75MYX Chuyển khoản
14/9/23 10.000 CAO THI LUYEN 142S2390MUR5X1H1 Chuyển tiền
14/9/23 10.000 NGUYEN HA  ANH 142S2390MUQYPNWA Anh chuyen 
14/9/23 10.000 LE THI MO 142S2390MUQLZN6L  
14/9/23 10.000 TA THI HOAI 142S2390MUQ3SLPE  
14/9/23 200.000 PHAM THANH TUNG 142S2390MNN0W3MA uh 
15/9/23 10.000 010CARD DUMMY 142S2390PN9C5ECC ủng hộ
15/9/23 10.000 VAN THI THUY 142S2390PLVG8HV9 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYET TRINH 142T2390PLFZ7SBE Chuyển khoản
15/9/23 10.000 Nguyen thi thanh tham  142S2390PL1FAELF Chuyển khoản
15/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM TIEN 142S2390PJV2BW3U CK
15/9/23 20.000 PHAM THI THIEN AN 142T2390PJ2XSJV0 ủng hộ tre khuyết tật
15/9/23 10.000 TRAN THUY HANG 142T2390PHFRLDQJ  Chuyển tiền.CT tu 0101000774560 
15/9/23 10.000 NGO THI TUYET HANH 142S2390PHD7S39W Chuyển tiền
15/9/23 10.000 NGO THI THANH TAM 142S2390PHB4WRP6 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 LE HAI YEN 142T2390PHA0C1NT Chuyển tiền.CT tu 0831000034016 
15/9/23 10.000 VND-TGTT-NGUYEN THI OANH 142S2390PH7289VM  
15/9/23 10.000 HOANG THI THU QUYNH 1T1Q0-7lFD86q5b Chuyển tiền
15/9/23 10.000 NGUYEN THI HONG TRANG 142S2390PGVXJDNJ Chuyển tiền
15/9/23 10.000 TRAN THI DIEM PHUC 2EJsK-7lFCxRpos ck
15/9/23 10.000 LE THI LY 2XZD0-7lFCnefbz Chuyển tiền
15/9/23 10.000 TRUONG THI OANH  142S2390PGRLEJZQ Chuyển khoản
15/9/23 10.000 NGUYEN THI ANH NGA 142S2390PGR6MUWL ủng hộ
15/9/23 10.000 DUONG THI NA 142S2390PGR5LQ0X Na ck
15/9/23 20.000 CONG TY CO PHAN ZION 23Jp4-7lFCh9CHC  
15/9/23 10.000 VU THI THU 142S2390PGPP58AX Chuyển tiền
15/9/23 10.000 NGUYEN THI YEN 142S2390PGPJ1FMU Chuyển tiền
15/9/23 10.000 DAO THI THANH XUAN 142T2390PGNEMH7R Chuyển khoản
15/9/23 10.000 HO THI ANH TUYET 142S2390PGN27YA8 Chuyển tiền
15/9/23 10.000 TRAN THUY MY LINH  142S2390PGLQ6NGW Chuyển khoản
15/9/23 500.000 PHAN THI ANH TUYET 142S2390PAMHPZLQ UH Quy TEKT
16/9/23 20.000 LE THI HIEN 142T2390RE13F43P Chuyển tiền.CT tu 0091000507710 
16/9/23 10.000 VUONG THI SAC 142T2390RDUVW1MJ Chuyển tiền.CT tu 1025142672 
16/9/23 10.000 PHAM THI THU HIEN 142S2390R8H9Y162  Chuyển khoản
16/9/23 10.000 PHAN THI LINH  142S2390R70ZPBCC Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LINH 142S2390R6MG6WZR  Chuyển khoản
16/9/23 10.000 LE THI MY VAN  142S2390R616Z09A Chuyển khoản
16/9/23 10.000 LAM THI HOA 142T2390R5N61R3X Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN THI THUYEN 142T2390R5K5Q7KJ Chuyển tiền.CT tu 0351000827603 
16/9/23 10.000 MARITIME BANK 142S2390R55KBBK1 CT DEN:231613129311 ủng hộ
16/9/23 10.000 BACH THI HIEN 142S2390R51AL5K0  Chuyển tiền
16/9/23 10.000 NGUYEN THI HOAI 142T2390R517T0HP Chuyển khoản
16/9/23 10.000 KHUAT THI THU HUYEN 142T2390R5047H81 Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN HONG THAI 142T2390R4ZQ4GRG Chuyển khoản
16/9/23 10.000 PHAM THI TU 142S2390R4VGBJRY  Chuyển tiền
16/9/23 10.000 DAO THI LAN 142S2390R4SYSMYZ  Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN THI YEN 142S2390R4SJA919 Chuyển tiền
16/9/23 20.000 LAM THI OANH THUY 142T2390R4P9A67U Chuyển khoản
16/9/23 10.000 NGUYEN THI THU 142T2390R4MUU1KR Chuyển tiền.CT tu 0101001230892 
16/9/23 10.000 NGO THI THUYET 142T2390R4MQY68H  
16/9/23 10.000 Thao  142S2390R4LC3SNG Thao Chuyển tiền
16/9/23 10.000 LE VIET HOA 2cW2Y-7lGivHrxO Chuyển tiền
16/9/23 10.000 LUONG THI HUYEN 142T2390R4L5LT3T Chuyển tiền.CT tu 0901000101736 
16/9/23 10.000 DUONG THI QUYNH HOA 1T1Q0-7lGipeSJc Chuyển tiền
17/9/23 10.000 TRINH THI HA THU 142S2390T6SCG7MJ Chuyển tiền UH quy
17/9/23 10.000 LE THI TUYET SUONG 142S2390SYQJ7FXJ Chuyển tiền
17/9/23 10.000 CO THI NGOAN 1D4bo-7lIKpt0SD Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN THI THU TIEN 142S2390STFNN6XT  Chuyển khoản
17/9/23 10.000 LE THI THUY 142S2390ST14X63S  
17/9/23 10.000 NGUYEN THI QUYNH 2bxwA-7lIG2w2ng Chuyển tiền
17/9/23 20.000 NGUYEN THI AI LAN  142S2390SSVK8X7L Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG 142T2390SSSUT7F8 Chuyển tiền.CT tu 0011004288987 
17/9/23 20.000 CONG TY CO PHAN ZION 2ScK0-7lIFeXXqW Chuyen qua ZaloPay
17/9/23 10.000 PHAN THI LAN HUONG  142S2390SSQVU1XM Chuyển tiền
17/9/23 10.000 TRAN THI HAI 142S2390SSQB3VSY  Chuyển khoảng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
17/9/23 10.000 NGUYEN THI LOAN 142T2390SSNX61TL Chuyển khoản
17/9/23 20.000 PHAM THI NGOC UYEN  142S2390SSNMZA6U Chuyển tiền quy từ thiện
17/9/23 10.000 NGUYEN THI HANH 2Q92E-7lIFSZICV Chuyển tiền
17/9/23 10.000 TRAN THI PHUONG 142S2390SSN6LZ6A Chuyển tiền
17/9/23 10.000 DANG THI GAM 142S2390SSMYC2G5  Chuyển khoản
17/9/23 10.000 PHAM THI THAO 142S2390SSMA8724 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 NGUYEN THI MY HANG 142T2390SSKWRVJ1 Chuyển tiền.CT tu 1023455529 
17/9/23 10.000 DINH THI BON 142S2390SSJZGEB1  
17/9/23 10.000 VO THI NHIEN  142S2390SSJJU1VB Chuyển khoản
17/9/23 10.000 PHAM THI OANH 142T2390SSH53Z16 Chuyển khoản
17/9/23 10.000 LE THI THU HUYEN 142S2390SSG82XJ9 Chuyển tiền
17/9/23 10.000 TRAN THI HA 142T2390SSG3F8DA Chuyển khoản
17/9/23 100.000 NGUYEN THACH THAO 948Q2380TPUQYKMP  Chuyển tiền dinh ky
18/9/23 10.000 NGO THI TRA GIANG 142S2390UMLFVCJC Chuyển tiền
18/9/23 20.000 THAI THI THUY VAN 142S2390UMG62CP2 Chuyển tiền
18/9/23 10.000 DO THI KIM ANH 142T2390UK9AHB2B chuyen từ thiện tre em.CT tu 0841000064825 
18/9/23 10.000 LE THI THANH THUY 142S2390UHPC482N Chuyển tiền
18/9/23 20.000 NGO THI THUONG 142T2390UGQUJZG8 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN THI TUYEN  1PzsE-7lJnYbcAo Chuyển tiền qua MoMo
18/9/23 20.000 LE THI THANH HUYEN  142S2390UFBXK48K Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NONG THI THANH TAM 142T2390UEUPF7LX Chuyển tiền.CT tu 0281000255499 
18/9/23 10.000 VO THI THU HUYEN  142S2390UER0LSZN Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
18/9/23 10.000 PHAM BAO KHUYEN  142S2390UEMD2DAJ Chuyển khoản
18/9/23 10.000 DINH THI THANH MAI 142S2390UEM6JJGQ Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NGUYEN THI VINH TRINH  142S2390UELG8MK2 Chuyển khoản
18/9/23 10.000 VO THI ANH SUONG  1qfbS-7lJllPbYL Chuyển tiền qua MoMo
18/9/23 10.000 NGUYEN THI HA THUONG 142S2390UEKZB1WC Chuyển tiền
18/9/23 10.000 NGUYEN NGOC HUONG 142T2390UEHYUKYA .ủng hộ quy tre em.CT tu 0451000205723 
18/9/23 10.000 NGUYEN THI LAN ANH 142S2390UEHH0HKZ CT DEN:326106629869 Mong cac be khoe manh
18/9/23 10.000 LE KIEU TRANG 142S2390UEHB3M3L  
18/9/23 10.000 NGUYEN THI VAN 142T2390UEHAKBFH Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN THI KHANH VI 142T2390UEGB25HK  VI Chuyển khoản
18/9/23 10.000 LAM THI THU HUYEN 142S2390UEFN6JQ4  Chuyển khoản
18/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEM KIEU  1O4Sy-7lJlX6BIL Chuyển tiền qua MoMo
18/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG cm8M-7lJlWqx6B Chuyển tiền
19/9/23 10.000 NGUYEN THU HUONG 142S2390WFXQTWFT  
19/9/23 200.000 NGUYEN DANG DUY 142S2390WETWZUCZ ủng hộ quy tre em khuyet tat viet nam 
19/9/23 10.000 THAN THI QUYNH NHU  142S2390WBUD8G4E Chuyển khoản
19/9/23 10.000 NGO THI OANH 142T2390WAKJNNGT Chuyển khoản
19/9/23 10.000 LE THI HOAI  142S2390WADR2FB7 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 NGUYEN THI HUYEN TRINH 142S2390W8L0U3YJ  Chuyển khoản
19/9/23 10.000 BUI THI NGOC HUONG 142T2390W7W3F5TE  
19/9/23 10.000 NGUYEN THI THANH TUYEN 142T2390W6J37TTT Chuyển tiền.CT tu 0161001711658 
19/9/23 10.000 TRAN THI HUYEN TRANG  142S2390W5RD2956 Chuyển khoản
19/9/23 10.000 TRAN THI BAO YEN 142S2390W5G0MUA2 Chuyển tiền ủng hộ
19/9/23 20.000 DINH THI NGA  142S2390W5EZUGE3 Chuyển khoản Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
19/9/23 10.000 NGUYEN THANH YEN 142S2390W4ETT276  Chuyển tiền
19/9/23 10.000 NGUYEN THI HUONG 142S2390W41SB6QJ  Chuyển tiền
19/9/23 10.000 LE THI QUYNH 142T2390W3QULNXR Chuyển tiền.CT tu 0821000166256 
19/9/23 10.000 PHAM HOANG MY HUYEN 1yMu2-7lLJYU2b4 Chuyển tiền
19/9/23 10.000 TRUONG THI THAO 142T2390W2Z9GHRS  Chuyển tiền.CT tu 1039028241 
19/9/23 10.000 NGUYEN THI TAM 142T2390W2SH1N8V Chuyển khoản
19/9/23 10.000 LE THI THANH HA 142S2390W2MG1AWV  
19/9/23 10.000 LE THI THANH HA 142S2390W2HCC9AL  
19/9/23 10.000 NGUYEN THI HA TRANG 142S2390W2FS763U  
19/9/23 10.000 BUI THI VAN 142S2390W2FHTZ46  Chuyển khoản
19/9/23 20.000 NGUYEN THI THOA 142S2390W2F0STRF Chuyển tiền
19/9/23 10.000 VUONG THANH TAM 142T2390W2EPND6Y Chuyển khoản
19/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S2390W2DJAC0E quy nguoi khuyet tat
19/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM THAO 142T2390W2DBZ58K Chuyển khoản
19/9/23 10.000 LE THI THANH NHAN 142S2390W2CU3RUL Chuyển tiền
19/9/23 10.000 PHAM THI HUONG 142T2390W2CPDNNG Chuyển tiền.CT tu 0351001243127 
19/9/23 10.000 NGUYEN THI KIM THAO 142T2390VYXFV6S4  
20/9/23 10.000 LE THI HANH 142T2390XWTDDHYU Chuyển khoản
20/9/23 20.000 HOANG THI TUYET MAI 142S2390XWBNAL0V Chuyển tiền
20/9/23 20.000 NGUYEN THI VIET HA 142T2390XVPKN5JE Chuyển tiền.CT tu 0101001174778 
20/9/23 10.000 NGUYEN THI DIEU LAN 142S2390XVF50067 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 DUONG THI THU HA 142T2390XTAB54LW CT tu 9919169877
20/9/23 10.000 LE THI HONG 142T2390XSBVKXEW Chuyển khoản
20/9/23 20.000 TRAN THI THANH DUYEN 142T2390XS7KPXVJ Chuyển khoản
20/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY 142S2390XS6CMW47 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 LE THI VUI 142S2390XRT1PLPB Chuyển tiền
20/9/23 20.000 NGUYEN THI MINH CHUNG  142S2390XRKK1WWZ Chuyển khoản
20/9/23 10.000 LE THI HOAI NHU 142S2390XR52WSSP Chuyển tiền
20/9/23 10.000 HO THI THUY TRANG  142S2390XR4S7BL7 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 LE THI KIM UYEN 142T2390XR2AX6NW Chuyển khoản
20/9/23 10.000 HA NHAT LINH 142T2390XQPD0VAX Chuyển tiền.CT tu 1013609511 
20/9/23 10.000 HUYNH THI KIM HOA yV38-7lMohBQSU  Chuyển tiền qua MoMo
20/9/23 10.000 DUONG KIM THI 142T2390XQHZAS3L Chuyển khoản
20/9/23 10.000 BUI NU UYEN ANH 142T2390XQHY2B5Z Chuyển khoản
20/9/23 10.000 NGUYEN THI THUY TRANG 142S2390XQHCKHEY Chuyển tiền
20/9/23 10.000 PHAM THI HONG HANH 142S2390XQH6TLMH Chuyển tiền
20/9/23 10.000 PHAM THI LINH  142S2390XQH49EPZ Chuyển khoản
20/9/23 10.000 TRAN THI GIANG  142S2390XQGXMG9U Chuyển khoản
20/9/23 10.000 HUYNH DANG MY PHUONG 142T2390XQG11XB5 Chuyển tiền.CT tu 1017969056 
20/9/23 10.000 PHAN NHAT AI HOA 142S2390XQFNN7BQ  
20/9/23 20.000 LY THI YEN 142S2390XQE6P4HE Chuyển khoản
20/9/23 10.000 HOANG THI SEN 142T2390XQE27CR2 Chuyển khoản
20/9/23 10.000 BUI THI NHU Y  142S2390XQD4C9MP Chuyển khoản
20/9/23 10.000 NGO THI NGOC HA 142S2390XQCWWEBE  
20/9/23 20.000 DUONG THI THANH HUYEN 142T2390XQCAGAFG Chuyển tiền.CT tu 0201000638495 
20/9/23 10.000 TRAN THI THUY DUNG 142S2390XQBTJHFV  Chuyển khoản ủng hộ
20/9/23 10.000 NGUYEN TRA MY 142T2390XQBRNDFX Chuyển khoản
20/9/23 10.000 TRAN THI THANH HUE 142T2390XQBNM7CF Chuyển tiền.CT tu 0311000689221 
20/9/23 10.000 NGUYEN THU HUONG 142T2390XQAZKPH7 Chuyển tiền.CT tu 9388632072
20/9/23 10.000 DANG THI HANG 142T2390XQ015P99  Chuyển tiền.CT tu 1037809046 
20/9/23 10.000 NGUYEN THI VINH 142S2390XJDZRCC7 Chuyển tiền
20/9/23 10.000 NGUYEN THI VINH 142S2390XJ916N5J Chuyển tiền
 
21/9/23 5.000 NGUYEN THANH BINH  142S239107WTU9QV Chuyển khoản
22/9/23 5.000 PHAM DUY TRI  142S23911C6HSVJM Chuyển khoan
23/9/23 10.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ 142S23912L0ED2DJ Chuc cac em manh khoe
25/9/23 20.000 VO THI THUY LINH  142S23916FEEZ17W Chuyển khoan
25/9/23 50.000.000 CAO THI HANG 142S239160W11QLM HANG GOLD ủng hộ Quỹ trẻ em khuyết tật 
25/9/23 30.000 DOAN NHAT LINH 142T23915Q57M4K0 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
26/9/23 50.000 TRAN ANH DUC 142T23917H2DYCU9 Chuyển khoản
29/9/23 50.000 NGUYEN THI NGOC ANH 142S2391CZ1XUEBA  
30/9/23 500.000 CAT DUY HUY 142T2391EM6EEKMA mog cac em se co mot cuoc song vui ve  manh khoe
30/9/23 50.000 DO MINH QUYEN 142S2391E56G4Z0V ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Viet Nam 
Tổng số 58.295.200      
 
Bảng tổng hợp nguồn vận động từ các nhà hảo tâm tại ngân hàng Sacombank
(Tháng 9/2023)
NT Số tiền Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Số tài khoản/ tham chiếu Ghi chú
1/9/23 100.000 DO THI DIU FT23244MX388 ủng hộ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam 
2/9/23 10.000 TRIEU VAN DUY KHUONG FT23247NY62J  Ngan hang TMCP Ky thuong Việt Nam
3/9/23 71.000  PHAM THI NGOC LOAN FT23247FC84D Chuc cac em luon manh khoe va hanh phuc TNMU..CT tu 1016878664 Ngan hang TMCP Ngoai thuong Việt Nam
3/9/23 1.010.000 TRAN VAN HIEU  FT23247HDD63  Chuyển khoản CKN 775813 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
6/9/23 101.511 BUI THI YEN  FT23249YQSC0 Mong cac em khoe manh hanh phuc CKN 615671 - BUI THI YEN - Ngan hang TMCP Việt Nam Thinh Vuong
8/9/23 10.000 TRAN VAN HIEU FT23251GVQ3J Chuyển khoản CKN 031405 - MBBANK IBFT - Ngan hang TMCP Quan Doi
13/9/23 100.700 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT23256CY76Q\BNK Chuc cac em vui hanh phuc
18/9/23 100.000 KHUAT DUY DUC ANH FT232619RC0K Chuyển khoản CKN 100058 - AGRIBANK - Ngan hang Nong Nghiep va Phat trien Nong Thon Viet Nam
26/9/23 100.000 Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ FT23269MX3XK mong cac em hanh phuc va binh an CKN 950470 - MOMOIBFT - Ngan hang TMCP Ban Viet
27/9/23 10.000 NGUYEN THI PHUONG  FT232705G059 Chuyển tiền.CT tu 1014936896 
28/9/23 200.000 PHAN QUOC TOAN FT23271T2RWZ Chuyển tiền.CT tu 0111001043947 tai SACOMBANK CKN 095999 - PHAN QUOC TOAN - Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
30/9/23 100.000 LY MINH CHUYEN FT2327381M04 Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Viet Nam.CT tu 9348428097 
Tổng số 1.913.211      
 
Văn phòng quỹ Vì trẻ em Khuyết tật Việt Nam tại Hà Nội

Thông tin ủng hộ
1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật
Số tài khoản VNĐ: 00110 0381 4022 - CIF: 481 3569
Số tài khoản USD: 00113 7381 4041 - CIF: 481 3569
Swift Code: BFTVVNVX 001

2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank - CN Hai Bà Trưng Hà Nội
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 121000034371

3.  Ngân hàng TMCP Thương Tín -  Sacombank - CN Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Tên tài khoản: Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Số tài khoản: 060095268466
Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ "Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Bạn biết đến Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam qua phương tiện

Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay303
  • Tháng hiện tại14,763
  • Tổng lượt truy cập98,859
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây